Výroční zpráva společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
za rok 2013
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a
jejich technologických částí. Působíme primárně v klasické a jaderné energetice,
v oblasti teplárenství, stavíme paroplynové elektrárny, dodáváme obnovitelné zdroje
energie. Jsme jediným českým EPC dodavatelem schopným dodat energetická díla
kompletně, od projektové dokumentace přes realizaci a montáž až po uvedení do
provozu a zajištění záručního a pozáručního servisu.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. plně navazuje na tradici a zkušenost společnosti ŠKODA
PRAHA a.s., která jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let
své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků s celkovým
výkonem 40 000 MW do 25 zemí světa.
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. byla založena rozhodnutím jediného společníka při
výkonu působnosti valné hromady, ze dne 27. 5. 2005. Společnost vznikla zápisem do
obchodního rejstříku dne 11. 7. 2005.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je členem Skupiny ČEZ patřící k největším energetickým
koncernům ve střední a jihovýchodní Evropě.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
1
Úvod
Představení Skupiny ČEZ
Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí
střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s centrálou v České republice. Hlavní předmět
podnikání koncernu tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla,
obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba uhlí. Skupina ČEZ zaměstnává 27 tisíc
zaměstnanců.
Nejvýznamnějším akcionářem mateřské společnosti ČEZ, a. s., je Česká republika s podílem
na základním kapitálu (ke dni 31. 12. 2013) téměř 70 %. Akcie ČEZ, a. s., jsou obchodovány
na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou součástí burzovních indexů PX a
WIG-CEE.
Posláním Skupiny ČEZ je především maximalizovat návratnost vložených prostředků a
zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro akcionáře.
Firemní kultura je orientována na bezpečnost, výkon a stálý růst vnitřní efektivity. Při svém
podnikání se Skupina ČEZ současně řídí přísnými etickými standardy zahrnujícími i
odpovědné chování ke svým zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. V rámci své
podnikatelské činnosti se Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje,
podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, přispívá k rozvoji společnosti
a vytváří prostředí pro profesionální růst zaměstnanců.
V České republice společnosti Skupiny ČEZ těží a prodávají uhlí, vyrábějí a distribuují
elektřinu a teplo, obchodují s elektřinou a dalšími komoditami, prodávají koncovým
zákazníkům elektřinu, teplo a zemní plyn a poskytují další služby. Výrobní portfolio tvoří
jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. K zajištění kontinuity úspěšného
působení na trhu v České republice, který je pro Skupinu ČEZ z hlediska jejího podnikání
rozhodující, probíhá rozsáhlá obnova, modernizace a rozvoj výrobního portfolia a
distribučních sítí, zejména příprava výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín.
Ve své strategii Skupina ČEZ reaguje na nové trendy v energetice. Vstupuje do nových
oblastí podnikání a nabízí zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru jejich
potřebám.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
2
V zahraničí se Skupina ČEZ zaměřuje zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě.
Působí zde hlavně v oblasti distribuce, výroby, obchodu a prodeje elektřiny. V Nizozemsku a
Irsku jsou součástí Skupiny ČEZ společnosti zprostředkující vlastnictví a zajišťující její
financování.
Skupina ČEZ vlastní nebo spoluvlastní výrobní či distribuční aktiva v Polsku, Rumunsku,
Bulharsku, Maďarsku, na Slovensku a v Turecku. V Polsku provozuje Skupina ČEZ dvě
černouhelné a dvě vodní elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou a vlastní
developerskou společnost připravující výstavbu větrných elektráren. V Rumunsku působí
Skupina ČEZ v oblasti výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a zabývá se dále distribucí a
prodejem elektřiny. V Bulharsku zajišťuje distribuci a prodej elektřiny v západní části země a
vyrábí elektřinu zejména v uhelné elektrárně. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se
svým místním partnerem distribuční a prodejní společnost, vyrábí elektřinu v plynových,
vodních a větrných elektrárnách.
V řadě zemí Evropy Skupina ČEZ obchoduje s elektřinou a dalšími komoditami na
velkoobchodních trzích. Koncovým zákazníkům prodává Skupina ČEZ elektřinu či zemní
plyn kromě České republiky zejména v Rumunsku, Bulharsku, Turecku, Maďarsku, Polsku a
na Slovensku.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
3
Obsah
Úvod ..............................................................................................................................
Obsah ............................................................................................................................
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu ........................................................
Úvodní slovo generálního ředitele společnosti ..............................................................
Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.............................................
Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy...................................
Orgány společnosti a její management .........................................................................
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku ..........................
Hospodaření společnosti ...............................................................................................
Investice….............................................................................................................. ……
Řízení rizik a pojištění......................................................................................................
Hlavní předmět podnikání .............................................................................................
Popis hlavního předmětu podnikání společnosti ...........................................................
Očekávaný vývoj ................................................................................................... ........
Vlastnická struktura ............................................................................................... ........
Lidské zdroje ......................................................................................................... ........
Plnění kodexu řízení a správy společnosti ....................................................................
Legislativní rámec podnikání .........................................................................................
Řízení bezpečnosti a kvality...........................................................................................
Ochrana životního prostředí ..........................................................................................
Výzkum a vývoj .............................................................................................................
Dárcovství a sponzorský program .................................................................................
Soudní spory .................................................................................................................
Výrok auditora ...............................................................................................................
Účetní závěrka ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. k 31. 12. 2013 ..........................................
Základní organizační schéma k 31. 12. 2013 ..................................................................
Informace pro společníky................. ..............................................................................
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013...........................................
Použité zkratky………... .................................................................................................
Identifikace společnosti...................................................................................................
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
2
4
5
6
7
8
11
21
21
23
24
26
26
23
36
37
38
39
40
42
44
45
46
47
49
76
77
78
79
80
4
Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu
Při vynaložení veškeré přiměřené péče jsou podle našeho nejlepšího vědomí údaje
obsažené ve výroční zprávě správné a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by
mohly změnit význam výroční zprávy.
V Praze, dne 12. 6. 2014
Ing. Dag Wiesner
jednatel
Ing. Pavel Kamenický
jednatel
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
5
Úvodní slovo generálního ředitele společnosti
Vážení obchodní partneři, zaměstnanci, zákazníci,
rok 2013 pro nás byl velmi významným a úspěšným obdobím. Na výstavbě ledvického
nového bloku jsme zaznamenali výrazný progres, v Počeradech jsme na výstavbě nového
paroplynového zdroje na konci roku zrealizovali komplexní zkoušku a prunéřovské dvojce
postupujeme v komplexní obnově dle nejlepší praxe získané při obnově tušimických bloků.
V oblasti jaderných projektů se nám v roce 2013 podařilo vysoutěžit zakázky v celkové
hodnotě 1,5 miliardy korun. Dokázali jsme, že jsme schopni o zakázky soutěžit v konkurenci
a tyto získat. Tím jsme významně posílili naše image u partnerů v oboru.
Připravili jsme nabídku na realizaci nového bloku v černohorské Pljevlje. Vynikající práci na
nabídce dokládá fakt, že jsme se umístili jako první mezi evropskými konkurenty.
Zároveň jsme si ujasnili pozici, ve které má ŠKODA PRAHA Invest nadále v rámci Skupiny
ČEZ působit. Výčet našich úspěchů dává garanci, že značka ŠKODA PRAHA, podporovaná
našimi snahami ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest, je zárukou budoucích úspěšných
projektů, které bude ŠKODA PRAHA realizovat s naší odbornou podporou. Budeme tak moci
společně navázat na tradici a zkušenost 60tiletého působení v oboru energetické výstavby,
které jsme aktuálně posílili o mimořádně cenné zkušenosti z Obnovy výrobní kapacity
Skupiny ČEZ a právem jsme považováni za největšího dodavatele energetických celků
v Česku, resp. vlastně jediného, který je schopen takové dílo dodat komplexně od projektu
po najetí do provozu.
Naším klíčovým cílem i nadále zůstává primárně kvalitní realizace projektů Obnovy
výrobních zařízení Skupiny ČEZ a projektů zvyšování bezpečnosti na jaderných elektrárnách
Dukovany a Temelín. Alfou a omegou v této realizaci je dodržení nastavených
harmonogramů a rozpočtů, samozřejmě vždy se zásadním zřetelem na bezpečnost, ochranu
životního prostředí, vysokou technickou úroveň, kvalitu naší práce, ohleduplnost ke všem
zainteresovaným stranám a dodržování pravidel férového jednání. Jsme si vědomi
odpovědnosti, kterou máme jak vůči zákazníkovi, tak dodavatelům, abychom tyto projekty
řídili s patřičnou odpovědností a zřetelem a směřovali je k úspěšnému cíli.
V následujícím období pak bude důležité, jak v součinnosti se ŠKODA PRAHA obstojíme na
trhu a budeme schopni uplatnit náš um, znalosti, kapacity a též síť dodavatelů, kterou jsme
za minulá období vytvořili. Zároveň musíme i nadále pracovat na naší vnitřní efektivitě,
abychom byli stále konkurenceschopní.
Přeji zaměstnancům naší společnosti a rovněž našim dodavatelům a partnerům hodně síly a
trpělivosti ke zvládnutí uvedených cílů. Těším se na další společnou náročnou práci a
nepochybuji, že ji zvládneme, primárně s cílem zajištění fungujících, efektivních a moderních
energetických zdrojů pro naše zákazníky a naplnění očekávání našeho vlastníka.
Ing. Dag Wiesner
jednatel
generální ředitel
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
6
Přehled vybraných výsledků ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Ukazatel
Provozní výnosy
Provozní náklady (bez odpisů)
EBITDA
EBIT
Zisk po zdanění
Aktiva celkem
Vlastní kapitál
Investice (CAPEX)
Provozní cash flow
Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12.
Jednotka
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
mil. Kč
počet
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
2009
13 496
13 289
207
201
183
11 915
215
48
974
511
2010
19 817
19 658
159
150
125
11 097
158
1
-760
545
2011
15 178
15 122
56
48
47
11 235
205
1
-9
519
2012
17 462
16 927
535
529
396
7 215
601
1
257
498
7
2013
17 345
16 954
392
387
331
6 546
933
1
1
488
Vybrané události roku 2013 a 2014 do uzávěrky výroční zprávy
únor
V rámci výstavby nové paroplynové elektrárny v Počeradech se dne 4.
2. 2013 uskutečnil důležitý krok na cestě směřující k uvedení
elektrárny do provozu, tzv. první zapálení. Tímto krokem se poprvé
přivedl plyn palivovým systémem k hořákům, v tomto případě do
plynové turbíny GT1. Následně bylo provedeno zapálení plynu ve
spalovací komoře.
únor
Na projektu KO EPR II ukončeny demontáže bloku 23 – tímto se
realizace projektu KO EPR II přesunula do další fáze, kterou je
zahájení stavebních prací a postupné zahajování montáže technologie.
duben
Získali jsme projekt s názvem Zvýšení výkonu systému pohavarijní
likvidace vodíku pro EDU a ETE; jeho realizace bude probíhat na
všech blocích jaderných elektráren Temelín a DUkovany ETE a EDU
v průběhu let 2013 až 2015 v rámci zvyšování odolnosti bloků
jaderných elektráren.
květen
Dne 2. 5. 2013 byl podepsán protokol PAC se zákazníkem, společností
ČEZ, a. s., na technologii teplárenství Elektrárny Prunéřov II. V rámci
díla jsme kompletně rekonstruovali technologii teplárenství – tzn. došlo
k výměně oběhových čerpadel, armatur a potrubních systémů, včetně
navazujících stavebních prací a nových elektro rozvodů spolu s
instalací nových rozvoden a řídicího systému.
červen
Vystavovali jsme na Power Genu ve Vídni a náš stánek velmi hrdě a
moderním a atraktivním způsobem prezentoval naši společnost a zval
k hojné návštěvnosti.
červenec
Obstáli jsme v kontrolních auditech dle norem EN ISO 9001:2008, EN
ISO 14001:2004, resp. BS OHSAS 18001:2007.
srpen
Uzavřeli jsme smlouvu na realizaci projektu s názvem Koncový jímač
tepla. Dílo v hodnotě téměř jedné miliardy korun bude realizováno
v Jaderné elektrárně Dukovany v období let 2013 – 2016 a jeho
účelem je nahradit z důvodů zvýšení jaderné bezpečnosti stávající
způsob chlazení technické vody důležité chlazením – odvodem tepla
na nových ventilátorových věžích.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
8
září
Uspěli jsme ve výběrovém řízení na rekonstrukci přívodních řadů
surové vody z čerpací stanice Hněvkovice do areálu Jaderné
elektrárny Temelín.
říjen
Se sesterskou společností ŠKODA PRAHA jsme oslavili 60. výročí
založení společnosti a zahájení její tradice reprezentované 40 tis. MW
instalovaného výkonu.
listopad
Podali jsme nabídku na realizaci projektu výstavby nového zdroje
v elektrárně Pljevlja v Černé Hoře, v konkurenci pěti firem z Číny a čtyř
evropských. Naše nabídka byla nejlepší z evropských a v souladu
s evropskými standardami.
listopad
Poslední generátor v rámci komplexní obnovy byl na blok 25
transportován a usazen dne 23. 11. 2013. Tím byly ukončeny
transporty největších a nejtěžších technologií do objektu strojovny
elektrárny Prunéřov II.
listopad
Na kotli NZ ELE byla v závěru listopadu provedena úspěšná funkční
zkouška zapálení plynových hořáků č. 11 a 12, která je
v harmonogramu jedním ze sledovaných milníků, tzv. First ignition test.
Touto zkouškou bylo mimo jiné prokázáno, že vzduchový a spalinový
systém kotelny, včetně plynových rozvodů v kotelně a plynových
hořáků v kotli, je kompletní a těsný, a byla ověřena správná nastavení
jednotlivých ventilů a sekvencí jejich funkce.
prosinec
Komplexní zkoušku, jeden z posledních kroků na cestě směřující
k předání elektrárny a celého díla zákazníkovi, úspěšně dokončil
projektový
tým
v rámci
výstavby
nové
paroplynové
elektrárny v Počeradech dne 4. 12. 2013. Komplexní zkouškou se
rozumí nepřetržitý, bezporuchový provoz elektrárny v trvání 144 hodin
při stoprocentních hodnotách jmenovitých parametrů. Zároveň se
ověřuje, že dílo splňuje požadavky na provoz, bezpečnost a
spolehlivost a smluvní technické parametry.
prosinec
V polovině prosince projektový tým zdárně ukončil chemické čištění NZ
ELE. Provedení chemického čištění (tzv. vyvářky bloku) je významným
milníkem v procesu realizace tohoto díla. Vyvářkou došlo k vyčištění
vnitřních povrchů kondenzátního a parovodního okruhu elektrárny od
nečistot po montáži, zbytků konzervantů a případné koroze.
leden
Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení vypsaném Alstomem na
vypracování dokumentace pro projekt Snížení emisí NOx v Elektrárně
Mělník 1, kotel K1-K6.
leden
ŠKODA PRAHA Invest získala zakázku Výstavba plynové kotelny
v Elektrárně Ledvice (ELE). Veřejného výběrového řízení se účastnilo
9 soutěžících. Plynová kotelna bude sloužit jako záložní výkon pro
systém centrálního zásobování tepla a zároveň jako zařízení pro
dodávku páry pro najíždění NZ ELE 660 MW.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
9
březen
Na prvním realizovaném bloku komplexní obnovy ERP II byla dne 4. 3.
2014 úspěšně provedena tlaková zkouška kotle. Byl tak uvolněn
tlakový celek k provedení izolací a kabeláží.
duben
ŠKODA PRAHA Invest má novou koncepci podnikatelské činnosti.
Základním posláním je realizace Obnovy výrobních zdrojů Skupiny
ČEZ a podpora sesterské ŠKODA PRAHA v akvizici nových projektů,
které budou společně následně obě společnosti realizovat.
duben
ŠKODA PRAHA Invest úspěšně zakončila 2. prodlužovací audit
certifikace našich systémů řízení dle norem ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, a 1. prodlužovací audit systému řízení dle normy OHSAS
18001:2007.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
10
Orgány společnosti a její management
Orgány společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská
listina společnosti.
Nejvyšším orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je valná hromada společníků (s
ohledem na existenci jediného společníka tento vykonává působnost valné hromady),
v souladu s platným zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy
dozorčí rady a jednatele.
Společnost má nad rámec zákonných povinností zřízenu dozorčí radu. Ta vykonává
kontrolní činnost definovanou zákonem a zakladatelskou listinou společnosti.
Statutárním orgánem společnosti bylo v roce 2013 pět jednatelů, od 1. 4. 2014 jsou jednatelé
čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán – radu jednatelů. Rada jednatelů je
dále od 1. 5. 2014 tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele.
Jednatelé vykonávají obchodní vedení společnosti, resp. činnosti definované zákonem a
zakladatelskou listinou, a jednají za společnost navenek. Jednatelé rozhodují o obsazení
pracovních míst generálního ředitele a ředitelů sekcí, resp. samostatných úseků společnosti
(podřízených generálnímu řediteli) a o odvolání z těchto pracovních míst.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
11
Valná hromada
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má jediného společníka. Působnost valné hromady
vykonává tento společník.
Působnost valné hromady je dána obchodním zákoníkem a zakladatelskou listinou
společnosti. Valná hromada si může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží do
působnosti jiných orgánů společnosti.
Rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady je vydáváno
v písemné formě a překládáno jednatelům a dozorčí radě.
V roce 2013 byla jediným společníkem v působnosti valné hromady učiněna tato rozhodnutí:
Rozhodnutí ze dne:
Obsah rozhodnutí:
29. 3. 2013
rozhodnutí o vyhodnocení úkolů, jež podmiňují
vyplacení roční odměny, za rok 2012 osobám, jež jsou
zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň
jednateli
29. 3. 2013
rozhodnutí o stanovení úkolů na rok 2013, jež podmiňují
vyplacení roční odměny, osobám, jež jsou zaměstnanci
pověřenými obchodním vedením a zároveň jednateli
20. 6. 2013
schválení řádné účetní závěrky ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o. sestavené k 31. 12. 2012
schválení návrhu na rozdělení zisku ŠKODA PRAHA
Invest s.r.o. za účetní období roku 2012
určení auditora k ověření řádné účetní závěrky ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. sestavené k 31. 12. 2013
1. 9. 2013
rozhodnutí o úpravě kritérií zvláštních cílových
projektových odměn určených osobám, jež jsou
zaměstnanci pověřenými obchodním vedením a zároveň
jednateli
12. 12. 2013
schválení smluv o výkonu funkce jednatelů a členů
dozorčí rady
19. 12. 2013
projednání rezignace JUDr. Vladimíra Johanese
z funkce předsedy dozorčí rady k 31. 12. 2013
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
12
Dozorčí rada společnosti
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má šest členů, od 1. 4. 2014 je tento
orgán sedmičlenný. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu a místopředsedu.
Působnost a činnost dozorčí rady je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o
obchodních korporacích (od 1. 1. 2014) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou
valnou hromadou. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak jednatelé vykonávají svoji
působnost. Kontroluje zejména hospodaření společnosti, přezkoumává účetní závěrky a
návrhy na rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty.
Úlohou dozorčí rady je též poskytovat jednatelům při jejich strategickém rozhodování
podporu, doporučení a stanoviska a přenášet do společnosti impulzy od jediného společníka
vycházející ze strategie Skupiny ČEZ, jíž je společnost součástí. Dozorčí rada
v zakladatelské listině vyjmenovaných případech potvrzuje některá zásadní rozhodnutí
jednatelů, potažmo uděluje svůj předchozí souhlas k určeným rozhodnutím a krokům
jednatelům.
Dozorčí rada společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se v roce 2013 sešla šestkrát v rámci
řádných a mimořádných zasedání. Zároveň dozorčí rada patnáctkrát rozhodovala mimo své
zasedání, formou per rollam.
Při své organizaci se dozorčí rada řídí jednacím řádem, jehož schválení je v gesci tohoto
orgánu. Dozorčí rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů, svá rozhodnutí přijímá i
operativní cestou – formou hlasování mimo svá zasedání. Pozvánka s návrhem programu
zasedání dozorčí rady a s podkladovými materiály musí být členům dozorčí rady doručena
vždy minimálně v sedmidenním předstihu (resp. v případě nutnosti ve zkráceném třídenním
předstihu) tak, aby členové měli dostatečný časový prostor pro studium podkladů, které tvoří
základ pro výkon řádné dozorčí činnosti.
Na jednáních dozorčí rady jsou přítomni dva jednatelé, kteří osobně prezentují projednávané
materiály, případně i příslušní členové vedení společnosti. Zasedání se účastní tajemník
společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních dozorčí rady.
Veškeré dokumenty, které dozorčí rada projednává, resp. jsou jí předloženy společností,
jsou archivovány v písemné a elektronické podobě. Bezpečnost těchto archiválií je řízena
v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
13
Členové dozorčí rady
JUDr. Vladimír Johanes (* 1959)
Předseda dozorčí rady od 6. 2. 2008
Člen dozorčí rady od 1. 11. 2007 do 31. 12. 2013
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2003–2006 byl poradcem
ministra průmyslu a obchodu České republiky, v letech 1999–2003 byl předsedou
představenstva AB Barrandov a členem dozorčí rady Moravia Steel, v letech 2004–2006 byl
členem dozorčí rady Osinek a.s., od roku 2004 je předsedou dozorčí rady ČEPS (Česká
energetická přenosová soustava), od 2. 12. 2004 je předsedou dozorčí rady společnosti
ŠKODA PRAHA a.s., od roku 2007 je členem dozorčí rady distribuční energetické
společnosti Elektrorazpredelenie Sofia, Oblast EAD.
Ing. Přemysl Skočdopol (* 1957)
Místopředseda dozorčí rady od 7. 4. 2010
Člen dozorčí rady od 11. 7. 2005
Pracuje ve společnosti ČEZ, a. s., jako specialista majetkových účastí, předtím působil ve
Spořitelní investiční společnosti a.s. jako vedoucí oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny
analýz a správy akciových účastí; ve společnosti CREDIT RATING, s.r.o., na pozici Security
Analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České
republice, působil též jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu
České republiky. Absolvent Vysoké školy ekonomické Praha, oboru ekonomika průmyslu.
Ing. Jaroslav Ambrož (* 1951)
Člen dozorčí rady od 1. 1. 2008
Jaroslav Ambrož působí ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. od roku 1974, resp. ve
společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. od 1. 1. 2008, a patří mezi klíčové odborné
pracovníky. Prošel několika pozicemi: projektant, hlavní strojař, hlavní inženýr projektů.
Působil při mnoha důležitých projektech společnosti ŠKODA PRAHA a.s., aktuálně z pozice
hlavního inženýra projektu řídí odbornou část projektu Nový 660MW zdroj v Elektrárně
Ledvice, jehož je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. generálním dodavatelem. Vzdělání získal na
Českém vysokém učení technickém v Praze, katedře energetických strojů a zařízení,
v oboru konstrukce turbín, a postgraduálním kurzem Regulace elektrárenských bloků
velkého výkonu. Hovoří anglicky, německy, srbochorvatsky, částečně rusky a španělsky.
Ing. Tomáš Dzik (* 1967)
Člen dozorčí rady od 1. 5. 2010 do 31. 3. 2014
Absolvent Fakulty hutní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je ředitelem
útvaru majetkové účasti společnosti ČEZ, a. s. Od 1. 7. 2007 je členem a od 21. 8. 2007
místopředsedou dozorčí rady Severočeských dolů a.s. Od 1. 7. 2006 je členem dozorčí rady
ČEZ Správa majetku, s.r.o., a od 21. 12. 2006 jejím předsedou. Od 7. 3. 2008 je předsedou
dozorčí rady ČEZ Energetické produkty, s.r.o., od 24. 9. 2008 jednatelem HD Partners, s.r.o.,
od 24. 9. 2008 jediným členem představenstva MORAVSKOSLEZSKÝ HOLDING, a.s., od
13. 1. 2009 členem dozorčí rady ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., a od 1. 7. 2009 členem
dozorčí rady EDICOLLA a.s. Má 20 let praxe v různých technických a řídicích funkcích.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
14
Ing. Tomáš Fuks (* 1951)
Člen dozorčí rady od 1. 5. 2010 do 31. 3. 2014
Absolvent Vysokého učení technického v Brně, fakulty chemicko-technologické, později
profesní orientace na obchodní politiku a finančně ekonomické řízení, v letech 1991–1992
absolvent odborných seminářů společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2001 pracuje
v útvaru majetkové účasti ČEZ, a. s. V období 1992–2000 zastával funkci bankovního
experta a finančního analytika Spořitelní investiční společnosti, a.s., zahrnující i aktivní
správu majetkových akvizic investičních fondů. Předtím pracoval osm let v kožedělném
odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky a šest let jako technolog
plastikářského závodu Svit. V rámci pracovní pozice v ČEZ, a. s. je předsedou a členem
dozorčí rady ČEZ ICT Services, a. s., a OSC, a.s.
Ing. Jaroslav Hyrát (*1957)
Člen dozorčí rady od 1. 11. 2010
Jaroslav Hyrát pracuje ve společnosti ŠKODA PRAHA a.s. od roku 1981, k 1. 1. 2008 se stal
zaměstnancem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., a patří do týmu jejích významných
technických odborníků. Ve společnosti pracuje na pozici vedoucího odboru Dokumentace a
technická příprava v sekci Inženýring. Za dobu svého působení ve společnosti pracoval
v týmech mnoha významných projektů, např. Elektrárna Mělník 500 MW, Jaderná elektrárna
Mochovce, Jaderná elektrárna Dukovany, Jaderná elektrárna Temelín, špičkovací zdroj pro
GT Kladno. Jaroslav Hyrát vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni,
fakultu strojní, jaderně-energetická zařízení, obor Tepelné turbíny a turbokompresory. Hovoří
rusky, částečně německy.
V roce 2013 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.:
- Dnem 31. 12. 2013 odstoupil z funkce člena a předsedy dozorčí rady JUDr. Vladimír
Johanes.
V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení dozorčí rady ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.:
- Ke dni 31. 3. 2014 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Dzik.
- Ke dni 31. 3. 2014 byl z funkce člena dozorčí rady odvolán Ing. Tomáš Fuks.
Noví členové dozorčí rady od 1. 4. 2014
- Ing. Peter Bodnár
- Ing. Ladislav Štěpánek
- Tomáš Vachtl
Nový člen dozorčí rady od 1. 5. 2014
- Ing. Daniel Jiřička
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
15
Jednatelé
Statutárním orgánem společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je pět jednatelů. Od 1. 4.
2014 jsou jednatelé čtyři, tvořící od stejného data kolektivní statutární orgán – radu jednatelů.
Rada jednatelů je dále od 1. 5. 2014 tříčlenná, tj. společnost má nadále tři jednatele.
Působnost jednatelů je dána obchodním zákoníkem (2013), resp. zákonem o obchodních
korporacích (od 1. 1. 2014) a zakladatelskou listinou společnosti schvalovanou valnou
hromadou.
Jednatelé řídí činnost společnosti, zabezpečují její obchodní vedení, výkon
zaměstnavatelských práv a povinností a jednají jejím jménem (za společnost jednají navenek
jménem společnosti ve všech záležitostech společně alespoň dva jednatelé). Působnost
jednatelů je podrobně vymezena v zakladatelské listině společnosti ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o., která je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem
v Praze.
Jednatelé předkládají valné hromadě ke schválení koncepci podnikatelské činnosti a její
změny, jejíž aspekty následně přenášejí do strategického řízení a obchodního vedení
společnosti. V rámci strategického směřování společnosti jednatelé jako klíčová hodnotí
doporučení, která jim poskytuje dozorčí rada společnosti. Stanoviska dozorčí rady, případně
dle stanov potřebné předchozí souhlasy, jsou pro jednatele jedním z vodítek pro řízení
společnosti.
K úkonům, resp. rozhodnutím vyjmenovaným zakladatelskou listinou si dle povahy těchto
úkonů (rozhodnutí) jednatelé vyžadují (i) předchozí souhlas dozorčí rady, (ii) stanovisko
dozorčí rady, resp. vybrané úkony, či dokumenty předkládají dozorčí radě k (i) projednání, (ii)
přezkoumání, (iii) informaci.
Jednatelé společnost jednají za společnost navenek a interně ji v rámci obchodního vedení
řídí, zejména prostřednictvím vytvoření řídicí struktury společnosti, personálního obsazení
této struktury a pokynů vedoucím zaměstnancům společnosti a dále prostřednictvím
schvalování interních nástrojů řízení, kterými jsou především Organizační řád, Podpisový řád
či Pracovní řád. V rámci Organizačního / Podpisového řádu jednatelé např. stanovují
působnost generálního ředitele a jemu podřízených pracovníků, které také ustanovují na
daná pracovní místa a odvolávají.
Jednatelé, za účelem realizace rozhodovacích procesů o záležitostech příslušejících
v souladu se zakladatelskou listinou společnosti a zákonem do působnosti jednatelů, tvoří
radu jednatelů. Rada jednatelů zasedá podle potřeb společnosti, zpravidla jedenkrát
měsíčně. V roce 2013 zasedala rada jednatelů 12x.
Při své organizaci se rada jednatelů řídí svým jednacím řádem, jehož schválení je v gesci
jednatelů. Jednatelé rozhodují nadpoloviční většinou všech jednatelů.
Zasedání rady jednatelů se pravidelně v návaznosti na projednávaná témata účastní
odpovědní vedoucí zaměstnanci, kteří jednatelům osobně prezentují své materiály a návrhy.
Zasedání rady jednatelů se účastní tajemník společnosti, který pořizuje zápisy o zasedáních
rady jednatelů.
Veškeré dokumenty, které jednatelé v rámci rady jednatelů projednávají, a dále ty, jež
jednatelé předkládají dozorčí radě, jsou archivovány v písemné a elektronické podobě.
Bezpečnost těchto archiválií je řízena v souladu s principy platnými pro tuto oblast ve
společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
16
Jednatelé společnosti
Ing. Daniel Jiřička (* 1962)
Jednatel od 16. 8. 2005 do 30. 4. 2014
Daniel Jiřička ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. působí od 16. 8. 2005, kdy byl
zvolen do funkce jednatele společnosti. Od 1. 1. 2006 je ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
rovněž generálním ředitelem. Ve ŠKODA PRAHA a.s. působí od 22. 6. 2005 jako člen
představenstva a od 26. 9. 2007 působí tamtéž ve funkci generálního ředitele a
místopředsedy představenstva, resp. od 20. 12. 2011 předsedy představenstva. Od roku
2002 až do svého příchodu do Skupiny ČEZ (2005) působil ve společnosti AL INVEST
Břidličná, a.s., v níž se jako člen vedení podílel na restrukturalizaci podnikatelských aktivit.
Svou absolventskou praxi zahájil ve ŠKODA PRAHA a.s., kde v nejrůznějších řídicích
funkcích (zejména v rámci výstavby Jaderné elektrárny Temelín) působil do roku 2000.
Daniel Jiřička je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Hovoří anglicky
a německy.
Ing. Vladimír Poklop (* 1962)
Jednatel od 1. 1. 2012 do 30. 4. 2014
Je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni, obor jaderná energetika. V
letech 1985 až 1989 se na různých obchodních pozicích v rámci společnosti ŠKODA Plzeň
podílel na projektech výstavby jaderných elektráren Dukovany a Mochovce. V roce 1989
nastoupil do společnosti ŠKODA PRAHA, kde přes různé pozice, zejména v rámci projektu
výstavby Jaderné elektrárny Temelín, resp. v divizi jaderné energetiky společnosti, působil
až do roku 2008, naposledy jako ředitel divize Jaderná energetika. Téhož roku přešel, v
rámci přesunu aktiv a know-how mezi ŠKODA PRAHA a.s. a ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. při
transformaci společností, do ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., kde řídil projekt Výstavba nového
paroplynového zdroje v Počeradech. Od 07/2009 opět řídí činnosti společnosti v oblasti
jaderné energetiky, tentokrát v roli šéfa sekce Jaderné zdroje.
Ing. Josef Šára, MBA (* 1972)
Jednatel od 26. 9. 2007 do 30. 4. 2014
Josef Šára působí od 26. 9. 2007 jako jednatel společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.,
v níž je zároveň od 1. 3. 2008 ředitelem úseku Finance a ekonomika. Od listopadu 2006
pracuje též ve ŠKODA PRAHA a.s. na pozici ředitele úseku Finančního, od 1. 1. 2009 jako
finanční ředitel, od 20. 12. 2006 jako člen představenstva, od 26. 9. 2007 dále pak jako
předseda představenstva ŠKODA PRAHA a.s., resp. od 20. 12. 2011 jako místopředseda
představenstva. Předtím pracoval v letech 2004 až 2006 ve společnosti ČEZ, a. s. jako
ředitel sekce Controlling Skupiny ČEZ, v období 1999 až 2004 ve společnosti Západočeská
energetika, a.s. na pozici vedoucí oddělení Controlling / Analytik strategie. V letech 1996 až
1999 pracoval pro společnost GEOINDUSTRIA, a.s. jako vedoucí marketingu a poradce
generálního ředitele. Josef Šára vystudoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu
strojního inženýrství, obor strojní inženýrství – ekonomika a management strojního
inženýrství, výroba. Absolvent Executive Master of Business Administration Program (MBA)
na KATZ School of Business, University of Pittsburgh. Hovoří anglicky.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
17
Ing. Jan Štancl (* 1957)
Jednatel od 1. 1. 2012
Vystudoval fakultu strojní ČVUT Praha. V letech 1981 až 1993 působil ve ŠKODA PRAHA
jako projektant a vedoucí strojního oddělení projekce. Podílel se jako autorský dozor na
uhelné elektrárně SOMA B 5, 6 v Turecku. V letech 1994 až 2005 působil ve firmě EPS s.r.o.
(MVV a.s.), kde pracoval na projektech úspor energie s garantovanými výsledky v modelu
„Energy Performance Contracting“. Postupně působil jako zástupce ředitele pro realizaci
projektů, například na modernizaci energetického hospodářství SETUZA a.s. Od roku 1998
byl aktivní v oboru teplárenství a jako vedoucí realizace stál za kombinovaným zdrojem
tepelné a elektrické energie s využitím geotermálního tepla v Děčíně. V letech 2005 až 2007
pracoval ve firmě Škodaexport, a.s. Na starosti měl generální dodávky investičních celků v
energetice. Jako projektový manažer řešil například výstavbu paroplynových elektráren
Balloki a Muridke v Pákistánu. Od roku 2007 pracuje ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.,
aktuálně na pozici šéfa sekce Klasické a obnovitelné zdroje.
V roce 2013 nedošlo k žádným změnám ve složení jednatelů ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
V roce 2014 došlo k těmto změnám ve složení jednatelů ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.:
Dnem 30. 4. 2014 odstoupili z funkce jednatelů:
- Ing. Daniel Jiřička
- Ing. Josef Šára, MBA
- Ing. Vladimír Poklop
Dnem 1. 5. 2014 byli jednateli jmenováni:
- Ing. Dag Wiesner
- Ing. Pavel Kamenický
K uvedenému datu si jednatelé mezi sebou rozdělili funkce v radě jednatelů takto:
- Ing. Dag Wiesner – předseda rady jednatelů
- Ing. Jan Štancl – místopředseda rady jednatelů
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
18
Management ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Společnost je řízena liniovým manažerským systémem a tento systém je kombinován s
projektovým řízením (systém maticový). Liniová organizace společnosti je rozčleněna na
sekce a úseky, potažmo samostatné útvary v přímé podřízenosti generálnímu řediteli.
Jednotlivé úseky se dále dělí na odbory a oddělení, resp. sekce se dělí na úseky a dále na
odbory a oddělení.
Maticový systém řízení umožňuje řízení jak horizontální, tak vertikální (liniové); jejich průnik
určuje projektový manažer pro daný projekt (ředitel úseku Řízení projektu). V rámci
maticového systému řízení jsou projektovým manažerem sestavovány realizační týmy pro
jednotlivé projekty, jejichž personální obsazení (pracovníky z jednotlivých útvarů) a kapacitní
vytížení jsou v průběhu realizace projektu proměnlivé.
Generálnímu řediteli byli k 31. 12. 2013 přímo podřízeni:
 ředitelé sekcí
o Klasické a obnovitelné zdroje
o Jaderné zdroje
o Inženýring
 ředitelé úseků:
o Řízení jakosti a bezpečnost
o Nákup
o Finance a ekonomika
 vedoucí odborů přímo podřízených generálnímu řediteli:
o Lidské zdroje (personální ředitel)
o Právní
 samostatné funkce
o tajemník, manažer komunikace
o zmocněnec IMS.
Generální ředitel společnosti, ředitelé sekcí / úseků, vedoucí odborů přímo podřízených
generálnímu řediteli a samostatné funkce přímo podřízené generálnímu řediteli společnosti
zabezpečují v rozsahu svých působností, pravomocí a odpovědností daných organizačním
řádem společnosti, vnitřními předpisy společnosti, popisy svých pracovních míst a pokyny
generálního ředitele řídicí, kontrolní a organizační činnost společnosti. Při výkonu své
činnosti navzájem spolupracují a koordinují činnost podřízených útvarů tak, aby byla
zajištěna jednotnost a kompaktnost řízení společnosti. Generálního ředitele a ředitele sekcí,
resp. samostatných úseků na daná vedoucí pracovní místa ustanovují (a odvolávají)
jednatelé společnosti.
Personální obsazení managementu k 31. 12. 2013
Ing. Daniel Jiřička, generální ředitel
Ing. Josef Šára, MBA, ředitel úseku Finance a ekonomika (1. zástupce generálního ředitele)
Ing. Jan Štancl, ředitel sekce Klasické a obnovitelné zdroje (2. zástupce generálního ředitele)
Ing. Zdeněk Šnaider, ředitel úseku Řízení projektu KO ETP
Ing. Zbyněk Mrázek, ředitel úseku Řízení projektu NZ ELE
Ing. Jan Vybulka, ředitel úseku Řízení projektu NZ EPC
Ing. Vladimír Poklop, ředitel sekce Jaderné zdroje
Ing. Ladislav Čapek, ředitel úseku Řízení projektu ETE
Ing. Viktor Chaloupka, ředitel sekce Inženýring
Bc. Miroslav Pavlovič, ředitel úseku Řízení jakosti a bezpečnost (zmocněnec pro IMS)
Ing. Monika Kohoutková, vedoucí odboru Lidské zdroje (personální ředitel)
Petr Lamač, ředitel úseku Nákup
JUDr. Lucia Slobodová, vedoucí odboru Právní
Olga Dvorecká, tajemník, manažer komunikace
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
19
Principy odměňování
Stanovování výše odměn za výkon funkce jednatelů a členů dozorčí rady, resp. rozhodování
o odměňování jednatelů a členů dozorčí rady, je zakladatelskou listinou společnosti ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. svěřeno do působnosti valné hromady společnosti (obvykle na návrh
jednatelů, příp. k tomu zákonem oprávněného společníka). Valná hromada rovněž schvaluje
na návrh jednatelů znění vnitřního předpisu společnosti, který stanovuje pravidla pro
poskytování plnění společnosti ve prospěch členů orgánů; valné hromadě dále přísluší
udělení souhlasu ke všem plněním společnosti ve prospěch osob, jež jsou jednateli, resp.
členy dozorčí rady, na které neplyne nárok z právních předpisů, ze smlouvy o výkonu funkce
či uvedeného vnitřního předpisu společnosti. Znění smlouvy o výkonu funkce jednatelů a
členů dozorčí rady schvaluje, obvykle na návrh jednatelů, valná hromada.
K uzavření pracovních, resp. manažerských smluv s těmi zaměstnanci, kteří jsou
ustanovováni na vedoucí místa (v přímé podřízenosti jednatelům, resp. v přímé podřízenosti
generálnímu řediteli, s podmínkou, že takový vedoucí zaměstnanec řídí další vedoucí
zaměstnance), a k jejich změnám, stejně tak k odměňování a jeho změnám, stanovování
úkolů, jejichž splnění podmiňuje vyplacení roční odměny těmto zaměstnancům, vyhodnocení
splnění těchto úkolů a k souvisejícím záležitostem, musí vždy svůj předchozí souhlas udělit
dozorčí rada společnosti.
Členové exekutivního vedení společnosti (ředitelé sekcí, úseků) jsou do funkcí ustanovováni
rozhodnutím jednatelů společnosti, obvykle na návrh generálního ředitele. Jejich
odměňování a stanovování úkolů pro dosažení podnikatelské úspěšnosti společnosti, resp.
výplaty bonusů za splnění takových úkolů jsou řešeny jednateli společnosti, po předchozím
souhlasu dozorčí rady.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
20
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
Hospodaření společnosti
Vybrané ukazatele hospodaření
Ukazatel
Rentabilita vlastního kapitálu, čistá (ROE netto)
Rentabilita aktiv čistá (ROA netto)
EBIT marže
Celková likvidita
Poměr provozního cash flow k závazkům
Stupeň odepsanosti dlouhodobého hmotného
majetku
Krytí stálých aktiv
Obrat aktiv
%
%
%
%
%
2009
148,2%
1,6%
1,5%
102%
291%
2010
66,9%
1,1%
0,8%
105%
-109%
2011
26,0%
0,4%
0,3%
66%
-1%
2012
98,4%
4,3%
3,0%
79%
31%
2013
43,2%
4,8%
2,2%
118%
0%
%
%
1
2%
821%
1,20
6%
1464%
1,73
9%
2037%
1,36
11%
3035%
1,89
13%
4124%
2,50
Jednotka
Výsledek hospodaření
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. dosáhla v roce 2013 kladného výsledku
hospodaření po zdanění ve výši 331,5 mil. Kč, při dosažení obratu 17 345,4 mil. Kč. Ve
srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu zisku o 64,9 mil. Kč, přičemž obrat ve srovnání
s rokem 2012 klesl o 117,0 mil. Kč.
Struktura majetku a kapitálu – Aktiva
Celková výše aktiv ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. činila k 31.12.2013 6 501 168 tis. Kč,
přičemž jsou celková aktiva z 99,3% tvořena oběžnými aktivy.
Struktura oběžných aktiv je následující:
Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny z 68,2 % pohledávkami z obchodních vztahů; dále pak
z 20,2 % krátkodobě poskytnutými zálohami; 6,9 % jsou daňové pohledávky za státem; 4,6
% dohadné účty aktivní a 0,1% tvoří jiné pohledávky.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
21
Zásoby jsou tvořeny pouze položkou nedokončené výroby ve výši 88 928 tis. Kč související
zejména s projekty společnosti pro zákazníka ČEZ, a. s.
Dlouhodobé pohledávky jsou především složeny z dlouhodobě poskytnutých záloh ve výši
615 002 tis. Kč (69,8 %) a dále pak odloženou daňovou pohledávkou ve výši 141 062 tis. Kč
(16,0 %), pohledávkami z obchodních vztahů ve výši 125 534 tis. Kč (14,2 %), které jsou
tvořeny především z titulu zádržného.
Krátkodobý finanční majetek tvoří z převážné části účty v bankách ve výši 1 171 035 tis. Kč
(99,8 % z celkové výše krátkodobého finančního majetku).
Struktura majetku a kapitálu – Pasiva
Strukturu pasiv k 31. 12. 2013 popisuje následující graf:
Krátkodobé závazky jsou tvořeny především krátkodobě přijatými zálohami ve výši 1 476 172
tis. Kč (31,2 % z celkových 4 734 082 tis. Kč), z nichž největší část tvoří zálohy přijaté
v souvislosti s projekty Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ. Dále pak 34,3 % tvoří
dohadné účty pasivní (1 626 748 tis. Kč) a 32,9 % (1 557 825 tis. Kč) představují krátkodobé
závazky z obchodních vztahů.
Společnost vykazuje dlouhodobé závazky v celkové výši 82 357 tis. Kč vzniklé z titulu
zádržného, které je uvolňováno po odstranění vad a nedodělků.
Rezervy související s projekty společnosti zahrnují rezervy na garance, rezervy k
dlouhodobým smlouvám na generální dodávky, rezervu na daň z příjmu a rezervu na
zaměstnanecké požitky, celková výše k 31. 12. 2013 činí 752 085 tis. Kč.
Společnost k 31. 12. 2013 nečerpá žádné bankovní úvěry.
Společnost k 31. 12. 2013 nerealizovala žádné majetkové účasti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
22
Investice
Investiční výdaje
Skutečnost
období
2013
(mil. Kč)
Jaderná energetika
Zdroje uhelné a paroplynové
v tom: rekonstrukce
výstavba nových kapacit
ostatní
Obnovitelné zdroje
Distribuce elektrické energie
Výroba a distribuce tepla
Těžba surovin
Ekologie
Informační systémy
Nakládání s odpady
Ostatní
0,597
CELKEM
0,597
Očekávaný vývoj
Společnost hodlá v souladu se svými strategickými, podnikatelskými a ekonomickými plány
v roce 2013 pokračovat v nastaveném podnikatelském zaměření.
Pro rok 2014 plánuje společnost při obratu 14 614 590 tis. Kč čistý zisk po zdanění ve výši
80 673 tis. Kč.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
23
Řízení rizik a pojištění
Řízení rizik
Společnost je součástí Skupiny ČEZ a v oblasti řízení rizik se řídí společnými pravidly.
Nejvýznamnější rizika, kterým je Společnost vystavena, jsou rizika připravovaných a
realizovaných projektů. Rizika každého projektu se dělí do dvou oblastí. První oblastí je
správné ocenění potenciálních rizik projektu ve fázi kontraktační, tj. stanovení optimální ceny
projektu se zahrnutím budoucích rizik. Ocenění rizik vychází z platné řídicí dokumentace.
Hodnota vychází ze standardních charakteristik daného projektu a z požadovaných
individuálních podmínek. Ocenění rizik pro kontraktační fázi prochází přes Oponentní komisi
společnosti, a tímto je zajištěn stejný přístup k riziku u všech projektů.
Druhou oblastí je řízení rizik během projektu. Řídicí dokumentací jsou dána pravidla a
postupy v této oblasti. Je předepsána forma záznamu rizik včetně potřebných charakteristik.
Mezi základní charakteristiky patří i opatření na snížení, případně eliminaci rizik včetně
jednoznačné odpovědnosti za dané riziko. Záznamy jsou pravidelně aktualizovány a
vyhodnocovány dopady do daného projektu.
Pojištění
typ pojištění
pojišťovna
Pojištění obecné odpovědnosti
za škodu
XL Insurance
rozsah
a) obecná odpovědnost za škodu
vyplývající z činnosti
pojistníka/pojištěného a odpovědnost za
škody způsobené vadným výrobkem
včetně následných finančních škod s
limitem pojistného plnění 1.500.000.000
Kč
b) regres zdravotní pojišťovny na
zdravotní péči a regres náhrady orgánů
sociálního zabezpečení ve prospěch
zaměstnance i třetích osob
c) škoda na věcech převzatých a věcech
v užívání
d) škoda vzniklá jinak než na zdraví
nebo majetku („čistá finanční škoda“)
e) zachraňovací náklady
f) škoda způsobená vzájemně mezi
pojištěnými („křížová odpovědnost“), tj.
kryty jsou i vzájemné škody způsobené
mezi společnostmi ve Skupině ČEZ
Pojištění odpovědnosti za
ACE European Group
škodu členů statutárních a
dozorčích orgánů společnosti
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou členy statutárních a
dozorčích orgánů společnosti
Cestovní pojištění
skupinové cestovní pojištění
AIG EUROPE, S.A.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
24
Pojištění profesní
odpovědnosti
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
pojištění
odpovědnosti
za
škodu
autorizovaných nebo neautorizovaných
osob,
limit
pojistného
plnění
100.000.000 Kč
Majetkové pojištění
Kooperativa pojišťovna, a.s.
pojištění budovy Koperníkova Plzeň živelní pojištění, poj.cenností, přístrojů
Kooperativa pojišťovna, a.s. - projekty ELE, EPR, EPC
Stavebně montážní pojištění
A) pojištění věcných škod
ACE European Group - dodatečné poj. ELE
B) pojištění odpovědnosti za škodu
ACE European Group - projekt EDU KJT
C) pojištění ušlého hrubého zisku
investora
Pojištění vozidla FORD Transit Allianz pojišťovna, a.s.
pojištění vozidla ŠPI
Pojištění záruky za úpadek
agentury práce
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
povinnost vyplývající ze zákona pro
případ, kdy pojistník z důvodu svého
úpadku nezajistí výplatu mzdy dočasně
přiděleným zaměstnancům, kteří mají
s pojistníkem uzavřenu pracovní
smlouvu nebo dohodu o pracovní
činnosti
Skupinové pojištění úrazu
AIG Eerope Limited
pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti
za škodu na zdraví nebo škodu na věci pro jednatele společnosti
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
25
Hlavní předmět podnikání
Popis hlavního předmětu podnikání společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., člen Skupiny ČEZ, působí v oblasti projektování, inženýringu a
komplexních dodávek energetických celků (klasických a jaderných elektráren, paroplynových
cyklů). ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je generálním dodavatelem nejvýznamnějšího českého
elektrárenského projektu současnosti: Obnovy výrobní kapacity Skupiny ČEZ v České
republice (komplexní obnova Elektrárny Tušimice II, Elektrárny Prunéřov II, výstavba nových
zdrojů v Elektrárně Ledvice a v Elektrárně Počerady).
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. rovněž působí na jaderných elektrárnách, jako dodavatel
projektů modernizace a zvyšování účinnosti a bezpečnosti v elektrárnách Temelín,
Dukovany, Jaslovské Bohunice a Mochovce.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se též profiluje jako dodavatel inženýrských činností pro
výstavbu energetických celků, a to v rolích Architect, Design či Owner´s Engineer a EPC
Manager.
Hlavním cílem společnosti je dodávat zákazníkům energetická řešení na klíč, k jejich plné
spokojenosti a jim šitá na míru, přičemž základními parametry takových děl je zejména
vysoká technologická úroveň, účinnost a ekonomičnost, spolu s šetrností k životnímu
prostředí.
Předmětem podnikání společnosti jsou komplexní dodávky obnovy výrobních energetických
zdrojů a výstavby nových energetických celků, včetně všech souvisejících činností, zejména
projektování, inženýring a řízení staveb, nákup a kompletace, a to formou generálních
dodávek, v oblasti klasické a jaderné energetiky. Dále pak inženýrské činnosti a dodávky
dílčích technologických souborů a projektové výkony.
Pohled na rekonstruovanou Elektrárnu Tušimice II
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
26
Vyjádřeno v označeních živnostenských oprávnění jde o:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona

projektová činnost ve výstavbě

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
27
Klíčové projekty společnosti
Název a předmět
projektu
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Komplexní rekonstrukce 4 hnědouhelných bloků včetně
nového dvoublokového odsíření ve 2 etapách a rekonstrukce
dalších objektů a výměna dožitého technologického zařízení
Základní technické informace
•
•
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Příprava na podepsání protokolů FAC I. etapy KO ETU II, FAC
bloku 22 a FAC bloku 21 a II. etapy KO ETU II, uzavírání
dílčích FAC protokolů s jednotlivými zhotoviteli OB
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Zvýšení čisté účinnosti z 33 % na 38 %
Prodloužení životnosti do roku 2035
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Komplexní rekonstrukce 3 hnědouhelných bloků, včetně
nového odsíření a rekonstrukce dalších objektů a výměny
dožitého technologického zařízení.
•
Zvýšení čisté účinnosti z 33 % na 39,06 % (kondenzační
provoz)
•
Prodloužení životnosti o 25 až 30 let
•
Zvýšení výkonu bloku z 210 MW na 250 MW
•
Nové odsíření – mokrá vápencová vypírka se zaústěním
čistých kouřovodů do chladicí věže
•
Modernizovaná chemická úpravna vody, včetně reverzní
osmózy
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Postupné montáže jednotlivých blokových technologií,
provedení tlakové zkoušky kotle na bloku 23, ukončení
realizace a předání do provozu dílčích neblokových technologií
– sila popílku, čerpací stanice surové vody, části chemické
úpravy vody atd.
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Nový paroplynový zdroj v Elektrárně Počerady
Výstavba nového energetického zdroje, paroplyn, výkon 848
MWe
•
„Multishaft“ konfigurace 2× plynová turbína, 2× spalinový
výměník, 1× parní turbína
•
Související provozní soubory (elektro, I&C, vyvedení
výkonu)
•
Čistá účinnost (ISO) ~ 57,4%
•
Plánovaná životnost 30 let
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uvádění do provozu
•
02/2013 – první zapálení plynové turbíny GT1 a zahájení
profuků
•
03/2013 – první zapálení plynové turbíny GT2
•
06/2013 – první pára na turbínu
•
12/2013 – komplexní zkouška
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
28
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Objednatel
Nový zdroj 660 MW v Elektrárně Ledvice
Výstavba nového energetického zdroje, s nadkritickými
parametry páry
•
Výkon 660 MW na svorkách generátoru
•
Zdroj páry – věžový granulační nadkritický kotel
•
Parametry páry – 600°C/610°C /28 MPa/5Mpa 480 kg/sec
(cca 1712 t/h)
•
Parní turbína – kondenzační, čtyř tělesová
•
Napájecí čerpadla – konfigurace 3 × 50%, pohon –
elektromotor se spojkou
•
Odsíření spalin – v absorbéru, princip mokré vápencové
vypírky
•
Plánovaná čistá účinnost 42,5 %
•
Předpokládaná životnost 40 let
ČEZ, a. s.
•
•
•
Hlavní realizované milníky v roce
2013
•
•
•
•
05/2013 – Předání kompresorové stanice
06/2013 – Provedení primárních zkoušek transformátorů
07/2013 – Provedení tlakové těsnostní a pevnostní
zkoušky vysokotlakého systému kotle
09/2013 – Provedení tlakové těsnostní a pevnostní
zkoušky parovodů kritického potrubí.
10/2013 – Dokončení provizórií pro chemické čištění
11/2013 – Dokončení 1. Úložného prostoru
11/2013 – 12/2013 Provedení chemického čištění kotle,
parovodů a kondenzátního systému turbíny
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
29
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Studie proveditelnosti – Nový zdroj Žilinská teplárenská
Vypracování studie proveditelnosti, včetně návrhu optimální
varianty nového zdroje při minimalizaci nárůstu ceny tepla,
splnění emisních limitů po roce 2016, snížení spotřeby nákupu
emisí CO2 na jednotku vyrobeného tepla, diverzifikace
palivového mixu a snížení množství odpadů ukládaných na
odkališti
Objednatel
Žilinská teplárenská, a.s
Hlavní realizované milníky v roce
2013
02/2013 – předání čistopisu studie.
Název a předmět
projektu
Owner´s Engineer Gardabani 160 MWe
Základní technické informace
Ukončení druhé etapy, tj. ukončení výběrového řízení, výběr
dodavatele pro výstavbu CFB 160 MW e
Objednatel
GIEC Ltd.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
02/2013 – Předání nabídek a jejich otevření za účasti
zákazníka
05/2013 – Dokončen výběr dodavatele
Název a předmět
projektu
Tvorba 3D modelu pro NZ EPC OB06
Základní technické informace
Zpracování 3D modelu v PDMS pro OB06 – chlazení a
napájení
Objednatel
KSB-PUMPY + ARMATURY s.r.o
Hlavní realizované milníky v roce
2013
11/2013 – Předání dokumentace v úrovni draftu dokumentace
skutečného provedení
Název a předmět
projektu
Tvorba projektové dokumentace
Základní technické informace
Projektové činnosti na NZ ELE, rozdělené do 7 samostatných
projektů.
Objednatel
Doosan Škoda Power, s.r.o.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
06/2013 – Zpracování projektu proplachu generátoru
07/2013 – Zpracování projektu čištění napájecí nádrže
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
30
08/2014 – Zpracování projektu provizorií pro velkou vyvářku
09/2014 – Zpracování projektu svedení oleje do záchytných
van
10/2014 – Kontrola jednotáhlových závěsů
11/2014 – Zpracování projektu rezervního topení
Název a předmět
projektu
Využití projektových rezerv Jaderné elektrárny Dukovany
Základní technické informace
Provedení veškerých dodávek komponentů, prací a služeb
nutných pro zvýšení výkonů reaktorů na 105
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Probíhá garanční fáze
Název a předmět
projektu
Montáž generátorů včetně příslušenství na Jaderné
elektrárně Mochovce, bloky 3 a 4, SR
Základní technické informace
Kompletní montáž 4 ks generátorů na obou blocích JE
Mochovce 3,4
Objednatel
Slovenské elektrárne, a.s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Zahájení montáže budicích souprav
Název a předmět
projektu
Výměna transformátorů elektrárny Dalešice
Základní technické informace
Zpracování dokumentace, dodávka, montáž a oživení 7 ks
nových transformátorů, demontáž stávajících transformátorů
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Zpracování a předání realizační dokumentace pro 2. etapu
Název a předmět
projektu
Základní technické informace
Omezovače švihu vysokoenergetických potrubí
v hermetické zóně Jaderné elektrárny Dukovany
Zpracování dokumentace, dodávka a montáž omezovačů
švihnutí vybraného potrubí na jednotlivých výrobních blocích
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
31
Objednatel
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Název a předmět
projektu
ČEZ, a. s.
Zpracování a předání realizační dokumentace
dodávka a montáž omezovačů švihnutí vybraného potrubí na
1. reaktorovém bloku (1. část ½ objemu)
dodávka a montáž omezovačů švihnutí vybraného potrubí na
4. reaktorovém bloku (1. část ½ objemu)
Zajištění havarijního dochlazování bloků Jaderné
elektrárny Dukovany
Základní technické informace
Zpracování realizační dokumentace, dodávka, montáž a
oživení zařízení
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Zpracování a předání realizační dokumentace
Název a předmět
projektu
Rekonstrukce přívodních řadů surové vody pro Jadernou
elektrárnu Temelín
Základní technické informace
Komplexní rekonstrukce přívodních řadů surové vody –
vytvoření nového ochranného povrstvení s životností 50 let.
V souladu s tím budou provedeny rekonstrukce dalších
komponent, souvisejících objektů a zařízení s cílem
prodloužení životnosti spolehlivého provozu
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu, zahájení zpracování realizační
dokumentace
Název a předmět
projektu
Obnova pružinových závěsů na potrubí RA, RL, RR v KP
EDU
Základní technické informace
zpracování dokumentační části včetně výpočtů a průkazů,
dodávka, realizace a všechny činnosti související
s projektováním a instalací pružinových závěsů formou
dodávky na klíč na potrubí RA, RL, RR v KP a provedení
všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních,
konstrukcích a systémech
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu, zahájení zpracování realizační
dokumentace
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
32
Název a předmět
projektu
Zvýšení výkonu systému pohavarijní likvidace vodíku
(EDU) a Zodolnění kontejmentu – likvidace pohavarijního
vodíku (ETE)
Základní technické informace
dodávka a montáž systému likvidace vodíku pro všechny
uvažované nadprojektové havárie formou dodávky na klíč a
provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených
zařízeních, konstrukcích a systémech včetně provedení všech
kontrol a zkoušek.
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace pro hlavní výrobní blok č.
1 a 2 EDU a ETE
Montáž kotvicích prvků pro EDU 1. blok
Montáž kotvicích prvků pro EDU 4. blok
Název a předmět
projektu
Koncový jímač tepla na EDU
Základní technické informace
dodávka zařízení, prací a služeb pro spolehlivý a ekonomický
odvod tepla ze systému technické vody důležité při všech
provozních stavech hlavního výrobního bloku a projektových
havarijních iniciačních událostech včetně extrémních
klimatických podmínek
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu
Vypracování projektové dokumentace nutné pro žádost o
povolení realizace a podpora při činnostech vedoucích
k zahájení realizace
Zahájení zpracování projektové dokumentace strojní a
stavební část
Název a předmět
projektu
Přepojení čerpadel požární vody na EDU
Základní technické informace
zpracování dokumentace a realizace přepojení čerpadel
požární vody
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace
Realizace přepojení čerpadel na 1. bloku EDU
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
33
Název a předmět
projektu
Provoz TA 10,20 bez TVD na EDU
Základní technické informace
Zpracování dokumentace a realizace propojení potrubí
podsystémů technické vody důležité
Objednatel
ČEZ, a. s.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Název a předmět
projektu
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace
Realizace propojení potrubí podsystémů TVD2 a TVD3 na
systémech olejového hospodářství HCČ bloky 1a 4
Dokumentace Doplňování reaktoru a BSVP při SBO na
EDU
Základní technické informace
dodání projektové dokumentace pro provedení opatření, které
umožní alternativní způsob doplňování chladicího média do
otevřeného reaktoru
Objednatel
ČEZ Energoservis s.r.o.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace elektro a zpracování
statických a seismických výpočtů
Celkový pohled na Elektrárnu Počerady s novým paroplynovým cyklem
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
34
Název a předmět
projektu
Dokumentace Diverzní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané
spotřebiče ZN2 na EDU
Základní technické informace
dodání dokumentace pro realizaci diverzního zdroje pro
napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2
Objednatel
ČEZ Energoservis s.r.o.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
část elektro, SKŘ, strojní a stavební pro reaktorové bloky 1 až
4
Název a předmět
projektu
Dokumentace
Zajištění
alternativních
(dieselgenerátorové stanice-DGS) při ztrátě
projektových zdrojů napájení elektrárny na ETE
Základní technické informace
dodání dokumentace pro zajištění alternativních zdrojů
(dieselgenerátorové stanice) při ztrátě všech projektových
zdrojů napájení elektrárny na ETE
Objednatel
ČEZ Energoservis s.r.o.
Hlavní realizované milníky v roce
2013
zdrojů
všech
Uzavření kontraktu
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
část elektro, SKŘ pro hlavní výrobní bloky č. 1 a 2
Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby
část stavební pro hlavní výrobní bloky č. 1 a 2
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
35
Vlastnická struktura
Výše základního kapitálu společnosti:
Identifikace osoby ovládající společnost:
Výše majetkového podílu společníka ve společnosti:
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
30 000 000 Kč
ČEZ, a. s., IČ: 45274649
100 %
36
Lidské zdroje
Vzdělávání zaměstnanců
Celý rok 2013 bylo firemní vzdělávání ve společnosti realizováno pod taktovkou Akademie,
což představuje firemní institut pro cyklické a celoživotní vzdělávání zaměstnanců
společnosti, jejímž základním zdrojem je znalostní bohatství firmy, které je účelně
rozprostřeno na co nejširší okruh zaměstnanců. Vedle vzdělaných a zkušených
zaměstnanců zde působí i odborníci jiných firem a institucí. Akademie v číslech znamená
v daném roce téměř 2 000 účastníků, jež zrealizovali více než 3 000 tréninkových a
rozvojových hodin ve všech jejích směrech, a tím jsou manažerské / odborné / pracovní /
individuální kompetence. Tato realizovaná strategie rozvoje a vzdělávání zcela koresponduje
nejen s celkovou personální strategií, ale také firemní, jež je výstižně deklarována claimem
Sociální politika
Společnost spolu s odborovými organizacemi, jež jsou sdruženy v koordinační radu odborů,
nejen řídí a vymezuje sociální politiku, ale také dohlíží nad naplňováním principů
spravedlnosti a etičnosti včetně souvisejících funkcí, kdy stěžejními jsou stimulační,
stabilizační a preventivní. Tato deklarace je realizována jednak prostřednictvím uzavřené
Kolektivní smlouvy a k ní odpovídající interní legislativy, ale také finanční investicí směrem
k zaměstnancům, jež v roce 2013 dosáhla 10,5 mil. Kč. Stěžejním tématem v této oblasti
vedle standardního naplňování bylo zaměření se na zatraktivnění některých forem
zaměstnaneckých výhod a zefektivnění jejich poskytování, kdy plody tohoto zájmu budou
nabídnuty zaměstnancům již v roce 2014 prostřednictvím benefitních kartiček a portálu
zaměřeného na pestrou škálu benefitů.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
37
Plnění kodexu řízení a správy společnosti
Společnost má za to, že splňuje kritéria daná Kodexem řízení a správy společnosti.
Jeho základní kritéria jsou implementována a společnost dále pracuje na precizaci procesů
dle doporučení daného kodexu.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
38
Legislativní rámec podnikání
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se při své podnikatelské činnosti řídí právním
řádem České republiky, který v sobě od přistoupení České republiky do Evropské unie
implementuje též evropské právo.
Dále, s ohledem na převažující předmět činnosti, kterým je obnova stávajících a výstavba
nových elektráren, se společnost řídí českými technickými normami ČSN a převzatými
evropskými normami, ať již právně závaznými, či pouze doporučujícími. V případě, že se tak
strany ve smlouvě dohodnou, řídí se rovněž zahraničními technickými normami.
Právní předpisy vztahující se ke specifickému předmětu podnikání společnosti:


Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření
(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších
předpisů
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
39
Řízení bezpečnosti a kvality
Bezpečnost práce a požární ochrana
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. trvale zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a
požární ochranu v souladu s platnou legislativou při všech svých podnikatelských i interních
činnostech.
Nástrojem řízení uvedených oblastí je zavedený systém. Jsou zpracovány příslušné řídicí
dokumenty se stanovením pravomocí a odpovědností.
Požadavky na zajištění bezpečnosti jsou neopomenutelným prvkem i při výběru a
posuzování způsobilosti obchodních partnerů. V rámci činností na přípravě, obchodním
zajištění nových projektů společnosti a jejich realizaci je problematika bezpečnosti práce a
požární ochrany začleňována do všech obchodních a realizačních dokumentů.
Při výkonu státního dozoru nebyla v roce 2013 uplatněna vůči společnosti žádná sankce.
Zásadní projekty s významným vlivem na oblast bezpečnosti v roce 2013:
 realizace výstavby nového zdroje v Elektrárně Ledvice
 realizace výstavby nového zdroje v Elektrárně Počerady
 realizace komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II.
Na uvedených projektech úzce spolupracuje společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
s investorem, společností ČEZ, a. s., za účelem splnění všech legislativních povinností a
maximální limitace rizik.
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je součástí Segmentového centra řízení bezpečnosti Skupiny
ČEZ. Aktivně se podílí na sdílení informací v oblasti bezpečnosti a zlepšování úrovně
bezpečnosti celé Skupiny ČEZ.
Technická bezpečnost výrobků
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jako dodavatel investičních celků v energetice kladla v roce
2013 důraz na zajištění technické bezpečnosti projektované a kompletované technologie,
zejména formou:
 proškolení interních útvarů sekce Inženýringu, útvarů řídicích projekty, útvarů řízení a
kontroly kvality a útvaru nákup z požadavků zákona č. 22/1997 Sb.,
 proškolení sekce Jaderné zdroje z požadavků vyhlášky č. 132/2008 Sb. (zákon č.
18/1997 Sb.),
 trvalé kontroly plnění požadavků dodavatelů z hlediska zákona č. 22/1997 Sb. a
zákona č. 18/1997 Sb., ve všech etapách plnění smluvních vztahů.
V roce 2013 bylo realizované pro všechny zaměstnance, kteří se podílejí na jaderných
projektech, kompletní proškolení dle vyhlášek SÚJB č. 132/2008 Sb. a č. 309/2005 Sb.
Integrovaný manažerský systém
Certifikované systémy řízení kvality a ochrany životního prostředí a systém řízení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve společnosti jsou zásadními nástroji pro
zajištění trvalé a úspěšné podnikatelské činnosti. Prostřednictvím těchto systémů je ve
společnosti zaváděna do praxe a dodržována legislativa České republiky vycházející z práva
Evropské unie.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
40
Systém řízení kvality ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je certifikovaný dle normy EN ISO
9001:2008 společností TÜV NORD Czech, s.r.o. pro obor platnosti „generální dodávky
energetických celků, zejména obnovy výrobních energetických zdrojů, modernizace a
zvyšování výkonu a výstavby nových energetických zdrojů v oblasti klasické a jaderné
energetiky“.
Systém řízení ochrany životního prostředí ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je certifikovaný podle
normy EN ISO 14001:2004 stejnou certifikační autoritou pro stejný obor platnosti jako systém
řízení kvality.
V roce 2011 byl společností TÜV NORD Czech, s.r.o. certifikován systém řízení BOZP dle
normy OHSAS 18001:2007 a začleněn do integrovaného systému řízení společnosti ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o. Obor platnosti certifikace je stejný jako u systému řízení kvality.
V červnu 2013 byly všechny tři systémy řízení prověřeny prvním kontrolním auditem TÜV
NORD Czech, s.r.o. a byly shledány funkčními a efektivními.
Certifikáty všech tří systémů jsou platné pro všechna pracoviště společnosti, včetně její
organizační složky ve Slovenské republice.
Certifikace a dokumentované postupy systémů podporují strategický záměr vedení
společnosti přesvědčit zákazníky na tuzemském a světovém trhu, že ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o. je kvalifikovaný dodavatel investičních celků i dalších služeb pro zákazníky. Dále
zvyšují důvěru partnerů, pomáhají zlepšovat interní komunikaci, pracovní kulturu, a tím i
loajalitu zaměstnanců.
Na základě úspěšně realizovaných projektů a provedených zákaznických auditů systému
kvality společností ČEZ, a. s. a Slovenské elektrárne, a.s. je ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
také zařazena do seznamů prověřených dodavatelů obou uvedených společností pro oblast
klasické a jaderné energetiky.
Součástí etického přístupu prosazovaného vedením společnosti při činnosti společnosti
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je šetrný přístup k životnímu prostředí, který společnost
zajišťuje při své podnikatelské činnosti zejména precizním dodržováním příslušných
zákonných norem a následnou kontrolou prováděnou odbornými pracovníky při své interní
činnosti, např. tříděním odpadů na pracovištích. Další součástí tohoto etického přístupu je
projektování a realizace investičních celků s vysokým akcentem na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci a u uplatňování podmínek pro zajištění vysoké bezpečnosti a kultury práce
na stavbě u dodavatelů společnosti.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
41
Ochrana životního prostředí
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. klade důraz na ochranu životního prostředí při všech svých
podnikatelských i interních činnostech. Nástrojem řízení ochrany životního prostředí je
zavedený systém EMS (Environmental Management System) certifikovaný podle ČSN EN
ISO 14001:2004, který je nedílnou součástí integrovaného manažerského systému.
Přijatá politika EMS sleduje principy prevence, zachování trvalého rozvoje a minimalizace
dopadů na životní prostředí u prováděných činností i projektovaných technologií. Podmínku
dodržování environmentální legislativy České republiky a šetrného přístupu k životnímu
prostředí ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. uplatňuje i při výběru a posuzování způsobilosti
obchodních partnerů, resp. dodavatelů.
Ochrana ovzduší
V současné době neprovozuje ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. žádný zdroj znečišťování
ovzduší.
Ochrana vod a nakládání s vodami
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. používá ke své činnosti pouze pitnou vodu. Odběr pitné vody je
řešen ve všech provozovnách v rámci nájemních smluv s vlastníky a správci objektů.
Společnost není producentem odpadních a průmyslových vod.
Obaly
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nepoužívá při své činnosti žádné obaly zapojené do systému
zpětného odběru a evidence.
Odpadové hospodářství
V souladu s požadavky zákona o odpadech má ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. zavedený
systém třídění odpadů vznikajících při interní činnosti v administrativních objektech.
Na realizovaných projektech (stavbách) je povinností smluvních zhotovitelů zajistit třídění a
zneškodnění odpadů vzniklých jejich činností ve vlastní režii. Společnost kontroluje a
vyžaduje doklady o zneškodnění vzniklých odpadů.
Na všech významných projektech společnosti je přítomen ekolog společnosti ŠKODA
PRAHA Invest s.r.o., který dohlíží na plnění legislativních povinností zhotovitelů
provádějících činnosti pro ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Nebezpečné chemické látky a přípravky
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nepoužívá při svých činnostech žádné nebezpečné
látky a přípravky. V případě, že tyto látky používají zhotovitelé, vyžaduje společnost
důsledné plnění všech legislativních povinností, dále společnost vyžaduje po zhotovitelích
seznam těchto látek a přípravků a taktéž bezpečnostní listy k těmto látkám.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
42
Sanace, rekultivace a případné havárie
V roce 2013 nevznikla při činnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. žádná havárie ani
mimořádná událost s potřebou sanace.
Hluk
Většina podnikatelských činností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nezpůsobuje žádný hluk.
V případě provádění krátkodobých činností se zvýšenou hladinou hluku (např. čištění
vnitřních povrchů parovodů profukem párou) jsou provedena dosažitelná technická a
organizační opatření ke snížení hluku na přijatelnou mez.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
43
Výzkum a vývoj
Ve ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nebyly v roce 2013 samostatně řešeny úkoly, jež by přímo
spadaly do oblasti výzkumu a vývoje.
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. se nezabývá vlastním výzkumem a vývojem, neboť
z povahy činnosti generálního dodavatele projektů vyplývá, že výzkumné a vývojové činnosti
promítající se do projektů společnosti zajišťují odborní, kvalifikovaní dodavatelé společnosti.
Patenty a licence
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je držitelem následujících patentů a licencí:
Zařízení pro tlumení dynamických účinků
Patent 278499 z 28. 12. 1993, autor Josef Šíp
Zařízení pro pohlcení vysokých energií rázu
Patent 279038 z 28. 9. 1994, autor Josef Šíp
Zapojení pro předávání tepelné energie nebo energie chladu
Patent 281515 z 29. 8. 1996, autor Pavel Bláha
Způsob snižování obsahu oxidu dusíku ve spalinách spalovacích komor se dvěma nebo více
hořáky na plynné nebo kapalné palivo
Patent 285546 z 30. 6. 1999, autoři Pavel Bláha a František Jirouš
Zařízení k omezení švihu potrubí
Patent 285772 z 3. 9. 1999, autor Josef Šíp
Zapojení rozvodu páry ke spotřebičům
Osvědčení č. 9219 z 18. 10. 1999, autor Pavel Bláha
Zařízení k omezení přetížení nosné konstrukce stavby či související technologie
Osvědčení č. 12842 z 2. 12. 2002, autor Josef Šíp
Zařízení k omezení švihu potrubních odboček
Osvědčení č. 13011 ze dne 17. 2. 2003, autor Josef Šíp
Zařízení pro hašení hořlavých hmot v zásobnících inertním plynem
Osvědčení č. 13621 z 15. 9. 2003, autoři Pavel Bláha a Petr Janda
Uvedené patenty jsou využívány v obchodně-technické praxi společnosti, přičemž zejména
v oblasti jaderné energetiky jsou tyto zdrojem komparativních výhod společnosti v soutěžích
o speciální zakázky.
Společnosti jsou od ŠKODA PRAHA a.s. úplatně poskytována podlicenční práva k užívání
slovní, obrazové i kombinované ochranné známky ŠKODA.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
44
Dárcovství a sponzorský program
V roce 2013 podporovala ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. primárně kulturní, společenské a
sportovní akce pro místní komunity v oblasti, kde společnost realizuje projekty Obnovy
výrobní kapacity Skupiny ČEZ.
Šlo o tyto projekty:
Darovací smlouva
Smluvní strana: Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Místní organizace Kadaň
Výše daru: 15 tis. Kč
Smlouva o propagaci společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. v rámci dětského leteckého
dne – Vítání prázdnin
Smluvní strana: LETECKÝ KLUB PESVICE o.s.
Výše odměny: 15 tis. Kč
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
45
Soudní spory
Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. neeviduje k datu vydání výroční zprávy za rok 2013
žádný soudní spor, jenž by významně ovlivňoval, resp. potenciálně mohl ovlivnit, činnost
společnosti a její profitabilitu.
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
46
Výrok auditora
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
47
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
48
Řádná účetní závěrka k 31. 12. 2013
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
49
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
50
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
51
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
52
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
53
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
54
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
55
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
56
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
57
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
58
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
59
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
60
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
61
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
62
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
63
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
64
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
65
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
66
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
67
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
68
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
69
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
70
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
71
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
72
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
73
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
74
Základní organizační schéma k 31. 12. 2013
VALNÁ HROMADA
DOZORČÍ RADA
JEDNATELÉ
GENERÁLNÍ ŘEDITEL
Zmocněnec
IMS
Tajemník
LIDSKÉ ZDROJE
(odbor)
INŽENÝRING
(sekce)
PRÁVNÍ
(odbor)
FINANCE A
EKONOMIKA
(úsek)
KVALITA A
BEZPEČNOST
(úsek)
NÁKUP
(úsek)
KLASICKÉ A
OBNOVITELNÉ
ZDROJE
(sekce)
JADERNÉ ZDROJE
(sekce)
Legenda:
ORGÁNY
SPOLEČNOSTI
GENERÁLNÍ
ŘEDITEL
SEKCE / ÚSEKY
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
Odbory přímo
podřízené GŘ
Funkce přímo
podřízené GŘ
75
Informace pro společníky
Osobně (sídlo společnosti)
Internetová prezentace (www.spinvest.cz)
Elektronicky ([email protected])
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
76
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013
Viz příloha č. 1 výroční zprávy
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
77
Použité zkratky
KO ETU II
KO EPR II
NZ EPC
NZ ELE
EDU
ETE
Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II
Komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II
Nový zdroj v Elektrárně Počerady
Nový zdroj v Elektrárně Ledvice
Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Temelín
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
78
Identifikace společnosti
Obchodní firma:
Sídlo společnosti:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Datum vzniku společnosti:
Doba trvání společnosti:
Bankovní spojení:
Telefon:
Fax:
Internet:
E-mail:
Organizační složka
v zahraničí:
Uzávěrka obsahu
výroční zprávy:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
27257517
CZ27257517
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 108145
11. 7. 2005
Společnost je založena na dobu neurčitou.
51-1039150297/0100
51-1097080207/0100
+ 420 211 041 111
+ 420 211 045 040
www.spinvest.cz
[email protected]
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Organizačná zložka SR
kpt. Nálepku 80, 934 01 Levice, Slovenská republika
12. 6. 2014
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
79
Příloha č. 1
Výroční zpráva ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013
80
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, zpracovaná společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
1. Schéma vztahů v koncernu
Česká republika - Ministerstvo financí
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
zpracovatel zprávy
ČEZ, a. s.
ovládající osoba
dceřiné společnosti MF ČR
dceřiné společnosti ČEZ, a. s.
vnučky MF ČR
osoby nepřímo ovládané MF ČR
vnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
pravnučky MF ČR
osoby nepřímo ovládané MF ČR
pravnučky ČEZ, a. s.
osoby nepřímo ovládané ČEZ, a. s.
vlastnictví v rámci koncernu
vztahy popisované v této zprávě
2. Schéma struktury koncernu
viz příloha č. 1 této zprávy
1
3. Ovládající osoba a zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
ČEZ, a. s. – ovládající osoba
Společnost:
Se sídlem na adrese:
IČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
ČEZ, a. s.
Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4
45274649
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. – ovládaná osoba, zpracovatel zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
Společnost:
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Se sídlem na adrese:
Duhová 2/1444, 140 74 Praha 4
IČ:
27257517
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108145
Způsob ovládání:
100% majetkový podíl ovládající osoby v ovládané osobě
4. Abecední seznam propojených osob – členů koncernu
Poř.
č.
Název společnosti
IČ
Sídlo
1
A.E. Wind sp. z o.o.
2
Akenerji Doğalgaz Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret
A.Ş.
745367
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No. 15 Kat:3 Oda: 3, Gümüşsuyu
Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
3
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
255005
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 15-17, K:3-4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
4
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan
Ticaret A.Ş.
512971
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, No.15, K:3-4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
5
AKCEZ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET
A.Ş.
683905
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han No. 15, Room no: 3,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
0000300814
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
2
6
Aken B.V. in liquidation
7
AK-EL KEMAH ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş.
736921
İstanbul, Miralay Şefik Bey Sokak No:13 Kat:4 Oda: 1
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
8
AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.
417382
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 15, K:3-4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
9
Akka Elektrik Üretim A.Ş. in liquidation
664669
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
10
Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.
607030
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
11
Areál Třeboradice, a.s.
12
Bara Group OOD
24356181
29132282
120545968
Rotterdam, Bergweg 133-A, PSČ 3037 EE, Nizozemské království
Praha 7, Partyzánská 1/7, Holešovice, PSČ 170 00
Sofia, Georgi Sava Rakovski street 140, PSČ 1000, Bulharská
republika
Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, okres Hlavní město Praha,
PSČ 161 00
13
B. aircraft, a.s.
14
Baltic Green I sp. z o.o.
0000441069
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
15
Baltic Green II sp. z o.o.
0000441363
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
16
Baltic Green III sp. z o.o.
0000440952
17
Baltic Green IV sp. z o.o.
0000374097
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
18
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
00546682
Brno, Příkop 834/4, PSČ 602 00
19
25004085
00013455
Praha 2, Štěpánská 7, 120 00
20
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.
CENTRUM – F, a.s.
21
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
26722445
22
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
23
CEZ Bulgaria EAD
131434768
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000,
Bulharská republika
24
CEZ Bulgarian Investments B.V.
51661969
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
24253006
65-01-0142-08
Praha 2, Blanická 922/25, Vinohrady, PSČ 120 00
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68
Sarajevo, Sarajevo-Centar, Hadži Idrizova br.20, Bosna a
Hercegovina
3
München, Karl-Theodor Str. 69, PSČ 80803, Spolková republika
Německo
25
CEZ Deutschland GmbH
26
CEZ DISTRIBUTIE SA
14491102
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko
27
CEZ Elektro Bulgaria AD
175133827
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000,
Bulharská republika
28
CEZ Finance Ireland Ltd.
29
CEZ Hungary Ltd.
30
CEZ Chorzow B.V.
24305703
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
31
CEZ International Finance B.V.
24461985
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
32
CEZ International Finance Ireland Ltd.
33
CEZ MH B.V.
34
CEZ Nowa Skawina S.A.
35
HRB 139537
471391
Limerick, Doran Minehane, Crescent House, Upper hartstonge street,
Irsko
13520670-4013-113Budapest, Rétköz u. 5, PSČ 1118 , Maďarsko
01
494547
Dublin 2, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Irsko
24426342
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
0000336846
Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika
CEZ Poland Distribution B.V.
24301380
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
36
CEZ Polska sp. z o.o.
000266114
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
37
CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
0000321795
Chorzow, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská
republika
38
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
1300277958
Sofia, 330 Tsar Simeon St., Ilinden region, PSČ 1309, Bulharská
republika
39
CEZ Romania SA
40
CEZ RUS OOO
41
CEZ Shpërndarje Sh.A.
18196091
1087746177628
K72410014H
Bucuresti, Sector 1, Str. Ion Ionescu De La Brad, Nr. 2B, Rumunsko
Moskva, Presnenskij val 19, PSČ 123557, Ruská federace
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
4
42
CEZ Silesia B.V.
24305701
Amsterdam Zuidoost, Hogehilweg 5D, 1101 CA, Nizozemské
království
43
CEZ Slovensko, s.r.o.
36797332
Bratislava, Gorkého 3, PSČ 811 01, Slovenská republika
44
CEZ Srbija d.o.o.
20180650
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 6, Republika Srbsko
45
CEZTel, a.s.
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
25107950
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
46
0000287855
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
47
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
K92129026D
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
48
CEZ Trade Bulgaria EAD
113570147
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000,
Bulharská republika
49
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
0000281965
Warszawa, Al. Jerozolimskie 63, PSČ 00-697, Polská republika
50
CEZ Trade Romania SRL
21447690
Bucureşti, Sector 1, Ion Ionescu de la Brad, Nr. 2B, Rumunsko
51
CEZ Ukraine LLC
34728482
Kyjev, Velika Vasilkivska street 5, PSČ 01004, Ukrajina
52
CEZ Vanzare SA
21349608
Craiova, Dolj County, 2, Brestei St, PSČ 200581, Rumunsko
53
CM European Power International B.V.
24439848
Rotterdam, Weena 327, 3013 AL, Nizozemské království
54
CM European Power International s. r. o.
44525133
Bratislava, Lakeside Park, Tomášikova 64, PSČ 831 04 Slovenská
republika
55
CM European Power Slovakia s. r. o.
44354258
Vlčie hrdlo 1, Bratislava 824 12, Slovenská republika
56
CSA Services, s.r.o.
25085531
Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160 08
57
Czech Airlines Handling, a.s.
25674285
Praha 6, Aviatická 1017/2, PSČ 160 08
58
Czech Airlines Technics, a.s.
27145573
Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
59
ČEPRO, a.s.
60193531
Praha 7, Dělnická č.p.213/12, PSČ 170 00
60
Česká exportní banka, a.s.
63078333
Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21
61
České aerolinie a.s.
45795908
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
62
Český Aeroholding, a.s.
24821993
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
63
45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
64
ČEZ, a. s.
ČEZ Bohunice a.s.
28861736
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
65
ČEZ Distribuce, a. s.
24729035
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
5
66
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
26871823
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493/3, Pražské Předměstí, PSČ
500 02
67
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
27804721
Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02
68
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
28255933
Hostivice, Komenského 534, PSČ 253 01
69
ČEZ Energo, s.r.o.
29060109
Praha 8, Karlín, Karolínská 661/4, PSČ 186 00
70
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
60698101
Třebíč, Bráfova 16, PSČ 674 01
71
26470411
Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53
72
ČEZ ICT Services, a. s.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
26206803
Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 700 02
73
ČEZ Logistika, s.r.o.
26840065
Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02
74
ČEZ Měření, s.r.o.
25938878
Hradec Králové, Riegrovo náměstí 1493, PSČ 500 02
75
ČEZ Nová energetika, a.s.
02059533
76
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
25938924
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00
Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03
77
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
24135780
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
78
ČEZ Prodej, s.r.o.
27232433
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53
79
ČEZ Teplárenská, a.s.
27309941
Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01
80
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
26376547
Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00
81
Eco Etropol AD
201470389
82
Eco-Wind Construction S.A.
0000300426
83
Egemer Elektrik Üretim A.Ş.
695245
84
EGI, a.s. v likvidaci
60721332
Praha 6, Milady Horákové 109, PSČ 160 41
85
EGP INVEST, spol. s r.o.
16361679
Uherský Brod, Antonína Dvořáka 1707, PSČ 688 01
86
EKOPA D.O.O.
5523354
Tovarniška 18, Krško, PSČ 8270, Republika Slovinsko
87
Elektrárna Dětmarovice, a.s.
29452279
Dětmarovice 1202, PSČ 735 71
88
Elektrárna Chvaletice a.s.
28786009
Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12
89
Elektrárna Mělník III., a.s.
24263397
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 00
90
Elektrárna Počerady, a.s.
24288110
Praha 4, Duhová 1444/2 PSČ 140 53
91
Elektrárna Tisová, a.s.
29160189
Březová - Tisová 2, PSČ 356 01
Sofia, 140 Georgi Sava Rakovski street, PSČ 1000, Bulharská republika
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han No.13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
6
92
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.
0000060086
Chorzów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30, PSČ 41-503, Polská
republika
93
Elektrownia Skawina S.A.
0000038504
Skawina, ul. Piłsudskiego 10, PSČ 32-050, Polská republika
94
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo sp. z o.o.
0000291340
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
95
Energetické centrum s.r.o.
26051818
Jindřichův Hradec, Otín čp.3, PSČ 377 01
96
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.
25410083
Krupka 1, Mariánské nám. 22, PSČ 417 42
97
Energotrans, a.s.
47115726
Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00
98
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
45279314
Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21
99
Explosia a.s.
25291581
Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 50
100
Explosia SK s. r. o.
45909903
Bratislava, Dostojevského rad 5, PSČ 811 09, Slovenská republika
101
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
0000330281
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
102
Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa sp. z o.o.
0000330670
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
103
FM service s.r.o.
25445626
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11
104
FOSPOL SK, spol. s r. o. - v likvidácii
44793502
Humenné, Brestovská 123, PSČ 066 01, Slovenská republika
105
Free Energy Project Oreshets EAD
201260227
Sofia, Municipality of Sredets, 140 G.S. Rakovski street, PSČ 1000,
Bulharská republika
106
GALILEO REAL, k.s.
26175291
107
45144419
108
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"
HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00
Kladno, Cyrila Boudy 1444, PSČ 272 01
61860336
Praha 6, Jana Kašpara 1069, PSČ 160 08
109
Hotelinvest a.s.
00251976
Praha 1, Nekázanka 857/4, PSČ 110 00
110
IMOB a.s.
60197901
111
in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
44569688
Praha 8, Thámova 181/20, PSČ 186 00
Louny, Na Valích 899, 440 01
112
Istrochem Explosives a. s.
44254504
Bratislava, Nobelova 34, PSČ 836 05 Slovenská republika
113
Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s.
45337241
Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika
114
JESS Invest, s. r. o.
45659044
Bratislava, Tomášikova 22, PSČ 82102, Slovenská republika
115
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci
48154946
Seč, ul. Čs. pionýrů 197, PSČ 538 07
116
Kongresové centrum Praha, a.s.
63080249
Praha 4, 5. května 65, PSČ 140 21
117
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
27245322
Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00
118
Letiště Praha, a. s.
28244532
Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
7
119
LEVAS KRŠKO d.o.o.
120
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
5498325
61465569
Tovarniška 18, Krško, PSČ 8270, Republika Slovinsko
Mořina, okres Beroun, PSČ 267 17
121
Martia a.s.
25006754
Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11
122
Mega Energy sp. z o.o.
123
Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
124
MERO ČR, a.s.
60193468
Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01
125
MERO Germany AG
HRB 5271
Vohburg an der Donau, MERO-Weg 1, PSČ 850 88, Spolková
republika Německo
126
127
MOL-CEZ European Power Hungary Kft.
Municipální finanční společnost a.s. zkráceně MUFIS
a.s.
128
MW Team Invest SRL
129
NERS d.o.o.
130
27091490
Husinec-Řež č.p. 130, PSČ 250 68
131
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
Ormilk, a.s.v likvidaci
60109092
Žamberk, PSČ 564 01
132
OSC, a.s.
60714794
Brno, Staňkova 557/18a, PSČ 612 00
133
Ovidiu Development SRL
18874682
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 1, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
134
PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci
Praha 2, Trojanova 1993/5, PSČ 120 00
135
PPC Úžín, a.s.
25082442
27198367
136
PRISKO a.s.
46355901
Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 00
137
PRODECO, a.s.
25020790
138
Realitní developerská, a.s.
27174166
Bílina, Mostecké Předměstí, Důlní 437, PSČ 418 01
Praha 6 - Ruzyně, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 161 00
139
Revitrans, a.s.
25028197
Bílina, Důlní 429, PSČ 418 01
140
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
0000374306
625774
13-09-115216
Warszawa, ul. Marynarska 11, PSČ 02-674, Polská republika
Istanbul, Miralay Şefik Bey Sokakm No. 13, K:4, Oda No. 1,
Gümüşsuyu Beyoğlu, PSČ 34437, Turecko
Százhalombatta, Olajmunkás út. 2, PSČ 2440, Maďarsko
60196696
Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00
18926986
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 3, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
RU-1-1864-00
10941-18573
Gacko, Industrijska zona bb, PSČ 89240 Bosna a Hercegovina
Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53
Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Trafo
Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko
8
Adapazarı, SAKARYA, Maltepe Mahallesi,Orhangazi Caddesi Trafo
Tesisleri No:72 Oda:1, PSČ 54100, Turecko
141
Sakarya Elektrik Perakende Satiş A.Ş.
142
SD - 1.strojírenská, a.s.
25437127
Bílina, Důlní 437, PSČ 418 01
143
SD - Kolejová doprava, a.s.
25438107
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
144
SD - KOMES, a.s.
28666674
Horní Jiřetín, Dolní Jiřetín, U Jezera 3, PSČ 434 01
145
SD - Rekultivace, a.s.
27329011
Kadaň, Tušimice 7, PSČ 432 01
146
01438875
147
SERENUM, a.s.
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice
Praha 9, Beranových 130, Letňany, PSČ 199 00
Teplice, Libušina 2154, PSČ 415 03
148
Severočeské doly a.s.
49901982
149
Shared Services Albania Sh.A.
150
SINIT,a.s.
25397401
Chomutov, Boženy Němcové 5359, PSČ 430 01
Tirana, Abdyl Frasheri Street, EGT Tower, P. 12/1, Albánská
republika
Ostrava Mariánské Hory, Emila Filly 296/13, PSČ 709 00
151
Sky Venture a.s.
27361381
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
152
STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"
47116943
Praha 2, Jaromírova 64, PSČ 128 00
153
STE - obchodní služby spol. s r.o.
(zkratka STE-OS s.r.o.) v likvidaci
49826182
Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21
154
STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
00674311
Praha 5, Zličín, K metru 312, PSČ 155 21
155
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
156
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
27257517
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 74
157
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
61675938
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
158
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
61675954
Mladá Boleslav 1, Tř. Václava Klementa 869, PSČ 293 60
159
Taidana Limited
HE 272531
Limassol, Griva Digeni 115, Trident Centre, PSČ 3101, Kyperská
republika
160
TEC Varna EAD
103551629
Varna, Village of Ezerovo, Varna District, PSČ 9168, Bulharská
republika
161
Telco Pro Services, a. s.
23996
48291749
K91629005R
29148278
Praha 4, Duhová 1531/3, Michle, PSČ 140 00
162
Teplárna Trmice, a.s.
28707052
Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04
163
Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.
49101684
Ústí nad Labem, Malátova 2437/11, PSČ 400 01
9
164
Teplo Klášterec s.r.o.
22801600
Klášterec nad Ohří, Jana Ámose Komenského 450, Miřetice u
Klášterce nad Ohří, PSČ 431 51
165
T E P L O K R K O N O Š E a.s.
25271725
Vrchlabí, Labská 964, PSČ 543 01
166
TI Energo, s.r.o.
65277775
Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00
167
THERMAL-F, a.s.
25401726
Karlovy Vary, I. P. Pavlova 2001/11, PSČ 360 01
168
TMK Hydroenergy Power SRL
27189093
Resita, 48 Primaverii St., 1st floor, Caras-Severin County, PSČ
320012, Rumunsko
169
Tomis Team SRL
18874690
Bucuresti, 2B lon lonescu de la Brad Street, 2nd floor, room 2, Sector
1, PSČ 013813, Rumunsko
170
Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o.
60715871
Resslova 972/3, Veveří, Brno, PSČ 602 00
171
ÚJV ŘEŽ, a. s.
46356088
Hlavní 130, Řež, Husinec, PSČ 250 68
172
VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GmbH
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
333645f
Ternitz, Josef Huber Strasse 6, PSČ 2620, Rakousko
5971101
Krško, 18 Tovarniška ulica, PSČ 8270, Republika Slovinsko
175
VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
64254348
00010669
Vrchlabí, Labská 964, PSČ 543 01
Praha, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 05
176
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
47718684
Plzeň, Tylova 1581/46, PSČ 301 00
177
VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
Whitelines Industries a.s.
29146241
Praha 9, Letňany, Beranových 130, PSČ 199 00
Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08
173
174
178
LEGENDA:
27105733
dcera ČEZ, a.s.
vnučka ČEZ, a.s.
pravnučka ČEZ, a.s.
prapravnučka ČEZ, a.s.
sestra ČEZ, a.s.
dcera sestry ČEZ, a.s.
vnučka sestry ČEZ, a.s.
10
5. Smluvní vztahy
Přehled uzavřených smluv
V této kapitole jsou vyjmenovány smlouvy, resp. smluvní dodatky uzavřené společností ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. (dále též „ŠKODA PRAHA Invest“)
v roce 2013 s propojenými osobami.
NÁZEV DOKUMENTU
PROPOJENÁ
OSOBA
IČO
DATUM UZAVŘENÍ
/ ÚČINNOST
SMLOUVY
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
PROTIPLNĚNÍ
OBCHODNÍHO PARTNERA
ČEZ
ENERGOSERVIS
s.r.o. - Zhotovitel
60698101
15.1.2013
Peněžní
Omezovače švihu
vysokoenergetické potrubí v
HZ
ČEZ a. s. Objednatel
45274649
28.2.2013
Využití projektových rezerv
bloku EDU - Vyvedení výkonu
generátorů EDU
Využití projektových rezerv
bloku EDU - Vyvedení výkonu
generátorů EDU
ÚJV Řež, a.s. Zhotovitel
46356088
11.3.2013
Peněžní
Akce 6962 Přepojení
čerpadel požární vody
Jadro
Smlouva o dílo
Omezovače švihu
vysokoenergetického. potrubí v
HZ
SoD č. 4100668248
Dodatek č. 10b
Využití projektových rezerv
bloku EDU - Vyvedení výkonu
generátorů EDU - Bankovní
záruka za provedení díla
SoD č. 4100044262 (dříve
93015802)
Objednávka
Akce 6962 Přepojení čerpadel
požární vody - Zpracování a
dodání JPD + DOZ
- Etapa 1a- 2. RB
4100708724
11
Smlouva o dílo
5983 - EDU Koncový jímač
tepla (UHS) - zpracování
projektové dokumentace nutné
pro žádost o povolení realizace
akce Koncový jímač tepla
4100685941/905080002
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
29.3.2013
EDU - Koncový jímač tepla
(UHS)
Peněžní
ÚJV Řež, a.s. Zhotovitel
46356088
28.3.2013
Peněžní
EDU - Koncový jímač tepla
(UHS)
45274649
4.4.2013
EDU - Koncový jímač tepla
(UHS)
Peněžní
Smlouva o dílo
Zvýšení výkonu systému
pohavarijní likvidace vodíku pro
ČEZ, a. s. EDU a ETE
Objednatel
č. Zhotovitele 589950001/ č. obj.
4100719207
45274649
4.4.2013
ETE, EDU - Zvýšení výkonu
systému pohavarijní likvidace
vodíku (PAR)
Rámcová smlouva o
poskytování služeb nebo
provedení činností pro projekty
ÚJV Řež, a.s. realizované sekcí JE Zhotovitel
Technická pomoc ETE, EDU
4400023164 / poskytovatel 5162
46356088
18.4.2013
Peněžní
Smlouva o dílo
5983 - EDU Koncový jímač
tepla (UHS) - zpracování
projektové dokumentace nutné
pro žádost o povolení realizace
akce Koncový jímač tepla
4100686090
Smlouva o dílo
5983 - EDU Koncový jímač
tepla (UHS) - technická pomoc,
ZD pro VŘ na ventilátorové věže ČEZ, a. s. a realizace VŘ na VV
Objednatel
4100701435/905080003
Peněžní
Projekty realizované sekcí JE
- projekty ETE, EDU
12
Rámcová smlouva o
poskytování služeb nebo
provedení činností pro projekty
realizované sekcí JE Technická pomoc ETE, EDU pro akci " Přepojení čerpadel
PV" v JE Dukovany
Dílčí smlouva - obj. č.
4100747755/ 4400023164
Rámcová smlouva o
poskytování služeb nebo
provedení činností pro projekty
realizované sekcí JE Technická pomoc ETE, EDU akce "Omezovače švihu
vysokoenergetických potrubí v
HZ" v JE Dukovany
Dílčí smlouva - obj. č.
4100757295/ 4400023164
Smlouva o dílo
"Aktualizace projektové
databáze v SW Bentley
AXSYS.Engine", Operativní
podpora zpracování
technických změn do proj.
dokumentace v SW Bentley
AXSYS.Engine, údržbě
katalogů, knihoven strojních
značek.
Smlouva o dílo č. 4400023363
ÚJV Řež, a.s. Zhotovitel
46356088
14.5.2013
Peněžní
ÚJV Řež, a.s. Zhotovitel
46356088
28.5.2013
Peněžní
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
10.6.2013
EDU "Aktualizace projektové
databáze Bentlex
AXSYS.Engine"
EDU akce 6962 "Přepojení
čerpadel PV v JE Dukovany" Pozn. Dílčí smlouva Objednávka č. 4100747755 k
rámcové smlouvě
4400023164. Cena rámcové
smlouvy se Objednávkou
nenavyšuje.
EDU akce "Omezovače švihu
vysokoenergetických potrubí v
HZ" - Pozn. Dílčí smlouva Objednávka č. 4100757295 k
rámcové smlouvě
4400023164. Cena rámcové
smlouvy se Objednávkou
nenavyšuje.
Peněžní
13
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Akce 4563 - "Zajištění
havarijního způsobu
dochlazování bloku"
dodatek č. 1- k SoD č.
Objednatele 4100605098, č.
Zhotovitele 905020001
Smlouva o dílo
Aktualizace databází "Seznamu
částí VZSN a VZ"
4100738287/588570002
Dodatek k nájemní smlouvě
Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu
nebytových prostor a služeb
souvisejících s nájmem
SPI/1900000/099, 4100287954
001043_2008
Smlouva o dílo
Dokumentace Akce D339 - ETE
- Diverzní zdroj pro napájení
ES/052/2013/589980001
Dílčí smlouva
EDU-UHS - přeložky TSFO prováděcí projekt
4100747606
Smlouva o dílo
Akce EDU 6834 - Doplňování
reaktoru a BSVP při SBO Zpracování a dodávka
projektové dokumentace
SoD č. Objednatele
ES/062/2013 / č. Zhotovitele
905110001
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
29.4.2013
EDU 4563 "Zajištění
havarijního způsobu
dochlazování bloku"
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
21.6.2013
Předprojektová a projektová
příprava ETE, EDU
Peněžní
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
23.5.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ
ENERGOSERVIS
s.r.o. - Objednatel
60698101
12.6.2013
D339 - ETE - Diverzní zdroj pro
napájení
Peněžní
ÚJV Řež, a.s. Objednatel
46356088
14.5.2013
Plnění dle smlouvy
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o. Objednatel
60698101
8.7.2013
Akce EDU 6834 - Doplňování
reaktoru a BSVP při SBO
Peněžní
Peněžní
Peněžní
14
Smlouva o dílo
Dokumentace akce 6839 Diverzní zdroj pro napájení ZN1
+ vybrané spotřebič ZN2
SoD č. Obj.ES/063/2013 / č.
Zhotovitele 905120001
Smlouva o dílo
Dodávka na klíč, Akce 6906 –
"Provoz TA 10,20 bez
standardní dodávky příslušné
TVD"
č. Objednatele 4100771661 / č.
Zhotovitele 905130 001
Smlouva o dílo
5983 - EDU Koncový jímač
tepla (UHS)
Smlouva
Dodávka na klíč, Akce 6962 –
"Přepojení čerpadel PV"
č. Objednatele 4100782179 / č.
Zhotovitele 905090001
Smlouva/Objednávka
Zpracování a dodání JPD, Část
DC4 a DC5 (Etapa 1b,2b),Akce
6962 – "Přepojení čerpadel PV"
č. Dílčí smlouvy 4100807882 z
28.08.2013 k rámcové smlouvě
4400023164
ČEZ
ENERGOSERVIS
spol. s r.o. Objednatel
60698101
8.7.2013
6839 - Diverzní zdroj pro
napájení ZN1 + vybrané
spotřebič ZN2
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
19.8.2013
Akce „6906 – Provoz TA 10,20
bez standardní dodávky
příslušné TVD
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
31.7.2013
EDU - Koncový jímač tepla
(UHS)
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
16.8.2013
"Přepojení čerpadel PV"
ÚJV Řež, a.s. Zhotovitel
46356088
28.8.2013
Peněžní
Peněžní
Peněžní
Peněžní
Peněžní
"Přepojení čerpadel PV"
15
Dodatek č. 1
Zvýšení výkonu systému
pohavarijní likvidace vodíku pro
EDU a ETE
č. Objednatele. 4100719207 / č.
Zhotovitele 589950001
5.11.2013
Zvýšení výkonu systému
pohavarijní likvidace vodíku pro
Peněžní
EDU a ETE
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
ÚJV Řež, a.s. Objednatel
46356088
29.10.2013
Projekt selektivity a nastavení
ochran
Peněžní
Dodatek č. 2
Typový plán jakosti, Termíny
plnění, platební podmínky II.
ETAPY, Akce "Výměna
ČEZ, a. s. blokových transformátorů EDA" Objednatel
č. Objednatele VD/4100418916 /
č. Zhotovitele 904970001
45274649
30.11.2013
Výměna blokových
transformátorů EDA
Výměna blokových
transformátorů EDA
Dodatek č. 1
EDU Koncový jímač tepla
smlouva č. Objednatele
4100757023 / č. Zhotovitele
905060004
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
9.12.2013
EDU Koncový jímač tepla
EDU Koncový jímač tepla
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
17.12.2013
Akce „Obnova pružinových
závěsů na potrubí RA, RL, RR
v KP“
Smlouva/Objednávka
selektivita
č.. 04/13/2500/2512 / č.
Zhotovitele. 589740004
Smlouva o dílo
Činnosti s projektováním,
instalací pružinových závěsů
formou dodávky "na klíč" - Akce
„Obnova pružinových závěsů na
potrubí RA, RL, RR v KP“
Smlouva č. Objednatele
4100849024 / č. Zhotovitele
905140001
Peněžní
16
Smlouva o dílo
ETE - Rekonstrukce přívodních
řadů surové vody
č. Objednatele. 4100813391 / č.
Zhotovitele 589970001
Smlouva/Objednávka
Statické a seismické výpočty
akce 6834 "Doplňování reaktoru
a BSVP při SBO"
č. SoD/OBJ. 410087324
ČEZ, a .s. Objednatel
45274649
18.12.2013
ETE - Rekonstrukce přívodních
řadů surové vody
Peněžní
Ústav aplikované
mechaniky Brno,
s.r.o. - Objednatel
60715871
10.9.2013
akce 6834 "Doplňování
reaktoru a BSVP při SBO"
60715871
24.9.2013
akce 6839 "Diverzni zdroj pro
napájení ZN1 + vybrané
spotřebiče ZN2"
Peněžní
ČEZ, a. s. Objednatel
45274649
9.1.2013
akce "Výměna blokových
transformátorů EDA"
akce "Výměna blokových
transformátorů EDA"
ÚJV Řež, a.s. Objednatel
46356088
20.11.2013
cena je v rámci smlouvy č.
4400023164
cena je v rámci smlouvy č.
4400023164
ÚJV Řež, a.s. Objednatel
46356088
24.10.2013
cena je v rámci smlouvy č.
4400023164
cena je v rámci smlouvy č.
4400023164
Smlouva/Objednávka
Studie proveditelnosti ochrany
chladících jednotek akce 6839
Ústav aplikované
"Diverzní zdroj pro napájení ZN1
mechaniky Brno,
+ vybrané spotřebiče ZN2"
s.r.o. - Objednatel
č. SoD/OBJ. 4100824643
Dodatek č. 1
Změna osob Objednatele oprávnění k jednání, akce
"Výměna blokových
transformátorů EDA"
č. SoD Objednatele
VD/4100418916 / č. Zhotovitele
904970001
Dílčí smlouva
5983 EDU- Koncový jímač tepla
- geodetické zaměření
č. Dílčí smlouvy 4100861654 k
rámcové smlouvě 4400023164
Dílčí smlouva
5983 EDU- Koncový jímač tepla
- projekt náhradních opatření
Peněžní
17
TSFO
č. Dílčí smlouvy 4100845853 k
rámcové smlouvě 4400023164
Dodatek č. 3 k Dílčí smlouvě
Poskytování tiskových a
reprografických služeb (PS3) k
Rámcové smlouvě o
ČEZ Korporátní
poskytování a zajišťování služeb služby, s.r.o. a pronájmů
Zhotovitel
č. Objednatele 007-00025 / č.
Zhotovitele 110570_2010
NDA
Dohoda o mlčenlivosti, ochraně
informací a zákazu jejich
zneužití
590020001
26206803
28.12.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
22.10.2013
Plnění dle smlouvy
Plnění dle smlouvy
ČEZ, a. s. Dodavatel
45274649
5.11.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
4.1.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
12.3.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
KO ETP
Nájemní smlouva
Dodatek č. 2 ke smlouvě o
dodávce tepelné energie
69954200_1
Nájemní smlouva
Dodatek č. 5 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor a
službách souvisejících s
nájmem
EPRKO/1803000/001
000724_2008
Nájemní smlouva
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
nájmu a službách souvisejících
18
s nájmem
EPRKO/1803000/049
001027_2010
Nájemní smlouva
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
nájmu a službách souvisejících
s nájmem
EPRKO/1803000/049
001027_2010
Rámcová smlouva
Smlouva o právu provést stavbu
EPRKO/3811002/107
Nájemní smlouva
Smlouva o nájmu a nebytových
prostor
EPRKO/3811002/111
000153 - 2013
Nájemní smlouva
Smlouva o nájmu a službách
souvisejících s nájmem
EPRKO/3811002/112
000154 - 2013
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
ČEZ, a. s. - vlastník
pozemků
45274649
23.1.2013
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
19.2.2013
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
11.12.2013
Peněžní
bez finančního objemu
Peněžní
19.2.2013
Peněžní
Zprostředkování pronájmu
bez finančního objemu
Zprostředkování pronájmu
Zprostředkování pronájmu
Rámcová smlouva
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
ČEZ Prodej, s.r.o. VN
Obchodník
EPRKO/3811002/114
13503910
27232433
22.4.2013
Peněžní
Zprostředkování dodávek
elektřiny
Dodatek č. 1 ke smlouvě o
sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN
27232433
12.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ Prodej, s.r.o. Obchodník
19
EPRKO/3811002/114
13503910
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/115
Obchodník
13503912
27232433
22.4.2013
Peněžní
Služby dle smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě o
sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN
EPRKO/3811002/115
13503912
ČEZ Prodej, s.r.o. Obchodník
27232433
12.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
11.12.2013
Peněžní
Služby dle smlouvy
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/165
Obchodník
13503910 - 2
27232433
30.11.2013
Peněžní
Služby dle smlouvy
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/166
Obchodník
13503912 - 2
27232433
30.11.2013
Peněžní
Služby dle smlouvy
Nájemní smlouva
Dohoda o vypořádání užívání
ploch, prostor, stavebních
objektů a služeb pro projekt
EPRKO/3811002/163
ELE
20
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
OB31.3 - Komunikační systémy
ELENZ_4823310_001_d04
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
31.01.13
Změna některých článků
Změna některých článků
Objednávka
Školení pro vstup do prostoru
stavby v SD
ELENZ_4828990_036
Severočeské doly
a.s. - Zhotovitel
49901982
03.05.13
Peněžní
Zajištění školení
Dodatek č. 1 - Smlouva o
poskytování konzultačních a
inženýrských služeb
Vypočet turbostrojí
ELENZ_4828980_187_d01
Výzkumný a
zkušební ústav
Plzeň s.r.o. Zhotovitel
47718684
24.06.13
Změna některých článků
Změna některých článků
Objednávka
Výběr optimálního ionexového
materiálu
ELENZ_4828980_213
Centrum výzkumu
Řež s.r.o. Zhotovitel
26722445
06.08.13
Peněžní
Plnění dle objednávky
44569688
17.09.13
Změna některých článků
Změna některých článků
Ústav aplikované
mechaniky Brno,
s.r.o. - Zhotovitel
60715871
16.12.13
Peněžní
Zajištění technické pomoci
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
21.1.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
17.12.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Zpracování dokumentaceukládání LG
ELENZ_4824103_004_d01
Rámcová smlouva
Technická pomoc - napájení
kotle - oběžná kola
ELENZ_4828980_225
Dodatek č. 1 smlouvy o Dílo Smlouva o dodávce tepelné
energie
ELENZ_4823900_014_d01
Dodatek č. 1 k Dohodě o
vystavení a trvání záruky
uzavřené dne 17.6.2008
in PROJEKT
LOUNY
ENGINEERING
s.r.o. - Zhotovitel
21
ELENZ_4824020_006_d0
EPC
Dodatek č. 3 k SoD - 1. etapa
změna osob oprávněných k
jednání, zpracování technické
části a projektové dokumentace
pro OB20, termíny plnění,
platební podmínky
4100020234
EPC/6841001/002/2008
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě
ze dne 11.3.2011
000821_2010
EPC_6842000_002_2010
ČEZ a. s. Objednatel
45274649
Pronajímatel ČEZ
a.s. zastoupený na
základě plné moci
ČEZ Korporátní
služby s.r.o. Objednatel
26206803
Provozní
Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
Pronájem nebytových prostor v
budově Duhová 2/1444, Praha 4
vč. vybavení a poplatků za
ČEZ, a. s. –
služby.
Zhotovitel
SPI/1900000/068
4100266774
906001.2008.150
45274649
Dodatek č. 3
Nájemní smlouva
Pronájem kanceláří na JETE
včetně služeb.
SPI/1900000/101
4100287954
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
20.12.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
13.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
25.04.08
č.9 - úprava výše nájemného a
služeb
č.9 - úprava výše nájemného
a služeb
18.02.2013
č.3 - změna čl. III., VI. - cena
č.3 - změna čl. III., VI. - cena
22
001043_2008
Dodatek č. 4
Nájemní smlouva
Pronájem kanceláří na JETE
včetně služeb.
SPI/1900000/101
4100287954
001043_2008
Dodatek č. 11
ke Smlouvě o podnájmu
kancelářských prostor,
garážových a venkovních stání
Podnájem kancelářských
prostor, garážových stání a
venkovních stání v budově
ENGEL, Baarova 309/18, Praha
4 - Michle.
SPI/1900000/179
4100264584
000117_2008
Dodatek č. 12
ke Smlouvě o podnájmu
kancelářských prostor,
garážových a venkovních stání
Podnájem kancelářských
prostor, garážových stání a
venkovních stání v budově
ENGEL, Baarova 309/18, Praha
4 - Michle.
SPI/1900000/179
4100264584
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Pronajímatel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Pronajímatel
04.04.2013
č.4 - změna čl. III - cena
č.4 - změna čl. III - cena
26206803
21.03.2013
Úprava čl. 6 - nájemné a
poplatky za služby
Úprava čl. 6 - nájemné a
poplatky za služby
26206803
03.06.2013
Úprava čl. 6 - nájemné a
poplatky za služby
Úprava čl. 6 - nájemné a
poplatky za služby
23
000117_2008
Dodatek č. 4 - Dílčí smlouva o
poskytování tiskových a
reprografických služeb
Podnájem kancelářských
prostor, garážových stání a
venkovních stání v budově
ENGEL, Baarova 309/18, Praha
4 - Michle.
CESE
SPI/1900000/198
4100271988
Dodatek č. 20 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
Dodatek č. 21 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
Dodatek č. 22 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
08.04.2013
Znění Přílohy č. 2, nová Příloha Znění Přílohy č. 2, nová
č.4 - KPI
Příloha č.4 - KPI
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
29.01.13
Změna příl.1 - předmět
leasingu
Změna příl.1 - předmět
leasingu
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
28.06.13
Změna příl.1 - předmět
leasingu
Změna příl.1 - předmět
leasingu
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
31.07.13
Změny čl. 1.1. - 1.5
Změny čl. 1.1. - 1.5
24
Dodatek č. 24 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
Dodatek č. 25 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
Dodatek č. 27 Dílčí smlouva o
Full service leasingu
Pronájem vozidel k dočasnému
užívání vč. služeb od 1.1.10
SPI/1900000/269, 4100283086
ČEZ SM DO 001327_2009
Dodatek č. 3
Dílčí smlouva o nájmu vozidel
(autopůjčovna)
Krátkodobý pronájem vozidel z
půjčoven pronajímatele
SPI/1900000/272
ČEZ SM DOA 001369_2009
Dodatek č. 4
Smlouva o poskytování služeb
Poskytování ekonomických a
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
21.06.13
Změna příl.1 - předmět
leasingu
Změna příl.1 - předmět
leasingu
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
21.06.13
Změna příl.1 - předmět
leasingu
Změna příl.1 - předmět
leasingu
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
23.08.13
Změna příl.1 - předmět
leasingu
Změna příl.1 - předmět
leasingu
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Poskytovatel
26206803
03.06.13
čl. 4.6+ příloha č. 4 - ukazatele
kvality
čl. 4.6+ příloha č. 4 ukazatele kvality
ČEZ, a. s.
Poskytovatel
45274649
03.01.13
Aktualizace příloh
Aktualizace příloh
25
finančních služeb
SPI/1900000/302
5600001493
Dodatek č. 3
Nájemní smlouva
Pronájem nebytových prostorů v ČEZ Korporátní
budově Duhová 3
služby, s.r.o. 110235_2011
Poskytovatel
4100341712
Dodatek č. 4
Nájemní smlouva
Pronájem nebytových prostorů v
ČEZ Korporátní
budově Duhová 3
služby, s.r.o. 4100341712
Poskytovatel
110235_2011
Dodatek č. 2
Nájemní smlouva
Nájem nebytových prostorů v
areálu EDU
4100574368
000581_2012
ČEZ, a. s.
Poskytovatel
Dodatek č.1
Dílčí smlouva o poskytování
účetních služeb
Účetní služby vč. metodického
ČEZ Korporátní
řízení, vedení finančního
služby, s.r.o. účetnictví, posuzování daňových
Poskytovatel
náležitostí apod.
4100675444
110624_2012
26206803
19.12.13
Nájemné, služby a média,
práva a povinnosti, ostatní
ujednání
Nájemné, služby a média,
práva a povinnosti, ostatní
ujednání
26206803
19.12.13
Nájemné, služby a média
Nájemné, služby a média
31.5.2013
Změna čl. VII - Nájemné a cena Změna čl. VII - Nájemné a
služeb
cena služeb
6.12.2013
č.1 - Změna přílohy č.2 kontaktní osoby
45274649
26206803
č.1 - Změna přílohy č.2 kontaktní osoby
26
Smlouva o uzavření budoucího
dodatku k dílčí smlouvě o
poskytování služeb
Projekt 32476 - Řízení životního
cyklu aplikací
Služba S011 Podpora CAD
aplikací
4100386415
171/2011
ČEZ ICT Services,
a. s.- Poskytovatel
Smlouva o uzavření budoucího
dodatku k dílčí smlouvě o
poskytování služeb
Projekt 43170 - cPLM (capital
Project Lifecycle Management)
Služba S011 Podpora CAD
aplikací
4100689430
138/2012
ČEZ ICT Services,
a. s.- Poskytovatel
Smlouva o uzavření budoucího
dodatku k dílčí smlouvě o
poskytování služeb
Projekt 43171 - Integrace
ČEZ ICT Services,
PRIMAVERA SAP
a. s.- Poskytovatel
Služba S11.1 Podpora non-CAD
4100689417
193/2012
26470411
26470411
26470411
07.02.13
Plnění dle smlouvy
Plnění dle smlouvy
07.02.13
Plnění dle smlouvy
Plnění dle smlouvy
07.02.13
Plnění dle smlouvy
Plnění dle smlouvy
14.2.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
Objednávky
NO ČEZ KS – škrabka
4100691932
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
26206803
27
NO ČEZ Ks - náhrada škody
4100737621
NO ČEZ KS - náhrada škody
4100767742
Objednávka ČEZ SMobčerstvení - salonky 2013
4100711862
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
Objednávka ČEZ KS - náhrada
škody
4100872307
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
Objednávka ČEZ KS - náhrada
škody
4100880413
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Zhotovitel
Objednávka ČEZ a.s.,
Psycholog. vyšetření Stehlík
4100688547
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
Objednávka ČEZ psychologického vyšetření
4100691259
4100698052
Objednávka ČEZ psychologického vyšetření
4100719582
26206803
26206803
26206803
26206803
26.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
13.6.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
15.3.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
6.12.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
Peněžní
Plnění dle objednávky
8.2.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
13.2.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
25.2.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
29.3.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
27.12.2013
26206803
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
28
Objednávka ČEZ –
psychologického vyšetření
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
Objednávka ČEZ - pojištění
léčebných výloh
4100732925
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
Objednávka ČEZ – pojištění
odpovědnosti 2013
4100755814
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
Objednávka ČEZ - pojištění
obecná odpovědnost
4100770419
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
4100727659
Objednávka ČEZ –
psychologického vyšetření
4100727658
Objednávka ČEZ –
psychologického vyšetření
4100727656
Objednávka ČEZ - psych.
vyšetření
4100727653
Objednávka ČEZ psychologického vyšetření
4100730307
11.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
11.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
11.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
11.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
16.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
19.4.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
27.5.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
18.6.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
29
Objednávka ČEZ –
psychologického vyšetření
4100674909
Objednávka ČEZ –
psychologického vyšetření
4100775980
Objednávka ke SM
SPI/1900000/302 - ČEZ - audit
4100699262
Objednávka ke SM
SPI/1900000/302 - ČEZ -audit
IG
4100853586
Objednávka ČEZ ICT Servises kabeláž Plzeň
4100677451
EPC smluvní pokuty
4100676996
Objednávka jízdné ETE
4100673965
Objednávka EPC smluvní
pokuta BOZP
4100685006
EPC smluvní pokuty
4100738535
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
45274649
ČEZ, a. s. –
Zhotovitel
17.1.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
27.6.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
26.2.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
45274649
12.11.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
ČEZ ICT Services,
a. s.
26470411
22.1.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
21.1.2013
Smluvní pokuty
Smluvní pokuty
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
15.1.2013
Smluvní pokuty
Smluvní pokuty
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
4.2.2013
Smluvní pokuty
Smluvní pokuty
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Smluvní pokuty
Smluvní pokuty
29.4.2013
30
NO ČEZ - pojištění
odpovědnosti 2013
4100755814
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
27.5.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
NO ČEZ - pojištění obecná
odpovědnost
4100770419
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
18.6.2013
Peněžní
Plnění dle objednávky
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Peněžní
Plnění dle objednávky
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Smluvní pokuty
Smluvní pokuty
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Peněžní
Plnění dle objednávky
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Peněžní
Plnění dle objednávky
ELENZ_4828980_191_008_ČE
Z ELE_OB98.191
4100749711
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Peněžní
Plnění dle objednávky
ELENZ_4828980_191_009_OB
98.191_ČEZ ELE
4100876008
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
Peněžní
Plnění dle objednávky
Přeúčtování ŠP x ŠPI - Podpora
nabídek
4100668222
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
Přefakturace
Přefakturace
NO EPC_ČEZ PCG
4100800184
EPC ČEZ smluvní pokuty 1-2Q2013
4100810192
ELENZ_4828980_191_006_OB
98.191_ČEZ ELE
4100672030
ELENZ_4828980_191_007_ČE
Z
4100706273
14.8.2013
2.9.2013
11.1.2013
7.3.2013
16.5.2013
11.12.2013
7.1.2013
31
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
výměna AKU
4100678784
23.1.2013
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
koncový jímač
4100678799
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
Přeúčtování SP x ŠPI OE JE
SVBR AKME*
4100678812
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI BRUSH
pro SE
4100678935
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO
chlazení chlazení gen
4100678957
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI MVE
Vojany
4100678929
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO A
4100678880
23.1.2013
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
OpravaTG4
4100678968
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
rekonstrukce - SSZaSHZ
4100678959
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
23.1.2013
32
Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO3,4
montáž Gen.
4100678981
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování EBO demontáž.
stroj
4100678937
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
23.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP PPC
Duslo
4100682300
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP PP Turow
ŠKODA PRAHA a.s.
4100682305
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
přeúčtování ŠPI x ŠP AXYS
Engine
4100682307
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC
Maoče
4100682306
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP_ CPP
Zemplín
4100682302
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP OE
Maoče
4100682303
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
Rekonstrukce surové vody
4100678828
33
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
nabídkové činnosti.
4100682097
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP PP Turow
ŠKODA PRAHA a.s.
4100682297
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP Indie
Bihar
4100682295
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP
YunusEmre
4100682293
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠP EOR
reverz
4100682291
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP
EnergoPro Gruzie
4100682167
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP Nový
zdroj ŽT
4100682269
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP vývod
tepla Sokolov
4100682149
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP KIMIII
Indonesie
4100682163
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP A. T.
Kearney
4100682111
34
Přeúčtování ŠPI x ŠP
EPC600MWe Moskva
4100682118
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
nabídkové činnosti
4100682089
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
nabídkové činnosti
4100682022
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC
DeNOx
4100682299
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP EPC
Karagandinská
4100682296
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP CCPP
Komsomolsk
4100682298
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC
Kargandinska
4100697041
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC
DeNOx
4100697042
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing
4100682014
35
Přeúčtování ŠP x ŠPI CCPP
Komsomolsk
4100697044
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přefakturace ŠP x ŠPI Vývod
tepla Soko
4100697046
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Ekologizace
4100697048
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
AXYSEngine
4100697045
Přeúčtování ŠP x ŠPI BRUSH
4100696408
Přeúčtování e ŠP x ŠPI Maoče
4100696878
Přeúčtování ŠP X ŠPI EDU
4100696548
Přeúčtování ŠP x ŠPI tEBO
4100696546
Přeúčtování ŠP x ŠPI OE JE
SVBR
4100696139
Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing
4100695728
36
Přeúčtování ŠP x ŠPI DUSLO
SALA
4100698541
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP Planá nad
Lužnicí
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
4100682048
- Zhotovitel
29.1.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI marketing
ŠKODA PRAHA a.s.
4100697463
00128201
- Zhotovitel
22.2.2013
Přefakturace
Přefakturace
13/3/26 Fakturace činnosti
Marketing
4100719117
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.3.2013
Přefakturace
Přefakturace
SM Škoda Praha, použití
korporátního loga 2013
4100719392
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
28.3.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Turow
2012
4100721718
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
4.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU, ETE
ŠKODA PRAHA a.s.
4100739145
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100739141
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100739103
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100739148
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100739161
37
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100739204
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.4.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S. Steel
ŠKODA PRAHA a.s.
4100741147
00128201
- Zhotovitel
3.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indie
4100740275
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Komsomolsk
4100740589
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Spolchemie
4100740585
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100739208
Přeúčtování ŠP x ŠPI JE SVBR
4100739210
Přeúčtování ŠP x ŠPI EBO
4100739163
Přeúčtování ŠP x ŠPI AXYS
4100739215
Přeúčtování ŠP x ŠPI ŽT
4100740613
Přeúčtování ŠP x ŠPI EOR
4100740555
Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox
4100740556
38
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Lovochemie
4100740557
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice
ŠKODA PRAHA a.s.
4100740230
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI SP
4100740581
Přeúčtování ŠP x ŠPI
A.T.Kearney
4100740582
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100740217
Přeúčtování ŠP x ŠPI Gruzie
4100740219
Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá
4100740235
Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva
4100740250
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonésie
4100740236
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Kazachstán
4100740231
Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq
4100740187
39
Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice
ŠKODA PRAHA a.s.
4100740215
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
7.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S.Steel
ŠKODA PRAHA a.s.
4100756555
00128201
- Zhotovitel
28.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník
4100756080
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI teplárna
ČB
4100740184
Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo
4100743368
Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodika
4100745518
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
4100745544
Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing
4100745513
Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq
4100756068
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100756060
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100756077
40
Přeúčtování ŠP x ŠPI teplárna
4100756057
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Lovochemie
4100756052
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100756051
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonesie
ŠKODA PRAHA a.s.
4100756032
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100756054
Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá
4100756038
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Kazachstán
4100756024
Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva
4100756035
Přeúčtování ŠP x ŠPI Gruzie
4100756029
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indie
4100756027
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Komsomolsk
4100756022
41
Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox
4100756020
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Pře fakturace ŠP x ŠPI
Marketing
4100757765
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Marketing
4100757769
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE, EDU
ŠKODA PRAHA a.s.
4100764770
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠP Duslo
4100764771
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EBO
4100764822
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100764821
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100764772
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100764773
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100764774
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100764775
42
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100764707
Přeúčtování ŠP x ŠPI SR Kotle
4100764708
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100764777
13/5/27 Fakturace Podpora n/r
fáze
4100757821
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100775956
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100775954
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100775950
Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO
4100775946
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100775942
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100775937
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100775934
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100775923
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.5.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
43
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDUEDU,
ETE
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
4100775886
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Opatovice
ŠKODA PRAHA a.s.
4100776366
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100775881
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100775848
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
n/r fáze
4100776076
Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodické
řízení
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
4100776073
- Zhotovitel
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonésie
4100776352
Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva
4100776354
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100776371
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100776373
Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq
4100776377
44
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Spolchemie
4100776381
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Spolchemie
4100776381
Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB
4100776387
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100776390
Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník
4100776395
Přeúčtování ŠP x ŠPI Teplice
4100776399
Přeúčtování ŠP x ŠPI_EPC
4100776411
Přeúčtování ŠP x ŠPI_EOR
4100776335
Přeúčtování ŠP x ŠPI Axys
4100776329
Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo
4100776413
Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC
4100776412
Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá
4100776363
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.6.2013
Přefakturace
Přefakturace
45
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU, ETE
ŠKODA PRAHA a.s.
4100779430
00128201
- Zhotovitel
8.7.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Marketing
4100781154
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
10.7.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100797864
Přeúčtování ŠP x ŠPIETE
4100797865
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100797867
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100797869
Přeúčtování ŠP x ŠPIETE
4100797900
Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo
4100797901
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100797903
Přeúčtování ŠP x ŠPI NJZ ETE
4100797902
Přeúčtování ŠP x ŠPI EMO
4100797907
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100797909
46
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100797921
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
9.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indonésie
ŠKODA PRAHA a.s.
4100804113
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Teplice
4100804111
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100797925
Přeúčtování ŠP x ŠPI Metodické
řízení
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
4100798042
- Zhotovitel
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
n/r fáze
4100798027
Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing
4100797957
Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq
4100804115
Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník
4100804089
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100804088
Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB
4100804087
47
Přeúčtování ŠP x ŠPI Planá
4100804085
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Karagandinská
4100804084
Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox
4100804083
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100804082
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100804080
Přeúčtování ŠP x ŠPI Moskva
4100803969
Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S.
Steel
4100806144
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100806879
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100806940
Přeúčtování ŠPI x ŠP ETE
4100806876
Přeúčtování ŠP x ŠPI Indie
4100809958
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
26.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
27.8.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
48
Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNox
4100809955
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
U.S.STEEL
4100809950
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Spolchemie
4100809948
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100809947
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB
4100809954
Přeúčtování ŠP x ŠPI EOR
4100809953
Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník
4100809944
Přeúčtování ŠP x ŠPI Teplice
4100809943
Přeúčtování ŠP x ŠPI Varna
4100809941
Přeúčtování ŠP x ŠPI Unipetrol
4100809928
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Marketing
4100810112
49
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Metodické řízení
4100810113
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Marketing
4100810311
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100820926
Přeúčtování ŠP x ŠPI Duslo
4100820925
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100820924
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Metodické řízení
4100820923
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100822668
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100822667
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100822666
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100822669
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100822740
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
2.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
50
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100822839
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Velké
Kapušany
4100823567
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
20.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Spolchemie
4100824342
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI U.S.Steel
ŠKODA PRAHA a.s.
4100824274
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Alpiq
4100822838
Přeúčtování ŠPI x ŠP
Marketing
4100822956
Přeúčtování ŠP x ŠPI EPC
4100822954
Přeúčtování ŠP x ŠPI Unipetrol
4100824340
Přeúčtování ŠP x ŠPI ELE
4100824279
Přeúčtování ŠP x ŠPI NOx
4100824278
Přeúčtování ŠP x ŠP ČBI
4100824277
51
Přeúčtování ŠPI x ŠP
Metodické řízení
4100824740
Přeúčtování ŠPI x ŠP Podpora
4100824649
Přeúčtování ŠP x ŠPI DeNOx
4100846764
Přeúčtování ŠP x ŠPI VARNA
4100846773
Přeúčtování ŠP x ŠPI ELE
4100846771
Přeúčtování ŠP x ŠPI NOx
4100846768
Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB
4100846766
Přeúčtování ŠP x ŠPI Plevlja
4100846762
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100846729
Přeúčtování ŠP x ŠPI Unipetrol
4100846775
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100846786
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100846785
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
24.9.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
52
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100846784
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
29.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Marketing
4100847435
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
30.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Metodické řízení
4100848082
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
31.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Podpora
n/r fáze
4100848081
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
31.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
31.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
31.10.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100846781
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100846780
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100846778
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100846777
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100847437
Přeúčtování ŠP x ŠPI kotle
4100848080
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Gardabani
4100848076
53
Přeúčtování ŠP x ŠPI denox
4100849154
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100862771
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100862747
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100862745
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100862744
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100862742
Přeúčtování ŠP x ŠPI ETE
4100864556
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Chvaletice
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Gardabani
4100864484
Přeúčtování ŠP x ŠPI ŽT
4100864482
Přeúčtování ŠP x ŠPI Varna
4100864478
Přeúčtování ŠP x ŠPI Teplice
4100864473
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
4.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
54
Přeúčtování ŠP x ŠPI Mělník
4100864470
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
25.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
21.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
28.11.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠP x ŠPI Marketing
ŠKODA PRAHA a.s.
4100869832
00128201
- Zhotovitel
3.12.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování Metodické řízení
4100869833
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
3.12.2013
Přefakturace
Přefakturace
Přeúčtování ŠPI x ŠP Podpora
n/r fáze
4100869834
ŠKODA PRAHA a.s.
00128201
- Zhotovitel
3.12.2013
Přefakturace
Přefakturace
NO ČEZ ICT Services - kabeláž
Plzeň
4100677451
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
22.1.2013
Peněžní
Plnění dle smlouvy
ELENZ_4824640_018_005
OB64.18 ČEZ ICT
4100708481
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
11.3.2013
Peněžní
Plnění dle smlouvy
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100864467
Přeúčtování ŠP x ŠPI ČB
4100864468
Přeúčtování ŠP x ŠPI
Opatovice
4100864518
Přeúčtování ŠP x ŠPI EDU
4100862770
Přeúčtování ŠP x ŠPI ENO
4100867119
55
ELENZ_4824640_018_008
OB64.18 ČEZ ICT
4100757020
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
28.5.2013
Peněžní
Plnění dle smlouvy
ELENZ_4824640_018_007
OB64.18 ČEZ ICT
4100776891
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
1.7.2013
Peněžní
Plnění dle smlouvy
ELENZ_4824640_018_009
OB64.18 ČEZ ICT
4100876136
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
12.12.2013
Peněžní
Plnění dle smlouvy
ČEZ Korporátní
služby, s.r.o. Pronajímatel
26206803
13.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
20.12.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
21.01.13
Peněžní
Plnění dle smlouvy
ČEZ ICT Services,
a. s. - Zhotovitel
26470411
31.01.13
Změna některých článků
Změna některých článků
Severočeské doly
a.s. - Zhotovitel
49901982
03.05.13
Peněžní
Plnění dle objednávky
Výzkumný a
zkušební ústav
Plzeň s.r.o. Zhotovitel
47718684
24.06.13
peněžní
Plnění dle smlouvy
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě
000821_2010
EPC_6842000_002_2010
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
4100020234
EPC/6841001/002/2008
Smlouva o dodávce tepelné
energie
ELENZ_4823900_014_d01
Dodatek č. 4 k OB31.3 Komunikační systémy
ELENZ_4823310_001_d04
Objednávka
Školení pro vstup do prostoru
stavby v SD
ELENZ_4828990_036
Smlouva o poskytování
konzultačních a inženýrských
služeb
ELENZ_4828980_187_d01
56
Objednávka
Výběr optimálního ionexového
materiálu
ELENZ_4828980_213
Dodatek č.1 Smlouvy o dílo
ELENZ_4824103_004_d01
Centrum výzkumu
Řež s.r.o. Zhotovitel
in PROJEKT
LOUNY
ENGINEERING
s.r.o. - Zhotovitel
26722445
06.08.13
peněžní
Plnění dle smlouvy
44569688
17.09.13
Změna některých článků
Změna některých článků
Rámcová smlouva
Technická pomoc - napájení
kotle - oběžná kola
ELENZ_4828980_225
Ústav aplikované
mechaniky Brno,
s.r.o. - Zhotovitel
60715871
16.12.13
peněžní
Plnění dle smlouvy
Dodatek č.1 k Dohodě o
vystavení a trvání záruky
uzavřené dne 17.6.2008
ELENZ_4824020_006_d01
ČEZ, a. s. Zhotovitel
45274649
17.12.13
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEPRO, a.s. Poskytovatel
60193531
18.1.2013
č. 2 - prodloužení platnosti
dohody IP
č. 2 - prodloužení platnosti
dohody IP
ČEZ, a. s. Dodavatel
45274649
5.11.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
4.1.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
Dodatek č. 2 k Dohodě o
dodávkách zboží a služeb
Dodávka PHM, sortimentu a
služeb na čerpacích stanicích
EuroOil a Čepro na karty
EuroOil
4100348130
30670
Dodatek č. 2 ke smlouvě o
dodávce tepelné energie
69954200_1
Dodatek č. 5 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor a
službách souvisejících s
nájmem
EPRKO/1803000/001
57
000724_2008
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
nájmu a službách souvisejících
s nájmem
EPRKO/1803000/049
001027_2010
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
12.3.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
11.12.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a.s. - vlastník
pozemků
45274649
23.1.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
19.2.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
19.2.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/114
Obchodník
13503910
27232433
22.4.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě o
sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN
EPRKO/3811002/114
27232433
12.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o
nájmu a službách souvisejících
s nájmem
EPRKO/1803000/049
001027_2010
Smlouva o právu provést stavbu
EPRKO/3811002/107
Smlouva o nájmu a nebytových
prostor
EPRKO/3811002/111
000153 - 2013
Smlouva o nájmu a službách
souvisejících s nájmem
EPRKO/3811002/112
000154 - 2013
ČEZ Prodej, s.r.o. Obchodník
58
13503910
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/115
Obchodník
13503912
27232433
22.4.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
Dodatek č. 1 ke smlouvě o
sdružených službách dodávky
elektřiny ze sítí VVN a VN
EPRKO/3811002/115
13503912
ČEZ Prodej, s.r.o. Obchodník
27232433
12.6.2013
Změna některých článků
Změna některých článků
ČEZ, a. s. Pronajímatel
45274649
11.12.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
27232433
30.11.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
27232433
30.11.2013
peněžní
Plnění dle smlouvy
00128201
28.1.2013
Dohoda o mlčenlivosti
Dohoda o mlčenlivosti
Dohoda o vypořádání užívání
ploch, prostor, stavebních
objektů a služeb pro projekt
EPRKO/3811002/163
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/165
Obchodník
13503910 - 2
Smlouva o sdružených službách
dodávky elektřiny ze sítí VVN a
VN
ČEZ Prodej, s.r.o. EPRKO/3811002/166
Obchodník
13503912 - 2
Dodatek č. 1 Confidentiality
agreement
2011-NCNDCA-7-0035-001
707935
Aeneas Power AG
ŠKODA PRAHAa.s.
59
Objednávka DENOx EMĚ I - dokumentace
TP ŠPI pro zakázku č. 0887237
109011
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
Objednávka Steam Turbine 100 MW,
Moerdijk 0016668, TP ŠPI
108999
18.12.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
28.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka OKHA Port, CPP 1000 MW,
Indie - 0016669, TP ŠPI
108998
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
28.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka RFP HARIR Power Plant
0887235, TP ŠPI
108993
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
26.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka EMO - Podpora pro spouštěcí
práce 0887234, TP ŠPI
108992
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
26.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Teplárna USSK - čištění kotlů
0887233, TP ŠPI
108991
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
26.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka TEKO - Generální oprava TG2
0887231, TP ŠPI
108981
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
13.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
13.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka ŠPI práce pro ŠP Ugljevik BaH
Předkvalifikace
60
108980
Objednávka EMO - odborný dozor 0887227,
TP ŠPI
108977
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
12.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Studie proveditelnosti - Karachi,
Pákistán 0016666, TP ŠPI
108976
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
12.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka EDU - výměna olejových
souprav 0887229, TP ŠPI
108972
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
11.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Vyřazování JE z provozu Německo - 0887228 TP ŠPI
(příloha nelze otevřít)
108971
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
11.11.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887217 EDU - rekonstrukce eliminátorů
108949
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
24.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0016665 Adiyaman Golbasi, Turecko
108947
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Technická pomoc ŠPI-New
Talkha č. zakázky 0737000
108945
61
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887225 - OE Gardabani 230 MW
108943
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
17.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887224 Denitrifikace kotlů K1,K2 v
Žilinské teplárenské
108941
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
17.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887223 SUSEN - tlakovodní smyčka
108938
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
11.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887222 ŠKODA PRAHA a.s.
SUSEN - simulace těžké havárie - Objednatel
00128201
108936
10.9.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887220 EDU – Zčitelňování
108932
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.8.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887219 EDU - Zapracování modifikací
108931
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.8.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.8.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887218 ETE D102 Dopady změn
legislativy
62
108930
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887216 ŠKODA PRAHA a.s.
Náhrada systému EPS Cerberus - Objednatel
00128201
108926
12.8.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887215 EDU-6727-Rek. zdrojů 4.
systémů
108925
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
12.8.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887214 - FS ŠKODA PRAHA a.s.
Nový zdroj pro EJ, Unipetrol
- Objednatel
00128201
108914
23.7.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887213 Varna - ekologizace zdroje
108913
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.7.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI na realizaci 1. fáze
projektu - 3x200MW - KIM III,
Medan Indonésie 0837028
108907
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
4.7.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016664 EPC 1x220MW - Pljevlja, ČH
108906
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
4.7.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
20.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0837029 IEC Izrael - Technická pomoc
63
108896
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887212 - ETE B530 - Příčné hrazení, TP
108895
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887211 Spolchemie - FS - Paroplyn
40MW
108894
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887210 - EDU Rekonstrukce SSZ a ASHZ
108893
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887181 Ekologizace teplárny Planá
108892
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
19.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Zahraniční cestovné - Škoda
Praha Invest - ostatní činnosti
108891
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
17.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Letenky JAR - M. Mostecký, V.
Chaloupka - 10.6.-14.6.2013
108880
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
4.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
3.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016662 Synthesia - Teplárna Zelená
louka
64
108879
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016663 JAR ISS Fáze 1
108878
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
3.6.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016661 Thar, Block II, Pakistan
108877
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
31.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887208 EMO 2 - separártory, uvedení
do provozu
108875
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887206 ETE-Rekonstrukce potrubních
řadů
108873
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
29.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - EG-37-CZ90480-1-0001 - Ostatní činnosti
108871
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
29.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - Produktový
management - EG-37-CZ90800-1-0001
108870
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
29.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
65
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016659 Termolebrija, 1x99MW,
Kolumbie
108865
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016657 - VE ŠKODA PRAHA a.s.
Mangla, Pákistán
- Objednatel
00128201
108864
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016655 Navoi 450MW CCGT,
Uzbekistán
108862
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887203 EDU-Provoz TA 10,20 bez TVD
108861
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887202 ŠKODA PRAHA a.s.
NJZ ETE-Přivedení surové vody - Objednatel
00128201
108860
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887201 Mělník-snížení emisí NOx-K1-6
108859
27.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0016656 Buyukefe 140 MW CCGT,
Turecko
108863
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
66
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887200 Opatovice-retrofit kotelny
108856
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887198 ETE-přívodní řády surové vody
108855
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887197 U.S.Steel-kotelna 1.etapa-K7
108854
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887196 EDU-Aktualizace projektové
databáze
108853
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887195 EDU-Přepojení čerpadel PV
108852
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887194 SPOLCHEMIE-výrobna el.
energie
108851
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887193 EDU, ETE-Projektová
67
dokumentace
108850
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887192 ŠKODA PRAHA a.s.
Alpiq Generation- Snížení emisí - Objednatel
00128201
108849
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887189 ENO B-Oprava VT RZRV,NT
RZZV
108848
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka cestovní náklady spojené s
vedením GO generátoru - ing.
Březina
108847
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887185 EPC 1x220 MW Pljevlja, ČH
108846
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887182 EDU-Koncový jímač tepla
108845
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887175 ETE ? Rekonstrukce surové
vody
108844
68
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887173 EPC-600MWe CCPP, Moskva,
Rusko
108843
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
23.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887169 EPC 2x165MW KIM III,
Indonésie
108842
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887168 ENO A-Nový zdroj-fluidní kotel
108841
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887159 Energo Pro CCPP, Gruzie
108840
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 2013 - 0887157 EOR-reverz. Soustr - mark.
průzk.
108839
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887156 - Dodání
dokument. v AXYS Engine
108838
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887142 - EPC
DeNOx K3+K4
108837
69
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887140 - PPC
Duslo
108836
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0016654 - EPC
300MW Kakanj, B a H
108835
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887204 - EDUObnova pružinových závěsů
108834
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
22.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka El. Kureimat - TP ŠPI ŠKODA PRAHA a.s.
odstranění PL, seřízení a opravy
- Objednatel
00128201
MaR
108829
21.5.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 0887193-EDU a
ETE-Projektová dokumentaceIG
108821
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI-0887182-EDUKoncový jímač tepla-NA
108820
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
70
Objednávka Hodiny ŠPI-0887156-Dodání
dokumentace Axsys-IG
108819
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI-0887169-Indonésie
108817
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 0887188-Unipetrol
Litvínov
108816
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI 0887184 Lovochemie TDI
108815
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI - 0887165
108814
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
30.4.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka ing. Březina přeúčtování z ŠPI diety - náklady spojené s
vedením GO generátoru
108752
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
29.1.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
16.1.2013
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka Hodiny ŠPI-0887186-Dodávka
středotlakých kotlů-NA
108818
Objednávka cestovní náklady spojené s
vedením GO generátoru - ing.
71
Březina
108741
Objednávka ELK - TP ŠPI - navýšení
objednávky 107055 pro práce
na PL, WI+ claim hitachi
108738
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.12.2012
Plnění dle objednávky
Peněžní
Objednávka ELK- TP ŠPI -ND -zajištění
dodávky ND a dodatečných
dodávek pro PL +WI + hitachi
claim.
108737
ŠKODA PRAHA a.s.
- Objednatel
00128201
27.12.2012
Plnění dle objednávky
Peněžní
Všechny popisované smluvní vztahy byly uzavřeny, resp. všechna plnění byla poskytována za obvyklých smluvních a obchodních podmínek,
přičemž sjednaná a poskytnutá plnění nebo protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ŠKODA PRAHA Invest
s.r.o. z nich nevznikla žádná újma.
6. Jiné vztahy
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. neučinila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo
na popud propojených osob.
7. Ostatní informace
7.1. Důvěrnost údajů
Za důvěrné jsou v rámci koncernu považovány informace a skutečnosti, které jsou:

součástí obchodního tajemství ČEZ, a. s.,

součástí obchodního tajemství ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.,

součástí obchodního tajemství propojených osob,
72
dále informace, které byly za důvěrné označeny jakoukoliv osobou, která je součástí koncernu, a veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být
samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z osob tvořících koncern.
Z tohoto důvodu tato zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 neobsahuje:

informace o cenách, splátkách, úrokových sazbách, měnových kurzech ani jiných finančních částkách,

informace o množství.
7.2. Ověření zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 auditorem
Název auditorské společnosti:
Číslo osvědčení auditorské společnosti:
Jméno a příjmení auditora:
Číslo osvědčení:
Ernst & Young Audit, s.r.o.
401
Martin Skácelík
2119
Správnost údajů uvedených v této zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 podléhá ověření auditorem.
Stanovisko auditora je uvedeno ve výroční zprávě ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. za rok 2013.
8. Závěr
Zpracování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 ke dni 31. 3. 2014 bylo zajištěno statutárním orgánem ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
Zpráva byla zpracována podle nejlepšího vědomí a znalostí zpracovatele, čerpaných z dostupných dokumentů a podkladů, a s vynaložením maximálního
úsilí, k datu 31. 3. 2014.
Zpráva byla předložena k projednání dozorčí radě. Dozorčí rada v souladu s ustanovením článku 12 odst. 8 písm. d) platného znění zakladatelské listiny
společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. projednala na svém zasedání č. 3/2014 zprávu jednatelů společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. o vztazích mezi
propojenými osobami za rok 2013 a konstatovala, že k ní nemá výhrady.
S ohledem na časovou příslušnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 je tato zpracována v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění platném k 31. 12. 2013.
V Praze dne 12. 6. 2014
Ing. Dag Wiesner
jednatel
Ing. Pavel Kamenický
jednatel
73
2. Schéma struktury koncernu
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ
69,37% ČEZ, a. s.
100%
Severočeské doly a.s.
100%
PRODECO, a.s.
Severočeské mlékárny, a.s. Teplice
40,78%
100%
SD - 1.strojírenská, a.s.
1.7.2013 zánik fúzí s PRODECO, a.s.
ČEPRO, a.s.
Česká exportní banka, a.s.
100%
41,60%
Revitrans, a.s.
k 31.12.2013 vlastní stát 80% akcií
od 1.12.2013 změna firmy z SD - Autodoprava, a.s.
Ormilk, a.s.v likvidaci
46,99%
100%
SD - Kolejová doprava, a.s.
PORCELÁN HOLDING a.s. v likvidaci
50,00%
100%
SD - Rekultivace, a.s.
Municipální finanční společnost a.s.
zkráceně MUFIS a.s.
49,00%
SD - KOMES, a.s.
Kongresové centrum Praha, a.s.
69,44%
30.4.2013 nákup akcií
3.12.2013 navýšení ZK, zapsáno do OR
100%
1.7.2013 zánik fúzí s SD - Autodoprava, a.s.
100%
100%
Energetické centrum s.r.o.
BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
100%
ČEZ Korporátní služby, s.r.o.
THERMAL-F, a.s.
změna sídla firmy od 1.1.2013
STROJÍRNY TATRA PRAHA,a.s.v likvidaci
100%
100%
100%
100%
100%
100%
VZLU TECHNOLOGIES, a.s.
SERENUM, a.s.
100%
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
prodej akcií k 2.9.2013, společnosti již není ve skupině
Elektrárna Chvaletice a.s.
100%
16.12.2013 nabytí 7,84 akcií od ČSOB, a.s.
ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o.
ČEZ ICT Services, a. s.
MERO Germany AG
100%
100%
100%
100%
HOLDING KLADNO a.s."v likvidaci"
MERO ČR, a.s.
Telco Pro Services, a. s.
BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a.s.
1.1.2013 vznik zápisem do OR
v konkurzu
SINIT,a.s.
GALILEO REAL, k.s.
ČEZ Logistika, s.r.o.
komplementář je IMOB a. s.
71,89%
96,85%
100%
97,19%
100%
zánik k 1.11.2013 fúzí s ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Hotelinvest a.s.
100%
100%
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
IMOB a.s.
100%
100%
ČEZ Měření, s.r.o.
JUNIOR centrum, a.s. v likvidaci
100%
zánik k 1.7.2013 fúzí s ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
PRISKO a.s.
100%
100%
PPC Úžín, a.s.
CENTRUM – F, a.s.
100%
100%
CEZTel, a.s.
21.8.2013 změna obchodní firmy (dříve PPP Centrum a.s.)
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
STAVOCENTRAL, a.s. "v likvidaci"
100%
100%
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
Istrochem Explosives a. s.
100%
Explosia a.s.
100%
100%
Teplárna Trmice, a.s.
Explosia SK s. r. o.
FOSPOL SK, spol. s r. o. - v likvidácii
100%
8.10.2013 navýšení ZK, zapsáno do OR
100%
100%
51,05%
1.10.2013 zánik fúzí s ČEZ, a. s.
100%
ČEZ Energetické produkty, s.r.o.
59,94% in PROJEKT LOUNY ENGINEERING s.r.o.
Letiště Praha, a. s.
100%
ČEZ Teplárenská, a.s.
České aerolinie a.s.
100%
55,83%
100%
B. aircraft, a.s.
100%
FM service s.r.o.
Czech Airlines Handling, a.s.
100%
podíl 100%
CSA Services, s.r.o.
100%
Tepelné hospodářství města Ústí
HOLIDAYS Czech Airlines, a.s.
100%
nad Labem s.r.o.
Czech Airlines Technics, a.s.
100%
100%
ENERGIE KRUPKA, s.r.o.
Realitní developerská, a.s.
Sky Venture a.s.
Whitelines Industries a.s.
100%
VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o.
Český Aeroholding, a.s.
100%
54%
Martia a.s.
1.11.2013 zánik fúzí s ČEZ Teplárenská, a.s.
100%
100%
95,69%
100%
100%
nákup 1.8.2013
81,98%
100%
T E P L O K R K O N O Š E a.s.
LEVAS KRŠKO d.o.o.
nákup 18.9.2013
EKOPA D.O.O.
VIPAP VERTRIEBS UND HANDELS GmbH
Teplo Klášterec s.r.o.
84,48%
100%
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.
96,50%
sídlo ve Slovinsku
100%
nákup 16.12.2013
66,67%
OSC, a.s.
KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s.
34,00%
100% STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci
(zkratka STE- OS s.r.o.) v likvidaci
13.11.2013 výmaz z OR
52,46%
100%
ÚJV Řež, a. s.
100%
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
100%
Výzkumný a zkušební ústav
Plzeň s.r.o.
40,00%
Nuclear Safety & Technology
Centre s.r.o.
100%
Ústav aplikované mechaniky
Brno, s.r.o.
100%
EGP INVEST, spol. s r.o.
ČEZ Bohunice a.s.
49,00%
Jadrová energetická spoločnosť
Slovenska, a. s.
JESS Invest, s. r. o.
podíl 100%
12,00%
5,00%
100%
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o.
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.
12.4.2013 nákup podílu 0,1%
100%
99,60%
ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
25.4.2013 zvýšení ZK
50,10%
ČEZ Energo, s.r.o.
100%
100%
TI Energo, s.r.o.
Energotrans, a.s.
85,00%
Areál Třeboradice, a.s.
28.6.2013 nákup akcií
100%
ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
100%
ČEZ Prodej, s.r.o.
100%
ŠKODA PRAHA a.s.
100%
ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.
100%
100%
EGI, a.s. v likvidaci
CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o.
31.12.2013 společnost vstoupila do likvidace
100%
CEZ Bulgaria EAD
100%
CEZ Trade Bulgaria EAD
CEZ Elektro Bulgaria AD
67,00%
100%
TEC Varna EAD
100%
CEZ Silesia B.V.
100%
CEZ Chorzow B.V.
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO
sp. z o.o.
podíl 100%
100%
CEZ Poland Distribution B.V.
30.9.2013 navýšení ZK
75,00% Eco-Wind Construction S.A.
Baltic Green I sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 změna vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.
Baltic Green II sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 změna vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.
Baltic Green III sp. z o.o.
podíl 100%, 19.4.2013 změna vlastníka z CEZ Poland
Distribution B.V. na Eco-Wind Construction S.A.
A.E. Wind sp. z o.o.
podíl 100%
Elektrownie Wiatrowe Lubiechowo
sp. z o.o.
podíl 100%
Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
Česká exportní banka, a. s. vlastní podíl 20%
100%
40,00%
Farma Wiatrowa Leśce sp. z o.o.
podíl 100%
Farma Wiatrowa Wilkołaz-Bychawa
sp. z o.o.
podíl 100%
Baltic Green IV sp. z o.o.
podíl 100%
11.12.2013 změna jména z F.W. Tolkowiec sp. z o.o.
Mega Energy sp. z o.o.
podíl 100%
100%
Elektrownia Skawina S.A.
31.12.2013 navýšení ZK
100%
CEZ Nowa Skawina S.A.
13.6.2013 navýšení ZK
30.9.2013 změna vlastníka na CEZ Poland Distribution B.V.
31.12.2013 zánik fúzí se společností Elektrownia Skawina S.A.
100%
CEZ Polska sp. z o.o.
1.5.2013 změna sídla
100% CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o.
100%
CEZ Trade Polska sp. z o.o.
14.5.2013 změna sídla
100%
CEZ Towarowy Dom Maklerski sp. z o.o.
14.5.2013 změna sídla
100%
Shared Services Albania Sh.A.
21.3.2013 změna jména z CEZ Albania Sh.A.
100%
CEZ Trade Albania Sh.P.K.
30.9.2013 vstoupila společnost do likvidace
100%
CEZ Srbija d.o.o.
67,00%
CEZ Razpredelenie Bulgaria AD
99,99%
CEZ DISTRIBUTIE SA
99,99%
CEZ Vanzare SA
99,99%
CEZ Romania SA
100% TMK Hydroenergy Power SRL
100%
CEZ Bulgarian Investments B.V.
100% Free Energy Project Oreshets EAD
99,99%
Eco Etropol AD
28.1.2013 změna sídla
100%
Bara Group OOD
21.11.2013 vznik nové společnosti
99,99%
100%
51,00%
CEZ Trade Romania SRL
CEZ Ukraine LLC
NERS d.o.o.
100%
CEZ Hungary Ltd.
100%
CEZ MH B.V.
100%
CEZ Slovensko, s.r.o.
76,00%
CEZ Shpërndarje Sh.A.
21.1.2013 Albánský energetický regulační úřad rozhodl o
odejmutí licencí CEZ SH na distribuci a prodej elektřiny tarifním
zákazníkům a současně, o jmenování tzv. administrátora. CEZ SH
Administrátor přebral správu společnosti, včetně všech
rohodovacích pravomocí a odpovědnosti za chod společnosti.
Na administrátora se přenesla práva statutárních orgánů CEZ
Shpërndarje Sh.A. Dosavadní majoritní vlastník ČEZ, a. s. tím
ztrácí i veškerá svá akcionářská práva. Společnost ČEZ, a. s.
tímto postupem tedy plně přišla o faktickou kontrolu nad
fungováním společnosti.
100%
CEZ Deutschland GmbH
100%
CEZ International Finance B.V.
37,36%
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.
20.3.2013 navýšení ZK
100%
Aken B.V. in liquidation
od 31.7.2013 v dobrovolné likvidaci
100%
Mem Enerji Elektrik Üretim
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
24.10.2013 změna vlastnického podílu
100%
Akkur Enerji Üretim Ticaret
ve Sanayi A.Ş.
5.3.2013 změna vlastnické struktury, podíl na ZK 100%
100%
Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat
Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
12.3.2013 změna vlastnické struktury, Podíl na ZK 100 %
100%
Egemer Elektrik Üretim A.Ş.
5.12.2013 navýšení ZK, podíl zvýšen na 100%
100% AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.Ş.
90,00%
Akka Elektrik Üretim A.Ş. in liquidation
společnost zklikvidovaná k 25.12.2013
100%
AK-EL KEMAH ELEKTRIK ÜRETIM A.Ş.
5.3.2013 změna vlastnické struktury, ZK 100%
100%
Akenerji Doğalgaz Ithalat
Ihracat ve Toptan Ticaret A.Ş.
21.2.2013 změna vlastnické struktury, podíl na ZK 100%
100%
CEZ Finance Ireland Ltd.
31.10.2013 společnost v likvidaci
100% CEZ International Finance Ireland Ltd.
50,00% AKCEZ ENERJI YATIRIMLARI SANAYI VE TICARET A.Ş.
26.4.2013 změna vlastnické struktury, ZK nezměněn
100%
Sakarya Elektrik Dağitim A.Ş.
26.6.2013 navýšení ZK
100% Sakarya Elektrik Perakende Satiş A.Ş.
CEZ RUS OOO
50,00% CM European Power International B.V.
100%
51,00%
CM European Power
Slovakia s. r. o.
podíl ČEZ 24,5 %
100%
MOL-CEZ European Power
Hungary Kft.
100% CM European Power International s. r. o.
1.6.2013 společnost zanikla fúzí se společností
CM European Power Slovakia, s.r.o.
99,99%
Tomis Team SRL
100% MW Team Invest SRL
95,00%
Ovidiu Development SRL
100%
Taidana Limited
Elektrárna Počerady, a.s.
Elektrárna Tisová, a.s.
100% Elektrárna Mělník III., a.s.
100% Elektrárna Dětmarovice, a.s.
100%
100%
100%
ČEZ Nová energetika, a.s.
vznik 1.9.2013 zápisem do OR
Download

Výroční zpráva 2013 - ŠKODA PRAHA Invest