DISCUSSION BOARD
»DESCRIPTIVE SYSTEMS«
DISKUZNÍ FÓRUM
»DESCRIPTIVE SYSTEMS«
www.fotografestival.cz
Saturday, October 19, 2013, 2—6 p. m.
→
Cinema of the French Institute in Prague,
Štěpánská 35, Praha 1
What textual strategies are employed in
contemporary art and photography? In what
way is the reading of an artwork influenced
by its title and how does a caption work in
relationship to photography? Can photography stand alone, as a visual statement, without any accompanying text? Is photography
able to ”talk“? How come photography has
so naturally appropriated books as a media?
Where does the need to publish photographs
in form of a book derive from? Is it more apt to
compare photography to literature (writing) or
language?
The forum speakers will be introduced
and the discussion will be moderated by Johana Lomová (Academy of Arts, Architecture and
Design in Prague). All presentations including
the subsequent discussion will be interpreted
into Czech or English. 
↓Programme
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
Sobota 19. října 2013, 14—18 h
→
Kinosál Francouzského institutu v Praze,
Štěpánská 35, Praha 1
Jaké textové strategie se uplatňují
v současném umění a fotografii? Jakým způsobem mění čtení obrazu název a jak funguje
ve vztahu k fotografii popisek? Může fotografie stát samostatně, jako vizuální sdělení, bez
textového doprovodu? Je fotografie schopná
„mluvit”? Čím to je, že si fotografie tak samozřejmě přisvojila médium knihy? Je to dané nějakou vnitřní podobností textového a fotografického média? Jak vzniká potřeba publikovat
fotografie ve formě knihy? Je přiléhavější srovnávat fotografii s literaturou (psaním) nebo
s jazykem?
Pozvané hosty představí a diskuzi povede Johana Lomová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze). Všechny příspěvky včetně
následné diskuze budou simultánně tlumočeny
do češtiny, resp. do angličtiny. 
2.00—3.30 p. m.
Charlotta Kotik (independent critic and curator, New York): Photography, Gender and the
Use of Text as an Enhancement of Communication
Karel Císař (AAAD, Prague): Běla Kolářová, The Alphabet of Things
Reinhard Braun (Camera Austria, Graz): Photography Between Discourse and Document
3.45—5.00 p. m.
Anton Ivanov (independent curator, Kiev): Kharkiv Photography Tradition. Image and Text as
a Part of the Soviet Unofficial Visual Culture
Darius Himes (Fraenkel Gallery, San Francisco): Proliferation of Newsprint and Newspaper
Related Photobooks
Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam): A Happy Marriage? Collaboration
Between Photographers and Writers in Dutch Photobooks
5.15—6.00 p. m.
Tomáš Vaněk (Academy of Fine Arts in Prague): v---------------------------------p
Michal Novotný (Futura, Prague): Caption as an Integral Part of the Visual Artwork (?)
↓Program
14:00—15:30
[1] Charlotta Kotik (nezávislá kurátorka a kritička, New York):
Fotografie, gender a využívání textu jako katalyzátoru komunikace
[2] Karel Císař (VŠUP, Praha): Běla Kolářová, Abeceda věcí
[3] Reinhard Braun (Camera Austria, Štýrský Hradec): Fotografie mezi diskurzem a dokumentem
15:45—17:00
[4] Anton Ivanov (nezávislý kurátor, Kyjev): Charkovská fotografická tradice. Obraz a text
v sovětské neoficiální vizuální kultuře
[5] Darius Himes (Fraenkel Gallery, San Francisco): Fotografické knihy pracující s novinovým
tiskem a papírem
[6] Frits Gierstberg (Nederlands Fotomuseum, Rotterdam): Šťastný svazek? Spolupráce
fotografů a spisovatelů na holandských fotoknihách
17:15—18:00
[7] Tomáš Vaněk (Akademie výtvarných umění v Praze): v---------------------------------p
[8] Michal Novotný (Futura, Praha): Popisek jako integrální součást vizuálního díla (?)
[1] Charlotta Kotik
Photography, Gender and the Use of Text as an
Enhancement of Communication
During the last decades of the 20th century several artists combined photography and
text to convey their feelings about the state of
the society and their desire to make the work
a catalyst of change. Although not strictly photographers, Barbara Kruger, Lorna Simpson
or Sophie Calle used the medium to communicate ideas in the most direct and effective
way. In her presentation Charlotta Kotik will
investigate whether one can trace the legacy
of that earlier narrative practice in the works of
younger artists such as Tim Davis, Lucas
Foglier, or Mike Brodie.
moving to Brooklyn she established the Contemporary Art Department at the Brooklyn
Museum. Presently Charlotta Kotik works as
a lecturer, writer and independent curator and
facilitates various projects for galleries, alternative spaces and museums alike. She also lectures at the School of Visual Arts in New York. 
Charlotta Kotik, native of Prague, first
came to the United States to work at the Albright-Knox Art Gallery in Buffalo, NY. After
[1] Charlotta Kotik
Fotografie, gender a využívání textu jako
katalyzátoru komunikace
V poslední třetině 20. století se objevilo
několik umělců/umělkyň, jimž kombinace fotografie a textu umožňovala vyjádřit vlastní názor
o stavu společnosti a z uměleckého díla učinit
katalyzátor změny. Barbara Kruger, Lorna Simpson nebo Sophie Calle používaly fotografii
jako prostředek ke sdělování svých myšlenek.
Přestože nejde o fotografky v čistém smyslu
toho slova, činily tak tím nejpřímějším a nejefektivnějším způsobem. Ve svém příspěvku se
Charlotta Kotik zaměří na to, zda lze vysledovat
nějakou souvislost mezi těmito narativními postupy a díly mladých umělců, jako je Tim Davis,
Lucas Foglier nebo Mike Brodie.
Charlotta Kotik je původem z Prahy. Po
svém příchodu do USA pracovala nejprve v Al-
bright-Knox Art Gallery v Buffalu, NY, poté se
přestěhovala do Brooklynu a v Brooklynském
muzeu založila oddělení pro současné umění.
V současnosti přednáší, píše, pracuje jako nezávislá kurátorka a připravuje různé projekty pro
galerie, alternativní prostory i muzea. Přednáší
také na School of Visual Arts v New Yorku. 
[2] Karel Císař
Běla Kolářová, The Alphabet of Things
Běla Kolářova’s artificial negatives are
closely related to Brassai’s ‘Involuntary Sculptures’, which first appeared in print in an issue
of the Surrealist journal Minotaure in 1933.
Both open up a path towards an intensified experience of form, but rather than mere
optical representations of objects, they are
near-haptic incarnations of their morphology
and texture, which are offered up for our intimate contemplation. When following Rosalind
Krauss’s deconstructivist reading and Georges
Didi-Huberman’s anthropological conception,
one is constantly surprised by the resolve with
which Kolářová’s work retraces the path of interwar avant-garde photography.
Karel Císař is writer, curator and assistant professor of aesthetics and art theory at
the Academy of Arts, Architecture and Design
in Prague. 
[2] Karel Císař
Běla Kolářová, Abeceda věcí
Umělé negativy Běly Kolářové mají nejblíže k Brassaïovým „Nezáměrným sochám“,
poprvé uveřejněným v surrealistickém časopise Minotaure (1933). Obě díla otevírají cestu
k intenzifikované zkušenosti formy. Nepředstavují ovšem optické zobrazení předmětu, nýbrž
takřka haptické ztělesnění jeho morfologie,
textury věcí, kterou uvádějí do naší intimní blízkosti. Ať už k dílům Kolářové přistoupíme z pozic dekonstrukce Rosalind Kraussové či z pohledu Didi-Hubermanovy antropologie obrazu,
nikdy nepřestane udivovat, s jakou důsledností
se autorka znovu vydala po cestě meziválečné
avantgardní fotografie.
Karel Císař je teoretik a kurátor. Přednáší
estetiku a teorii umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. 
[3] Reinhard Braun
Photography Between Discourse and Document
This phrase was coined by Benjamin
Buchloh in his substantial text on Allan Sekula´s project ‘Fish Story’ in a homonymous book in
1995. It does of course reference Bertolt Brecht's
famous remark that a photograph of the Krupp
works or the AEG “tells us nothing (...) something must be constructed”. This something that
has to be constructed is always related to a kind
of (cultural) text. It is not about explanations,
comments, captions, that might tell us what we
“really” see—it is about a fundamental relation
between the (photographic) image (= document)
and the text/language/stories/history (= discourse). Images are not exclusively an element
of the visible but a fundamental dependence on
words and knowledge is inscribed in them. “Texts
collide with texts to make images visible, images
collide with images to make texts visible, texts
collide with images to set up a place of thinking
within the visual”, as Georges Didi-Huberman
calls it. Artists like Sven Johne, Martin Beck, or
Natalie Czech base their works on this interdependence between images and texts. In his contribution, Reinhard Braun will deliver some notes
on this (contradictory) interdependence.
Reinhard Braun lives and works in Graz,
Austria. He is author and curator in the field
of photography and new media. From 2006 to
2010 he was the curator for Visual Arts at the
Steirischer Herbst festival in Graz. In 2011 he
became the editor-in-chief at Camera Austria
International magazine and the head curator at
Camera Austria. 
[3] Reinhard Braun
Fotografie mezi diskurzem a dokumentem
Toto slovní spojení použil poprvé B.
Buchloh v zásadním textu o projektu A. Sekuly „Fish Story“, publikovaném ve stejnojmenné
knize v roce 1995. Tím odkazuje na slavný citát
B. Brechta, který napsal, že fotografie Kruppových závodů i AEG o těchto institucích „skoro nic
neřekne, (...) jde o to něco vystavět“. Toto něco,
co se musí vybudovat, se vždy vztahuje k nějakému druhu (kulturního) textu. Nejde o vysvětlení,
komentáře či popisky, které nám mohou říci, co
„doopravdy“ vidíme – jde o zásadní vztah mezi
(fotografickým) obrazem (= dokumentem) a textem/jazykem/příběhy/historií (= diskursem). Obrazy nejsou výlučně jednou ze složek viděného,
ale nesou v sobě elementární závislost na slovech a vědění. Řečeno slovy G. Didi-Hubermana:
„Texty se střetávají s texty, aby zviditelnily obra-
zy, obrazy se střetávají s obrazy, aby zviditelnily texty, texty se střetávají s obrazy, aby v rámci
vizuality vytvořily prostor k přemýšlení.“ Umělci
jako Sven Johne, Martin Beck nebo Natalie Czech
vycházejí při tvorbě svých děl právě ze vzájemné
závislosti obrazu a textu. V příspěvku bude představeno několik postřehů, které se týkají této
vzájemné – a současně rozporuplné – závislosti.
Reinhard Braun žije a pracuje ve Štýrském Hradci. Posledních dvacet let se pohybuje v oblasti fotografie a nových médií jako autor
i jako kurátor. V letech 2006–2010 byl kurátorem
sekce výtvarného umění na festivalu Steirischer
Herbst. Od roku 2011 je šéfredaktorem mezinárodního fotografického časopisu Camera Austria
a hlavním kurátorem Camera Austria. 
[4] Anton Ivanov
Kharkiv Photography Tradition. Image and Text
as a Part of the Soviet Unofficial Visual Culture
The Kharkiv School of Photography
is a unique Soviet and post-Soviet cultural
phenomenon that has in many ways defined
the direction of conceptual photography in
Ukraine. Questioning the concepts of beauty
and reflection and rejecting the official Soviet
aesthetics, Kharkiv photographers created an
absolutely new, critical, and non-blindfolded view on photography. They invented new
artistic methods, blended photography and
collage, covered pictures with drawings, added
double exposure, imposition and text, and by
these means revealed, they revealed the symptomatology of their epoch that is relevant even
nowadays. Kharkiv School of Photography is
a cultural tradition that already counts more
than three generations of artists who continue
to defy kitsch and traditional aesthetics, and
encourage an incessant search of actuality,
restlessness and games.
Anton Ivanov, born 1988 in Kherson,
Ukraine, is art manager, lecturer and independent curator based in Kiev. Presently he works
for the UPHA (Ukrainian Photographic Alternative) and the VIZII photography festival. 
[4] Anton Ivanov
Charkovská fotografická tradice. Obraz a text
v sovětské neoficiální vizuální kultuře
Charkovská škola fotografie je unikátní sovětský a post-sovětský kulturní fenomén,
který v mnoha ohledech určil směřování konceptuální fotografie na Ukrajině. Zpochybňováním koncepce krásy a zrcadlení skutečnosti
a zamítnutím oficiální sovětské estetiky vytvořili charkovští fotografové zcela nový, kritický
a nezaslepený pohled na fotografii. Vynalézali
nové umělecké postupy, přecházeli ke koláži,
překrývali fotografie kresbami, přidávali dvojité
expozice, překryvy a text, a postupně tak začali
odkrývat syptomy své doby, které ale platí i pro
dnešek. Charkovská škola fotografie je kulturní
tradicí sdružující již více než tři generace umělců, kteří nadále zkoumají především kýč a tradiční estetiku a podněcují neúnavné hledání
skutečnosti, neklidu, hry.
Anton Ivanov se narodil roku 1988
v Chersonu na Ukrajině. Žije v Kyjevě, působí jako kulturní manažer a nezávislý kurátor
a také přednáší. V současnosti pracuje pro
UPHA (Ukrainian Photographic Alternative)
a pro fotografický festival VIZII. 
[5] Darius Himes
Proliferation of Newsprint and Newspaper
Related Photobooks
Over the past two years, there has been
a proliferation of newsprint and newspaper
related photobooks within the fine-art photography community as newspaper and news
magazines continue to go bankrupt or switch
distribution models to include more electronic
vehicles. In his presentation, Darius Himes will
discuss this development, along with the emphasis on the underlying “craft” process—with
its attendant enamoration with materials—in
much contemporary art photography practice.
on project acquisitions. He was the founding
editor of photo-eye Booklist, a quarterly magazine devoted to photography books, which
ran from 2002–2007. A lecturer and writer,
he has contributed to Aperture, Blind Spot,
Bookforum, BOMB, PDN, and American Photo.
In 2008, he was named by Photo District News
as one of the fifteen most influential people in
photography book publishing. 
[6] Frits Gierstberg
A Happy Marriage? Collaboration Between
Photographers and Writers in Dutch Photobooks
Within the history of Dutch photobooks,
the post-war period is well-known for the
many collaborations between photographers,
graphic designers and writers. This resulted in a number of beautiful and influential
photography books characterized by an open
and associative relationship between text and
image. In his contribution Frits Gierstberg will
introduce a number of these books—among
others works by Martien Coppens, Ed van der
Elsken and Sanne Sanne—and speak about
their “reading”.
professor of photography at the Erasmus University Rotterdam from 2006 till 2010 where
he taught theory of documentary photography
at the Media and Journalism Department. Currently he is visiting tutor at the Piet Zwart Institute in Rotterdam. He has given many lectures
on photography and has published widely. 
Darius Himes is the director of Fraenkel
Gallery, San Francisco. He was a co-founder of
Radius Books, a non-profit publisher of books
on photography and the visual arts, where he
continues to serve on the Board and consults
Frits Gierstberg is art historian and critic. He works as the head of exhibitions and
curator at the Nederlands Fotomuseum in
Rotterdam since 2003. He was extraordinary
[5] Darius Himes
Fotografické knihy pracující s novinovým
tiskem a papírem
[6] Frits Gierstberg
Šťastný svazek? Spolupráce fotografů
a spisovatelů na holandských fotoknihách
Během posledních dvou let se na poli
umělecké fotografie a fotografických knih začal hojně používat novinový papír a novinový
tisk. Tento vývoj souvisí se současnou situací
tištěných novin a novinových časopisů, které
nezadržitelně směřují k bankrotu, nebo částečně přecházejí na elektronické distribuční
modely. Právě tímto vývojem se Darius Himes
bude zabývat ve své přednášce. Zvláštní pozornost bude věnovat důležitosti „řemeslného“
zpracování pro současnou uměleckou fotografii – včetně s tím související záliby v použitých
materiálech.
Darius Himes je ředitelem Fraenkel
Gallery v San Franciscu. Je jedním ze zakladatelů Radius Books, neziskového nakladatelství
zaměřeného na knihy o fotografii a výtvarném
umění, stále působí v jeho radě a podílí se na
vytváření edičního plánu. Spoluzaložil také
čtvrtletník věnovaný fotografickým knihám,
který pod názvem photo-eye Booklist vycházel v letech 2002–2007. Věnuje se přednáškové i publikační činnosti, přispívá mimo jiné
do Aperture, Blind Spot, Bookforum, BOMB,
PDN a American Photo. V roce 2008 jej Photo
District News zařadil na seznam patnácti nejvlivnějších lidí, kteří se věnují vydávání knih
o fotografii. 
Poválečné období je v dějinách nizozemských fotografických knih slavné díky hojné
spolupráci fotografů, designérů a spisovatelů. Vznikaly tak krásné a vlivné fotografické
knihy s volným, asociativním propojením textu
a obrazu. Během svého příspěvku představí
Frits Gierstberg několik z těchto knih, mezi jinými například díla fotografů jako jsou Martien
Coppens, Ed van der Elsken a Sanne Sannes,
a bude hovořit o jejich „četbě“.
Frits Gierstberg je historik umění a kritik.
Od roku 2003 pracuje jako hlavní kurátor v Nederlands Fotomuseum v Rotterdamu. V letech
2006–2010 byl mimořádným profesorem fotografie na Ústavu médií a žurnalistiky na Erasmus Universiteit v Rotterdamu, kde přednášel
teorii dokumentární fotografie. V současnosti
je hostujícím pedagogem na Piet Zwart Institute v Rotterdamu. Fotografii se věnuje i ve své
bohaté přednáškové a publikační činnosti. 
[7] Tomáš Vaněk
v---------------------------------p
[8] Michal Novotný
Caption as an Integral Part of the Visual
Artwork (?)
When does a gap between a thing and
its caption create certain duality and when
does it bring these two sides into one? With
the help of a number of descriptions of different situations, drawn notes and reflections on
the function of caption, Tomáš Vaněk will try to
present this gap as visible.
Structuralist and analytic parody. General embedding of a caption as an integral
part of the artwork. Component, part, piece,
constituent and artistically relevant element.
Caption as intentionality, caption as a title.
Name versus caption. Untitled. Assemblage.
Research on caption.
Tomáš Vaněk (born 1966) is artist and
lecturer. Since 1998 he has been referring to
his actions and objects conceived for concrete
situations as Particip (www.particip.tv). Since
2010 he has been the head of the Intermedia
3 Department at the Academy of Fine Arts in
Prague. 
Michal Novotný studied art history and
philosophical anthropology at Charles University in Prague. He worked as a full time journalist, independent curator and art critic. Since
2011 he has been project manager and curator
at the Centre for Contemporary Art Futura in
Prague. His recent projects include organising
an exhibition with FRAC Lorraine Collection or
solo exhibitions of Oliver Laric, Chiara Fumai
[7] Tomáš Vaněk
v---------------------------------p
[8] Michal Novotný
Popisek jako integrální součást vizuálního díla (?)
Kdy reprezentuje mezera mezi věcí a její
popiskem určitou dvojdomost a v jakém případě mezera obě krajiny sceluje? Formou řady
popisů situací, kresebných poznámek a přemítání o funkciomu popisku se Tomáš Vaněk pokusí tuto mezeru prezentovat jako viditelnou.
Strukturalistická a analytická parodie.
Obecné zakotvení popisku jako integrální součásti uměleckého díla. Součást, část, kus, konstituent a umělecky relevantní prvek. Popisek
jako intencionalita, popisek jako název. Jméno
versus popisek. Bez názvu. Asambláž. Výzkum
popisku.
Tomáš Vaněk (nar. 1966) je umělec a pedagog. Od roku 1998 označuje své akce a věci
koncipované pro konkrétní situaci termínem
Particip (www.particip.tv). Od roku 2010 vede
ateliér Intermedia 3 na Akademii výtvarných
umění v Praze. 
Michal Novotný studoval dějiny umění
a filosofickou antropologii na Karlově Univerzitě v Praze. Pracoval na plný úvazek jako
novinář, nezávislý kurátor a umělecký kritik.
Od roku 2011 je projektovým manažerem a kurátorem v Centru pro současné umění Futura
v Praze. Jeho současné projekty zahrnují například výstavu se sbírkou FRAC Lorraine nebo
samostatné výstavy Olivera Larica, Chiary Fu-
and Alevtina Kakhidze. Resident at Villa Arson,
Nice, and Independent Curators International,
New York. Regular correspondent for A2, Artalk
and Atelier. 
mai a Alevtiny Kakhidze. Absolvent rezidenčních programů pro nezávislé kurátory ve Ville
Arson v Nice a Independent Curators International v New Yorku. Pravidelný dopisovatel do
periodik A2, Artalk a Atelier. 
Fot�graf Festival
Between the Signs
[Image, Text and Photography]
Festival F�tograf
Mezi znaky
[Obraz, text a fotografie]
2.—31. 10. 2013
October 2—31, 2013
Download

diskusni forum – program.pdf