Západočeské entomologické listy (2013), 4: 48–56
ISSN 1804-3062
Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae
Václav Týr
Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: [email protected]
TÝR V. 2013: Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae (Beetles (Coleoptera) in the surroudings of Žihle.
Part 6. Buprestidae). – Západočeské entomologické listy, 4: 48–56. Online: http://www.zpcse.cz/entolisty/entolisty.html,
4-7-2013.
Abstract. Results of the faunistic research of Coleoptera in the surroudings of Žihle (northern part of the Plzeň region)
are presented. The sixth part contains data on the family Buprestidae. Altogether 45 species of family Buprestidae have
been recorded from the study area. The most interesting species from the faunistic point of view are: Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758), Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761), Dicerca furcata (Thunberg, 1787), D. moesta (Fabricius,
1792), Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777), Anthaxia candens (Panzer, 1792), A. fulgurans (Schrank, 1789),
A. salicis salicis (Fabricius, 1777), A. semicuprea Küster, 1851, A. suzannae Théry, 1942, A. nigrojubata incognita
Bílý, 1974, Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst, 1780, B. novemaculata novemaculata Linnaeus, 1767,
B. rustica rustica Linnaeus, 1758, B. octoguttata octoguttata Linnaeus, 1758, Chrysobothris igniventris Reitter, 1895,
Agrilus cuprescens cuprescens (Ménétriés, 1832), A. cyanescens cyanescens (Ratzeburg, 1837), A. auricollis auricollis
Kiesenwetter, 1857, A. betuleti (Ratzeburg, 1837), A. pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837), A. subauratus subauratus
(Gebler, 1833), A. hyperici (Creutzer, 1799), A. suvorovi Obenberger, 1935, Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa
& G. B. Villa, 1835, A. pusillus (A. G. Olivier, 1790), Cylindromorphus bifrons Rey, 1889, Coraebus elatus elatus
(Fabricius, 1787), C. undatus (Fabricius, 1787), Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874 and T. scrobiculatus
Kiesenwetter, 1857.
Key words: Faunistics, Coleoptera, Buprestidae, Czech Republic, Plzeň region
ÚVOD
V tomto příspěvku předkládám výsledky faunistického průzkumu brouků z čeledi Buprestidae širšího
okolí obce Žihle, která se nachází v nejsevernější
části Plzeňského kraje. Zmiňovaný příspěvek je šestým v sérii o broucích (Coleoptera) Žihle a okolí,
cílem které je postupná publikace nálezových údajů
jednotlivých čeledí brouků. Jedná se o údaje získané vlastní sběratelskou činností v letech 1984–2013,
determinací nebo revizí soukromých nebo muzejních
sbírek a citace údajů z literatury vztahující se k dané
oblasti.
CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Sledovanou oblast tvoří okruh ve vzdálenosti přibližně 10 km od obce Žihle, který částečně zasahuje
i do sousedních krajů: Středočeského, Ústeckého a
Karlovarského. Pro potřeby faunistického průzkumu jsou hranice zmiňovaného území vymezeny silničním propojením následujících měst a obcí: Mladotice, Trojany, Kralovice, Vysoká Libyně, Žďár,
Jesenice, Chotěšov, Petrohrad, Černčice, Ležky,
Lubenec, Chyše, Bohuslav, Močidlec, Stvolny, Manětín, Vladměřice a Křečov (Obr. 1). Nejvýše polo-
ženým místem je Kanešův kopec u obce Tis u Blatna
(633 m n. m.) a nejníže položeným místem je obec
Černčice (335 m n. m.) v severní části sledovaného
území a údolí řeky Střely u Mladotic (357 m n. m.)
v části jižní. Zhruba dvě třetiny sledovaného území
jsou zalesněny. Převládají porosty smrku a borovice,
vyjma okolí Petrohradu a Jesenice, kde se nacházejí plochy s převahou listnatých dřevin. Nezalesněné
plochy jsou převážně zemědělsky využívány. Jedním
z významných krajinotvorných prvků je údolí řeky
Střely, která svým meandrovitým tokem protéká sledovanou oblastí od severu k jihu. Pestrá morfologie
hluboce zaříznutého údolí spolu s geologickým podkladem (proterozoické břidlice) přispěly k vytvoření
celé škály přírodních stanovišť, jako jsou xerotermní
skalnaté stráně, vlhké říční a potoční nivy, chladná
inverzní údolí bočních přítoků se zbytky suťových
lesů, různé skalní útvary, suťová pole a vysychavé
reliktní bory na prudkých stráních. Do sledovaného
území zasahují dva přírodní parky: údolí řeky Střely
a její širší okolí je součástí Přírodního parku Horní
Střela, komplexy převážně listnatých lesů v severovýchodní části sledovaného území s porosty dubu a
buku na žulovém podkladu patří do Přírodního par48
loslav Šanda, Žatec; OM – Oldřich Martínek, Plzeň;
SD – Stanislav Doležal, Plzeň-Božkov; SU – Stanislav Urban, Příbram; VB – Václav Benedikt, Plzeň;
VC – Vlastimil Cihlář, Plzeň; VD – Václav Dongres,
Plzeň; VT – Václav Týr, Žihle; ZMP – Západočeské
muzeum v Plzni. Názvy lokalit jsou v rámci jednotlivých druhů řazeny abecedně. Použité zkratky: lgt.
– sbíral, coll. – sbírka, observ. – pozoroval, det. – determinoval (určil), PR – Přírodní rezervace, J – jižně, S – severně, Z – západně. V plném znění uvádím
pouze údaje dosud nepublikované. Údaje, které již
byly publikovány, jsou citovány ve zkrácené formě:
lokalita (kód faunistického mapového pole), rok nálezu (citace literárního zdroje), např. PR Střela (5945),
1994 (BENEDIKT et al. 1994). U velmi hojných druhů,
např. Anthaxia helvetica helvetica Stierlin, 1868 jsou
opakovaná data nálezů ze stejné lokality uvedena
také ve zkrácené formě (např. IV.−VI.1984−2013).
Při sběru materiálu byly uplatněny obvyklé metody:
individuální sběr, smýkání a sklepávání imag.
Obr. 1. Mapa sledovaného území.
Fig. 1. Map of the region under study.
PŘEHLED ZJIŠTĚNÝCH DRUHŮ
ku Jesenicko. Zkoumané území patří do mírně teplé
klimatické oblasti podle QUITT (1971), převážná část
do kategorie MT4, jen severovýchod území (okolí
Petrohradu a Jesenice) do kategorie MT10.
MATERIÁL A METODIKA
Názvosloví, pojetí taxonů a pořadí druhů uvádím
podle katalogu LÖBL & SMETANA (2006), pojetí druhu
Agrilus graminis Kiesenwetter, 1857 přebírám z práce JENDEK (2007). Mluvnický rod u rodů Phaenops
a Trachys byl upraven rozhodnutím Komise ICZN
(1996, 2009). Číslo v závorce za názvem lokality
představuje kód faunistického mapového pole (PRUNER & MÍKA 1996). Pokud se lokalita nachází na styku více mapových polí, jsou tato pole uvedena ve
zkráceném zápisu např. (58-5946). Kategorie ohrožení druhů jsou převzaty z práce ŠKORPÍK (2005). Bionomické poznámky u jednotlivých druhů jsou uvedeny (pokud není uvedeno jinak) podle BÍLÝ (2002)
a ŠKORPÍK et al. (2011). Pokud není uvedeno jinak,
na determinaci se kromě autora podíleli specialisté:
S. Bílý (Národní muzeum, Praha), M. Kafka (Neratovice), L. Kašpar (Česká Lípa), V. Kubáň (Národní
muzeum, Praha), J. Marek (Sýkořice), M. Petrželka
(Česká Lípa), J. Ryšavý (Písek). V případě soukromých sbírek je sběratel (pokud není uvedeno jinak)
shodný s vlastníkem sbírky (např. VT = Václav Týr
lgt. et coll.). Seznam sbírek a jejich zkratky: FH –
Ferdinand Holly, Kyselka; GA – Gustav Antl, Plzeň;
JK – Josef Krošlák, Plzeň; JM – Josef Mašek, Žlutice; JP – Jiří Plecháč, Pecka; JS – Jan Sobota, Hradec
Králové; MR – Jan Morozinski, Stochov; MS – Mi49
Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758)
Nový Dvůr (5945), 1952 (BOZDĚCHOVÁ 1971, KLETEČKA 1980). Manětín (6045), 1941, 1942, 1948 (BOZDĚCHOVÁ 1971, KLETEČKA 1980); VII.1940, 1 ex., Linhart
lgt., coll. SD; 13.VII.1941, 1 ex., 5.VI.1942, 2 ex.,
25.VI.1950, 2 ex., vše J. Suchý lgt., coll. SD. PR
Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994). Rabštejn
nad Střelou (5945), bez uvedení data sběru (OBENBERGER 1919); 1980 (ŠKORPÍK et al. 2011); 29.VI.1952,
1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD; 10.VI.1996, 1 ex., VT.
Žihle (5946), 24.VI.1983, 1 ex., 19.VI.1986, 1 ex.,
1.VII.2004, 1 ex., 11.V.2012, observ. 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, vývojem vázaný
na starší borové porosty.
Capnodis tenebrionis (Linnaeus, 1761)
Žihle (5946), 12.VI.1965, 1 ex., V. Týr starší lgt.,
coll. VT.
Poznámka: Pro území České republiky vymizelý druh, vývoj kterého probíhá v kořenech různých
ovocných dřevin.
Dicerca furcata (Thunberg, 1787) (Obr. 2)
Ležky, vrch Kapucín (5846), (Obr. 3), 17.V.1997,
7 ex., 17.III. 2002, oboje ex larvae, JK (JK det.);
29.VI.2003, 2 ex., ex larvae, VD; 2005, 1 ex., 2012,
2 ex., oboje ex larvae, VC (VC det.); 30.III.2013,
2 ex., v odlomeném kmenu břízy, VT. Lubenec, vrch
Na jelení (5846), 2008, 2 ex., ex larvae, VC (VC
det.); 2009, 1 ex., ex larvae, GA (GA det.); 2009,
1 ex., ex larvae, OM (OM det.).
Poznámka: Ohrožený druh, který se vyvíjí v usychajících kmenech bříz.
Obr. 2. Dicerca furcata z lokality Ležky – vrch Kapucín.
Foto: V. Cihlář.
Fig. 2. Dicerca furcata from the locality Ležky – Kapucín
hill. Photo: V. Cihlář.
Dicerca moesta (Fabricius, 1792)
Rabštejn nad Střelou (5945), 18.VII.1935, 1 ex.,
A. Sobota lgt., coll. JS (JS det.).
Poznámka: Ohrožený druh, jehož vývoj probíhá
v odumírajících částech borovic.
Lamprodila rutilans rutilans (Fabricius, 1777)
Manětín (6045), 26.VII.1987, 2 ex., JM. Petrohrad
(5846), 20.V.1982, 11 ex., 20.II.1984, 1 ex., oboje
J. Suchý lgt., vše ex larvae, SD; 1983, 5 ex., 1985,
2 ex., 1986, 4 ex., vše ex larvae, SD. PR Střela
(5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984).
Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data sběru
(BROŽÍK sen. nedatováno, OBENBERGER 1919, NĚMEC
1984, ŠKORPÍK et al. 2011); 1947, 1950 (BOZDĚCHOVÁ
1971); bez uvedení data sběru, 1 ex., J. Brožík lgt.,
coll. SD; 29.VI.1952, 3 ex., J. Suchý lgt., coll. SD;
20.V.1980, 2 ex., SD; 29.VI.1997, 1 ex., 18.VII.2001,
1 ex., 19.VI.2008, observ. více ex., 1 ex. in coll., VT.
Rabštejn nad Střelou, 2 km S, Nučická lípa (5945),
5.V.2012, desítky výletových otvorů, VT. Žihle
(5946), 12.VII.2002, 1 ex., 18.VI.2010, observ. více
ex., 1 ex. in coll., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, který se vyvíjí
v osluněných částech kmenů a větví lip.
Anthaxia candens (Panzer, 1792)
Blatno env., 0,5 km Z, starý třešňový sad (5946),
30.III.2013, 1 ex. a observ. více výletových otvorů, VT. Hluboká env., vrch Poustevna (5945-46),
8.I.2012, 4 ex., ve dřevu usychající třešně (Obr. 4),
Obr. 3. Lokalita Ležky – vrch Kapucín, biotop Dicerca furcata. Foto: V. Cihlář.
Fig. 3. Locality Ležky – Kapucín hill, habitat of Dicerca furcata. Photo: V. Cihlář.
50
Obr. 4. Anthaxia candens z lokality Hluboká − vrch Poustevna. Foto: V. Týr.
Fig. 4. Anthaxia candens from the locality Hluboká –
Poustevna hill. Photo: V. Týr.
VT. Kalec env., 1 km J, zanikající třešňový a višňový
sad (5945-46), 28.IV.2012, desítky výletových otvorů, observ. dvě larvy pod kůrou třešně, VT; 7.I.2013,
3 ex., FH. Malměřice env., 1 km J, starý třešňový sad
(5846), 30.III.2013, 1 ex. a observ. více výletových
otvorů, VT. Petrohrad (5846), 11.III.1984, 6 ex.,
ex larvae, SD; 21.IV.2007, 3 ex., VD. Tis u Blatna
(5946), 9.I.1988, 1 ex., ex larvae, SD.
Poznámka: Zranitelný druh, který se vyvíjí v osluněných částech odumírajících třešní a višní.
Anthaxia fulgurans (Schrank, 1789)
Petrohrad (5846), 1.VI.2002, 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, vývojem vázaný
na dříny a některé ovocné dřeviny (především jabloň)
(V. Kubáň, pers. comm.).
Anthaxia nitidula (Linnaeus, 1758)
Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 2 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. PR Střela (5945), bez uvedení data sběru
(ŽÁN et al. 1984); 1994 (BENEDIKT et al. 1994). Rabštejn nad Střelou (5945), V.−VII.1994−2013, více ex.,
VT; 8.V.2010, 2 ex., SU. Žihle (5946), 2.VII.2007,
1 ex., VT.
Poznámka: Hojný na vhodných biotopech, vývojem
vázaný na různé listnaté dřeviny (např. třešeň, švestka, hrušeň, jeřáb).
Anthaxia salicis salicis (Fabricius, 1777)
Rabštejn nad Střelou (5945), 28.V.1997, VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, vývojově vázaný na duby v původních porostech (V. Kubáň, pers.
comm.).
Anthaxia semicuprea Küster, 1851
Petrohrad (5846), 1984, 1 ex., 1985, 2 ex., 1990,
1 ex., vše ex larvae z javoru, SD; 13.VI.2013,
11 ex., oklep spodních větví javoru (J. Krošlák, pers.
comm.), JK (JK det.).
Poznámka: Ohrožený druh, vývojově vázaný na javor babyku a jilmy.
51
Anthaxia suzannae Théry, 1942
Petrohrad (5846), 25.V.2011, 1 ex., VT; 13.VI.2013,
10 ex., oklep ovocných stromů (J. Krošlák, pers.
comm.), JK (JK det.). Rabštejn nad Střelou (5945),
22.V.2012, 1 ex., VT.
Poznámka: Ohrožený druh, vývojově vázaný na různé ovocné stromy (především hrušeň a jabloň), dále
na hloh a jeřáb oskeruši (V. Kubáň, pers. comm.).
Anthaxia godeti Gory & Laporte, 1839
Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 1 ex., 11.VI.1950,
2 ex., 15.VIII.1950, 1 ex., vše J. Suchý lgt., coll. SD.
Manětín (6046), 1949 (BOZDĚCHOVÁ 1971, KLETEČKA 1980); 25.VI.1950, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD.
PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al.
1984). Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data
sběru (BROŽÍK sen. nedatováno); 12.V.1998, 1 ex.,
VT.
Poznámka: Běžný, ale lokálně se vyskytující se druh,
vývojem vázaný na jehličnaté dřeviny, především
na borovici v původních porostech.
Anthaxia helvetica helvetica Stierlin, 1868
Blatno, areál pily (58-5946), IV.−VI.1996−2013,
více ex., VT. Ostrovec (5946), 4.VII.1986, 1 ex., VT.
Petrohrad (5846), 22.V.1982, 1 ex., SD; 25.V.2011,
observ. více ex., 1 ex. in coll., VT. Podbořánky env.,
Chvojkovský mlýn (5946), 9.IV.2011, observ. více
ex., 2 ex. in coll., VT. PR Střela (5945), bez uvedení
data sběru (ŽÁN et al. 1984); 1994 (BENEDIKT et al.
1994); V.−VII.1984−2013, více ex., VT. Rabštejn nad
Střelou (5945), bez uvedení data sběru (OBENBERGER
1920); V.−VI.1984−2013, více ex., VT; 29.V.1993,
6 ex., VD; 8.V.2010, 2 ex., SU. Rabštejn nad Střelou,
Kozí hřbety (5945), 5.V.2012, observ. desítky ex.,
1 ex. in coll., VT. Rabštejn nad Střelou, 2 km S, Nučická lípa env. (5945), 5.V.2012, observ. desítky ex.,
1 ex. in coll., VT. Žihle (5946), IV.−VI.1984−2013,
více ex., VT.
Poznámka: Velmi hojný druh, vývojem vázaný hlavně na smrk a borovici.
Anthaxia morio (Fabricius, 1792) (= A. similis
(Saunders, 1871))
Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 1 ex., J. Suchý
lgt., coll. SD. Kalec, rybník Flusárna env. (5946),
28.IV.2012, 1 ex., VT. Manětín (6046), 1944 (BOZDĚCHOVÁ 1971). PR Střela (5945), bez uvedení data
sběru (ŽÁN et al. 1984); 1994 (BENEDIKT et al. 1994);
V.−VII.1984−2013, více ex., VT. Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data sběru (O BENBERGER
1920); 29.V.1993, 5 ex., VD; 16.V.1994, 12.V.1998,
10.V.2002, 2.VI.2011, 6.VI.2011, vše po 1 ex., VT.
Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety (5945), 5.V.2012,
5 ex., 17.V.2013, 1 ex., VT. Rabštejn nad Střelou,
2 km S, Nučická lípa env. (5945), 5.V.2012, 2 ex.,
19.V.2013, 1 ex., VT. Žihle (5946), 12.V.1993,
29.VI.1993, 21.VII.1994, 1.V.2000, 1.VIII.2008, vše
po 1 ex., VT.
Poznámka: Hojný druh, vývojem vázaný na různé
jehličnaté dřeviny.
Anthaxia nigrojubata incognita Bílý, 1974
PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al.
1984); 1994 (BENEDIKT et al. 1994); 21.V.2004, 1 ex.,
VT. Rabštejn nad Střelou (5945), 11.VI.1992, 6 ex.,
V. Benedikt lgt., 1 ex. in coll. JP, 5 ex. in coll. VB;
24.V.2003, 1 ex., V. Dongres lgt., coll. JP; 29.V.1993,
9 ex., V. Dongres lgt., 1 ex. in coll. JP, 8 ex. in coll.
VD; 31.V.1992, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. SD;
8.VI.1994, 1 ex., 12.V.1998, 2 ex., 10.V.2002, 1 ex.,
1.VI.2008, 1 ex., 23.VI.2012, 1 ex., VT.
Poznámka: Kriticky ohrožený druh, s vývojem v tenčích větvích jedle.
Anthaxia quadripunctata quadripunctata (Linnaeus, 1758)
Blatno, areál pily (58-5946), 22.V.2000, 1 ex.,
16.VI.2000, 1 ex., VT. Manětín (6045),1949 (BOZDĚCHOVÁ 1971); bez uvedení data sběru (N ĚMEC
1984). Nový Dvůr, 1 km J, (5945), 18.VI.2000,
1 ex., 21.VI.2012, 1 ex., VT. PR Střela (5945),
1994 (BENEDIKT et al. 1994); V.−VIII.1984−2013,
více ex., VT. Rabštejn nad Střelou (5945),
V.−VIII.1984−2013, více ex., VT. Sklárna, Petrův
rybník env. (5945), 16.VI.2012, 1 ex., VT. Žihle
(5946), V.−VIII.1984−2013, více ex., VT.
Poznámka: Jeden z nejhojnějších druhů, vývojem
vázaný na jehličnaté dřeviny (hlavně na smrk a borovici).
Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Herbst,
1780
Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK
sen. nedatováno, BOZDĚCHOVÁ 1971, KLETEČKA 1980).
PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al.
1984). Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data
sběru (OBENBERGER 1919, BOZDĚCHOVÁ 1971, NĚMEC
1984); 18.VII.1999, 1 ex., 26.VIII.2012, 1 ex., VT.
Žihle (5946), 15.VII.2009, 1 ex., utopený v bazénu,
VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh s vývojem v odumírajících částech jedlí, borovic a smrků.
Buprestis novemaculata novemaculata Linnaeus,
1767
Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK sen.
nedatováno, NĚMEC 1984); 1935 (BOZDĚCHOVÁ 1971,
KLETEČKA 1980); 13.VII.1941, 2 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru
(BROŽÍK sen. nedatováno, BOZDĚCHOVÁ 1971, KLETEČKA 1980). PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al. 1984). Rabštejn nad Střelou (5945),
bez uvedení data sběru (OBENBERGER 1919, KLETEČKA 1980). Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety (5945),
10.VII.1990, 1 ex., v lapači na kůrovce, VT.
Poznámka: Kriticky ohrožený druh s vývojem v odumírajících částech borovic.
Buprestis rustica rustica Linnaeus, 1758
Manětín (6045), bez uvedení data sběru (BROŽÍK sen.
nedatováno); 13.VII.1941, 1 ex., J. Suchý lgt., coll.
SD. Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK sen. nedatováno). PR Střela (5945), bez uvedení
data sběru (ŽÁN et al. 1984). Rabštejn nad Střelou
(5945), 29.VI.1952, 3 ex., J. Suchý lgt., coll. SD;
1953 (NĚMEC 1999). Žihle (5946), 3.VII.1987, 1 ex.,
11.IX.1987, 1 ex., 27.VI.1992, 2 ex., 19.VI.1993,
5 ex., 20.VI.1998, 1 ex., 11.VII.1999, 2 ex.,
2.VIII.2007, 1 ex., 12.VII.2011, 1 ex., 20.VI.2012,
1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh s vývojem v odumírajících částech smrků a borovic.
Buprestis octoguttata octoguttata Linnaeus, 1758
Manětín, údolí řeky Střely (59-6045), 6.IX.1943,
1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD. Mladotice (6046), 1977
(KLETEČKA 1980). Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BROŽÍK sen. nedatováno). PR Střela
(5945), 6.VII.1998, 1 ex., VT. Rabštejn nad Střelou
(5945), bez uvedení data sběru (OBENBERGER 1919);
1943 (SUCHÝ 1989); 1952 (NĚMEC 1999); 1980 (ŠKORPÍK et al. 2011).
Poznámka: Zranitelný druh s vývojem v mrtvém dřevu borovic.
Chrysobothris affinis affinis (Fabricius, 1794)
Hluboká env., vrch Poustevna (5945-46), 28.III.2013,
1 ex., ex larvae z větví usychající třešně, VT.
Poznámka: Druh vývojově vázaný na široké spektrum listnatých dřevin.
Chrysobothris igniventris Reitter, 1895
Rabštejn nad Střelou (5945), 1980 (Škorpík et al.
2011). Velečín env. (5946), 10.VIII.1988, 1 ex. v lapači na kůrovce, 19.VI.2010, 2 ex., na borových kládách, VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, vývojově vázaný
na jehličnaté stromy, především na borovici.
Phaenops cyanea (Fabricius, 1775)
Blatno, areál pily (58-5946), 16.VIII.1997, 1 ex., VT.
Jesenice (58-5946), 25.V.1947, 1 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. Manětín (6045), 1939, 1946 (BOZDĚCHOVÁ
1971); 1935, 1941, 1946 (KLETEČKA 1980); bez uve52
dení data sběru (NĚMEC 1984); 13.VII.1941, 2 ex.,
J. Suchý lgt., coll. SD. PR Střela (5945), bez uvedení
data sběru (ŽÁN et al. 1984); 1994 (BENEDIKT et al.
1994). Rabštejn nad Střelou (5945), 1953 (BOZDĚCHOVÁ 1971); 1.VI.2008, 2 ex., 2.VI.2011, 1 ex., VT.
Velečín env. (5946), 19.VI.2010, observ. více ex.,
1 ex. in coll., VT. Žihle (5946), VI.−VIII.1986−2013,
více ex., VT.
Poznámka: Běžný druh s výskytem ve starších porostech borovic.
Agrilus cuprescens cuprescens (Ménétriés, 1832) (=
A. aurichalceus L. Redtenbacher, 1849)
Rabštejn nad Střelou (5945), 29.VI.1952, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD; 1954 (KLETEČKA 1980); 14.VI.1992,
1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP; 29.V.1993, 1 ex.,
VD; 1994 (B ENEDIKT et al. 1994). Žihle (5946),
23.VII.1987, 1 ex., 2.VII.2011, 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, který se vyvíjí
v listnatých keřích (maliník, ostružiník, růže).
Agrilus viridis viridis (Linnaeus, 1758)
Nový Dvůr (5945), bez uvedení data sběru (BOZDĚCHOVÁ 1971). PR Střela (5945), bez uvedení data
sběru (ŽÁN et al. 1984); 1994 (BENEDIKT et al. 1994).
Rabštejn nad Střelou (5945), 11.VI.1992, 1 ex., VB.
Žihle (5946), 11.VIII.2000, 1 ex., 2.VII.2011, 1 ex.,
VT.
Poznámka: Jeden z nejběžnějších druhů, vyvíjející se
v širokém spektru listnatých dřevin.
Agrilus biguttatus (Fabricius, 1777)
Jesenice (58-5946), 25.V.1947, 1 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al.
1994). Rabštejn nad Střelou (5945), 30.VIII.1997,
1 ex., VT. Velečín env. (5946), 19.VIII.1988, 1 ex.,
VT. Žihle (5946), 30.VII.1993, 1 ex., VT.
Poznámka: Druh vývojově vázaný na duby.
Agrilus cyanescens cyanescens (Ratzeburg, 1837)
PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994). Žihle
(5946), 2.VII.2011, 1 ex., VT.
Poznámka: V přírodě téměř ohrožený druh s vývojem
v různých druzích zimolezu. V městských zástavbách, parcích a v zahradách však často jako škůdce
(V. Kubáň, pers. comm.).
Agrilus angustulus angustulus (Illiger, 1803)
Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 1 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. Žihle (5946), 2.VII.1999, 1 ex., VT.
Poznámka: Běžný druh, vyskytující se na dubech.
Agrilus graminis Kiesenwetter, 1857
Petrohrad (5846), 1.VI.2002, 1 ex., VT.
53
Poznámka: Druh teplomilných doubrav.
Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
Jesenice (58-5946), 28.V.1950, 1 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. Žihle (5946), 30.V.1993, 1 ex., VT.
Poznámka: Běžný druh, vývojem vázaný na listnaté
dřeviny (hlavně na duby).
Agrilus sulcicollis Lacordaire, 1835
Petrohrad (5846), 1983, 2 ex., ex larvae, SD;
20.V.1993, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD; 1.VI.2002,
2 ex., VT. Velečín (5946), 10.VIII.1988, 2 ex., VT.
Žihle (5946), 19.V.1993, 1 ex., 25.V.2008, 2 ex.,
VT.
Poznámka: Běžný druh, vývojem vázaný na duby a
buk.
Agrilus auricollis auricollis Kiesenwetter, 1857
Nový Dvůr env., 1 km J (5945), 21.VI.2012, 1 ex.,
oklep spodních větví jilmu, VT.
Poznámka: Ohrožený druh, vývojově vázaný na jilmy.
Agrilus betuleti (Ratzeburg, 1837)
PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al. 1994). Rabštejn nad Střelou (5945), 14.VI.1992, 1 ex., Z. Doležal lgt., coll. ZMP.
Poznámka: Zranitelný druh s vývojem vázaným
na břízu.
Agrilus pratensis pratensis (Ratzeburg, 1837)
Petrohrad (5846), 19.IX.1994, 1 ex., J. Suchý lgt.,
coll. SD. Žihle (5946), 21.V.1993, 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, který se vyvíjí
v topolech.
Agrilus subauratus subauratus (Gebler, 1833)
PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al.
1984).
Poznámka: Zranitelný druh, vývojově vázaný na vrby
a topol osiku.
Agrilus hyperici (Creutzer, 1799)
PR Střela (5945), bez uvedení data sběru (ŽÁN et al.
1984). Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data
sběru (BROŽÍK sen. nedatováno); 1950 (KLETEČKA
1980); 29.VI.1952, 1 ex., J. Suchý lgt., coll. SD.
Poznámka: Téměř ohrožený druh s vývojem v různých druzích třezalek.
Agrilus suvorovi Obenberger, 1935
Rabštejn nad Střelou (5945), 19.VI.1995, 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh s vývojem vázaným na topoly.
Obr. 5. Lokalita Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety – biotop Aphanisticus elongatus elongatus a Coraebus undatus.
Foto: V. Týr.
Fig. 5. Locality Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety – habitat of Aphanisticus elongatus elongatus and Coraebus undatus.
Photo: V. Týr.
Aphanisticus elongatus elongatus A. Villa & G. B.
Villa, 1835
Rabštejn nad Střelou, Kozí hřbety (5945), skalní lesostep (Obr. 5), 17.V.2013, 11 ex., 19.V.2013, observ.
více ex., 5 ex. in coll., 5.VI.2013, observ. více ex.,
3 ex. in coll., VT.
Poznámka: Ohrožený druh nalézaný na lesostepích
typu řídkých vysychavých dubin, na našem území je
udávána jako živná rostlina ostřice Carex muricata
(ŠKORPÍK et al. 2011).
Aphanisticus pusillus (A. G. Olivier, 1790)
Tis u Blatna env., Raštická louka (5946), (Obr. 6),
11.VII.2000, 1 ex., smyk mokřadu, VT.
Poznámka: Ohrožený druh, který se vyvíjí v listech
bik, ostřic a sítin. Pro dokreslení obrazu rozšíření ve
sledované oblasti uvádím i nález z blízkého okolí:
Vladařice, vrch Vladař (5945), 27.VI.1981, 1 ex.,
JM.
Cylindromorphus bifrons Rey, 1889
Podbořánky env. (5946), 9.VI.2010, 1 ex., VT.
Poznámka: Ohrožený druh, vývoj kterého je prokázán
v ostřici Carex praecox (ŠKORPÍK et al. 2011). Údaje
o vývoji v pýru jsou mylné (V. Kubáň, pers. comm.).
Mimo uvedeného nálezu je ze stejné lokality znám
ještě jeden sběr Cylindromorphus sp.: 1.VI.2000,
1 ex., MR, tento nález nebyl dosud revidován, ale
lze předpokládat, vzhledem ke znalostem rozšíření
jednotlivých druhů rodu Cylindromorphus v České
republice, že se jedná o druh C. bifrons.
Coraebus elatus elatus (Fabricius, 1787)
Manětín (6045), 23.VII.1938, 1 ex., 13.VI.1943,
1 ex., 25.VI.1950, 1 ex., vše J. Suchý lgt., coll. SD.
Petrohrad (5846), 21.VI.2002, 1 ex., 19.VI.2008,
3ex., 20.VII.2011, 1 ex., VT.
Poznámka: Téměř ohrožený druh, který se vyvíjí
v koříncích mochen a krvavců.
Coraebus undatus (Fabricius, 1787)
Rabštejn nad Střelou (5945), bez uvedení data sběru (OBENBERGER 1920). Rabštejn nad Střelou, Kozí
hřbety (5945), skalní lesostep (Obr. 5), 16.VI.2003,
54
Obr. 6. Lokalita Tis u Blatna – Raštická louka. Foto: V. Týr.
Fig. 6. Locality Tis u Blatna – Raštická meadow. Photo: V. Týr.
1 ex.,VD.
Poznámka: Ohrožený druh, vývojem vázaný na duby.
Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874
Rabštejn nad Střelou (5945), 8.V.2001, 7 ex.,
5.V.2012, 1 ex., 12.VI.2012, 1 ex., vše na listech jahodníku, VT.
Poznámka: Zranitelný druh, který se vyvíjí v listech
jahodníku a mochen.
Trachys minutus minutus (Linnaeus, 1758)
Ostrovec (5946), 16.VI.1984, 1 ex., VT. Podbořánky
env., PR Rybníčky u Podbořánek (5946), 9.VI.2010,
2 ex., VT. PR Střela (5945), 1994 (BENEDIKT et al.
1994); V.−VIII.1984−2013, více ex., VT. Stvolny
(5945), 1988 (NĚMEC et al. 1989). Tis u Blatna (5946),
IV.2002, 1 ex., P. Pejchal lgt., coll. MS. Velečín env.,
Velečínský rybník (5946), 29.V.2011, observ. více ex.,
1 ex. in coll. VT. Žihle (5946), IV.−VIII.1984−2013,
více ex., VT.
Poznámka: Běžný druh, vývojem vázaný převážně na
vrby (hlavně vrba jíva).
55
Trachys scrobiculatus Kiesenwetter, 1857
Žihle (5946), 1958 (HEYROVSKÝ 1961).
Poznámka: Ohrožený druh. HEYROVSKÝ (1961) uvádí
jako T. pumilus (Illiger, 1803). Dle bionomických poznámek uvedených v textu (výskyt na popenci), lze
soudit, že se jedná o druh T. scrobiculatus (V. Kubáň,
pers. comm.).
SOUHRN
Ve sledované oblasti byl prokázán výskyt 45 druhů
čeledi Buprestidae. Pět z uvedených druhů je však
známo jen z historických nálezů, recentní výskyt
(po roce 1980) u nich nebyl potvrzen. 31 druhů zjištěných ve sledované oblasti je uvedeno v seznamu
ohrožených druhů České republiky: jeden v kategorii
vymizelý – Capnodis tenebrionis, dva v kategorii kriticky ohrožený – Anthaxia nigrojubata incognita, Buprestis novemaculata novemaculata, deset v kategorii ohrožený – Agrilus auricollis auricollis, Anthaxia
semicuprea, A. suzannae, Aphanisticus elongatus
elongatus, A. pusillus, Coraebus undatus, Cylindromorphus bifrons, Dicerca furcata, D. moesta, Trachys
scrobiculatus, pět v kategorii zranitelný – Agrilus be-
tuleti, A. subauratus subauratus, Anthaxia candens,
Buprestis octoguttata octoguttata, Trachys fragariae
a 13 v kategorii téměř ohrožený – Agrilus cuprescens
cuprescens, A. cyanescens cyanescens, A. hyperici,
A. pratensis pratensis, A. suvorovi, Anthaxia fulgurans, A. salicis salicis, Buprestis haemorrhoidalis
haemorrhoidalis, B. rustica rustica, Chalcophora
mariana, Chrysobothris igniventris, Coraebus elatus
elatus, Lamprodila rutilans rutilans.
PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval Vítězslavu Kubáňovi (Národní
muzeum, Praha) za cenné rady a poznámky při dokončování článku, Martinu Škorpíkovi (Národní park
Podyjí) za doplňující informace, Vlastimilu Cihlářovi
(Plzeň) za poskytnutí fotografií a Jiřímu Skuhrovcovi
(Praha) za kontrolu anglického textu.
LITERATURA
BENEDIKT S., BENEDIKT V., DOLEŽAL Z., KROŠLÁK J. & CIHLÁŘ V. 1994: Entomologický inventarizační průzkum PR
Střela (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera) – Mscr.,
6 pp. [Depon. in Muzeum Chodska, Domažlice].
BÍLÝ S. 2002: Summary of the bionomy of the Buprestid
beetles of Central Europe (Coleoptera: Buprestidae).
– Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, Supplementum 10: 1−104.
BOZDĚCHOVÁ J. 1971: Krasci (Col., Buprestidae) ve sbírkách zoologického oddělení Západočeského muzea.
– Zprávy Muzeí Západočeského Kraje. Příroda, 12:
13–20.
BROŽÍK J. sen. nedatováno: Seznam brouků chycených
v Plzeňském kraji s bližším udáním lokality, doby, a
kde bylo možno i biologie. – Mscr., 47 pp. [Depon. in
S. Benedikt, Plzeň].
HEYROVSKÝ L. 1961: K bionomii a rozšíření československých krasců (Col., Buprestidae). (Zur Bionomie und
Verbeitung der Buprestidae der Tschechoslowakischen Republik). – Acta Musei Silesiae, Series A, 10:
127−130.
ICZN 1996: Opinion 1826. Melanophila Eschscholtz,
1829 and Phaenops Dejean, 1833 (Insecta, Coleoptera):
conserved by the designation of Buprestis acuminata De
Geer, 1774 as the type species of Melanophila. − Bulletin of Zoological Nomenclature, 53: 60−61.
ICZN 2009: Opinion 2222 (Case 3335). Trachys Fabricius, 1801 (Insecta, Coleoptera): masculine gender of the
genus fixed. − Bulletin of Zoological Nomenclature, 66:
100−102.
JENDEK E. 2007: Taxonomic and nomenclatural clarificati-
ons on the genus Agrilus (Coleoptera: Buprestidae: Agrilini). – Entomological Problems, 37: 87−95.
KLETEČKA Z. 1980: Rozšíření čeledi Buprestidae na Plzeňsku. – Zprávy Muzeí Západočeského Kraje. Příroda, 23:
31–36.
LÖBL I. & SMETANA S. (eds) 2006: Catalogue of Palearctic
Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea − Byrrhoidea. – Apollo Books,
Stenstrup, 690 pp.
NĚMEC F. 1984: Několik poznámek ke hmyzí zvířeně okresu Plzeň-sever. – Sborník Muzea Plzeň-sever (Kralovice), 1984: 35–38.
NĚMEC F. 1999: Soupis sbírek Západočeského muzea v
Plzni: coll. F. Maidl (Coleoptera) – Mscr., 173 pp. [Depon. in Západočeské muzeum, Plzeň].
NĚMEC F., SOFRON J., TĚŤÁL I. & SUCHÝ J. 1989: Dílčí
výsledky inventarizačního průzkumu mokřadů u obce
Stvolny (okres Plzeň-sever). – Zprávy Muzeí Západočeského Kraje. Příroda, 32: 43–60.
OBENBERGER J. 1919: O původu a výskytu krasců v oblasti
Republiky Československé – I. – Časopis České Společnosti Entomologické, 16: 27−40.
OBENBERGER J. 1920: O původu a výskytu krasců v oblasti
Republiky Československé – II. – Časopis České Společnosti Entomologické, 17: 23−36.
PRUNER M. & MÍKA P. 1996: Seznam obcí a jejich částí
v České republice s čísly mapových polí pro síťové mapování fauny. (List of settlements in the Czech Republic
with associated map fields codes for faunistic map system). – Klapalekiana, 32 (Suppl.): 1–115.
QUITT E. 1971: Klimatické oblasti Československa. – Academia. Studia Geografica 16, GÚ ČSAV, 73 pp.
SUCHÝ J. 1989: Příspěvek k bionomii druhu Buprestis
octoguttata octoguttata (L.) (Coleoptera, Buprestidae).
– Zprávy Muzeí Západočeského Kraje. Příroda, 32:
61–64.
ŠKORPÍK M. 2005: Buprestidae (krascovití), pp. 464−468.
– In: FARKAČ J., KRÁL D. & ŠKORPÍK M. (eds): Červený
seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí.
(List of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates). – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Praha, 760 pp.
ŠKORPÍK M., KŘIVAN V. & KRAUS Z. 2011: Faunistika krascovitých (Coleoptera: Buprestidae) Znojemska, poznámky k jejich rozšíření, biologii a ochraně. – Thayensia, 8:
109−291.
ŽÁN M., ČEČIL F., ČERVENÁ A., HAUZNEROVÁ I., JANSKÝ
B., KOČANDRLOVÁ E., KRAFT J., NESVADBOVÁ J., PARIS
S., PŘIBYL J., SOKOLOVÁ L. & VOTÝPKA V. 1984: Státní
přírodní rezervace Střela. Inventarizační průzkum provedený v letech 1978−1984. – Mscr., 204 pp. + přílohy
1−15. [Depon. in Západočeské muzeum v Plzni].
56
Download

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae