ACT-1301 Uživatelská příručka
Vzhled a ovládací prvky
3. Vypínač
3.1 Zapnutí: Podržíte-li vypínač po dobu 3 vteřin, obrazovka se
rozsvítí a kamera se zapne.
Přepínač režimů:
-Foto
-Video
-Přehrávání
Objektiv
Vypínač
3.2 Vypnutí: stiskem vypínače kameru vypnete.
Automatické vypnutí: Uplyne-li nastavená doba pro automatické
Spoušť
vypnutí, kamera se vypne. Přednastavená hodnota je 5 minut;
Indikátor nabíjení
3.3 Vypnutí z důvodu nízké kapacity baterie: Je-li baterie téměř vybitá,
na displeji se zobrazí symbol
. Nabijte baterii. Je-li symbol
červený a bliká, dojde k automatickému vypnutí zařízení.
Indikátor provozu
Tlačítko „nahoru“
LCD TFT
Tlačítko OK
4. Přepínání režimů
Tlačítko „dolů“
Kamera disponuje 3 režimy: fotografování, nahrávání a přehrávání
Tlačítko/
Indikátor
Funkce
Vypínač
Zapíná a vypíná kameru. Při aktivním menu
přepíná mezi klasickým zobrazením a menu
nastavení.
Spoušť
V režimu nahrávání spouští a zastavuje záznam.
Ve foto režimu se používá jako spoušť. V
režimu přehrávání spouští video. V menu
pomocí tohoto tlačítka potvrdíte volbu.
Tlačítko
„nahoru“
Digitální zoom (příblížení - foto/video režim);
posun v menu; pauza v menu přehrávání).
Opětovné spuštění přehrávání
Tlačítko
OK
Vstup/výstup z menu. Zastavení videa v režimu
přehrávání.
Tlačítko
„dolů“
Přepínač
režimů
Digitální zoom (oddálení - foto/video režim);
posun v menu.
Slouží k přepínání režimů mezi foto, video a
přehráváním.
Horní – indikátor
nabíjení
Při nabíjení ve vypnutém
stavu svítí
Dolní – indikátor
provozu
Při pořízení snímku jednou
blikne.
Je-li
kamera
připojena k počítači v režimu
přenosný disk, svítí.
Indikátor
provozu
Po zapnutí zařízení lze mezi nimi přepínat pomocí tlačítka MODE.
Režim fotografování:
pořizování snímků. Režim
nahrávání: nahrávání videí
(5min, 3min a 1min). Režim
přehrávání: přehrávání
fotografií a videí.
5. Indikátory
Indikátor provozu: Je-li kamera v provozu (nahrává video,
pořizuje fotografie nebo je v úsporném režimu,
indikátor provozu svítí.
Indikátor nabíjení: Svítí-li LED, kamera se nabíjí.
6. Režim nahrávání videa
(Max. 29 minut pro 1 sekvenci)
První použití
Nachází-li se kamera v režimu nahrávání videa, stiskem
spouště nebo symbolu na displeji zahájíte nahrávání,
respektive jej ukončíte. Kamera také přestane nahrávat,
dojde-li k zaplnění kapacity paměťové karty nebo dojde k
vybití akumulátoru:
1 00:00:01: Zbývající čas nahrávání videa - 0 minut a 1 vteřina.
2
: symbol uvádí, že se kamera nachází v režimu
nahrávání
1. Nabití vestavěné lithiové baterie
: symbol časové smyčky: značí, že aktuální nastavení
nahrávací smyčky jsou 3 minuty.
3
4
USB kabel
Ve vypnutém stavu připojte kameru k počítači. Během procesu nabíjení
indikátor svítí. Je-li baterie nabita, světlo zhasne. Nabíjecí proces trvá
cca 2-4 hodin.
2. Použití paměťové karty
1. Následujte pokyny uvedené u slotu pro kartu, je nutné ji zcela
zasunout do slotu.
2. Pro vyjmutí karty ji nejprve zamáčkněte a poté vyjměte.
5
: rozlišení videa: aktuální rozlišení videa je 720P.
: značí, že je vložena paměťová karta.
6
: digitální zoom: nastavíte pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“.
7
: baterie: indikuje stav kapacity baterie.
8
: vyvážení bílé: značí automatický režim vyvážení.
9
:měření perspektivy.
Menu nastavení videa
V režimu nahrávání stiskem OK vstoupíte do menu a poté zvolte
možnost pomocí tlačítek „nahoru“ a „dolů“. Stiskem spouště zvolíte
zvýrazněnou možnost. Pomocí tlačítka OK menu opustíte.
Pozn.: Kamera nedisponuje interní pamětí, proto je paměťová karta vyžadována
ACT-1301 Uživatelská příručka
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA, COPYRIGHT
DENVER ELECTRONICS A/S
▲Video menu
7. Foto režim:
Stiskem tlačítka Mode přepněte do foto režimu:
1 9999: Počítadlo: značí zbývající počet snímků.
: symbol aktuálně zvoleného režimu
2
3
: rozlišení videa: kliknutím na
4
: značí, že je vložena paměťová
ikonu zvoláte mezi 1M/3M/5M.
karta
5
: digitální zoom: upravte pomocí tlačítek „Nahoru“ a
Elektrická a elektronická zařízení obsahují materiály, součástky a látky,
které mohou být nebezpečné Vašemu zdraví a okolí, jestliže s nimi není,
po skončení životnosti, správně nakládáno.
„Dolů“
6
7
: baterie: indikuje stav kapacity baterie
:časovač: aktuálně nastaven časovač na 10 s
8
: vyvážení bílé: značí, že je zvolen automatický režim
9
: měření perspektivy
Elektrická a elektronická zařízení jsou označena symbolem
přeškrtnutého odpadkového koše. Ten indikuje, že by rozhodně neměly
být likvidovány spolu s běžným komunálním odpadem.
Je důležité, abyste Vy, jakožto koncový spotřebitel zlikvidoval použité
baterie na místech k tomu určených. Ujistěte se, že jsou baterie
8. Režim přehrávání:
8.1 Po zapnutí kamery stiskněte tlačítko Mode pro přepnutí do
režimu přehrávání:
1
:symbol aktuálně zvoleného
režimu
2
: značí, že aktuálně se na pam.
kartě nachází 1 soubor v 1 složce
3
: značí, že aktuální složka je
uzamčena
4
: značí, že aktuální soubor je ve formátu
videa
recyklovány v souladu s místními předpisy a nepoškozují životní
prostředí.
Všechna města mají k dispozici speciální sběrná místa sloužící k tomuto
účelu. Elektrická a elektronická zařízení lze také odevzdat v recyklačních
stanicích a na dalších místech určených k tomuto účelu.
Výrobce:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8.2 Přehrávání videí:
DK-8250 Egaa
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics
Během přehrávání stiskněte spoušť pro spuštění přehrávání a tlačítko
„Nahoru“ pro pozastavení přehrávání. Tlačítkem spouště zastavíte
aktuální přehrávání.
8.3 Vymazání souboru:
1) Po zvolení souboru k vymazání otevřete menu a pomocí tlačítek
„Nahoru“ a „Dolu“ zvolte možnost “Delete”.
2)Tlačítkem spouště vstupte do rozšířeného menu, zvolte možnost
“One” a stiskem spouště potvrďte. Zvolením “All” vymažete všechny
soubory.
3) Zvolte možnost “Yes” a stiskem spouště soubor nenávratně vymažete.
Je-li soubor smazán, stiskem tlačítka OK opustíte menu.
Download

ACT-1301 Uživatelská příručka