Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Řetěz Česká Lípa
(ev.č. 511.01), Moskevská 685, 470 01 ČL
Zápis ze zasedání střediskové rady Junáka
Termín rady: pátek 23.1.2015, 18:00
Místo konání: klubovna 4. oddílu TOPA, skautský dům v České Lípě
Přítomní:
o členové střediskové rady: ses. Anna Samcová, bři Jan Starý – Čmelák, Josef Prokop –
Pepa, David Luňák (zástup za Josefa Vošvrdu – Pepína)
o činovníci střediska: bři Vilém Haupt – Vilda, Ladislav Zahrádka – Bob, Jan
Tauchman – Drak
o hosté: ses. Linda Laurincová, bři Martin Lischka – Vuk, David Němec, Petr Nováček
– Bohouš, Lukáš Tureček
o omluveni: bři Jiří Hudeček – Akela, Daniel Němec – C.a.b.a.l., Josef Vošvrda –
Pepíno
Kontrola úkolů – splněno:
o Nahlášení skutečnosti táborů na KRJ přes skautIS
Organizační záležitosti:
o Středisková rada schvaluje následující výši členských příspěvků pro jednotlivé
registrační kategorie na rok 2015:
Kategorie
ÚRJ [Kč] KRJ [Kč]
Středisko [Kč] Celkem [Kč]
Mládež (s časopisem)
235
50
515
800
Mládež (bez časopisu)
195
50
555
800
Dospělí (s časopisem)
235
50
115
400
Dospělí (bez časopisu)
195
50
155
400
151. KD (s časopisem)
235
50
15
300
151. KD (bez časopisu)
195
50
55
300
Benjamínci
195
50
0
245
(pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
-> schváleno)
o Členské příspěvky předají vedoucí jednotlivých oddílu br. V. Hauptovi – Vildovi do
příští střediskové rady, a to v plné výši dle registrace, bez ohlednu na skutečně
vybranou částku od členů. Případně je možná platba převodem na střediskový účet.
o
Registraci střediska provede ve skautISu br. J. Tauchman – Drak podle seznamů
členů od vedoucích oddílů. Termín: 31.1.2015
1
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Řetěz Česká Lípa
(ev.č. 511.01), Moskevská 685, 470 01 ČL
o Středisková rada bere na vědomí přestup 1. oddílu Medvědi Zákupy pod středisko Klíč
Nový Bor. Br. J. Starý – Čmelák co nejdříve informuje písemně předsedu KRJ br. O.
Peřinu – Jerryho, který provede přesun celého oddílu ve skautISu.
o Br. J. Tauchman – Drak přihlásil celkem 14 členů střediska (dle výběru vedoucích
oddílů) k pojištění odpovědnosti za škodu nad rámec paušálního pojištění Junáka.
Pojištění platí od 1.1. do 31.12.2015.
Hospodářské záležitosti:
o Bude provedena inventarizace majetku střediska k 31.12.2014.
předseda inventarizační komise: br. J. Prokop – Pepa
člen komise: br. Petr Nováček – Bohouš
Do inventáře se zadává dlouhodobý majetek v hodnotě vyšší než 300 Kč.
o Vzhledem k nevýhodnosti současného pojištění budovy skautského domu bude řešena
nová pojistka. S ohledem na podmínky současné smlouvy proběhne změna až
začátkem roku 2016. Zajistí: bři J. Starý – Čmelák, V. Haupt - Vilda
Střediskové akce:
o 24.1. – Střediskový festival „Vlachovka“. Zajišťuje: br. J. Starý – Čmelák
o 20.2. – Skautský ples v KD Arbes. Zajišťuje: br. J. Hudeček – Akela
o 25.4. – Střediskové setkání k oslavě svátku sv. Jiří.
Do příští rady si členové SR připraví návrhy, jak by tato akce měla vypadat.
o konec června – účast střediska na Městských slavnostech v České Lípě
Různé:
o Dne 18.1. proběhlo setkání středisek oblasti Českolipsko v Novém Boru (z našeho
střediska bři J. Starý – Čmelák a J. Tauchman – Drak). Dohodla se například
spolupráce na oblastním kole Svojsíkova závodu 25.-26.4. (pořádá středisko Klíč
Nový Bor; bude potřeba cca 5 lidí na stanoviště z našeho střediska) nebo obnovení
tradičního setkání na Kozlu v září.
o Br. J. Starý – Čmelák seznámil radu se změnami v Organizačním řádu, Krojovém řádu
a Směrnici k dotacím a slevami u Českých drah pro členy Junáka .
o Br. L. Zahrádka – Bob navrhl kalendář střediskových akcí a organizačních /
hospodářských činností. Bude zrevidováno br. J. Starým – Čmelákem a rozesláno
všem vůdcům oddílů a činovníkům na středisku.
2
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Řetěz Česká Lípa
(ev.č. 511.01), Moskevská 685, 470 01 ČL
o Proběhla rekonstrukce podlahy v klubovně oddílu 2. NORD, na což byla zpětně
podána žádost o dotaci na ústředí.
o Br. L. Zahrádka – Bob dokončil historii střediska v elektronické podobě. Data předána
br. J. Starému – Čmelákovi, možné umístění na střediskové stránky.
Byla též zpracována fotodokumentace akcí střediska od roku 1921 zatím do roku 2012
(do příští rady rozhodnout o vhodném umístění).
o Br. J. Hudeček – Akela vytvořil v 1. patře úklidový koutek, prosíme o jeho udržování
v čistotě a dodržování stanoveného rozpisu úklidu.
o Br. P. Nováček – Bohouš jako pomocný správce informoval o plánovaných opravách
skautského domu na příští rok. Podle br. V. Haupta – Vildy by neměl být problém
s jejich financováním střediskem.
o Bude se objednávat větší množství nášivek na kroj – domovenka a znak Řetěz – pro
potřeby členů střediska. Zajistí: br. J. Starý – Čmelák.
o Br. J. Prokop – Pepa podal vyjádření na Krajský úřad Libereckého kraje k plánované
opravě mostu na silnici I/9 poblíž skautského domu (oprava se pravděpodobně dotkne
i pozemku střediska).
o Další středisková rada – pátek 6.3.2015 od 18:00.
Sepsal: Jan Tauchman – Drak
3
Download

Zápis ze zasedání střediskové rady Junáka