VY_32_INOVACE_01_01
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Význam slova - hry
Anotace – materiál obsahuje návody na čtyři hry: kvízová hra k určení správného významu
slova; hra na vyhledání slova – vetřelce, které nepatří do skupiny slov; asociační test, kdy žáci
vytvářejí řetěz slov a hru na charakteristiku osob - zjišťování příznaků slov podle zadaných
parametrů
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov, pracuje se Slovníkem spisovné češtiny,
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích pří písemném projevu i v ústní
komunikaci
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – význam slova, kvíz, Slovník spisovné češtiny, asociační test, charakteristika
osoby
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity – aktivita
Cílová skupina – žák, skupina žáků
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina – 12 – 15 let
Celková velikost – 411 kB
VÝZNAM SLOVA – HRY
Hra č. 1 - KVÍZ
Kvízové hry jsou velmi oblíbené. Děti sledují podobné soutěže i v televizi. Soutěžní prostředí
můžeme vytvořit i v rámci vyučovací hodiny. Děti mohou samy připravit pomocí slovníku
soutěž pro své spolužáky. Snaží se vymyslet i takové nesprávné významy slov, aby působily
co nejvěrohodněji. Pro vítěze připravíme odměnu. Při přípravě hry pracují se Slovníkem
spisovné češtiny pro školu a veřejnost.
Hra č. 2 - SLOVO VETŘELEC
Význam slova můžeme trénovat i při hře „hledáme vetřelce“. V každé skupině slov děti
vyškrtnou slovo, které do ní nepatří.
Hra č. 3 – ASOCIAČNÍ TEST
Připravíme si několik slov – stimulů a žáci k nim hledají slova, která je spontánně napadnou.
Tento asociační test provádíme buď ústně, kdy žáci vytvářejí řetěz slov, nebo písemně
na úzký proužek papíru. Na něj žáci zaznamenávají jedno nebo více slov podle pokynů
učitele.
Hra č. 4 – CHARAKTERISTIKA OSOBY
Zjišťujeme příznaky zadaných slov podle tří parametrů: vzhled, povaha, chování. Vybíráme
osoby dětem blízké, známé.
VY_32_INOVACE_01_02
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Významový okruh a slova příbuzná
Anotace – žáci vyhledávají a zapisují do pracovního listu slova, která patří k významovému
okruhu les, hrad, rybářství. Poté z nich vyberou slova příbuzná
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – uvede příklady různých způsobů tvoření slov, najde kořen slova, předponu,
příponu, koncovku, použije znalosti o kořeni slova k tvoření slov příbuzných
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – významový okruh, slova příbuzná
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 220 kB
VÝZNAMOVÝ OKRUH A PŘÍBUZNÁ SLOVA (řešení )
Vyhledejte a zapište slova, která patří k významovému okruhu les, hrad, rybářství. Vyberte z nich slova
příbuzná.
Vyhledejte a zapište slova, která patří k významovému okruhu les, hrad, rybářství. Vyberte z nich
slova příbuzná.
VY_32_INOVACE_01_03
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Sousloví
Anotace – pracovní list slouží k osvojení si pojmu sousloví, žáci vybarvují stejnou barvou
části sousloví, které k sobě patří, doplňují i jednoslovná nespisovná pojmenování; součástí
pracovního listu je i prázdný obrázek k různým obměnám
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – chápe význam slova a bohatost slovní zásoby, určuje věcné významy
slov
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – sousloví – ustálené spojení slov, jednoslovné nespisovné pojmenování
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 370 kB
SOUSLOVÍ
„Prázdné šňůry“ k obměnám.
VY_32_INOVACE_01_04
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Slova mnohoznačná
Anotace – žáci vpisují do pracovního listu slovní spojení či věty s různými přenesenými
významy slova uvedeného uprostřed obrázku. Daný obrázek použijeme i k procvičování
různých mnohoznačných slov. Zároveň dětem vysvětlíme pojmy vnější podobnost - metafora
a vnitřní podobnost - metonymie
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – rozpozná přenesené pojmenování, zvláště ve frazémech, určuje slova
jednoznačná a mnohoznačná, vhodně jich využívá v komunikaci i v písemném projevu
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – mnohoznačné slovo, původní význam slova, přenesený význam slova,
metafora, metonymie
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 310 kB
SLOVA MNOHOZNAČNÁ ( řešení )
Slova mnohoznačná (polysémní) mají dva nebo více významů vztahujících se ke dvěma nebo
více různým předmětům. Původní význam označujeme jako přímý (oko jako čidlo zraku),
ostatní významy jsou přenesené na základě vnější nebo vnitřní podobnosti předmětů.
Připravíme si obrázek páva s mnohoznačným slovem uprostřed a děti vpisují do jeho per
slovní spojení či věty s různými významy. Rámeček s původním významem nechají
nevybarvený, rámečky se slovy s přeneseným významem vybarví. Obrázek použijeme
při procvičování různých mnohoznačných slov. Při té příležitosti vysvětlíme pojmy vnější
podobnost (metafora) a vnitřní podobnost (metonymie).
Vepište do pavích per slovní spojení či věty s různými přenesenými významy slova
uvedeného uprostřed pavího těla. Rámeček s původním významem daného slova nechejte
nevybarvený, Rámečky se slovy s přeneseným významem vybarvěte.
VY_32_INOVACE_01_05
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Slovní význam
Anotace – děti určují podle vzoru slova se širším významem a sestupují níž ke slovům
s významem užším. V dalším cvičení žáci vypisují pod sebe slova souřadná a celou skupinu
pak označí nadřazeným výrazem. Slova vybíráme podle věku žáků a využíváme
mezipředmětových vztahů
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov, využívá termínů z ostatních vyučovacích
předmětů
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – slovní význam, slovo nadřazené, slova souřadná
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 190 kB
SLOVNÍ VÝZNAM
Slovní význam je širší nebo užší. Děti určují podle vzoru slova se širším významem
a sestupují níž ke slovům s významem užším. Zde využíváme opět mezipředmětové vztahy.
Na předcházející cvičení navazuje cvičení týkající se skupin slov s významem souřadným.
Děti píší pod sebe slova souřadná, zavážou je do pytle, který potom označí nadřazeným
výrazem. Postupují podle vzoru. Úkol můžeme i obrátit. Napíšeme na pytel jen nadřazený
výraz. Slova vybíráme podle věku žáků a využíváme mezipředmětových vztahů. Kladně
hodnotíme bohatý výčet slov.
VY_32_INOVACE_01_06
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Archaismy, historismy, neologismy
Anotace – v úvodu pracovního listu je vysvětlení pojmů archaismus, historismus,
neologismus. Děti mají za úkol roztřídit slova do správných karet a objasnit jejich význam.
Význam slov mohou vyhledávat ve slovnících. Obrázek vybarví. K objasnění pojmů
využijeme mezipředmětové vztahy.
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov, orientuje se v práci s různými slovníky,
vyhledává v nich potřebné informace, chápe význam slova a bohatost slovní zásoby,
prohlubuje poznatky o vhodných jazykových prostředcích v písemném projevu
i v komunikaci, využívá termínů z ostatních vyučovacích předmětů
Speciální vzdělávací potřeby – žádné
Klíčová slova – archaismus, historismus, neologismus
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 410 kB
ARCHAISMY, HISTORISMY, NEOLOGISMY ( řešení )
Ve výuce se často setkáváme s archaismy (zastaralými slovy), a to hlavně při hodinách
literární výchovy; s historismy (slovy označujícími zaniklou skutečnost) – ty jsou časté při
hodinách dějepisu. S rozvojem společnosti vzniká celá řada nových situací, předmětů, věcí,
které je třeba pojmenovat. Tak vznikají nové výrazy – neologismy (novotvary). Silná je
tendence přejímání nových slov z cizích jazyků, v současnosti především z angličtiny. Děti
mají za úkol roztřídit slova do správných karet a objasnit jejich význam. Mohou použít
Slovník cizích slov nebo Slovník spisovné češtiny.
Přiřaďte slova ke správným kartám a pokuste se objasnit jejich význam. Obrázek vybarvěte.
VY_32_INOVACE_01_07
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Odborné výrazy - termíny
Anotace – pracovní list k procvičení odborných názvů – termínů cizích a jejich českých
ekvivalentů. Žáci vpisují do tvarů dopravních značek k cizímu názvu název český. Je přiložen
i prázdný obrázek k obměnám
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – využívá termínů z ostatních vyučovacích předmětů, vyhledává slova
cizího původu ve slovnících a porozumí jim, používá běžná cizí slova v komunikaci,
vyslovuje a píše správně přejatá slova
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – odborné výrazy – termíny, cizí a české názvy
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 235 kB
ODBORNÉ VÝRAZY – TERMÍNY
Cizí názvy existují pro celou řadu českých slov. Jsou to často odborné výrazy (termíny)
a nebývají zatíženy mnohoznačností jako názvy české.
Děti mají za úkol vepsat do tvarů dopravních značek k cizímu názvu název český. Úkol
můžeme zadat i naopak. Pokud je řešení pro žáky obtížné, uvedeme cizí i české názvy a děti
jen vybarvují. V případě potřeby vyhledají význam daného slova ve slovnících. Na další
stránce jsou přiloženy i prázdné obrázky k obměnám.
Vepište do tvarů dopravních značek k cizímu názvu název český.
VY_32_INOVACE_01_08
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Významy méně častých vyjmenovaných slov
Anotace – pracovní list obsahuje dvě cvičení. V prvním cvičení jsou obrázky s méně častými
vyjmenovanými slovy a slovy s nimi příbuznými. Děti správně pojmenují obrázek a vytvoří
větu s daným slovem. Ve druhém cvičení doplňují slova z nabídky do vět
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov a využije slova ve svém písemném i ústním
projevu, ovládá pravopis vyjmenovaných slov
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – vyjmenovaná slova, slova příbuzná
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 977 kB
VÝZNAMY MÉNĚ ČASTÝCH VYJMENOVANÝCH SLOV
Cvičení č. 1
Připravíme obrázky znázorňující méně častá vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. Děti
doplní správný název a utvoří věty. Často se totiž stává, že i žáci na vyšším stupni dovedou
pohotově říci vyjmenovaná slova, ale významy některých neznají.
Cvičení č. 2
Vyberte slova z nabídky a doplňte správně do vět:
nazývat, nazívat, slynout, slinit, sivý, mýto, zapýřit se, vyžle, osypky, zpytovat, výheň, mys,
dmýchat, sípat
VY_32_INOVACE_01_09
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Význam slova - synonyma
Anotace – Žák doplňuje do pracovního listu vhodná synonyma ke slovu dům. Dále nahrazuje
nespisovná slova spisovnými a v dalším cvičení rozliší významové rozdíly u přídavných
jmen.
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – porovná synonyma a využije je vhodně v písemném i ústním projevu,
pracuje se Slovníkem českých synonym, prohlubuje poznatky o vhodných jazykových
prostředcích při komunikaci, převádí text ze spisovné do nespisovné podoby a naopak
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – synonymum, slovo spisovné a nespisovné, významové rozdíly u přídavných
jmen
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 306 kB
SYNONYMA (řešení )
Synonyma (slova souznačná) jsou slova významově blízká, podobná. Když si žáci přečtou
následující text, zjistí, že některá slova zabloudila do jiné věty. Uspořádají je podle významu
a doplní do obrázku.
Nahraďte slova nespisovná slovy spisovnými, věty napište:
VÝZNAMOVÉ ROZDÍLY U PŘÍDAVNÝCH JMEN
Konev na kropení záhonů je …………………
honicí
Ve skleníku je dědeček ……………………… záhony.
balící
Na obrázku byl tatínek ………………………. autobus.
kropicí
Chrt patří mezi psy …………………………
balicí
Žena ……………… zboží používá ……………… papír.
kropící
honící
ŘEŠENÍ
Konev na kropení záhonů je kropicí.
Ve skleníku je dědeček kropící záhony.
Na obrázku byl tatínek honící autobus.
Chrt patří mezi psy honicí.
Žena balící zboží používá balicí papír.
VY_32_INOVACE_01_10
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Synonyma a jejich významové odstíny
Anotace – pracovní list se dvěma úkoly k procvičení synonym a jejich významových rozdílů.
Děti vyhledají nejvhodnější variantu slova a použijí ji ve větě a v souvislém textu.
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup - porovná synonyma a využije je vhodně v písemném i ústním projevu,
pracuje se Slovníkem českých synonym, prohlubuje poznatky o vhodných jazykových
prostředcích v písemném projevu i při komunikaci, převádí text ze spisovné do nespisovné
podoby a naopak
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – synonymum, synonymická řada, významový a stylistický rozdíl, Slovník
českých synonym
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 532 kB
SYNONYMA A JEJICH VÝZNAMOVÉ ODSTÍNY
Cvičení č. 1
V dané větě zjišťujeme možné synonymní náhrady a hodnotíme jejich významové
odstíny a stylistické rozdíly. Uvedeme základní synonyma – dominanty synonymických řad
(v závorce jsou silně vytištěna). Po dokončení práce použijeme Slovník českých synonym
a srovnáme úplnost.
Nahraď silně vytištěné slovo několika dalšími slovy podobného významu. Po dokončení
práce vyhledej slovo ve Slovníku českých synonym a doplň chybějící varianty.
a) Hladina rybníka se ve slunci blyštěla. (………………………………………………)
b) Mezi hráči došlo k potyčce. (…………………………………………………………)
c) Hrad strměl vysoko nad řekou. (……………………………………………………..)
d) Po tréninku mám vždycky děsný hlad. (……………………………………………...)
e) Hned nato se ozvala siréna. (…………………………………………………………)
Cvičení č. 2
Připravíme pro žáky krátký novinový článek nebo populární výklad v časopise a hledáme
variantní, zvláště lepší formulace. Schopnost nalézat obměny a hodnotit, které z nich jsou
optimální pro daný text, je třeba cvičit. Tím vytváříme předpoklady pro správnou stylizaci.
Rozdáme všem žákům úryvek textu a do pravé poloviny papíru vpisují své varianty slov,
která jsou podtržena. Nakonec napíší přepracovaný text. Při práci mohou použít Slovník
českých synonym.
VY_32_INOVACE_01_11
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Antonyma
Anotace - děti vyhledávají dvojice slov s opačným významem (antonyma čili opozita)
a vybarvují je stejnou barvou. Jsou přiloženy i prázdné nádoby a poklice, pokud chceme
vepsat další dvojice antonym. Tuto pomůcku můžeme použít také k určování jiných dvojic
slov (synonyma, nářeční výrazy, slang …).
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov, uvede příklady antonym
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – antonymum – opozitum – slovo opačného významu
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 325 kB
ANTONYMA
Hrát si můžeme i se slovy s opačným významem (antonymy čili opozity). Děti hledají
správnou pokličku a nalezené dvojice vybarví stejně. Na následující straně jsou přiloženy
i prázdné nádoby a poklice, pokud chceme vepsat jiné dvojice. Tuto pomůcku můžeme použít
také k určování jiných dvojic slov (synonyma, nářeční výrazy, slang …).
Vyhledejte dvojice slov s opačným významem (antonyma čili opozita) a vybarvěte je stejnou
barvou.
VY_32_INOVACE_01_12
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Lidová rčení
Anotace – pracovní list - kvíz slouží k vysvětlení pojmu rčení a k procvičení a zapamatování
si konkrétních ustálených spojení slov pomocí kvízových otázek. Žák vybírá z daných
možností správnou odpověď a postupně doplní tajenku. V další části použije rčení v anekdotě
s vlastním obrázkem
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – vysvětlí význam rčení a využívá je v mluvních projevech, rozpozná
přenesené pojmenování, dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – rčení, ustálené spojení slov, kvíz, anekdota
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 579 kB
LIDOVÁ RČENÍ
Vyluštěná tajenka: JESTLI MÁTE FILIPA
Rčení můžeme použít i při různých anekdotách, které děti vymyslí na rčení, která si samy
zvolí. Mohou namalovat obrázek vystihující podstatu rčení.
VY_32_INOVACE_01_13
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu - Rčení
Anotace – pracovní list slouží k vysvětlení pojmu rčení a k procvičení a zapamatování si
konkrétních ustálených spojení slov
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – vysvětlí význam rčení a využívá je v mluvních projevech, rozpozná
přenesené pojmenování, dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – rčení, ustálené spojení slov
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 731 kB
RČENÍ
( řešení )
Rčení je ustálené spojení slov, které má nový význam. Můžeme ho říci jen v této podobě a jen
s tímto výběrem slov. Dětem vysvětlíme pojem rčení na jednoduchém příkladu: Táhli
za jeden provaz. Nemůžeme říci: Táhli za jednu šňůru. Je to vlastně podivuhodné vyjadřování
– něco jiného píšeme, něco jiného to znamená. Děti vybarví stejnou barvou rčení a jeho
interpretaci.
Do prázdných oken doplňte, co znamenají rčení v horních oknech. Obrázek vybarvěte.
Tento nevyplněný obrázek slouží k tomu, aby si učitel doplnil do tabulek další rčení podle své
volby.
VY_32_INOVACE_01_14
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Přísloví
Anotace – pracovní list je určen pro vyhledávání různých přísloví. V pravé polovině obrázku
jsou začátky přísloví a děti hledají jejich dokončení v levé části. Správné dvojice vybarví
stejnou barvou. Pokusí se vysvětlit význam jednotlivých přísloví. Je přiložen i prázdný
obrázek pro vepsání dalších přísloví
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – chápe význam slova a bohatost slovní zásoby, rozpozná přenesená
pojmenování, zvláště ve frazémech, dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými
prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – přísloví, metafora, frazeologismus
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 464 kB
PŘÍSLOVÍ
V přísloví je zhuštěným způsobem vyslovena jistá moudrost, zkušenost, poznatky, jak k nim
společnost došla v průběhu své existence. V přísloví často používáme nepřímé vyjádření
(např. metaforu). Přísloví patří mezi větné frazeologismy.
V pravé polovině obrázku jsou začátky přísloví a děti hledají jejich dokončení v levé části.
Správné dvojice vybarví stejnou barvou. Pokusíme se společně vysvětlit význam jednotlivých
přísloví. Přísloví v obrázku můžeme měnit.
V pravé polovině jsou začátky přísloví. Najděte jejich dokončení v levé polovině. Správné
znění vybarvěte stejnou barvou. Pokuste se objasnit význam některých přísloví.
Prázdný obrázek pro vepsání dalších přísloví.
VY_32_INOVACE_01_15
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Slova citově zabarvená
Anotace – pracovní list, ve kterém děti roztřídí slova citově zabarvená na lichotivá a hanlivá.
Některá slova použijí vhodně ve větách
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – určuje věcné významy slov, vybere vhodná citově zabarvená slova
do ústních i písemných projevů, rozliší komunikační záměr partnera v rozhovoru
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – slova citově zabarvená – lichotivá a hanlivá
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 13 let
Celková velikost – 353 kB
SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ
Slova citově zabarvená se smíchala v jedné sklenici a děti je mají roztřídit na lichotivá
a hanlivá. Tento vzor můžeme použít i k třídění dalších skupin slov (archaismy – neologismy
apod.)
Roztřiďte slova citově zabarvená na lichotivá a hanlivá. Obrázky vybarvěte. Některá slova
použijte ve větách.
VY_32_INOVACE_01_16
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Přirovnání
Anotace – pracovní list, do kterého žáci vpisují co největší počet přirovnání k předem
danému slovu. Některá přirovnání objasní. Prázdný obrázek slouží pro další slovo, které učitel
vybere z nabídky nebo si jej sám zvolí
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – vyjádří se pomocí přirovnání, použije přirovnání při vnitřní a vnější
charakteristice osoby, pozná přirovnání v uměleckém textu
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova - přirovnání
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina – žák, skupina žáků
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 380 kB
PŘIROVNÁNÍ
Přirovnáním dosahujeme větší účinnosti a výraznosti vyjádření, často i s citovým zabarvením.
S dětmi si zahrajeme hru na přirovnání. Zvolíme vhodné podstatné jméno a do obrázku
zapisujeme co největší počet vhodných přirovnání. Některá vybereme a objasníme. Políčka,
která se dětem podaří vyplnit, vybarví.
Prázdný obrázek slouží pro další vhodné slovo, které učitel zvolí. Případně můžeme zadat
úkol jako soutěž mezi řadami či skupinami žáků, určit časový limit a vyhodnotit skupinu
s největším počtem vhodných přirovnání.
VY_32_INOVACE_01_17
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Neologismy
Anotace – žáci uspořádají uvedené neologismy podle abecedy, učí se chápat významy nových
slov – neologismů a vyhledávat je ve slovnících. K cizím neologismům vyhledávají jejich
české ekvivalenty
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – vyhledává význam slov ve Slovníku spisovné češtiny a Slovníku cizích
slov, orientuje se v nich, vyhledává slova cizího původu ve slovnících a porozumí jim,
nahrazuje frekventovaná slova přejatá slovy domácími, používá běžná cizí slova
v komunikaci, využívá termínů z ostatních vyučovacích předmětů
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – neologismus, Slovník cizích slov, Slovník spisovné češtiny, abeceda
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 296 kB
NEOLOGISMY ( řešení )
Neologismů je v českém jazyce velké množství. Děti uspořádají níže uvedené neologismy
podle abecedy, vpisují je k tečkám postupně od startu dále a vytvoří obrázek spojením
jednotlivých bodů (násobků pěti). Slova můžeme obměňovat podle potřeby a k objasnění
neznámých výrazů žákům rozdáme Slovníky cizích slov a Slovníky spisovné češtiny.
Uspořádejte neologismy podle abecedy, takto uspořádané je vpisujte k číslům (násobkům
pěti), dokončete obrázek gorily spojením násobků pěti a vysvětlete význam jednotlivých slov
s pomocí slovníku cizích slov. Pokuste se najít vhodný český výraz pro cizí neologismus.
VY_32_INOVACE_01_18
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Abstraktní slova
Anotace – pomocí pracovního listu zopakujeme abstraktní slova a zároveň zjistíme, jaké
lidské vlastnosti děti upřednostňují. Doplňují kladné i záporné vlastnosti a diskutují
o některých z nich
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – žák chápe význam slova abstraktní, využije abstraktní slova při vnitřní
charakteristice konkrétní osoby, použije vhodné jazykové prostředky v dané komunikační
situaci
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – abstraktní slovo, protikladná abstraktní slova
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 299 kB
ABSTRAKTNÍ SLOVA ( řešení )
Tímto cvičením zopakujeme abstraktní slova a zároveň zjistíme, které vztahy děti
upřednostňují.
Děti vepíší do oděvu dívky slova, která vyjadřují kladné lidské vlastnosti a vztahy, do oděvu
chlapce záporné. Obrázek vybarví. Některou vlastnost rozebereme podrobněji.
Vepište do oděvu dívky slova, která vyjadřují kladné lidské vztahy a vlastnosti, do oděvu
chlapce záporné. Použijte jen podstatná jména. Obrázek vybarvěte.
VY_32_INOVACE_01_19
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Slang
Anotace – děti mají za úkol rozlišit, do které zájmové skupiny patří daná nespisovná slova
slangová. Obrázek vybarví podle návodu. S pomocí učitele se snaží odhadnout význam
jednotlivých slov. Prázdný obrázek je přiložen pro další skupiny slangových výrazů podle
vlastní volby učitele.
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – rozpozná nespisovné útvary a chápe jejich funkci v komunikaci, převádí
text z nespisovné podoby do spisovné
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – nespisovná slova slangová
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 383 kB
SLANG
Mezi nespisovnými slovy tvoří zvláštní skupinu slova slangová, která užívají jen příslušníci
určitých povolání nebo skupiny lidí se stejnými zájmy. Ostatním lidem jsou většinou méně
srozumitelná. Žáci mají za úkol rozlišit, do slangu které skupiny patří slova v obrázku.
Pokuste se rozlišit, do slangu které zájmové skupiny patří slova na obrázku.
Prázdný obrázek je přiložen pro další skupiny slangových výrazů podle vlastní volby učitele.
VY_32_INOVACE_01_20
Základní vzdělávání. Jazyk a jazyková komunikace.
2. stupeň. Český jazyk a literatura. Jazyková výchova. Slohová a komunikační
výchova
Název materiálu – Zeměpisné pojmosloví a objasnění jeho
významů
Anotace – žáci si pomocí mapy Evropy osvojují odborné termíny z různých oblastí. Využijí
mezipředmětové vztahy (zeměpis, dějepis, přírodopis). Do mapy vpisují čísla pojmů a jejich
význam vyhledávají ve slovnících. Každé slovo či sousloví je typické pro určitý stát.
Při vyhledávání mohou pracovat jednotlivci nebo mohou soutěžit skupiny žáků
Autor - Mgr. Renata Schreierová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – vyhledává slova cizího původu ve slovnících a porozumí jim, přiřadí
správně odborné názvy k různým oborům, uplatní mezipředmětové vztahy, využívá termínů
z ostatních vyučovacích předmětů
Speciální vzdělávací potřeby - žádné
Klíčová slova – odborné názvy – termíny, mapa Evropy, evropské státy
Druh učebního materiálu – pracovní list
Druh interaktivity - aktivita
Cílová skupina – žák, skupina žáků
Stupeň a typ vzdělávání – základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina - 12 – 15 let
Celková velikost – 451 kB
ZEMĚPISNÉ POJMOSLOVÍ A OBJASNĚNÍ JEHO VÝZNAMŮ
Děti rády doplňují křížovky, malují, hrají si. Tuto jejich přirozenou touhu můžeme úspěšně
využít i při osvojování si nových pojmů v češtině a jejich významů. V tomto cvičení
využijeme mezipředmětových vztahů (zeměpis, dějepis, přírodopis). Rozdáme mapy Evropy
a žáci vpisují čísla pojmů přímo do mapky. Zároveň rozdáme i slovníky cizích slov, aby
si žáci mohli v případě potřeby hledaný pojem najít. Žáci také mohou pracovat ve skupinách,
přičemž každá skupina hledá jen určité pojmy a seznámí s významem zadaných slov ostatní.
Download

VY_32_INOVACE_01_01 Název materiálu – Význam slova