




 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Vážení a milí spoluobčané,
chtěla bych Vás informovat o několika událostech, které Vás zajímají …
Stavební parcely na poli
Ministerstvo pro místní rozvoj nám dne 12. 5. 2014 potvrdilo přidělení dotace v částce 400.000,- Kč pro zasíťování
pozemků pro budoucí výstavbu rodinných domů. Dne 3. 6. 2014 bylo obesláno šest firem pro výběrové řízení na
realizaci této stavby.
Stavba bude zahájena cca v posledním týdnu měsíce července 2014 firmou Gamagas s.r.o.
Nová zástavba u hřiště
Ministerstvo pro místní rozvoj nám dne 19. 5. 2014 potvrdilo přidělení dotace v částce 300.000,- Kč na úpravu místní
komunikace a výstavbu chodníku. Dne 7. 7. 2014 bude firmě Hekra s.r.o. předáno staveniště.
Dotace pro klidovou zónu pro děti a mládež nám pro letošní rok přidělena nebyla.
Výběrové řízení
Pětičlenná komise se sešla dne 20. 6. 2014, aby vyhodnotila nabídky pro výše zmíněné akce. Na obec došly čtyři
nabídky. Po prostudování všech nabídek zvítězila firma Hekra stavební s.r.o., která bude realizovat úpravu místní
komunikace a výstavbu chodníku v nové zástavbě u hřiště za částku 2.111.107,- Kč včetně DPH. Zasíťování stavebních
parcel na poli pro budoucí výstavbu rodinných domů vyhrála firma Gamagas s.r.o. v částce 845.053,- Kč včetně DPH.
Obecně závazná vyhláška, o zákazu požívání alkoholických nápojů
Zastupitelstvo obce dne 23. 6. 2014 odsouhlasilo vyhlášku o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích, a to
v parku na návsi, dětském koutku a autobusových čekáren. Důvodem byl marný boj proti popíjení alkoholických nápojů
hlavně před obchodem smíšeného zboží a na dětském koutku. Tato vyhláška by měla vytvořit opatření k ochraně
veřejného pořádku, dobrých mravů a mravního vývoje dětí a mladistvých.
Zastupitelé žádají touto cestou občany, kterým tato situace není lhostejná, pokud zjistí, že se na zmiňovaných místech
alkohol popíjí, aby volali na bezplatnou linku 158. Policie bude na základě této vyhlášky ukládat blokovou pokutu.
Všem občanům předem děkujeme.
Projektová dokumentace hasičského domu
V měsíci květnu 2014 po dohodě zastupitelů obce s našimi hasiči bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na
přístavbu a rekonstrukci hasičského domu. Návrh projektové dokumentace by měl být vypracován ke konzultaci v první
polovině července 2014. Dne 27. 6. nám p. ing. Myslík ve své režii vyhrabal za hasičárnou dvě díry cca 1,5 m hluboké,
které mají posloužit projektantovi ke zjištění podloží pro budoucí výstavbu.
Smlouvy o výpůjčce pozemků
Se SK Spomyšl byla podepsána smlouva o výpůjčce pozemků parc. č. 489, 492/2 a 174/2, jedná se o pozemky na hřišti,
které slouží ke sportovním aktivitám s volným přístupem veřejnosti. Tato smlouva byla podepsána na 20 let.
Dále nás oslovil p. Vosmík (rybář), který projevil zájem starat se o náš rybník parc. č. 4 za účelem rekreačního chovu
ryb včetně údržby a péči o zeleň. Také s ním byla podepsána smlouva o výpůjčce na dobu neurčitou, v níž je také
podmínka volného přístupu všem spoluobčanům.
Tyto smlouvy byly odsouhlaseny na zasedání zastupitelstva dne 26. 2. 2014.
Jak pomoci lidem s dluhy dříve, než je postihnou exekuce
Společnost Abivia s.r.o., kancelář Mělník se zaměřuje jak pomoci lidem s dluhy dříve, než je postihnou exekuce.
Společnost Abivia s.r.o. pomáhá nejen lidem, co se již ocitli v tíživé splátkové situaci, ale i lidem, kteří vědí, že se jim
toto období blíží. Můžou si nechat zpracovat návrh na oddlužení včetně všech potřebných příloh.
Společnost Abivia s.r.o. spolupracuje při podání návrhu a pomáhá při dalším servisu v řízení.
Oddlužení, podle insolvenčního zákona, je jediný zákonný prostředek v České republice, kdy klientovi stát může
odpustit až 70% nezajištěných dluhů a klient je povinen uhradit minimálně 30% svých dluhů do pěti let.
Tento institut lze uplatnit jak u nepodnikajících osob, tak i osob podnikajících na vlastní živnostenský list.
Více informací (včetně informace o spolupráci) získáte na telefonním čísle: 736 721 320
Ivana Kumprichtová, starostka obce
Sepsáno dne 28.června 2014
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
K vyobrazení na titulní straně:
Díky ochotě paní Jitky Červenkové můžete spatřit kresbu ředitele základní školy ve Vraňanech pana Františka Molíka.
Obrázek autor nakreslil do památníčku Jitky Puchnerové v období II.světové války.
Kresba úzce souvisí s fotografií školních dětí, kterou uvidíte na konci tohoto čísla Spomyšelských aktualit. Na
zmíněném snímku se pan Molík nechal zvěčnit společně s dětmi.
František Molík (*30.12.1894 v Soběslavi, + 4.4.1970 v Mlčechvostech) – malíř, učitel a publicista, vystudoval
učitelský ústav a Akademii výtvarných umění v Praze. Více si můžete přečíst např. v „Kdo byl a je kdo: Mělnicko,
Kralupsko, Neratovicko“, autor Mir. Sígl, vyd. 2007 v nakladatelství Libri.
-jvm
V sobotu 5.dubna se v kulturní místnosti na obecním úřadě sešli senioři na svém
jarním posezení, které připravily členky Kulturního výboru při zdejším obecním úřadě.
Přivítáni byli po 14.hodině asi 15minutovým divadelním vystoupením školních dětí
z Vraňan, které za vedení p. Chmelíka předvedlo část pohádky Červená Karkulka autorů
Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Škoda, že prostor je tak malý! Divadelníci nemohli použít žádné kulisy. Představení se
líbilo, děti byly poté odměněny čokoládami.
Pak nastoupily před seniorské obecenstvo sestry Brožovy. Kristýnka hrála na flétnu, Natálka zpívala, oboje provedly za
spolupráce své maminky.
Po nich přišly na řadu žákyně 2.třídy základní školy, Natálka Kumprichtová a Deniska Menčíková. Od těch slyšeli senioři
celkem tři básničky. Také všechna tato děvčata obdržela jako odměnu po tabulce čokolády.
Po kulturním prožitku jistě měli přítomní senioři chuť na něco dobrého a tak přišel na řadu šálek horké kávy nebo čaje a
sladké zákusky. Pak každý senior obdržel kytičku - buď kvetoucí vánoční kaktus nebo hyacint.
Karkulka, myslivec, vlk a babička
Karkulka a vlk
Kristýnka a Natálka Brožovy
Deniska Menčíková a Natálka Kumprichtová
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Asi od třetí hodiny odpolední začal vyhrávat na klávesy pan Jiří Křováček, hudebník a zpěvák z Tupadel. Vystupoval ve
Spomyšli již podruhé – poprvé, při loňském prosincovém setkání seniorů, měl takový úspěch, že si ho vyžádali opět.
Senioři, hlavně pak seniorky, si zatancovali a spolu s p. Křováčkem od srdce zazpívali.
V průběhu přestávky přečetla paní Květa Marsová asi 20minutové povídání z historie obce – tentokrát bylo věnováno
obecním stromům a pěstování chmelu v posledních 150 letech a pro tuto příležitost ho sepsal místní kronikář.
Myslím, že se celá akce povedla a důležité bylo, že se všem líbila. Účast seniorů byla taková, jak jsme v posledních letech
zvyklí – přišli 24 senioři (6 mužů a 18 žen, z nichž jedna byla z Lužce, jedna z H. Beřkovic). O všechny se výborně staraly
paní Jaroslava Duchoslavová, starostka obce Ivana Kumprichtová, místostarostka Zdeňka Nováková a také jedna ze
seniorek, paní Květa Marsová.
–jvm-
senioři
hudebník Jiří Křováček

Počátkem dubna byl na louce za bytovkou čp.132, z místa, na kterém jsou již vytýčeny budoucí parcely, odstraněn
podzemní kabel vedoucí ze sloupu a napájející přečerpávací stanici. Ta je nyní napájena z jiného zdroje. Všechny čtyři
snímky pocházejí ze dne 4.dubna, kdy se na demontáži kabelu intenzivně pracovalo.
celkový pohled na pracoviště, v pozadí čp. 132
--
sloup, který byl při akci odstraněn

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
zahrnování výkopu po odstranění kabelu
pracoviště, vlevo plot kolem bytového domu čp. 132

Kolem poloviny dubna byl v obci instalován kontejner (sběrná nádoba) na odložené (nepotřebné) šatstvo, obuv a hračky.
O jeho umístění ve Spomyšli požádala firma Revenge a.s. a žádost schválilo obecní zastupitelstvo. Kontejner stojí na
návsi - nejdříve byl umístěn u budovy obecního úřadu, koncem dubna již stál u samoobsluhy (čp. 139). Do kontejneru
mohou občané vhazovat nepotřebné šatstvo, obuv a hračky. Vše by mělo být čisté, oděvy vyprané, zabalené v sáčcích.
Rozumní občané jistě ihned pochopili význam kontejneru a uvědomili si, že není třeba věci odložené a vyřazené házet
do popelnic nebo vozit do vzdálených sběren. Každý z nás čas od času probírá svůj šatník, každý z nás třídí hračky po
dětech nebo vnoučatech. Tady se nám nabízí možnost, jak si od nepotřebných věcí odpomoci a zároveň je dopřát
potřebným.
kontejner na šatstvo, obuv a hračky u obec.úřadu
tentýž kontejner přemístěný k samoobsluze

V pátek 25.dubna v dopoledních hodinách byly v obci rozmístěny tři kontejnery na velkoobjemový odpad – na návsi
před domem čp. 26, u „Parlamentu“ čp. 10 a poprvé byl kontejner postaven na začátku ulice V Chaloupkách na místě,
kde ještě nedávno stával domek čp. 15.
Pomoc občanům při vykládání odpadu z vozíků, kárek a koleček do kontejnerů zajišťovali občané z lokality
„Parlament“. Z jejich strany bylo třeba jisté ostražitosti, aby zamezili některým rádoby spořádaným občanům ve
vhazování odpadu, který vysloveně patří mezi nebezpečný (zachytili např. velikou plechovku s barvou, nebo jejím
zbytkem). A to, prosím, podotýkám, že sběr nebezpečného odpadu proběhl v obci asi před 2 týdny! Je zarážející, že
jsou stále mezi námi lidé (lidé?), kteří nerespektují jistá pravidla patřící ke každé civilizovanější společnosti a je jim
úplně jedno, jak bude naše planeta vypadat v budoucnosti.
Kontejner na návsi byl uzavřen již v sobotu 26.dubna v dopoledních hodinách, ale občané ho mohli plnit vhazováním
odpadu horem. Kontejner u Chaloupek byl uzavřen v neděli večer, ale zdaleka nebyl plný. O zaplnění kontejneru v
lokalitě „Parlament“ nemám žádné zprávy.
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
25.4. - kontejner na velkoobjemový odpad u Chaloupek
tentýž kontejner dne 27.4.

ČEZ a.s. s předstihem ohlásil do obce, že 30.dubna od 7,30 do 15 hodin bude v obci přerušena dodávka elektřiny kvůli
plánované údržbě trafostanice. Přerušení se týkalo celé obce. Dodávka el.proudu byla obnovena ve 14,17 h.
sloup u Chaloupek, v pozadí čp.13
stožár naproti transformátoru (vpravo v
pozadí čp.132
vytažení jednoho z betonových sloupů
dokončovací práce na sloupu za zahradou u
čp. 32
zlikvidované betonové sloupy - pohled od transformátoru
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Kromě avizované údržby transformátoru proběhla ještě jedna důležitá akce (jak je vidět z předchozích snímků): v rámci
přípravy plochy pro budoucí výstavbu rodinných domků byly na louce za bytovkou čp.132 odstraněny betonové sloupy
včetně drátů el.vedení. Práce plánovala a řídila ČEZ a.s.

Ve středu 30.dubna od 17 hodin proběhlo na návsi před obecním úřadem povinné očkování psů starších tří měsíců proti
vzteklině. Poplatek za úkon byl 100 Kč, provádějící veterinář MVDr. Jaroslav Podrápský očkování zaznamenával do
přinesených očkovacích průkazů.

Týž den večer byly v obci zapáleny dva ohně – jeden na návsi před Hasičským domem (pořádali dobrovolní hasiči), druhý
v Dolíku u rybníka (pořádajícími byli nohejbalisté).
Na obou místech v obci se občané mohli sejít, podiskutovat, opéci si uzeninu, něco dobrého popít … . Není podstatné,
zda se více lidí sešlo tam nebo onde, důležité je, že oba dva spolky dokázaly přiložit ruku k dílu a pro nás, prosté příchozí,
připravit ojedinělou podívanou, opakující se pouze jedenkrát za rok. Ať je člověk věřící, nebo se pasuje mezi bezvěrce,
skoro na každého má tahle Filipojakubská noc určitý vliv.
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk. Lidé se scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Noc
z 30.dubna na 1.května byla vždy pokládána za magickou. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický
sabat, věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých jsou ukryty poklady. Hlavním smyslem
tohoto starého lidového zvyku byla pravděpodobně oslava plodnosti. Na ochranu před čarodějnicemi (původně před
zlými duchy a démony obecně) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo
„pálení čarodějnic“.
20:15 - náves
20:30
20:15
20:36
20:39
--

 OÚ 315 691 143
21:04 - rozhořívající se hranice v Dolíku
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
21:11 - čarodějnice v plamenech …
… již z ní moc nezbývá – 21:13
Po dlouhé době bylo tedy upuštěno od pálení čarodějnic na Vrchách, na místě položeném nad obcí, na místě zdaleka
viditelném, které sloužilo pro tento účel dlouhodobě, dá se říci tradičně. Na Vrchách se scházelo občanstvo Spomyšle
v dobách dobrých i dobách zlých, aby tady zlikvidovalo zlé duchy nebo si tady připomnělo a někdy i slavnostními
slovními projevy vyzdvihlo osobnosti naší historie, ať již to bylo při příležitosti narozenin prvního československého
presidenta T.G.Masaryka nebo např. výročí upálení M. J. Husa či výročí narození J. A. Komenského. Jak při likvidačních,
tak i při oslavných shromážděních vždy plála vatra a vždy se na nich shromáždil velký počet obyvatel. Také dnešní
generace pamatují ohně na Vrchách – říkalo se jim „mírové ohně“.
Chce se mi věřit, že místo letošního pálení „čarodějnic“ na návsi bylo zvoleno jen dočasně a že se po čase opět vrátí na
„své“ místo na Vrchách. Také se myslíte, že krásné tradice, opečovávané a zdokonalované našimi předky po staletí, by
měly být udržovány při životě?
–jvm 
Posezení při kávě č.3. Odbývalo se v pátek 9.května od 14 hodin na obvyklém místě, tzn. v patře zdejšího obecního
úřadu. Seniorů se sešlo tentokrát čtyřiadvacet. Někteří přinesli doma připravené sladkosti, k dispozici bylo i slané
domácí pečivo. Popíjelo se bílé, červené a růžové vínko, káva nebo čaj, ale hlavně se povídalo, povídalo a povídalo.
Bylo o čem hovořit, vždyť senioři mají nejen bohaté životní zkušenosti, ale hlavně i nepřeberné množství prožitků a
vzpomínek.

Odvoz suti. Dne 13.května bylo započato s úklidem suti uložené na katastru obce Spomyšl poblíže silnice na Jeviněves.
Suť tam byla uložena v průběhu loňského roku a pocházela z demolice domů čp. 141 a čp. 22 na návsi. O dva dny
později byla velká část sutě odvezena a místo zabezpečeno proti dalšímu ukládání odpadů.
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
13.5. – odvoz suti
13.5.
15.5. – po dokončení akce
13.5.

V pátek 16.května se ve společenské místnosti zdejšího obecního úřadu sešlo čtrnáct dětí na v pořadí druhém „Nočním
čtení“. Byly to (pořadí dětí je náhodné): Šimon Konvička, Vojta Prokeš, Ondra Prokeš, Eliška Rákosová, Andělka
Kymplová, Adam Benda, Patrik Fryje, Jiří Beran, Denisa Menčíková, Kristýna Brožová, Natálka Brožová, Nella
Cibulková, Aneta Plicková a Julinka Srbová.
Paní Květa Marsová viděla průběh asi takto:
Letos jsme naplánovaly tuto akci na noc z pátku na sobotu. V páteční podvečer se před 18.hodinou začali scházet první
účastníci, věkově rozliční, kluci i dívky. Nakonec si své „ležení“ rozbalilo celkem 14 dětí.
--

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Na začátek večera si Natálka Srbová připravila pro starší děti vědomostní kvíz, ve kterém zvítězil Ondra Prokeš těsně
před svým bráchou Vojtou. Jako třetí se umístil Adam Benda. Pak se děti bavily společným malováním, kdy malíře se
zavázanýma očima vedly ostatní děti v družstvu ruku tak, aby vykouzlil předložený obrázek. Následovala pantomima
řemesel, třídění mincí podle hmatu, malování předmětů podle paměti.
Nejvíce si děti užily polštářové bitvy, na kterou se všechny nejvíce těšily a která v nich zanechala nejmocnější zážitek.
Také si užívaly malování na obličej a před spaním čtení pohádek – tady si ty starší děti vymínily, že pohádky musí mít
hororový podtext. Natálka Srbová to však zvládla s bravurou sobě vlastní a tak byl i tenhle požadavek dětí vyslyšen a
děti uspokojeny.
16.5. – malování předmětů podle paměti
16.5. – malování na obličej
16.5. – namalované děti
17.5 – snídaně před odchodem domů
Veliký dík patří již dvakrát zmíněné Natálce Srbové, která celý program připravila, dokázala děti zapojit do her a v noci
udržet klid a pořádek. Ráno po snídani se děti rozešly domů, doufám, že spokojené a bohatší o nové zážitky.
Za kulturní výbor Květa Marsová a Jaroslava Duchoslavová.

Ve dnech 23.-24.května proběhly v České republice volby do Evropského parlamentu (EP). O tomto víkendu se volilo ve
všech státech Evropské unie, v každém státě podle jeho zvyklostí, volba byla ukončena ve 22 hodin v Itálii a teprve pak
byly zveřejněny výsledky.
V naší republice se do EP dostalo celkem 7 politických uskupení, které měly volební výsledek nad 5% hlasujících voličů.
Ve Spomyšli přišlo volit 50 obyvatel ze 336, kteří byli zapsáni ve voličském seznamu. Kromě sedmi politických stran a
hnutí, která uspěla v celostátním měřítku, volili Spomyšláci ještě tato uskupení: 21 – VIZE 2014 (1 hlas = 2,00%), 23 –
Strana zelených (3 hlasy = 6,00%) a 32 – Česká pirátská strana (5 hlasů = 10%).
-  -

14,00
21,38
16,66
19,64
18,46
24,06
11,45
10,69
10,98
14,00
6,91
15,07
12,50
10,76
11,27
13,08
12,32
14,17
výsledky v %
20,00
6,00
15,09
17,61
18,25
7,14
23,21
14,28
18,46
7,69
12,78
6,76
18,85
9,03
18,41
8,35
16,13
7,67
volební účast
10,00
14,46
14,28
10,71
12,30
16,54
16,99
19,04
15,95
20 –
ODS
14 –
ČSSD
2,00
1,88
5,55
7,14
0,76
6,76
3,65
5,01
9,95
16 –
ANO 2011
10 –
KSČM
územní celek
Spomyšl
Lužec n.Vlt.
Vraňany
Jeviněves
Horní Beřkovice
Cítov
Mělnicko
Středočeský kraj
Česká republika
7–
TOP 09 a
STAN
23.-24.května 2014
5–
KDÚ-ČSL
volby do EP
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
24 –
Strana svobod.
občanů
 OÚ 315 691 143
16,00
1,25
5,55
1,78
6,15
7,51
5,98
5,84
5,24
14,88
13,57
17,96
32,37
17,47
15,11
16,38
19,20
18,20

V předprázdninovém čase, za velkého tepla, se v sobotu 7.června, letos počtvrté, sešli senioři na „Posezení při kávě“.
Na tradičním místě, v tradiční čtrnáctou hodinu a dá se říci, že i v tradičním obsazení, podiskutovali přítomní o
posledních událostech v obci i mimo ni, popili kávu, trochu vína a smlsli si na zmrzlinovém poháru se šlehačkou. Za
zaznamenání jistě stojí fakt, že se „posezení“ účastnily dvě nové dámy, které se při příchodu všem představily,
pozeptaly se, zda mohou pobýt a pak strávily mezi Spomyšláky celé odpoledne.
Čas rychle utíkal a najednou bylo 18 hodin. Než senioři odkráčeli do svých domovů dohodli se, že příští setkání se
uskuteční až po letních prázdninách, tedy v září.

Výlet 21.6. byl věnován hlavně dětem k jejich svátku.
Sobotní výlet do ZOO a Dinoparku Plzeň se nám všem moc líbil a podle ohlasů většiny účastníků se opravdu povedl.
Počasí nám přálo, bylo typicky výletně - sice pod mrakem, občas vysvitlo sluníčko, ale teplota akorát, okolo dvaceti
stupňů.
Ráno jsme vyjížděli v sedm hodin, všichni v dobré náladě a pohodě. Pan řidič nám udělal v polovině cesty přestávku
na občerstvení a paní Zdeňka Nováková rozdala dětem balíčky ke Dni dětí. Po deváté hodině jsme již byli v Plzni. Jako
první proběhlo společné focení a pak jsme se již všichni rozběhli po areálu. Plzeňská ZOO je v kopci, takže jsme pomalu
stoupali k horní části, kde se nachází i dinopark. Největším hitem byla tzv. kuličková zmrzlina podávaná v malých
plastových kšiltovkách a samozřejmě se dětem asi nejvíce líbil dinopark, kde jsme si skoro všichni nenechali ujít i 3D
projekci. Cestou jsme se navzájem potkávali a všichni byli v dobré náladě a pohodě.
Odjezd byl naplánován na čtvrtou hodinu a cestou zpátky jsme už jeli přímo domů. Myslím, že můžu za všechny říct,
že výlet se opravdu všem líbil a poděkovat za skvělou organizaci výletu, pana řidiče jsme odměnili potleskem, že nás v
pořádku dovezl tam i zpátky.
Lucie Prokešová
(Chci touto cestou poděkovat paní Lucii Prokešové za ochotu, se kterou se chopila napsání textu. Paní Prokešová je také
autorkou přiloženého snímku. – jvm- )
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz

Za důkladnější seznámení jistě stojí čerstvě vydaná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na veřejném prostranství, kterou vydala naše obec a o které se zmiňuje starostka obce Ivana
Kumprichová ve svém úvodním slově.
Vyhláška spatřila tento svět z důvodů, které slušným a vychovaným lidem není třeba dlouze vysvětlovat. Každý
kolemjdoucí viděl posedávat některé lidi před místním obchodem a popíjet, nejdříve přímo u zdi obchodu, později
v parčíku naproti. Není třeba vést osvětu ve smyslu otázek „kam chodili vykonávat potřebu?“, nebo „kam odkládali
použité obaly od pití?“ Protože si někteří z těchto popíjejících lidí nedali domluvit, nevadil jim ani negativní příklad pro
malé děti, byli drzí nejen na prosté lidi, kteří je napomínali, ale i na zastupitele obce a protože nepomáhala ani častější
kontrola ze strany Policie ČR, přikročili zastupitelé k další omezující akci – vydání výše zmíněné vyhlášky a dohodě
s policisty v Lužci, aby častěji projížděli obcí a zasahovali proti lidem porušujícím znění vyhlášky.
Vyhláška je krátká, jedna strana textu, ale obsahuje vše potřebné. Směřuje k zabezpečení ochrany veřejného pořádku,
dobrých mravů, bezpečnosti v obci a mravního vývoje dětí a mladistvých, určuje rozsah pojmu alkoholický nápoj,
vymezuje území, pro které je vyhláška platná. Pochopitelně vyhláška určuje i výjimky: jsou to prostory pro konání
veřejných akcí, při kterých je prodáván alkohol (kulturní, sportovní, společenské akce, shromáždění apod.) a oslavy
Silvestra a Nového roku ve dnech 31.prosince a 1.ledna. Článek č.5 pak mluví o kontrole Policií ČR a finančních
sankcích, které mohou v blokovém řízení dosáhnout 1.000,- Kč, ve správním řízení pak až 30.000,- Kč.
Vyhláška nabyla platnosti dnem 23.června 2014.

Elektronická deska obce Spomyšl přinesla v tomto čtvrtletí následující informace:
3.4.-23.5.2013 _Informace o počtu a sídle volebních okrsků
10.4.-31.12.2013_Informace k nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník
5.5.-2.6.2014_Veřejná vyhláška - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam - daň z nemovitosti 2014
7.5.-24.5.2014_Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
2.6.-30.6.2014_Veřejná nabídka pozemků
5.6.-7.7.2014_Dražební vyhláška
25.6.-11.7.2014_Obec Spomyšl: Obecně závazná vyhláška č.1/2014, o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství
V dubnu jsme se mohli začíst do nového, letos prvního čísla Ledčických novinek,
které vycházejí již 15.rokem. Úvodem se starostka obce zmiňuje o plánované trase
vysokorychlostní trati a o plánované výstavbě archeoparku. Dobře se čte nepodepsané
povídání „Rybovka šla od srdce“, stopy klidu a sváteční pohody v čtenáři zanechá článeček o
novoročním výstupu na Říp, hodně obdivu vzbudí popis povedené ledčické oslavy Masopustu
2014 (poznámka do vlastních řad: když se najdou schopní organizátoři a lidé ochotní pomoci,
všechno jde!). Paní Ivanka Plicková napsala příspěvek „Vzpomínka na Otakara Špecingera“ a protože jsem se s panem
ing. Špecingerem také několikrát osobně setkal, mohu potvrdit, že slova obdivu a chvály jsou vhodně zvolená a
naprosto bezchybně charakterizují Špecingerovu osobnost.
Také Vraňanský zpravodaj byl vydán v dubnu a na jeho stranách se čtenář mohl dočíst o prosincových až
březnových událostech v obci, o prosincovém a únorovém zasedání zastupitelstva obce, o aktuálním dění
v Základní škole Vraňany. Na dvou stranách přináší periodikum informace Policie ČR o prevencích pro každou rodinu
(proti novým aktivitám podvodníků a zlodějů, proti šikaně a kyberšikaně, o falešných hlášeních v počítačích, o
falešných internetových prodejcích a o problémech s chodci a cyklisty se sluchátky na uších) a také o vývoji kriminality
na Mělnicku. Pěkně se čte šestistránkový záznam rozhovoru s p. Petrem Šindelářem z letiště v Sazené, také článek ke
120.výročí pošty Vraňany od pana Antonína Dostálka je napsán velice zajímavě. Soubor fotografií „Ze staré vraňanské
kapsy“ přináší tentokrát serii snímků z prvních májů. Již tradiční snímky školních tříd jsou tentokrát zastoupeny
fotografií dětí 4.třídy, školního roku 1965/66. Ze spomyšelských žáků je na školní fotce Antonín Točín, Patočka,
Zdeněk Hošek (ve zpravodaji uveden mylně jako Stanislav), Marta Podrápská, Věra Červenková, Věra Uhrová, Dagmar
Kopecká, Helena Viktorinová a Vlastimil Dobruský.
Týdeník Mělnicko č.18 ze dne 29.4.2014 přinesl na str. 3 a 4 povídání Mgr.
Pavlíny Komeštíkové s názvem „Pohled do anglické školy očima ředitelky ZŠ a MŠ
Kojetice“. Autorka zmiňuje, že na stáži několika desítek českých pedagogických pracovníků
v Anglii byli, kromě ní, ještě tři další z okresu Mělník a jednou z nich byla Mgr. Štěpánka
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Srbová, ředitelka ZŠ Vraňany. Povídání je pro laiky zajímavé hlavně ve sdělení, jak se v tamních školách řeší problémy
s vyrušujícími žáky, jaká je kázeň a úcta k učitelům, jakým způsobem jsou problémoví žáci trestáni a že takový trest je
vždy velkou ostudou pro rodiče. Článek je vskutku inspirativní – a hlavně pro naše zákonodárce by se měly některé
pasáže, podle mého názoru, stát povinnou četbou!
-jvmKvětnový Kralupský zpravodaj se ještě vrátil k sokolským Šibřinkám a v krátkém článku Ivety Bendíkové
zmiňuje účast jediného tanečníka mezi mnoha děvčaty. Opravdu jen vzdáleně tedy připomíná spomyšelského Dana
Pešana těmito slovy: „Očekávaná byla i jednotlivá předtančení a tady je třeba napsat – máme málo mužů, a tak
suplovaly ženy, kde se dalo. Jen jediný nadaný tanečník v roli mladíka Martina Dejdara ze Šakalích let muže zastupoval
…“ (konec citátu).
Někteří z vás, kteří pamatují naši obec v letech 1956-1962, si pravděpodobně vzpomenou na jméno Podlaha. Byla
to rodina (manželé se třemi dětmi a babičkou), která se do naší obce přistěhovala poté, co musela opustit svoje
hospodářství v okrese Prachatice. Jedno z dětí, syn Josef, sepsal 250tistránkové povídání o svém životě a pochopitelně
se nevyhnul Spomyšli a zavzpomínal na některé její obyvatele. Díky autorově vynikající paměti jsou jeho vzpomínky
napsány tak, že mi připadají, jako by je autor prožil před několika dny. Kniha, vydaná roku 2013, se dobře čte a je jen
škoda, že si ji nemůžeme běžně koupit, protože byla vydána vlastním nákladem v pouhých 100 kusech. Já jsem si ji
mohl přečíst díky několika dobrým místním občanům. Autor žije v současnosti v Austrálii.
–jvm-
2.4.2014 - ČEZ požádal o souhlas s rekonstrukcí el.vedení mezi EMĚ a TR Kralupy (23 km) –
výměna ocelových stožárů, izolátorů, zemnícího lana – v ochranném pásmu vodního zdroje
KÚ Spomyšl. Zastupitelé žádost ČEZu odsouhlasili. – Starostka oznámila, že majitelé odmítli
prodat pozemek pro klidovou zónu u nových domků mezi „Křížkem“ a hřištěm SK. –
Zastupitelé se dohodli, že 4 lavičky, které jsou k dispozici, budou rozmístěny v obci takto: 1
lavička u obchodu, 2 lavičky u rybníka a 1 lavička ve Škvárovně. – Dále se na poradě
projednával problém s čerpadly v přečerpávací stanici „Parlament“, kolaudace jednoho
z nových domů u hřiště SK, stav kolem projektu na přístavbu Hasičského domu a
projednávání územního plánu sousední obce Vraňany.
28.4.2014 – Starostka oznámila, že dne 14.4. došlo na obec schválené stavební povolení na cestu u hřiště, zatím
nepravomocné. Podle ústní informace obdržela obec i dotace na obě připravované stavby (zasíťování pozemků pro RD
na louce a výstavbu cesty u rodinných domků u hřiště). – Za odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů zaplatila Spomyšl
6 640 Kč. - Pan Vosmík z Lužce (rybář) projevil přání starat se o náš rybník. Nabízí, že odstraní rákos, zajistí i akce pro
děti atd. Zastupitelé vyslovili s jeho záměrem souhlas, protože se místní spolek rybářů přestal o rybník starat. Zároveň
pověřili starostku obce vypracováním smlouvy, která by zajistila volný přístup pro děti. – Zastupitelé hovořili také o
zajištění červnového zájezdu dětí do Plzně a o květnovém „Posezení při kávě“ pro seniory.
14.5.2014 – Za velkoobjemové kontejnery obec zaplatila 28 687 Kč. – Starostka oznámila, že při přeložce el.vedení bylo
odstraněno osvětlení u bytového domu čp. 132. Zastupitelé obce i zástupce obyvatel bytového domu se dohodli na
instalaci nového světla (z hlavní silnice horem k čerpací stanici, instalace sloupu a lampy, která by osvítila i vchod do
bytového domu). – Zastupitelé také probírali případ, kdy někdo naházel betonovou suť do kontejneru u domu čp. 103.
11.6.2014 – Starostka: Podle sdělení p. Šindeláře podepsali petici o pískovně na vraňanském katastru 283 občané,
z toho asi 50 podpisů bylo ze Spomyšle. Na odbor výstavby Mělník přišlo 30 připomínek k územnímu plánu, odbor to
musí řešit. – Zastupitelé projednávali také žádost jednoho občana z Bosny, kterému natéká dešťová voda ze silnice
24611 na dvorek a odsouhlasili postup starostky, která s dotyčným osobně jednala a navrhla řešení a odsouhlasili
výběr komise, která bude otevírat obálky při výběrovém řízení na stavby ve Spomyšli (cesta u nových domků u
„Křížku“, zasíťování plánovaných stavebních parcel na louce za bytovkou čp. 132 (naproti transformátoru). Starostka
seznámila zastupitele s rozhodnutím MěÚ Mělník, který uložil majiteli zbytku skládky u silnice k Jeviněvsi odvoz
zbývající stavební sutě a rekultivaci plochy zpět na ornou půdu s termínem do 15.července 2014.
23.6.2014 - Zastupitelé projednali žádost o zhotovení vodovodní přípojky k domu, vystavěném po bývalém domku čp. 1.
– Schválili doprovodné akce, které budou realizovány současně se zasíťováním stavebních parcel „U Trafa“ a stavbou
komunikace u „Křížku“.Jedná se o žlábek na odvod dešťové vody u silnice u vrat domu čp. 58 v Bosně, přelivovou hranu
od rybníka k silnici 24611 a úpravu terénu za hřištěm SK pro basketbalové hřiště (10 x 20 m asfaltová plocha a kolem
tráva). – Opět se zabývali projektem úpravy Hasičského domu a požadavkem projektanta na zhotovení dvou sond. –
Jednali i o vypáčeném zámku u přečerpávací stanice „Parlament“, kde pravděpodobně došlo k nelegálnímu odběru
el.proudu.
-  -

 OÚ 315 691 143

 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Stáří fakt není pro sraby …
 Koupil jsem si nový notebook a nechal jsem si ho vedle postele na podlaze. Druhý den si
ho všimla babička – myslela si, že je to váha … Výsledek? Babička váží 24 000 Kč.
 Povídá děda svému vnukovi: „Jen se podívej! Nekouřím, nepiju, neběhám za ženskýma a
zejtra budu slavit osmdesátku!“ „Jó, a jak?“
 Dva dědečkové na lavičce: „Vidíš to, Karlík má zase novou holku.“ „Na mě taky přišla
druhá míza. Začala mi zase chutnat krupicová kaše.“
 „Dědku, došla nám mouka. Vem si tašku a skoč do obchodu.“ „Venku leje, že by ani psa
nevyhnal.“ „Psa nech doma!“
 Přijde babka po dlouhé době k lékaři. „Tak co, babi, že jste u nás tak dlouho nebyla?“ „Ále, byla jsem
nemocná, pane doktore.“
 Jak poznáte, že jste opravdu staří? Když budete v učebnicích dějepisu číst věci, které si pamatujete z novin, a
budete si pamatovat, že to bylo trochu jinak!
J. W. Goethe: ZESTÁRNOUT NENÍ UMĚNÍ – UMĚNÍ JE TO SNÉST.


Infekční nemoci lidí a zvířat ve Spomyšli.
Jaroslav Marsa
Nakažlivé nemoci a epidemie u lidí i zvířat – pro Spomyšelské aktuality trochu neobvyklé a hlavně dosti choulostivé
téma. Už jen proto, že pro pisatele znamená překonání některých překážek, např. etického rázu. Ne každý unese
povídání o tom, jak na tom byli jeho předchůdci z hlediska zdraví, nemocí, pobytu v nemocnici apod. Také zákon o tzv.
„osobních údajích“ je tak pružný a je možné si ho při výkladu různě ohýbat, že mi prakticky znemožňuje cokoliv zveřejnit
nejen v Aktualitách, ale i v obecní kronice. Riskoval bych nejen svou pověst, ale i možný postih ze strany úřadů.
1
Z výše uvedených důvodů se budu držet jen dat již dříve publikovaných , jež se budou týkat občanů, kteří již mezi námi
nejsou. Mezi zajímavosti považuji hlavně sdělení, která nám ozřejmují úroveň tehdejšího zdravotnictví v oblasti
prevence i represe, upřesňují, jak probíhalo hlášení o výskytu nemoci, komu bylo onemocnění hlášeno, které nemoci
musely být hlášeny, nebo kdo byl za podání hlášení odpovědný.
A jak již jsem v úvodním odstavci napsal, sdělení se budou týkat nejen zdravotního stavu lidí, ale i zvířat, se kterými
vesničané přicházeli a ještě i dnes občas někteří přicházejí do styku.
Podotýkám, že jsem úmyslně vynechal období tzv. I.světové války, protože tento časový úsek je zpracován v příloze
těchto Spomyšelských aktualit.
Infekční nemoci lidí
Pokud se týká nemocí lidí, začnu trochu odtažitě – z historických dat o výskytu infekčních onemocnění dosahujících
2
rozměrů epidemie .
3
 r. 1282 – Čechy byly v letech 1281 a 1282 postiženy neúrodou, po níž následoval hladomor a rozšířily se i
epidemie;
 r. 1348 – 1350 – velká morová epidemie („černá smrt“) zasáhla České království, více Moravu (Znojmo, Brno), do
Čech zavlečena janovskými kupci;
 r. 1357 – 1362 – velká morová epidemie v Čechách;
 r. 1380 – české země zasaženy novou velkou morovou epidemií;
1
Obecní dokumentace uložená v SOkA Mělník
Epidemie (resp. epidemický výskyt choroby) představuje větší nahromadění výskytů onemocnění v časových a místních
souvislostech. Epidemie extrémně velkého rozsahu zahrnující většinu světa se nazývá pandemie. Za epidemii se v ČR považuje
situace, kdy je nakaženo více než 2 000 pacientů na 100 000 obyvatel. Ve světě může být tato hranice stanovena jinak.
3
Údaje z: František Čapka: Dějiny zemí Koruny České v datech, nakl. Libri 1999
2
-  -

 OÚ 315 691 143


 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
r. 1482 – 1483 – na několika místech v Čechách se objevila morová epidemie, která zasáhla i Prahu;
r. 1520 – po Velikonocích vypukla v Čechách velká epidemie moru, která nejvíce zasáhla střední Čechy a Prahu (v
srpnu a září); v Praze jí podlehl český humanista a právník Viktor Kornel ze Všehrd;
r. 1599 – v polovině září řádil v Praze mor; císař Rudolf před ním uprchl do Plzně (trpěl duševní depresí);
r. 1649 – Čechy, kromě císařské armády, sužoval i mor;
r. 1679 – 1680 – v českých zemích propukla morová epidemie; v Praze nemoci podlehla celá pražská univerzitní
elita (23 pedagogů a učenců); mor byl doprovázen velkou bídou;
r. 1713 – 1714 – v Praze vypukla poslední morová epidemie, která předtím prošla Ruskem, Malou Asií, Uhrami a
Štýrskem; zemřelo na ni na 100 tisíc osob a téměř 2 miliony kusů dobytka;
r. 1832 – české země byly zasaženy asijskou cholerovou epidemií, která postupovala z východní Evropy; 20.září
propukla na Brněnsku, pak ve Slezsku, kde onemocnělo 65 tisíc osob, z nichž třetina zemřela; v říjnu se cholera
dostala do východních Čech, v polovině listopadu do Prahy;
r. 1836 – 1837 – menší epidemická vlna cholery v českých zemích.






Zastavme se spolu trochu podrobněji u vskutku obrovské epidemie, kterou bylo rozšíření moru v letech 1679-1680.
Mor, lat. pestis, je infekční onemocnění působené mikroorganizmem Pasteurella pestis. Je charakterizované zduřením
uzlin a jejich nekrózou (forma dýmějová) nebo plicní lokalizací s prudkým septickým průběhem (forma plicní). Zdrojem
nákazy jsou zejména hlodavci, vzácně pes, opice a velbloud (člověk jen při plicní formě). Přenos nákazy zprostředkují
4
hlavně blechy. Onemocnění zanechává jen přechodnou imunitu, t.zn., že nová nákaza je možná.
Roku 1679 se mor dostal z Polska do Slezska a na Moravu, v létě toho roku nemoc plnou měrou zachvátila Vídeň. Císař
s celým dvorem vyjel 13.září směrem k Praze, kde hodlal přečkat a zachránit se před nemocí. Ještě v březnu 1680 se
v Praze bujaře slavil masopust, na Hradě byl pořádán skvostný maškarní bál, ale nemocných ve městě přibývalo. Proto
císař v květnu Prahu opustil a utíkal přes Chrudim a Pardubice do Lince, přičemž se při cestě nezapomněl zastavit ve
Staré Boleslavi, aby se tam poklonil posvátnému mariánskému obrazu. Na postiženém území byly vydávány přísné
zdravotní instrukce ve snaze zabránit šíření infekce. Patřilo mezi ně vykuřování, omývání těla a vyplachování úst octem
nebo požívání drcených jalovcových zrn. Instrukce se většinou míjely účinkem, jako nejúčinnější se jevil zákaz řádného
křesťanského loučení se zemřelými. V Praze a v Čechách výskyt moru vygradoval v srpnu 1680 a krátce poté epidemie
5
zcela ustala. Počty mrtvých dosahovaly řádově desítky tisíc.
Pokračovat v tématu mohu krátkým výpisem z matrik, které byly vedeny v Lužci. Smrt lidí, nejen dospělých, je zpočátku
pouze časově, později i s udáním důvodu skonu zachycena v matrikách zemřelých. Bez diskuzí je obrovský nárůst počtu
zemřelých obyvatel zaznamenán roku 1680, což zcela koresponduje s morovou nákazou. V Lužci a okolních obcích
(Vraňany, Chramostek, Spomyšl), které pohřbívaly své mrtvé u katolického kostela sv. Jiljí, byl největší počet
pochovaných v měsících srpnu a září, přičemž je jisté, že epidemie moru se začínala v tomto kraji projevovat již
v červenci a končila v říjnu až listopadu.
V té době umíraly hlavně děti, ale jejich přesný počet není možné přesně určit, protože ne každé děcko muselo být
zapsáno do matriky. Protože se v té době do matrik nezapisovala příčina úmrtí, není možné přesněji určit, zda všechny
děti (ale i dospělí) zemřely na mor, nebo se u některých jednotlivců jednalo o jinou příčinu smrti.
Matrika zemřelých, ta nejstarší, byla v Lužci zavedena roku 1678, tedy dva roky před epidemií. Povinnost hlásit úmrtí
nebyla v té době v patřičném povědomí obyvatelstva, také zápisy z té doby jsou velmi skoupé na podrobnosti. Většinou
je vedle data pohřbu uvedeno, že „byl pohřben Václav syn Matěje, podruha s Pomyšle“ (jedná se o vymyšlený záznam) a
není uveden ani věk zemřelého, ani příčina úmrtí. U některých zápisů lze oprávněně předpokládat, že jde o dospělou
osobu, pokud je např. uvedeno, že „pohřbena byla Marjana žena Matěje s Pomyšle“ nebo „pohřben byl „Václav Vorlíček
kovář s Pomyšle“.
Abychom si dokázali představit pohromu, která do obcí přišla s příchodem moru, sečetl jsem zaznamenané mrtvé po
měsících v průběhu 2 roků. Zvlášť jsou uvedeni zemřelí ve Spomyšli. Rok 1679 je co do počtu úmrtí „normální“, druhá
polovice roku 1680 je poznamenána rapidním nárůstem počtu úmrtí při morové epidemii.
Určitě jsou zajímavé i počty zemřelých v jednotlivých rodinách, ale to bych již zabíhal do přílišných podrobností. Mohu
však zmínit fakt, že některé rodiny nemoc přivedla až na pokraj totálního vymření. Uvědomíme-li si, že obec Spomyšl
nebyla v té době nijak velká a stále ještě se vzpamatovávala z důsledků třicetileté války, pak ty skoro čtyři desítky
zemřelých v roce 1680 znamenaly obrovský zásah do početního stavu obyvatelstva.
4
5
Zdroj: Ilustrovaný encyklopedický slovník, díl II., Academia 1981
zdroj: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. VIII., nakl. Paseka, Praha 2008
-  -

 OÚ 315 691 143
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
celkem:
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
r. 1679
ze všech
obcí
3
2
5
3
5
2
0
3
1
0
1
4
29
z toho ze
Spomyšle
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
r. 1680
ze všech
obcí
4
3
1
0
2
1
12
85
98
46
6
2
260
z toho ze
Spomyšle
1
0
0
0
0
0
0
10
20
5
3
0
39
Následující morová rána z let 1713-1714 se nijak výrazně neprojevila v počtu úmrtí v naší obci ani v obcích okolních –
alespoň pokud se týká katolického obyvatelstva pohřbívaného v Lužci, protože v té době se o evangelících v Ledčicích
ještě nevedly záznamy. Lze tedy předpokládat, že se mor našim obcím vyhnul.
Tolik tedy k epidemiím moru.
Po něm se začala objevovat cholera – poprvé ve 20.letech 19.století, ve větší míře r. 1831. Další častou příčinou úmrtí
lidí v té době byla tuberkuloza (souchotiny, úbytě, krtice), vodnatelnost, spalničky a černý kašel. Také pohlavní choroby
se staly občasnou příčinou smrti, hlavně u aristokratické části obyvatelstva.
Takřka důsledně se v posledních stoletích uplatňoval následující stereotyp: po válce nebo neúrodě (často obojím)
následovalo hladovění, někdy přerůstající v hladomor, načež v důsledku naprostého zanedbání i minimálních
stravovacích a hygienických návyků propukla epidemie.
6
Skutečnou metlou 18.století se staly pravé (černé) neštovice. „Novodobý mor“, jak se téhle nemoci často říkalo,
představoval prudce nakažlivé akutní onemocnění.
Neštovice způsobily, že v letech 1796-1812 na ně na Moravě zemřelo celkem 114 769 lidí, nejvíce z nich roku 1798
(8662 lidí), roku 1799 (11 168 lidí) a roku 1800 (8097 lidí). V Čechách zemřelo r.1799 na tuhle nemoc celkem 17 585
obyvatel.
Nemoc se léčila všelijak, metody byly různé – poplatné tehdejším vědomostem, neexistencí zdravotnických zařízení
nebo nedostupností lékaře, šířila se nedodržováním osobní hygieny, čistoty a hygieny při stravování atd. Pak však přišlo
očkování. V Čechách se začalo s očkováním proti neštovicím roku 1800 metodou anglického lékaře Edwarda Jennera,
který roku 1796 ve své zemi poprvé provedl očkování pomocí kravských neštovic. Velkým zlomem v léčení byl rok 1803,
kdy bylo v Čechách zahájeno „plošné tažení“ proti neštovicím. Velkou zásluhu na tom měl Rudolf hrabě Chotek, nový
prezident gubernia, který se osobně zapojil do organizace vakcinační kampaně. Tak se během let stalo, že v Čechách
byla přeočkovanost už v 1.polovině 19.století vysoko nad evropským průměrem. Uvádí se, že roku 1849 bylo v Čechách
7
a na Moravě přeočkováno přes 95% dětí, ve Slezsku 90%.
V druhé polovině 19.století došlo za pomoci výzkumu a mnohých opatření ke zlomu. Jedním z opatření bylo vydání
celoříšského zdravotního zákona dne 30.4.1870. Byl ustaven systém okresních lékařů a samosprávné orgány musely
zorganizovat síť obecních a obvodních lékařů.

Podívejme se na naši obec a její okolí, na léta nedávno minulá, přesto však nesmírně zajímavá např. z hlediska rozvoje
očkování nebo jiných prevencí před atakem nemocí.
8
9
1883: V listopadu OÚ oznamuje c.k.OH v Rci , že zde vypukla nemoc neštovice a že Josefu Vaňkovi zemřeli na tutéž
nemoc dvě malé dítky. O několik dní později sděluje OÚ tamtéž, že se nikdo další na neštovice nerozstonal. Koncem
6
7
8
9
zdroj: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. X., nakl. Paseka, Praha 2001
zdroj: Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XIb, nakl. Paseka, Praha 2013
Obecní úřad
Cís.-král. okresní hejtmanství Roudnice
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
prosince je do Rce oznámeno, že nemoc na neštovice neochabuje a Kindlovi rozstonala se všechna dítka a dva dny před
koncem roku OÚ sděluje, že manželům Kindlovým zemřela na neštovice dvě dítka - František 7 roků, Antonie 5 roků
stará.
1884: Situace se opakuje v krátké době již podruhé: OÚ oznamuje na c.k.OH v Rci "nemoc na neštovice".
1888: Obec zasílá na c.k.OH do Rce výkaz v obci se nacházejících dítek cizích přistěhovaných rodin, které dosud ještě
očkované nebyly.
1889: Zastupitelé obce projednávali na své schůzi dne 20.října situaci okolo Anny Tošnerové, obecní žebračce žijící v té
době v obecním domku čp. 30. Jmenovaná onemocněla pakostnicí. Zastupitelé ve složení František Pém - předseda,
Josef Jiránek – I.radní, Frant. Turek – II.radní, Josef Turek, Václav Novotný, Frant. Viktorin, Guttman Heller a David
Weinberg rozhodli odvézt A. Tošnerovou k ošetřování do nemocnice. K odvozu se přihlásil pan David Weinberg za cenu
3 zlatých.
1891: Na svátek sv. Jiří zaslal OÚ MUDr. Heřmanu Weinbergovi z Roudnice soupis dítek k očkování pro rok 1891.
V květnu oznámili zastupitelé obce sl.ck.hejtmanství v Mělníku, že onemocnělo 5 školou povinných dítek na spalničky:
Václav Viktorin, Václav Duchoslav, Antonín Kindl, Josef Kubeš a Antonie Tošnerová. Počátkem prosince zaslalo roudnické
hejtmanství do obce dopis, v něm, požádalo, aby byly protokolárně vyslechnuti rodiče, kteří nedali svá dítka očkovat.
1892: Dne 4.září se na své schůzi vedení obce ve složení František Pém - starosta, Karel Štolc – I.radní, Václav Král –
II.radní, výborové: Frant. Turek, Josef Turek, Václav Novotný a Josef Heller usneslo koupit kvůli opatření proti choleře
10
dostatečné množství karbolové kyseliny a vyzvat veškeré obyvatelstvo, aby si tu samou za příčinou desinfekce na
obecním úřadě vzalo. Zároveň usneseno vyzvat veškeré obyvatelstvo k zachování co největší možné čistoty a zdržení se
jídel a nápojů, jmenovitě špatné nesvařené vody, kteráž k cholerickým onemocněním značně přispívají.
1893: Počátkem února oznámilo OH v Rci, že kočující cikáni nešťovicemi stiženi byli a nákazu na svých potulkách šířili.
Aby se zamezilo rozšíření nemoci, má být každá tlupa obvodním lékařem prohlédnuta.
1894: V březnu oznámilo hejtmanství v Rci, že následkem úmrtí obvodního lékaře MUDr. Sklenáře nastalo přerušení ve
zdravotní organizaci obvodu Horno Beřkovice a starostovi obce nařizuje, aby do odvolání prohlídku zemřelých sám
vykonával a úmrtní lístek vystavoval. – O dva dny později přichází z Roudnice pokyn, že každé úmrtí nakažlivou chorobou
musí být oznámeno MUDr. Procházkovi v ústavě v Horno Beřkovicích.
1896: Koncem března požádalo Slavné hejtmanství v Roudnici, aby mu byl předán seznam dětí do obce přistěhovalých a
dosud neočkovaných. V prosinci oznámila Správa školy ve Vraňanech, že někteří žáci z naší obce onemocněli nakažlivou
spálou. – Spomyšelské zastupitelstvo o tom 6.prosince podalo zprávu obvodnímu lékaři v Černoušku.
1897: Počátkem ledna zaslala obec na hejtmanství v Roudnici zprávu o výskytu spalniček.
1898: V lednu onemocněl František Kindl, syn Antonína Kindla, spalničkami. Rodina v té době žila v čp. 5. V květnu bylo
Dr. Pavlisovi v Černoušku oznámeno, že ve Spomyšli vypukl záškrt. Dr. Pavlis obratem sděluje, že dne 15.května bude ve
Spomyšli očkovat děti. V obci byli neprodleně upozorněni rodiče dětí dosud neočkovaných. V červenci ohlásila obec do
Roudnice, že zde opět vypukl záškrt.
1899: V květnu přišel do obce přípis MUDr. Františka Pavlise z Černoušku, v němž zaslal seznam očkovanců a sdělení, že
očkování se bude provádět 21.05.1899 v ½ 10 hodině dopoledne. V říjnu onemocněly na záškrt děti Karel a Růžena
Wurmovi.
1900: V polovině března sdělilo ck. okresní hejtmanství v Rci do obce, že v jižních krajích evropských se objevila chřipka a
připomíná, že chřipka nalézá se mezi nemocemi, které polit. úřadu se hlásiti mají. V květnu zaslal MUDr. Pavlis, obvodní
lékař v Černoušku, seznam očkovanců se zprávou, že očkování dětí se bude konat 24.května 1900 v 10 hod. dopoledne.
V obci byla zpráva dána na vědomí rodičům proti podpisu. Protože se nedostavily všechny předvolané děti, MUDr. Pavlis
oznámil revizi očkovanců, jakož i očkování prvně se nedostavivších na pátek dne 8.června v ½ 6 odpoledne. Je jisté, že se
k očkování opět nedostavily všechny předvolané děti a proto v říjnu zaslalo c.k.OH v Rci obsílky rodičům Emilie
Tošnerové, Anny Pražanové, Marie Šafaříkové, Ant. Uhra, Josefa Fišera, Josefa Uhra, Ant. Tomka, Bedř. Tošnera, Frant.
Hellera, Růženy Vrbové a Marii Luk..… . V obci bylo vše veřejně ohlášeno, obsílky doručeny a jako vysvětlení bylo do Rce
sděleno, že Dr. Pavlis si určil očkování dne 8.června 1900 v ½ 6 hod., však přišel v 5 hodin.
1900: Desátého dubna oznámil MUDr. Josef Srba v Kralupech jeden případ tyfu střevního u ženy Josefa Neimla ve
Spomyšli. Obec případ ihned oznámila okresnímu hejtmanství v Rci. Koncem listopadu sdělil Obecní výbor ve Spomyšli
okresnímu hejtmanství do Rce, obvodnímu lékaři dr. Pavlisovi v Černoušku a správě školy ve Vraňanech, že Marie, 3letá
11
dcera Anny Řehákové , onemocněla na záškrt. O jediný den později byly do Rce nahlášeny další dva případy
onemocnění záškrtem: Božena Řeháková, 5 let a Václav Kulhavý, 5 let. Před Vánocemi byl nahlášen jeden případ
planých neštovic u p. Štolce čp. 23.
10
karbolová kyselina – dříve běžný název pro fenol, hydroxybenzen, hovorově „karbolka“; je to jedovatá bezbarvá krystalická
pevná látka sladkého dehtového zápachu, často označovaného jako "vůně nemocnice", chemický vzorec fenolu je C6H5OH.
11
Řeháková v té době žila v domku čp. 58 v Bosně
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
1901: MUDr. Pavlis oznamuje do obce, že bude 26.května očkovat děti v půl čtvrté odpoledne. Rodiče očkovanců byli
vyrozuměni oběžníkem dne 22.května. Docházka na očkování opět nebyla příkladná, protože 6.června OH v Rci
požádalo zdejší Obecní úřad, aby obeslal dítky k očkování povinné: Jos. Kopeckýho, Marii Šimralovou, Josefa Uhra, Fr.
Šourka, Ant. Uhra, Bedř. Tošnera, Stanislavu Štolcovou, Marii Šebovou, Annu Pražanovou, Annu Vurmovou, Ant. Šourka a
Emilii Tošnerovou na den a hodinu, kdy očkovací lékař sdělí. V listopadu bylo ze Spomyšle do Rce oznámeno, že na
zarděnky onemocněly 3 děti Josefa Hoška (čp. 43), 2 děti Fr. Tošnera (čp. 17) a 2 děti Ant. Tošnera (čp. 37). Počátkem
prosince požádalo OH v Rci o veřejné prohlášení, že každý otec rodiny je povinen ihned nahlásit onemocnění dítek
zarděnkami, což bylo v obci veřejně vybubnováno.
1902: 22.května sděluje do obce MUDr. Pavlis, že 25.t.m. v ½ 4 odpoledne bude očkovat děti.
1903: V květnu bylo z obce na OH do Rce a MUDr. Pavlisovi v Černoušku sděleno, že Karel Heller (7 let) a Hedvika
Hellerová (5 let) onemocněli planými neštovicemi. V červnu se OH zeptalo, zda se Antonín Podrápský jako dítě účastnil
3.června očkování.
1904: Počátkem května bylo z obce MUDr. Pavlisovi v Černoušku a OH v Rci sděleno, že v čp. 50 onemocněly za příznaků
spály nebo podobné nemoci 14tiletá Anna a 4 letá Marie Šimralovy. V listopadu onemocněly 3 dítky Fr. Husáka
spalničkami, což obec nahlásila MUDr. Pavlisovi.
1905: Z toho roku existuje zmínka, že se v roce 1904 přistěhoval do obce Josef Dobruský s neočkovaným synem
Františkem, rozeným v roce 1904. V lednu bylo z obce oznámeno MUDr. Pavlisovi do Černoušku onemocnění 3letého
hošíka poslance Karla Štolce (čp. 23) spalničkami s žádostí, aby co nejdříve přišel prohlédnouti zdravotní stav rodiny Ant.
Vurmy. V květnu oznámil do obce MUDr. Pavlis, že očkovati děti bude 14.5. o 4.hodině odpolední a přehlídka očkovanců
bude 23.5. v 6 hodin odpoledne.
1906: Obvodnímu lékaři MUDr. Pavlisovi v Černoušku bylo v polovině února nahlášeno onemocnění planými
neštovicemi u dvouletého děcka Otty Janouškovce. Témuž lékaři ohlásila obec počátkem března, že děcka Josefa
Dobruského, 8miletý Antonín, 4 letý Josef a 1½ letá Františka, onemocněly vyrážkou a v polovině března podezření, že
dítka Karla Suchého onemocněla planými neštovicemi a den nato podezření, že sedmiletý Antonín Šourek onemocněl
toutéž nemocí. Počátkem června opět dorazil do obce dopis se seznamem provinilých rodičů, kteří nenechali své děti
očkovat, a OH žádalo o jejich protokolární vyslechnutí. Jednalo se o rodiče těchto dětí: Josef, Rosálie a Václav Tošnerovi
čp. 51, Ant. Srba, Růžena Fišerová čp. 36, Josef Prachař čp. 19, Karolina Tošnerová čp. 53 a Marie Vaňková čp. 66.
1907: Květen: MUDr. Pavlis sděluje, že očkování dětí bude 26.května o 4 hodině odpolední. Prohlídka dětí bude 4.června
o 6 h. večer. Trpělivost s některými rodiči asi dostoupila vrcholu a tak se na ně OH v Rci obrátilo prostřednictvím
zdejšího Obecního výboru. Ti rodiče, kteří neposlali své děti na očkování, byli počátkem června vyzváni, aby se v příčině
očkování obrátili na obvod. lékaře. Je pravděpodobné, že doktor již asi nechtěl jezdit do obce opakovaně. Tentokrát šlo
o rodiče dětí: Václav Tošner čp. 17, Josef Tošner čp. 17, Ant. Srba čp. 41 a Růžena Fišerová čp. 36.
1908: MUDr. Pavlis z Černoušku oznámil v polovině května do naší obce, že bude očkovati 17.května v ½ 4 hod.
odpolední. Rodiče byli o době očkování vyrozuměni. Koncem července byl z obce zaslán dopis na OH do Rce a
obvodnímu lékaři MUDr. Pavlisovi do Černoušku s oznámením, že Josef Turek, 13 letý, onemocněl spálou. V listopadu
byla zaslána zpráva dr. Pavlisovi, že Stanislava, dcera Karla Štolce čp. 21, onemocněla planými neštovicemi.
1909: Kleinová Marie, bytem u svého strýce Jos. Kubálka ve Spomyšli, byla v březnu ošetřována v nemocnici na Mělníce.
V dubnu se OH v Rci otázalo, zda byl byt, prádlo a šatstvo Marie Kleinové, onemocněné na tuberkulosu, řádně
desinfikováno. Vedení obce sdělilo, že ano. MUDr. Pavlis sdělil, že očkování spomyšelských dětí bude probíhat 23.května
o 3¼ odpoledne v hostinci u Viktorinů. Rodičům očkovanců bylo sdělení na vědomí dáno. V druhé polovině června obec
odpověděla na dotaz OH o neproočkování některých dětí a sdělila, že Šedivá čp. 21 a Malý čp. 55 se v roce 1908
odstěhovali.
1910: Obvodní lékař MUDr. Fr. Pavlis z Černoušku sdělil, že bude ve Spomyšli očkovati děti 26.května v ½ 4 odpoledne.
V obci rozhodnuto, že očkování bude provedeno v hostinci p. Frant. Viktorina.
1911: V květnu sdělil do obce MUDr. Fr. Pavlis, že bude očkovat děti 23.května v 6 hodin odpoledne a zaslal seznam
očkovanců.
1912: Obvodní lékař dr. Pavlis z Černoušku v květnu oznámil očkování dětí na den 19.května v 10 hodin dopoledne a
revize očkovaných bude 29.května o 6 hodině večer.
1913: MUDr. Pavlis oznámil do obce, že očkování v obci proběhne 22.května.
1914 – 1918: Ani v období válečného konfliktu nebylo opomenuto na očkování a na hlášení nakažlivých nemocí směrem
na OH do Rce. V této době byl pro podávání zpráv do Roudnice k dispozici telegraf v Horních Beřkovicích.
1919: V protokole o přebírání funkce obecního starosty mezi odstupujícím Františkem Pémem a nastupujícím Václavem
Švecem bylo poznamenáno, že některé předměty nebyly přejaty. Mezi nimi jsou jmenovány 2 plechové tabulky
s nápisem „Slintavka a kulhavka“.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Až do této doby se zachovalo poměrně dosti údajů o výskytu nakažlivých nemocí v obci a také o způsobu jejich hlášení
nadřízeným institucím a lékařům. Po vzniku Československé republiky se zápisy o poradách, schůzích, o výdajích a
příjmech obce Spomyšl již nevedly tak pečlivě a proto se dnes nemáme skoro o co opřít.
1926: V březnu souhlasilo spomyšelské obecní zastupitelstvo s návrhem okresní politické správy v Roudnici, aby místo
obvodního lékaře bylo přeloženo do Horních Beřkovic. Na téže schůzi bylo jednáno o žádosti p. Antonína Křičky, aby byl
vzat do bytu do obecního domku do doby, než si postaví domek. Zastupitelé žádosti jednohlasně vyhověli pod
podmínkou, že v případě potřeby pro obecní příslušníky neb v případě infekčních nemocí musí byt ihned vyklidit.
1927: Obecní kronika perem kronikáře Václava Turka (čp. 4) uvedla, že světová epidemie chřipky postihla i obyvatelstvo
Spomyšle - průběh nemoci mírný.
1928: V srpnu byla vedením obce za přítomnosti obecního starosty Václava Švece, obecního radního Josefa Cibulky a
členů obecního výboru Ladislava Novotného, Václava Duchoslava, Josefa Dobruského, Karla Floriána a Václava Turka
(čp.4) projednávána žádost Ant. Benedikta o přijetí do bytu v obecním domku. Starosta podotknul, že o žádosti již
jednala obecní rada a přečetl její usnesení, ve kterém navrhuje, aby místnost nebyla pronajímána, poněvadž dle zákona
ji obec musí mít pro přestárlé a zchudlé občany a v případě epidemických onemocnění pro onemocnělé. Pan Novotný
navrhnul, aby usnesení obecní rady schválilo i obecní zastupitelstvo. Nakonec bylo jednohlasně usneseno byt
nepronajímat.
1929: V květnu se vedení obce zabývalo přípisem p. doktora Karbana z Cítova ohledně ubytování Antonína Benedikta.
Doktor Karban sdělil, že Ant. Benedikt jest toho času vážně nemocen plicní chorobou a z důvodů humánních a
zdravotních mu obec má opatřit byt. Usneseno odpovědět p. doktorovi, aby nemocného člověka doporučil do nemocnice
a nemíchal se do věcí obecních. Usneseno jednohlasně, poněvadž zdě hrozejí sesutím a ohrožují okolí, majiteli naříditi,
aby stavbu rozboural.
1935: V listopadu byl na schůzi obecního výboru vzat na vědomí přípis ohledně dobrovolného očkování proti záškrtu. Pan
starosta byl pověřen učinit potřebný soupis dětí, aby mohl být zjištěn potřebný obnos, který by hradila obec.
1942: Okresní péče o mládež v Rci zaslala v březnu přípis o podpoře rodin s více dětmi a přihlášky dětí na očkování proti
záškrtu. Vybubnováno v obci. V dubnu obec zaslala MUDr. Gellertovi do Hor. Beřkovic soupis dětí k očkování proti
neštovicím, k němuž se přihlásilo 6 dětí. Dr Gellert pak do obce oznamuje datum očkování dětí - v pondělí 23.června
v Hor. Beřkovicích.
1943: MUDr. Gellert Hugo, Beřkovice, zaslal v říjnu do Spomyšle oznámení o očkování dětí od 2 do 6 let v pondělí
18.října mezi 2. a 5. hodinou odpoledne. V obci oznámeno bubnováním.
1949: Obecní kronika se zmiňuje o epidemii černého kašle. Ta si vyžádala životy dvou děcek: 6měsíční dcerušky pana M.
Svobody (čp. 59) a 3měsíčního synáčka pana Víška (čp. 67).
Infekční nemoci hospodářských zvířat
1882: V polovině listopadu se vedení obce za přítomnosti Jos. Jiránka, Václ. Novotného, Ant. Ernsta, V. Šustra, Jos.
Duchoslava a za předsednictví obecního starosty Václava Krále projednávala výzva roudnického okresního hejtmanství,
chce-li obec přispívat na zřízení mrchoviště v Lečicích nebo chce-li zřídit mrchoviště jiné. – Bylo dohodnuto, že obec
požádá hejtmanství o bližší vysvětlení.
1883: V dubnu oznámil OÚ Spomyšel na OH do Rce, že zde vypukla dobytčí nemoc.
1888: Poslední den v roce OÚ zaslal na c.k. OH do Rce výkaz domácích zvířat, kterých v roce 1888 v obci v příčině nemoci
ubylo.
1889: OH v Rci zaslal dne 9.prosince do obce zprávu, že slintavka a kulhavka v soudním okresu Roudnickém zanikla, a že
se zrušuje uzávěra tohoto okresu.
1893: Na začátku roku OH v Roudnici oznámilo, že v posledních týdnech se v politickém okrese Roudnice rozšiřuje nákaza
kulhavky a slintavky a zaslalo tiskopis k přesnému vyplnění v roce 1892 uhynulých domácích zvířat a posouzení příčiny
uhynutí. Na téže schůzi navrhnul starosta obce František Pém, aby obecní výbor přijal za svou petici hospodářského
spolku čáslavského v příčině kulhavky a slintavky na c.k. ministerstvo vnitra. Návrh se přijímá a k vykonání panu
starostovi přikazuje. Vzhledem k vydaným opatřením v souvislosti s výskytem nákazy oznámilo koncem ledna
zastupitelstvo obce Spomyšl na OH v Rci, že Frant. Uher koupil od Josefa Hellera z Cítova krávu a dne 16.t.m. v noci ji do
svého chlíva přivedl. Šestého února oznamuje hejtmanství v Roudnici, že na základě úředního vyšetření bylo zjištěno, že
občan Josef Heller z Cítova prodal do Spomyšle Františku Uhrovi krávu z dvorce nezamořeného a tudíž dobytek ten
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
majiteli k libovolnému použití se ponechává. V březnu došla z OH do obce zpráva, že politický okres roudnický a slánský
se z hlediska slintavky a kulhavky za čisté uznávají a opatření se ruší.
1895: V červnu oznámila obec Spomyšl slavnému hejtmanství v Roudnici, že 20.t.m. onemocnělo na červenku prase
Frant. Tošnera čp. 9, prase bylo zabito, k používání způsobilé uznáno a majitelem upotřebeno. Koncem roku se opět
v obci vyskytla slintavka a kulhavka. Dvacátého listopadu sdělila obec Spomyšl slavnému hejtmanství v Roudnici, že
vypukla slintavka a kulhavka na dvorci čp. 41 Františka Uhra. O pět dní později odešel
z obce oběžník do obcí Jeňoves, Mlčechvosty, Vraňany, Daňoves a Horno Beřkovice, že
vypukla slintavka a kulhavka na dvorcích čp. 41 a čp. 50 ve Spomyšli. Koncem měsíce
listopadu zaslala zdejší obec zprávu na OH do Rce, že stav onemocnělého dobytka
(slintavka a kulhavka) se na dvorcích čp. 41 a čp 50 zlepšil a další onemocnění se v obci
neobjevilo. - Dne 15.prosince dostala obec Spomyšl od OH v Rci úřední list č.13
s přiloženými výkazy s žádostí o vyplnění počtu zkoušených kovářů v obci, o mrchovišti, o ohledatelích masa a dobytka
atd. - Koncem prosince prohlašuje OH v Rci kontumaci psů v obci až do 3.března 1896. V obci byla kontumace
prohlášena obvyklým způsobem a seznam psů v obci se nalézajících sepsán.
1896: Slavné hejtmanství v Roudnici v polovině ledna sdělilo, že slintavka a kulhavka v obci Spomyšli vymizela a
prohlásilo, že místní opatření zrušuje. V říjnu přišla do obce z OH v Rci zpráva, že v obci Horno Beřkovice vypukla nákaza
slintavky a kulhavky. V listopadu proplatila obecní kasa 4 zlaté Václavu Piskáčkovi, drnomistrovi z Lečic, za 4 cesty při
kontumaci psů. V prosinci přišla do Spomyšle zpráva, že v sousedním okrese Slaný ve více obcích vypukla slintavka a
kulhavka.
1897: Jedenadvacátého ledna sdělil Okresní výbor v Rci, že v sousedních obcích okresu mělnického (Chramostek,
Chloumku, Bejkvy, Brozánkách, Vrbně, Zálezlicích a Lužci vypukla slintavka a kulhavka, Bejkev jest uzavřená. Na Štědrý
den oznámila obec do Rce onemocnění vola na dvorci p. Šustra za příznaků nákazy plicní.
1898: Dne 11.května se za přítomnosti starosty Františka Péma, Václava Krále, Václava Novotného, Václava Šustera a
Františka Šafaříka projednávaly volné návrhy. K návrhu p. Šafaříka bylo jednohlasně usneseno, aby se zřídilo stálé
mrchoviště na vrchách v bývalém hliništěti. Ustanoveno, aby každá zdechlina byla na toto místo zakopána. Kdo by tak
učiniti odepřel, má se tak učiniti ze strany obce na náklady vlastníka.
1899: Poslední červnový den oznámila obec do Rce, že ve dvorci čp. 20 onemocnělo prase na červenku.
1900: Začátkem roku oznámil na vedení obce p. Karel Štolc čp. 23, že v jeho stáji vypukla kulhavka a slintavka u hovězího
dobytka. Obec o tom podala zprávu na OH do Rce. O několik dní později obdržela obec z Rce přípis týkající se opatření
proti kulhavce a slintavce. Koncem ledna byly Josefu Titěrovi proplaceny u obecní pokladny 4 koruny za zhotovení 3
tabulek ohledně slintavky a kulhavky. V únoru odešlo z OÚ ve Spomyšli do Rce sdělení, že ve dvorci čp. 8
vypukla slintavka a kulhavka mezi hovězím dobytkem. Poslední červencový den požádalo OH v Rci o sdělení
zdravotního stavu očkovaných 30 kusů vepřového dobytka. Zpráva z obce: Zdrav. stav je výborný, nepošel
ani jeden kus. V prosinci OH v Rci sdělilo, že následkem slintavky a kulhavky byly týdenní trhy v okr. Mělník
na vepřový a hovězí dobytek zrušeny.
1901: V polovině března oznámilo do obce OH v Rci, že v Daňovsi vypukla slintavka a kulhavka. O několik dní později
bylo oznámení doplněno o zprávu, že nemoc vypukla i v Hor. Beřkovicích. V dubnu došla do Spomyšle zpráva, že nemoc
zanikla. V říjnu je vedení naší obce z Rce informováno, že se v H.Beřkovicích vyskytla ojediněle červenka. V obci to bylo
veřejně prohlášeno vybubnováním.
1902: V polovině ledna zaslalo vedení obce do Rce zprávu, že v obci je 1 kovář nezkoušený, 1 jatky schválené, 1
mrchoviště neoplocené, 20 vepřů očkovaných a ani jeden neonemocněl, ohledatelem masa a dobytka je obecní starosta.
V tomtéž měsíci bylo p. V. Piskáčkovi z Lečic proplaceno 8 K za 4 obchůzky kontumační.
1904: Okr.výboru do Rce byla 10.dubna odeslána zpráva, že okresní zvěrolékař p. Boh. Jelínek očkoval dne 29.března ve
zdejší obci vepřový dobytek dle metody Dra. Lorenze proti července a sice 67 kusů ve váze 2260 kg. Obdobná zpráva byla
z obce odeslána ještě 5.května s tím, že tentýž okresní zvěrolékař očkoval dne 4.května ve Spomyšli vepřový dobytek a
sice 30 kusů ve váze 1270 kg.
1906: Sedmého února nařídil c.k vrchní okr. zvěrolékař Fr. Nádvorník v Roudnici v příčině podezření slintavky a kulhavky
v čp. 40 po vykonané desinfekci 14 dní závěr dvorce toho a nesmí tam dobytek být ani přikupován, ani odprodáván.
Vstup osobám cizím tam je zakázán. Nařízení doručeno Č. Srbovi a dětem. Dnem 16.února byl soudní okres roudnický
vyhlášen za zamořený slintavkou a kulhavkou. V obci byly tabulky s nápisem umístěny na cestách a pěšinách a zamoření
nemocí veřejně vyhlášeno. V poslední dekádě února bylo Okresnímu hejtmanství v Rci zasláno sdělení, že dosud ani
jeden kus dobytka slintavkou a kulhavkou neonemocněl a žádá se o zrušení uzávěru dvorce čp. 40 a uvolnění obce.
Odpověď z OH ze dne 6.března: Zvěropolicejní opatření pro dvorec čp. 40 pozbyla platnosti. Zrušení uzávěry okresu
přišlo do obce oznámením datovaným 18.března. V srpnu zaslalo OH v Rci obsílku Antonínu Hlaváčkovi (řeznictví) za
příčinou výslechu ve příčině odporažení vepře podezřele onemocnělého.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
1907: Dne 20.června požádalo OH v Rci o protokolární vyslechnutí rolníka K. Štolce čp. 21 a čeledína Jos. Šrytra ohledně
zakopání zdechlého hříběte na obec. mrchovišti. – Protokol sepsán 24.6. a další den odeslán do Rce.
2.července přišla z Rce žádost o sdělení, zda a kdy byl vydán zákaz libovolného zakopávání zdechlin na obecním
mrchovišti, zda se vede záznam zdechlin, zda mrchoviště oploceno jest. – Z obce odešla odpověď 14.7.: Zda a kdy byl
vydán zákaz zakopávání zdechlin vydán, neznámo. Mrchoviště bylo vykázáno za úřadování starosty Péma. Záznam o
zdechlých se nevede, poněvadž nikdo dosud zakopávání neohlásil, mrchoviště oploceno není.
8.srpna uložilo roudnické OH starostovi obce, aby se postaral o řádné ohražení obec. mrchoviště a o vydání vyhlášky, že
nikdo bez ohlášení nesmí zakopávati zdechliny na mrchovišti. – Ve Spomyšli vyhláška vybubnována 14.8.1907.
1910: V dubnu zaslalo OH v Rci přípis týkající se sepsání psů v obci se nacházejících a opatření známek pro psy. Vedení
obce vzalo přípis na vědomí a vše potřebné zařídilo. Na OH do Rce byla podána zpráva o opatření známek pro psy a
žádost o určení ceny za známku. Dne 11.května došel dopis, v němž OH v Rci povoluje obci
Spomyšl vybírati za známku pro psy 15 hal. - V květnu vyhlásilo OH v Rci Zvěrolékařské policejní opatření v příčině výskytu vztekliny psů. - Obec 17.srpna oznamuje na OH do Rce,
že pohodný při obchůzce dne 16.srpna konané přistihl psa Ant. Prachaře a Ant. Malíka bez
náležitých opatření v době kontumace. Následně pak OH v Rci sděluje, že fena Ant. Prachaře
a pes Ant. Malíka mají být pohodným zabiti a požaduje o tom podání zprávy. Začátkem září
obec proplatila 14 K Josefu Goldšmídovi z Lečic za 7 pochůzek při kontumaci psů po 2 K. - 25.září zaslalo OH v Rci do
obce přípis č. 23773 „Mrchoviště a neškodné odstranění zdechlin“. Přípis byl vzat na vědomí a požadovaná zpráva
podána. - Počátkem října bylo do Rce nahlášeno, že ve dvorci čp. 62 je onemocnělý dobytek uzdraven a vedení obce
požádalo o vyslání zvěrolékaře. Koncem října již vypukla slintavka a kulhavka ve dvorcích čp. 26, čp. 50 a čp. 62, což obec
nahlásila do Rce. O 4 dny později nahlásilo vedení obce další výskyt nemoci hovězího dobytka, tentokrát v 8mi dvorcích,
a zdechnutí telete ve dvorci čp. 62, které bylo zakopáno na mrchovišti. Po několika akcích včetně desinfekce za dohledu
obecního strážníka Tréžla, bylo 4.prosince na OH do Rce sděleno, že veškerý onemocnělý dobytek je uzdraven, až na 1
býka ve dvorci čp. 20. Desinfekce byla provedena nebo se ještě provádí. O dva týdny později obec píše do Rce zprávu, že
veškerý onemocnělý dobytek je uzdraven, desinfekce provedena a požádala o vyslání úředního zvěrolékaře. Týž den
(18.12.) došla do obce pošta, v níž OH sdělilo podrobnosti a návod k provedení konečné desinfekce stájí a předmětů
v nich se nalézajících (oznámeno Tréžlovi) a také přípis ohledně zasílání a odvážení mléka ze zamořených dvorců (dáno
na vědomí majitelům dobytka). Po mnoha dalších zásazích směřujících k vymýcení nemoci (další desinfekce z 18.12.),
které byly nahlášeny do Rce, došla z OH zpráva, že konečná revize stavu onemocnělého dobytka a desinfekce domů
konána bude 31.12.1910.
1911: V polovině ledna prohlásilo OH v Rci slintavku a kulhavku ve Spomyšli za zaniklou a zrušilo daná zvěropolicejní
opatření pro zdejší obec. Za půl roku přijala obecní kasa z OH v Rci částku 196,88 K na desinfekční výlohy po slintavce a
kulhavce. Obec z toho vyplatila Tréžlovi 60 K, za vápno a sodu 136,82 K.
1912: V prosinci oznámilo OH v Rci, že podle přípisu z OH na Mělníku byla ve všech obcích okresu mělnického nařízena
kontumace psů do odvolání.
1914: V lednu nařídilo OH v Rci kontumaci psů do 5.března 1914, co bylo způsobem v obci obvyklým prohlášeno a
uvazování psů na řetěz neb opatření s košíkem nařízeno. V únoru bylo ze Spomyšle nahlášeno onemocnění krávy Josefa
Dobruského čp. 14 na slintavku a kulhavku. V tomtéž měsíci obec proplatila 2 K Antonínu Šimralovi za 4 tabulky o
uzavření obvodu následkem slintavky a kulhavky, a v březnu proplatila 12 K Godšmídovi z Lečic za 6 pochůzek při
kontumaci psů r. 1913/14.
1914 – 1918: V průběhu válečných let se nepřestalo s každoročním očkováním prasat proti července. Obec vždy vyplnila
ohlašovací arch o vepřích v obci a následně bylo očkování provedeno. - Také jiné nemoci se obci nevyhýbaly. Např. dne
24.března 1918 zaslalo OH v Rci přípis ohledně podezření ze vztekliny na cizího psa ve Mšeně. – Podána zpráva, že cizí
pes zde 23.března pobíhal a byl jako podezřelý zabit a na obecním mrchovišti zakopán. Posledního březnového dne
obec oznámila, že provedla nařízení z OH v Rci o kontumaci psů i ostatní nařízení policejně-zvěrolékařská.
1920: Václav Turek čp. 4 zaplatil 36 K od očkování prasat.
Podobně jako u onemocnění lidí, také u zvířat se projevuje malý počet zápisů v období od konce I.světové války.
1938: V červnu si zapisuje p. Václav Turek, v té době senátor, do svých poznámek: Rozšiřuje se slintavka a kulhavka
z jednoho kraje do druhého. 11ho června jsme ji dostali my první v obci, průběh byl dosti mírný, za týden teprve druhý
12
případ u Štolců (č.23) a pak se to zvolna rozšiřovalo. Dolení přišel o krávu a Paurovic. V červenci si senátor zapsal: Žně
pokračovaly dost pomalu. Za jedno slintavka a kulhavka řádí v největším rozsahu, s hovězím dobytkem se ve většině
případů nemůže pracovat tak, že rolníci s koňmi musí svážet těm, kteří jsou právě postiženi slintavkou a kulhavkou.
12
Dolení – přízvisko Václava Turka z čp. 13.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
1946: V polovině května se u Miloslava Svobody vyskytla nakažlivá obrna vepřů. V polovině července Veterinární úřad
ONV Rce zrušuje uzávěru hospodářství Miloslava Svobody čp. 8 a Marie Hajzlerové čp. 75 (nakažlivá obrna vepřů).
Koncem měsíce pak zrušuje uzávěru hospodářství čp. 23 JUDr. Karla Štolce z téhož důvodu.
1947: V únoru je v obecních zápisech zmiňován Jaroslav Šípal v souvislosti s výskytem nakažlivé obrny vepřů.
1951: Obec platí na plat pohodného 2000,- Kčs.
1952: Obecní kronika sděluje: V polovině ledna u nás vypukla slintavka, nemoc hovězího dobytka; epidemie zle řádila
nejen v naší obci, ale v celém okrese; byla uzavřena škola a veškeré schůze zakázány; během epidemie uhynuly tři kusy
hovězího v hospodářství Josefa Rybáka. V únoru vydala obec za vápno proti slintavce 1330 Kčs.
13
1957: V srpnu vypukla slintavka v obci Ctiněves. V polovině září byla zrušena opatření proti slintavce na ČSSS Hor.
Beřkovice.
1971: Inventární kniha obecního majetku, založená roku 1971, uvádí, že „pastvina, mrchoviště nad Cihelnou, leží na
14
parc.č. 281 a má rozlohu 5,41 aru“.
1972: Kronika obce uvedla: V březnu se v JZD dělají opatření proti slintavce, která se vyskytla v okrese Mělník.
1975: Květnový zápis v kronice: Na mělnickém okrese se vyskytla slintavka u hovězího skotu, vyhláškou ONV se zakázalo
shromažďování lidí, konání schůzí a zábav.
Pohled od pískovny směrem dolů ke
vsi, na dolním konci louky existovalo
v minulosti obecní „mrchoviště“.
<
VYSVĚTLIVKY - použito webu http://cs.wikipedia.org/wiki:
Kontumace – v tomto smyslu jde o úředně nařízenou izolaci zvířat v případě výskytu nějaké nákazy v daném místě např. ptačí chřipka, vzteklina apod. (zákaz volného pobíhání domácích zvířat (např. psů a koček), jehož účelem je
zabránit šíření nakažlivých onemocnění zvířat)
Pohodný neboli antoušek, někdy zvaný též drnomistr, byl příslušník již zaniklého řemesla respektive zvláštní živnosti
zvané pohodnictví. Zkráceně se člověku vykonávajícímu toto povolání říkávalo ras, jeho obydlí pak rasovna. Jedná se o již
zaniklé řemeslo, které spočívalo v likvidaci uhynulých zvířat, dále v odchytu toulavých zvířat, zde zejména psů a koček a
v jejich případném následném zabíjení. V dnešní době tuto činnost provádějí především pověřené orgány veterinární
služby – např. veterinární asanační ústavy vybavené kafilerními provozy. Antouškové a pohodní byli v minulosti
pokládáni za lidi podivné, nečisté či nenormální. Jejich sídla (rasovny) byla zpravidla umístěna na nějakém odlehlém
místě daleko za městem
13
14
Československé státní statky
Pan Josef Turek, žijící v Lužci n.Vlt., určil polohu mrchoviště takto: Mezi spodní cestou a boudou nad Vrchy (nad ovocným
sadem).
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Slintavka a kulhavka - je akutní vysoce nakažlivé virové onemocnění sudokopytníků charakterizované horečkou, tvorbou
typických puchýřů a aft na sliznici dutiny ústní, na mulci, nozdrách a spárcích. Onemocnění způsobuje virus slintavky a
kulhavky. Nejvnímavější k infekci je skot, prase a ovce. Člověk onemocní velice zřídka.
Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob na světě. Vylučuje se slinami, močí, trusem,
mlékem a přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem (až na vzdálenost 300 km), dále pak mechanicky na
povrchu zvířat, člověka, nástrojů či dopravních prostředků. Nemocnost dosahuje 100 %, úmrtnost je u dospělých zvířat
nízká (do 5 %).
Hlavním klinickým příznakem jsou puchýře na jazyku, v dutině ústní, na mulci a na končetinách – paznehtech a spárcích.
Puchýře během krátké doby nemoci praskají a na jejich místě zůstávají afty, jež mohou být kontaminovány bakteriemi.
Pro zvířata jsou tyto léze bolestivé a v důsledku toho dochází k nadměrné tvorbě slin (slinotok), postižená zvířata skřípají
zuby, vykazují apatii, nechuť k žrádlu, kulhají a ulehají.
Je tomu již skoro 330 let, kdy po konci roku 1684 zapsal tehdejší lužecký farář do nejstarší
matriky narozených15 následující sdělení psané krásnou češtinou:
A tak rok tento, na svjet pržinesl detí tržidczeti sedum, buď Bohu chvala.
(A tak rok tento na svět přinesl dětí třicet sedm, buď Bohu chvála.)
V roce 1685 tentýž farář zapsal:
Tento neaurodny rok na svjet bidni, dítek poslal dvaczeti cztiry tolyko.
(Tento neúrodný rok na svět bídný, dítek poslal dvacet čtyři toliko.)
Jedná se o dva zcela ojedinělé zápisy, které se v jiných letech neobjevují. Z nich si dnes můžeme udělat hrubou
představu o tom, kolik dětí se rodilo, resp. kolik dětí bylo křtěno v katolické víře.
V Lužci dávali v té době své děti pokřtít obyvatelé katolického vyznání z obcí Lužec, Vraňany, Spomyšl a Chramostek,
okrajově tam byly křtěny děti i z některých jiných obcí (Zelčín, Vrbno, Mlčechvosty ....).
V této době se křest spomyšelských dětí prováděl většinou jeden den po narození děcka a asi se ani nedokážeme vžít do
problémů, před kterými stáli rodiče. Před porodem se bylo nutné dohodnout se sousedy či příbuznými o kmotrovství a
po porodu, který probíhal zásadně doma, se dostavit s jednodenním děckem do Lužce. Hlavně v zimních měsících to
nebyla záviděníhodná akce. V úvahu je třeba vzít také kvalitu tehdejší cesty ze Spomyšle do Lužce (většinou hliněná,
málokde kamenitá), běžný člověk neměl svůj povoz a ne každý si ho mohl zapůjčit.
Švédské přísloví:
Starost často dává i malým věcem velký stín.
15
Matrika narozených z let 1662 - 1744
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
..... ze Základní školy Vraňany – XII.
Duben započal ve znamení zvýšeného zájmu o knihu a též četbu jako takovou. V první řadě nás potěšila
návštěva Mělnického deníku, jemuž jsme referovali o způsobu výuky čtení na naší škole. Aplikovali jsme totiž do
klasické metody analyticko-syntetické též pomocnou metodu tzv. splývavého čtení. Následně jsme, jako již rok minulý,
pokračovali v tradici oslav na počest 147. výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena. Tato akce
knihoven, škol a školek se nese ve smyslu podpory dětského čtenářství. Patronem tohoto ročníku se stal komisař
Vrťapka pana Petra Morkese, autora mnoha příběhů oblíbeného Komisaře Vrťapky. Společně s Vrťapkou a dětmi jsme
prožili večer a noc plnou dobrodružství, zajímavých detektivních zápletek, vyřešili všechny případy a dopadli lupiče,
škůdce a zločince. Následující den jsme si hned po ránu zpestřili vypuštěním lampiónů štěstí, na které jsme si napsali
svá přání a poslali je na cestu světem ze zahrady školy.
Těsně před velikonočními prázdninami se vybraní tři žáci ze 3., 4. a 5. třídy měli možnost zúčastnit krajského
kola soutěže Eurorebus v Praze, neboť byli vybráni již z předchozího okresního kola. V této tradiční vědomostní soutěži
nás reprezentoval Jakub Zoreník, Kryštof Píštěk a Šimon Svatopluk Konvička. Letos se konal již devatenáctý ročník
této známé soutěže, přičemž teprve třetí ročník, jehož se mohli zúčastnit též žáci prvního stupně základních škol a to
pod názvem Eurorebus Junior.
A na konci aprílového měsíce jsme již tradičně opekli buřty a započali již v dopoledních hodinách
čarodějnický rej v maskách.
Květnový měsíc jsme ve škole zahájili odjezdem na školu v přírodě do obce Ostružno, nacházející se nedaleko
pohádkového města Jičína, tedy ve východních Čechách. Ubytováni jsme byli na chatě Homoli. Zde jsme se náramně
vyřádili na krásné rozlehlé zahradě, jež byla obklopena lesy a širými poli. A nejen to. Cestovali jsme po nedalekých
obcích, lesích, též jsme vyrazili do Jičína a navštívili zde regionální muzeum a galerii sídlící v objektu jičínského
zámku. Zde se děti mohly seznámit s drátenickými výrobky, vyzkoušet si dobové kostýmy, haptickou skříň, kde se za
dvanácti dvířky skrývalo 12 muzejních předmětů, které je možné prozkoumat pouze pomocí hmatu a též různé logické
hlavolamy. Měli jsme možnost zahrát si loutkové divadlo, při němž jsme se velice nasmáli. Nemohli jsme vynechat
Rumcajsovu ševcovnu a Valdštejnovo náměstí, Valdickou bránu a Korunovační kašnu. Ve středu jsme na popud počasí
a též ku radosti dětí vyrazili do jičínského aquaparku, jež poskytoval vcelku příjemné služby – tobogán, vířivku,
plavecký bazén i dětské bazény, divokou řeku, skokanský bazén a dětské brouzdaliště, což děti velice rády a s nadšením
přivítaly. Samozřejmě jsme nemohli opomenout pozoruhodnou a známou přírodní atrakci CHKO Českého ráje –
Prachovské skály. Vyrazili jsme v dopoledních hodinách pěšky tímto směrem a ocitali se ve výškách až čtyřiceti metrů.
Symbolická pro nás byla Vyhlídka míru, neboť jsme výlet uskutečnili právě v den, kdy slavíme výročí osvobození od
fašismu. A protože jsme s dětmi na toto téma téhož rána mluvili, chytili jsme se zde za ruce a přáli si mír. Tradičně
proběhla večerní disco zábava, táborák a opékání buřtů, vědomostní soutěže, sportovní hry či hry v lese. V pátek jsme
vyhlásili vítěze nejlepších výkonů a samozřejmě nejvydařenějšího portfolia, která si děti během týdne ve skupinách
s fantazií a kreativitou vytvářely. Poté již zamávat Homoli a panu správci a též skvělým kuchařkám a hurá směr domov!
Po škole v přírodě čekal vraňanské děti z první a druhé třídy víkend ve Mšeně, kde si navzdory nepřízni počasí
užily spoustu legrace, zábavy a poznání, navštívily Skalní bludiště ve Mšeně, opekly buřty na Štampachu, prohlédly si
rybárnu a zdejší okolí.
Následující týden jsme ve školní tělocvičně opět přivítali kouzelníka s představením „Kouzelník a zlobivé míčky“. 21.
5. jsme byli pozváni do Jahodárny k Hančovým, abychom si nejen ochutnali jejich úrodu jahod, ale též si prohlédli nové
zvířecí přírůstky – káčátka, kachňátka, jehňátka a kuřátka. Předposlední víkendovou sobotu v květnu vystoupil pan
Chmelík s dětmi z divadelního kroužku „Vraní hnízdo“ v Lužci nad Vltavou. Květen jsme zakončili výletem ke dni dětí
do Prahy do Muzea Jana Amose Komenského na Malé Straně, přičemž jsme si stihli prohlédnout nejznámější krásy
staré Prahy.
Měsíc červen byl zahájen velice sportovně. 3.června se vybraných deset žáků, vždy chlapec a dívka z každé
třídy, zúčastnilo atletických závodů na Mělníku na hřišti za Cukrovarem, kde soutěžili ve třech disciplínách – běh na
60m, skok daleký a hod kriketovým míčkem. Tato akce proběhla pod záštitou Domu dětí a mládeže Mělník a utkali se
zde proti pěti školám – Mělník Seifertova, Lužec nad Vltavou, Malý Újezd, Velký Borek a Mělník- Mlazice. Sice jsme
nevyhráli, ale zúčastnit je důležité, no ne?
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Tytéž disciplíny mohli někteří žáci absolvovat též v Kralupech nad Vltavou, kam vyrazili přesně týden po
atletice na Mělníku. A nyní již přijeli s radostí z umístění a výher.
Nyní nás čeká ještě dopravní výchova, která se koná v Mělníku na dopravním hřišti, které se zúčastní žáci 3.,
4. a 5. třídy.
Hned den následující se můžeme těšit na přednášku paní Turbové, jež má tu čest představit nám osobnost a
sbírky svého předka, českého spisovatele – prozaika, autora historické beletrie, filmového scénáristy, dramaturga a též
pedagoga Miloše Václava Kratochvíla.
V posledním týdnu se již velice těšíme na návštěvu dětí a paní učitelky Simony z Komendy (ze Základní školy
Jana Amose Komenského v Kralupech), kteří se přijedou podívat na představení divadelního kroužku „Vraní hnízdo“ .
A jak to bude dál? A zazvonil zvonec, rozdáme si vysvědčení, rozloučíme se s našimi milými páťáky a školního roku je
konec!
Na viděnou v září!
Mgr. Lucie Rosenkrancová
… z vraňanské mateřské školky…
Zprávičky od koťátek
,,Jaro, léto, podzim, zima - to je celý rok..." a první polovina je už za námi a s ní i konec roku školního. Co jsme během něj
prožili a dokázali?
Od 6. února do 12. června jezdili každý čtvrtek nejstarší předškoláčci do krytého bazénu v Kralupech nad Vltavou na
plavecký výcvik.
Dva únorové týdny jsme žili olympijskými hrami, fandili a sledovali výkony našich reprezentantů. Jako správní sportovci
jsme si v duchu fair play zasoutěžili a za zvuku státní hymny obdrželi zlaté olympijské medaile.
Po skončení olympiády jsme si vyrobili karnevalové masky a v pondělí 24. února si všechny postavičky i zvířátka pěkně
zatančily.
Na konci března jsme se vydali do místní jahodárny zjišťovat, jak rostou naše oblíbené jahůdky, co vše je potřeba udělat
pro jejich pěstování a jak se vysazují bylinky. Abychom si na zahradníky mohli zahrát i doma, každý z nás dostal jednu
rozmarýnku.
V dubnu jsme se již tradičně připravovali na svátky jara v pracovní dílničce, kde jsme si společně s rodiči vytvořili několik
velikonočních dekorací.
V pondělí 14.4. jsme autobusem dojeli do Lužce nad Vltavou, kde nám herci zahráli Velikonoční pohádku a pak jsme
navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nás seznámila s pravidly půjčování, s prostředím, ale hlavně s některými
knížkami pro děti. Z jedné, námi vybrané, nám dokonce jeden příběh přečetla a my jsme si mohli některé hrdiny z
pohádkových knížek i nakreslit.
V úterý 23. 4. jsme slavili Den Země prací = sběrem odpadků v našem okolí.
K jarním oslavám patří také svátek maminek. Letos jsme našim maminkám ve středu 7. května udělali radost písničkou,
tanečkem, básničkami, kytičkou a obrázkem namalovaným na hedvábí.
V úterý 13.5. proběhl v MŠ zápis dětí pro nový školní rok. Dostavilo se 16 zájemců.
Protože máme rádi kouzla a čáry, pozvali jsme si na pátek 16. 5. pana kouzelníka s míčky a jeho asistentku - tanečnici s
obručemi.
V pondělí 19.5. nás přijel, u našeho oblíbeného koníčka na zahradě, vyfotografovat pan Sitarčík.
Začátek června patří všude na světě dětem a my jsme si svůj svátek užívali celý týden. Každý den nás čekalo jiné
překvapení : Pondělí = křídové, kresba barevnými křídami na jedné vraňanské ulici. Úterý = žlutozelené, sportovní
soutěže v barevně rozlišených družstvech.
Středa = děti celého světa, společná výroba zeměkoule s umístěním dětí různé barvy pleti. Čtvrtek = zvířátkový,
poznávání života kamaráda Agamy.
Pátek = indiánský, hledání pokladu na indiánské stezce s plněním indiánských úkolů (za sladký a bohatý poklad
děkujeme panu Šebovi a FVE a za čokomedaile místním zahrádkářům).
Během roku jsme také poznávali zblízka různá povolání - zahradník, v jahodárně u Hančů; - kuchařka, pomoc s vařením
oběda = rizota, ve školní kuchyni; ale také méně obvyklé - textilní výtvarnice. Naše pozvání přijala jedna z maminek a v
pondělí 16. 6. společně s dětmi postupně vytvořila hračku = polštářek, kterou si děti pojmenovaly kocourek Mourek. Při
odpoledním odpočinku se o ní na lehátkách střídají.
Ze všeho nejraději máme svět pohádek a tak jsme byli nadšeni, když nás na zámku Ploskovice mile přivítala princezna
Markéta. Na školní výlet jsme vyrazili ve čvrtek 19. 6. autobusem, naplněným také nezbytnou svačinou a obědem
(samozřejmě řízky) a vitamíny. Kromě zámeckých komnat jsme navštívili jeskyně (Gróty) a v parku jsme si protáhli nožky
procházkou s pávy. Po výletě jsme si vychutnali zmrzlinové osvěžení.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
S koncem června přichází také loučení budoucích prvňáčků se školkou. To letošní proběhlo ve čtvrtek 26. 6. za
přítomnosti skoroškoláků a jejich rodičů. Za ukázku šikovnosti a celoroční snažení i trochu učení byli odměněni šerpou,
knihou, čokoládou a výtvarnými potřebami (za ně děkujeme Kovoslužbě). Za pilné sbírání starého papíru dostali všichni
drobnou odměnu a tři nejpilnější puzzle nebo loutku.
Teď už ale vzhůru do přírody, užijte si letních radovánek a po prázdninách ve zdraví zase : ,, NASHLEDANOU...."
Lada Myšková
3.6. - zelenožluté sportovní úterý
5.6. – zvířátkový čtvrtek s agamou
6.6. – indiánský pátek
6.6. – indiánský pátek
19.6. – Ploskovice s princeznou
19.6. – Ploskovice s pávem
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Fotbal - výsledky dalších jarních utkání IV.B. třídy Mělnicka:
kolo












datum












čas












utkání
výsledek
























Penaltový rozstřel v Nelahozevsi v 19.kole skončil pro Spomyšl ziskem bodu.
Konečná tabulka IV.B třídy Mělnicka, ročník 2013/2014.
Tým
Záp
+
0
-
Skóre
Body
PK
1. Chvatěruby B
28
19
2
7
103: 42
61
2
2. Postřižín
28
17
6
5
79: 47
59
2
3. SKV Vojkovice B
28
16
3
9
101: 54
52
1
4. Spomyšl
28
12
5
11
69: 66
44
3
5. PTZ Nelahozeves B
28
12
3
13
71: 81
40
1
6. Úžice
27
10
5
12
48: 64
36
1
7. Sokol Dolany
28
8
3
17
64: 83
29
2
8. Hostín
27
2
3
22
24:122
12
3
V tabulce není
zakalkulován
výsledek utkání
mezi Úžicemi a
Hostínem, který
však nemá žádný
vliv na konečném
pořadí žádného
z mužstev.
V neděli 11.května se po nástupu mužstev Spomyšle a Vojkovic B k fotbalovému utkání uskutečnil krátký, ale ne zase
tak často viděný obřad: domácí hráči chtěli veřejně poblahopřát svému dlouholetému kolegovi Pavlu Sankotovi
k životnímu jubileu. Tak se také stalo. Jubilant Pavel obdržel dres s číslem 40 a posílil tak řady čtyřicátníků, kteří jsou
dnes na soupisce Spomyšle.
Pavel Šrytr předal dárek a
blahopřeje Pavlu Sankotovi
Václav Cibulka vítá Pavla
Sankota do klubu „40“
-  -
jubilant Pavel Sankot
alias Jumbo

Jumbo 40
 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
O týden později, v neděli 18.května, byla před
zahájením utkání mezi domácí Spomyšlí a
Sokolem Dolany odměněna práce, kterou již
mnoho let vykonává pan Josef Sankot pro chod
zdejšího fotbalového klubu. Jmenovaný obdržel
malý dárek, který mu před nastoupenými
mužstvy předal jeden z hráčů spomyšelského SK
ing. Pavel Šrytr.
blahopřání před nastoupenými mužstvy
ve společenské místnosti
Jestli nezačneš, je jisté, že se k cíli nedostaneš.
Dne 19.května v dopoledních hodinách projela katastrem obce hasičská technika, aby se
zastavila na obchvatové silnici I/16 naproti ulici Škvárovna. Tam se na pokyn z Kopis16
Kladno dostavila i jednotka spomyšelských dobrovolných hasičů, která působila jako záloha.
Důvodem výjezdu hasičů byla hořící kabina nákladního auta.
oba snímky poskytla paní Lenka Margholdová


Všem jubilantům, kteří ve 2.čtvrtletí letošního roku oslavili svá životní výročí, blahopřejeme a přejeme mnoho zdraví a
pohody do dalších let!
16
Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje
-  -

 OÚ 315 691 143
60 let
Švadlena Josef
Svoboda Vladimír
Pavlíková Eva
65 let
Provazník Josef
70 let
Titěrová Milena
Sankot Josef
82 let
Hošková Zdeňka
86 let
Leger Antonín st.
90 let
Rohanová Stanislava
pan Josef ŠVADLENA
čp. 69
(snímek ze dne 7.5.2014)

 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
pan Vladimír SVOBODA
čp. 23
(snímek ze dne 21.5.2014)
pan Antonín LEGER st.
čp. 16
(snímek ze dne 22.5.2014)
paní Stanislava
ROHANOVÁ, čp. 94
(snímek ze dne 6.6.2014)
paní Zdeňka HOŠKOVÁ
čp. 43
(snímek ze dne 7.6.2014)
pan Josef SANKOT
čp. 86
(snímek ze dne 22.5.2014)
Občané Spomyšle se již nikdy osobně nesetkají s panem Vladislavem RUBÍNEM,
který nás opustil dne 22.dubna 2014 v požehnaném věku nedožitých 88 let.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
25. dubna 2014 zemřela v Litoměřicích ve věku 83 let paní Eva Duchoslavová. Ve
Spomyšli sice nikdy neměla trvalé bydliště, ale do manželova (Václav Duchoslav) rodného
domku V Chaloupkách jezdila často více než půl století. Pobývala tu velmi ráda a o dění
v obci se zajímala doposud (alespoň zprostředkovaně). Kdo jste ji znali, jistě si na ni
vzpomenete.
dcera Olga Zymáková
Přítel je někdo, kdo o tobě ví všechno a přesto tě má stále rád.
Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
červenec – září 2014
24. 6. – 27. 7. Cesta za pokladem kapitána Williama Kidda - výstava ve vstupních prostorách
11. 7. – 31. 8. „Když si chlapi hrajou“ aneb miniaturní svět modelů – výstava modelů letadel, vrtulníků, aut, lodí,
architektury, vojenské techniky a scifi objektů z plastu, papíru, kovu, dřeva, polystyrenu a sádry, velký muzejní sál,
vernisáž 10. 7. v 17.00 h.
13. 7. – 23. 8. Mělnické Medvídkování Evy Šímové aneb život medvídků v muzeu – výstava plyšových medvídků ze
sbírky Evy Šímové v malém sále, vernisáž výstavy se koná 12. 7. v 15 hodin, součástí zahájení výstavy je divadelní
představení „Z Kašpárkova kouzelného kufříku“
5. 8. – 31. 8. Mělnické pastorále – výstava fotografií Ladislava Záruby, muzejní kavárna
20. 8. Projděte se Mělníkem s Kocourkem Švarcíkem - Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Rodinným
centrem Kašpárek připravuje malý výlet historickým jádrem našeho města. Průvodcem dětem a jejich rodičům bude
historik muzea Mgr. Lukáš Snopek, doprovázený svým velkým zvídavým přítelem a maskotem muzea, Kocourkem
Švarcem…začátek v 9.30 h. u muzea
2. 9. – 28. 9. Fenomén kalamář – výstava v muzejní kavárně, jejímž prostřednictvím se budou návštěvníci moci
seznámit s předměty a propagačními materiály, jejichž námětem je vinná lahev specifického tvaru, v českých zemích
spojovaná především s vinařstvím v Mělníce.
4. 9. – 21. 9. „Jungmanka“ má narozeniny - ZŠ Jungmannovy sady Mělník slaví hned dvě výročí najednou: 120 let
od založení Veřejné obchodní školy a 50 let od vzniku Základní devítileté školy. Výstava připomínající výročí ZŠ
Jungmannovy sady se koná v malém muzejním sále, vernisáž 3. 9. 2014 v 16 h.
5. – 6. 9. výstava hub – tradiční výstava hub ve velkém sále, kterou doplňuje poradna o houbách a originální
tematické úkoly
13. – 14. 9. Dny evropského dědictví
17. 9. Houby Austrálie 3. díl - přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 h., přednáší JUDr.
Aleš Vít
25. 9. – 28. 10. Markův svět – výstava kartonových modelů a nově i nápadů s dřevěnou duší mělnického školáka
Marka Suchého v malém sále, vernisáž se koná ve středu 24. 9. v 16 h.
26. – 28. 9. Vinobraní v muzeu - ochutnávka českých vín ve středověkých sklepích

Spomyšelské aktuality: vydává Obec Spomyšl, Spomyšl čp. 120, 277 05 Spomyšl
Vychází: nepravidelně, zpravidla čtyřikrát ročně
Toto číslo vyšlo: v červenci 2014
Foto: Jaroslav Marsa, není-li v textu uvedeno jinak
Nepodepsaný text: Jaroslav Marsa
Za obsahovou správnost textu odpovídá jeho autor.
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Stalo se před uzávěrkou.
Těsně před uzavřením tohoto čísla SA přišla od zdejších občanů reakce na letošní „čarodějnice“ a sdělení p. Šindeláře o
chystané těžbě písku na katastru Vraňan. Obě zprávy přetiskujeme v plném znění:
Pálení čarodějnic
V letošním roce proběhlo klasické pálení čarodějnic v naší obci na dvou místech. Jedno na návsi před hasičárnou a druhé
v dolíku. Posoudit můžeme akci v dolíku, kde jsme byli.
Sešlo se tam na desítky rodičů s dětmi. Počasí přálo a rodiče i děti se skvěle bavili. Děti skoro až do nočních hodin.
Rodiče byli spokojeni, že mají svoje ratolesti pod dozorem a v klidu si v kolektivu povídali. Děti kopaly míčem, honily se,
po trávě válely sudy, opékaly buřty u ohníčku a obdivovaly hranici s čarodějnicí. Tato akce se mám moc líbila a touto
cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli včetně skvělé obsluhy, která s úsměvem nám Všem
zajišťovala občerstvení až do ranních hodin.
Z. Plačková, J. Nováková, Mezerovi, Švejdovi
Vážení spoluobčané.
V sousední obci Vraňany se chystá těžba písku. Tato oblast se nachází za dráhou, mezi nedostavěným Hospicem,
Kovoslužbou a silnicí vedoucí z Vraňan nádraží do obce. Proti záměru těžby v této lokalitě byla nedávno vytvořena a
odeslána petice a také připomínky k návrhu územního plánu. Domnívám se, že tento záměr těžby může (podle také
mnou dosud zjištěných informací) velmi negativně ovlivnit kvalitu života nejen ve Vraňanech, ale i v okolí. A to na
dlouhá léta dopředu. Také se domnívám, že dosud nejsou dány ze strany těžební společnosti dostatečné a věrohodné
záruky pro případ, že se něco během těžby (pokud k ní dojde) stane. Například znehodnocení nebo pokles vody ve
studních, kterou místní občané využívají mnohem více, než vodu z obecního vodovodního řadu. Kdo a z čeho by
v tomto případě hradil prohloubení studní, jejich vyčištění nebo cenový rozdíl mezi pořízením vody ze studně
a z městského vodovodního řadu? A bylo by to neprodleně? Přesto byla již minulý rok ve věci záměru těžby podepsána
smlouva o spolupráci mezi obcí Vraňany a těžební společností! Tuto informaci jsem se ale dověděl až nedávno.
Na závěr chci velmi poděkovat všem, kdo se zde angažují proti tomuto záměru těžby. Pokud se podaří odvrátit těžbu v
této lokalitě, pak i naši potomci nám poděkují, že jsme jim ubránili prostředí k důstojnému životu. A to už za trochu té
námahy stojí. Nebo snad ne?
Martin Šindelář, (Vraňany u nádraží).
Přílohou dnešních Spomyšelských aktualit je 32stránkové povídání nazvané „Spomyšl ve válce 1914 – 1918“. Jako autor
se chci předem omluvit všem, kterým se, podobně jako mé manželce, bude zdát text zbytečně dlouhý, budou tvrdit, že
se v něm opakují velmi podobné údaje a že pro čtenáře je velmi nudný. Ano, souhlasím. Nikdy jsem o sobě neříkal, že
píši jako Jirásek, románové propletence vztahů v mých textech nenajdete. Při hledání podkladů a psaní textu jsem měl
na mysli jednoduchý záměr - sepsat a předložit vám pouze fakta tak, jak jsem je našel v dostupných dokladech a jak se
válečný stav projevoval v životě naší obce a jejích tehdejších obyvatel.
Prosím, aby jste přílohu posuzovali shovívavě a laskavě brali v potaz poměrně „slabou“ dokumentaci z naší obce
uloženou ve Státním okresním archivu na Mělníku.
Po všech přečtených dokumentech mám osobně pocit, že se naše obec nezachovala ke svým padlým dostatečně
důstojně. Nejen, že se padlí v letech 1914 – 1918 nedočkali důstojného pomníku, ale dokonce jsem nikde nenašel ani
prostý soupis padlých v této ničivé válce. Vždyť se stačí podívat po okolních vesnicích a vesničkách a jen ztěží najdete
obec, která by své padlé hned v prvních poválečných letech neuctila stavbou pomníku, jenž by nenesl jejich jména. I
kdyby se jednalo jen o jediného občana, stálo by to za to, protože se jedná o elementární úctu k životu a člověku! Ale je
to jen můj názor a ten nemusí být shodný s názorem jiných lidí, dokonce se může protivit většině.
A také je docela možné, že odvahu k napsání téhle kritiky mám jen proto, že jsem zde nežil, že jsem přivandrovalec,
neboli náplava, že mne, na rozdíl od jiných, nevážou různé příbuzenské i nepříbuzenské vztahy a z toho automaticky
vyplývající nutné mlčení.
– Jaroslav Marsa -
-  -

 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
Dnes vám představuji děti ze snímku zapůjčeného pí. Jiřinou Hrubišovou, Spomyšl čp. 106
Identifikaci 28 osob provedla pí. Irena Nápravníková (Lužec), další 3 identifikovala pí. Věra Aulíková (Vraňany).
Foto vzniklo roku 1944 a jde o školní děti ročníku narození 1933 a 1934.
Shora:
1.řada: učitel Klíma, Jiřina Fišerová (provd. Hrubišová, S), Hana Krobová (Velíšková, V), Věra Došková (Aulíková,
V), Blanka Švecová (Šelichová, S), ???
2.řada: Jiří Khám (V), Václav Ečer (M), Kocánková, Pospíšilová, Nataša Plavcová (V), Helena Absolonová (Patočková,
V), Drahuše Vostrá (V), ??? , Jarka Ďoubalová (V), Zdena Šašková (V), ???
3.řada: ??? , Karel Srba (S), Marie Janouškovcová (Cibulková, S), Zdenka Jandová (Zdrubecká, M), Knorová (M),
???, Zdenka Nápravníková (V), Dagmar Sobotková (Mikulcová, S), Marie Zelenková (S), ??? , ???
4.řada: Stanislav Burian (S), Josef Varta (S), Jaroslav Ďoubal (V), Jaroslav Šáša (V-n), Jaroslav Enoch (S), Červinka
(S), Josef Uher (S), Jan Černý (V), ??? , Zdeněk Majrich (M), Jindra Urban (u paní řídící, V-n, menší dům vedle
„Parlamentu“)
Další dva snímky školních dětí pochází od paní Jitky Červenkové, čp. 87.
Jedná se o 1.třídu školy ve Vraňanech z r. 1938 a o 4.třídu měšťanky v Horních Beřkovicích, školní rok 1943/44.
Děti na obou snímcích identifikovala paní Jitka Červenková.
Na horním snímku na následující straně jsou zleva
horní řada: Kašová Dana (V), Chytrá Jitka (P), Šašek Lad. (V), Tvrdková Hela (M), Roterová Marta (V-n), řídící Molík
(M), Puchnerová Jitka (S), Nováková Květa (V-n), Došek Václav (V), Kalousková Blanka (M), Vaňková Marie (S)
prostřední řada: Srpková Marta (V), ??? , Khámová Vlasta (V), Dobruský Václav (S), Jírová Irena (V), Fajglová Marie
(M), Dobruský Jiří (S), Hermanová Květa (V), ???, Dlouhá Jaroslava (V)
spodní řada: ??? , Borecký Jaroslav (S), Veselý (V), Kulhánek Jan (V), Točín Oldřich (S), Herman Jan (V), Dobruský
Oldřich (S), Hora Jiří (S)-asi, Šrytr Stanislav (S), Příbramský Miroslav (V)
V – Vraňany,
V-n – Vraňany-nádraží,
P – „Parlament“,
-  -
S – Spomyšl,

M - Mlčechvosty
 OÚ 315 691 143
 PSČ 277 05
http://www.spomysl.cz
3
4
5
1
2
6
1 – Poláčková Jitka (S, čp. 69)
2 – Červinková Zdeňka (S, čp. 52)
3 – Křížová Marie (S, čp. 60, pak čp. 122)
-  -
4 – Budková Marie (S, čp. 82)
5 – Štembergová Jaroslava (S, čp. 26)
6 – Červenka Josef (Jeviněves)

Download

ze Základní školy Vraňany – XII.