Technický list produktu
BU Powder Coatings
Interpon D2525 Struktura
Informace uváděné v tomto technickém listu se vztahují k produktům z kolekce Interpon D2525
Struktura a neměly by být považovány jako směrodatné pro další produkty řad Interpon D a Interpon
D2525.
Popis produktu
Kolekce práškových nátěrových hmot Interpon D2525 Struktura byla speciálně vyvinuta bez obsahu
TGIC a byla připravena na základě originální Technologie společnosti Akzo Nobel. Díky použití nových
polymerových pryskyřic a vybraných pigmentů se produkty z kolekce Interpon D2525 Struktura
vyznačují výjimečnou odolností vůči UV záření a povětrnostním podmínkám. Tyto práškové nátěrové
hmoty jsou klasifikovány jako Family I – Třída 6c pod standardem NFT 36-005.Kolekce Interpon D2525
Struktura splňuje kvalitativní požadavky dle označení GSB (Master).
Dále splňuje požadavky dle Qualicoat (Třída 2) a standardů EN 12206 a EN 13438.
Standardní kolekce Struktura se skládá z 32 RAL odstínů, jejichž povrch vzhledem připomíná jemnou
Strukturu. Další RAL odstíny jsou dostupné na vyžádání. Seznam standardních produktů této kolekce,
včetně jejich kódů, naleznete níže:
1013 –
1015 –
3004 –
3005 –
5003 –
5010 –
5023 –
5024 –
YD313F
YD315F
YG304F
YG305F
YJ303F
YJ310F
YJ323F
YJ324F
6003 - YJ303F
6005 - YJ305F
6009 - YK309F
6017 - YK317F
6021 - YK321F
6029 - YK329F
7006 - YJ303F
7012 - YJ312F
7015 –
7016 –
7021 –
7022 –
7024 –
7034 –
7035 –
7037 –
YL315F
YL316F
YL321F
YL322F
YL324F
YL334F
YL335F
YL337F
7039 –
7040 –
8011 –
8014 –
8019 –
9005 –
9010 –
9016 –
YL339F
YL340F
YM311F
YM314F
YM319F
YN305F
YA310F
YA316F
Vzhledem k charakteristickým vlastnostem produktů kolekce Interpon D2525 Struktura jsou tyto
práškové nátěrové hmoty používány pro lakování a dekorativní nátěry hliníkových dílů určených pro
vnější používání v architektuře, jako jsou například rámy, kovové obklady budov, kovové tabule,
zábradlí nebo městský mobiliář.
Vlastnosti produktu
Chemický typ
Lesk (EN ISO 2813 (60°))
Distribuce částic
Měrná hmotnost
Skladování
Skladovatelnost
Polyester
15-25
Vhodná pro elektrostatické nanášení
1.2-1.9g/cm3 v závislosti na odstínu
V suchých a chladných podmínkách
24 měsíců pod 30°C
12 měsíců pod 35°C
25 - 45 minut při 170°C
20 - 40 minut při 180°C
12 - 24 minut při 200°C
8 - 14 minut při 210°C
Vypalovací program
(Teplota objektu)
Podmínky testování
Níže uvedené výsledky byly získány na základě mechanických a chemických zkoušek provedených
v laboratorních podmínkách (není-li uvedeno jinak) a mají pouze informativní charakter. Skutečné
vlastnosti závisí na podmínkách, při kterých je konkrétní produkt používán.
Podkladový materiál
Předúprava
Tloušťka filmu
Hliník (0,5-0,8 mm Al Mg1)
Chromátování (DIN 50539)
60- 80 µm (ISO 2360)
Akzo Nobel Powder Coatings, Z.I. de la Gaudrée, BP67, 91416 Dourdan Cedex
Tel: +33 1 60 81 81 81 www.interpon.com Copyright ©2011 AkzoNobel Powder Coatings. Interpon je registrovaná obchodní známka společnosti AkzoNobel.
Interpon D2525 Struktura – Vydání 1
Vydáno: 19/10/20 11
Vypalovací podmínky
Mechanické zkoušky
Suchá adheze
Odolnost hloubením
(Erichsen)
Tvrdost (Bucholtz)
Odolnost při ohybu
Chemické a
korozní zkoušky
ISO 2409
Splněno Gt 0
ISO 1520
/Qualicoat Třída 2
ISO 2815
ISO 1519 / Qual. Třída 2
Splněno (žádné odtržení nátěru po testu
přilnavosti páskou)
> 80
Splněno (žádné odtržení nátěru po testu
přilnavosti páskou)
Splněno (žádné odtržení nátěru po testu
přilnavosti páskou)
Úder
ASTM D2794/
Qualicoat Třída 2
Solná mlha
Konstantní vlhkost
ISO 9227, 1000 hodin
ISO 6270, 1000 hodin
Oxid siřičitý
Chemická odolnost
Klimatické zkoušky
8 minut / 200° C (teplota objektu)
Venkovní trvanlivost
ISO 2810, 36 měsíců
(Florida, 5° jižně)
Stálobarevnost při
zvýšených teplotách
Předúprava
Aplikace
Bezpečnostní
informace
Používání &
Údržba
2
2
< 16 mm koroze / 10 cm
Splněno při 1000 hodin – žádná koroze
plochy >1mm od řezu
ISO 3231 (Kesterich), 30 Splněno – bez puchýřků, ztráty lesku
cycles
nebo barevného odstínu
Obecně dobrá odolnost vůči kyselinám,
zásadám a olejům při normálních
teplotách.
Zachování lesku ≥ 50 %
Změny barevnosti v rámci limitů dle
Qalicoat a GSB
Vynikající
Před aplikací produktů z kolekce Interpon D2525 Struktura je, pro maximální ochranu lakovaných dílů,
nutné povrch řádně předupravit. Hliníkové komponenty musí být předupraveny vícestupňovým
chromátováním nebo vhodnou bezchromátovou technologií. Podrobné informace obdržíte od dodavatele
předúpravy.
Práškové barvy z kolekce Interpon D2525 Struktura jsou určeny k nanášení manuálními pistolemi nebo
automatickými elektrostatickými aplikačními systémy. Nevyužitá prášková barva může být znovu použita
v případě, že je zařízení vybaveno příslušným recyklačním systémem a to až v poměru 30% recyklované
barvy. Otázky týkající správného poměru míchání nový prášek/recyklovaný prášek konzultujte, prosíme,
s odborným zástupcem společnosti Akzo Nobel.
Příslušný Bezpečnostní list produktu (MSDS) si vyžádejte od společnosti AkzoNobel.
Ohýbání
Produkty Interpon D2525 Struktura nejsou po aplikaci nátěru vhodné k ohýbaní.
Tmelení
Tmely by měly být aplikovány na řádně odmaštěné povrchy. Testy a zkoušky přilnavosti by měly být
realizovány předem.
Údržba
Údržba je doporučena minimálně jednou za 18 měsíců a v agresívních prostředích nebo díly, které jsou
vystaveny dešti, je doporučeno ošetřit až dvakrát za rok (podrobnější instrukce jsou k dispozici).
Používejte roztok teplé vody a neabrazivního, pH neutrálního saponátu. Povrchy by měly být důkladně
opláchnuty a očištěny od všech nečistot. Všechny povrchy by měly být ošetřeny měkkou látkou nebo
houbou, v každém případě by neměly být použity materiály drsnější, než kartáč z přírodních štětin. Nikdy
nepoužívejte chemické látky jako například benzín, aceton, alkohol, zásady nebo kyselinové produkty.
Rovněž není vhodné používat jakákoliv abraziva obecně. Nikdy nečistěte lakované díly prostřednictvím
vysokotlakých nebo vysokoteplotních zařízení.
Akzo Nobel Powder Coatings, Z.I. de la Gaudrée, BP67, 91416 Dourdan Cedex
Tel: +33 1 60 81 81 81 www.interpon.com
Copyright ©2011 AkzoNobel Powder Coatings. Interpon je registrovaná obchodní známka společnosti AkzoNobel.
Interpon D2525 Struktura – Vydání 1
Vydáno: 19/10/20 11
POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ ÚČELY
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Informace obsažené v tomto technickém listu nejsou pokládány za
vyčerpávající a jsou založeny na současném stavu našich znalostí a aktuální legislativě. Kdokoli
používá výrobek k jakémukoli jinému účelu, než je výslovně doporučeno v technickém listu, a to bez
předchozího písemného potvrzení výrobce o vhodnosti daného produktu k zamýšlenému účelu, činí
tak na vlastní riziko. Je vždy na odpovědnosti uživatele, aby zajistil všechny nezbytné kroky k
naplnění požadavků stanovených místními zákony a legislativou. Vždy čtěte technické nebo
materiálové listy k danému výrobku, máte-li je k dispozici. Veškerá naše doporučení, pokyny a sdělení
týkající se tohoto výrobku (ať v tomto technickém listu nebo jinde) jsou v souladu s našimi nejlepšími
znalostmi, nicméně nemáme žádnou kontrolu nad kvalitou či stavem podkladu nebo nad jinými faktory
ovlivňujícími použití a aplikaci výrobku. Proto tedy, pokud výslovně a písemně neodsouhlasíme jinak,
nepřejímáme žádnou odpovědnost za provedení výrobku nebo za jakoukoli ztrátu či škodu vyplývající
z použití výrobku. Všechny dodávané výrobky a dohodnuté odborné poradenství podléhají našim
standardním smluvním a prodejním podmínkám. Doporučujeme vyžádat si kopii tohoto dokumentu a
pečlivě ji prostudovat. Informace obsažené v tomto technickém listu podléhají občasným úpravám
s ohledem na naše zkušeností a na naší politiku nepřetržitého vývoje. Je na odpovědnosti uživatele,
aby si před použitím výrobku ověřil, že je tento katalogový list aktuální.
Názvy výrobků zmiňované v tomto Technickém listu jsou ochrannými známkami nebo jsou
licencované společností Akzo Nobel.
Akzo Nobel Powder Coatings, Z.I. de la Gaudrée, BP67, 91416 Dourdan Cedex
Tel: +33 1 60 81 81 81 www.interpon.com
Copyright ©2011 AkzoNobel Powder Coatings. Interpon je registrovaná obchodní známka společnosti AkzoNobel.
Interpon D2525 Struktura – Vydání 1
Vydáno: 19/10/20 11
Download

Technický list produktu