2
volte číslo
2
evných zákl
3
4
Sdružení nezávislých Bílovec
Komunální volby 10. a 11. října 2014
Ak tivita na p
1
a d ec h
5
10
MUDr. Jan Vrkoč
•lékař – diabetolog
„Slušně, spravedlivě,
aktivně.“
9
Miroslav Kratochvíl
•podnikatel
„Dělám rád,
co má smysl.“
8
Mgr. Miluše Polanská
•učitelka
„Život je k tomu, aby
člověk stoupal, ne klesal.“
Tomáš Ocásek
•vedoucí provozu
technických služeb
„Žít slušně, pokorně
a konat tak, abych se za
své činy nemusel stydět
já i rodina.“
7
Ing. Jiří Tisovský
•technolog svařování,
sportovní trenér
mládeže
„Bohatstvím je moudrost,
znalosti a dovednosti lidí.“
MUDr. Václav
Kameníček
•primář chirurgického
oddělení
„Zdraví lidé – zdravé
město.“
6
Ing. Jan Baar
•vysokoškolský pedagog,
vědecko-výzkumný
pracovník
„Vždy existuje řešení,
pokud ho nevidíte, změňte
úhel pohledu.“
Ing. Sylva Kováčiková
•projektový manažer pro
obce a města
„S pokorou, nadhledem
a se zdravým selským
rozumem.“
Ing. Eva Smolková
•středoškolská učitelka
„To, co se jednou
naučíš, už ti nikdy nikdo
nevezme.“
MUDr. Jana Zuchnická
•lékařka –
hematoonkolog
„Využívejme naplno svých
schopností pro dobrou
věc.“
Libor Varyš
•podnikatel
„Nedělej druhým to, co
nechceš, aby oni dělali
tobě.“
15
MUDr. Marie Kulhavá
•plicní lékařka
„Pamatuj, kde máš své
kořeny.“
14
Jana Slavíková
•vedoucí pošty
„Štěstí přeje
připraveným.“
13
MUDr. Martina
Janečková
•praktická lékařka
„Když se chce, tak jde
vše.“
12
11
Karla Morávková
•oblastní obchodní
vedoucí
„Buďte samouky, nečekejte,
až Vás život naučí.“
Komunální volby 10. a 11. října 2014
2
volte číslo
VOLEBNÍ PROGRAM
Sdružení nezávislých Bílovec
Sdružení nezávislých Bílovec
Vážení spoluobčané!
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH pro město Bílovec a jeho obce si Vás dovoluje oslovit se svým
programem.
Naší prioritou jsou životní jistoty občanů, město jako bezpečný domov, místo pro klidný
život, výchovu dětí, práci, vzdělávání a volný čas. Máme zájem o co nejširší zapojení občanů,
spolupráci a porozumění. K tomu uplatníme své zkušenosti, zodpovědnost a úsilí o maximální
využití dotačních programů.
Jaké jsou naše cíle?
1.Podpora rodin s dětmi, seniorů a zajištění
bezpečí občanů
•pro každé dítě od 3 let místo ve školce,
•udržení tradiční vysoké kvality bíloveckých
škol (nechceme 30 a více dětí ve třídách),
•podpora technického vzdělávání a přípravy na
budoucí povolání dílčími projekty ve spolupráci
s firmami a odbornými školami pro žáky od
mateřských, základních škol až po gymnázium,
•podpora mimoškolního vzdělávání
prostřednictvím aktivit knihovny, domu
dětí a mládeže, sportovních oddílů pro
různé věkové skupiny občanů, spoluprací
se základní uměleckou školou, hudebními,
divadelními soubory aj.,
•zajištění nezbytného dopravního spojení do
zaměstnání, škol, k lékaři, úřadům, kulturním
a sportovním aktivitám aj.,
•spolupráce s Bíloveckou nemocnicí s cílem
zachovat stávající rozsah služeb, podpora
dostupnosti ambulantní lékařské péče,
projektů pro zdravý životní styl a prevenci
nemocí od dětí po seniory,
•dokončení rekonstrukce Domova pro seniory
a Domu s pečovatelskou službou, podpora
terénních služeb pro potřebné, prosazení
uspokojivých podmínek k životu v ubytovně
na Opavské ulici,
•ve spolupráci s městskou a státní policií
zajištění bezpečí pro rodinu a ochrany
majetku, monitoring a řešení problematických
míst ve městě, realizací dílčích projektů
zajistit prevenci kriminality.
2.Zvýšení úrovně veřejných služeb a řízení
města
•dlouhodobé cíle a projekty připravovat
koncepčně s využitím dotačních programů,
např. celková regenerace parku na Střelnici
včetně hřiště a restaurace s cílem
vrátit do parku kulturně-společenské
centrum města,
h základ
Ak tivita na pevnýc
ec h
•poskytovat veřejné služby a úřední úkony
pro občany, organizace, okolní obce a firmy
nestranně, otevřeně a srozumitelně, pomáhat při
řešení překážek a problémů,
•stanovit odpovědné osoby a vyčlenit nezbytné
finance na udržení čistoty města, hřbitovů,
parků a veřejných prostranství, efektivní
odpadové hospodářství,
•pokračovat v opravách chodníků, revitalizaci
parků a hřbitovů v Bílovci a obcích,
•hledat využití opuštěných objektů, např.
beseda, dům u nádraží aj., včetně zámku
a podzámčí, k zamezení jejich chátrání
a s cílem oživit město,
•dbát o stabilitu životního prostředí, čistého ovzduší,
snížení negativního vlivu zdrojů znečistění.
3.Podpora podnikání, veřejné dopravy –
rozvoj města
•vyhledávání pracovních příležitostí pro
zvýšení zaměstnanosti občanů a uplatnění
místních řemeslníků – ve spolupráci
s obcemi, firmami a podnikateli mikroregionu
Bílovecko i Ostravy, Studénky a okolních
měst, využít k tomu EU fondy,
•spolupracovat s úřadem práce při vyhledávání
možností uplatnění a doplnění kvalifikace
nezaměstnaných,
•hledat vhodné formy využití funkčních částí zámku
v Bílovci, např. studentský klub, představení
talentů, restauraci, vybudovat v budově města
u nádraží podnikatelský inkubátor,
•vytvářet podmínky firmám i soukromníkům
pro novou výstavbu a údržbu bytového
i nebytového fondu,
•prosadit opravy komunikací v majetku
Moravskoslezského kraje,
•zrekonstruovat autobusové nádraží a zřídit
parkoviště u haly na Komenského ul.
4.Podpora sportu, kultury a společenského
vyžití pro všechny
• zajištění stabilních podmínek pro činnost
a využívání fungujících sportovních
a kulturních zařízení, včetně oprav
letního a zimního kina, Kulturního domu
v Bílovci, areálu Střelnice a údržby
sportovních zařízení,
• podpora a propagace činnosti zájmových
spolků a sdružení, pěveckých, hudebních
a dramatických souborů,
•zrekonstruovat budovu besedy pro turisty,
šachisty a volnočasové aktivity,
•bytový dům u haly na Komenského ulici využít
jako zázemí pro halové sporty,
•vybudovat skatepark na Ostravské ulici
naproti marketu,
•k fotbalovému hřišti na Ostravské ulici
dobudovat šatny, pokračovat v budování
cyklostezek a jejich napojení na regionální
trasy,
•přijímat nové podněty pro aktívní a pasívní
odpočinek občanů všech věkových kategorií,
udržování a vznik nových tradic.
Ve spolupráci s občany místních částí
navrhnout a postupně realizovat:
•ve Staré Vsi opravit fasádu školy a vybudovat
hřiště na zahradě,
•v Bravinném vybudovat hřiště u kulturního
domu, opravit kapli na Nových Dvorech,
•v Lubojatech řešit zázemí pro školu a hřiště,
•ve Lhotce dobudovat skladiště pro osadní výbor,
•na Ohradě a ve Výškovicích realizovat
aktuální potřeby obyvatel.
Jak to chceme provést?
•zodpovědností při rozhodování v zájmu
občanů a jejich jistot,
•využíváním dlouholetých zkušeností při
získávání dotací,
•otevřenou spoluprací s partnery při
sjednocování názorů a realizací společných cílů,
•přístupnou a srozumitelnou komunikací
s občany, organizacemi, okolními obcemi
a firmami.
Bližší informace najdete na Facebooku Sdružení nezávislých Bílovec nebo na www.kovacikova.cz.
Přijďte, prosím, k volbám.
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
Download

Program SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH