z kroniky
BOŽENA HLADKÁ
Historie české hádanky a křížovky
řížovky v posled
posledních
desetiletích zaznamenává stále větší
ětší poč
počet žen, které se
významně podílejí na jejím vývoji,
ji, úspěšně
úsp
bojují
v řešitelských
ešitelských turnajích a autorských soutěžích,
sout
spolupracují s „Hádankou a křížovkou
řížovkou“, jsou členkami
SČHAK nebo dokonce pracují
jí v jeho výboru. Jednou
z těchto žen je Božena Hladká z prostějovského kroužku
Hanáci, pro niž se staly hádanky a křížovky
řížovky opravdu vším.
Narodila se 10. ledna 1925 v Šumperku
umperku a křížovky
luštila – podle vlastního přiznání – od chvíle, kdy se
naučila číst. S hádankami se setkala v „Malém
„
čtenáři“,
v „Dětské neděli“ a v „Srdíčku“ a tam také vyhrála i svou
první knížku – „Sny jarních nocí““ od Marie Calmy.
Cal
Ve
čtyřicátých letech už intenzívněě luštila „Křížovku
a Důvtip“, „Kapesní K a D“, „Nové
Nového českého
křížovkáře“, po r. 1945 pak „Křížovká
žovkářské besedy“.
Neocenitelného rádce a pomocníka,
mocníka, opravdový „živý
slovník naučný“ měla
la ve svém otci. Hádanky ji pln
plně
zaujaly v polovině padesátých
ch let; v únoru 1955 zkusila
zku
řešit první taje. Vzala si stará čísla, v nichž bylo už
zveřejněno rozluštění, a snažila
žila se tak pochopit
po
podstatu
jednotlivých hádanek, O vynikajících
ikajících intelektuálních
intelektuální
schopnostech naší Bobiny, jak ji hádankáři
hádanká jedině
pojmenovávají – svědčí fakt, že v onom
nom únoru už vyluštila
hádanky i z „Bystřiny“!
Svou jedinečnou
nou bystrost a pohotovost pro
prokázala
v souboji s nejlepšími řešiteli
ešiteli republiky o pouhého čtvrt
roku později: „Hádanku a křížovku“ už tehdy čítávala
podrobně, od prvního do posledního řádku, a tak se taky
dočetla, že v květnu je v Praze Celostátní přebor
p
jednotlivců v řešení hádanek a křížovek
řížovek a rozhodla se, že
se ho zúčastní. V konkurenci nejlepších luštitelů
luštitel z celé
naší vlasti skončila k velkému překvapení
řekvapení všech na
druhém místě za vítězným Miroslavem
iroslavem Flašou! Její
jméno – do té doby neznámé – se už
u nepřestávalo
objevovat na přeborech mezi předními
ředními řešiteli: Bobina
Hladká si za posledních dvacet let vysloužila za četná
vítězství v řešení hádanek a křížovek
řížovek na krajských
krajs
přeborech a za umístění na předních
edních místech v celostátních
přeborech nejvyšší ocenění – je to nejúspěšnější
nejúsp
žena-řešitelka v historii české
eské hádanky! Je nositelkou
mistrovské třídy v řešení hádanek i křížovek.
řížovek.
Dřívější vedoucí „Bystřiny
Bystřiny“ Rudolf Vidla jí poslal
v onom „historickém“ roce 1955 psaní s několika
n
adresami
prostějovských hádankářů
řů a poradil jí, aby v městě
Wolkerově ustavili hádankářsko-křížovkářský
hádankář
kroužek.
Stalo se! Před dvaceti lety – 10. září
zá 1955 – pokřtil Mořic
Král prostějovské ctitele otazníku na kroužek „Hanáci“.
Této malé slavnosti na zahajovací
hajovací schůzce
sch
se zúčastnilo 12
místních hádankářů a křížovká
řížovkářů, dále hosté z Prahy –
Athos (ing. A. Volek) , Drůžič
žička (dr. Fr. Vítek) a Lojza
Nolč, z olomouckého „Ječmínka“
čmínka“ tu byli krom
kromě M. Krále
ještě Dušan Hapanovič a St.
St Pokorný. Od té doby patří
kroužek „Hanáci“ z Prostějova,
Prostě
vedený populární
Bobinou Hladkou,, mezi naše velmi zdatné hádankářské
hádanká
a křížovkářské kolektivy. Třeba
Tř
není příliš početný,
každoročně zaznamenávají jeho členové pozoruhodné
úspěchy, umísťují
ují se na předních místech a získali už
mnoho vavřínů, i těch
ěch nejcenn
nejcennějších. Není třeba
zdůrazňovat, že největší
ětší podíl na úspěších kroužku a na
jeho agilní činnosti má právě Bobina Hladká, upřímně se
vyznávající; „Hádanky
Hádanky miluji a žiji
žij pro ně a to o mně
každý ví …“. My, kteří
ří ji známe, m
můžeme potvrdit
pravdivost těchto slov.
Přejeme naší Bobině,
ě, aby i v dalších letech – po
nynějším „kulatém“ jubileu – nacházela v české hádance
a křížovce plné uspokojení a aby se jí dařila
da
práce
s mládeží tak, jak si přeje
řeje a představuje.
př
Josef Zahradníček
HaK č. 1/1975
Download

Bobina Hladká.pdf