G uillaum e A pollinaire
Z pracovala: M gr.Jaroslava H ošková
2011
G uillaum e A pollinaire
•
•
•
•
francouzský dram atik, básník, anarchista polského původu
nem anželský syn polské šlechtičny
bojoval v 1.světové válce, kde byl raněn (2x operace hlavy)
zem řel na španělskou chřipku
• zakladatel francouzského moderního um ění – kubofuturism u
• před válkou sbírka 32 básní Alkoholy - 1. báseň - P á sm o
• ke konci války
K aligram y
básně
tvoří obrazy
m ají rozmanité tvary
m etoda koláže
A lkoholy
báseň
……………
Pásm o
• polytem atická báseň – obsahuje více konkrétních tém at
• volný proud ( asociativní spojování ) m yšlenek, pocitů, úvah básníka
• prolínání časových a dějových rovin - čtenář se ocitá na různých básníkových m ístech
(přem ísťování v čase a prostoru - dynam ika doby)
• báseň je napsána bez interpunkčních znam ének, volným veršem , rým sdružený
( báseň vypadá jako stránka novin, texty jsou plné m etafor)
–
–
–
–
A tobě
tob ě brá
br á n í stud když
kdy ž okna na tebe hledí
hled í
V stoupiti do kostela a jíj í t tam ke zpově
zpov ědi
Čteš
te š letá
let á ky cení
cen í ky plaká
plak á ty jež
je ž zpí
zp í vají
vaj í hlasitě
hlasit ě
Toť
To ť dneš
dne š n í poesie zatí
zat í m co prosou ž urná
urn á ly sytí
syt í t ě
B á sně
sn ě p řeklá
ekl á dal K .Č
. Čapek, M .K
. K undera…
undera … … …
A lkoholy
Pásm o
Letm o se blíží havrani sovy naši ptáci
Z A friky přicházejí ibisi m arabuti plam eňáci
Ptá
Pt á k N oh jejž básníci a pohádkáři slaví
V pařátech nese leb A dam ovu kostru první hlavy
Z obzoru letí orel a vyráží velký křik
A z Ameriky došel m alý kolibřík
Z Číny sem přišli pihi pružní a nohatí
Co mají jen po jednom křídle a m ohou jen v páru létati
A féé nix hranice jež sam a se zapálí
V svém žhavém popelu vše na chvíli zahalí
A všichni orel fénix i pihi z Číny
Se s létajícím strojem svorně pobratří
Ptá
Pt á k N oh
v egyptské m ytologii dém on
ochrany a m sty
tělo, nohy, ocas - lva
hlava, krk, křídla, pařáty - orla
Féé nix
pták –sym bol života obnovujícího se sm rtí
hní
hn í zdo z myrty, skořice, nardu
za 500 let se v tom to hnízdě upálí
z popela se opět narodí
A lkoholy
M áj
Překrásný měsíc m áj když pluje kolem skal
Rýnského pobřeží odkud nás dámy zdraví
Ach jak jste půvabné leč bárka dál se plaví
dál pluje klem vrb jež kdosi rozplakal
Od řeky zahrada se zvedá terasou
H le plátky růžové co z třešní krouží k zemi
vždyť to jsou nehty té po které stýská se m i
N a břehu po cestě oslíček táhne káru
A za tím oslíkem pes medvěd opice
a čtyři cikáni jsou prachem silnice
zatím co obchází porýnské vinice
vzdálený lehký marš pískaný na píšťalu … …
p řelož
elo ž il M .K
. K undera
Kaligramy
• inspiroval ho kubism us a čínská kultura
• báseň v psané, ale i obrazové podobě, bez níž by báseň
nedávala sm ysl
• spojení poezie s m alířstvím a s hudbou
• některé kaligram y daly svou asym etričností opravdu
dost práce
D ám a s kloboukem
H ledej inspiraci
Líbí?
• Caligramas
Apollinaire
•
•
Prší
znám e z učebnice
A stronom ie
Ž ákovské kaligram y
Tvůj kaligram bude ve tvaru ?
• srdce
rtů
labutě
• kytary
houslového klíče
• oslíka
jezdce na koni
• kávového šálku
hodinek
holubice
sluchátka
hada
budíku
Literatura
•
•
•
•
•
http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/guillaume-apollinaire/kaligramy.html#ixzz1M4frHnOK
Vl.Křivánek: Malý literární slovník Scientia Praha 1996
L. Lederbuchová: Čítanka 9 Fraus 2006
Vl. Nezkusil: Literární výchova 8 Fortuna 1993
J.Pijoan: Dějiny umění 9.díl, 10.díl Odeon 1984
•
http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=834&q=ledovec&gbv=2&oq=ledovec&a
q=f&aqi=g1&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=627l4263l0l7251l9l9l1l0l0l0l217l1234l2.5.1l8l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa
=1&q=apolinaire&oq=apolinaire&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=102883l106085l20l106245l10l10l0l5l5l0l205
l780l2.1.2l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=668c5061af4148be&biw=1280&bih=834
http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=834&q=ledovec&gbv=2&oq=ledovec&a
q=f&aqi=g1&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=627l4263l0l7251l9l9l1l0l0l0l217l1234l2.5.1l8l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa
=1&q=pt%C3%A1k+noh&oq=pt%C3%A1k+noh&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=27946l27946l24l29022l1l1l
0l0l0l0l85l85l1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=668c5061af4148be&biw=1280&bih=834
http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=834&q=ledovec&gbv=2&oq=ledovec&a
q=f&aqi=g1&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=627l4263l0l7251l9l9l1l0l0l0l217l1234l2.5.1l8l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa
=1&q=pt%C3%A1k+f%C3%A9nix&oq=pt%C3%A1k+f%C3%A9nix&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=20515l2
4468l26l25148l8l8l0l5l0l0l176l393l1.2l3l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=668c5061af4148be&biw=1280&bih=834
http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1280&bih=834&q=ledovec&gbv=2&oq=ledovec&a
q=f&aqi=g1&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=627l4263l0l7251l9l9l1l0l0l0l217l1234l2.5.1l8l0#hl=cs&gbv=2&tbm=isch&sa
=1&q=kaligramy&oq=kaligramy&aq=f&aqi=g1&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=35563l38028l28l38329l9l9l0l4l4l0l151l56
7l2.3l5l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=668c5061af4148be&biw=1280&bih=834
•
•
•
Download

Apolinaire