Úlohy z fyziky
Úlohy jsou čerpány z publikace Tématické prověrky z učiva fyziky základní
školy autorů Jiřího Bohuňka a Evy Hejnové s ilustracemi Martina Maška
(vydavatelství Prometheus 2005), která odpovídá svým rozsahem používaným
učebnicím v naší škole.
K vypracování úloh je třeba mít k dispozici Tabulky, kalkulačky a rýsovací
potřeby.
8. ROČNÍK
1A) Rozhodni, zda při popisovaných činnostech Klára konala, nebo nekonala práci. Doplň u
každé věty sloveso „konala“, nebo „nekonala“.
V 7 hodin ráno Klára vstala z postele. Práci ………………………………………… .
Po snídani rychle seběhla schody. Práci …………………………………………….. .
Na přechodu pro chodce měla červenou a nějakou dobu stála a přemýšlela, zda si
doma nezapomněla domácí úkol. Práci ……………………………………………………… .
Při tělocviku zvedala Klára těžký medicinbal. Práci ………………………………… .
Nějakou dobu držela míč zvednutý nad hlavou. Práci ………………………………. .
Po hodině tělocviku byla unavená, tak že sotva šla do schodů. Práci ……………….. .
1B) Rozhodni, zda při popisovaných činnostech David konal, nebo nekonal práci. Doplň u
každé věty sloveso „konala“, nebo „nekonala“.
Po vyučování šel David ze školy domů. Práci …………………………………………
.
Doma chvíli ležel a přemýšlel, co bude dělat. Práci ………………………………….. .
Pak nasedl na kolo a jel za kamarádem Vojtou. Práci .…………………………………
Na křižovatce měl červenou a nějakou dobu zůstal stát. Práci …………………………
Při jízdě z kopce jel a nemusel vůbec šlapat. Práci …...………………………………. .
Cestou ještě vylezl na strom, aby si natrhal třešně. Práci …………………………….. .
2A) Martin táhl vozík stálou silou 80 N ve stejném směru, ve kterém po přímé cestě ušel 25
m. Jakou práci při tom Martin vykonal? Práci vyjádři v kJ.
2B) Jana táhla sáňky stálou silou 0,08 kN ve stejném směru, ve kterém po přímé cestě ušel 50
m. Jakou práci při tom Jana vykonala? Práci vyjádři v kJ.
3A) Náklad o hmotnosti 40 kg zvedal jeřáb ze země ve svislém směru rovnoměrným
pohybem po dobu 10 s. Přitom vykonal mechanickou práci 1800 J.
a) Do jaké výšky byl náklad zvednut?
b) Urči výkon motoru jeřábu.
c) Urči, jak velkou polohovou energii má náklad v této výšce nad zemí.
3B) Náklad o hmotnosti 40 kg zvedal jeřáb ze země ve svislém směru rovnoměrným
pohybem do výše 6 m po dobu 10 s. Přitom vykonal mechanickou práci 1200 J.
a) jakou stálou silou působil motor jeřábu na náklad?
b) Urči výkon motoru jeřábu.
c) Urči, jak velkou polohovou energii má náklad v této výšce nad zemí.
4A) V následující tabulce jsou uvedeny přibližné hodnoty výkonů.
Výkon
P/kW
člověka při obvyklé práci
0,1
motoru osobního automobilu
70
motorů letadla
2000
jaderné elektrárny
1000000
a) Jakou práci vykoná člověk za 1 min? Výsledek uveď v kJ.
b) Jakou práci vykonají za stejnou dobu motory letadla? Výsledek uveď v kJ.
4B) V následující tabulce jsou uvedeny přibližné hodnoty výkonů.
Výkon
P/kW
koně
0,7
motoru nákladního automobilu
150
elektrické lokomotivy
4000
raketoplánu
200000
a) Jakou práci vykoná kůň za 1 min? Výsledek uveď v kilowatthodinách.
b) Jakou práci vykonají za stejnou dobu motory elektrické lokomotivy? Výsledek uveď
v kilowatthodinách.
5A) Zedník zvedá pomocí jednoduchého kladkostroje kbelík s maltou (viz obrázek).
a) Napiš, jakým způsobem kladkostroj usnadňuje zedníkovi práci.
b) Účinnost tohoto kladkostroje je 80%. Jakou práci musí zedník vykonat, aby
užitečná práce byla 160 J?
c) Uveď alespoň dvě příčiny ztrát v kladkostroji.
5B) Zedník zvedá pomocí kladkostroje kbelík s maltou (viz obrázek).
a) Napiš, jakým způsobem kladkostroj usnadňuje zedníkovi práci.
b) Účinnost tohoto kladkostroje je 85%. Jaká práce se ztratí, když zedník vykoná
celkovou práci 100 J?
c) Uveď alespoň dvě příčiny ztrát v kladkostroji.
6A) Popiš, k jakým vzájemným přeměnám energie dochází v situacích znázorněných na
obrázcích A a B.
6B) Popiš, k jakým
vzájemným přeměnám
energie dochází v situacích
znázorněných na obrázcích A
a B.
7A) Na elektrické železniční
trati je trolejové lano
napínáno závažím o celkové hmotnosti m = 1300 kg. Podle obrázku
urči:
a) Jak velkou silou F působí trolejové lano na kladku?
b) Koná síla F práci? Zdůvodni.
7B) Na elektrické železniční trati je trolejové lano napínáno závažím o celkové hmotnosti m =
1500 kg. Podle
obrázku urči:
a) Jak
velkou silou F
působí trolejové
lano na kladku?
b) Koná
síla F práci?
Zdůvodni.
8A) Hruška o hmotnosti 250 g spadla ze stromu na zem z výšky 3 m. O kolik se zvětšila
vnitřní energie hrušky a země okolo ní?
8B) Jablko o hmotnosti 150 g spadlo ze stromu na zem z výšky 3 m. O kolik se zvětšila
vnitřní energie jablka a země okolo něj?
9A) Kristýna dělala pokus, při kterém vložila do vody v kádince dva válečky o stejné
hmotnosti. Jeden byl z hliníku a druhý z cínu. Oba měly teplotu 90 oC.
a) Který z nich se více podílí na ohřátí vody? Svou odpověď zdůvodni. ˇúdaje. Které
budeš potřebovat vyhledej v Tabulkách.
b) Kterou z uvedených látek by sis vybral(a) pro výrobu kelímku, ve kterém by se
měla voda ohřát co nejrychleji? Svoji odpověď zdůvodni.
9B) Honza dělal pokus, při kterém vložil do vody v kádince dvě krychle o stejné hmotnosti.
Jedna byla z mědi a druhá ze železa. Obě měly teplotu 70 oC.
a) Která z nich se více podílí na ohřátí vody? Svou odpověď zdůvodni. ˇúdaje. Které
budeš potřebovat vyhledej v Tabulkách.
b) Kterou z uvedených látek by sis vybral(a) pro výrobu kotle na vodu, ve kterém by
se měla voda ohřát co nejrychleji? Svoji odpověď zdůvodni.
10A) Čepičkovi si chtějí postavit nový dům. Napiš alespoň dvě opatření, která by měli ve
svém domě provést, aby za vytápění domu zaplatili co nejméně peněz.
10B) Moravcovi si chtějí postavit nový dům. Napiš alespoň dvě opatření, která by měli ve
svém domě provést, aby za vytápění domu zaplatili co nejméně peněz.
11A) Na obrázku je znázorněno zjednodušené schéma ohřevu vody v jednopatrovém domě.
a) Vyznač do obrázku šipkami, jak proudí voda mezi kotlem a nádrží na teplou vodu.
b) Vysvětli, proč je kotel umístěn v přízemí domu.
c) Napiš, jak se mění vnitřní energie vody, jestliže se voda ochlazuje. Vysvětli.
11B) Na obrázku je znázorněn sluneční ohřívač vody.
a) Vyznač do obrázku šipkami, jak proudí voda v měděné trubce.
b) Vysvětli, proč je zásobník na teplou vodu umístěn v horní části ohřívače.
c) Napiš, jak se
mění vnitřní energie
vody, jestliže je voda
zahřívána. Vysvětli.
12A) Podtrhni ty látky, které jsou tepelnými izolanty.
Peří, voda, železo, molitan, suché dřevo, vzduch, sklo, ocel.
12B) Podtrhni ty látky, které jsou tepelnými izolanty.
Měď, vata, vzduch, srst, hliník, polystyren, voda, sklo.
13A) Jirka a Marek se vydali na výlet. Byl krásný letní slunečný den. Marek si oblékl bílé
bavlněné tričko a bílé šortky, Jirka si oblékl tmavě modré bavlněné tričko a tmavě modré
šortky. Kterému z chlapců bylo pravděpodobně tepleji? Vysvětli.
13B) Jitka s Kamilou se vydaly na procházku. Byl krásný letní slunečný den. Jitka si oblékla
bílé šaty, Kamila tmavě zelené šaty ze stejného materiálu. Které z dívek bylo pravděpodobně
tepleji? Vysvětli.
14A) Lucie ohřívala vodu ve dvou stejných kádinkách A a B. Do jedné kádinky nalila 100 ml
vody a do druhé 200 ml vody. Pro ohřívání vody použila v obou případech stejně výkonný
vařič a obě kádinky přikryla stejnou pokličkou.
Grafy ukazují, jak se s časem měnila teplota vody v kádinkách A a B.
a) V které kádince (A, nebo B) bylo 200 ml vody? Vysvětli, jak jsi to poznal(a).
b) Nakresli do obrázků A, B, jak by se přibližně podle tebe změnily grafy obou
závislostí, kdyby Lucie z obou kádinek pokličky sundala. Zdůvodni, co jsi nakreslil(a).
c) Rozhodni, jakým převažujícím způsobem (vedením, prouděním nebo zářením) se
šíří teplo z plotýnky vařiče do vody u dna kádinky.
d) Kolik tepla je třeba na ohřátí 200 ml vody, aby se její teplota změnila o 10 oC?
14B) Honza ohříval vodu ve dvou stejných kádinkách A a B. Do jedné kádinky nalil 200 ml
vody a do druhé 100 ml vody. Pro ohřívání vody použila v obou případech stejně výkonný
vařič a obě kádinky byly nezakryté.
Grafy ukazují,
jak se
s časem
měnila
teplota vody
v kádinkách
A a B.
a) V které kádince (A, nebo B) bylo pouze 100 ml vody? Vysvětli, jak jsi to poznal(a).
b) Nakresli do obrázků A, B, jak by se přibližně podle tebe změnily grafy obou
závislostí, kdyby Honza obě kádinky přikryl pokličkou. Zdůvodni, co jsi nakreslil(a).
c) Rozhodni, jakým převažujícím způsobem (vedením, prouděním nebo zářením) se
šíří teplo ze dna kádinky až k hladině.
d) Kolik tepla je třeba na ohřátí 100 ml vody, aby se její teplota změnila o 15 oC?
15A) Do vody o hmotnosti 2,0 kg a teplotě 80 oC nalijeme vodu o teplotě 20 oC. Po chvíli
zjistíme, že voda má teplotu 70 oC. Jakou hmotnost měla přilitá voda?
15B) Do vody o hmotnosti 2,0 kg a teplotě 80 oC nalijeme vodu o teplotě 20 oC. Po chvíli
zjistíme, že voda má teplotu 30 oC. Jakou hmotnost měla přilitá voda?
16A) V rámečcích jsou schematicky nakresleny modely různých skupenství látek.
a) Napiš, která skupenství jednotlivé obrázky představují.
X …………………………..
Y …………………………..
Z …………………………..
b) Jak se nazývají změny skupenství, které naznačují šipky A, B, C?
A ………………………….
B ………………………….
C ………………………….
c) Při které změně skupenství (A, B, nebo C) dochází k uvolňování tepla?
d) Vysvětli, proč se orosí studené sklo brýlí, když na ně dýchneš.
e) Kterou změnu skupenství (A, B, nebo C) představuje děj popsaný v bodě d)?
16B) V rámečcích jsou schematicky nakresleny modely různých skupenství látek.
a) Napiš, která skupenství jednotlivé obrázky představují.
X …………………………..
Y …………………………..
Z …………………………..
b) Jak se nazývají změny skupenství, které naznačují šipky A, B, C?
A ………………………….
B ………………………….
C ………………………….
c) Při které změně skupenství (A, B, nebo C) dochází k uvolňování tepla?
d) Vysvětli, proč sněhu v zimě ubývá, i když je pod nulou a sníh netaje.
e) Kterou změnu skupenství (A, B, nebo C)
představuje děj popsaný v bodě d)?
17A) Veronika naplnila kádinku rozdrceným ledem o teplotě –20 oC a zahřívala ji nad
kahanem. V grafu je znázorněno, jak se měnila teplota v kádince. Graf je rozdělen do čtyř
časových úseků: A, B, C a D.
a) V kterém časovém úseku led taje a mění se ve vodu?
b) V kterém časovém úseku existovala voda pouze ve skupenství kapalném?
c) Vysvětli, proč se teplota v časovém úseku D nemění.
17B) Kristýna naplnila kádinku rozdrceným ledem o teplotě –20 oC a zahřívala ji nad
kahanem. V grafu je znázorněno, jak se měnila teplota v kádince. Graf je rozdělen do čtyř
časových úseků: A, B, C a D.
a) V kterém
časovém úseku voda
vře a mění se na
páru?
b) V kterém
časovém úseku
existovala voda
pouze ve skupenství
pevném?
c) Vysvětli,
proč se teplota
v časovém úseku B
nemění.
18A) Jak velké teplo musíme dodat 0,5 kg ledu o teplotě 0 oC, aby se změnil ve vodu téže
teploty?
18B) Jak velké teplo musíme dodat 0,5 kg ledu o teplotě 100 oC, aby se změnil v páru téže
teploty?
19A)
a) Zapiš podle Tabulek hodnoty a jednotky uvedených veličin:
Fyzikální veličina
Olovo
Zinek
Teplota varu
Teplota tání
b) V jakém skupenství je při teplotě 400 oC olovo?
c) V jakém skupenství je při teplotě 400 oC zinek?
d) Může se roztavit olověná kulička, ponoříme – li jí do roztaveného zinku? Svoji
odpověď zdůvodni.
19B) a) Zapiš podle Tabulek hodnoty a jednotky uvedených veličin:
Fyzikální veličina
Cín
Olovo
Teplota varu
Teplota tání
b) V jakém skupenství je při teplotě 300 oC cín?
c) V jakém skupenství je při teplotě 300 oC olovo?
d) Může se roztavit olověná kulička, ponoříme – li jí do roztaveného cínu? Svoji
odpověď zdůvodni.
20A) Karáskovi nebudou celou zimu bydlet ve svém domě.
a) Napiš alespoň jedno opatření, které by měli udělat, aby jim zmrzlá voda neudělala
v domě škodu.
b) Vysvětli, proč by jim zmrzlá voda mohla napáchat škodu.
20B) Pan Moudrý si koupil nové auto. Právě začala zima a venku mrzne.
a) Napiš alespoň jedno opatření, které by měl pan Moudrý udělat, aby se jeho auto
mrazem nepoškodilo.
b) Vysvětli, proč by jim zmrzlá voda mohla napáchat na autě škodu.
21A) Bakterie se ničí při teplotě 120 oC, Jeden ze způsobů, jak lze sterilizovat lékařské
nástroje, je použití sterilizátoru, který funguje na principu tlakového hrnce.
a) Proč není možné nástroje sterilizovat pouze vyvářením ve vodě v obyčejném hrnci?
b) Vysvětli, proč ve sterilizátoru voda vře až při teplotě 120 oC?
21B) Při výrobě léků se používají nádoby se zředěným vzduchem, neboť je nutné, aby voda
vřela např. již při teplotě 70 oC.
a) Proč není možné používat k výrobě léků obyčejné nádoby?
b) Vysvětli, proč v nádobě se zředěným vzduchem voda vře při teplotě 70 oC.
22A) Věrka nalila 200 ml vody do každé z otevřených nádob a nechala je stát den na stole
v kuchyni.
a) Ze které nádoby se pravděpodobně vypařilo více vody? Svoji odpověď zdůvodni.
b) Uveď alespoň jeden způsob, jakým by mohla Věrka vypařování vody z nádoby
ještě urychlit.
22B) Věrka nalila 200 ml vody do každé z otevřených nádob a nechala je stát den na stole
v kuchyni.
a) Ze které nádoby se pravděpodobně vypařilo více vody? Svoji odpověď zdůvodni.
b) Uveď alespoň jeden způsob, jakým by mohla Věrka vypařování vody z nádoby
ještě urychlit.
23A) Do vody o
teplotě 70 oC přidáme
teplotě 0 oC. Roztaje
hmotnosti 5,0 kg o
led o hmotnosti 4 kg a
všechen led? Zdůvodni.
23B) Do vody o
hmotnosti 3,0 kg o
teplotě 65 oC přidáme led o hmotnosti 2 kg a teplotě 0 oC. Roztaje všechen led? Zdůvodni.
24A) Na obrázku je znázorněna kladně nabitá kovová koule upevněná na izolačním stojánku.
a) Popiš, jakým způsobem můžeš tuto kouli uzemnit.
b) Po uzemnění se koule stává elektricky neutrální. Vysvětli, jak se z kladně nabité
koule stane těleso elektricky neutrální.
24B) Na obrázku je znázorněna záporně nabitá kovová koule upevněná na izolačním stojánku.
a) Popiš, jakým způsobem můžeš tuto kouli uzemnit.
b) Po uzemnění se koule stává elektricky neutrální. Vysvětli, jak se ze záporně nabité
koule stane těleso elektricky neutrální.
25A) Záporně zelektrizovanou tyč přiblížíme k desce elektrometru.
a) Do obrázku A znázorni pomocí znamének + a – náboj na desce a ručce
elektrometru.
b) Do obrázku B nakresli polohu ručky elektrometru po dotknutí se desky prstem.
c) Oddálíme prst a potom zelektrovanou tyč. Do obrázku C nakresli polohu ručky a
znázorni pomocí znamének + a – náboj na desce a ručce elektrometru.
25B) Kladně zelektrovanou tyč přiblížíme k desce elektrometru.
a) Do obrázku A znázorni pomocí znamének + a – náboj na desce a ručce
elektrometru.
b) Do obrázku B nakresli polohu ručky elektrometru po dotknutí se desky prstem.
c) Oddálíme prst a potom zelektrovanou tyč. Do obrázku C nakresli polohu ručky a
znázorni pomocí znamének + a – náboj na desce a ručce elektrometru.
26A) Marek nabil elektrometr kladným nábojem. Poté chtěl elektrometr vybít. Měl
připravenou kovovou a plastovou tyč.
a) Nejprve vzal jednu z tyčí a dotkl se kovové desky elektrometru (obrázek A). otočná
ručka elektrometru se téměř nepohnula. Z jakého materiálu byla tyč na obrázku A? Svoji
odpověď zdůvodni.
b) Poté se dotkl kovové desky elektrometru druhou tyčí. Výchylka ručky elektrometru
klesla na nulu (obrázek B). Z jakého materiálu byla tyč na obrázku B? Svoji odpověď
zdůvodni.
26B) Kamila nabila elektrometr záporným nábojem. Poté chtěla elektrometr vybít. Měla
připravenou dřevěnou a kovovou tyč.
a) Nejprve vzala jednu z tyčí a dotkla se kovové desky elektrometru (obrázek A).
Otočná ručka elektrometru se téměř nepohnula. Z jakého materiálu byla tyč na obrázku A?
Svoji odpověď zdůvodni.
b) Poté se dotkla kovové desky elektrometru druhou tyčí. Výchylka ručky
elektrometru klesla na nulu (obrázek B). Z jakého materiálu byla tyč na obrázku B? Svoji
odpověď zdůvodni.
27A) Proč je nebezpečné praní vlněného svetru v benzínu?
27B) Proč je na přepravu benzinu zakázáno používat obyčejné kanystry z plastu a naopak je
vhodné používat kanystry kovové nebo kanystry ze speciálně upraveného plastu?
28A) Na obrázku jsou znázorněny modely atomů a modely kladných a záporných iontů.
a) Napiš ke každé částici, zda se jedná o atom, kladný, nebo záporný iont.
b) Napiš, zda se následující dvojice částic přitahují, odpuzují, nebo zda na sebe
vzájemně nepůsobí elektrickou silou, jestliže jsou u sebe:
A – D ……………………………………………………
B – C ……………………………………………………
28B) Na obrázku jsou znázorněny modely atomů a modely kladných a záporných iontů.
a) Napiš ke každé částici, zda se jedná o atom, kladný, nebo záporný iont.
b) Napiš, zda se následující dvojice částic přitahují, odpuzují, nebo zda na sebe
vzájemně nepůsobí elektrickou silou, jestliže jsou u sebe:
A – D ……………………………………………………
B – C ……………………………………………………
29A) K záporně zelektrované kouli A přiblížíme kladně zelektrovanou kuličku B na
nevodivém vlákně.
a) Nakresli několik siločar elektrického pole mezi tělesy A, B a označ šipkami jejich
směr.
b) Znázorni šipkou směr pohybu kuličky B. Zdůvodni.
29B) Ke kladně
přiblížíme záporně
na nevodivém vlákně.
a) Nakresli několik
mezi tělesy A, B a označ
b) Znázorni
B. Zdůvodni.
zelektrované kouli A
zelektrovanou kuličku B
siločar elektrického pole
šipkami jejich směr.
šipkou směr pohybu kuličky
30A) Kapka kapaliny o hmotnosti 0,02 g se záporným elektrickým nábojem je ve stejnorodém
elektrickém poli v rovnovážné poloze.
a) Znázorni do obrázku síly, které na kapku působí.
b) Urči velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku.
30B) Kapka kapaliny o hmotnosti 0,04 g se záporným elektrickým nábojem je ve stejnorodém
elektrickém poli v rovnovážné poloze.
a) Znázorni do obrázku síly, které na kapku působí.
b) Urči velikost síly, kterou elektrické pole působí na kapku.
31A) Do kalkulátoru potřebuješ zdroj s napětím 3 V.
a) Kolik tužkových baterií o napětí 1,5 V použiješ na nastavení potřebného zdroje?
b) Pomocí schematických značek nakresli, jak musí být baterie zapojeny.
31B) Do fotoaparátu potřebuješ zdroj s napětím 3 V.
a) Kolik tužkových baterií o napětí 1,5 V použiješ na nastavení potřebného zdroje?
b) Pomocí schematických značek nakresli, jak musí být baterie zapojeny.
32A) Proč neprochází elektrický proud v obvodech na schématech A, B, C?
32B) Proč neprochází elektrický proud v obvodech na schématech A, B, C?
33A) Čtyři žárovky A, B, C a D jsou zapojeny podle schématu. Napiš čísla spínačů, které
musíš uzavřít, aby
a) svítila pouze žárovka B
b) svítily pouze žárovky C a D
c) svítily pouze žárovky A, B, C
33B) Čtyři žárovky A, B, C a D jsou zapojeny
schématu. Napiš čísla spínačů, které musíš uzavřít,
a) svítila pouze žárovka C
b) svítily pouze žárovky A a B
c) svítily pouze žárovky B, C, D
podle
aby
34A) Do schématu elektrického obvodu
a) vyznač šipkami směr elektrického proudu v obvodu,
b) nakresli zapojení ampérmetru pro měření elektrického proudu v obvodu,
c) nakresli zapojení voltmetru pro měření napětí napětí mezi svorkami žárovky.
d) Z hodnot odporu žárovky 60 Ω a proudu 200 mA v obvodu urči napětí mezi
svorkami žárovky.
34B) Do schématu elektrického obvodu
a) nakresli zapojení voltmetru pro měření napětí napětí mezi svorkami žárovky,
b) nakresli zapojení ampérmetru pro měření elektrického proudu v obvodu,
c) vyznač šipkami směr elektrického proudu v obvodu.
d) Z hodnot odporu žárovky 40 Ω a napětí 12 V v obvodu urči proud procházející
žárovkou.
35A) Ampérmetry i voltmetry mají stupnice rozdělené na 30 dílků.
a) Do tabulky doplň chybějící hodnoty elektrického napětí a proudu pro uvedené
rozsahy.
Voltmetr
Ampérmetr
Rozsah
6V
30 V
30 mA
0,6 A
1 dílek
20 dílků
b) Který rozsah ampérmetru smíš použít k měření elektrického proudu v obvodu podle
úlohy 34A)?
c) Můžeš použít kterýkoliv rozsah voltmetru k měření napětí mezi svorkami žárovky
v obvodu sestaveném podle úlohy 34A)? Zdůvodni.
35B) Ampérmetry i voltmetry mají stupnice rozdělené na 60 dílků.
a) Do tabulky doplň chybějící hodnoty elektrického napětí a proudu pro uvedené
rozsahy.
Ampérmetr
Rozsah
1 dílek
40 dílků
30 mA
Voltmetr
0,6 A
6V
300 V
b) Který rozsah voltmetru smíš použít k měření elektrického napětí v obvodu podle
úlohy 34B)?
c) Můžeš použít kterýkoliv rozsah ampérmetru k měření proudu procházejícího mezi
svorkami žárovky v obvodu sestaveném podle úlohy 34B)? Zdůvodni.
36A) Na obrázku jsou znázorněny grafy závislosti proudu na napětí pro rezistory I a II. Podle
grafu urči:
a) proud procházející rezistorem I, je – li mezi jeho svorkami napětí 4 V
b) napětí mezi svorkami rezistoru I, prochází – li jím proud 0,2 A
c) odpor rezistoru I
d) odpor rezistoru II
36B) Na obrázku jsou znázorněny grafy závislosti
proudu na napětí pro rezistory I a II. Podle grafu urči:
a) proud procházející rezistorem I, je – li mezi jeho svorkami napětí 4 V
b) napětí mezi svorkami rezistoru I, prochází – li jím proud 0,4 A
c) odpor rezistoru I
d) odpor rezistoru II
37A) Rezistor o odporu
napětí 6 V. Můžeš použít
elektrickém obvodu
A? Odpověď zdůvodni
20 Ω je připojen ke zdroji
k měření proudu v tomto
ampérmetr s rozsahem 0,6
výpočtem.
37B) Žárovkou o odporu 120 Ω prochází elektrický proud 0,05 A. Můžeš použít voltmetr
s měřícím rozsahem 12 V ke změření elektrického napětí mezi svorkami žárovky? Odpověď
zdůvodni výpočtem.
38A) Adéla dělala ve škole pokus s elektrickým obvodem zapojeným podle obrázku v úloze
34A). Pro lidský organismus je nebezpečný proud již od 25 mA. Bylo by nebezpečné, kdyby
se Adéla při pokusu dotkla oběma rukama neizolovaných částí vodičů spojených se svorkami
zdroje? Odpor těla Adély je přibližně 5 kΩ. Své tvrzení zdůvodni.
38B) Robert dělal ve škole pokus s elektrickým obvodem zapojeným podle obrázku v úloze
34B). Pro lidský organismus je nebezpečný proud již od 25 mA. Bylo by nebezpečné, kdyby
se Robert při pokusu dotkl oběma rukama neizolovaných částí vodičů spojených se svorkami
zdroje? Odpor těla Roberta je přibližně 5 kΩ. Své tvrzení zdůvodni.
39A) Z vodičů znázorněných na obrázku vyber ten, jehož odpor je největší. Všechny vodiče
jsou vyrobeny z hliníku. Svůj výběr zdůvodni.
39B) Z vodičů znázorněných na obrázku vyber ten, jehož odpor je nejmenší. Všechny vodiče
jsou vyrobeny z mědi. Svůj výběr zdůvodni.
40A) a) Jaký je výsledný odpor žárovek zapojených podle schématu? Odpor žárovky 1 je
60 Ω, žárovky 2 je 20 Ω a žárovky 3 je 40 Ω. Napětí zdroje je 12 V.
b) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě A.
c) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě B.
d) Jaké je elektrické napětí mezi svorkami B, C žárovky 1?
40B) a) Jaký je výsledný odpor žárovek zapojených podle schématu? Odpor žárovky 1 je 10
Ω, žárovky 2 je 20 Ω a žárovky 3 je 30 Ω. Napětí zdroje je 6 V.
b) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě A.
c) Urči elektrický proud procházející vodičem v místě B.
d) Jaké je elektrické napětí mezi svorkami B, C žárovky 3?
41A) V elektrickém obvodu znázorněném na obrázku jsou zapojeny stejné ampérmetry a
stejné rezistory ke zdroji napětí 1,5 V. Každý rezistor má odpor 10 Ω. Urči, jaké proudy
ukazují ampérmetry A1, A2, A3 (odpor ampérmetru je zanedbatelný vzhledem k odporu
rezistoru).
41B) V elektrickém obvodu znázorněném na obrázku jsou zapojeny stejné ampérmetry a
stejné žárovky ke zdroji napětí 24 V. Každá žárovka má odpor 60 Ω. Urči, jaké proudy
ukazují ampérmetry A1, A2, A3 (odpor ampérmetru je zanedbatelný vzhledem k odporu
žárovky).
42A) V které poloze musí nacházet jezdec J reostatu, aby žárovka zapojená v elektrickém
obvodu na obrázku svítila nejslaběji? Svoji odpověď zdůvodni.
42B) V které poloze musí nacházet jezdec J reostatu, aby žárovka zapojená v elektrickém
obvodu na obrázku svítila nejjasněji? Svoji odpověď zdůvodni.
43A) Na štítku elektrického
napětí, na jaké se připojuje, a
a) Urči proud, který
b) Urči elektrický odpor
c) Urči elektrickou
odsavač par za 10
odsavače par je uvedeno
jeho příkon.
odsavačem par prochází.
odsavače par.
energii, kterou spotřebuje
min.
43B) Na štítku varné konvice je uvedeno napětí, na jaké se připojuje, a její příkon.
a) Urči proud, který varnou konvicí prochází.
b) Urči elektrický odpor elektrické konvice.
c) Urči elektrickou energii, kterou spotřebuje varná konvice za 2 min.
44A) Voda o hmotnosti 1 kg a teplotě 30 oC se ohřívá po dobu 140 s ponorným vařičem o
příkonu 300 W. Urči teplotu, na kterou se voda ohřeje, jestliže zanedbáme ztráty.
44B) Voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 20 oC se ohřívá po dobu 70 s ponorným vařičem o
příkonu 300 W. Urči teplotu, na kterou se voda ohřeje, jestliže zanedbáme ztráty.
45A) Tatínek zjistil, že mu na automobilu svítí pouze jedno z předních světel. Jsou žárovky u
těchto světel zapojeny za sebou, nebo vedle sebe? Vysvětli.
45B) Tatínek pověsil na vánoční stromeček žárovky. Jedné z nich se přepálilo vlákno a
všechny ostatní žárovky zhasly. Byly žárovky zapojeny v elektrickém obvodu za sebou, nebo
vedle sebe? Vysvětli.
46A) Na obrázku jsou znázorněna schémata tří elektrických obvodů A, B, C. Ve všech
obvodech jsou zapojeny stejné žárovky o odporu 30 Ω. Ve kterém elektrickém obvodu budou
mít žárovky po sepnutí spínače největší jas? Vysvětli.
46B) Na
obrázku
jsou znázorněna schémata tří elektrických obvodů A, B, C. Ve všech obvodech jsou zapojeny
stejné žárovky o odporu 15 Ω. Ve kterém elektrickém obvodu budou mít žárovky po sepnutí
spínače nejmenší jas? Vysvětli.
Download

Otázky