KURZ INSTRUKTOR SE SPECIALIZACÍ SJÍŽDĚNÍ
Pro sezónu 2014 – 2015 vypisuje Akreditační středisko při Gymnáziu Teplice na základě
Akreditace pro školení Instruktorů lyžování kurz Instruktor se specializací sjíždění – ISJ.
Školení ISJ je v souladu s návrhem kvalifikačního řádu SLČR.
KVALIFIKACE
MINIMÁLNÍ VĚK
ABSOLVENTA
PŮSOBNOST / ROZSAH ŠKOLENÍ
samostatně plánuje, vede, eviduje a vyhodnocuje
tělovýchovný proces všech věkových kategorií
18 let
v oblasti výuky lyžování a snowboardingu;
školení v rozsahu 40 hod. (16 hod. obecné části + 24
hod. specializace) – hodiny se započítávají do studia
vyšší kvalifikace
Doba platnosti průkazu je 5 let, následně je potřeb absolvovat doškolení.
INSTRUKTOR (I)
se specializací
sjíždění – ISJ
ŠKOLENÍ - TEORETICKÁ ČÁST – PŘEDNÁČKY Z OBECNÉ ČÁSTI A SPECIALIZACE
1. Dějiny lyžování - vývoj techniky, slavné osobností čs.
lyžování
2. Právo a sport – struktura a organizace sportu v ČR,
postavení a právní odpovědnost instruktora
3. Anatomie – stavba a složení těla a kostí, klouby, svaly,
dýchací a oběhový systém, trávení
4. Pedagogika a psychologie
5. Zvláštnosti výuky dětí
6. První pomoc – úrazy ve sportu, bezvědomí, průchodnost
dýchacích cest, krvácení, vnější a vnitřní zranění, techniky
ošetření, bezpečnost práce
7. Hygiena sportu a výživa – regenerační postupy a procedury,
regenerační cvičení, základy výživy, pitný režim, jídelníček,
zotavné fáze a odpočinek
8. Bezpečnost práce – nebezpeční hor, první pomoc, zásad
pohybu na horách
9. Technika a metodika sjíždění a zatáčení
10. Výstroj a výzbroj
11. ZÁVĚREČNÝ TEST
CELKEM TEORETICKÁ část – obecná i specializace
1
1
1
2
1
1
1
1
3
2
2
16 hod.
ŠKOLENÍ - PRAKTICKÁ ČÁST – SPECIALIZACE
1. Sjezdová průprava, všeobecná a specializovaná
průprava – vlnovka, oblouk ke svahu řezaný x oblouk
v pluhu, oblouk ke svahu smýkaný
2. Základní oblouky – carvingový x snožný a přívratné
3. Standardní oblouky – carvingový střední a krátký x
snožný střední a krátký
4. Modifikované oblouky – oblouk s přeskokem, oblouk
s přibrzděním
5. ZKOUŠKY PRAKTICKÉ ČÁSTI
CELKEM PRAKTICKÁ část – specializace
3
8
8
3
2
24 hod.
1
Prakticky bude kurz probíhat takto:
1. ŠKOLENÍ - TEORETICKÁ ČÁST – PŘEDNÁČKY Z OBECNÉ ČÁSTI A SPECIALIZACE
Se uskuteční v sobotu 22. listopadu a v neděli 23. listopadu v Teplicích – přesné místo bude
oznámeno 2 týdny před kurzem.
V sobotu od 9:00 hodin do 17:15 hodin – celkem 10 hodin
9-10:30 (2), 10:45-12:15 (2), 13:00-14:30 (2), 14:45-16:15 (2), 16:30-18:00 (2)
V neděli od 9:00 hodin do 14:30 hodin – celkem 6 hodin
9-10:30 (2), 10:45-12:15 (2), 13:00-14:30 (2) – celkem 6 hodin
2. ŠKOLENÍ - PRAKTICKÁ ČÁST – SPECIALIZACE
Se uskuteční podle sněhových podmínek 3 dny na sjezdovkách ve středisku Bouřňák, popř.
Telnice nebo Klíny vždy víkend (sobota-neděle) + jedna sobota.
1. den
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
2. den
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
3. den
9:00 – 12:00
13:00 – 16:00
= 4 hodiny
= 4 hodiny
= 4 hodiny
= 4 hodiny
= 4 hodiny
= 4 hodiny
Zkouškové požadavky:
Základní carvingový oblouk
Základní snožný oblouk
Střední carvingový oblouk
Střední snožný oblouk
Oblouk v pluhu
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží ISJ – Osvědčení a průkazku, kvalifikace neopravňuje
podle živnostenského zákona k získání živnosti pro provozování lyžařské školy.
Cena kuru je 3 500 Kč a zahrnuje vlastní kurz, materiály ke kurzu, vydání osvědčení a
průkazky. Cena neobsahuje dopravu na místo kurzu, stravu, ski pasy a ostatní náklady
účastníků.
Organizátor si vyhrazuje právo měnit termín kurzu podle sněhových podmínek.
Přihlašování na adrese: [email protected], tel.: 602 285 878
Za Akreditační středisko Gymnázium Teplice:
Ing. Pavel Mrzena
učitel lyžování
Vedoucí lektor Akreditačního střediska
2
Download

kurz instruktor se specializací sjíždění