CZ
VRSAR info
2012.
Turistická společnost
města Vrsar
2
VRSAR info
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
9
VRSAR info
CHORVÁTSKO, ISTRIE, VRSAR
Kultůrně-historické památky
události
Sport a rekreace
GASTRONOMIE
Výlety
NAUTICKÝ TURISMUS
UBYTOVÁNÍ
OSTATNÍ INFORMACE
3
4
VRSAR info
Vrsar Vás obejme,
kdyz se mu prenecháte!
Příjemně jsme překvapeni, že jste se rozhodli ,že budete
toto léto našimi hosty. Přejeme aby Vám dovolená ve Vrsaru zůstala v krásných vzpomínkách s okamžiky, na které
nikdy nezapomenete a na podnebí, které Vám nabízí-neopakovatelný archipelag s 18 ostrovy, na zelenilo, čisté
moře a jiná přírodní bohatství. Užívejte a vyprávějte o krásách Vrsaru, jako to někdy v historii, ve svých memoárech,
vypravoval známý dobrodruh a milovník Casanova po
navštěvě ve Vrsaru. Samozřejmě, nezapomente že se sem
vždy můžete vrátit
Turistická společnost
města Vrsaru
VRSAR info
5
6
VRSAR info
1 - VRSAR
1 Vrsar
Vrsar a okolí
Vrsar je jedním z nejvážnějších turistic-
Vrsar má ročně asi 2000 hodin sluneč-
kých středisek na západním pobřeží Istrie.
ních hodin. Větrů je tu několik druhů.
Umístěn je mezi Funtanou a Limským
Bura-hladný vítr, jugo-teplý vítr a mae-
zálivem s překrásným okolím, a tím nabízí
stral-větřík. Bura fouká nejvíce v zimě (z
dokonalé podmínky pro optimální letní
pevniny k moři) a rychle snižuje teplotu
dovolenou.
vzduchu. Jugo fouká z otevřeného moře
k pevnině, bude zataženo a prší.
Podnebí je typu středozemního. Zimy
jsou blahé a léta dlouhá a teplá. Teplota
V létě často fouká maestral, který vás
vzduchu je zřídka pod nulou.
osvěží. Největší teplota moře je 26 stupnů
a nejnižší 8 stupnů C. Pobřeží ve Vrsaru je
Na jaře je průměrná teplota vzduchu 12,5
velmi členité, upravené jsou zálivy a je tu
stupnů, v létě 23,4 stupnů, na podzim 15,6
mnoho ostrůvků. Blízko Vrsaru je Limský
stupnů a v zimě 5,5 stupnů.
záliv, kde se pěstují mušle a ústřice.
VRSAR info
7
1 - VRSAR
Historie
Jméno Vrsar se objevovalo v dějinách v
Histrové se kromě zemědělství a chovu
různých varijantách: Ursaria, Ursarium,
dobytka zabývali i námořním obchodem.
Vrsarium, Orsaria a i jiné. Mezitím, všechna ta jména mají v sobě kořen řeči-ur což
Rozvoj Vrsaru začal v období římské vlá-
znamená pramen. Středozemní mořeplav-
dy. Ve 4. století začíná být významné sta-
ci ve starých časech čerpali pitnou vodu z
rokřesÈanské středisko. To bylo období,
pramene na břehu mezi Funtanou a Vrsa-
kdy Vrsar představoval vážnou křižovat-
rem. Odtud tedy nastalo jméno Ursaria.
ku mezi pevninou a mořem v obchodních
kontatktech. Na vývoj istarských římských
Istrijský poloostrov byl pravděpodobně
středisek a taktéž na Vrsar viditelně pů-
obydlen již v předhistorii. Blízko Vrsaru v
sobila blízkost italské Raveny. Ve Vrsaru
jeskyni sv. Romualda nad Limským záli-
a jeho okolí stále nacházíme stopy řím-
vem byli objeveny stopy paleolitské kul-
ské kultůry. Zánikem Západního římské-
tůry. V předhistorii zde byly obydlené i ně-
ho císařství Istrie připadne pod vládu Gotů
které kopce ve Vrsaru. Pevnosti na území
a roku 538 se připojuje Byzantu pod kte-
dnešního Vrsaru vlastnili známí obyvatelé
rým je až do 8. století.
istrijského poloostrova Histrové. Obydlili
největší díl poloostrova a proto se podle
Začátkem 7.století Istrii obydlují Slovani.
nich jmenuje: Histri-Histria-Istrie.
Byzantskou vládu krátce přeruší vláda
Longobardů a Františkánů. Od 10. do 18.
století ovládají Vrsar porečští biskupové.
8
VRSAR info
1 - VRSAR
V 18.století Vrsar dvakrát navštívil známý
Hitler a Mussolini obsadili Jugoslávii.
milovník a dobrodruh Giacomo Casano-
Istrie je pod okupací Německa.
va o čem svědčí jeho memoáry.
Začátkem května roku 1945 je Vrsar osvoV druhé polovině 18.století Vrsar připad-
bozen partyzány. Po osvobození Istrie při-
ne vlasti Benátek. Potom jím vládne Ra-
padá Chorvátské Republice, která připa-
kousko a vítězstvím.
dá Jugoslávii, a od roku 1990. je Chorvát-
Napoleona připadne Francii. Více než jed-
sko nezávislý stát.
no století a to od roku 1813 do 1918 jím
vládne Rakousko.
Když se rozpadlo Rakousko-Uhersko,
Istrie se stává dílem Italského království
až do její kapitulace roku 1943. Roku 1941.
VRSAR info
9
10
VRSAR info
2 - Kultůrně-historické památky
2 Kultůrně-historické
památky
Zámek-kaštel
Ve 12. a 13. století porečští biskupové
měli na tomto místě menší a skromnější
románský palác, který je později (14.-18.
st.) vystavěn v hradbu jakou vidíme dnes.
Palác byl kdysi pevností ohrazen zdmi
a věžemi, které jsou zachované dodnes.
Blízko jsou zachovalé věže ze 13.století.
Na jižní straně paláce jsou dvě hlídkové
věže se zbrojnicemi. Na omítce levé věže
se nacházejí sluneční hodiny.
Zámek je dnes zcela obnoven. Jeho tři poschodí jsou přetvořena v apartmány.
Kostel Sv. Martina
Hned u Kaštelu se nachází kostel Sv.Martina. Základy kostela jsou položeny začátkem 19.století. Stavba pokračovala od roku
1805 do 1813, ukončena je mezi 1927. až
1935 rokem. Výstavba zvonice je realizována roku 1991. V kostele jsou vystavěny
zajímavé umělecké exponáty.
VRSAR info
11
2 - Kultůrně-historické památky
Kostel Sv. Fošky
Tento kostel je vybudován v první polovině 17.století. Je renovován a je zde sakrální zbírka, která obsahuje drahocenné exponáty.
Otevřeno od : 9-11 a 18-21 hod.
Hlavní městská vrata
Hned u kostela Sv. Fošky jsou hlavní
městská vrata ze 13. století. Ona byla
částí zdí opevněného městečka. Nad vraty,
na kamenné desce, nachází se relief lva
Sv. Marka (symbol Mlétské Republiky.
Lev drží zavřenou knihu, což znamená že
byl vyryt v době, kdy Mletská republika
vedla válku.
Stará románská vrata
Ve srovnání s hlavními městskými vraty,
tato vrata mají menší rozměry. Vystavěna
jsou v druhé polovině 12. nebo začátkem
13.století a i ona byla kdysi dílem opevnění.
Kostelík svatého antona
V blízkosti starých vrat je malý kostel Sv.
Antona Padovanského z druhé poloviny
17.století v renesančně barokním stylu.
12
VRSAR info
2 - Kultůrně-historické památky
Bazylika Sv. Marie z moře
Ve vrsarském přístavu se nachází zajímavý pomník ze středověku: bazylika Sv.
Marie z moře. Je to významný pomník románské architektůry v Istrii. Prvotní kostel Sv.Marie byl postavěn v druhé polovině
8.století. V době mezi 8. a 12.stoletím byla
bazylika restaurovaná a změněná. Dnešní vzhled pochází z 12.století.
Hradby a veže
Prvobytní předhistorické osídlení (z bronzové a železné doby) na vrcholku kopce
bylo ohrazeno zdmi, totéž bylo i ve středověku. Někde mezi 13. a 16.stoletím byly
okolo Vrsaru postaveny nové hradby a na
některých objektech jsou i do dnes zachované fragmenty hradských zdí.
Park skulptůr
Dušana Džamonje
Park skulptůr Dušana Džamonje je hned na
začátku Vrsaru t.j.když prijíždíte směrem od
Poreče. Skulptůry jednoho z nejznámějších
akademických sochařů si můžete prohlédnout každým dnem od 9-20 hodin, kromě
pondělí.
VRSAR info
13
14
VRSAR info
3 - události
3 Události
Koncerty v kostele
Konají se v prostorech Farního kostelíka
Sv.Martina
ve Vrsaru a obožavatele vážné hudby si
přijdou na své. Organizátoři je TZO Vrsar a
Národní otevřené učiliště z Poreče.
Informace na tel.
+385 (0)52 441 187
[email protected]
Letní mezinárodní sochařská
škola “Montraker”
Vrsar je hrdý na to, že ho nazývají “sochařským městem”.
V opuštěném kamenolomu Montraker se
každé léto od roku 1991 koná stejnojmená letní sochařská škola, která začíná v
posledním týdnu měsíce září.
Skulptůry z předchozích letních škol můžete vidět na různých místech ve Vrsaru:
na plážích, v autokempech, na pobřeží
a v parcích.
Organizátor: TZO Vrsar, Pučko učilište Poreč,
Općina Vrsar
VRSAR info
15
3 - události
Rybářská festa
Konání slavností v létě 2012.
je tradiční lidová zábava, kterou slaví celé
27.04. se začátkem v 19:00 hod.
11.05. se začátkem v 19:00 hod.
15.06. se začátkem v 19:00 hod.
06.07. se začátkem v 19:00 hod.
10.08. se začátkem v 19:00 hod.
14.09. se začátkem v 19:00 hod.
28.09. se začátkem v 19:00 hod.
město. Zde se nejlépe seznámíte s istarským
folklorem a i zvyky, s hudbou, s kulinářskou
nabídkou mořských specialit. Je to veselice
,na kterou Vás všechny zveme a pořádá
šest až sedmkrát v létě. Festa/slavnost je
uspořádána v srdci Vrsaru na tkz.Lungomare. Organizátorem je Turistická společnost
města Vrsar a trvá dlouho do noci.
16
VRSAR info
3 - události
Hudební festivaly
More i gitare v romantické bazylice
Sv.Marie z moře.
Vrsarske serenade na vrsarskim
vidikovcima.
Virtuozní zvuky kytary jednoho z nej instrumentů na Středozemí v pohádkovém Vrsaru.
Program je uspořádán jako koncerty kytarového virtuoza Saše Dejanoviče a přátel.
Casanovafest
28. - 30.06.2012
Casanovafest je festival lásky i erotiky a
představuje manifestaci, která oslavuje
historickou sponu mezi známým milovníkem
Casanovou a městem Vrsar.
Láska a erotika jsou nepřeberný zdroj inspirace a tak festival přez různé umělecké
sfére – jako jsou knižní večery, večery poezie, výstavy, přednášky, užívání v gastromii,
filmové večery i hudební události, oslavují
tuto věčnou tému.
Montraker
Live Music Festival
Zábava
20. - 21.07.2012
Celkově se zábava a tanec organizuje skoro
Festival blues, rock, soul, jazz hudba s ná-
v každém hotelu a kempu. Často se or-
stupy domácích i mezinárodních hudebníků
ganizují různá představení jako je nástup
na jedinečném místě kamenolomu Mon-
folkloru, taneční revue, výběr miss a misterů
traker u Vrsaru.
VRSAR info
17
18
VRSAR info
4 -Sport a rekreace
4 Sport a
rekreace
Bike dráha
Pro milovníky přírody je organizovaná velmi
oblíbená jízda na kolech a to na eko bike
dráhách Vrsaru. S horským nebo obyčejným kolem si můžete vyjet na tři přírodní stezky kultůry a historie v různých délkách: krátká, kruhová a dlouhá stáz, která se táhne podél Limského zálivu a přes
les Kontija a i dále. V Istrii je to jediná přírodní stáze dlouhá 15 km.
Rent a bike MAKS
Půjčovna kol, skůtrů, triker a quad
+385 (0)98 490 914
Saline,
Sportovní centr
Nájem vodních šlpacích kol (pedalina) – (na hodinu a i na 3 hod.)
Nájem kajaků – ( pro jednu nebo dvě osoby)
MAISTRA d.d.
PINETA:
- Fitness
- Sauna
- Masáže
Info:
+385 (0)52 637 500
(recepci Pineta)
BELVEDERE:
Půjčovna jízndích kol (pronájem na hodinu, poludenní – do 4 hodin použítí, celodenní, na pět a i na deset dnů) Pronájem
motorových, loděk (na hodinu, na 4 hodiny a i na den 9,00-18,00 hod) – pouze s
povolením k jízdě s lodí.
VRSAR info
Denní půjčvna slunečníků a lehátek
Stolní kopaná – žetony
Stolní tenis s rekvizytami
Info:
+385 (0)52 689 100
(na recepci Belvederu)
PORTO SOLE:
V něm múžete uživat v několika sportech.
Od tenisu (10 antukových a 2 colorseterénú,malého fotbalu, volejbalu a i volejbal
na písku, házené, košikové do stolního tenisu, házení koule-boče a minigolfu. Je tu
pújčovna jízdních kol.
- Škola tenisu
- Centr pro potápěče
19
4 - Sport a rekreace
Info:
+385 (0)52 425 500
(recepcija Porto Sole) KOVERSADA:
Centrum Vám nabízí 4 antukové kurty. Terény můžete rezervovat i s osvětlením a to
s nadoplatkem.
Zde jsou i terény pro beach volley (bez nadoplatku), stolní tenis (s rekvitizamy nebo
bez nich),mini golf.
Je tu půjčovna jízdních kol, lehátek, slunečníků šlapacích kol, kajaků pro jednu
nebo dvě osoby.
Půjčovna hůlek pro nordic walking a vý-
SPORTOVNÍ CENTR ORSERA
(RIVIERA D.D.)
bava pro speedmington.
Půjčování veslic, šlapacích kol, míst na
Polivalentní hřiště pro malou kopanou a
ukotvení, motorových člunů. Je tu biliár a
košikovou můžete použivat bez nadoplat-
pikádo. Škola pro potápění, půjčovna potá-
ku (s možostí osvětlení pro připadné tur-
pěčského vybavení a i výlety pro potápěče
naje). Pronájem míčů se platí. Kemp má
Info: David Pelicar,
i servis pro motorové čluny a i služby masáže v objektě
Info:
+385 (0)52 441 378 (na recepci AC
Koversada), nebo přimo ve sprtovním centru na čislo
+385 (0)52 426 331
+385 (0)98 786 634
SPORTOVNÍ CENTRUM MONTRAKER
Půjčování loděk, šlapacích kol, kajaků vodních míčů, vodní banán a tubů.
Volejbal, házenou a fotbal na pisku, stolní
tenis, rent-a-bike, nordic walking, mini klub.
VALKANELA:
+385 (0)91 577 48 19
Nabízí Vám tenis s čtyřmi antukovými kur-
[email protected],
ty. Je tu terén pro beach volley a může-
[email protected]
te si zde zahrát i stolní tenis a mi i golf.
www.sport-vrsar.com.hr
Vypůjčit si můžete jízdní kola, lehátka, šlapací kola, kajaky pro osobu nebo dvě motorové člunů pouze pro osoby, které mají
povolení.
Aquapark.
Potápěčské středisko v kempu.
+385 (0)52 445 216
(recepci Valkanela)
FIORE ADVENTURE
Kayaking výlet po Limski kanal i po
Vrsarskom souostroví.
Cyklistický výlet Vrsar – Limski kanal
– Dvigrad
+385 (0)52 431 397
[email protected]
www.fiore.hr
Potápění
20
VRSAR info
4 - Sport a rekreace
Sportovní rybolov
Prodej povolení ke sportovnímu rybolovu:
Turistická agencija
“Apartmani Adriatic”
Obala m. Tita 6,
+385 (0)52 441 338
Recepcija Marina Vrsar
+385 (0)52 441 052
Klub potápěčů STARFISH
AC “Porto sole”
/
+385 (0)52 442 119
+385 (0)98 334 816
[email protected]
www.starfish.hr
Klub potápěčů FRAN´S REEF
AC “Orsera”
+385 (0)91 156 2001
[email protected]
www.fransreef.com
Rent-a-boat
Turistická agencija
“Apartmani Adriatic”
Obala m. Tita 6,
+385 (0)52 441 338
Naturist Park Koversada
Uvala Fujaga,
+385 (0)98 224 318
Sportovni centrum Montraker
+385 (0)91 577 4819
Sport Andrea
+385 (0)98 1690 908,
[email protected]
www.eistra.info/sport-andrea
Ars Nautika d.o.o.
+385 (0)91 25 35 123
[email protected]
www.arsnautika.com
VRSAR info
21
22
VRSAR info
5 - GastronomiE
5
Gastronomie
V Istrii, na největším jadranském poloostrově, v klenotnici století, se setkáváme s
kultůrou přípravy jídel, které rozeznaly generace hostů jako nevyhnutelnou zvláštnost tohoto podnebí.
V bohaté nabídce istrijské kuchyně je mnoho rozmanitostí. Může se říci, že každé
městečko a i vesnice dodává jídlům různé koření a vůně ze zkušeností svých kuchařek. Mezitím, istrijská kuchyně zůstává věrná své tradici a dnes nabízí typická
tradiční jídla jako například koprová maneštra, těstovina fuži, kukuřicová kaše tzv.
palenta, jehněčí maso se zelím, jehněčí s
brambory ´pod čripnje´.../zvláštní způsop
přípravy pod pokličkou/.
Daleko známý je istarský pršut /sušenášunka/, ombolo /sušená svíčková/ a klobásy.
Istrijské moře je bohaté mořskými plody.
VRSAR info
Nejcenější ryby jsou mořský okoun /brancin/, pražma mořská/orada/,mořský jazyk
/list/ a od škeblí to jsou ústřice /oštrige/
a slávka jedlá /dagnje/.
Vyvrcholením mořské kuchyně je„brodet“
t.j.guláš z mořských ryb, raků, škeblí a ligní-kalamari/olihně/.
Na následujících stranách najdete restaurace a hostince, které jsou připravené splnit vaše přání při správném výběru dobré
istrijské kuchyně.
Tradice vína je přítomná v Istrii již stoletími. Nejznámější bílá vína jsou istarská malvázie, sivý a bílý pinot, sauvignon
a chardonnay.
A od červených vín to jsou terán, merlot,
borgonja, refošk a hrvatica.
Doporučujeme i istarskou rakiju-grapa/
kořalka/.
23
5 - GastronomIE
Restaurace
FANČITA
Dalmatinska 38,
+385 (0)52 441 019
MAISTRA d.d. (Rovinj - Vrsar)
FORTUNA 2000
Dalmatinska 14,
+385 (0)52 441 209
GORAN
Brostolade 120,
+385 (0)52 441 785
PINETA, BELVEDERE, RIVA:
Restoran Široko, +385 (0)52 637 537
Fast Food Adria Snack, +385 (0)52 637 538
Pivnica Belvedere, +385 (0)52 689 564
PETALON:
Restoran Petalon,
Pizzeria Portun,
+385 (0)52 426 285
+385 (0)52 426 287
KOVERSADA:
Grill Mendula,
+385 (0)52 426 324
Riblji restoran Batana, +385 (0)52 426 329
Pizzeria Balun, +385 (0)52 426 333
Restoran Garbin,
+385 (0)52 444 263
Restoran Villas Koversada, +385 (0)52 426 328
VALKANELA:
Pizzeria Kantineta
Grill Smrikva Adria Snack Valkanela
+385 (0)52 445 216 (recepci)
RIVIERA d.d.
Kamp Orsera:
Restoran “Vala”,
ANGELO
Dalmatinska 7,
DVI PALME
Dalmatinska 12,
24
LA ROSA
Rovinjska 8,
+385 (0)52 441 558
LA ROSA 2
Obala m. Tita 29,
MALI RAJ
Limska 20,
+385 (0)52 441 390
+385 (0)52 441 283
+385 (0)52 441 672
+385 (0)52 441 001
+385 (0)52 441 531
MANUELA
Brostolade 1,
+385 (0)52 441 951, +385 (0)52 441 952
MARINA
Obala m. Tita 4
MIRAMARE
Obala m. Tita 7,
+385 (0)52 441 188,
+385 (0)98 219 034
PETRA
Kapetanova stancija 3,
+385 (0)52 442 366
POD MURVOM
R. Končara 84 ,
AZZURO
Obala m. Tita 14,
+385 (0)99 829 46 94
BY ENA
Obala m. Tita 31,
KONOBA MATIJAŠIĆ
Dalmatinska 18,
+385 (0)52 441 122
+385 (0)98 918 8450
ROTONDA
R. Končara 74,
+385 (0)52 445 324,
+385 (0)98 219 184
STELLA
Rovinjska 13,
TRO T
Obala m Tita 1a,
VRSARANKA
Sv. Martin 1,
+385 (0)52 441 221
+385 (0)52 445 197
+385 (0)52 441 197
FISH GRILL SRDELA
Saline,
+385 (0)98 440 590
+385 (0)52 441 203
VRSAR info
5 - GastronomiE
Buffety, bistra,
kavárny a cukrárny
MIMI
Obala m. Tita 1a,
MAISTRA d.d. (Rovinj - Vrsar)
LADONJA
R. Končara 48,
PINETA, BELVEDERE, RIVA:
•Aperitiv bar Pineta,
+385 (0)52 637 507
•Aperitiv bar Belvedere,
+385 (0)52 689 563
•Pool bar Belvedere,
+385 (0)52 689 565
+385 (0)98 19 76 742
BUBA
Dalmatinska 8, SM. +385 (0)98 80 46 13
+385 (0)98 865 164
MARE
Brostolade 118,
+385 (0)52 441 160
ORSERA CAFFE
Obala m. Tita 9,
+385 (0)91 59 55 154
PETALON I PORTO SOLE:
•Pub,
+385 (0)52 426 288
•Pool bar Petalon,
+385 (0)52 426 286
•Fresh corner Sport, •Fresh corner Plaža, +385 (0)52 426 100 (recepci)
NIEVES
Obala m. Tita 23,
+385 (0)52 442 325,
+385 (0)91 52 03 913
KOVERSADA:
•Blue bar Otok
•Blue bar Plaža
•Fresh corner Koversada
+385 (0)52 441 378 (recepci Koversada)
PAPILLON
Porečka 2,
VALKANELA:
•Fresh corner Market
•Caffeteria Longa
•Cocktail bar Valkanela
•Blue bar Punta Mičelova
•Blue bar Šakova
+385 (0)52 445 216
(recepci Valkanela)
BISTRO AERODROM
Letiště Vrsar
ANA
Autobusové nádraží,
ISTRA (cukrárna)
Obala m. Tita 15,
+385 (0)52 441 351,
+385 (0)98 219 233
+385 (0)52 441 892
TIK TAK (cukrárna)
Dalmatinska 72,
+385 (0)99 82 94 694
AL MARE
Obala m. Tita 4,
CAFE L’ANGELIQUE
Orlandova 47,
+385 (0)98 95 70 352
BEACH BAR CASANOVA
Zona Montraker,
+385 (0)98 420 692
BEACH BAR DIONYS
Zona Montraker,
+385 (0)91 51 29 291
FAST FOOD ORLANDIN
Zona Montraker,
+385 (0)91 14 41 409
AL PORTO
Obala m. Tita 33,
+385 (0)52 441 155
+385 (0)52 441 890
+385 (0)98 19 11 358
LAGUNA (slastičarnica)
Obala m. Tita bb,
+385 (0)98 93 86 052
ANKORA
Dalmatinska 11,
+385 (0)52 441 938
ANTONI
Brostolade 108,
PICADILLY BAR
Saline bb,
+385 (0)98 16 38 801
+385 (0)98 434 598
SKY BAR
Letiště Vrsar,
BATANA
Obala m. Tita 11,
VRSAR info
+385 (0)52 441 975
+385 (0)98 233 676
FAST FOOD VILI
Saline bb,
+385 (0)98 91 16 050
25
26
VRSAR info
6 - Výlety
6 Výlety
Informace dostanete v turistických
agenturách:
Apartmani Adriatic,
+385 (0)52 441 338
Bovi,
+385 (0)52 441 590
No1,
+385 (0)52 422 262
Sole,
+385 (0)52 428 615
OPIS VÝLETU:
Výlet dle vlastního výběru
HODINA ODJEZDŮ (TRVÁNÍ VÝLETŮ):
Podle dohody
CENA PRO SKUPINY: Podle dohody
OSTATNÍ MOŽNOSTI:
Nejvíce 12 osobami
VÝLETY NA LODÍCH
Karty se prodávají přímo kde jsou lodě
přivázané
“SVETA ANA”
KONTAKT: Paola,
+385 (0)91 253 5123
[email protected]
“SHARK”
KONTAKT: Giovanni Bonkompanjo,
+385 (0)91 527 2679,
+385 (0)91 545 3513
OPIS VÝLETU:
Limský záliv, v pauze prohlídka jeskyně
a možnost koupání (30 min)
Rovinj by night (2 hod.pauzy -na prohlídku Rovinje)
panoráma
HODINY ODJEZDŮ(TRVÁNÍ VÝLETŮ):
1)V 17 hod.(4 hodiny)
2)v 19.30 hod. (4 hodiny)
3)v 19.30 hod. (1 hodina)
CENA PRO SKUPINY: dohovor
Jiné možnosti: organizace soukromých
výletů po 18.00 hodině (večeře, koupání, rybaření...)
OPIS VÝLETU:
1) ranní panoráma 10.00-12.00
2) celodenní výlet 12.00-18.00
3) noční jízda 19.00-23.00
4) podle dohody
HODINA ODJEZDU (TRVÁNÍ VÝLETU):
záleží o programu během výletu
CENA KARTY PO OSOBĚ:
závisí o výletním programu
CENA PRO SKUPINY: 10% sleva pro skupiny (více než 20 osob)
“REDRA”
KONTAKT: Dragan Reznić,
+385 (0)52 441 241,
+385 (0)98 976 77 47
VRSAR info
27
6 - IZLETI
OSTATNÍ: V ceně je zahrnuto jídlo a pití
během výletu (ryba nebo maso, víno, rakija, štáva, voda).
“DUPIN” - EXCURSIONS MIKELA
KONTAKT:
+385 (0)91 576 9382,
Viktoria,
Elvis,
+385 (0)91 513 9726,
+385 (0)52 441 235,
+385 (0)52 441 985
OPIS VÝLETU:
1) Limský záliv
2) Limský záliv – Rovinj (picnic)
HODINA ODJEZDU (TRVÁNÍ VÝLETU):
10,00 hod. (2 hod. a 30min.)
13,00 hod. (5 hod. a 30min.)
CENA PRO SKUPINY :
pro skupiny s více od 20 osob je 10% sleva
OSTATNÍ:
V ceně je zahrnuto jídlo a pití během výletu (ryba nebo maso, víno, rakija, štáva, voda). Oprávněný vodič na lodi (chorvátský, anglický, italský, německý a madarský jazyk).
10let zkušenosti.
28
“ELENA”
KONTAKT:
+385 (0)91 48 87 588
Sergio Defar,
OPIS VÝLETU:
1) výlet do jeskyně v Limském zálivu a
zpět. Pauza v jeskyni 30 min.
2)výlet do Rovinje – pauza v Rovinji 2 hod.
a potom návrat
HODINA ODJEZDU (TRVÁNÍ VÝLETU)
1) 11.30 hod. a 14.00hod. (2 hodiny)
2) 19.30 hod. (4 hodiny) – ve čtvrtek
CENA PRO SKUPINY:
cena se dá dohovořit pro 20-22 osob
OSTATNÍ: v jednou i druhém výletě je zahrnuta konzumace pití na lodi
“LIDIJA”
KONTAKT:
Silvano Moško, +385 (0)52 441 725,
+385 (0)91 441 7255
OPIS VÝLETU:
Vrsar – Lim – Rovinj – rybí(fish) picnickoupání – organizovaná návštěva Aquaria
v Rovinji a kostelu Sv.Eufemije
HODINA ODJEZDU (TRVÁNÍ VÝLETU):
10.30 (celodenní výlet)
CENA KARTY PO OSOBĚ:
190,00 kn (děti 80,00 kn)
CENA PRO SKUPINY : dohovor pro skupiny s více od 25 osob
VRSAR info
6 - IZLETI
“MEDUZA”
KONTAKT:
Dorjano Bulešić,
+385 (0)92 220 23 32,
+385 (0)99 722 25 22
OPIS VÝLETU :
Vrsar – jeskyně v Limu- Rovinj- panoráma – návrat do Vrsaru
HODINA ODJEZDU (TRVÁNÍ VÝLETU):
11.00 hod. (5 hodin pro skupiny organizované po dohovoru)
CENA PRO SKUPINY:
dohovor pro skupiny s více od 40 osob
OSTATNÍ:
prohlídka jeskyně v Limském zálivu, panoráma zálivu, prohlídka Rovinje, oběd
na lodi, koupání na Červeném ostově. Organizujemo i večerní projíždky do Rovinje a Poreče – po dohovoru.
Noční jízda trvá od 19.00 do 23.00 hod.
Pití –nápoje na lodi (limonáda, víno, minerálka ...).
VRSAR info
“MAGDALENA”
KONTAKT: Vedran Ciceran,
+385 (0)91 51 57 924
OPIS VÝLETU:
1) Limský záliv – Jeskyně Lim- Rovinj
2) podle dohody
Odjezd z parkovišté v Limském zálivu
TRVÁNÍ VÝLETU: 90 MINUT
29
30
VRSAR info
7 - NAUTICKÝ TURISMUS
7
Nautický
turismus
Ve vrsarském přístavu je vybudovaná
Marina Vrsar s více od 200 lodních přívěsů
pro turisty. Marina Vrsar je vybavena se
vší potřebnou výbavou pro nautiky.
MARINA VRSAR
Obala m. Tita 1a
+385 (0)52 441 052
+385 (0)52 441 053
+385 (0)52 441 062
[email protected]
www.montraker.hr
Charteri
A-M YACHTING
+385 (0)91 223 2622
+385 (0)91 223 2600
[email protected]
STECHER SAILING
+49 171 654 1554
+385 (0)98 960 4354
[email protected]
ARS NAUTIKA
+385 (0)52 434 668
+385 (0)52 434 292
+385 (0)91 25 35 123
[email protected]
www.arsnautika.com
VRSAR info
údržba
MARINA SERVIS “FERELI”
+385 (0)52 441 250
+385 (0)98 217 067
Obchod s vybavením pro
nautiky
ORSERA NAUTICA
+385 (0)52 428 055
31
32
VRSAR info
8 - UBYTOVÁNÍ
8
Ubytování
Společnost Maistra d.d.
“MAISTRA”d.d.
Vladimira Nazora 6, 52 210 ROVINJ
+385 (0)52 800 250
+385 (0)52 800 215
[email protected]
www.maistra.hr
Hotel PINETA
+385 (0)52 637 500
+385 (0)52 637 550
[email protected]
RESORT BELVEDERE
+385 (0)52 689 100
+385 (0)52 689 555
[email protected]
RESORT PETALON
+385 (0)52 426 100
+385 (0)52 426 280
[email protected]
APARTMENTS RIVA
+385 (0)52 637 500
+385(0)52 637 550
[email protected]
KOVERSADA VILLAS
+385 (0)52 441 114
+385(0)52 441 310
[email protected]
VRSAR info
KOVERSADA APARTMANI
+385 (0)52 444 100
+385 (0)52 444 255
[email protected]
CAMP PORTO SOLE
+385 (0)52 426 500
+385 (0)52 426 580
[email protected]
CAMP VALKANELA
+385 (0)52 445 216
+385 (0)52 445 394
[email protected]
CAMP KOVERSADA
+385 (0)52 441 378
+385 (0)52 441 761
[email protected]
33
8 - UBYTOVÁNÍ
CAMP ORSERA
+385 (0)52 426 500
+385 (0)52 426 580
[email protected]
Call Center
+385 (0)52 465 000
Hotel “VISTA”
R. Končara 50
+385 (0)52 406 620
+385 (0)52 441 300
[email protected]
www.hotelvista.hr
kontakt: Romina Cotić
+385 (0)99 510 3567
34
VRSAR info
8 - UBYTOVÁNÍ
Turistické kanceláře
APARTMANI ADRIATIC
Obala m. Tita 6,
+385 (0)52 441 338
+385 (0)52 452 663
+385 (0)52 428 042
+385 (0)52 452 187
[email protected]
[email protected]
www.apartmani-adriatic.hr
No 1
Brostolade 7,
/
+385 (0)52 442 262
[email protected]
www.no1-vrsar.com
SOLE
Jadranska 12,
/
+385 (0)52 428 615
[email protected]
www.sole-vrsar.com
BOVI
Jadranska 18,
+385 (0)52 441 590
+385 (0)52 442 442
[email protected]
www.bovi.hr
VRSAR info
35
36
VRSAR info
9 - OSTATNÍ INFORMACE
9
Ostatní informace
Obchody, prodejna s pitím,
pekárny,masny, rybárny
OBCHOD KOVERSADA (KONZUM)
+385 (0)52 428 170
OBCHOD BLESIČKA (KONZUM)
+385 (0)52 428 163
OBCHOD PETALON (KONZUM)
+385 (0)52 428 160
OBCHOD VALKANELA (KONZUM)
+385 (0)52 428 073
MAXI KONZUM
+385 (0)52 429 950
Sv. Martin 6,
MARKET CENTAR
+385 (0)52 441 326
Aldo Negri bb,
MARKET FENIKS
Trg Degrassi bb,
+385 (0)52 441 629
MARKET ISTRA
Dalmatinska 35,
+385 (0)52 441 106
MINI-MARKET VALA
“Kamp Orsera”,
+385 (0)52 441 330
MARKET OBALA I MASNA
Obala m. Tita 25,
+385 (0)52 441 210
MARKET SALINE I MASNA
Obala m. Tita bb,
+385 (0)52 441 566,
+385 (0)52 441-537
prodejna s pitím MARLENA
+385 (0)52 441 936
Brostolade 114,
VRSAR info
VINÁRNA “SOSICH WINES“
Sv. Martin 6, (Maxi Konzum)
+385 (0)98 874 808,
+385 (0)98 927 3739
PEKÁRNA MEDITERAN
Obala m. Tita 16,
+385 (0)91 1442 212
PEKÁRNA MEDITERAN 2
Dalmatinska 16,
+385 (0)91 1442 212
PEKÁRNA MLINAR
Obala m Tita 10
PEKÁRNA ROYAL
Obala m. Tita 18
MESNICA KALČIĆ
+385 (0)52 441 216
Dalmatinska 1,
RYBÁRNA LUNA
Saline 3, +385 (0)98 490 891
37
9 - OSTATNÍ INFORMACE
Služby – obchodní činnosti
Výrobci olivový olej:
ZORAN KALČIĆ
KADEŘNICKÝ SALON “MIHA”
Petalon
KADEŘNICKÝ SALON “NEVIJA”
Dalmatinska 29,
+385 (0)52 441 280
KADEŘNICKÝ SALON “VICTORIS”
Dalmatinska 1,
Brostolade 90,
+385 (0)52 441 216
+385 (0)98 174 7829
+385 (0)98 255 737
KADEŘNICKÝ SALON “IVA”
[email protected]
Obala M. Tita 8,
www.istra-maslinovoulje.com
ZORAN MIŠETIĆ
MASSAGE STUDIO “ERBEA”
Obala M. Tita 8,
Rade Končara 13,
+385 (0)99 254 61 14
+385 (0)95 199 28 83
MASSAGE&BEAUTY STUDIO “MIHAELA”
+385 (0)52 441 328
[email protected]
Dalmatinska bb,
+385 (0)91 927 08 39
SHOPPING SOUVENIRS “SELMA”
BENZÍNOVÁ PUMPA OMV
+385 (0)52 441 355
Obala m. Tita bb,
BUFFET NIEVES - INTERNET CAFé
+385 (0)52 442 325
Obala m. Tita 23,
“NEL BLU” IMMOBILIEN
Project Management
Dalmatinska 43,
+385 (0)52 441 383
GALERIE “ART GALLERY NENAD”
BOUTIQUE “BEBA”
Sv. Martin 6,
Obala m. Tita 14
+385 (0)91 736 4454
Gradska vrata 5,
+385 (0)99 242 08 81
GALERIE “CENTRO DEL ARTE DI ORSERA”
BOUTIQUE “MANA”
Sv. Martin 6, (Maxi Konzun)
Trg Degrassi 19,
+385 (0)91 880 0897
“AQUA MARITIME” d.o.o.
+385 (0)52 441 376
OBCHOD SE STAVEBNÍM A ELEKTRO MA-
Obala m. Tita 14,
+385 (0)52 422 800
TERIÁLY MALIN
Aldo Negri bb,
+385 (0)52 441 335
ZÁMEČNÍK-SKLÁŘ PARTENON
Autobusni kolodvor,
+385 (0)52 442 300
ZLATARNA “KRIST”
Obala m. Tita 10,
+385 (0)52 442 204
KADEŘNICKÝ SALON “ELENA”
Trg Degrassi 6a,
38
+385 (0)52 441-042
VRSAR info
9 - OSTATNÍ INFORMACE
Ambulance
ISTARSK VODOVOD
AMBULANCE Dr. Caruzzi Darko
+385 (0)52 441 530
Obala m. Tita bb,
AMBULANCE Dr. Janko Vesna
+385 (0)52 441 308
R. Končara 66,
TURISTICKÉ AMBULANCE
+385 (0)52 445 216
AC Valkanela,
+385 (0)52 441 299
FKK Koversada,
+385 (0)98 219 998
AKUPUNKTŮRA, MANUELNÍ MEDICÍNA,
HOMEOPATIJA
+385 (0)52 441 530
Obala m. Tita bb,
+385 (0)52 441 792,
+385 (0)98 367 335 (08-19h)
+385 (0)52 441 339
Trg Degrassi 1,
CÍRKEVÍ ÚŘAD
Gradski prilaz 19,
+385 (0)52 442 171
1.07. – 9.09. Mše se konají každým dnem v
19 hod.,a v neděli v 11:00 a 19 hod.
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ
060 333 111 (Poreč)
info
+385 (0)52 624 310
Pula,
+385 (0)52 541 733, mezinárodní
informace
+385 (0)52 541 982
Kanfanar,
+385 (0)52 825011
Koper (SLO),
ZUBNÍ ORDINACE
Dr. Natalija Kašner
+385 (0)52 441 191
kasner.natalijastomatoloska.ordinacija@
pu.t-com.hr
+386 529 64 158
ISTARSKÉ LETIŠTĚ
Mezinárodní letiště Pula
+385 (0)52 530 105
LETIŠTĚ – VRSAR
VYHLÍDKOVÉ LETY
LÉKÁRNA
+385 (0)52 441 347
Trg Degrassi 8,
Otebřeno: 07.30-20 hod Sob: 08-15 hod
Ned: 08-13 hod
+385 (0)52 372 645
PRIVREDNA BANKY ZAGREB
Primorska 8,
Aero Adria nabízí vyhlídkové lety, padákové
tandem skoky a taktéž trening po celý rok.
Info:
+385 (0)99 672 15 27,
+385 (0)98 233 676
PO TA
Saline bb,
+385 (0)52 441 187
MĚSTSKÝ ÚŘAD VRSAR
Pazin,
Dr. Petrinjak Zdenko
/
/
+385 (0)52 441 746
VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
ZUBNÍ ORDINACE
Dalmatinska 56,
TZO VRSAR – Turistická společnost
R. Končara 46,
Obala m. Tita bb,
Dr. Caruzzi Darko,
Jadranska 30,
+385 (0)52 441 295
Istarska 1,
+385 (0)52 652 144
Otebřeno08-15 h
[email protected]
MEZINÁRODNÍ HRANIČNÍ PŘECHOD
Od 01.04. – 31.10. je otevřeno mezinárodní
letiště a přijímá menší soukromá a taxi
letadla v době od 08- 20 hodin
ISTARSKA KREDITNA BANKY UMAG
Obala M.Tita 27,
+385 (0)52 441 130
Otebřeno: 08-20 h
VRSAR info
39
Důležitá telefoní čísla
192
POLICIE
Policejní stanice v Poreči, Gimnastička 2,
+385 (0)52 533 111
94
PRVNÍ POMOC
Zdravotní dům Poreč, M.Gioseffija 2
+385 (0)52 451 611
(každým dnem od 0 – 24)
SPRÁVA PŘÍSTAVU
(LUČKA KAPETANIJA)
Pobočka Poreč
Obala maršala Tita 17,
+385 (0)52 431 663
TAXI
Vrsar
+385 (0)98 962 2555,
+385 (0)91 515 7707
(každý den od 0 – 24)
Poreč
93
HASIČI
Požární stanice Poreč,
Partizansko šetalište bb,
+385 (0)91 1147 007,
+385 (0)52 432 465
(každý den od 0 – 24)
+385 (0)52 451 614
(každým dnem od 0 – 24)
00 385
112
MEZINÁRONÍ VOLACÍ ČÍSLO
Jednotné evropské číslo tísňové-
CHORVÁTSKA
ho volání
052
VOLACÍ ČÍSLO PRO OBLAST
ISTARSKÉHO KRAJE (ŽUPANIJA)
987
POMOC NA CESTÁCH
HAK - Auto klub Poreč, Partizanska 9,
+385 (0)52 431 503
+385 (0)52 441 187
TURISTICKÁ SPOLEČNOST MĚSTA
VRSARU
060 300 300
CROATIA AIRLINES
060 520 520
PŘEDPOVĚD POČASÍ A SITUACE
NA CESTÁCH
40
VRSAR info
Státní svátky
18901
PŘIHLAŠOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH
ROZHOVORŮ
11802
MEZINÁRODNÍ INFORMACE
18981
VŠEOBECNÉ INFORMACE
1. leden – Nový rok
6. leden - Tři Králové
Velikonoční podnělí
1. květen – Svátek práce
40. dnů po Velikonocích – Tělovo
22. červen – Den protifaštického boje
25. červen - Den republiky
5. srpen - Den poděkování domovině
15. srpen – Panna Marie
8. říjen – Den nezávislosti
1. listopad – Památka zesnulých
25. a 26. prosinec – Vánoční svátky
V dnech pracovního klidu veřejné
instituce nedělají !
11. listopad - Slavnost sv. Martina – Den
města Vrsaru
18095
PŘESNÝ ČAS
VRSAR info
41
Chorvátsko,
Istrie, Vrsar
Vrsar
42
VRSAR info
Jak přijedete do Vrsaru?
Kolik kilometrů
do Vrsaru:
Autem nebo autobusem:
Poreč 10 km,
Novigrad 21 km,
Rovinj 25 km,
Pula 45 km,
Koper 65 km,
Trst 80 km,
Rijeka 90 km,
Ljubljana 160 km,
Venezia-Benátky 260 km,
Záhřeb 290 km,
Milano 490 km,
Múnchen 600 km,
Víden 540 km,
Budapest 600 km,
Bratislava 650 km,
Praha 800 km,
Frankfurt 950 km,
Amsterdam 1400 km
1 Trst - Kopar - Kaštel/Plovanija - Buje -
Novigrad - Poreč - Funtana - Vrsar
2 Ljubljana - Črni kal - hraniční přechod-
Požane - Buzet - Vižinada - Poreč - Funtana - Vrsar
3 Ljubljana - Kopar - Kaštel/Plovanija -
Buje - Novigrad - Poreč - Funtana - Vrsar
4 Zagreb - Rijeka - Tunel Učka - Pazin Baderna - Sv. Lovreč - Vrsar
Lodí:
S lodí přes hraniční přechod Poreč
Letadlem:
Pravidelnou leteckou dopravou nebo charter-lety do mezinárodního letiště Pula.
Jestliže letíte menšími letadly, můžete
přistát na letišti přímo ve Vrsaru.
Vlakem:
Pravidelnou linkou do Pazinu (40 Km ) nebo
do Kopru (Slovenije, 65 Km)
VRSAR info
43
Impressum:
Vydavatel: Turistická společnost města Vrsar
Za vydavatela: Natalija Vugrinec
Text: Dejan Štifanić, Dražen Dobrila
Fotografie: Saša Halambek, Archivo TZO
Vrsar, Archivio Sonda, Archivio TZŽI
Formování: Studio Sonda, Poreč
Rok: 2012.
44
VRSAR info
VRSAR info
45
Turistická společnost města Vrsar
Rade Končara 46,
HR-52450 Vrsar
T. +385 (0)52 441 746
+385 (0)52 441 187
[email protected]
www.infovrsar.com
Download

VRSAR info 2012.