Multikulturalismus v Evropě
Veronika Vacíková
Tereza Danielovská
Sára Königová
Multikulturalismus je myšlenkový a politický proud, který reaguje na situaci vzniklou
soužitím několika kultur a který věří, že v jednom státě mohou žít pohromadě jednotlivci a
skupiny rozdílné kultury, náboženského vyznání, rasy, s jinými hodnotami, vzájemně si
rozumět a učit se od sebe. Říká, že všichni lidé jsou si rovni a každý má právo zachovat si
svou kulturu a vyznání.
Takže představu o cílech multikulturalismu bychom měli, teď jde o to, jestli je dosud
většinová společnost chce dosáhnout či je nějak modifikovat a jaké prostředky k tomu použít.
A zde se bezpochyby stává multikulturalismus tématem veřejného zájmu, tedy tématem
politickým. Národním zájmem každé země je, aby příchozí kultury i stávající etnické minority
ovlivňovaly zemi pozitivně a přispěly ke zkvalitnění životní úrovně po stránce hmotné i
duševní. Realitou je, že k tomuto cíli je cesta dlouhá, klikatá a plná nástrah. Pokud by se ale
stát vhodně a přiměřeně o jiné kultury ve vlastní zemi nezajímal, nebudou toho odrazem
pouze hořící auta, což se čas od času děje.
Zdůrazňuje pozitivní přínos soužití různých skupin pro celou společnost i stát. Můžeme je
najít zejména v zemích, ve kterých žije mnoho různých národnostních a kulturních skupin,
kde má multikulturalismus za cíl politicky sjednotit občany bez ohledu na jejich původ,
náboženství či kulturu, přičemž vyzdvihuje důležitost zachování vzájemných odlišností.
Politika multikulturalismu uznává držení několika občanství. Vláda podporuje noviny,
televizní stanice a rádiové vysílání v jazycích menšin žijících na jejím území, stejně tak jako
umění, hudbu, slavnosti a svátky menšinových kultur.
Poprvé se multikulturalismus se jako termín v Evropě poprvé objevil v 50. letech 20. století
ve Švýcarsku, kde vyjadřoval politicky jednotný národ, který je ale kulturně rozdílný.
Od 70. let 20. století se podobná myšlenka rozšířila do celé Evropy společně s tím jak
přicházeli migranti ze zemí, které bývaly evropskými koloniemi. Po uplynutí několika let se
ukázalo, že většina migrantů zůstane natrvalo a evropské státy byly nuceny tuto novou složku
ve společnosti uchopit. Buďto plnou integrací a asimilací imigrantů ,či v politice
multikulturalismu. Plná integrace a asimilace však již na konci 20. století nebyla v Evropě
možná, kvůli existenci masové imigrace, početných ghett a etnických skupin žijících pospolu
a zachovávajíc si svou specifickou kulturu a jazyk. Obecně je multikulturalismus podporován
mezi liberálně smýšlejícími lidmi a politickými stranami.
V současné době Evropa aplikuje tři různé multikulturní modely:
1. Sleduje integraci a asimilaci národnostních menšin, jejichž kulturní a náboženské
tradice mají být věci soukromé a nezasahovat do veřejného života.
2. V zemích, kde je integrace malá, většinou dochází k vytváření chudinských čtvrtí.
Imigranti jsou vyčleňováni společností.
3. Vnímání společností jako směsici různých skupin, jejichž požadavky musíme chápat a
naučit se je respektovat.
Odkazy:
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo multikulturalismus (česky)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Multikulturalismus
Multikulturní společenství
http://www.evropa2045.cz/hra/napoveda.php?kategorie=7&tema=146
Nedomyšlený Sartoriho multikulturalismus, Ekonom č.1/2006 (česky)
http://upol.ff.cuni.cz/ucitele/znoj/multikulturalismus_06.pdf
internetová encyklopedie Wikipedia, heslo multikulturalismus (anglicky)
http://en.wikipedia.org/wiki/Multiculturalism
Co to je multikulturalismus, od profesora Gregory Jay, Universita Wisconsin (anglicky)
http://www.uwm.edu/~gjay/Multicult/Multiculturalism.html
Intergrace přistěhovalců v Evropě od občanské integrace k multikulturalismu (česky)
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/ABarsova_Integrace_priste
hovalcu_v_Evrope.pdf
Multikulturalismus, Jaroslav Fiala(česky)
http://www.evropskemesto.cz/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=352&Ite
mid=18
Sémantické modely multikulturality (česky)
http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/index.php?sid=3&lng=cs&lsn=10&jiid=8&jcid=51
Multikulturalismus jako téma veřejného zájmu(česky)
http://209.85.129.132/search?q=cache:r3FMcKsYz7EJ:www.skottova.cz/modules.php%3Fna
me%3DNews%26file%3Darticle%26sid%3D69+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=
en&ct=clnk&cd=12&gl=cz
Multikulturalismus nemá alternativu (česky)
http://kostlan.blog.idnes.cz/c/59783/Multikulturalismus-nema-alternativu.html
Co zbýva z multikulturalismu (česky)
http://209.85.129.132/search?q=cache:c4UIpXaLVR0J:www.clovekvtisni.cz/index2.php%3Fi
d%3D146%26idArt%3D442+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=1
7&gl=cz
Muslimske komunity v Německu (česky)
http://209.85.129.132/search?q=cache:AQFord0cEWUJ:www.rozhlas.cz/cro6/porady/_zprava
/341133+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=18&gl=cz
Multikulturalismus v Evropě
http://209.85.129.132/search?q=cache:JPr43f_fmQUJ:www.nros.cz/nadace/novinky/seminarobcanska-spolecnost-nebo-bezpecnaevropa/+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=19&gl=cz
Multikulturalisus
http://209.85.129.132/search?q=cache:tX9mspande8J:www.romea.cz/index.php%3Fid%3Dse
rvis/z2005_0027+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=22&gl=cz
Česká republika a Multikulturalismus
http://209.85.129.132/search?q=cache:6mldSQOBKcJ:www.czechkid.cz/si1020.html+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk
&cd=24&gl=cz
Multikulturalismus není pohroma
http://209.85.129.132/search?q=cache:6mldSQOBKcJ:www.czechkid.cz/si1020.html+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk
&cd=24&gl=cz
Limity multikulturalismu
http://209.85.129.132/search?q=cache:w1XZ7tDbDpUJ:www.sok.bz/index.php%3Foption%3
Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D217%26Itemid%3D49+Multikulturalismus+v+E
vrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=31&gl=cz
Zhoubný multikulturalismus a islámský feudalismus
http://209.85.129.132/search?q=cache:_cJ3lEqFN-kJ:www.euportal.cz/Articles/361-zhoubnymultikulturalismus-a-islamskyfundamentalismus.aspx+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=38&gl
=cz
Západ, islám a multikulturalismus
http://209.85.129.132/search?q=cache:xvVwMap87EJ:www.virtually.cz/index.php%3Fart%3D16175+Multikulturalismus+v+Evrop
%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=42&gl=cz
Kdo vytváří multikulturalismus?
http://www.narmyslenka.cz/casaky/32podracky.pdf
Seminarky
http://209.85.129.132/search?q=cache:p-uIhkno9CMJ:www.seminarky.cz/Migracemultikulturalismus-a-uprchlictvi10404+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=48&gl=cz
internetová encyklopedie seznam,heslo multikulturalismus
http://209.85.129.132/search?q=cache:cGgJeTX6De4J:encyklopedie.seznam.cz/search%3Fs
%3Dmultikulturalismus+Multikulturalismus+v+Evrop%C4%9B&hl=en&ct=clnk&cd=55&gl
=cz
Download

Multikulturalismus v Evropě