Aplikace nejen pro výpočet hodinových sazeb
PROČ NAŠE ŘEŠENÍ?
V současné době neexistuje žádné jiné specializované SW řešení, které by
umožňovalo operativně a velmi přesně vypočítávat, modelovat a analyzovat
hodinové sazby. Přitom platí, že správně stanovené hodinové sazby jsou zásadním
vstupem pro dnes tak důležité cenové i nákladové kalkulace zakázek a současně
také pro hodnocení ziskovosti středisek a zakázek.
COSTKA je profesionální SW, který propojí vaše výrobní a ekonomická data, a tím
vám poskytne ucelený reálný pohled na zakázky a střediska. Je to nástroj pro
přesný výpočet hodinových sazeb jak pro účely cenových, tak nákladových kalkulací, bez ohledu na to, zda kalkulujete s pomocí tradiční metody
krycího příspěvku, přirážkové metody, moderní metody ABC či
některou další. Vedle samotného výpočtu můžete hodinové sazby
libovolně modelovat, operativně aktualizovat a podrobně analyzovat. Současně můžete vyhodnocovat přidanou hodnotu jednotlivých
středisek. COSTKA je propojena s vaším ekonomickým systémem, což
umožňuje operativně zjišťovat skutečnou výši hodinových sazeb
(nákladových i cenových) a skutečnou nákladovost a přidanou
hodnotu jednotlivých středisek. Pokud navíc dokážete z výroby sbírat
potřebná data o zakázkách, poskytne vám informace o skutečných
nákladech zakázek a jejich ziskovosti. COSTKA vám nabízí řadu
controllingových reportů a podrobných analýz. Její plné využití vám
umožní provádět komplexní procesní řízení nákladů.
Typické nedostatky řady tiskáren:
L
L
L
L
L
L
L
L
L
pro výpočet sazeb využívají vlastní tabulky, jejichž úprava je zdlouhavá
a navíc představuje riziko zanesení chyb do výpočtových vzorců,
neaktualizují hodinové sazby, takže jejich výše nezohledňuje změny
v nákladech, technologiích a struktuře výroby,
využívají nákladné sofistikované produkční systémy, jejichž výstupy jsou však
znehodnoceny nekorektními hodinovými sazbami,
nepropojují data z výroby a ekonomiky, a proto nemají informace o skutečných
nákladech zakázek a středisek, tudíž nemohou správně vyhodnocovat jejich
ziskovost a přijímat vhodná opatření vedoucí ke snižování nákladů.
HLAVNÍ PŘÍNOSY NAŠEHO ŘEŠENÍ
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Můžete pružně modelovat hodinové sazby pro cenové kalkulace tak, aby byly
konkurenceschopné, a to s jistotou plného pokrytí všech nákladů.
Můžete průběžně ověřovat, zda sazby používané v cenových kalkulacích
odpovídají skutečným nákladům a vytížení výrobních kapacit.
Zjišťování skutečných nákladů a ziskovosti zakázek se stane smysluplným,
protože ke skutečným výrobním časům budete znát skutečné hodinové sazby
(nikoli sazby používané v cenových kalkulacích).
Budete znát skutečnou přidanou hodnotu výrobních technologií.
Budete moci rychle vyčíslit dopady nových investic, změn ve výrobě
a úsporných opatření do výše hodinových sazeb jednotlivých středisek.
Ať s hodinovými sazbami pracujete jakkoli, COSTKA vám díky snadnému ovládání
a přehledným výstupům umožní pracovat rychleji a spolehlivěji.
Hodinová sazba není jen číslo. Je to strategie.
www.costka.cz, tel.: +420 281 962 084
e-mail: [email protected]
První a na trhu jediná
specializovaná aplikace pro
výpočet, modelování a analýzu
hodinových sazeb v polygrafii.
Je jedinou aplikací, která umí
stanovit skutečné náklady
a ziskovost zakázek, protože
vedle výrobních časů využívá
i reálné hodinové sazby.
informace o střediscích
a zakázkách
skutečná výše
nákladů
vypočítané
hodinové sazby
struktura analytických
ůčtů a středisek
ROZPOČTY • HODINOVÉ SAZBY • REPORTY • ANALÝZY
Prostřednictvím exaktních
algoritmů umožňuje přesný
a dynamický výpočet
hodinových sazeb.
Při rostoucím tlaku na ceny
lze modelovat snižování
obchodních sazeb při úplné
kontrole pokrytí všech nákladů.
Pomocí modelování vyčísluje
dopady úsporných opatření
a nových investic do výše
hodinových sazeb.
Umožňuje zjistit,
která střediska přinášejí
největší přidanou hodnotu.
Odhaluje slabá místa a umožňuje
jejich průběžnou kontrolu.
Přináší strukturované informace
pro management v podobě řady
controllingových reportů
a podrobných analýz.
JAK NAŠE ŘEŠENÍ PRACUJE?
COSTKA je uživatelsky snadno ovladatelná aplikace na platformě
Microsoft Office a nevyžaduje žádnou softwarovou implementaci.
COSTKA je plně autonomní a s ekonomickými či produkčními SW
komunikuje prostřednictvím standardních exportních souborů.
Pro libovolně zvolené období je možné zadat rozpočet nákladů ve
struktuře analytických účtů a středisek (či aktivit), a to buď ručně, či
importem dat z ekonomického SW (a jejich případnou úpravou).
Ke každému rozpočtu nákladů je pak možné vytvářet neomezené
množství modelů hodinových sazeb, které představují zejména
nastavení požadované výše amortizace výrobních středisek
a podrobné zadání způsobu rozvržení režijních nákladů do
hodinových sazeb. Na výběr je přitom řada předdefinovaných
rozvrhových základen, ale je možné si zadat i vlastní.
COSTKA pak pomocí pokročilých algoritmů vypočítá přesné hodinové
sazby (ale i další, např. zakázkové sazby). Sazby je možné operativně
modelovat prostřednictvím změny všech vstupních atributů: počet
produktivních hodin výrobních středisek, výše nákladových položek,
přidání či odebrání výrobního střediska, kalkulovaná výše amortizace, rozvrhování režijních nákladů atp.
Změny na úrovni rozpočtu nákladů COSTKA automaticky promítne do
všech příslušných modelů hodinových sazeb a okamžitě zobrazí
upravené výsledné hodinové sazby.
Prostřednictvím manažerských reportů vám COSTKA umožní
průběžně kontrolovat dosažení vašich klíčových ekonomických cílů či
naopak identifikovat příčinu jejich nedosažení. Controllingové
analýzy, které si můžete uživatelsky definovat prostřednictvím
soustavy vyhledávacích filtrů, poslouží k výpočtu skutečné ziskovosti
jednotlivých zakázek, ale i sortimentů nebo zákazníků. Můžete
samozřejmě mezi sebou porovnávat i různá časová období.
Při jejím plném využití se COSTKA stává silným manažerským nástrojem pro komplexní řízení nákladů, ale slouží také jako zdroj
důležitých informací např. pro nastavení motivačního systému v
rámci odměňování nebo hodnocení investic.
VÝSTUPY NAŠEHO ŘEŠENÍ
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
Podrobný rozpočet všech nákladových položek ve vztahu
k jednotlivým výrobním a režijním střediskům
zobrazený ve dvourozměrné matici.
Přesné a vždy aktuální hodinové sazby pro vaše obchodní
kalkulace zajišťující konkurenceschopnost vaší produkce
a současně pokrytí všech nákladů vaší tiskárny.
Skutečné (výsledné) hodinové sazby založené jak na reálných
výrobních časech a vytížení kapacit, tak na faktických nákladech
vaší tiskárny, které umožňují ověřit reálnou ziskovost zakázek.
Informace o skutečné přidané hodnotě výrobních středisek.
Okamžité vyčíslení dopadů změn jakýchkoliv vstupních hodnot
na výši hodinových sazeb všech středisek.
Pokročilé a přehledné reporty zobrazující vývoj vybraných
ukazatelů, nákladových skupin a hodinových sazeb
s identifikací negativních odchylek.
Podrobné controllingové analýzy pro zjištění reálné ziskovosti
zakázek, sortimentů či zákazníků.
Hodinové sazby zobrazené v detailní struktuře položek přímých
i rozvržených nákladů a kalkulované amortizace.
Na hodinové sazby máme technologii.
Download

Hodinová sazba není jen číslo. Je to strategie. HLAVNÍ