Produktfoto
Montážní návod
MONORAIL A AMS
Lineární vedení
na profilových kolejnicích a
integrované odměřovací systémy
Originalmontageanleitung
Obsah
1
K tomuto návodu
1.1
Funkce a rozsah platnosti
1.2
Cílová skupina
1.3
Použité symboly
1.4
Další literatura
4
4
4
4
4
2
Pro Vaši bezpečnost
2.1
Autorizovaný personál
2.2
Řádné použití
2.3
Všeobecná bezpečnostní a ochranná opatření
2.4
Umweltgerechtes Verhalten
5
5
5
6
3
Produktová informace
6
3.1
Produktové varianty
6
3.2
Komponenty
7
3.3
Popis kolejnic a vozíku
9
3.4
Připojení odměřovacího systému
10
3.5
Elektrická rozhraní odměřovacího systému
11
3.5.2 Inkrementální systémy odměřování polohy s digitálním
rozhraním: AMSD 3A, AMSD 4A
11
3.5.1 Inkrementální systémy odměřování polohy s
analogovým rozhraním: AMSA 3B, AMSA 4A,
AMSA 3L
11
3.5.3 Systém absolutního odměřování dráhy s
rozhraním SSI: AMSABS 3A
12
3.5.4 Systém absolutního odměřování dráhy s rozhraním
FANUC: AMSABS 3A – FANUC13
4
Skladování a přeprava
14
5
Příprava k montáži
5.1
Potřebné nástroje a pomocné prostředky
5.2
Stav při vydodání
5.3
Vybalení a kontrola dodávky
5.4
Příprava dorazových ploch
5.5
Určení způsobu montáže
5.6
Příprava odměřovacího sytému
16
16
16
17
17
18
20
6
Montáž
6.1
Důležité k montáži
6.2
Varianta montáže 1
6.3
Varianta montáže 2
6.4
Varianta montáže 3
6.5
Varianta montáže 4
21
21
24
25
25
26
1
Inhalt
7
Dokončení montáže
7.1
Kontrola souběžnosti a přímosti lineární osy
27
7.2
Montáž krytek šroubů kolejnic
28
7.3
Odstranění ochranné montážní folie pro
přídavné stírače (opce)
29
7.4
Mazání
30
7.5
Montáž interpolační a digitalizační
elektroniky SMEa (opce)
31
7.6
Montáž a připojení snímací hlavy
31
7.6.1 AMSA 3B, AMSD 3B, AMSA 4A,
AMSD 4A, AMSA 3L
7.6.2 AMS ABS 3A
7.7
Skříňka elektroniky a položení kabelu
7.8
Montáž mechu FBM/FBB - opce
34
7.9
Kontrola výsledku montáže
35
27
31
32
33
8
Uvedení do provozu
8.1
Kontrolní seznam vedení
8.2
Kontrolní seznam odměřovacího systému
38
38
38
9
Údržba
9.1
Čištění
9.2
Montáž a demontáž vozíků
9.3
Výměna odměřovací hlavy
9.4
Výměna baterie AMSABS 3A
9.5
Kontrola a výměna příslušenství a spotřebních dílů
9.6
Náhradní díly - disponibilita
39
39
39
40
41
42
46
10
Odstraňování poruch odměřovacího systému AMS
10.1 Pokyny k odstraňování poruch
10.2 Chybový protokol FANUC pro AMSABS 3A
47
47
48
11
Přílohy
11.1 Technická data
11.2 Utahovací momentů šroubů
11.3 Mazací množství pro první mazání
11.4 Poloměry ohybu kabelů
49
49
54
55
56
2
Informace o verzích
Vytvořeno dne
08.06.2010
Informace pro
uživatele
Poznámka
Schválil:
KG
První vydání
Verze
Datum
Poznámka
Schválil
II
28.6.2010
Überarbeitung
KG
Tato tiskovina byla vytvořena s mimořádnou péčí a správnost všech údajů byla
ověřena. Přesto nelze převzít záruku za nesprávné nebo neúplné údaje. Na
základě dalšího vývoje našich produktů zůstávají vyhrazeny změny údajů a
technických dat. Dotisk i rozmnožování, i když jen z části, není bez písemného
schválení dovoleno.
Montážní návod MONORAIL a AMS si můžete bezplatně objednat u našich
Schneeberger-partnerů nebo si je můžete stáhnout z www.schneeberger.com
ve formě souboru PDF.
Dokument č. : 826 003 073
Alle Rechte Vorbehalten. Nachdruck auch Auszugsweise, ohne unsere
Genehmigung nicht gestattet.
Vytisknuto v Německu.
3
1
K tomuto návodu
1.1 Funkce a rozsah platnosti
Montážní návod MONORAIL a AMS popisuje montáž lineárních vedení systémů
MONORAIL MR, MONORAIL BM a integrované systémy odměřování dráhy AMS.
1.2 Cílová skupina
Montážní návod je určen pro montéry, servisní techniky a všechny osoby, které
systémy lineárního vedení MONORAIL a systémy odměřování dráhy AMS
montují, uvádějí do provozu, vyměňují, manipulují s nimi nebo je přepravují.
1.3 Použité symboly
Výzva k manipulaci
Zde jsou uvedeny jednotlivé výzvy k manipulaci.
Zde je uveden první krok vícedílné výzvy k manipulaci.
Pokyn
Zde jsou uvedeny pokyny a doporučení.
Výstražný pokyn
Výstražné pokyny jsou uvedeny před pracovním úkonem, u něhož hrozí nějaké
riziko. Vypadají takto:
Signální slovo
Druh a zdroj rizika.
Důsledky při nedodržení výstražných pokynů.
Opatření k zamezení škod.
Výstražné pokyny jsou klasifikovány pomocí signálního slova takto:
Výstraha
Znamená, že existuje riziko těžkých poranění nebo značných poškození věcí,
nebudou-li provedena předepsaná bezpečnostní opatření.
Pozor
Znamená, že existuje riziko lehkého poranění, nebudou-li provedena předepsaná
bezpečnostní opatření.
1.4 Další literatura
ƒProduktový katalog
ƒNávod k použití interpolační a digitalizační elektroniky SMEa
ƒMontážní návod /Návod k použití softwaru AMSA-3L
ƒMontážní návod pro krycí pásek MAC pro MONORAIL MR
ƒMontážní návod pro krycí pásek BAC pro MONORAIL BM
ƒMontážní návod pro mosaznou zátku MRS/BRS pro MONORAIL MRBM
ƒMontážní návod pro ocelovou zátku pro MONORAIL MR
ƒMontážní návod pro mazací desku pro MONORAIL
ƒMontážní návod pro plechový předstírač ASM
ƒMontážní návod pro vozík MONORAIL MR a BM
ƒMontážní návod pro vozík MONORAIL MR 100
ƒMontážní návod pro MONORAIL BM2G
Katalogy a montážní návody je možné získat přes
zastoupení fy SCHNEEBERGER nebo stáhnout z adresy www.schneeberger.com
4
2
Pro Vaši bezpečnost
2.1 Autorizovaný personál
MONORAIL a AMS smí montovat pouze patřičně vzdělaný nebo vyškolený
odborný personál, např. montéři, kteří přečetli tento návod a porozuměli mu.
2.2 Řádné použití
MONORAIL a AMS jsou komponenty pro přesný lineární pohyb a odměřování
dráhy.
MONORAIL a AMS se mohou použít výhradně v předepsaném teplotním rozsahu.
Lineární vedení firmy SCHNEEBERGER se nesmí používat jako bezpečnostní
součástky.
2.3 Všeobecná bezpečnostní a ochranná opatření
Při montáži MONORAIL a AMS je nutné se co nejpřesněji držet montážních
pokynů uvedených v tomto návodu.Pro další informace jsou Vám k dispozici
aplikační inženýři fy SCHNEEBERGER.
Firma SCHNEEBERGER neručí za škody vzniklé:
ƒ neodpovědnou manipulací, montáží a údržbou
ƒ nesprávným použitím vedení a odměřovacího systému
ƒ svépomocnými změnami MONORAIL a AMS
V extrémním případě, např. při ztrátě valivého tělesa, může dojít k oddělení
vodicího vozíku a kolejnice. Pro každou aplikaci je nutno ověřit, zda v daném
případě hrozí ohrožení a zda je lze vhodnými konstrukčními opatřeními vyloučit.
!
Varování
Vodicí vozíky lze při přetížení nebo při ztrátě valivého tělesa oddělit od vodicí
kolejnice.
¨ Při závěsném uspořádání nebo montáži nad hlavou použijte pojistky proti
pádu.
¨ Zamezte pomocí konstrukčních opatření přístup osob do prostoru pohybu saní
pohybujících se v ose suportu.
ƒ MONORAIL a AMS chraňte před vlhkostí a poškozením až do montáže
v originálním obalu.
ƒ MONORAIL AMS chraňte před magnetickými poli. Ta by mohla odmagnetovat
magnetické pravítko. Před pracemi na elektrických zařízeních přerušte přívod
napětí..
ƒ Pro opravy používejte pouze originální díly fy SCHNEEBERGER.
ƒ Dodržujte předpisy, normy a směrnice pro zabránění úrazům specifické pro
danou zemi.
ƒ Kvůli bezpečné funkci produktů dodržujte navíc údaje k tvarovým a polohovým
tolerancím, dynamické meze, zatížení, mazání a podmínky okolí.
5
2.4 Vztah k životnímu prostřední
Mazací látky se nesmí dostat do okolního prostředí, je nutné je likvidovat
uvědoměle ve vztahu k životnímu prostředí.
3 Produktová informace
3.1 Produktové varianty
MONORAIL je systém lineárního vedení s profilovou kolejnicí. Skládá se
z jednotlivé kolejnice a příslušných vozíků (vedení MONORAIL) anebo z více
k sobě patřících vedení MONORAIL (systém MONORAIL).
U MONORAILu AMS s integrovaným systémem odměřování polohy je kolejnice
vybavena magnetickým pravítkem a vozík na této kolejnici nese přírubovou
skříňku s odměřovací hlavou.
Pro kompletní vodicí systém s integrovaným odměřováním se obvykle kombinuje
jedno vedení MONORAIL bez pravítka s dalším vedením MONORAIL AMS
(vybaveným pravítkem).
Podle typu válivého tělesa a druhu systému odměřování dráhy existují tato
provedení produktu:
MONORAIL MR
Lineární vedení na profilových kolejnicích s válečky jako valivými tělesy
MONORAIL BM
Lineární vedení na profilových kolejnicích s kuličkami jako valivými tělesy
MONORAIL AMSA 3B
Válečkové lineární vedení s odměřováním s analogovým inkrementálním
rozhraním
MONORAIL AMSD 3B
Válečkové lineární vedení s odměřováním s digitálním inkrementálním rozhraním
MONORAIL AMSA 4A
Kuličkové lineární vedení s odměřováním s analogovým inkrementálním
rozhraním
MONORAIL AMSD 4A
Kuličkové lineární vedení s odměřováním s digitálním inkrementálním rozhraním
MONORAIL AMSABS 3A
Válečkové lineární vedení s profilovou kolejnicí se systémem odměřování dráhy
s digitálním absolutním rozhraním
MONORAIL AMSA 3L
Válečkové lineární vedení s profilovou kolejnicí se systémem odměřování dráhy
pro dlouhé osy s analogovým inkrementálním rozhraním
6
3.2 Komponenty
Následující obrázky ukazují komponenty systému vedení MONORAIL s
AMS na příkladu MONORAIL AMSA 3B.
Systém MONORAIL
1 Montážní deska
2 Vozík
3 Kolejnice bez magn. pravítka
4 Strojní lože
5 Kolejnice s magn. pravítkem
6 Nástavbová skříňka s odměř.hlavou
7 Skříňka s elektronikou
Odměřovací systém
8 Kolejnice
9 Magn. pravítko
10 Přídavný stírač (opce)
11 Přírubová skříňka
12 Odměřovací hlava s přív. kabelem
7
Odměřovací hlava s přívodním kabelem
13 Odměřovací hlava
14 Kluzák se senzorem
15 Přívodní kabel
16 Skříňka elektroniky
17 Konektor (opce)
18 Montážní sokl (opce)
8
3.3 Popis kolejnic a vozíku
Firma SCHNEEBERGER označuje kolejnice a vozík jednoznačně, takže zákazník
a i výrobce může kdykoliv provést identifikaci nebo dosledování výrobku. Patří
k tomu přesné označení typu. Výrobní datum, ale i sériové číslo u kolejnic,
kterému lze přiřadit např. výrobní protokoly z měření přímosti a průběhu.
U vícedílných kolejnic a krycích pásů se navíc označují jednotlivé segmenty a
místa styk, aby byla montáž jednotlivých segmentů provedena ve správném
pořadí.
Vozíky
Vozíky se popisují na horní straně mezi broušenými plochami
k přišroubování. Označení se skládá z:
1 Označení typu. Význam jednotlivých kódů viz produktový katalog
MONORAIL a AMS.
2 Dorazová strana
3 Kalendářní týden výroby
4 Rok výroby
Kolejnice
Kolejnice se popisují na spodní ploše naproti dorazové straně.
Označení se skládá z:
1 Firemního loga SCHNEEBERGER
2 Označení typu. Význam jednotlivých kódů viz produktový katalog
MONORAIL a AMS.
3 Probíhající sériové číslo
4 Určení způsobu dělení z polotovaru udává, ze které výrobní linky
kolejnice pochází.
Kolejnice AMS s magnetickým pravítkem
Kolejnice odměřovacího systému se opatřují kromě standardního
popisu na horní straně kolejnice sériovým číslem a označením
druhu referenční stopy.
Označení se nachází na té straně, na které je pravítko. K dispozici
jsou tyto referenční značky:
jednotlivé nebo ekvidistanční referenční značky
DC referenční značky kódované
ABS pro absolutní odměřovací systém
1 Značky pro vzor referenčních značek (kódy viz katalog
MONORAIL a AMS)
2 Sériové číslo
9
Vícedílné kolejnice – standardní / spárované
Vícedílné kolejnice obdrží číslování styku a u spárovaného
provedení
číslování
sady
na
horní
straně
kolejnice.
Toto se skládá z:
1 Číslo sady, ve vztahu k zakázce (u spárovaného provedení)
2 Číslo celkové kolejnicové dráhy, průběžné podle sady kolejnic
(u spárovaného provedení)
3 Identifikační číslo styku, průběžně podle sady kolejnic
4 Celková kolejnicová dráha 1
5 Celková kolejnicová dráha 2
Vícedílné krycí pásky
Vícedílné krycí pásky se popisují jako vícedílné kolejnice pomocí
identifikačních čísel styku. Ta se nacházejí vždy u konců pásu na
spodní straně:
1 Identifikační číslo, průběžné podle sady kolejnic
2 Celková kolejnicová dráha 1
3 Celková kolejnicová dráha 2
3.4 Připojení odměřovacího systému
MONORAIL AMS se připojuje přímo nebo přes interpolační a digitalizační elektroniku SMEa k řízení
pohonu osy.
10
3.5 Elektrická rozhraní odměřovacího systému
Pro připojení lineárního systému odměřování dráhy MONORAIL AMS k CNC řízení se používají podle
provedení produktu tři druhy rozhraní.
Druhy kabelů a obsazení pinů viz kap. 11.1.
3.5.1 Inkrementální systémy odměřování polohy s analogovým rozhraním: AMSA 3B, AMSA 4A,
AMSA 3L
Analogové napěťové rozhraní 1 Vss
ƒ
Napájecí napětí 5 ± 0,25 V
ƒ
Příkon 40 mA na jednu odměřovací hlavu
Signály jsou znázorněny invertovaně podle diferenčního zesílení.
Inkrementální signály jsou posunuty přesně o 90°v poloze fáze.
Úroveň podle diferenčního zesílení inkrementálních signálů a
referenčního signálu činí 1 +/- 0,1Vss. Inkrementální signály dávají
platné hodnoty mezi 0,6Vss a 1,4 Vss. Referenční impuls se nastaví
na výrobní normály symetricky k průsečíku sinu a kosinu (při 45°).
Šířka a fázová poloha referenčního impulzu jsou limitovány, jak je
uvedeno na obrázku. Tím lze zvýšit na přijímací straně přesnost
referenčního bodu pomocí dodatečného použití inkrementální
informace. Toto rozhraní funguje se všemi běžnými řídicími
systémy, která podporují jedno napěťové rozhraní 1 Vss.
3.5.2 Inkrementální systémy odměřování polohy s digitálním rozhraním: AMSD 3A, AMSD 4A
Digitální kvadraturní signály RS422 s referenčním a chybovým signálem
ƒ
Šířka referenčního impulzu 90° nebo 500 µs (pro řídicí systém FANUC).
ƒ
Napájecí napětí 5V ± 10%
ƒ
Příkon max. 110mA na odměřovací hlavu (nezatížené výstupy)
Inkrementální signály A+, A-, B+, B- a referenční signály R+, Rpřenášejí informaci komplementárně do RS422. Na obrázku jsou
znázorněny pozitivní signály. Úroveň jednotlivých signálů činí:
High ˃ 2,5 V
Low ˂ 0,5 V
Doby nárůstu a poklesu jsou kratší než 20 ns. Minimální odstupy
náběhových hran se vypočítají z maximální výstupní frekvence.
Následně zařazená elektronika musí umět bezpečně zpracovat
maximální výstupní frekvenci.
11
3.5.3 Systém absolutního odměřování dráhy s rozhraním SSI: AMSABS 3A
Rozhraní SSI
ƒ Odměřovací cyklus 18 µs
ƒ Kódování signálu: binární nebo Grayův kód max. 27 bit (lze konfigurovat), 0,0976 µm = LSB
ƒ Max. taktovací frekvence 1 MHz
ƒ Max. taktovací frekvence 1 MHz
Absolutní informace se přenáší přes sériové, podle taktu synchronizované rozhraní. Každá informace
obsahuje úplnou absolutní informaci, která je znázorněna binárním nebo Grayovým kódem. U maximálního
konfigurovaného rozlišení může systém přenášet kroky po 0,1 µm. Každá přenesená hodnota polohy je
volitelně doprovázena konfigurovatelným chybovým bitem. Tak lze rozpoznat poruchy a bezpečně
provozovat systém. Tento produkt lze připojit ke komerčně obvyklému řízení s rozhraním SSI.
Odměřovací systém lze provozovat s 24 V nebo 5 V. Připojit lze ale pouze jedno z těchto dvou napětí.
12
3.5.4 Systém absolutního odměřování dráhy s rozhraním FANUC: AMSABS 3A – FANUC-
Sériové rozhraní FANUC
Sériové rozhraní FANUC používá stejný hardware jako rozhraní SSI, regulátor motoru však nevysílá žádný
takt, nýbrž jen signál reqest (REQ), ze kterého odměřovací systém vypočítá frekvence pulzu (1 MHz nebo 2
MHz) a v tomto taktu a zadaném načasování vysílá pro přijímač jak data polohy, tak i dodatečné informace
jako identifikaci čidla a poplachovou informaci.
13
4 Skladování a přeprava
U lineárního vedení MONORAIL a systému odměřování polohy AMS se jedná o vysoce přesné součásti, se
kterými je nutno manipulovat pečlivě. Kvůli ochraně před poškození je nutno při skladování a přepravě
dodržovat následující pokyny:
ƒ Vnitropodnikovou přepravu smí provádět pouze personál, který byl k tomu výrobcem produktu autorizován
a vyškolen.
ƒ Vedení a příslušenství na ochranu před korozí skladujte a přepravujte dle možností v originálním obalu.
ƒ Produkty neskladujte na volném prostranství a chraňte je před nárazy a vlhkostí.
ƒ Dodržujte skladovací teplotu
ƒ-40°C až +80°C pro vedení a příslušenství MONORAIL
ƒ-20°C až +70°C pro
ƒ Produkty vybalujte z jejich originálního obalu až na místě montáže a bezprostředně před montáží.
Kolejnice
!
Warnung
Kolejnice mohou při přepravě spadnout a poranit osoby.
¨ Dlouhé kolejnice při přepravě zavěste pomocí jeřábu na více místech.
¨ Mějte na paměti velikost výkyvu dlouhých kolejnic.
¨ Vodicí vozíky mohou z kolejnice sklouznout. Hrozí tedy riziko poranění.
¨ Kolejnice s vozíkem nikdy nedržte při přepravě zešikma.
Vodicí kolejnice je nutno během skladování podepřít po celé jejich délce. U kolejnic delších než 1,5 m je
nutné podepření alespoň na třech místech.
Krycí pásky
Abdeckbänder nach Möglichkeit in aufgerolltem Zustand in der Originalverpackung lagern und transportieren,
gerade Bänder über die gesamte Länge unterstützen und nicht knicken.
ƒ Krycí pásky skladujte a přepravujte dle možností v navinutém stavu v originálním obalu, rovné pásy
podepřete po celé délce a neohýbejte je.
ƒ Dodržte minimální poloměr ohybu pásů (Rmin = 0,4 m).
Vozíky
ƒ Chraňte vodicí vozíky před ztrátou valivých tělísek před rázovými zatíženími.
ƒ Vozíky skladujte a přepravujte kvůli ochraně valivých tělísek vždy na vodicí kolejnici nebo na přepravní
kolejnici, resp. montážní kolejnici.
ƒ Čelní desku STP u vozíků MONORAIL BM neodstraňujte.
14
!
Pozor
Přepravní kolejnice nejsou vhodné pro montáž vodicích vozíků.
¨ Pro najetí na vodicí kolejnici použijte montážní kolejnici MRM, resp. MBM. Siehe auch Kapitel 9.2
1 Montážní kolejnice
2 Přepravní kolejnice
Odměřovací systém
!
Pozor
Magnetická pole mohou zničit magnetické pravítko kolejnic AMS.
¨ Kolejnice s integrovaným pravítkem chraňte před magnetickými poli.
¨ Pro přepravu nepoužívejte žádné zvedací magnety.
ƒ Odměřovací hlavy AMS chraňte před silnými vibracemi nebo nárazy (max. zatížení nárazy 30 g).
ƒ Odměřovací hlavy přepravujte pokud možno namontované. Odměřovací hlavy odstraňte pouze k najetí
vozíku na vodicí kolejnici z přírubové skříňky.
ƒ U odměřovacího systému AMS absolutně neodstraňujte aktivační proužek na elektronickém boxu pro
proudové napájení. Baterii aktivujte teprve při montáži.
Přepravní balení
Produkty MONORAIL se odesílají buď v jednotlivých kartonech, v dřevěných bednách nebo na paletách
s více kusy balíčků. Balíčky mohou mít délku až cca 6 m. Od hmotnosti brutto 30 kg se kartonová balení
podkládají paletami nevratnými resp. Vratnými, aby je bylo možno stohovat. U délky balíčku od 1,50 m se
navíc pod kartony umisťují prkna kvůli zesílení, aby se zabránilo silnému prohnutí.
ƒ U dřevěných beden a palet dbejte na body uchycení pro vysokozdvižné vozíky, aby se zabránilo
poškození.
ƒ Dlouhé balíčky je nutno uchopit uprostřed v těžišti.
ƒ Dřevěné bedny jsou stohovatelné až do maximální hmotnosti 1.000 kg.
ƒ Kartony lze stohovat až do hmotnosti 100 kg/m2.
Pomocné prostředky
Jako pomocné prostředky k pohybu jednotlivých vozíků a kolejnic nebo balíčků lze používat vhodná zvedací
zařízení, jeřáby nebo vysokozdvižné vozíky.
ƒ Zvedací zařízení nesmí produkty ani jejich obaly poškodit.
ƒ Zvedací zařízení musí minimalizovat prohnutí.
15
5
Příprava k montáži
5.1 Potřebné nástroje a pomocné prostředky
ƒ Obtahovací brousek a lešticí poduška
ƒ Mazací olej nebo mazací tuk
ƒ Tuk obsahující MoS2 pro upevňovací šrouby, aby se dosáhlo rovnoměrné a
tedy dobré šroubovací síly
ƒ Plastové kladivo a mezikus pro montáž plastových zátek
ƒ Hydraulický montážní nástroj MWH včetně hydraulického agregátu pro montáž
ocelových zátek MRZ nebo mosazných zátek BWC pro montáž krycích
pásků
ƒ Skalpel a mosazný kartáč pro montáž mosazných zátek MRS/BRS
ƒ Montážní nástroj MWC nebo BWC pro montáž krycích pásků
ƒ Momentový klíč
ƒ Upevňovací šrouby pro kolejnice
ƒ Montážní kolejnice MRM pro MONORAIL MR resp. MBM pro MONORAIL BM
ƒ Vidlicový klíč, šroubovák a vnitřní imbusový klíč pro montáž mazací přípojky a
dodatečných stíračů
5.2 Stav při vydodání
Jednotlivé obaly
Veškeré vodicí komponenty se dodávají jednotlivě, tzn. nenamontované, v řádném
obalu. Příslušenství se přikládá do samostatných obalů.
Pokud není zákazníkem definováno, jsou mazací přípojky připraveny vpředu
uprostřed čelní desky (S10) a jsou zakryty plastovými zátkami. Nepotřebné mazací
přípojky jsou uzavřené.
Jednotlivé vodicí vozíky se vydodávají kvůli ochraně valivých tělísek na přepravní
kolejnici.
Odměřovací systémy AMS jsou namontovány s připraveným konektorem,
elektrické příslušenství a kabel jsou zabaleny spolu s mechanickou částí. Při
vydodání může být odměřovací hlava buď namontována na přírubovou skříňku,
nebo je přiložena jako samostatný díl v samostatném obalu.
Systémová dodávka
Systémová dodávka znamená, že vodicí vozíky jsou s veškerým namontovaným
příslušenstvím nasunuty na kolejnici. Mazací příslušenství se montuje podle zadání
nebo je přiloženo v samostatném obalu.
Ochrana proti korozi
Vnější plochy vodicích vozíků a kolejnice se ošetřují vytvrzujícím ochranným
prostředkem proti korozi. Valivá tělíska jsou opatřena antikorozní ochranou na bázi
minerálního oleje. Na přání lze konzervovat také tukem. Vozíky a kolejnice se
omotají plastovou folií. Pro speciální požadavky jako je zaoceánská přeprava se
provádí dodatečná opatření.
16
Balicí materiál
Pro samostatné dodávky kolejnic ale i systémové dodávky se používají kartonové
obaly. Dřevěné bedny pro určité země nebo speciální požadavky jsou možné za
příplatek. Jako obaly samostatných vozíků se používají kartonové krabice. Mazací
příslušenství se přikládá.
Doprovodné doklady k produktu
Specifické montážní pokyny k produktu a návody pro uvedení do provozu ale i
specifické zákaznické protokoly se dodávají spolu s produktem. Montážní návody
lze od firmy SCHNEEBERGER získat na vyžádání, viz kapitola 1.4.
5.3 Vybalení a kontrola dodávky
ƒ Lineární vedení s profilovou kolejnicí vybalujte až přímo před montáží na místě
montáže. Opatrně nožem nařízněte ochrannou folii proti korozi, aniž byste
poškrábali části vedení.
ƒ Dlouhé kolejnice při manipulaci podepřete vždy na více dosedacích bodech.
ƒ Vozíky pokud možno vždy ponechte na kolejnici. Jednotlivě zabalené vozíky
ponechte vždy na přepravní kolejnici.
ƒ K najetí (i sjetí) vozíku na vodicí kolejnici používejte montážní kolejnici MRM,
resp. MBM. Sjeté vozíky ponechte na montážní kolejnici.
ƒ Rozsah dílů v dodávce zkontrolujte na úplnost a stav. Obzvláště při tom dbejte
na ohnuté krycí pásky, mazací přípojky, těsnicí kroužky, zátky atd..
ƒ Společně dodávané montážní pokyny a doprovodné doklady k produktu si před
montáží pečlivě přečtěte.
ƒ Vor der Montage lagern zum Temperaturausgleich.
5.4 Příprava dorazových ploch
1 Dorazová plocha montážní desky
2 Dorazová plocha vozíku
3 Dorazová plocha vozíku
4 Dorazová plocha kolejnice
1.
2.
3.
4.
5.
Dorazové plochy lože stroje a montážní desky zkontrolujte na přesnost tvaru a polohy. Pokud
neodpovídají zadání, dorazové plochy opravte.
Veškeré dorazové plochy řádně očistěte. Otřepy a nerovnosti odstraňte pomocí obtahovacího
brousku.
Dbejte na to, aby vedení a montážní základna měly před i během montáže tutéž teplotu.
Ochranu proti korozi odstraňujte z kolejnic a vozíků pomocí vhodného rozpouštědla, např. lakového
benzínu. Nepoužívejte rozpouštědla, která mohou napadat plasty!
Dorazové plochy kolejnic a vozíků lehce naolejujte.
17
5.5 Určení způsobu montáže
Podle požadavků na přesnost a tuhost lineárního vedení doporučujeme různé varianty vestavby. Tyto se
rozlišují podle druhu upevnění vozíku, ale i podle polohy dorazových ploch stroje a tedy podle bočního
vedení.
Následně jsou blíže popsány čtyři varianty montáže:
1. Varianta montáže
Dorazové plochy na loži stroje na straně referenční kolejnice ale i mezi montážní
deskou a vozíkem
ƒ Montážní deska přišroubovaná na vozík seshora
1 Referenční kolejnice
2. Varianta montáže
ƒ Na obou stranách kolejnice dorazové plochy mezi ložem stroje a kolejnicí
ƒ Na straně referenční kolejnice dorazové plochy mezi montážní deskou a
vozíkem
ƒ Montážní deska přišroubovaná na vozík seshora
1 Referenční kolejnice
18
3. Varianta montáže
Na straně referenční kolejnice dorazové plochy mezi ložem stroje a kolejnicí
ƒ Na obou stranách kolejnice dorazové plochy mezi montážní deskou a vozíkem
ƒ Montážní deska přišroubovaná na vozík seshora
1 Referenční kolejnice
4. Varianta montáže
ƒ Na obou stranách referenční kolejnice dorazové plochy mezi ložem stroje a
kolejnicí
ƒ Na straně kolejnice dorazové plochy mezi montážní deskou a vozíkem
ƒ Montážní deska přišroubovaná na vozík seshora in deutsch steht noch siehe
6.5
1 Referenční kolejnice
Jako referenční kolejnice (kolejnice 1) se označuje ta kolejnice, která se položí k dorazové ploše v loži stroje,
resp. kolejnice s magnetickým pravítkem a vozíkem se odměřovací hlavou.
19
5.6 Příprava odměřovacího sytému
AMSABS 3A
Systém absolutního odměřování dráhy má integrované proudové napájení
s bateriovým zálohováním, které zajistí, že informace o poloze zůstane zachována
i při vypnutém řízení. Toto proudové napájení je nutno aktivovat před montáží
odměřovací hlavy tím, že se z krytu elektroniky odstraní nálepka spolu
s magnetem, který je pod ní.
1 Samolepky
2 Magnet
20
6
Montáž
6.1 Důležité k montáži
Zacházení s kolejnicemi
Na začátku montáže musejí mít kolejnice, lože stroje, montážní
deska a upevňovací šrouby tutéž teplotu.
Kolejnice upínejte vždy jejich dorazovou plochou proti dorazové
ploše lože stroje.
Dorazové plochy kolejnice se nacházejí na té straně, která je
odvrácená od nápisu SCHNEEBERGER a typového čísla.
1 Anschlagfläche Montageplatte
2 Anschlagfläche Wagen
3 Anschlagfläche Maschinenbett
4 Anschlagfläche Schiene
Pro dosažení rovnoměrných, a tedy dobrých šroubových sil
namažte dosedací plochy hlav šroubů a závit upevňovacích šroubů
tukem obsahujícím MoS2.
Upevňovací šrouby dotahujte vždy momentovým klíčem. Utahovací
momenty viz odstavec 11.2.
Upevňovací šrouby přitahujte buď od začátku kolejnice, nebo od
středu kolejnice dál. U vícedílných kolejnic montujte jednotlivé
segmenty kolejnic od středu svazku střídavě nebo průběžně
směrem ven.
Vícedílné kolejnice jsou v místech styku označeny číslicí a u
spárovaného provedení navíc na začátku kolejnice číslem sady.
Kolejnice montujte tak, aby číslice styku souhlasily. Kolejnice
s číslem sady Index 1, resp. S číslem styku 1 se označuje jako
referenční kolejnice.
U montáže vícedílných svazků kolejnic bez dorazové plochy v loži
stroje vyrovnejte styky kolejnic pomocí fixačního můstku nebo
montážního vozíku. U montáže s dorazovými plochami na straně
stroje pokládejte kolejnice vždy jejich dorazovou stranou na
dorazové plochy. V obou případech dbejte na to, aby se kolejnice
řadily k sobě mez mezer (kromě AMS3L a RSR/BSR).
U MONORAILu AMS namontujte kolejnici s magnetickým pravítkem
jako referenční kolejnici. Vedení typu MONRAIL AMS rozpoznáte
podle označení na kolejnici a vozíku se odměřovací hlavou.
21
Montážní vozík
Vozík se u vícedílných kolejnic používá k vyrovnání stykových spojů
dvou kusů kolejnic. K tomuto účelu se vozík umístí doprostřed nad
styk a bude přitažen upevňovacími šrouby přes vnější otvory
v zadní části vozíku ke kolejnici.
Další aplikací je vyrovnání vodicích kolejnic bez bočního dotyku.
Montážní vozík se po kouscích posunuje po vodicí kolejnici a při
tom se zaznamenává pomocí laseru nebo měřicích hodinek.
Nachází-li se vozík uprostřed nad otvorem v kolejnici, lze kolejnici
použitím síly zatlačit do požadované pozice a současně umístit a
zašroubovat upevňovací šrouby seshora skrz centrální otvor do
kolejnice.
Montážní vozík MWM
SCHNEEBERGER.
lze
získat
jako
příslušenství
u
fy
Zacházení s vozíky
Pro najetí (i sjetí) vozíku používejte montážní kolejnici, přepravní
kolejnice se k tomu nehodí, viz odstavec 4. U volitelného provedení
spárovaných systémů, se vozíky různých kolejnic nesmí navzájem
zaměnit.
Vozíky podle možností vždy ponechte na kolejnici.
Jednotlivé vozíky chraňte před znečištěním a ztrátou valivých
tělisek. Vozíky při přepravě i skladování nechávejte vždy na
přepravní nebo montážní kolejnici.
U vozíků se snímací hlavou před nasunutím na montážní kolejnici
snímací hlavu vždy odstraňte.
Dorazové plochy vozíků upínejte vždy proti dorazovým plochám
montážní desky. Dorazová plocha vozíku je jeho broušená strana.
Upevňovací šrouby dotahujte vždy momentovým klíčem, utahovací
momenty viz kapitola 11.2.
Přestavbové práce na čelních deskách kvůli změně mazací
přípojky
nechte provést firmou SCHNEEBERGER.
Před posunutím vodicích vozíků na vodicí kolejnici je nutno
odstranit
antikorozní ochranu nanesenou ještě v závodě.
U vícenásobného pojíždění sem a tam po kolejnici, chraňte stírač
proti poškození díky ostrým hranám otvorů v kolejnici.
22
Pozor:
V bezprostřední blízkosti integrovaného pravítka a odměřovací hlavy se smí používat pouze nemagnetické
materiály (obr. A)
K přepravě a k vyrovnání kolejnic AMS používejte pouze nemagnetické pomůcky (obr. B).
Zabraňte přímému kontaktu nástrojů s magnetickou měřicí páskou (obr. C).
K čištění kolejnic a vozíků používejte lakový benzín nebo líh.
Odměřovací hlavu demontujte dříve než s vozíkem MONORAIL (2) sjedete z (resp. najedete na) kolejnice
(obr. D).
Odměřovací systém
ƒ K demontáži snímací hlavy musí být k dispozici dostatek volného prostoru
ƒ Dbejte na následující průměry: kabelový konektor: Ø = 28 mm
přívodní kabel odměřovací hlavy: Ø = 6 mm
prodlužovací kabel: Ø = 8 mm nebo Ø = 14 mm
23
6.2 Varianta montáže 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Referenční kolejnici (1) upněte proti dorazové ploše lože
stroje a
Protilehlou kolejnici (2) paralelně vyrovnejte a provizorně
upevněte.
Montážní desku postavte na vozík a upevňovací šrouby
zlehka dotáhněte.
Montážní desku upněte proti dorazovým plochám vozíku na
upevněné referenční kolejnici a pevně ji přišroubujte.
Přišroubujte jeden vozík napevno na ještě neupevněnou
kolejnici na montážní desce.
Pokud jsou vozíky s přídavnými stěrači chráněny
ochrannou montážní folií: zajistěte montážní ochrannou folii
proti sklouznutí, viz odstavec 7.3.
Posuňte montážní desku s vozíkem sem a tam,
upevňovací
šrouby neupevněné kolejnice pevně dotáhněte, a to co
nejblíže u již dotaženého vozíku,
viz odstavec 6.1.
Montážní desku napevno přišroubujte.
24
6.3 Varianta montáže 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obě kolejnice upněte proti dorazovým plochám a napevno
přišroubujte, viz odstavec 6.1.
Namontujte ev. přítlačné šrouby, svěrací lišty nebo klínové
lišty.
Postavte montážní desku na vozíky a všechny upevňovací
šrouby zlehka dotáhněte.
Montážní desku upněte proti dorazovým plochám vozíku na
referenční kolejnici a napevno ji přišroubujte k těmto oběma
vozíkům.
Pokud jsou vozíky s přídavnými stěrači chráněny
ochrannou montážní folií: zajistěte montážní ochrannou folii
proti sklouznutí, viz odstavec 7.3.
Posuňte montážní desku s vozíky jednou přes celou délku
kolejnice.
Montážní desku napevno přišroubujte.
6.4 Varianta montáže 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Referenční kolejnici upněte proti dorazové ploše a pevně ji
přišroubujte, viz odstavec 6.1.
Protilehlou kolejnici paralelně vyrovnejte a provizorně
upevněte.
Postavte montážní desku na vozíky a všechny upevňovací
šrouby zlehka dotáhněte.
Montážní desku upněte na každé straně proti dorazovým
plochám vozíku na referenční kolejnici a napevno ji
přišroubujte.
Pokud jsou vozíky s přídavnými stěrači chráněny
ochrannou montážní folií: zajistěte montážní ochrannou folii
proti sklouznutí, viz odstavec 7.3.
Namontujte ev. přítlačné šrouby, svěrací lišty nebo klínové
lišty.
Posuňte montážní desku s vozíkem sem a tam, upevňovací
šrouby neupevněné kolejnice pevně dotáhněte, a to co
nejblíže u již dotaženého vozíku viz odstavec 6.1.
25
6.5 Varianta montáže 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
Demontujte odměřovací hlavu, viz odstavec 9.3.
Sjeďte vozíky, viz odstavec 9.2. Použijete k tomu pro každý
vozík vždy montážní kolejnice. Dbejte přitom na to, že vozík
a kolejnice patří k sobě.
Upněte dorazovou plochu vozíků (broušenou stranu) proti
dorazové ploše montážní desky a pevně dotáhněte.
Pokud jsou vozíky s přídavnými stěrači chráněny
ochrannou montážní folií: zajistěte montážní ochrannou folii
proti sklouznutí, viz odstavec 7.3.
Referenční kolejnici upněte proti dorazové ploše a pevně ji
přišroubujte, viz odstavec 6.1.
Namontujte ev. přítlačné šrouby, svěrací lišty nebo klínové
lišty.
Protilehlou kolejnici (2) paralelně vyrovnejte a provizorně
upevněte.
Nasaďte montážní desku na obě kolejnice.
Posuňte montážní desku s vozíkem sem a tam, upevňovací
šrouby neupevněné kolejnice pevně dotáhněte, a to co
nejblíže u vozíků, viz odstavec 6.1.
Namontujte odměřovací hlavu, viz odstavec 9.3.
26
7
Dokončení montáže
7.1 Kontrola souběžnosti a přímosti lineární osy
Po montáži je nutno zkontrolovat funkci a přesnost vedení.
Paralelnost
Pomocí měřicích hodinek a dvou spojených vozíků zkontrolujte
dodržování tolerance paralelnosti pro kolejnice.
Jako referenční plochu použijte u protilehlé kolejnice vertikální boční
dorazovou plochu.
Přesnost průběhu
Pomocí laseru, autokolimátoru nebo měřicích hodinek a pravítka
zkontrolujte přesnost průběhu. Měření by se mělo vždy provádět u
saní stroje a ne u jednotlivých vozíků, aby se docílilo korektních
výsledků.
Optické odečtení u saní u suportu pomocí laseru / autokolimátoru.
Vertikální měření průběhu pomocí dvou měřicích hodinek
Dvě měřidla se doporučují, aby se díky diferenčnímu měření
eliminovaly úhlové odchylky vodicího vozíku okolo podélné osy
kolejnice.
Při použití jednoho měřidla dodržte boční polohu co možná nejblíže
vodicí kolejnici.
Horizontální měření průběhu pomocí dvou měřicích hodinek
Dvě měřidla se doporučují, aby se díky diferenčnímu měření
eliminovaly úhlové odchylky vodicího vozíku okolo podélné osy
kolejnice.
Při použití jednoho měřidla dodržte hluboké umístění co možná
nejblíže centru vodicí kolejnice.
27
7.2 Montáž krytek šroubů kolejnic
!
Pozor:
ƒ Otvory v kolejnici a krytky mohou mít ostré hrany – nebezpečí poranění
ƒ Noste rukavice
ƒ Chraňte stěrače vozíků při pohybu přes neuzavřené otvory v kolejnici pomocí
montážní ochranné pásky
Plastové zátky MRK / BRK
Pro montáž používejte plastové kladivo a mezikus, např. špalík
z plexiskla nebo montážní kolejnici.
Průběh montáže
1.
Nasaďte zátku na předem očištěný otvor v kolejnici. Dbejte
přitom na paralelní polohu zátek s povrchem kolejnice.
2.
Nejprve zátky zatlučte zlehka.
3.
Ještě jednou zkontrolujte jejich dosednutí a vzniklé otřepy
odstraňte.
4.
Potom zátky vyrovnané zatlučte až na úroveň vrchu
kolejnice.
Mosazné zátky MRS / BRS
Pro řádnou montáž mosazných zátek doporučujeme hydraulické
nářadí MWH.
Detailní popis montážního postupu viz montážní návod Mosazné
zátky MRS pro MONORAIL MR.
28
Ocelové zátky MRZ
Pro řádnou montáž ocelových zátek doporučujeme hydraulické
nářadí MWH.
Detailní popis montážního postupu viz montážní návod Ocelové
zátky MRZ pro MONORAIL MR.
Krycí pásky MAC / BAC
!
Pozor
Krycí pásky se mohou při skladování a přepravě zlomit a tak
poškodit stěrače vozíků.
¨Krycí pásky podepírejte vždy po celé délce.
¨Zalomené krycí pásky nepoužívejte.
Pro řádnou montáž krycích pásků doporučujeme montážní nářadí
MWC, resp. BWC.
Montáž je detailně popsána v montážním návodu Krycí pásky MAC
pro MONORAIL MR, resp. v montážním návodu Krycí pásky BAC pro
MONORAIL BM.
7.3 Odstranění ochranné montážní folie pro přídavné stěrače (opce)
Vozíky s přídavnými stěrači ZCN/ZCV se vydodávají s ochrannou
montážní folií, pokud se kolejnice šroubují seshora a upevňovací
otvory se zakrývají zátkami. Ochranná montážní folie chrání těsnicí
břity během montáže a smí se odstranit teprve až jsou upevňovací
otvory kolejnic uzavřené.
!
Pozor
Přídavné stěrače mohou být při pojezdu vozíku poškozeny hranami otevřených
upevňovacích otvorů v kolejnicích.
ƒ Ochrannou montážní folii odstraňujte až po uzavření upevňovacích otvorů.
29
¨ Ochrannou montážní folii stahujte z vozíku ve směru kolejnice.
7.4 Mazání
Mazací přípojky
Našroubujte mazací přípojky do vozíků.
Dbejte přitom na následující:
ƒ Před montáží mazacích přípojek zkontrolujte, zda je mazací přípoj
v čelní desce otevřený.
ƒ U mazacích přípojů se jedná o plastový závit..
ƒ Beim Einbringen der Schmieranschlussstücke mit entsprechender
Sorgfalt vorgehen.
ƒ Maximální utahovací moment 1,5 Nm.
ƒ Minimální hloubka zašroubování 4 mm (hloubka závitu v čelní
desce: 6mm).
ƒ Přípojky s kuželovým závitem:
Max. hloubka zašroubování podle délky závitu.
Při mazání seshora vložte přiložený těsnicí kroužek do vyhloubení
čelní desky a eventuálně zlepšete přilnavost těsnicího kroužku
troškou mazacího oleje. Je-li k dispozici centrální mazání, připojte
vozík na centrální mazání.
Pokyn
Přestavbové práce u čelních desek vozíků kvůli změně mazacího přípoje nechte
provést výhradně firmou SCHNEEBERGER.
První mazání
Poveďte první namazání vozíků s množstvím maziva viz odstavec 11.3. Vozíky
při tom posuňte několikrát o více než trojnásobek jejich délky. Kolejnici mírně
natřete mazivem pro vedení. Tenký film maziva na kolejnicích sníží spotřebu
maziva na začátku provozu, protože hrubosti povrchu kolejnice jsou již mazivem
naplněny.
30
Mazací deska
Mazací desky jsou dodávány připravené k montáži, to znamená naplněné olejem!
Pokyn:
ƒ Kontaktní prvky odevzdávající olej jsou mírně předepnuté a mohou být
nesprávnou manipulací zničeny..
ƒ Opatrně nasuňte mazací desky přes konec kolejnice.
ƒ Mazací desky montujte jen tehdy, pokud je vozík na kolejnici.
ƒ Detailní popis montáže viz montážní návod Mazací deska SPL pro MONORAIL.
7.5 Montáž interpolační a digitalizační elektroniky SMEa (opce)
¨ Nastavte a namontujte interpolační a digitalizační elektroniku SMEa, viz Návod
k použití interpolační a digitalizační elektroniky SMEa.
7.6 Montáž a připojení snímací hlavy
Montáž odměřovací hlavy
U systémů MONORAIL AMS, které jsou vydodávány bez odměřovací
hlavy, je přírubová skříňka uzavřen ochranným plechem. Ten je nutno
pro montáž odměřovací hlavy odstranit.
Pozor:
Při manipulaci a nasazování odměřovací hlavy
dbejte na to, aby nedošlo k poškození pružiny
kluzáku a aby se mezi kluznici snímače a pravítko
nedostaly žádné částice.
7.6.1 AMSA 3B, AMSD 3B, AMSA 4A, AMSD 4A, AMSA 3L
Odstraňte eventuálně krycí plech na přírubové skříňce.
1.
Opatrně nasaďte odměřovací hlavu do bočního vybrání
v přírubové skříňce.
2.
Nasaďte a dotáhněte dva upevňovací šrouby. Utahovací
moment 0,3 Nm. Žádné další justážní práce nejsou nutné.
31
7.6.2 AMSABS 3A
1.
2.
3.
4.
Odstraňte eventuálně krycí plech na přírubové skříňce.
Aktivujte baterii.
Opatrně nasaďte v pravém úhlu odměřovací hlavu do
vybrání v přírubové skříňce.
Posuňte odměřovací hlavu ve směru vozíku až k dorazu,
viz obrázek. Tímto postupem je zaručeno, že odměřovací
systém při montáži automaticky rozpozná svoji absolutní
polohu a po montáži je okamžitě provozuschopný. Po
zapnutí řídicího systému svítí LED zeleně.
Připojení odměřovací hlavy
Pozor
Zkratové proudy vytváří nebezpečí zničení elektroniky v odměřovací hlavě.
Před připojením kabelu přerušte napětí a zajistěte, aby ho nikdo nepovolaný
nemohl obnovit.
Připojení přímo k řídícímu systému:
Připojte konektor odměřovací hlavy k řídícímu systému a pevně rukou dotáhněte
převlečnou matici.
Připojení přes SMEa:
1.
Připojte 12pólový konektor odměřovací hlavy k interpolační a digitalizační
elektronice SMEa a pevně rukou dotáhněte převlečnou matici.
2.
Zapojte propojovací kabel mezi SMEa a řídícím systémem.
Ukazatel provozního stavu
Varianty odměřovacího systému AMSD 3B, AMSD 4A a AMSABS 3A mají ve
skřínce elektroniky za odměřovací hlavou servisní LED, která zobrazuje různé
provozní stavy odměřování.
AMSD 3B / AMSD 4A
Stav LED
Bezvadná funkce
Trvalá zelená
Bezvadná funkce
Blikající zelená
Síla signálu příliš velká, funkce ještě k° dispozici se
sníženou přesností, rušící signál – Uas aktivni
Blikající
zelená- červená
Síla signálu příliš velká, funkce ještě k° dispozici se
sníženou přesností, rušící signál – Uas aktivni
Mihotavá
zelená- červená
Síla signálu nulová, žádná funkce, rušící signál -Uas
aktivní
Blikající Červená
Příliš vysoká rychlost pojezdu, rušící signál – Uas aktivní
Mihotavá červená
Chyba provozního napětí (< 4,5 V °nebo > 5,5 V),
rušící signál -Uas aktivní
Trvalá Červená
Chyba hardwaru, žádná funkce, rušící signál -Uas aktivní
32
AMSABS 3A
ááááíížěřš
Stav LED
Význam
Trvalá zelená
Bezvadná funkce
Zelená+blesk
červen
Interní zálohovací napětí příliš nízké
Mihotavá
zelena-červená
Neuvedeno (při demontáži)
Blikající
Červená
Napájecí napětí mimo toleranci
Mihotavá
červená
Sledování amplitudy detekuje signály mimo toleranci
(žádná funkce)
Trvalá
červená
Chyba hardwaru, (žádná funkce)
7.7 Skříňka s elektronikou a položení kabelu
Kryt elektroniky
Snímací hlavy odměřovacích systémů (ne AMSA 3L) mají samostatný box s
elektronikou, který je integrován do kabelu za snímací hlavou. U všech typů AMS,
mimo AMSA 3L, má tento box na přední straně jednu LED, která zobrazuje různé
provozní stavy. Box s elektronikou namontujte do blízkosti saní stroje a přitom
dbejte na následující:
ƒ Box s elektronikou umístěte tak, aby byly pro případ servisu dobře přístupné
přední strana boxu a diagnostická LED (u AMSD 3B/4A, AMSABS 3A). Die
Kabel von und zur Box nicht unter Spannung verlegen.
ƒ Dodržte minimální poloměry ohybu, viz kapitola 11.4.
ƒ Uspořádání děr pro šrouby, viz kapitola 11.1.
Kabel
¨ Bei Při pokládání kabelů pro odměřovací systém dbejte na tyto body:
ƒ Jako prodlužovací a propojovací kabel mezi odměřovacím systémem a
řízením se použijí 12pólové kabely s minimálním průřezem [4 x (2 x 0,14) + (4
x 0,5)] mm2.
ƒ Maximální délky kabelů jsou:
Druh signálu
Max. dèlka kabelu
analogovy
30 m
digitální
50 m
ƒ Při použití AMSA s analogovým signálem a interpolační a digitalizační
elektronikou SMEa platí uvedené délky kabelů stejně, to znamená max. 30 m
mezi odměřovacím systémem a SMEa a 50 m mezi SMEa a řídícím
systémem.
ƒ U kabelových průchodek dodržte rozměry montážního soklu podle katalogu,
resp. průměru konektoru (Ø = 28 mm).
ƒ Kabely nepokládejte vedle rušivých zdrojů, např. magnetických polí
napěťových napájení, síťových vedení, motorů, ventilů, relé a jejich přívodů.
33
Dostatečná distance ke kabelům s rušivým signálem se dosáhne pomocí:
ƒ odstupu 0,1 m
ƒ uzemněné mezistěny, jsou-li použity kovové kabelové šachty
ƒ minimálního odstupu 0,2 m od napáječové tlumivky ve spínacích síťových
částech
ƒ oddělení hydraulických hadic a elektrických kabelů.
ƒ Odměřovací hlavu je nutno položit pokud možno staticky, tedy např. ne do
kabelových zkušebních kanálů. Pro pohyblivý přívodní řetěz (kabelšlep) použijte
prodlužovací kabel.
1 Odměřovací hlava ; 2 Kabel snímače ; 3 skříňka-box s elektronikou;
4 Kabel odměřovací hlavy;5 Prodlužovací kabel; 6 Pohyblivý přívodní řetěz
ƒ Nepoužívejte kanály s ostrými hranami.
ƒ Položte kabely bez tahového zatížení.
ƒ Dodržte poloměry ohybu kabelů, viz kapitola 11.4.
7.8 Montáž mechu FBM/FBB - opce
Mechy se používají hlavně jako dodatečná ochrana vodicích
kolejnic před prachem a stříkající vodou.
1.
2.
3.
4.
Před montáží mechů uzavřete otvory kolejnice zátkami,
resp. krycí páskou.
Saně stroje posuňte zhruba do středu zdvihu.
Mezidesku (2) nasaďte před první vozík (1) tak, aby
zahloubení v upevňovacím otvoru bylo na té straně, která je
od vozíku odvrácena.
Mezidesku upevněte pomocí centrálního šroubu (3) na
středním závitu mazací přípojky čelní desky, utahovací
moment 1,5 Nm.
34
5. Předmontované mechy (s opěrným rámem a nýtovanou zátkou)
nasuňte na kolejnici
6. Nýtovanou zátku na konci mechů zaklapněte do odpovídajících
otvorů (4) mezidesky.
7. Koncovou desku (5) nasaďte na konec kolejnice tak, aby strana
se zahloubením v upevňovacích otvorech ležela na straně,
která
je od vozíku odvrácená.
8. Koncovou desku s přiloženými šrouby (6) přišroubujte.
9. Nýtovanou zátku (7) na konci vlnovce zaklapněte do patřičných
otvorů (8) na koncové desce.
10. Zkontrolujte, zda vlnovec dobře klouže na kolejnici a zda se
sklady příliš nestlačují nebo neroztahují do koncových poloh
saní.
7.9 Kontrola výsledku montáže
Po montáži je nutno vedení a příslušenství zkontrolovat na správnou montáž a
funkci.
Posouvací síla
• Pohněte saněmi stroje přes celou zdvih a přitom dbejte na rovnoměrný
posouvací odpor a beztrhavý plynulý pohyb.
Mazání:
• Při pokládání mazacího vedení dbejte na tyto body: Zajistěte, aby mazací vedení
byla řádně připojena a odvzdušněna a aby vozík měl vozík dostatečný přívod
maziva. Dopravu maziva lze zkontrolovat tak, že se spustí přísun maziva a
současně se pohne vozíkem po kolejnici. Při tom musí být na kolejnici viditelný
tenký film maziva a mazivo nesmí unikat z mazacího vedení, mazacích přípojek
ani mezi čelní deskou základním tělem vozíku.
Příslušenství
Detaily k průběhu montáže a kontrola jsou popsány v jednotlivých montážních
návodech pro příslušenství, viz kapitola 1.4.
35
Krycí pásky a zátky
Břity stěračů vozíku se za provozu nesmí poškodit otřepy nebo přesahujícími díly
uzavíracích prvků.
ƒ Krycí pásky a zátky zkontrolujte prsty na rovnoměrnost a vyrovnané dosednutí.
ƒ Krycí pásky¨musí čistě a bez mezer doléhat na povrch kolejnic a nesmí být
zlomené. Konce musí být zajištěny přidržovacím úhelníkem a koncovkami.
ƒ Zátky musí být vyrovnané a musí být namontovány paralelně s povrchem
kolejnic, to znamená, že nesmí přesahovat ani nesmí ležet příliš nízko. U
plastových a mosazných zátek zajistěte, aby již byly odstraněny zbytkové
otřepy.
Čelní desky a přídavné stěrače
Stěrače u čelních desek vozíků a u dílů příslušenství, ale i přídavné stěrače musí
být zkontrolovány na správné dosednutí a funkci. Mazivo nanesené na kolejnice
musí být čistě otřeno a nesmí na přejížděném povrchu kolejnic vytvářet žádné
šmouhy.
Kontrola stěračů:
1.
Očistěte kolejnice i těsnicí břity stěračů od maziva a od
částic nečistoty.
2.
nebo olej a hadříkem ho rovnoměrně rozetřete.
3.
Pohněte vozíky se stěrači několik centimetrů po
namazané kolejnici, potom zpět do výchozí pozice a
ještě jednou dopředu, avšak ne tak daleko jako při
prvním zdvihu.
Na konci prvního zdvihu musí být účinek stěrače zřetelně znát
(1), protože zde bude nahrnuto přebytečné mazivo. Zajetím zpět
se mazivo nacházející se na těsnicím břitu stáhne zpět. Na konci
druhého pohybu musí být, při správné funkci stěrače, viditelný
tenká průchozí linie maziva na kolejnicové dráze (2). Není-li tato
vytvořena, nebo je-li přerušená, poukazuje to na nedostatečné
předepnutí nebo nedoléhání stěrače.
36
Plechový předstěrač
Předstěrače musí vytvořit okolo profilu kolejnice rovnoměrnou mezeru a nesmí se
kolejnice na žádném místě dotýkat.
¨ Pomocí etalonových plíšků snímací šablony a pojezdem saní stroje zkontrolujte
správné dosednutí stěrače.
Mechy
U mechů je nutno kontrolovat správnou montáž na mezidesce a koncové desce,
aby byla zajištěna volnost jejich pohybu.
• Pojeďte proto v ose stroje a zkontrolujte přitom, zda mech po kolejnice dobře
klouže a zda se v koncových polohách saní příliš nestlačuje nebo příliš
nerozevírá.
37
8 Uvedení do provozu
8.1
Kontrolní seznam vedení
Před uvedením do provozu se musí kontrolou následujících bodů zajistit, že byla
dosažena funkčnost vedení:
Führung ordnungsgemäß montiert, siehe Kapitel 6
ƒ Vedení je řádně namontováno, viz kapitola 6
ƒ Byla zkontrolována systémová přesnost i pasivní posunový odpor vozíků, viz
kapitola 7.1
ƒ Je zajištěn přísun maziva, viz kapitola 7.9
ƒ Byla odstraněna antikorozní ochrana a kolejnice byla naolejována, viz
kapitola 5.3
ƒ Bylo provedeno první mazání, viz kapitola 7.9
ƒ Byl namontováno krytí kolejnice a bylo zkontrolováno jeho dosednutí, viz
kapitola 7.9
ƒ Byla zkontrolována funkce stěračů, viz kapitola 7.9
ƒ Byla zkontrolována funkce a dosednutí mechů, viz kapitola 7.9
8.2
Kontrolní seznam odměřovacího systému
Kontrolou následujících bodů se zajistí, že byla dosažena funkčnost
odměřovacího systému:
ƒ Vozík s přírubovou skříňkou musí být najetý na kolejnici tak, aby se vybrání pro
odměřovací hlavu nacházelo na straně kolejnice s pravítkem. Strana s
pravítkem se pozná podle symbolu referenční značky.
ƒ Baterie se u AMSABS 3A aktivuje odstraněním magnetu u boxu elektroniky, viz
kapitola 5.6
ƒ Odměřovací hlava správně namontovaná do vybrání v přírubové skříňce, viz
kapitola 7.6
ƒ Kabel a box elektroniky musí být správně položeny a připebvněné,
viz kapitola 7.7
ƒ Musí být vytvořeno spojení s řídícím systémem, viz kapitola 7.6
ƒ LED ukazatele provozního stavu (volitelně) musí po zapnutí řízení svítit zeleně
38
9 Údržba
9.1 Čištění
Vorsicht
ƒ Všechny díly očistěte lihem nebo lakovým benzínem. Nepoužívejte čisticí
prostředky nebo rozpouštědla, která by mohla napadat plasty.
ƒ Znečištěné kolejnice očistěte měkkým hadříkem nebo látkou nepouštějící
chlupy. Nepoužívejte stlačený vzduch!
ƒ Zabraňte přímému kontaktu nářadí s magnetickým pravítkem kolejnice.
9.2 Montáž a demontáž vozíků
ƒ Vozíky a kolejnice tvoří jednu jednotku. U spárovaného
provedení mezi sebou nezaměňujte vozíky z různých kolejnic.
ƒ Aby nemohla valivá tělíska z vozíku vypadnout, používejte pro
najetí i sjetí vozíku montážní kolejnici.
!
Pozor
Jestliže se sjíždí nebo najíždí vozíkem s přírubovou skříňkou pro odměřovací
systém AMS s vestavěnou odměřovací hlavou, mohou se ohnout pružiny kluzáku
snímače.
¨Před najetím nebo sjetím vozíku demontujte odměřovací hlavu.
1.
2.
!
Najeďte vozíky na montážní kolejnici MRM/BRM.
Ponechte vozíky během přepravy nebo skladování na montážní kolejnici.
Dbejte na to, aby vozíky a příslušnou kolejnici nebylo možno zaměnit.
Pozor
Třísky, které se mohou zaklínit pod plechovými předstěrači, mohou poškrábat
magnetické pravítko.
¨ Na kolejnicích magnetickým pravítkem pouze pro odměřovací systém AMS
použijte označené předstírače.
3. Najíždějte jednotlivými vozíky z montážní kolejnice zase na příslušnou kolejnici.
U vozíků s plechovými předstěrači při tom dbejte na následující:
ƒ
Mírně povolte upevňovací šrouby předstěrače na čelní desce.
ƒ
Najeďte vozíky na kolejnice.
ƒ
Dodržte rovnoměrnou radiální mezeru mezi předstěračem a kolejnicí
a upevňovací šrouby zase dotáhněte.
39
9.3 Výměna odměřovací hlavy
Systémy odměřování polohy AMS od fy SCHNEEBERGER jsou principiálně
bezúdržbové. V případě defektu odměřovací hlavy lze tuto snadno vyměnit bez
demontáže vozíku.
Varování
Nebezpečí přiskřípnutí pohyblivými saněmi pojíždějícími v ose.
¨ Před výměnou odměřovací hlavy vypněte hlavní vypínač a zajistěte ho proti
znovuzapnutí. Eventuálně zajistěte osu.
Pozor
Nebezpečí zničení elektroniky odměřovací hlavy v důsledku zkratových proudů.
¨ Před výměnou odměřovací hlavy přerušte přívod napětí a zajistěte, aby ho
nikdo nepovolaný neobnovil.
Demontáž odměřovací hlavy
1.
Vypněte hlavní vypínač a zajistěte ho proti znovuzapnutí.
2.
Eventuálně demontujte ochranný kryt.Position der
ausgefallenen Achse sichern.
3.
Zajistěte polohu vypadlé osy.
4.
Odpojte přívodní kabel odměřovací hlavy.
5.
Uvolněte upevňovací šrouby samostatného krytu
elektroniky.
6.
Uvolněte upevňovací šrouby odměřovací hlavy do
přírubové skříňky.
7.
8.
9.
U AMSABS 3A posuňte podélně odměřovací hlavu do její
drážky, až se bude moci radiálně volně pohybovat.
Vyjměte odměřovací hlavu opatrně vodorovně k dorazové
ploše z přírubové skříňky.
Zaznamenejte poruchu a sériové číslo a odměřovací hlavu
zabalte.
40
Montáž odměřovací hlavy
1.
Zkontrolujte dotykovou plochu odměřovací hlavy v přírubové skříňce na
znečištění, např. zbytky otřepů nebo barvy.
2.
Očistěte magnetické pravítko.
3.
Opatrně vybalte novou odměřovací hlavu.
4.
Očistěte eventuálně kluznici snímače odměřovací hlavy.
5.
Aktivujte baterie AMSABS 3A, viz kapitola 5.6.
6.
Opatrně odměřovací hlavu nasaďte vodorovně k dotykové ploše do
vybrání v přírubové skříňce a zajistěte, že doléhá po celé ploše.
7.
U AMSABS 3A posuňte odměřovací hlavu paralelně ke kolejnici, až
dosáhne svou přišroubovanou pozici. Díky tomuto postupu je zaručeno,
že odměřovací systém při montáži automaticky rozpozná svou absolutní
pozici a je po montáži okamžitě připraven k provozu. Po zapnutí řízení
svítí LED zeleně.
8.
Dotáhněte upevňovací šrouby na přírubové skříňce. Utahovací moment
0,3 Nm.
9.
Položte kabel a upevněte samostatný box elektroniky. Dbejte při tom
pokynů uvedených v kapitole 7.7.
10.
Nasaďte přívodní kabel se zástrčkou a pevně rukou dotáhněte
převlečnou matici.
11.
Obnovte přívod napětí.
12.
U AMS s ukazatelem provozního stavu zajistěte, aby LED svítila zeleně.
13.
Najustujte nulový bod (ne u AMSABS 3A): proveďte referenční pojezd
pomocí řídícího systému. Dbejte při tom na to, aby bylo s různými
odměřovacími hlavami variovat rozpoznání pozice referenční značky o
± 0,5 mm.
Pozor
Bez seřízení nulového bodu není stroj provozně bezpečný.
¨ Po každé montáži odměřovací hlavy seřiďte nulový bod znovu
(mimo AMSABS).
9.4 Výměna baterie AMSABS 3A
Zálohovací baterie, která se nachází v boxu elektroniky odměřovací hlavy a která
se stará o to, aby systém zůstal i při vypnutém stroji zcela funkční, má kumulativní
funkční dobu cca 5 roků. Znamená to, že může po aktivaci odměřovacího
systému, při vypnutém externím proudovém napájení dodávat systému 5 roků
energii.
Pokud by napětí baterie mělo přece jen někdy poklesnout příliš nízko, lze baterii
bez problémů vyměnit.
Zobrazení stavu baterie
U AMSABS 3A s rozhraním SSI se nízký stav baterie zobrazuje na stavové LED,
viz kapitola 7.6.
¨ Předem stanovte interval údržby pro odměřovací hlavu.
U AMSABS 3A s rozhraním FANUC se při nedostatečném stavu baterie objeví
chybové hlášení v řídícím systému. FANUC –chybový protokol, viz kapitola 10.2.
¨ Předem stanovte interval údržby pro odměřovací hlavu.
Výměna baterie
Během výměny baterie je odměřovací systém díky integrovanému kondenzátoru
ještě cca 15 min napájen napětím, takže systém je po výměně baterie okamžitě
znovu připraven k provozu.
41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Odšroubujte víčko bateriové přihrádky na zadní straně boxu
elektroniky.
Vyjměte vybité baterie.
Vložte nové baterie, přitom dbejte na správnou polaritu.
Zkontrolujte správnou polohu o-kroužku v drážce a
zajistěte, aby o-kroužek, drážka i dorazová plocha víčka
nebyly znečištěny.
Nasaďte na bateriovou přihrádku víčko a pevně je
zašroubujte, utahovací moment 0,3 Nm.
Vybité baterie řádně zlikvidujte, dbejte přitom na specifické
směrnice dané země.
Kontrola a výměna příslušenství a spotřebních dílů
Čelní desky a přídavné stěrače
Bezvadná funkce těsnění vodicích vozíků je předpokladem pro dlouhou životnost
vedení. Obecně jsou těsnění při dostatečném mazání a čistém okolí bezúdržbová.
Přesto mohou určité podmínky v okolí jako prach, třísky nebo nedostatečné
mazání, které se projeví na vedení, vést ke zvýšenému opotřebení těsnicích břitů.
¨ Stěrače čelních desek a přídavné stírače kontrolujte v pravidelných odstupech
(max. 6 měsíců) na opotřebení a eventuálně je vyměňte.
Kontrola
ƒ Zkontrolujte příčné stírací břity čelní desky, tím že na kolejnici nanesete mazivo
(viz kapitola 7.9).
ƒ Při pojezdu musí být mazivo čistě setřeno a při pojezdu zpět se na přejížděných
površích kolejnic nesmí tvořit žádné šmouhy.
ƒ Při poškození čelní desku nebo přídavné stěrače vyměňte.
Výměna
Pokyn
Při výměně čelních desek a dodatečných stíračů musí být upevňovací šrouby
čelních desek odstraněny. Přitom je nutno dbát na to, aby čelní desky u
MONORAILu BM nebyly nikdy staženy ze základních vozíkových tělísek. U
MONORAILu MR by se měly čelní desky sundávat z vozíků pouze při jejich
výměně a vozíkem by se nemělo po odstranění čelní desky pohybovat.
Pro najetí i sjetí vozíků z kolejnice používejte vždy montážní kolejnici.
U vozíků s odměřovacím systémem před najetím a sjetím z kolejnice demontujte
z přírubové skříňky odměřovací hlavu.
Pozor
U MONORAILu BM je čelní deska částí přesměrování valivých tělísek. Stažení
čelní desky vede ke ztrátě kuliček. Zde se vymění pouze do čelní desky vložené
příčné stěrače a ne celá čelní deska.
42
Čelní desky s integrovanými příčnými stěrači u MONORAILu
MR
U MONORAILu MR se vymění kompletní čelní deska.
1.
Uvolněte šrouby a čelní desku axiálně stáhněte z kolejnice.
Vozíkem při tom nepohybujte.
2.
Novou čelní desku namontujte v obráceném pořadí. Dbejte
na max. utahovací moment upevňovacích šroubů podle
kapitoly 11.2.
Příčné stěrače pro čelní desky u MONORAILu BM
U MONORAILu BM se vyměňují pouze zvlášť příčné stěrače
v čelní desce.
1. Sjeďte s vozíky z kolejnice pomocí montážní kolejnice.
2. Vytáhněte vadný stěrač směrem dolů z krytu čelní desky.
3. Vsaďte nový stěrač úplně do vodicí drážky čelní desky, až stěrač
slyšitelně zaklapne.
4. Najeďte vozíky zase na kolejnici.
Přídavné stěrače ZCN / ZCV / ZBV
Na základě jejich pružnosti je lze vyměnit přímo na kolejnici. Díky
tomu je možné je instalovat i dodatečně, např. u vozíků, u
nichž jsou příčné stírací břity čelní desky opotřebené, a
vozíky nelze demontovat z kolejnice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uvolněte šrouby na čelní desce vozíku.
Stáhněte přídavný stěrač několik milimetrů z čelní desky,
čelní desku při tom pevně držte u vozíku.
Stěrač odeberte přímo z kolejnice a vyměňte.
Nasaďte nový přídavný stěrač přes průřez kolejnice anebo
ho navlečte přes konec kolejnice.
Stěrač přitiskněte k čelní desce a přitom ho seřiďte pomocí
centrovacích kuželů na zadní straně.
Dbejte na rovnoměrné dosednutí stěrače a dotáhněte
šrouby, max.utahovací moment viz kapitola 11.2.
Podélné stěrače
Kontrola
ƒ Škody na podélných stěračích lze většinou zjistit teprve po úplné demontáži
vozíků nebo přírubových skříněk.
Výměna
• Při poškození podélných stíracích břitů, které jsou s vozíkem pevně spojeny,
vyměňte kompletní součást.
43
Plechový předstěrač ASM / ABM
Kontrola
Předsazený plech zkontrolujte na poškození a rovnoměrnou
mezeru
ke kolejnicovému profilu.
Podle nálezu předstěrač vyměňte nebo znovu najustujte.
Výměna
Uvolněte šrouby na čelní desce a vytáhněte předstěrač přes konce
kolejnice.
Nasuňte nový předstěrač přes konce kolejnice.
Upevňovací šrouby zašroubujte natolik, aby předstěrač bylo možné
posunout ještě rukou. Nastavte rovnoměrnou mezeru mezi kolejnicí
a obrysem předstěrače pomocí šablony resp. Odpovídajících
podložek.
Podržte předstěrač a dotáhněte upevňovací šrouby, maximální
utahovací moment viz kapitola 11.2.
Po dotažení mezeru ještě jednou zkontrolujte.
Kryt kolejnice
Intaktní krytí kolejnice, k nimž patří zátky, krycí pásky a mechy, jsou
předpokladem pro bezpečnou funkci těsnicích systémů vozíků a
jsou tedy spoluodpovědné za dlouhou životnost vedení.
Kryty kolejnic kontrolujte v pravidelných odstupech (maximálně po 6
měsících) na poškození a opotřebení a eventuálně je vyměňte.
Zátky
Musí být vyrovnané a musí být namontovány paralelně k povrchu
kolejnice. Přesahující nebo poškrábané zátky mohou poškodit
stěrače, u hluboko zasazených zátek existuje nebezpečí, že se
bude v otvorech kolejnic hromadit špína nebo že budou stěrače
vozíků poškozeny ostrými okraji otvorů v kolejnici.
Pro demontáž zátek se do závitu před tím vyříznutého do zátky
vycentrovaně zašroubuje šroub. Jakmile šroub doléhá
k upevňovacímu šroubu kolejnice, zátka se dalším šroubování
vytlačí ven.
Kontrola
Špína a třísky v otvorech nebo na povrchu kolejnice, která není
stírána při přejezdu, je jasným znamením nefunkční zátky. V tomto
případě zátku vyměňte a navíc zkontrolujte stěrače vozíku.
Detailní informace ke kontrole, montáži a demontáži viz:
ƒ Montážní návod Mosazné zátky MRS pro MONORAIL MR
ƒ Montážní návod Ocelové zátky MRZ pro MONORAIL MR
44
Krycí pásky MAC / BAC
Tyto musí po celé délce kolejnice čistě a bez mezery s mírným klenutím nahoru
doléhat k povrchu kolejnice. Konce je nutno zajistit pomocí přidržovacích uhelníků
nebo koncovek. Vícedílné pásky nesmí ve styku vykazovat žádnou mezeru.
Kontrola
Krycí pásky je nutno vyměnit při:
ƒ Ohnutí nebo poškrábání pásky
ƒ Jsou-li pásky posunuty v podélném směru, stojí-li na konci do výšky nebo jsou
zlomené.
Výměna
Výměna krycích pásek je detailně popsána v montážních návodech Montážní
návod Krycí pásky MAC pro MONORAIL MR a
Montážní návod Krycí pásky BAC pro MONORAIL BM.
Mechy
Musí čistě klouzat po kolejnici a nesmí být poškozené.
Kontrola
Zkontrolujte mechy na poškození jako trhliny nebo díry. Při poškození mechy
vyměňte a zkontrolujte také vedení MONORAIL na poškození nebo znečištění
a eventuálně je očistěte.
Výměna
Mechy jsou spojeny plastovými nýty s mezideskou na vozíku a koncovou deskou
na konci kolejnice.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Uvolněte mechy např. pomocí plochého šroubováku od
upevňovacích desek.
Upevňovací šrouby koncové desky uvolněte a mechy
stáhněte přes konce kolejnic.
Očistěte vodicí kolejnici, kolejnici a zátku resp. krycí pásku
zkontrolujte na poškození.
Nasuňte na kolejnici nové přemontované mechy
(s nýtovanou zátkou).
Zaklapněte nýtované zátky na konci mechů do příslušných
otvorů v mezidesce.
Přišroubujte koncovou desku a také zde zaklapněte
nýtované zátky na konci mechů do příslušných otvorů
v koncové desce.
Zkontrolujte mechy na správné dosednutí a volnost pohybu.
45
9.6 Náhradní díly - disponibilita
Veškerá lineární vedení produktových skupin MONORAIL MR, BM a AMS se
skládají až ze čtyř logických montážních celků.
1) Kolejnice
2) Vodicí vozík eventuálně s úchytem pro odměřovací hlavu
3) Odměřovací hlava
4) Příslušenství
Montážní celky podléhají technickým změnám, které vedou k lepšímu
konstrukčnímu stavu. Znamená to, že se může interní uspořádání montážních
skupin měnit co do techniky, použitých materiálů počtu a souhry použitých dílů.
Firma SCHNEEBERGER se zavazuje, že po vydodání systémů MONORAIL
poskytne kompatibilní montážní skupiny a tedy také kompatibilní kompletní
systémy, které je možné vyměnit jako montážní skupiny. Tak lze zachovat úplný
servis všech produktů, aniž by bylo nutné upustit od zlepšování. Díly z těchto
montážních skupin se zachovávají, nabízejí a jen do uvedení nové montážní
skupiny a maximálně 1 rok poté. Obráceně vzato to znamená, že montážní
skupiny, které jsou nahrazeny díky novějším konstrukčním stavům, se odhlašují 1
rok před vyběhnutím.
Pro montážní skupiny jako celek nabízí firma SCHNEEBERGER po dobu 10 let po
odhlášení produktu z trhu kompatibilní montážní skupiny, které jsou co do
mechanické geometrie připojení kolejnice, kolizních průřezů a připojovacích
rozměrů provedeny identicky.
Výjimky jsou komunikovány samostatně.
46
2.7 Sehr großes Bild poruch
mit Tabelle und
Text
10 Odstraňování
odměřovacího
systému AMS
10.1 Pokyny k odstraňování poruch
Porucha
Možná příčina
Odstranění
Chybové hlášení
do řízení pohonu
Částice nečistoty
pod kluznicí v
odměřovací hlavě
Očistěte kluznici, přírubovou skříňku
a magnetické pravítko.
Přerušený přívodní
kabel k odměřovací
hlavě
Pokusně zaměnit kabel s jinou osou.
Zkontrolovat kabel na zkrat.
Uvolněný konektor
přívodního kabelu
odměřovací hlavy
Pevně rukou dotáhnout převlečnou
matici.
Vadný pájený
přívod na konektoru
přívodního kabelu
odměřovací hlavy
Rozšroubujte konektor a zkontrolujte
piny konektoru na studené spoje.
Závada odměřovací
hlavy
Vyměňte odměřovací hlavu.
Odměřovací hlava
nebo přírubová
skříňka uvolněné
Dotáhněte upevňovací šrouby.
Osa stále
vypadává ve
stejné poloze
Magnetické pravítko
je magneticky nebo
mechanicky
poškozeno
Je-li to nutné, vyměňte kolejnici.
Osa najíždí do
pozice nepřesně
Offset odměřovací
hlavy nebo
interpolační a
digitalizační
elektroniky SMEa
Vyměňte odměřovací hlavu nebo
interpolační a digitalizační elektroniku
SMEa.
47
10.2 Chybový protokol FANUC pro AMSABS 3A
Error Bit
(as selectable
in amsabscvi)
Error Cause
Comments
FanucBit
LED
Ampl.-Fehler *
Amplitude less than
10%
•„M32 nicht referenziert“
angezeigt
•Interpolation gestoppt
LDAL
LED rot
flickering
CRC M32 *
CRC check settings
and parameters
wrong
•Sin-Cos-Offsets = 0
•Montageoffset = 0
•Fehler ‘Phasenoffset’ indicated
•AGC Mult. = 1, Quot. = 3
LDAL
LED red
continious
CRC Flash *
CRC interpolation
table wrong
CRC is calculated after poweron
(can take a few minutes)
At power on CRC is set ‘OK’
LDAL
LED red
continious
Pos. MSP lang *
MSP got no absolute
position over 60mm of
travel.
Vbat low *
Battery voltage below
2,8V
Warning to exchange battery
BLAL
Battery voltage below
2,7V
Battery exhausted
BZAL
One or more of the
selected error bits (*)
are active.
Default setting is indicated with
an asterisk (*)
CMAL
Summenfehler
maskiert
PMAL
LED green
with red
flashes
Dále uvedená tabulka ukazuje originální popis chybového kódu FANUC. Firma SCHNEEBERGER chybové
kódy pro systém odměřování dráhy AMS příslušně přizpůsobila.
B6
LDAL
Led alarm, necessary to replace the encoder.
B5
BLAL
Battery low alarm, warning, operation is possible.
B3
CMAL
Count miss alarm, absolute position wrong, reset FANUC controller.
B2
BZAL
Battery zero alarm, absolute position can be wrong, reset FANUC controller.
B1
PMAL
Pulse miss alarm, absolute position can be wrong.
48
11 Přílohy
11.1 Technická data
Obecný rozsah použití
Okoli
MR
BM
AMS
Pracovní
-40°C - +80°C
-40°C - +80°C
0°C - +70°C
Skladovací teplota
-40°C - +80°C
-40°C - +80°C
- 20°C - +70°C
30 g
30 g
30 g (10 g)*
Vibrace / rázy
*Pozor: 10 g u AMSA 3L
Rozhraní odměřovací hlavy
Analogová rozhraní TSU / TRU / TMU
Digitální rozhraní TSD / TRD / TMD
Absolutní digitální rozhraní TSA-SSI / TMA-SSI
Rozhraní TSU / TSD / TSA-SSI
12pólová kruhová vidlice s kontaktními kolíčky a převlečnou maticí s vnitřním
závitem.
Délka kabelu: 3 m
49
Rozhraní TRU / TRD
12pólová kruhová vidlice s
kontaktními kolíčky a vnějším závitem.
Délka kabelu: 3 m
Rozhraní TMU / TMD / TMA-SSI
12pólová kruhová vidlice s
kontaktními kolíčky, zabudovaná do montážního soklu.
Délka kabelu: 0,3 m
50
Obsazení konektoru
Rozhraní TSU / TRU / TMU
Rozhraní TSD / TRD / TMD
Kontakt
Signál
Druh signálu
Signál
Druh signálu
1
- Ua2
- kosinus
- Ua2
Kvadraturní signál
2
+5 V Sensor
Zpětná vazba
+5 V Sensor
Napět’ová zpětná vazba
3
+ Ua0
+ Ua0
Referenčí signál
synchronizován
4
- Ua0
Referenčí signál
- Ua0
Referenčí signál
synchronizován
5
+ Ua1
+ Sinus
+ Ua1
Kvadraturní signál
6
- Ua1
- Sinus
- Ua1
Kvadraturní signál
7
- Uas
NC
- Uas
Poruchový signál aktivní low,
minimální délka 20 ms
8
+ Ua2
+ kosinus
+ Ua2
Kvadraturní signál
9
-
NC
-
NC
10
0 V GND
Napájecí napětí
0 V GND
Napájecí napětí
11
0 V Sensor
Zpětná vazba
0 V Sensor
Napět’ová zpětná vazba
12
+5 V
Napájecí napětí
+5V
Napájecí napětí
Referenčí signál
Rozhraní TMA-SSI/ TSA_SSI
Kontakt
Signál
Druh signálu
1
- CLK
- takt
2
+24 Vcc
Napájecí napětí
3
RxD
RS232
kommunikace
4
TxD
RS232 kommunikace
5
+ DATA
+ data
6
- DATA
-data
2.4
7 Beschreibung
- einer Arbeitsabfolge
NCohne Bilder
8
+ CLK
+ takt
9
-
NC
10
0 V GND
Napájecí napětí
11
-
NC
12
+5 Vcc
Napájecí napětí
51
Rozměry odměřovací hlavy
AMSA 3B, AMSD 3B, AMSA 4A, AMSD 4A
1 Odměřovací hlava, 2 Box elektroniky, 3 Rozhraní
AMSA 3L
52
AMSABS 3A
53
11.2 Utahovací momentů šroubů
Utahovací momenty pro kolejnice a vozíky
POZOR:
Šroubové spoje nejsou schopny při patřičně vysokých zátěžích zabránit např.
bočnímu sklouznutí kolejnic nebo vozíků.
¨
¨
¨
U vysokých zátěží proveďte konstrukční opatření proti sklouznutí kolejnic
nebo vozíků.
Údaje výrobců šroubů je nutno dodržet a jsou v každém případě závazné.
Dbejte na dostatečnou pevnost materiálu připojovací konstrukce
Šrouby s nízkou hlavou DIN 6912 dotáhněte podle třídy 8.8.
Utahovací momenty pro upevňovací šrouby DIN 912 / ISO 4762 (µ = 0,125)
Budou-li upevňovací šrouby namazány tukem obsahujícím MoS2 a dotaženy
s použitím momentového klíče, bude dosažena rovnoměrnější předepínací síla.
Z toho vyplývá výrazné zlepšení přesnosti průběhu.
Maximální utahovací moment (NM)
Sroub
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
Konstrukčí velikost
15
15,20
20,25
25-35
30-45
45,55
55,65
65,100
100
100
8.8
3
6
10
24
48
83
132
200
300
675
12.9
5
10
16
40
81
95
166
265
530
1100
Třída
pevnosti
Pozor
Při použití tuků, obzvláště obsahujících MoS2, může koeficient tření µ klesnout až
na polovinu.
¨ Patřičně snižte utahovací momenty.
¨ Zajistěte šrouby, pokud lze očekávat ztráty pnutí.
Utahovací momenty čelních desek a přídavných stěračů
Maximální utahovací momenty pro upevňovací šrouby
a dodatečných stíračů se zjistí z následující tabulky.
čelních
desek
Pozor
Šrouby jsou opatřeny chemickým zajištěním šroubů. Jejich síla přilnavosti se
snižuje s vícenásobným zašroubováním a vyšroubováním, což může vést
k nechtěnému uvolnění šroubů za provozu.
¨ Upevňovací šrouby nepoužívejte vícekrát.
54
1.1
Funktion und
Gültigkeitsbereich
Maximální
utahovací
moment čelní desky (Nm)
MONORAIL BM
MONORAIL MR
Baugröße
MAnz
Baugröße
MAnz
BM 15
0,5
MR 25 – MR 35
1,3
BM 20 – BM 35
0,9
MR 45
1,5
BM 45
1,2
MR 55 – MR 100
2,2
11.3 Mazací množství pro první mazání
Rozsah platnosti
¨Mazací množství pro MONORAIL MR se používá také pro AMSA 3B, AMSD 3B, AMSA 3L, AMSABS 3A
¨Mazací množství pro MONORAIL BM se používá také pro AMSA 4A, AMSD 4A a BZ.
Mazání tukem:
První mazání,
Množství tuku na vozik (cm³)
Typ vozíku MR
MR 25
MR 35
MR 45
MR 55
MR 65
MR 100
A,C,E
1,9
2,9
5,3
8,4
-
-
B,D
2,2
3,7
6,6
10,6
18,9
40
Typ vozíku BM
BM 15
BM 20
BM 25
BM 30
BM 35
BM 45
A,C,E,F
0,9
1,7
2,8
4,7
6,6
12,6
B,D,G
-
2,1
3,5
5,8
8,1
15,6
K
0,7
1,4
-
-
-
-
Pokyny
ƒFirma SCHNEEBERGER doporučuje mazací tuk KP2K podle DIN 51825 nebo tekutý tuk GP00N/GP00N
podle DIN 51826.
ƒ Uvedená mazací množství platí jak pro tuk, tak i pro tekoucí tuk.
ƒWagen beim Befetten mehrmals um das Dreifache seiner Länge verfahren.
ƒ Při nanášení tuku pojeďte vozíky vícekrát o trojnásobek jejich délky.
ƒ U dvou mazacích přípojek na jeden vozík uvedené množství patřičně rozdělte.
55
Mazání olejem:
První mazání,
Množství oleje na vozík pro všechny typy vozíků(cm³)
MR
MR 25
MR 35
MR 45
MR 55
MR 65
MR 100
Libovolná vestavná poloha
0,95
0,55
0,7
0,9
1,2
2,25
BM
BM 15
BM 20
BM 25
BM 30
BM 35
BM 45
Libovolná vestavná poloha
0,2
0,5
0,6
0,9
1,1
1,2
Pokyny
Firma SCHNEEBERGER doporučuje minerální olej typu CLP (DIN 51517) nebo HLP (DIN 51524) ve
viskózním rozsahu ISO VG32 … VG100 (DIN 51519).
Oleje pro dráhu lože CGLP lze použít až do ISO VG220.
Obecné pokyny k mazání
ƒ Celkové množství oleje vstříkněte v jednom impulzu nebo ve více kratších po sobě následujících impulzech
a pojeďte přitom vozíkem.
ƒ U vertikální montáže musí být mazací přípojka umístěna v horní čelní desce.
ƒ U dvou mazacích přípojek na jeden vozík se uvedené množství patřičně rozdělí.
ƒ Vozíky při mazání vícekrát pojeďte o trojnásobek jejich délky.
ƒ Dbejte na polohu montáže osy (oddělené přípojky).
ƒ Eventuálně projeďte mazací zdvihy / čisticí zdvihy.
ƒ Namažte před odstávkou / Znovuuvedením do provozu.
11.4 Poloměry ohybu kabelů
Průměr kabelu
Přípustný poloměr ohybu R
Střídavý ohyb
Jednorázový ohyb
6 mm bez ochranné kovové hadice
≥ 75 mm
≥ 20 mm
8 mm bez ochranné kovové hadice
≥ 100 mm
≥ 40 mm
14 mm s ochranné kovové hadice
≥ 100 mm
≥ 50 mm
56
SCHNEEBERGER – «Essentials for the Best!»
BROCHURES
AUTOMATION
FORMULA-S
LINEAR BEARINGS AND RECIRCULATING UNITS
MINERAL CASTING
MINIRAIL
MINIMODUL
MINISCALE
MINISLIDE
MONORAIL AND AMS
SLIDES
SPECIAL COMPONENTS
SYSTEMS
RACKS
SCHNEEBERGER COMPANIES
SWITZERLAND
SCHNEEBERGER AG
St. Urbanstrasse 12
4914 Roggwil/BE
Phone +41 62 918 41 11
Fax
+41 62 918 41 00
GERMANY
SCHNEEBERGER GmbH
Gräfenau 12
75339 Höfen/Enz
Phone +49 7081 782 0
Fax
+49 7081 782 124
ITALY
SCHNEEBERGER S.r.l.
Piazza Aldo Moro, 2
21018-Sesto Calende (VA)
Phone +39 0331 93 2010
Fax
+39 0331 93 1655
USA
SCHNEEBERGER Inc.
11 DeAngelo Drive
Bedford, MA 01730
Phone +1 781 271 0140
Fax
+1 781 275 4749
CHINA
SCHNEEBERGER (Shanghai) Co.,Ltd.
Rm 606, Sheng Gao International
Building, No.137 XianXia Road
200051 Shanghai
Phone +86 21 6209 0027 / 37
Fax
+86 21 6209 0102
E-Mail:
[email protected]
www.schneeberger.com
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
SCHNEEBERGER MINERAL CASTING
JAPAN
Nippon SCHNEEBERGER K.K.
Shimouma Miyagawa Bld 4F
1-49-12 Shimouma
154-0002 Tokyo
Phone +81 3 5779 7339
Fax
+81 3 3487 6010
INDIA
SCHNEEBERGER India Private Limited
Dhannur, 2nd Floor 15 Sir P M
Road, Fort
400 001 Mumbai
Phone +91 22 2263 2372
Fax
+91 22 2263 2371
CZECH REPUBLIK
SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o
Prumyslovy park 32/20
350 02 Cheb – Dolni Dvory
Phone +420 354 400 941
Fax
+420 354 400 940
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
SCHNEEBERGER FIELD SALES
BENELUX, DENMARK,
SWEDEN
Mobile +31 6 5326 3929
FRANCE
GREAT BRITAIN
ISRAEL
Mobile +43 67 6935 1035
Mobile +33 6 0941 6269
Mobile +44 77 8814 5645
Mobile
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
KOREA
POLAND, SLOVAKIA
AND CZECH REPUBLIC
Mobile +420 6 0278 4077
E-Mail:
[email protected]
E-Mail:
[email protected]
RUSSIA, BELARUS AND
UKRAINE
Mobile +7 985 960 85 53
+38 050 407 6789
+37 529 860 0410
E-Mail:
[email protected]
SPAIN, PORTUGAL
Mobile +82 1 6202 0971
AUSTRIA
Mobile +34 64 991 9740
E-Mail:
[email protected]
+972 5 0551 7920
Download

Produktfoto - Schneeberger