10. 6. 2014
Aktivní politika zaměstnanosti
Krajská pobočka v Olomouci
Nezaměstnanost
Nezaměstnanost k 31. 5. 2014
Poř.
Na konci května celkový počet UoZ v kraji: 39 131
- počet UoZ je o 134 nižší než před rokem,
1.
Okres
PNO
Most
13,3 %
Jeseník
10,4 %
12. Přerov
9,9 %
:
- poprvé od 8/2012 meziroční pokles nezaměstnanosti, 9.
:
- poprvé od 10/2013 počet UoZ pod 40 000 osob,
- OC kraj 3. nejvyšší podíl nez. osob (PNO) v ČR (8,8 %),
- 3 okresy mezi pětinou okresů s nejvyšším PNO v ČR,
:
16. Šumperk
9,0 %
:
- okres Prostějov vykazuje nižší PNO než průměr za ČR,
- počet VM (2 293) nejvyšší od 12/2008,
- na 1 VM připadá 17 UoZ (v ČR 12 osob),
20. Olomouc
8,6 %
:
42. Prostějov
7,1 %
:
- v červnu předpokládáme pokles nezaměstnanosti.
77.
Praha
východ
3,4 %
Nezaměstnanost
Vývoj podílu nezaměstnaných osob v OC kraji
11,0
10,0
Podíl nezaměstnaných osob v %
Olomoucký kraj
9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
Česká republika
Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob v krajích k 31. 5. 2014
PNO v ČR: 7,5 %
Nezaměstnanost
Regionální rozložení nezaměstnanosti
Pověřený OÚ
Počet 15-64 Počet UoZ
Hanušovice
5 195
792
Javorník
8 354
1 195
Moravský Beroun
2 429
280
Kojetín
8 288
981
Přerov
46 838
4 859
Zlaté Hory
4 614
504
Lipník nad Bečvou
10 459
1 012
Uničov
15 500
1 444
VÚ Libavá
775
71
Šumperk
42 361
3 987
Šternberk
13 632
1 221
Olomouc
105 826
9 311
Jeseník
14 454
1 346
Zábřeh
22 804
1 935
Hranice
23 579
1 953
Hlubočky
2 881
231
Mohelnice
12 786
968
Konice
7 442
571
Prostějov
59 702
4 728
Litovel
16 060
1 068
Němčice n. Hanou
5 884
338
PNO
14,9
13,4
11,5
11,2
10,3
10,0
9,3
9,1
9,0
9,0
8,9
8,6
8,5
8,4
8,0
7,7
7,4
7,2
7,2
6,4
4,8
Nezaměstnanost
Struktura nezaměstnanosti v kraji k 31. 5. 2014
Základní kategorie
Kategorie
Počet (podíl)
Nezaměstnaní
celkem
39 131
Ženy
19 395 (50 %)
Vzdělanostní struktura
Zdravotně
postižení
3 823 (10 %)
Absolventi
škol
2 034 (5 %)
Věková struktura
35%
6%
30%
26%
25%
33,9%
25%
31,5%
podíl
věkové
skupiny
20%
15%
43%
18,5%
16,1%
10%
5%
ZŠ a nižší
SŠ s mat.
Vyučen
VŠ
0%
do 24 let
25 - 39 let
40 - 54 let
55 a více
§ 33 ZoZ, zvýšená péče při
zprostředkování zaměstnání
•
je věnována těm UoZ, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk,
péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují
•
zejména: UoZ nad 5 měs., mladí do 24 let, absolventi bez
praxe, osoby nad 55 let, UoZ ohroženi sociálním vyloučením
z důvodu dlouhodobé evidence
•
individuální akční plán – UoZ může kdykoliv v průběhu
vedení v evidenci požádat o jeho vypracování, povinnost
vypracování dle ZoZ je po nejpozději po 5 měsících evidence
Poradenská činnost na úřadech práce
1.
Skupinové poradenské aktivity zajišťované ÚP nebo externími zařízeními /Job
klub, bilanční diagnostika, poradenské programy zaměřené na PC kompetence, jazykové
kompetence, kompetence pro trh práce – tzn. měkké dovednosti/
2.
Individuální poradenství
Výměna informací mezi poradcem a uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání, která
směřuje k profesnímu uplatnění, k volbě či změně povolání, k řešení problémových situací,
k orientaci na TP, k zařazení do RK, do PP, do projektů ESF, atd.
3.
Pracovní rehabilitace
činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osob zdravotně postižených
zahrnuje poradenství, možnost výběru rekvalifikace a přípravu k práci formou praxe u
zaměstnavatele
4.
Informační středisko pro volbu a změnu povolání (IPS) - poskytuje informace o
možnostech studia na všech stupních a typech škol v České republice. Pořádá semináře o
možnostech dalšího vzdělávání (pro různé cílové skupiny zájemců - dle nejvyššího
dosaženého vzdělání)
Rekvalifikace UoZ §108
Rekvalifikací se rozumí
•
získání nové kvalifikace, zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní
kvalifikace. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní
uplatnění fyzické osoby, která doposud žádnou kvalifikaci nezískala.
•
Uskutečňuje se na základě dohody mezi ÚP a UoZ nebo ZoZ.
•
Úřad hradí náklady na rekvalifikace a může poskytnou příspěvek na úhradu
prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací (jízdné).
•
Po dobu rekvalifikace je vyplácená podpora v nezaměstnanosti ve výši 60%
průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného.
•
na rekvalifikaci není právní nárok
Rekvalifikace UoZ §108
Rekvalifikace musí být potřebná – dosavadní kvalifikace uchazeče nebo
zájemce o zaměstnání neumožňuje získání vhodného pracovního místa.
Rekvalifikace musí být účelná - po ukončení rekvalifikace je reálná šance
získat zaměstnání.
Rekvalifikaci může provádět pouze:
• zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
• zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního
právního předpisu,
• škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských
zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu, nebo
• zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
Zvolená rekvalifikace §109 a
Od 1.1.2012 si může UoZ nebo ZoZ sám zabezpečit rekvalifikaci – zvolit ji za tímto
účelem.
• UoZ si sám zvolí druh pracovní činnosti, na kterou se bude rekvalifikovat,
• UoZ si sám zvolí rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést
• Úřad práce posoudí uplatnitelnost požadované kvalifikace na trhu práce
• stanovena maximální výše nákladů rekvalifikace hrazená úřadem práce /50 tis.
Kč v průběhu 3 let/, pokud se překročí, rozdíl ceny hradí UoZ
• úhrada jen po úspěšně složené závěrečné zkoušce
• jiné náklady než cenu zvolené rekvalifikace úřad práce nehradí /nehradí
zdravotní prohlídky, jízdné, podporu při rekvalifikaci/
Rekvalifikace zaměstnanců §110
Rekvalifikace zaměstnanců
Zaměstnavatelům, kteří provádějí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního
uplatnění svých zaměstnanců, mohou být na základě písemné dohody s
příslušným úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady spojené s
touto činností (§110 odst. 1 zák. č. 435/2004 Sb., v platném znění).
V tomto případě lze hradit jen kurzovné (nikoli náhradu mzdy, která přísluší
rekvalifikovanému zaměstnanci po dobu rekvalifikace v pracovní době,
ani např. cestovné nebo náklady na ochranné pracovní prostředky).
Rekvalifikace
Jaká je nabídka rekvalifikací (nejčastější kurzy)?
Do dělnických profesí - svářečské kurzy, řidič motorového vozíku, řidičská
oprávnění, dřevorubec, obsluha stavebních strojů, obsluha CNC strojů….
Do služeb - všeobecný sanitář, pracovník v sociálních službách, strážný….
Do technicko hospodářských činností – počítačové kurzy, účetnictví, daně,
mzdy, kurz pro začínající podnikatele, rekvalifikační kurz se zaměřením na
administrativní práce, do oblasti prodeje…
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/poradenstvi
Opatření a nástroje APZ
Nástroje, jimiž je realizována aktivní politika úřadem práce
• veřejně prospěšné práce
• společensky účelná pracovní místa
• překlenovací příspěvek
• příspěvek na zapracování
• příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
Nové nástroje APZ od r. 2014
• příspěvek na podporu aktivizace dlouhodobě vedených uchazečů
o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR formou podpory krátkodobých
pracovních příležitostí (aktivizační příspěvek)
• práce na zkoušku
Aktivní politika zaměstnanosti
Veřejně prospěšné práce (VPP)
• Vytváření časově omezené pracovní příležitosti spočívající zejména v
údržbě veřejných prostranství, úklidu a údržbě veřejných budov a
komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo ve
prospěch státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, nejdéle však
na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
•
Příspěvek ve výši vynaložených prostředků na mzdy nebo platy
na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu
zaměstnance, maximálně však 10.000,- Kč měsíčně.
Aktivní politika zaměstnanosti
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)
• lze poskytnout zaměstnavateli příspěvek na vyhrazení ve výši
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně
pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance,
maximálně však 15.000,- Kč měsíčně (v roce 2014),
• nebo zřízení na úhradu investičních nákladů souvisejících s vytvoření
SÚPM, maximálně však do výše 100.000,- Kč se závazkem udržitelnosti na
1 rok
• zvýhodnění zaměstnavatelů při přijetí do pracovního poměru dlouhodobě
nezaměstnané osoby nebo osoby pečující o děti na zkrácený úvazek
• max. doba poskytování příspěvků je 12 měsíců
Aktivní politika zaměstnanosti
Nový nástroj APZ (§106 ZoZ)
•
•
•
Příspěvek na podporu aktivizace dlouhodobě vedených uchazečů
o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR formou podpory krátkodobých
pracovních příležitostí (aktivizační příspěvek)
Aktivizační příspěvek je poskytován zaměstnavateli na úhradu odměny
z dohody o provedení práce.
trvání pracovní činnosti: 3 měsíce (uchazeč zůstává v evidenci ÚP),
maximálně: 40 hodin měsíčně formou DPP,
odměna: max. 60,- Kč/hod.,
příspěvek je poskytován zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo
pro uchazeče o zaměstnání, vedeného v evidenci uchazečů o zaměstnání
déle než 12 měsíců nebo který se ocitne v hmotné nouzi podle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
vykonávané činnosti jsou zejména pomocné práce ve veřejném zájmu
Aktivní politika zaměstnanosti
Práce na zkoušku
•
•
•
Cílem je zjistit připravenost cílové skupiny k nástupu na pracovní místo,
vychází z programu Evropské komise „Záruky pro mládež“ s cílem snížit
míru nezaměstnanosti mladých lidí věkové skupiny 15 – 24 let (včetně).
Cílová skupina jsou UoZ do 30 let věku bez rozdílu vzdělání, evidovaní
déle než 2 měsíce, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající
zkušenosti max. 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání.
trvání pracovní činnosti: maximálně 3 měsíce (uchazeč zůstává v evidenci
ÚP, jedná se krátkodobé zaměstnání, které není překážkou pro vedení
evidenci,
UoZ uzavře se zaměstnavatelem DPP s maximálním rozsahem 80 hodin,
výše příspěvku je stanovena na 60,- Kč a je zaměstnavateli proplácen
úřadem práce zpětně po ukončení práce na zkoušku,
Aktivní politika zaměstnanosti
Strategie APZ KrP v Olomouci 2014
Nástroj APZ
Výše příspěvku u plného
pracovního úvazku
SÚPM vyhrazená
max. 15 000/10 000
Veřejně prospěšné práce
max. 10 000
SÚPM vyhrazené pro UoZ do 30 let
věku (odborné praxe, tandem)
max. 24 000/20 000
SÚPM zřízená
max. 100 000
Aktivizační pracovní příležitost
60/hodina/3měsíce
Práce na zkoušku
60/hodina/3 měsíce
CHPM
příspěvek na zřízení
max. 120 000
příspěvek na provoz
podle ZoZ, § 76 – 48 000
Možnost dotace i na zkrácený úvazek.
Aktivní politika zaměstnanosti
APZ v roce 2013
APZ financovaná z „národních“ prostředků
počet
vytvořených míst
počet umístěných uchazečů
(příp. podpořených
zaměstnanců)
Veřejně prospěšné práce
SÚPM zřízená zaměstnavatelem
320
37
315
42
SÚPM vyhrazená zaměstnavatelem
759
745
-
210
29
36
CHPM, CHPD, CHPM SVČ – provoz
-
45
rekvalifikace
-
809
pracovní rehabilitace
-
15
celkem národní APZ
1 145
2 217
nástroj APZ
SÚPM - SVČ zřízená UoZ
CHPM zřízená zaměstnavatelem
Aktivní politika zaměstnanosti
APZ v roce 2013
APZ financovaná převážně z fondů EU
počet
vytvořených míst
počet umístěných uchazečů
(příp. podpořených
zaměstnanců)
1 948
2 080
1 913
2 006
-
979
187
461*
grantové projekty ESF
-
620
celkem ESF – OP LZZ
4 215
5 979
celkem národní APZ + ESF
5 360
8 196
nástroj APZ
Veřejně prospěšné práce NIP
SÚPM NIP
rekvalifikace NIP
RIP OP LZZ
* 78 UoZ umístěno na SÚPM, 109 na PPM; rekvalifikováno 274 UoZ
Nezaměstnanost
Aktivní politika v roce 2014
Nástroj APZ
(včetně OP LZZ)
Veřejně prospěšné práce
SÚPM – zřízená a vyhrazená
SÚPM – SVČ
Počet nových míst
(podpořených osob)
od 1.1. do 31. 5. cca 4620
1 544
1 623
76
Zřízená chráněná místa pro OZP
27
Projekty ESF OP LZZ – cílené programy
150
UoZ v rekvalifikaci (i zvolené)
1 200
Projekty ESF
 Podporují např. nezaměstnané při vstupu na trh práce, jejich přípravu na
podnikání, rozvoj a doplňování kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání
 Zaměřují se na boj proti všem formám diskriminace
a nerovností souvisejících s trhem práce, včetně zlepšení možností uplatnění
žen a osob se zdravotním postižením
 Finanční prostředky jsou uvolňovány na základě soutěže mezi projekty, které
mohou podávat různé instituce, včetně ÚP ČR a jeho krajských poboček
 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/esf
Aktivní politika zaměstnanosti
Projekty ESF národní
Aktuální individuální projekty ESF
NIP – Vzdělávejte se pro stabilitu (podpora udržení PM u zaměstnavatelů v
přechodně obtížné hospodářské situaci)
NIP – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) /dříve VSPR
adaptabilita/ - pro zaměstnavatele a OSVČ, kteří i přes negativní vývoj
ekonomiky mají na trhu stabilní pozici s možností přechodu k růstu – úhrada
vzdělávacích aktivit a mezd
NIP – Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (VDTP) – zabezpečení
rekvalifikace, por. činností a pracovní rehabilitace
NIP - Rozvoj služeb v oblasti VPM - zaměřen na spolupráce se zaměstnavateli
v oblasti monitoringu a volných pracovních míst
Aktivní politika zaměstnanosti
Projekty ESF regionální
1. Harmonizace zaměstnání a rodiny (pro UoZ s péčí o děti do 10 let)
2. Využijte zkušenost v OC kraji (UoZ ve věku + 45 let)
3. Zpět do práce v OC kraji (UoZ nad 12 měsíců evidence)
4. Šance pro vyučené (UoZ s nejvyšším vzděláním výuční list)
5. Odborné praxe pro mladé do 30 let v OC kraji (UoZ ve věku do 30 let,
praxe maximálně 2 roky po ukončení přípravy na povolání)
6. Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji II! (vzdělávání zaměstnanců
firem v kraji vybraných ekonomických činností
7. Generační tandem – podpora generační výměny (UoZ do 30 let včetně)
Aktivní politika zaměstnanosti
Odborné praxe pro mladé v OC kraji do 30 let
• Probíhá od 1.7.2013 do 30.8.2015
• cílová skupina: UoZ max. do 2 let po ukončení studia, minimálně
středoškolské vzdělání
• Cíl projektu: vybavení absolventů novými dovednostmi, které nezískali
během studia, ale budou je potřebovat v novém zaměstnání
• Odborná praxe je realizována formou společensky účelného pracovního
místa. SÚPM je uzavřeno minimálně na dobu 6 měsíců a maximálně na
dobu 12 měsíců. Mzdový příspěvek dosahuje výše až 24 000 Kč za měsíc
(doba neurčitá).
Aktivní politika zaměstnanosti
Odborné praxe pro mladé v OC kraji do 30 let
• Výhoda tohoto projektu spočívá v možnosti využití mzdového příspěvku na
úhradu mzdových nákladů mentora.
Mentor je člověk, který ve firmě zaměstnavatele již pracuje, a který část své
pracovní doby zaučuje a školí účastníka. Mentora může zaměstnavatel v
rámci projektu využívat až po dobu 6 měsíců od uzavření pracovního
poměru s účastníkem projektu.
• Odborné praxe se realizují jak u zaměstnavatelů v soukromé sféře, tak ve
veřejné správě. Odborným praxím předcházejí povinné poradenské
činnosti, v podobě skupinového a individuálního poradenství, které
připravují účastníky pro efektivní výkon praxe u konkrétního
zaměstnavatele. Je zde možnost využít i zvolenou rekvalifikaci.
Aktivní politika zaměstnanosti
Generační tandem
• Projekt bude zaměřen na zajištění generační výměny a podpory
mezigenerační solidarity na trhu práce prostřednictvím udržení v
zaměstnání pracovníků v předdůchodovém věku a posílení souladu mezi
kvalifikační nabídkou a poptávkou na trhu práce u osob na trh práce nově
vstupujících.
• Projekt podpoří přenos pracovních zkušeností na osoby vstupující na trh
práce a to bez předchozích pracovních zkušeností.
• Realizací pilotního projektu byly pověřeny pouze tři kraje (Olomoucký,
Karlovarský, Středočeský) z důvodu struktury zaměstnanosti.
Aktivní politika zaměstnanosti
Generační tandem
Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání:
•
•
•
do 30 let věku (včetně), kteří mají pracovní zkušenosti v trvání maximálně
2 let,
do 30 let věku (včetně) s přerušenou pracovní zkušeností
z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou napomoci
jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let,
do 30 let věku (včetně) s přerušenou pracovní zkušeností
z důvodu rodičovské dovolené či osobní péče o osobu závislou na pomoci
jiné fyzické osoby v délce minimálně 2 let, kteří jsou opakovaně zařazeni
do evidence uchazečů o zaměstnání, za podmínky, že mezi jednotlivými
dobami evidence uchazeče o zaměstnání netrvalo jejich zaměstnání déle
než 6 měsíců (včetně).
Aktivní politika zaměstnanosti
Generační tandem
Aktivity projektu
• Vstupní modul
• Individuální poradenství
• Odborná výuka - zvolená rekvalifikace,
• Společensky účelné pracovní místo na uchazeče o zaměstnání i
stávajícího zaměstnance, který provede zaškolení /SÚPM vyhrazené
20000,- Kč/
• Doba realizace projektu
• 1.4.2014 - 31.10.2015
Stáže ve firmách – vzdělávání praxí
● Projekt Fondu dalšího vzdělávání (FDV)
● Příležitost pro občany ČR ke zvýšení vlastní uplatnitelnosti na trhu práce:
ověření a zdokonalení svých znalostí a dovedností v praxi
● Zapojit do projektu se může:

Uchazeč o stáž
Absolvent školy bez praxe
Nezaměstnaný
Osoba vracející se na pracovní trh (např. po MD)
Zaměstnaní se zájmem o prohloubení kvalifikace

Poskytovatel stáže
Firmy, které mají zájem vychovat si vlastní odborníky
● Informace o stážích ve firmách na: www.stazefefirmach.cz
.
Děkuji za pozornost.
Ing. Bořivoj Novotný
Tel.: 950 141 316
E-mail: [email protected]
Download

Bořivoj Novotný – ÚP OK