Modul EPNO
Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů
Program: EVI 8
Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan
(oddělení Podpora)
Revize: 07.03.2014
Tento dokument popisuje funkcionalitu elektronického odesílání evidenčních listů v nové verzi
programu EVI 8.5.0.0 v modulu Přeprava. Jedná se o stručný popis nových funkcí, které rozšiřují
dosavadní možnosti modulu.
Hlavní funkcí je možnost odeslat evidenční list pomocí e-mailu nebo datové schránky. K tomu je
potřeba nastavit parametry a pak jen kliknout na odeslání.
1)
Nastavení parametrů
První sada parametrů se nastavuje v Parametrech programu > Evidence přepravy >
Elektronické odesílání. Toto jsou obecné parametry, vázané na přihlášeného uživatele programu, které
řídí odesílání evidenčních listů.
INISOFT s. r. o.
tel. +420 485 102 698
IČ: 25417657
Společnost je zapsána v OR
Bankovní spojení:
Rumjancevova 696/3
fax +420 485 124 944
DIČ: CZ25417657
u Krajského soudu v Ústí n. L.
ČSOB Liberec
460 01 Liberec 1
[email protected]
http://www.inisoft.cz
oddíl C, vložka 16913
č.ú.: 1805806583/0300
Na kartě Nastavení se určují obecné parametry jako zobrazení sloupců a defaultní chování
rozesílky. Důležitým bodem je zde nastavení Varianty odesílání, kde se určuje, zda se bude generovat
PDF verze listu nebo se použije souborová příloha.
Na kartě Přílohy se definuje chování plných mocí (viz dále) a určuje se razítko, které se bude
vkládat do PDF verze listu.
INISOFT s. r. o.
tel. +420 485 102 698
IČ: 25417657
Společnost je zapsána v OR
Bankovní spojení:
Rumjancevova 696/3
fax +420 485 124 944
DIČ: CZ25417657
u Krajského soudu v Ústí n. L.
ČSOB Liberec
460 01 Liberec 1
[email protected]
http://www.inisoft.cz
oddíl C, vložka 16913
č.ú.: 1805806583/0300
Poslední kartou jsou Údaje pro odesílání, kde se nastavují parametry datové schránky (ID a heslo
není propojeno s nastavením u subjektu, Adresa webové služby ale naopak je propojená s nastavením
v Parametry programu > Další možnosti) a údaje pro odeslání e-mailem. Zde je nutné zadat i SMTP
server a přístup na něj.
Druhá sada parametrů je vázána na jednotlivé subjekty a proto se nastavuje v části Subjekty >
Parametry subjektu. Zde je nová položka Elektronická evidence přepravy, pod kterou se vkládá plná
moc od daného subjektu a také jeho doručovací e-mail pro evidenční listy.
INISOFT s. r. o.
tel. +420 485 102 698
IČ: 25417657
Společnost je zapsána v OR
Bankovní spojení:
Rumjancevova 696/3
fax +420 485 124 944
DIČ: CZ25417657
u Krajského soudu v Ústí n. L.
ČSOB Liberec
460 01 Liberec 1
[email protected]
http://www.inisoft.cz
oddíl C, vložka 16913
č.ú.: 1805806583/0300
2) Odesílání evidenčních listů
Po zadání evidenčního listu do modulu Přeprava je možné ho odeslat ve všech variantách, jak
určuje legislativa. Možnost odeslání zobrazuje sloupec Stav v gridu (pokud je zobrazen – viz Parametry).
Červený čtvereček znamená, že nejde list odeslat. Žlutý označuje připravený, ale neodeslaný list. Pokud je
pak list odeslaný, tak se čtvereček nahradí výpisem čísel listů, které byly odeslány. Základní podmínkou
pro odeslání jakéhokoliv listu jsou vyplněné údaje Příjemce, Odesílatel, Dopravce, Datum evidence,
Místo nakládky, Náklad předán dopravci.
Pro odeslání listu stačí vybrat jednu z možností v menu Přepravní list > Odeslání evidenčního
listu.
Odeslání probíhá v několika krocích. Nejdříve se vyberou listy k odeslání (výběr může být omezen
podle toho, zda je evident Odesílatel nebo Příjemce), poté je možné přiložit elektronický podpis (u emailového odeslání je povinný). Pokud v průběhu odesílání dojde k nějaké chybě, proces se přeruší.
Rozesílá se maximálně pět listů. Listy 1 a 5 se posílají Odesílateli (vždy e-mailem), List č. 2 se odesílá na
ORP podle Místa nakládky a List č. 3 a 4 na ORP podle Místa vykládky. Pokud je vybrána možnost Uložit
evidenční list jako soubor PDF, tak se listy neodešlou, ale nabídne se místo na disku k uložení. Zde se
listy uloží do složek podle doručovacího subjektu. Následně je možné listy předat osobě, která má ve firmě
oprávnění odesílat zprávy datovou schránkou.
3) Další funkce
Text výše popsal základní funkci, která pokrývá nejčastější scénář odesílání. Následuje popis
doplňujících a rozšiřujících funkcí.
INISOFT s. r. o.
tel. +420 485 102 698
IČ: 25417657
Společnost je zapsána v OR
Bankovní spojení:
Rumjancevova 696/3
fax +420 485 124 944
DIČ: CZ25417657
u Krajského soudu v Ústí n. L.
ČSOB Liberec
460 01 Liberec 1
[email protected]
http://www.inisoft.cz
oddíl C, vložka 16913
č.ú.: 1805806583/0300
a) Souborové přílohy
Pokud evident nechce nebo nemůže používat PDF generování (např. nemá plnou moc), tak může
odesílat naskenované evidenční listy. Ty se přidávají k evidenčnímu listu v menu Přepravní list > Příloha
evidenčního listu. Každý evidenční list může mít až 5 příloh, podle listů, které se odesílají. Při odeslání
souborové přílohy se změní název souboru, pokud není nastaveno jinak v Parametrech programu.
Přiložený soubor je možné elektronicky podepsat v rámci standardního odesílání (viz výše).
b) QR kód
Se souborovými přílohami souvisí QR kód, který je umístěn v pravém dolním rohu tiskové sestavy.
Tento QR kód stručně identifikuje evidenční list a využívá se právě při zadávání souborových příloh –
pokud program podle QR kódu zjistí příslušnost k danému evidenčními listu, tak automaticky doplní jeho
číslo listu. Dále se QR kód využívá pro hromadný import souborových příloh (viz dále).
c) Údaje o odeslání
Pokud je evidenční list odeslán, zaškrtnou se příslušné checkboxy 1 – 7 na formuláři evidenčního
listu. Stejně tak se vyplní údaj Odesláno (zde je vždy poslední odesílací datum, pokud se např. daný list
odesílal na vícekrát). Checkboxy jsou po zaškrtnutí deaktivované (což naznačuje nemožnost vzít zpět
odeslanou poštu). Pokud ale i tak chce uživatel údaje o odeslání zrušit, může použít funkci Přepravní list
> Zrušit záznamy o odeslání listu.
d) Hromadné operace
Pokud máte zakoupen modul Hromadné operace, pak můžete nově využít další funkce.
V menu Přepravní list > Hromadné operace > Import naskenovaného evidenčního listu je
možné hromadně importovat souborové přílohy. Import probíhá tak, že se nejprve vyplní seznam souborů
k importu (po jednom nebo po složkách) a pak se kliknutím Import spustí automatický proces. Import
načítá jednotlivé soubory a hledá QR kód. Podle nich pak přiřadí soubory k jednotlivým evidenčním listům
v evidenci. Po konci importu je možné Uložit log neúspěšných importů. Stejně tak je možné po importu
přesunout importované soubory na nové místo na disku (tlačítko Přesun).
Druhou hromadnou operací je hromadné odesílání. V menu Přepravní list > Hromadné operace
> Hromadné odeslání evidenčních listů je možné vybrat ze dvou možností hromadného odeslání. Buď
lze odeslat vybrané (zažlucené) evidenční listy nebo listy neodeslané. Pro každou z obou možností lze
opět vybrat odeslání e-mailem, datovou schránkou či uložení na disk. Hromadné odesílání neumožňuje
některé validační funkce (např. předvýběr listů k odeslání) před odesíláním, ale během odeslání pak již
všechny kontroly zafungují. Na konci hromadné odesílky se zobrazí hlášení o tom, zda bylo odesílání
úspěšné.
e) Přehled plných mocí
V menu Přepravní list > Přehled plných mocí evidence přepravy je možné zobrazit přehled
aktivních i neaktivních plných mocí. V přehledu je vidět, které plné moci evident vlastní a jejich datum
vypršení platnosti. Z přehledu je možné přejít na evidenci subjektů na konkrétní subjekt.
f) Filtrování a SQL přehledy
Údaje pro novou elektronickou evidenci přepravy jsou dostupné i ve filtrech a SQL přehledech.
Nové údaje pro filtrování jsou Stav listu a Příloha.
g) Přehled odeslaných evidenčních listů
V menu Přepravní list > Přehled odeslaných evidenčních listů je možné zobrazit tabulku se
seznamem všech odesílek. Je zde uvedeno datum, číslo dokladu, číslo listu a doručovací adresa (s
poznámkou, zda se jedná o Odesílatele, ORP nebo uložení na disk).
INISOFT s. r. o.
tel. +420 485 102 698
IČ: 25417657
Společnost je zapsána v OR
Bankovní spojení:
Rumjancevova 696/3
fax +420 485 124 944
DIČ: CZ25417657
u Krajského soudu v Ústí n. L.
ČSOB Liberec
460 01 Liberec 1
[email protected]
http://www.inisoft.cz
oddíl C, vložka 16913
č.ú.: 1805806583/0300
Download

Zde - Inisoft s.r.o.