Version 1.2 česky
Offroad/ATV Vozový zvedák
HOWH150
Návod na obsluhu
Art.-Nr.: 15 242
Art.-Bez.: HOWH150
Obsah:
Prohlášení o shodě EU
Důležitá upozornění
2
Před uvedením do provozu
2
Řádné použití
3
Všeobecné bezpečnostní předpisy
3
Popis
5
Uvedení do provozu
5
Údržba
6
Technická data
6
Prohlášení o shodě EU
7
•
•
V tomto návodu najdete všechny důležité údaje k tomuto přístroji.
Vyhrazujeme se, za technické změny a překladatelské či písařské chyby.
Důležitá upozornění :
Před uvedením do provozu:
• Prosím přečtěte si důkladně tento návod
a dodržujte všechny pokyny.
• Seznamte se pomocí tohoto návodu s
přístrojem a obsluhou.
• Pro vlastní bezpečnost dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.
• Pokud přístroj někomu zapůjčíte,
pře-
dejte i tenté návod.
• Špatná obsluha, nebo provoz neškolenou osobou, mohou být nebezpečné!
Strana 2
• Seznamte se důkladně s přístrojem.Vyzkoušejte všechny funkce prvně
bez zátěže.
• Pro postavení zvedáku vyberte dostatečně tvrdý podklad.
• Obsluha je zodpovědna za správný
výběr podkladu.
• Zvedák používejte jen ve stoje a je určen
pouze pro svislé zvedání.
Strana 7
Údržba:
Řádné použití:
• Kontrolujte pravidelně dotažení všech
matek a šroubů, popř. dotáhněte.
• Pravidelné čištění je důležité pro výkon a
• Před každým čiětění a údržbou zvedák
odlehčete.
• Neprovádějte samovolné změny na zvedacím mechanismu.
výdrž vašeho přístroje.
• Udržujte v čistotě zvedací mechanismus:
nečistoty jej mohou poškodit.
• Kontrolujte pravidelně zajišťovací kolíky
• Čistěte přístroj pravidelně a důkladně,
použijte k tomu malý štětec.
• Opravy nechte provést v odborné dílně.
na opotřebení,pokud nutno vyměňte.
• Zvedák je určen ke zvedání automobilů,specielně pro vysoké terení automobily.
• Zvedané auto nesmí být na měkkém a
pohyblivém podkladu.
podkladu a za to aby nebyla překročena
max. nosnost.
• Používejte přístroj jen k dannému účelu.
HOWH150
Max.zvedací síla
3000 Kg
Zvedací výška min.
155 mm
Zvedací výška max.
1350 mm
Rozměry
1515 mm x 245 mm x 140 mm
Váha
15 kg
• Dbejte předpisů,platných ve vaší zemi.
Seznamte se s řádným použitím a obsluhou kontrolních prvků.Nechte s tímto
přístrojem pracovat jen proškolené osoby.
• Celkový zdvih a pracovní prostor musí být • Poškozené díly nechte vyměnit v odborpro obsluhu přehledný.
Model
Seznamte se s řádným použitím a obsluhou kontrolních prvků.Nechte s tímto
přístrojem pracovat jen proškolené osoby.
• Obsluha je zodpovědna za správný výběr
• Sledujte povolený rozsah zatížení.
Technická data:
Všeobecné bezpečnostní předpisy:
• Každé jiné použití je posouzeno jako
neřádné.
• Pro takto vzniklé škody výrobce neručí.
• Ani za zranění třetích osob nebo majetku,způsobené nesprávným použitím.
• Součástí řádného použití jsou i bezpečnostní předpisy.
• Dbejte,aby osoby,které tento zvedák obsluhují byly seznámeni s obsluhou a
možnými nebezpečími.
né dílně,pokud není v návodu uvedeno
jinak.
• Pro vlastní ochranu noste vhodné pracovní oblečení.
Seznamte se s řádným použitím a obsluhou kontrolních prvků.Nechte s tímto
přístrojem pracovat jen proškolené osoby.
• Stavte zvedák jen na pevný podklad a
dbejte aby se noha nebořila do země.
• Pracujte jen v udanném rozsahu uvedeném na štítku,nebo v návodu,v technických datech.
• Platné předpisy je nutno dodržovat.
• Technické změny na zvedáku nejsou
přípustné.
Strana 6
Strana 3
• Během provozu dbejte,aby zvedaná
zátěž nemohla sklouznout.
• Neprovádějte na přístroji žádné technické
• Ke spuštění dejte páčku do polohy spuště- • Zajistěte pracovní prostor pro přístup
ní (páčka dolu)
jiných osob.
změny.
• Kontrolujte pravidelně nosník.Poškozený
okamžitě vyměňte!
• Dbejte pokynů údržby a udržujte zvedák
• Pozor!Páka je pod napětím pružiny.Uvolněte páku pomalu oběma rukama.
v bezvadném stavu.
• Zvolte své místo tak,aby nedošlo k nebezpečí,při pádu břemena.
• Zvednuté vozidlo vždy zajistěte podpěry
• Obal dejte prosím k recyklaci.
• Držte děti a zvířata opodál.
pod karoseií.
• Během práce nespouštějte vozidlo z očí
• Nyní pumpujte zvedák pomalu dolu.
• Zkontrolujte přístroj na poškození a
• Pumpování dolů,jde jen,když je zvedák
pod zátěží. Pokud není zátěž,tak zvedák
sjíždí nebrzděn!
• Ruční páku držte vždy oběma rukama:
.
Ochrana přístroje:
správnou funkci pohyblivých dílů.
• Pro bezpečný provoz musí být všechny
díly správně smontovány a v bezvadném
stavu.
nebezpečí úrazu!
• Nenechte povalovat v pracovním prostoru nářadí,ani jiné předměty:možnost
zakopnutí.
• Použijte jen vhodné a k tomu určené
nástroje.
• Během práce sledujte vždy zvedák a
vozidlo.
• Na základním nastavení zvedacího mechanismu neprovádějte žádné změny.
• Postavte zvedák na bezpečné místo a v
provozu s ním nikdy nehýbejte.
• Držte ostatní osoby mimo pracovní
prostor:možnost těžkého úrazu.
• Nikdy nepracujte pod vozidlem,pokud
není dostatečně zajištěné.
• Postavte přístroj do bezpečné vzdálenosti od zdí,oken a jiných předmětů.
Uvedení do provozu:
• Přístroj je dodán kompletně smontovaný.
• Po vybalení jej můžete okamžitě používat.
Obr 1
Obr 2
• Dbejte,aby byl pracovní prostor bez povalujících se předmětů.
• Pozor!Podklad musí být tvrdý a
nosný.Zvedák se nesmí zabořovat.
• Zkontrolujte,zda je nastavena pozice
zvedat (páčka zaaretována nahoru)
• Napumpujte zvedák co nejblíže k podpěrnému místu.
• Zvedák vyrovnejte.
• Břemeno pomalu zvedejte.
• Během práce sledujte vždy zvedák a
vozidlo.Pokud dochází k zaboření,zvedání okamžitě přerušte.
• Zvednuté vozidlo zajistěte podpěry pod
karoserii.
Strana 4
Popis:
Obr. 1:
1. Noha
2. Nosná packa
3. Ruční páka
4. Zdvihová tyč
5. Proti držák
Obr. 2:
6. Nastavení zvedat / spouštět
7. Zajišťovací kolík /
Zvedací mechanika
Strana 5
Download

15242 Bedienungsanleitung HOWH150