CBX SOLUTION
USER GUIDE
DK / FI / SE / NO / RU / PL / CZ / EN / TR
ECE R44/04, Gr II–III | ca. 3–12Y (15-36kg/33–80lbs) | <150cm
DK – kort vejledning / FI – Lyhyt käyttöopas / SE – kortversion / NO – hurtigveiledning / RU – короткое руководство /
PL – Instrukcja skrócona / CZ – krátké instrukce / EN – Short manual / TR – Hızlı kullanım kılavuzu
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DK
ADVARSEL! DENNE KORTE VEJLEDNING FUNGERER KUN SOM EN OVERSIGT. FOR AT OPNÅ MAKSIMAL
BESKYTTELSE OG DEN BEDSTE KOMFORT FOR BARNET ER DET VIGTIGT AT LÆSE OG FØLGE HELE
BETJENINGSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT.
FI
VAROITUS! TÄMÄ LYHYT KÄYTTÖOPAS TOIMII AINOASTAAN TIIVISTELMÄNÄ. ISTUIMEN TURVALLISEN JA MUKAVAN
KÄYTÖN TAKAAMISEKSI ON TÄRKEÄÄ, ETTÄ LUET KOKO KÄYTTÖOPPAAN HUOLELLISESTI LÄPI JA NOUDATAT
OPPAASSA ANNETTUJA OHJEITA.
SE
VARNING! DENNA KORTVERSION ÄR BARA EN SAMMANFATTNING. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA MAXIMAL
SÄKERHET OCH KOMFORT FÖR BARNET ÄR DET MYCKET VIKTIGT ATT DU LÄSER IGENOM OCH FÖLJER HELA
BRUKSANVISNINGEN NOGA.
NO
ADVARSEL! DENNE HURTIGVEILEDNINGEN ER BARE MENT Å GI EN OVERSIKT. FOR MAKSIMAL BESKYTTELSE OG
BEST MULIG KOMFORT FOR BARNET, ER DET VIKTIG AT DU LESER OG FØLGER ANVISNINGENE I DEN FULLSTENDIGE
BRUKSANVISNINGEN.
RU
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭТО КОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО СЛУЖИТ ТОЛЬКО КАК КРАТКИЙ ОБЗОР. ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА И ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ
УКАЗАНИЯ ВСЕЙ ИНСТРУКЦИИ.
PL
OSTRZEŻENIE! INSTRUKCJA TA JEST TYLKO OBRAZKOWYM STRESZCZENIEM. ABY ZAGWARANTOWAĆ SWOJEMU
DZIECKU MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I WYGODĘ, NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ CAŁĄ INSTRUKCJĘ.
CZ
VAROVÁNÍ! TYTO KRÁTKÉ INSTRUKCE SLOUŽÍ POUZE JAKO PŘEHLED. PRO MAXIMÁLNÍ OCHRANU A POHODLÍ
DÍTĚTE JE NEZBYTNÉ SI DŮKLADNĚ PŘEČÍST CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ A ŘÍDIT SE JÍM.
EN
WARNING! THIS SHORT MANUAL SERVES AS AN OVERVIEW ONLY. FOR MAXIMUM PROTECTION AND BEST
COMFORT OF YOUR CHILD, IT IS ESSENTIAL TO READ AND FOLLOW THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.
TR
DİKKAT: BU HIZLI KULLANIM KILAVUZU BİR ÖZET NİTELİĞİNDEDİR. MAXIMUM GÜVENLİK VE KONFOR İÇİN KULLANIM
KILAVUZUNU DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUMAK VE UYGULAMAK ÖNEMLİDİR.
2
3
KÆRE KUNDE!
Tak fordi du har valgt at købe en CBX Solution.
Vi forsikrer dig om, at vi i processen med at udvikle CBX Solution har fokuseret på sikkerhed,
komfort og brugervenlighed. Produktet er fremstillet under en speciel kvalitetsovervågning og
opfylder de strengeste sikkerhedskrav.
HYVÄ ASIAKAS!
Kiitämme sinua CBX Solution -turvaistuimen ostosta.
VAKUUTAMME, ETTÄ CBX SOLUTION -TURVAISTUIMEN KEHITTÄMISESSÄ ON KESKITYTTY ISTUIMEN TURVALLISUUTEEN,
mukavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. Tuote valmistetaan tarkan laadunvalvonnan alaisena,
ja se on tiukkojen turvallisuusvaatimusten mukainen.
BÄSTA KUND!
Tack för att du valde att köpa CBX Solution.
Vi försäkrar att säkerhet, komfort och enkel användning har stått i fokus vid utvecklingen av CBX
Solution. Produkten har tillverkats under noggrann kvalitetskontroll och uppfyller de strängaste
säkerhetskraven.
4
BETJENINGSVEJLEDNING
CBX Solution
-sæde med ryglæn
ANBEFALES TIL:
Alder: fra ca. 3 til 12 år.
Vægt: 15 til 36 kg.
Højde: op til 150 cm.
I bilsæder med automatisk trepunktssele
GODKENDELSE:
ECE R44/04, gruppe II/III, 15 til 36 kg,
DK INDHOLDSFORTEGNELSE
Advarsel! Det er meget vigtigt, at du installerer oganvender CBX Solution i
overensstemmelsemed brugervejledningen. Kun på denne mådekan du være
sikker på, at dit barns sikkerheder i top.
Bemærk! Opbevar altid denne brugsanvisning i skuffenbag på sædepude.
Kort vejledning.................................................................................................... 1
KÄYTTÖOPAS
CBX Solution
-turvaistuin selkänojalla
SUOSITELLAAN:
Ikä: 3–12 vuotta
Paino: 15–36 kg
Pituus: korkeintaan 150 cm
Ajoneuvojen istuimiin, joissa on automaattinen
kolmipisteturvavyö
HYVÄKSYNTÄ:
ECE R44/04, ryhmä II/III, 15–36 kg
Advarsel.............................................................................................................. 2
Godkendelse - Egnethed.................................................................................. 5
Startmontering.................................................................................................... 7
Sådan justeres højden....................................................................................... 7
Sådan justeres hovedstøtten............................................................................. 7
Den bedste placering i bilen ............................................................................ 9
Sådan placeres autostolen i bilen.................................................................. 11
Sådan påsættes selen............................................................................. 11 + 13
Er barnet korrekt fastspændt?........................................................................ 13
Sådan indstilles hovedstøtten......................................................................... 15
5
02/2012
BRUKSANVISNING
CBX Solution
bilbarnstol med ryggstöd
REKOMMENDERAS FÖR:
Ålder: från cirka 3 till 12 år
Vikt: 15 till 36 kg
Längd: max 150 cm
För bilar med trepunktsbälte
GODKÄNNANDE:
ECE R44/04, grupp II/III, 15 till 36 kg
Vedligeholdelse af autostolen........................................................................ 15
Sådan aftages betrækket.............................................................................. 15
Rengøring/Vedligeholdelse............................................................................ 17
Foranstaltninger ved ulykke............................................................................. 17
Produktets levetid............................................................................................. 17
Bortskaffelse...................................................................................................... 19
Garanti ............................................................................................................. 19
FI
SISÄLLYSLUETTELO
Varoitus! Lapsesi turvallisuuden takaamiseksi on välttämätöntä, että CBX Solution
-istuimen käyttöja asennus tapahtuvat tämän käyttöoppaansisältämien
ohjeiden mukaisesti.
Huomio! Säilytä tätä ohjekirjaa aina istuintyynyn takanaolevassa lokerossa.
SE
INNEHÅLL
Varning! För att garantera barnets säkerhet är det mycketviktigt att CBX Solution
används ochmonteras i enlighet med bruksanvisningen.
Obs: Förvara alltid bruksanvisningen i vinkelstödetsförvaringsfack på sittkuddens
baksida.
Lyhyt käyttöopas................................................................................................ 1
Kortversion........................................................................................................... 1
Varoitus................................................................................................................ 2
Varning................................................................................................................ 2
Hyväksyntä – kelpoisuus.................................................................................... 5
Godkännande – Villkor...................................................................................... 5
Asennus............................................................................................................... 8
Inledande montering......................................................................................... 8
Korkeuden säätö................................................................................................ 8
Höjdinställning.................................................................................................... 8
Pääntuen säätö................................................................................................. 8
Inställning av huvudstödet................................................................................ 8
Oikea paikka ajoneuvossa.............................................................................. 10
Rätt plats i bilen................................................................................................ 10
Istuimen asettaminen ajoneuvoon................................................................ 12
Placering av stolen i bilen................................................................................ 12
Turvavyön asettaminen........................................................................... 12 + 14
Att sätta på bilbältet................................................................................ 12 + 14
Onko lapsesi ajomatka turvattu?................................................................... 14
Sitter barnet säkert?......................................................................................... 14
Säädettävä pääntuki...................................................................................... 16
Ställbart huvudstöd.......................................................................................... 16
Hoito-ohjeet...................................................................................................... 16
Skötselråd.......................................................................................................... 16
Päällysteen irrottaminen.................................................................................. 16
Att ta av klädseln.............................................................................................. 16
Puhdistus-/hoito-ohjeet................................................................................... 18
Rengöring/skötselråd....................................................................................... 18
Toiminta onnettomuuden jälkeen.................................................................. 18
Åtgärder efter en olycka................................................................................. 18
Tuotteen elinikä................................................................................................. 18
Produktens livslängd........................................................................................ 18
Käytöstä poistaminen...................................................................................... 20
Bortskaffande................................................................................................... 20
Takuu.................................................................................................................. 20
Garanti ............................................................................................................. 20
6
Startmontering
CBX Solution består af en sædepude og en rygstøtte med hovedstøtte,
der kan justeresog indstilles i højden. For at barnet kan få den optimale
komfort og beskyttelse kræver det, at alle delene anvendes samtidig.
Advarsel! INGEN af de 2 dele må anvendes separat eller sammen med
produkter fra andre sortimenter eller producenter. En sådan anvendelse
får den jeblikkelige virkning, at autostolen ikkelængere er godkendt til
brug.
INGEN af de 2 dele må anvendes separat eller sammen med produkter fra
andresortimenter eller producenter. En sådan anvendelse får den
øjeblikkelige virkning, at autostolen ikkelængere er godkendt til brug.
Advarsel! Skuffen må ikke sidde i sædepuden på dette tidspunkt!
Tryk nu rygstøtten ned (a) samtidig med, at den rettes op, til begge dele
låses fast tilhinanden.
Sæt skuffen på plads bag på sædepuden. Opbevar altid brugsanvisningen
i skuffen, såledesat den altid er tilgængelig hvis nødvendigt.
Sådan justeres højden
Når du har justeret hovedstøttens højde (e) til den bedst mulige position, er
barnets sikkerhedog komfort så optimal som muligt. Det betyder samtidig,
at diagonalselen får den bedste placering (f). Hovedstøtten (e) kan låses
fast i fem forskellige positioner.
Der skal være et mellemrum mellem barnets skulder og den nederste del
af seleholderen. Hovedstøtten skal justeres tilsvarende.
Sådan justeres hovedstøtten
– Sæt dit barn ned i CBX Solution.
– Træk justeringshåndtaget op (h) for at låse hovedstøtten.
–Du kan nu justere hovedstøtten (e), så den får den ønskede højde.
–Når du igen slipper justeringshåndtaget (h), låses hovedstøtten (e) fast i den
nyeposition.
7
Asennus
CBX Solution koostuu istuintyynystä (d) ja selkänojasta (a), johon on
liitettytaaksepäin kääntyvä ja korkeussuunnassa säädettävä tuki päälle ja
hartioille. Vain näiden kahdenosan yhdistelmä takaa lapsellesi oikeanlaisen
mukavuuden ja suojan.
Varoitus! MITÄÄN näistä osista EI voi käyttää erikseen tai yhdistettynä
muiden valmistajientuotteisiin. Mikäli näin tehdään, tuotteen
turvahyväksyntä raukeaa välittömästi.
Pääntuella varustettu selkänoja (a) on lukittava istuintyynyyn (d)
kiinnittämällä liitinkiskonmolemmat päät (b ja c) istuintyynyssä oleviin
kiinnityskohtiin. (selkänojan alaosa ja istuintyynyntakaosa) Aseta vaakaasentoon ja kiinnitä osat 180° kulmassa.
Varoitus! Vetolaatikko ei saa olla tällöin istuintyynyssä!
Paina nyt selkänojaa (a) alaspäin ja siirrä sitä samanaikaisesti
pystyasentoon, kunnesmolemmat osat ovat lukittuneet paikoilleen.
Aseta vetolaatikko nyt istuintyynyn takana olevaan tilaan. Säilytä
käyttöopasta ainavetolaatikossa, jotta se olisi käsillä, kun tarvitset ohjeita.
Inledande montering
CBX Solution består av en sittkudde (d) och ett ryggstöd (a) med ett
skulderochhuvudstöd som kan lutas och justeras i höjdled. Bara en
kombination av båda delarna ger barneträtt komfort och skydd.
Varning! INGEN av de två delarna kan användas var för sig eller i
kombination med produkter urnågon annan serie eller från någon annan
tillverkare. Godkännandet upphör i så fall omedelbart attgälla.
Montera huvudstödet på ryggstödet (a). Koppla sedan ihop ryggstödet
med sittkudden (d) genom att haka i fäst an ord ning arna (b och c) på
ryggstödets undersida och sittkuddensbaksida i varandra Lägg dem ner
och koppla ihop dem i 180° vinkel.
Varning! Vinkelstödet får inte sitta i sittkudden medan detta utförs!
Tryck först ryggstödet neråt (a) och räta sedan upp det tills båda delarna
låses på plats.
Placera nu vinkelstödet med förvaringsfack på dess plats på sittkuddens
baksida. Förvaraalltid bruksanvisningen i facket så att du har den till hands
vid behov.
Korkeuden säätö
Säätämällä pään- ja hartioiden tuen (e) parhaaseen mahdolliseen
asentoon varmistat, ettälapsesi istuimen turvallisuus ja mukavuus ovat
korkeimmalla mahdollisella tasolla. Se mahdollistaamyös olkavyön
(f) asettamisen parhaalla mahdollisella tavalla. Korkeuden säätö (e)
mahdollistaa 7eri asentoa.
Pään ja hartioiden tuet ovat yhteydessä toisiinsa, eikä niitä tarvitse säätää
erikseen. Hartiatuenleveys mukautuu automaattisesti samalla, kun päänja hartioiden tukea säädetäänkorkeussuunnassa. Lapsen olkapään ja
turvavyön ohjaimen alaosan väliin pitäisi jäädä noin 2sormen verran tilaa.
Höjdinställning
Barnets säkerhet och komfort optimeras genom att skulder- och
huvudstödet (e) ställs in ibästa möjliga läge. Det gör också att bältets
diagonaldel (f) sitter rätt. Höjden (e) kan ställs in i sjuolika lägen.
Skulder- och huvudstödet sitter ihop och behöver inte ställas in var för
sig. Skulderbreddenanpassas automatiskt när skulder- och huvudstödet
justeras i höjdled. Det ska vara två fingrarsmellanrum mellan barnets axel
och bälteshållaren.
Pääntuen säätö
–Aseta lapsesi CBX Solution -istuimeen.
–Vedä säätökahvaa (h) vapauttaaksesi pään- ja hartioiden tuen.
–Nyt voit säätää pään- ja hartioiden tuen (e) haluamallesi korkeudelle.
– Heti, kun säätökahva (h) päästetään irti, pään- ja hartioiden tuki (e)
lukittuupaikalleen.
Inställning av huvudstödet
– Sätt barnet i CBX Solution -stolen.
–Dra handtaget (h) uppåt för att lossa skulder- och huvudstödet.
–Nu kan du ställa in skulder- och huvudstödet (e) i önskad höjd.
– Så snart du släpper handtaget (h) låses skulder- och huvudstödet (e) på
plats.
8
Den bedsteplacering i bilen
CBX Solution kan placeres på steder i bilen, hvor der er monteret et
3-punktsselesystem. Vianbefaler, at bilens bagsæde anvendes, eftersom
forsædet generelt er farligere for barnet, hvis der skulle ske en ulykke. Teknisk
set kan CBX Solution også monteres på passagersædet. Her skalfølgende
retningslinjer dog overholdes:
– Hvis bilen er udstyret med airbag i passagersiden, skal sædet skubbes så
langt tilbage i bilensom muligt. Selens udgangssted skal dog altid ligge
længere tilbage end CBX Solution.
–Følg til enhver tid bilproducentens retningslinjer.
Advarsel! Anvend ikke CBX Solution ammen med et 2-punktsselesystem
eller ethofteselesystem. Brugen af et 2-punktsselesystem kan i tilfælde af
ulykke medføre, at barnet påføres sværekvæstelser eller kvæstelser med
dødelig udgang. CBX Solution må ikke anvendes på bilsæder, der vender
omvendt eller diagonalt på trafikkens retning. CBX Solution kal til enhver
tid være grundigt fastgjort, også når der ikke sidder et barni autostolen.
Et mindre stød eller en nødopbremsning kan medføre skade på dig eller
andre passagerer, hvis CBX Solution ikke er grundigt fastgjort. Hold altid øje
med at løse dele eller plastikdele fra barnestolen ikke kommer i klemme
under dendaglige brug af bilen (f. eks. når sædet flyttes eller bildøren
lukkes).
dvarsel! Denne autostol må ikke anvendes i biler med sidevendte sæder.
Autostolen må godt anvendes i køretøjer med bagudvendte sæder,
f.eks. i vans eller minibusser, forudsat at sædet er godkendt til voksne.
Sørg for, at nakkestøtten ikke er afmonteret, når autostolen monteres
på et passagersæde, som vender mod kørselsretningen! Autostolen
skal spændes fast, selvom den ikke benyttes. Dette for at undgå at fører
eller passagerer kommer til skade p.g.a. en løs autostol i tilfælde af
nødopbremsning eller sammenstød.
Bemærk! Efterlad aldrig barnet i bilen uden opsyn.
9
Oikea paikka ajoneuvossa
CBX Solution voidaan sijoittaa mihin tahansa istuimeen, joka on varustettu3pisteturvavyöllä. Suosittelemme istuimen käyttämistä ajoneuvon
takapenkillä, koska etupenkki ononnettomuustilanteissa yleisesti ottaen
takapenkkiä turvattomampi. Teknisesti CBX Solution voidaan sijoittaa myös
etuistuimelle. Tällöin on otettava huomioonseuraavat määräykset:
–Jos ajoneuvo on varustettu etuturvatyynyllä, on etupenkki siirrettävä
mahdollisimman taakse. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että
turvavyön lähtöpisteen on oltava aina CBX Solution in Stakana.
–Ajoneuvon valmistajan antamia ohjeita on aina noudatettava.
Varoitus! CBX Solution ei sovellu käytettäväksi yhdessä 2-pisteturvavyön
tai
pelkänlantiovyön
kanssa.
2-pisteturvavyön
käyttö
voi
onnettomuustilanteessa johtaa lapsen vakavaanvammautumiseen
tai kuolemaan. CBX Solution ia ei saa kiinnittää sellaisiin ajoneuvon
istuimiin, joiden selkä- tai sivupuoliosoittaa menosuuntaan. CBX Solution
in on oltava aina paikalleen kiinnitettynä, vaikka lapsi ei istuisikaan
siinä. Kevyttörmäys tai hätäjarrutus voi aiheuttaa kuljettajan ja muiden
matkustajien vammautumisen, jos CBX Solution ia ei ole kiinnitetty
paikalleen. Huolehdi siitä, että lasten turvaistuimen irralliset osat tai
muoviosat eivät vioitu ajoneuvonpäivittäisessä käytössä (esim. istuinta
siirrettäessä tai ovea suljettaessa).
Varoitus! Ajoneuvoissa, joissa matkustajan istuimet on sijoitettu sivuttain
auton kulkusuuntaan nähden, tämän turvaistuimen käyttö ei ole sallittua.
Istuimilla, jotka ovat vasten ajoneuvon kulkusuuntaa, esim. pakettiautossa
tai minibussissa, turvaistuimen käyttö on sallittua edellyttäen, että istuin on
hyväksytty aikuiselle matkustajalle. Autonistuimen niskatukea ei saa
poistaa, kun turvaistuin asennetaan autonistuimelle, joka on vasten auton
kulkusuuntaa. Turvaistuimen täytyy olla aina kiinnitettynä turvavyöllä,
vaikka se ei ole käytössä, niin kuljettaja tai matkustajat eivät loukkaannu
irtonaisen istuimen sinkoutuessa hätäjarrutuksessa tai kolarissa.
Huom! Älä jätä koskaan lasta autoon vartioimatta.
Rätt plats i bilen
CBX Solution kan placeras var som helst i bilen där ett trepunktsbälte finns
att tillgå. Vi rekommenderar att barnet sitter i baksätet eftersom framsätet
i allmänhet är mer utsatt ihändelse av en olycka. Rent tekniskt kan CBX
Solution placeras på passagerarplatsen. Observera i så fall följande:
–Om bilen har krockkudde på passagerarsidan ska framsätet vara
maximalt tillbakaskjutet, mentänk på att bältesrullen alltid ska sitta
bakom CBX Solution -stolen.
–Följ biltillverkarens anvisningar.
Varning! CBX Solution är inte lämplig att använda med tvåpunkts- eller
höftbälten. Användning av tvåpunktsbälte kan orsaka allvarliga eller
livshotande skador på barnet i händelseav en olycka. Användning av
CBX Solution i säten placerade mot eller diagonalt mot körriktningen
ärförbjuden. CBX Solution -stolen måste alltid vara fastspänd, även
om barnet inte sitter i den. En mindresammanstötning eller en häftig
inbromsning kan orsaka skador på dig själv eller bilenspassagerare om
bältesstolen inte är fastspänd. Kontrollera alltid så att lösa delar eller
bältesstolens plastdelar inte hamnar i kläm vid normalanvändning av bilen
(t. ex. vid flyttning av ett bilsäte eller stängning av en bildörr).
Varning! I fordon där passagerarsätena sitter sidledes är användningen av
denna bilbarnstol förbjuden. För säten som är riktade mot färdriktningen,
t.ex. en skåpbil eller minibuss, är det tillåtet att använda bilbarnstolen
under förutsättning att bilsätet som bilbarnstolen fästs i är godkänt för en
vuxen passagerare. Se till att huvudstödet inte tas av när bilbarnstolen
monteras på ett bilsäte som sitter mot färdriktningen! Säkerhetsbältet
måste vara fäst kring bilbarnstolen även när den inte används. Detta för att
undvika att föraren eller någon passagerare skadas av en lös bilbarnstol
vid en ev. nödbromsning eller krock.
Obs: Lämna aldrig barnet i bilen utan uppsikt.
10
Sådan placeres autostolen i bilen
Sæt CBX Solution på den ønskede plads i bilen.
Bemærk! I biler, hvor sæderne er betrukket med læder eller andet følsomt
stof, skal der placeres et tæppe til beskyttelse af sædet.
Vær opmærksom på at CBX Solution srygstøtte hviler mod bilsædets
rygstøtte. CBX Solution må ikke være tilbagelænet.
Bemærk! Hvis hovedstøtten til bilens bagsæde er i vejen, skal du fjerne
denne hovedstøtte eller skubbeden tilbage eller opad, så der er plads
til CBX Solution. Det er let at tilpasse rygstøtten (a) efter eventuelle
hældninger i bilsædet.
Advarsel! For at yde barnet optimal beskyttelse anbefales det at placere
CBX Solution i normallodret position.
CLICK!
11
Sådan påsættesselen
Sådan gør du:
Sæt barnet ned i CBX Solution. Træk 3-punktsselen ud, og lad den gå rundt
om barnet i retning af selelåsen (l)
Advarsel! Undgå at sno selen.
Sæt nu selen i selelåsen (m+l). Der skal høres et ”klik”, hvorefter selen er på
plads.
Indfør hofteselen (n) i seleåbningerne (k) i sæderammen.
Spænd hofteselen (n) ved at trækkei diagonalselen (f). Jo strammere
selen er, jo sikrere sidder barnet.
Før nu diagonalselen (f) med hofteselen (n) igennem seleåbningen (k) i
sæderammen på den side, hvor selelåsen sidder (l).
Advarsel! Selelåsen (l) må under ingen omstændigheder komme i kontakt
med seleåbningerne isæderammen (k). Hvis selelåsens konstruktion viser
sig at være for lang, kan CBX Solution ikkeanbefales til denne biltype.
Hofteselen (n) skal i begge sider passere igennem seleåbningen (k)
forneden i sæderammen (d).
Bemærk! Lær fra første øjeblik barnet, at det skal holde øje med, at selen
er stram, og at det selv skalstramme selen ved behov.
Istuimen asettaminenajoneuvoon
Aseta CBX Solution valitsemallesi istuimelle ajoneuvossa.
Huom: Suojaa ajoneuvon istuimet peitteellä, jos niiden päällinen on
valmistettu nahasta tai jostainmuusta herkästä materiaalista.
Huolehdi siitä, että CBX Solution in selkänojan ja auton takapenkin
selkänojan väliin ei jää ylimääräistä tilaa. CBX Solution -istuinta ei saa
asettaa kallelleen taaksepäin.
Huom: Mikäli ajoneuvon takapenkin niskatuki on tiellä, täytyy se irrottaa tai
siirtää toiseenasentoon, jotta penkillä olisi riittävästi tilaa CBX Solution ille.
Selkänoja (a) on helppo säätäävastaamaan ajoneuvon istuimen asentoa.
Varoitus! Jotta CBX Solution tarjoaisi lapselle mahdollisimman hyvän
suojan, on suositeltavintapitää se normaalissa, pystysuorassa asennossa.
Placering av stolen ibilen
Placera CBX Solution på vald plats i bilen.
Obs: Använd en filt som skydd för sätet i fordon med läder- eller annan
ömtåligt klädsel.
Var noga med att låta bältes stol ens rygg vilamot baksätets rygg stöd. CBX
Solution-stolen får inte vara i ett tillbakalutat läge.
Obs: Om baksätets nackstöd är i vägen gör du plats för CBX Solution genom
att ta bort ellerflytta det bakåt eller uppåt. Ryggstödet (a) anpassas enkelt
till baksätets lutning.
Varning! Bästa möjliga skydd för barnet uppnås om CBX Solution är i
normalt upprätt läge.
Turvavyönasettaminen
Turvavyön asetus:
Aseta lapsesi CBX Solution istuimeen. Vedä 3-pisteturvayö lapsen ympärille
ja kohti turvavyönlukkoa (l).
Varoitus! Älä kierrä/taivuta vyötä missään tilanteessa!
Kytke turvavyön solki turvavyön lukkoon (m+l). Turvavyö lukittuu oikein, jos
sitä kytkettäessäkuuluu naksahdusääni.
Aseta lantiovyö (n) kulkemaan istuintasossa olevien turvavyön ohjainten
(k) kautta.
Kiristä lantiovyö (n) vetämällä olkavyötä (f). Lapsen turvallisuus on sitä
parempi mitä kireämmällevyö vedetään.
Aseta olkavyö (f) ja lantiovyö (n) kulkemaan turvayön lukon (l) puolella
olevan turvavyön ohjaimen (k) kautta.
Varoitus! Turvavyön lukko (l) ei missään tapauksessa saa ulottua
istuintasossa (k) olevaanturvavyön ohjaimeen asti. CBX Solution ei sovellu
käytettäväksi sellaisissa ajoneuvoissa, joissaturvavyön lukko-osa on liian
pitkä.
Lantiovyön (n) on kuljettava turvavyön alaohjainten (k) kautta istuintason
molemmilla puolilla (d).
Huom: Opeta lapsesi alusta asti tarkistamaan turvavyön kireys ja
tarvittaessa kiristämään vyö.
Att sätta påbilbältet
Att sätta på bilbältet:
Sätt barnet i CBX Solution. Dra trepunktsbältet runt ditt barn mot bälteslåset
(l).
Varning! Kontrollera att bältet inte snott sig.
Spänn fast bältet (m+l). Det ska höras ett ”klick”.
För in bältets höftdel (n) under sittkuddens horn (k).
Sträck bältets höftdel (n) genom att dra i diagonaldelen (f). Ju stramare
bältet sitter, desto säkrareför barnet.
För in bältets diagonaldel (f) och höftdel (n) under sittkuddens horn (k) på
den sida där bälteslåsetsitter (d).
Varning! Under inga omständigheter får bilens bälteslås (l) nå in under
sittkuddens horn (k). CBX Solution -stolen är inte lämplig att använda i bilar
med denna typ av långa bälteslås.
Bältets höftdel (n) ska sitta under sittkuddens horn (k) på båda sidorna (d).
Obs! Lär barnet redan från början att kontrollera att bältet sitter stramt och
att själv sträcka det vidbehov.
12
Advarsel! Hofteselen skal ligge så lavt som muligt, lige over skridtet.
Hermed ydes barnet optimalsikkerhed i tilfælde af en ulykke.
Før nu diagonalselen (f) ind i seleåbningen ved skulderen (g) i forbindelse
med hovedstøtten(e), indtil den sidder godt fast.
Kontroller, at diagonalselen (f) går ind mellem barnets nakke og skulderens
yderkant. Hovedstøtten justeres om nødvendigt. Hovedstøtten kan justeres
i højden, mens autostolen ermonteret i bilen.
Advarsel! Bilens diagonale selestyr (f) skal altid være placeret bag CBX
Solution. Diagonalselen må under ingen omstændigheder gå forfra
igennem seleåbningen ved skulderen. Hvis det ikke er muligt at placere
CBX Solution på den rigtige måde (ved eksempelvis at skubbebilsædet
opad), kan CBX Solution ikke anbefales til denne biltype.
Er barnet korrektfastspændt?
For at være sikker på at barnets sikkerhed er helt i top, skal du kontrollere
følgende, før bilenstartes:
– Hofteselen (n) skal passere igennem seleåbningen (k) forneden i begge
sider af sædepuden.
–Diagonalselen (f) skal passere igennem seleåbningen (k) forneden ved
siden af selelåsen.
–Diagonalselen (f) skal passere igennem seleåbningen (g) foroven ved
hovedstøtten.
–Diagonalselen (f) skal passere igennem seleåbningen foroven og
fortsætte bagud i retning afbilens selestyr.
– Sikkerhedsselen skal som helhed være stram og må ikke være snoet.
Advarsel! Selelåsen må under ingen omstændigheder være i berøring
med seleåbningerne i sæderammen.
Bagage eller andre genstande i bilen skal være sikkert fastspændt for at
forhindre skader ved eneventuel ulykke.
13
Varoitus! Lantiovyön on oltava mahdollisimman alhaalla, heti nivustaipeen
yläpuolella, jottaturvallisuus voidaan taata onnettomuustilanteessa.
Aseta olkavyö (f) kulkemaan pääntuen (e) vieressä olevan olkavyön
ohjaimen (g) kautta siten,että vyö pysyy paikallaan.
Varmista, että olkavyö (f) kulkee lapsen niskan ja olkapään ulkoreunan
välistä. Tarvittaessasäädä pääntukea. Pääntuen korkeutta voidaan
säätää istuimen ollessa autoon asennettuna.
Varoitus! Olkavyön rullan (f) on oltava aina CBX Solution in takana.
Olkavyö ei missään tapauksessa saakulkea olkavyön ohjaimeen edestä
päin. Mikäli CBX Solution ia ei kyetä asentamaan ajoneuvoonoikealla
tavalla (esim. nostamalla ajoneuvon istuinta), se ei sovellu käytettäväksi
kyseessä olevassaajoneuvossa.
Varning! Bältets höftdel ska sitta så lågt som möjligt, precis över ljumskarna,
för att garanteramaximal säkerhet i händelse av en olycka.
För nu in bältets diagonaldel (f) i bältesöppningen (g) vid huvudstödet (e)
så att det sitter säkert.
Kontrollera att bältets diagonaldel (f) löper mellan barnets nacke och
axelns yttre kant. Justera huvudstödet vid behov. Huvudstödets höjd kan
ställas in medan stolen är på plats i bilen.
Varning! Bilens diagonala bältesstyrning (f) ska alltid befinna sig bakom
CBX Solution. Bältet får underinga omständigheter löpa framifrån genom
bältesöppningen vid huvudstödet. Om det inte går attplacera CBX Solution
så att detta undviks (till exempel genom att flytta bilens säte) är stoleninte
lämplig för den här typen av bil.
Onko lapsesiajomatka turvattu?
Varmistaaksesi lapsellesi mahdollisimman turvallisen ajomatkan on seuraavat
tarkistuksetsuoritettava aina ennen auton käynnistämistä:
–Lantiovyön (n) on kuljettava turvavyön alaohjainten (k) kautta istuintason
molemmilla puolilla.
– Olkavyön (f) on kuljettava alaohjaimen kautta sillä puolella istuinta, jolla
turvavyön lukko sijaitsee.
– Olkavyön (f) on kuljettava niskatuen vieressä olevan yläohjaimen
kautta.
– Olkavyö (f) kulkee yläohjaimen kautta taaksepäin kohti turvavyön
rullaa.
– Koko turvavyö on kiristetty, eikä se ole kierteellä.
Varoitus! Turvavyön lukko ei missään tapauksessa saa ulottua istuintasossa
oleviin turvavyönohjaimiin asti.
Matkatavarat ja muut autossa olevat esineet on kiinnitettävä tukevasti,
jotta niistä ei aiheutuisivaaraa mahdollisessa onnettomuustilanteessa.
SITTER BARNETSÄKERT?
Kontrollera följande innan du startar bilen för att vara säker på att barnet
sitter så säkert sommöjligt:
–Bältets höftdel (n) ska löpa under hornen (k) på båda sidor av sittkudden.
– Bältets diagonaldel (f) ska löpa under hornet (k) på bälteslåsets sida.
– Bältets diagonaldel (f) ska löpa genom bältesöppningen (g) vid
huvudstödet.
– Bältets diagonaldel (f) ska löpa bakåt genom bältesöppningen mot
bilens bältesstyrning.
– Hela bilbältet ska vara sträckt och får inte ha snott sig.
Varning! Under inga omständigheter får bälteslåset sitta så att det hamnar
under sittkuddens horn.
Bagage eller andra lösa föremål i bilen måste göras fast för att undvika
skador vid en kraftiginbromsning eller krock.
14
Sådan indstilleshovedstøtten
CBX Solution leveres med en indstillelig hovedstøtte (r). Hvis barnet falder
i søvn, hjælper hovedstøtten med at sørge for, at hovedet ikke falder
forover. Desuden giver hovedstøtten barnet en fornemmelse af komfort
under køreturen.
Ved at trække i håndtaget (s), der er fastgjort øverst på hovedstøtten, kan
hovedstøtten (r)indstilles i tre forskellige positioner.
Advarsel! Indstillingsmekanismen (t) må ikke blokeres af nogen genstand.
Det skal sikres, atindstillingsmekanismen fungerer optimalt, så barnet
undgår skade ved eventuel ulykke.
Vedligeholdelse af autostolen
For at holde så høj en sikkerhedsstandard for CBX Solution om muligt skal
følgendeforhold observeres:
–Alle vigtige dele i CBX Solution kal jævnligt kontrolleres for eventuel
skade. Mekaniske deleskal fungere korrekt.
– Hold omhyggeligt øje med, at CBX Solution ikke bliver beskadiget
ved fastklemning mellembilsædet og bildøren eller andre kompakte
genstande.
Sådan aftagesbetrækket
Autostolens betræk består af fire enkeltdele, som fastgøres til CBX Solution
ved hjælp afenten velcro eller trykknapper. Når alle fire enkeltdele er løsnet,
kan de tages af autostolen.
Når betrækket skal sættes på autostolen igen, følges ovenstående
anvisning i omvendtrækkefølge.
Advarsel! CBX Solution må IKKE anvendes uden betræk.
15
Säädettäväpääntuki
CBX Solution issa on säädettävä pääntuki (r). Jos lapsi nukahtaa, pääntuki
estää päätäpainumasta eteenpäin. Lisäksi se tekee automatkan lapselle
mukavammaksi.
Pääntuen (r) voi säätää kolmeen eri asentoon vetämällä pääntuen päällä
olevaa kahvaa (s).
Varoitus! Säätömekanismin (t) toimintaa ei saa estää millään esineillä.
Säätimen toimivuus on varmistettava,jotta lapsen turvallisuus voidaan
taata onnettomuustilanteessa.
Ställbart huvudstöd
CBX Solution har ett huvudstöd som går att luta (r). Om barnet skulle somna
kan dethindra huvudet från att falla framåt. Dessutom blir det bekvämare
för barnet under bilresan.
Genom att dra i handtaget (s) som sitter på ovanpå huvudstödet kan det
(r) lutas i tre olikalägen.
Varning! Lutningsmekanismen (t) får inte blockeras. Funktionen är en för
utsätt ning för att skydda barnetfrån skador i händelse av en olycka.
Hoito-ohjeet
CBX Solution -istuimen mahdollisimman korkean turvatason takaamiseksi
onnoudatettava seuraavia ohjeita:
–Kaikki CBX Solution in olennaiset osat on tarkastettava säännöllisesti
mahdollistenvaurioiden varalta. Mekaanisten osien on toimittava
moitteettomasti.
–Kiinnitä CBX Solution issa erityistä huomiota siihen, ettei turvaistuimeen
synny vaurioita, josse jää puristuksiin autonistuimen ja -oven tai muiden
esineiden väliin.
Skötselråd
För att säkerställa att din CBX Solution -stol uppfyller högsta möjliga
säkerhetsstandardska du observera följande:
–Alla viktiga delar på CBX Solution ska kontrolleras regelbundet så att inga
skador haruppkommit. Alla mekaniska delar måste fungera ordentligt.
–Kontrollera så att CBX Solution -stolen inte har blivit skadad om den har
råkat klämmasmellan bilsätet och dörren eller andra fasta föremål.
Päällysteenirrottaminen
Päällyste koostuu viidestä palasta, jotka kiinnitetään CBX Solution iin
-istuimeen jokotarranauhoilla tai neppareilla. Päällysteosat voidaan
irrottaa, kun kaikki kiinnikkeet on avattu.
Aseta päällyste takaisin paikoilleen noudattaen päinvastaista järjestystä
kuin irrottaessasi sen.
Varoitus! CBX Solution ia EI saa käyttää ilman päällystettä.
Att ta av klädseln
Klädseln består av fem delar som är fästa vid CBX Solution antingen med
kardborrbandeller tryckknappar. Efter att ha lossat alla fästanordningar
kan klädseln tas av.
För att sätta på klädseln igen följder du anvisningarna i omvänd ordning.
Varning! CBX Solution kan INTE användas utan klädsel.
16
Rengøring/Vedligeholdelse
Hvis det bliver nødvendigt at udskifte et betræk, skal det kontrolleres, at
det nye CBX Solution -betræk er originalt. Betrækket har stor betydning
for, at autostolen fungerer‘efterhensigten. Betrækket fås som ekstraudstyr
i specialbutikker.
Bemærk! Vask betrækket før ibrugtagning. Stolebetræk kan vaskes ved
max. 30 grader skånevask. Hvis der vaskes ved højere temperatur, kan
stoffet miste farve. Vask betrækket separat og undgå tørretumbling!
Undgå tørring i direkte sollys! Plasticdelene kan rengøres med et mildt
rengøringsmiddel og varmt vand.
Undgå at anvende kemiske rensemidler eller blegemidler!
Foranstaltninger ved ulykke
Hvis der sker en ulykke med bilen, kan CBX Solution -produktet blive
beskadiget,uden at dette umiddelbart kan konstateres. I sådanne tilfælde
skal CBX Solution -produktetefterses af producenten og eventuelt udskiftes.
Produktets levetid
CBX Solution er designet, så produktet har en levetid, der overholder den
anbefaledetidsramme på 9 år (anbefalet til aldersgruppen ca. 3-12 år).
På grund af høje temperaturforskelle ogandre uventede forhold i bilen skal
opmærksomheden dog henledes på følgende:
–Fjern CBX Solution fra bilen, eller dæk det eventuelt til, hvis bilen vil blive
udsat for sol i enlængere periode.
–Kontroller CBX Solution -produktet en gang om året for eventuelle skader
på plastdele samtændringer i form eller farve. Hvis der konstateres
ændringer, kan det være nødvendigt atudskifte autostolen eller om
nødvendigt lade producenten kontrollere den med henblik påeventuel
udskiftning.
– Ændringer i betrækket, herunder især falmede farver, er udtryk for
normal slid efter flere års brugi en bil og kan derfor ikke opfattes som en
skade.
17
Puhdistus-/hoito-ohjeet
Mikäli päällyste on vaihdettava, varmista, että uusi päällyste on
alkuperäinen CBX Solution -päällyste. Päällysteellä on suuri vaikutus
istuimen toimivuuteen. Istuinpäällysteitä voi ostaa hyvinvarustetuista
erikoisliikkeistä.
Huom! Pese päällinen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Istuimen päällinen
on konepestävä kork. 30° C hienopesulla. Jos peset korkeammassa
lämpötilassa, päällinen saattaa haalistua. Pese aina päällinen erikseen
äläkä koskaan kuivaa sitä kuivausrummussa! Älä kuivaa suorassa
auringonpaisteessa. Muoviosat voit puhdistaa miedolla pesuaineella ja
lämpimällä vedellä.
Älä käytä kemiallisia pesuaineita tai valkaisuaineita!
Rengöring/skötselråd
Om du behöver byta ut klädseln måste du skaffa en originalklädsel till CBX
Solution. Klädseln är viktig för stolens funktion. Ersättningsklädslar finns i
fackhandeln.
Observera! Tvätta klädseln innan du använder den första gången. Klädseln
kan tvättas i maskin i max. 30° C skontvätt. Om du tvättar klädseln i högre
temperaturer kan tyget blekna. Tvätta klädseln separat och torka den
aldrig i torktumlare eller torkskåp! Låt aldrig klädseln torka i direkt solljus!
Plastdelar kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten.
Använd inte kemiska rengöringsmedel eller blekmedel!
Toiminta onnettomuuden jälkeen
CBX Solution -istuimeen syntyneet vauriot eivät onnettomuuden
jälkeenvälttämättä näy ulospäin. Tässä tapauksessa CBX Solution on
annettava valmistajantarkastettavaksi ja se on tarvittaessa vaihdettava
uuteen tuotteeseen.
Åtgärder efter enolycka
Efter en olycka kan CBX Solution vara skadad utan att det syns med
blotta ögat. Därför måste stolen kontrolleras av tillverkaren och eventuellt
bytas ut.
Tuotteen elinikä
CBX Solution on suunniteltu kestämään sille suositellun käyttöajan,
jonka pituus on 9 vuotta (suositeltu käytettäväksi noin 3–12-vuotiailla).
Suurten lämpötilavaihteluiden ja autossa ilmenevien odottamattomien
olosuhteiden vuoksi onhuomioitava lisäksi seuraavat seikat:
– Poista tai peitä CBX Solution, jos tiedät autosi jäävän pitkäksi aikaa alttiiksi
auringonvalolle.
– Tarkasta CBX Solution vuosittain muoviosille aiheutuneiden vaurioiden
ja niiden muodossatai värissä ilmenevien muutosten varalta. Mikäli
havaitset muutoksia, istuin on poistettavakäytöstä tai annettava
valmistajan tarkastettavaksi ja tarvittaessa vaihdettava.
–Istuimen päällysteen värin muuttuminen, erityisesti värien haalistuminen,
on normaalia useidenvuosien käytöstä aiheutuvaa kulumista, eikä se
ole vahingollista.
Produktens livslängd
CBX Solution -stolen är utformad för att hålla under den rekommenderade
tidsramen somär 9 år (rekommenderad för barn i åldern ca 3-12 år). På
grund av stora temperaturskillnader och oväntade händelser i bilen är det
ändå nödvändigt attobservera följande:
– Ta ut eller täck över CBX Solution -stolen om du vet att bilen ska stå i solen
under längre tid.
–Kontrollera din CBX Solution -stol varje år så att inga skador uppkommit på
plastdelarna elleratt den ändrat form eller färg. Om du märker några
förändringar måste bilstolen kasseras ellerkontrolleras av tillverkaren och
kanske bytas ut.
–Förändringar på klädseln, speciellt blekta färger, räknas som normalt
slitage efter flera årsanvändning i en bil och inte som skada.
18
Bortskaffelse
Når CBX Solution -produktet ikke længere skal benyttes, er det vigtigt at
bortskaffe detkorrekt. Bortskaffelse af affald varierer fra lokalområde til
lokalområde. Henvend dig til dit lokaleaffaldsselskab, så du kan være sikker
på, at CBX Solution -produktet bortskaffes på den rigtigemåde. Nationale
bestemmelser for bortskaffelse skal under alle omstændigheder følges.
Garanti
Den følgende garanti gælder udelukkende i det land, hvor dette
produkt oprindeligt blev solgt af en forhandler til en forbruger. Garantien
dækker alle produktions- og materialefejl, som forefindes og opstår på
købsdatoen eller indenfor 2 år fra købsdatoen hos den forhandler, som
oprindeligt solgte produktet til forbrugeren (producentens garanti). Hvis en
produktions- eler materialefejl opstår, vil CBX - efter egen vurdering - enten
reparere produktet uden beregning, eller udskifte produktet med et nyt.
For at opnå denne garanti, skal produktet indleveres hos den forhandler,
hvor produktet oprindeligt blev købt, sammen med købsbevis, som
viser købsdato, forhandlerens navn og typebetegnelsen for proudktet.
Garantien dækker ikke i tilfælde af, at produktet bringes til producenten
eller nogen anden person end den oprindelige forhandler. Undersøg
produktet grundigt på købstidspunktet for eventuelle produktions- eller
materialefejl, og ved køb pr. postordre straks efter modtagelsen. I tilfælde
af fejl, skal brugen af produktet stoppes, og produktet skal omgående vises
til forhandleren. I tilfælde af reklamation, skal produktet afleveres i ren og
komplet stand. Før henvendelse til forhandleren bedes brugsanvisningen
nøje gennemlæst. Garantien dækker ikke skader påført ved forkert brug
af produktet, udefra kommende effekter (vand, ild, bilulykker etc.) eller
normalt slid. Garantien gælder kun når produktet har været anvendt i
henhold til brugsanvisningen, hvis eventuelle reparationer er blevet udført
af autoriserede personer og hvis originale komponenter og reservedele er
anvendt. Garantien
19
Käytöstäpoistaminen
Kun lopetat CBX Solution in käytön, tuote on hävitettävä asianmukaisella
tavalla. Jätteidenhävityskäytäntö vaihtelee paikkakunnittain. Ota yhteyttä
paikkakuntasi jätehuollosta vastaavaantahoon varmistaaksesi, että hävität
CBX Solution in asianmukaisella tavalla. Tuotteen hävittäminen on aina
suoritettava voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Bortskaffande
När du inte längre ska använda din CBX Solution -stol är det viktigt att den
tas om hand pårätt sätt. Avfallshanteringen kan vara olika på olika platser.
Kontakta ortens renhållningsföretag ochfråga hur du bäst ska hantera
bortskaffandet av din CBX Solution. Följ i alla händelser gällande regler för
avfallshantering.
Takuu
Seuraava takuu on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä tuote on alun
perin myyty jälleenmyyjältä kuluttajalle. Takuu kattaa kaikki materiaalija valmistusvirheet, jotka tulevat esiin kahden vuoden kuluessa tuotteen
ostamisesta jälleenmyyjältä, joka on alun perin myynyt tuotteen kuluttajalle
(valmistuttajan takuu). Tapauksessa jossa materiaali- tai valmistusvirhe esiintyy,
tulemme – oman päätöksemme mukaisesti – joko korjaamaan tuotteen
veloituksetta, tai korvaamaan sen uudella tuotteella. Näissä tapauksissa tulee
ottaa yhteys alkuperäiseen tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään ja viedä
tai toimittaa tuote sovitusti jälleenmyyjälle. Alkuperäinen, ostopäiväyksellä
varustettu ostotosite, takuumerkintä, ostokuitti tai ostolasku, josta selviää
tuotteen malli ja ostopaikka, tulee toimittaa myyjälle tuotteen mukana.
Takuu ei ole voimassa, jos takuuvaatimukset esitetään valmistajalle muun
kuin alkuperäisen tuotteen myyneen jälleenmyyjän toimesta. Tarkastakaa
heti ostohetkellä huolellisesti, että tuote on täydellinen ja että materiaalitai valmistusvikoja ei ole havaittavissa. Jos tuote on ostettu etäkaupasta,
tarkastakaa se heti tuotteen vastaanottamisen jälkeen. Jos siinä ilmenee
virheitä, älkää ottako sitä käyttöön, vaan ilmoittakaa virheestä välittömästi
jälleenmyyjälle, joka tuotteen on teille myynyt. Takuuvaatimuksissa tuotteen on
oltava puhdas ja muilta osin moitteettomassa kunnossa. Ennen yhteydenottoa
jälleenmyyjään lukekaa käyttöohje huolellisesti. Takuu ei kata vahinkoja ja
vikoja, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä käytöstä, ympäristötekijöistä
(kosteus, tuli, liikenneonnettomuus jne.), tai normaalista kulumisesta. Takuu ei
myöskään kata käyttöohjeen vastaisesta käytöstä aiheutuneita vahinkoja.
Takuun edellytyksenä on tuotteen käyttö käyttöohjeen mukaisesti ja että
kaikki siihen kohdistuvat toimenpiteet on tehty valmistajan valtuuttaman
henkilön toimesta sekä vain alkuperäisiä varaosia ja lisävarusteita on käytetty.
Tämä takuu ei rajoita, estä tai muuten vähennä kuluttajan maakohtaisia,
kuluttajansuojalakiin perustuvia oikeuksia myyjää tai valmistajaa kohtaan.
Garanti
Följande garanti gäller endast i det land där produkten ursprungligen
såldes av en återförsäljare till en kund. Garantin täcker alla tillverkningsoch materialfel, befintliga och som uppstår, vid inköpsdatum eller
som uppstår inom två (2) år från det datum då återförsäljaren sålde
produkten till kunden (tillverkargaranti). Om ett tillverknings- eller
materialfel skulle uppstå kommer vi efter eget gottfinnande att antingen
reparera produkten utan kostnad eller ersätta den med en ny produkt.
För att erhålla en sådan garanti krävs det att man lämnar in eller skickar
produkten till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten till kunden
och att lämna in inköpsbeviset i original (kvitto eller faktura) som visar
inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens typbeteckning.
Garantin gäller inte om produkten lämnas in eller skickas till tillverkaren
eller någon annan person än återförsäljaren som ursprungligen sålde
produkten till kunden. Kontrollera produkten på inköpsdagen så att den
är komplett och att det inte finns några tillverknings- eller materialfel. Om
produkten köpts genom postorder ska den kontrolleras så snart den anlänt.
Om någon defekt upptäcks ska produkten inte användas utan lämnas in
eller skickas tillbaka till återförsäljaren som ursprungligen sålde produkten.
Garantin gäller endast om den returnerade produkten är ren och i komplett
skick. Innan du kontaktar återförsäljaren ska den här bruksanvisningen
läsas igenom noggrant. Garantin täcker inte några skador orsakade av
felanvändning, yttre påverkan (vatten, brand, trafikolyckor etc.) eller
normalt slitage. Den gäller endast då produkten har använts i enlighet med
bruksanvisningarna, om eventuella modifieringar och underhåll har utförts
av auktoriserade personer och om originaldelar och -tillbehör använts.
Den här garantin utesluter inte, begränsar eller påverkar inte på annat
sätt några lagstadgade konsumenträttigheter, inklusive utomobligatoriska
anspråk och anspråk med avseende på kontraktsbrott som köparen kan
ha mot säljaren eller produktens tillverkare.
20
21
KJÆRE KUNDE!
Takk for at du valgte å kjøpe CBX Solution.
Vi forsikrer deg om at vi har fokusert på sikkerhet, komfort og brukervennlighet under utviklingen
av CBX Solution. Produktet er fremstilt under streng kvalitetskontroll og oppfyller de strengeste
sikkerhetskrav.
ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Большое спасибо за ваше решение купить CBX Solution.
Мы уверяем Вас, что в процессе разработки CBX Solution мы сосредоточились на
безопасности,
специальным
комфорте
и
качественным
пользовательском
наблюдением
и
дружелюбии.
вoплощает
Продукт
самые
изготовлен
строгие
под
требования
безопасности.
DRODZY KLIENCI!
Bardzo dziękujemy za zakup fotelika samochodowego CBX Solution.
Możemy Państwa zapewnić, że opracowując fotelik CBX Solution, najwięcej uwagi poświęciliśmy
bezpieczeństwu, wygodzie oraz prostocie użytkowania. Produkt ten wyprodukowano w oparciu o
system ścisłej kontroli jakości i spełnia najsurowsze wymogi bezpieczeństwa.
22
BRUKSANVISNING
CBX Solution
stol med ryggstøtte
ANBEFALT TIL:
Alder: Fra ca. 3 til 12 år
Vekt: 15 til 36 kg
Høyde: opptil 150 cm
For bilseter med selvopprullende
trepunktsbelter
GODKJENNING:
ECE R44/04, gruppe II/III, 15 til 36 kg
ИНСТРУКЦИЯ
CBX Solution
сидение со спинкой
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ:
Возраст; приблизительно от 3 до 12 лет;
Вес от 15 до 36кг;
рост до 150см.
Для транспортных средств оснащённых
трёхточечными инерционными ремнями безопасности.
ДОПУСК:
ECE R44/04, группа II/III, 15 до 36 кг
NO
INNHOLD
Advarsel! For å sikre ditt barns trygghet er det svært viktigå bruke og montere CBX Solution i henholdtil denne bruksanvisningen.
Merk: Oppbevar alltid denne bruksanvisningen i skuffenbak på sitteputen.
Kortfattet veiledning.......................................................................................... 1
Waarschuwing / Let op...................................................................................... 2
Godkjenning – Egnethet................................................................................. 23
Første montering............................................................................................... 25
Høyderegulering............................................................................................... 25
Regulering av hodestøtten............................................................................. 25
Riktig sted i bilen............................................................................................... 27
Plassering av stolen i bilen............................................................................... 29
Festing av bilbeltet................................................................................... 29 + 31
Er barnet ditt sikret?.......................................................................................... 31
02/2012
23
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Fotelik samochodowy CBX Solution
z oparciem
ZALECANY DLA:
Wiek: od ok. 3 do 12 lat,
Waga: od 15 do 36 kg,
Wzrost: maksymalnie 150 cm,
do foteli samochodowych z 3-punktowymi pasami
bezpieczeństwa z automatyczną blokadą.
DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU:
Zgodny z normą ECE R44/04, grupa II/III: 15-36 kg,
Regulerbar hodestøtte.................................................................................... 33
Vedlikeholdsveiledning.................................................................................... 33
Avtaking av trekket.......................................................................................... 33
Rengjøring / Vedlikeholdsveiledning.............................................................. 35
Dette skal man foreta seg etter en ulykke..................................................... 35
Produktets levetid............................................................................................. 35
Kassering........................................................................................................... 37
Garanti.............................................................................................................. 37
RU
СОДЕРЖАНИЕ
Внимание! Чтобы гарантировать максимальную безопасность
вашему ребёнку, очень важно устанoвить и эксплуатировать CBX
SOLUTION согласно данной инструкции.
Важно: Пожалуйста, всегда держите данную инструкцию в ящичке под
сидением.
PL
SPIS TREŚCI
Ostrzeżenie! Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku, bardzo ważne jest,
aby zamontować fotelik CBX Solution oraz używać go zgodnie z niniejszą
instrukcją użytkowania.
Uwaga: Zawsze przechowuj tę instrukcję w szufladce z tyłu siedziska.
Краткая инструкция..........................................................................................1
Instrukcja skrócona ............................................................................................1
Предупреждение!............................................................................................2
Ostrzeżenie..........................................................................................................2
Лицензия - Квалификация..............................................................................23
Homologacja...................................................................................................23
Первая сборка................................................................................................26
Pierwszy montaż fotelika..................................................................................26
Регулирование высоты...................................................................................26
Dostosowanie fotelika do wzrostu dziecka....................................................26
Регулировка подголовника...........................................................................26
Regulacja zagłówka........................................................................................26
Правильное место в авто..............................................................................28
Właściwe miejsce w samochodzie................................................................28
Размещение в авто.........................................................................................30
Umieszczanie fotelika CBX Solution w samochodzie....................................30
Надевая ремень безопасности...........................................................30 + 32
Zapinanie pasa bezpieczeństwa...........................................................30 + 32
В безопасности ли ваш ребёнок?...............................................................32
Czy Twoje dziecko jest dobrze zabezpieczone?...........................................32
Откидной подголовник...................................................................................34
Odchylany zagłówek......................................................................................34
Инструкция по уходу......................................................................................34
Konserwacja.....................................................................................................34
Снятие покрытия.............................................................................................34
Zdejmowanie tapicerki....................................................................................34
Чистка...............................................................................................................36
Czyszczenie.......................................................................................................36
Действия после несчастного случая..........................................................36
Postępowanie po wypadku drogowym........................................................36
Срок службы продукта..................................................................................36
Trwałość produktu............................................................................................36
Утилизация......................................................................................................38
Utylizacja...........................................................................................................38
Гарантия............................................................................................................38
Gwarancja........................................................................................................38
24
Første montering
CBX Solution består av en setepute (d) og en ryggstøtte (a) med skulderog hodestøttesom kan justeres både i høyden og frem og tilbake. Kun
kombinasjon av begge delene vil gi barnetditt den riktige komforten og
beskyttelsen.
Advarsel! INGEN av de to delene kan brukes alene eller i kombinasjon
med produkter av en annentype eller fabrikat. I så fall vil godkjenningen
opphøre øyeblikkelig.
Ryggstøtten (a) med hodestøtte må sammenkobles med sitteputen
(d) ved å hekte begge siderav beslaget (b og c) sammen. (bunnen
av ryggstøtten og baksiden av sitteputen). Legg den flatt nedog hekt
sammen ved en vinkel på 180°.
Advarsel! Skuffen må ikke sitte i seteputen på dette tidspunktet!
Trykk nå ryggstøtten ned (a) samtidig med at den rettes opp til begge
delene går i lås.
Sett skuffen på dens plass bak i seteputen. Oppbevar alltid bruksanvisningen
i skuffen, så dualltid har den for hånden, hvis du skulle trenge informasjon.
Høyderegulering
Regulering av høyden til skulder- og hodestøtten (e) til best mulig posisjon
vil optimaliseresikkerheten og komforten til barnet ditt. Det gir også den
beste føringen av diagonalbeltet (f). Høydereguleringen (e) er mulig i 7
forskjellige posisjoner.
Skulder- og hodestøtte er fast forbundet og skal ikke justeres hver for
seg. Bredden av skulderstøttenjusteres automatisk når høyden av
skulder- og hodestøtte justeres. Mellom skuldrene tilbarnet og bunnen av
setebelteføringen bør det være en avstand på 2 fingerbredder.
Regulering av hodestøtten
– Sett barnet i CBX Solution.
– Trekk reguleringshåndtaket (h) opp for å utløse skulder- og hodestøtten.
–Nå kan du regulere skulder- og hodestøtten (e) til ønsket høyde.
–Når du slipper reguleringshåndtaket (h), vil skulder- og hodestøtte (e) gå
i inngrep.
25
Первая сборка
оловника - защиты плеч. Только комбинация обеих частей обеспечит
вашему ребёнку максимальный комфорт и безопасность.
Внимание! НИ ОДНА из частей не может использоваться отдельно
или в комбинации с продуктами другого диапазона или изготовителя,
иначе немедленно прекращаются гарантия и лицензия.
Спинку (a) вместе с подголовником ввести в зацепку с подушкой (d) и
закрепить якорем (b) и (с) вместе (основание спинки с задней частью
подушки). Положить и перевернуть на 180° градусов.
Внимание! Заранее удалить ящик из подушки.
Сейчас надавите на основание спинки (a) и в это же время привести
спинку (a) в вертикальное положение пока не защёлкнется замок.
Теперь вставьте ящик в своё место в подушке. Пожалуйста храните всё
время инструкцию в ящике для получении необходимой информации.
Pierwszy montaż fotelika
Fotelik CBX Solution składa się z siedziska (d) oraz oparcia (a) z odchylanym i
dopasowywanym do wzrostu zagłówkiem. Tylko połączenie obu części zapewni
Twojemu dziecku odpowiednią wygodę oraz ochronę
Ostrzeżenie! Żadnej części nie wolno używać osobno lub w połączeniu z
innymi produktami, ponieważ powoduje to natychmiastowe wygaśnięcie
gwarancji bezpieczeństwa.
Oparcie fotelika (a) z dołączonym zagłówkiem należy połączyć z
siedziskiem (d), zahaczając o siebie mocowania (b + c) (u dołu oparcia
i z tyłu siedziska).
Uwaga! Szufladka nie może się wtedy znajdować w siedzisku!
Teraz naciśnij z góry na oparcie (a) i jednocześnie podnoś obie części
fotelika do pozycji pionowej dopóki się nie zatrzasną.
Następnie włóż szufladkę w otwór znajdujący się w tylnej części siedziska.
Prosimy przechowywać instrukcję w szufladce, aby w razie potrzeby była
zawsze pod ręką.
Регулировка кресла в соответствии с ростом ребенка.
Только оптимально отрегулированная высота подголовника (e)
предоставляет вам гарантию наибольшей защиты и комфорта
для вашего ребенка. Это также гарантирует лучший курс для
диагонального пояса (f). Подголовник (e) может быть зафиксирован в 7
различных положениях.
Между плечом ребёнка и основанием подголовника должно
оставаться свободное место шириной в 2 пальца. При этом
подголовник должен находиться на надлежащей высоте.
DOSTOSOWANIE FOTELIKA DO WZROSTU DZIECKA
Dostosowanie wysokości zagłówka (e) do najwygodniejszej pozycji,
zapewni optymalne bezpieczeństwo i wygodę dziecka. Gwarantuje
to również najlepsze położenie barkowego pasa bezpieczeństwa (f).
Zagłówek (e) można ustawić w 7 różnych pozycjach.
Pomiędzy ramieniem dziecka a dolną częścią regulacji pasa powinny
zmieścić się dwa palce. Według tego należy ustawić wysokość zagłówka.
Регулирование высоты
–Поместите ребёнка в кресло.
–Потяните за ручку (h) до расфиксации.
–Теперь вы можете подобрать (e) необходимое положение
подголовника. –Как только вы отпустите ручку (h), подголовник (e) зафиксируется.
REGULACJA ZAGŁÓWKA
–Umieść dziecko w foteliku.
–Pociągnij do góry za uchwyt regulacji (h), aby odblokować zagłówek.
–Teraz możesz ustawić zagłówek (e) na wybranej wysokości.
–Kiedy puścisz uchwyt regulacji (h), zagłówek (e) zablokują się
automatycznie w wybranej pozycji.
26
Riktig sted i bilen
CBX Solution kan plasseres hvor som helst i bilen bare det er et 3-punkts
bilbelte der. Vianbefaler baksetet av bilen siden forsetet generelt er
farligere for et barn i tilfelle av en ulykke. Rentteknisk kan CBX Solution godt
brukes på forsetet. Vær i så fall oppmerksom på følgende:
– Hvis bilen har airbag i passasjersiden, skyves setet tilbake så langt som
mulig, men husk atbilbeltets utgangsposisjon alltid skal være bak CBX
Solution.
–Du må følge instruksjonen til bilprodusenten.
Advarsel! CBX Solution er ikke egnet til bruk med 2-punkts bilbelter eller
hoftebelte. Brukav 2-punktsbelte kan medføre alvorlige skader eller
død for barnet ved en ulykke. Bruk av CBX Solution på seter som vender
bakover eller diagonalt med kjøreretningen, er forbudt. CBX Solution
skal alltid være festet selv om det ikke sitter et barn i den. Et lite støt eller
ennødbremsing kan skade deg eller en annen passasjer hvis CBX Solution
ikke er festet. Hold alltid øye med at ikke løse deler eller plastikkdeler fra
barnestolen komme i klemme under dendaglige bruken av bilen (f. eks.
når settet flyttes eller bildøren lukkes).
Advarsel! Denne bilstol må ikke anvendes i biler med sidevendte seter.
Bilstolen er tillatt for kjøretøyer med bakovervendte seter, f.eks. i varebiler
eller minibusser, forutsatt at setet er godkjent til voksne. Sørg for at
nakkestøtten ikke er avmontert når bilstolen monteres på et passasjersete
som vender mot kjøreretningen! Bilstolen skal ha setebeltet fastspent, selv
om den ikke brukes. Dette for å unngå at fører eller passasjerer kommer til
skade pga. en løs bilstol i tilfelle av en nødbremsing eller et sammenstøt.
Merk: La aldri barnet sitte i bilen uten tilsyn.
27
Правильное место в автомобиле.
ованном 3-х точечными ремнями безопасности. Мы рекомендуем
установливать кресло только на задних сиденьях, т. к. передние вообще
опасны для детей. В исключительный случаях можно установить кресло
на пассажирском месте. В этом случае придерживайтесь следующих
указаний:
–Если автомобиль оборудован подушкой безопасности пассажира,
то тогда приведите спинку в вертикальное положение и отодвиньте
сиденье максимально назад. При этом верxнее крепление ремня
должно наxодиться за проводящей ремня креслица.
–Вы должны придерживаться инструкции производителя
транспортного средства.
Предупреждение! Данное кресло не приспособлено для установки
на местах с 2-х точечным ремнём или привязным поясом. Это может
привести к фатальным повреждениям ребёнка. Устанавливать
кресло лицом против движения или по диагонали запрещено. Кресло
всегда должно быть закреплeно, даже в отсутствии ребёнка. В
противном случае при экстренных случаях вы и другие пассажиры
могут получить травмы.
Внимание! В машинах с пассажирскими местами, расположенными
сбоку, использование детского кресла не разрешается. Если в
машине кресла расположены против движения, пр. в фургоне
или микроавтобусе, детским креслом можно пользоваться при
условии, что рядом будет находиться взрослый. Удостоверьтесь, что
подголовник не снят, когда будете устанавливать детское кресло на
пассажирское во время движения против. Детское кресло должно
быть закреплено ремнем безопасности даже тогда, когда оно не
используется. Это необходимо для того, чтобы во время резкого
торможения или аварии, пассажир или водитель не пострадали от
удара с детским креслом.
Важно: Пожалуйста никогда не оставляйте вашего ребенка в
автомобиле без наблюдения.
WŁAŚCIWE MIEJSCE W SAMOCHODZIE
Fotelik CBX Solution może być używany na dowolnym siedzeniu
samochodu, gdzie zamontowane są 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.
Zalecamy wybór tylnego siedzenia samochodu, ponieważ przednie jest
generalnie bardziej narażone na niebezpieczeństwo w razie wypadku.
Zgodnie z przepisami fotelika CBX Solution można używać na siedzeniu
pasażera. Należy przy tym przestrzegać następujących zaleceń:
–Jeżeli pojazd posiada boczną poduszkę powietrzną od strony pasażera,
odsuń siedzenie do tyłu, najdalej jak jest to możliwe, ale pamiętaj, że
początek pasa musi zawsze znajdować się za fotelikiem.
–Przestrzegaj zaleceń producenta pojazdu.
Ostrzeżenie! Fotelika CBX Solution nie wolno używać na siedzeniu, gdzie
znajdują się 2-punktowe pasy bezpieczeństwa lub pas biodrowy. Używanie
tego typu pasa bezpieczeństwa może spowodować poważne, a nawet
śmiertelne obrażenia w razie wypadku. Zabronione jest używanie fotelika
CBX Solution na siedzeniach skierowanych w kierunku przeciwnym lub
na ukos w stosunku do kierunku jazdy. Fotelik CBX Solution musi być cały
czas przypięty pasami bezpieczeństwa, nawet jeśli jest pusty. Jeżeli fotelik
nie jest zapięty pasami, nawet niewielkie uderzenie lub nagłe zatrzymanie
może spowodować obrażenia kierowcy i pasażerów. Zawsze zwracaj
uwagę, aby luźne bądź plastikowe części fotelika nie zaklinowały się gdzieś
w wyniku codziennego używania pojazdu (np. przesuwania siedzenia
samochodowego lub zamykania drzwi samochodu).
Ostrzeżenie!
Montowanie
niniejszego
dziecięcego
fotelika
samochodowego na fotelach samochodowych ustawionych bokiem
do kierunku jazdy jest niedozwolone. Na fotelach samochodowych
umieszczonych tyłem do kierunku jazdy, np. w samochodach typu van
czy minibus, można montować niniejszy fotelik, pod warunkiem że fotele
samochodowe przeznaczone są do przewożenia osób dorosłych. Montując
fotelik samochodowy na siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, upewnij się, że
zagłówek nie jest zdjęty. Dziecięcy fotelik zawsze musi być zapięty pasami,
nawet jeśli jest pusty. Fotelik pozostawiony luzem może spowodować
obrażenia kierowcy i pasażerów w przypadku kolizji czy gwałtownego
hamowania.
Uwaga: Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie bez opieki.
28
Plassering av stoleni bilen
Sett CBX Solution på ønsket sete i bilen.
Merk: I biler med interiør av lær eller annet ømfintlig stoff brukes et teppe
til å skåne setene.
Pass på at CBX Solution ryggstøtte ligger godtan mot seteryggen til bilsetet.
CBX Solution må ikke være tilbakelent.
Merk: Hvis nakkestøtten til bilens baksete er i veien, må den fjernes, skyves
bakover eller løftes forå gi plass til CBX Solution. Ryggstøtten (a) justeres lett
til enhver vinkel på bilens sete.
Advarsel! For å sikre barnet ditt best mulig er det best å bruke CBX Solution
i en mest muligoppreist stilling.
CLICK!
29
Festing av bilbeltet
Festing av beltet:
Sett barnet i CBX Solution. Før 3-punktsbeltet rundt barnet og mot låsen (l).
Advarsel! Ikke sno beltet.
Fest beltet (m+l). Du skal høre at det klikker på plass.
Før hoftebeltet (n), inn i belteåpningene (k) til stolen.
Stram hoftebeltet (n) ved å strammediagonalbeltet (f). Jo strammere belte
jo sikrere er det for barnet.
Før diagonalbeltet (f) sammen medhoftebeltet (n) inn i belteåpningene
(k) til stolen på låseside (l).
Advarsel! Låsen (l) må under ingen omstendigheter kunne nå inn i
belteåpningene i stolen (k). Hvislåsen er for lang, er CBX Solution ikke
egnet til denne typen bil.
Hoftebeltet (n) må være i bunnen av belteåpningene (k) på begge sider
av stolen (d).
Merk: Lær barna dine fra starten av å være oppmerksom på at beltet skal
være stramt og åstramme det selv om nødvendig.
Поставьте кресло в автомобиль
Поместите кресло на выбранное место в авто.
Внимание! В автомобилях с сидениями из кожи или из чувствительного
материала важно подложить подстилку под кресло.
Обязательно проследите за тем, чтобы спинка кресла плотно
прилегала к спинке сидения авто. Кресло ни в коем случае не должно
находиться в наклонном положении.
Внимание! Если подголовник сиденья авто мешает выдвинуть
подголовник кресла, то снимите или отодвиньте назад подголовник
сиденья авто. Спинку легко подстроить под любой наклон спинки
сидения авто.
Предупреждение! Лучше кресло оставлять в вертикальном
положении, чтобы гарантировать максимальную защиту вашему
ребёнку.
Umieszczanie fotelika w samochodzie
Umieść fotelik CBX Solution na wybranym siedzeniu samochodu.
Uwaga: W pojazdach z tapicerką skórzaną lub inną łatwą do zabrudzenia
użyj koca, aby ją zabezpieczyć.
Należy zwrócić uwagę, aby oparcie fotelika ściśle przylegało do oparcia
fotela samochodowego. Nie wolno ustawiać fotelika CBX Solution w
pozycji do spania.
Uwaga: Jeżeli zagłówek tylnego siedzenia samochodu przeszkadza
w zamontowaniu fotelika, należy go zdjąć albo przesunąć do tyłu lub
do góry, aby powstało miejsce na fotelik. Oparcie fotelika (a) łatwo się
dopasowuje się do fotela samochodowego o każdym nachyleniu.
Ostrzeżenie! Dla zapewnienia jak najlepszej ochrony swojemu dziecku
najlepiej jest pozostawić fotelik CBX Solution w normalnej, pionowej
pozycji.
Пристегивание ребенка
Надевая ремень безопасности:
Усадите ребёнка в кресло. Выведите ремень с 3-х точечным
креплением вокруг ребёнка к замку (l).
Предупреждение! Ни в коем случае не крутите ремень!
Теперь закройте застёжку (m). Вы должны услышать защелкивание
замка (l).
Проведите поясной ремень (n) через открытое (k) место к замку.
Туго натяните поясной ремень (n), удерживая диагональный ремень (f).
Туго натянутый ремень-залог безопасности ребёнка.
Теперь совместите диагональный ремень (f)с поясным ремнём (n)
через проводящую подушки (k+d) и проведите к замку сидения (l).
Предупреждение! Замок сидения (l) ни в коем случае не должен
попасть на тело ребёнка или в проводящую подушки (k). Eсли ремень
замка длинный, то кресло не подходит к данному авто.
Поясной ремень (n) должен быть открытым и проходить через
проводящую (k) подушки (d).
Внимание! С самого начала учите ребёнка контролировать, а если
понадобится и самостоятельно регулировать натяжение ремня.
Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Zapinanie pasa bezpieczeństwa:
Posadź dziecko w foteliku. Przeprowadź 3-punktowy pas wokół dziecka w
kierunku klamry zamykającej (l).
Ostrzeżenie! Nie skręcaj pasa.
Teraz zapnij pas w klamrze (m+l). Zaczekaj, aż usłyszysz kliknięcie
oznaczające, że pas jest prawidłowo zapięty.
Wsuń pas biodrowy (n) w szczeliny boczne (k) siedziska.
Napręż pas biodrowy (n), pociągając za pas barkowy (f). Im ciaśniej
zapięty pas, tym Twoje dziecko jest bezpieczniejsze.
Następnie przeprowadź pas barkowy (f) wraz z pasem biodrowym (n) przez
szczelinę boczną (k) siedziska (d) od strony klamry zamykającej (l).
Ostrzeżenie! W żadnym wypadku klamra zamykająca (l) nie powinna
dosięgać do szczelin bocznych (k) fotelika. Jeżeli klamra jest zbyt długa,
fotelik CBX Solution nie nadaje się do tego typu samochodu.
Pas biodrowy (n) powinien się znajdować w bocznych szczelinach (k) z obu
stron siedziska (d).
Uwaga: Od początku ucz swoje dziecko, aby zwracało uwagę, czy pas jest
ciasno zapięty i samo dopasowywało go w razie potrzeby.
30
Advarsel! Hoftebeltet må sitte så lavt som mulig, like over skrittet, for å gi
maksimal sikkerhet vedulykker.
Før deretter diagonalbeltet (f) inn i skulderbelteåpningene (g) ved
hodestøtten (e) til det sitterfast.
Kontroller at diagonalbeltet (f) føres mellom barnets hals og den ytre kanten
av skulderen. Reguler hodestøtten om nødvendig. Høyden til hodestøtte
kan reguleres mens stolen er montert ibilen.
Advarsel! Bilens diagonale belteføring (f) skal alltid være bak CBX
Solution. Diagonal beltetmå under ingen om stendig heter føres gjennom
belteåpningen forfra. Hvis du ikke er i stand tilå plassere CBX Solution riktig
(ved for eksempel å justere setet opp), er det ikke egnet til dennebiltypen.
Er barnet dittsikret?
For å sikre barnet ditt best mulig bør du kontrollere følgende punkter før du
kjører:
– Hoftebeltet (n) skal gå gjennom de nedre åpningene (k) på begge
sider av sitteputen.
–Diagonalbeltet (f) skal være i den nedre åpningen (k) på låsesiden.
–Diagonalbeltet (f) skal gå gjennom de øvre åpningene (g) ved
hodestøtten.
–Diagonalbeltet (f) skal gå gjennom de øvre åpningene forfra og bakover
til belteføringen.
–Bilbeltet skal være stramt og ikke snodd i hele sin lengde.
Viktig! Låsen må under ingen omstendigheter kunne nå inn i
belteåpningene i stolen.
Bagasje eller andre gjenstander i bilen skal være sikkert fastspent for å
hindre skader ved eneventuell ulykke.
31
Предупреждение! Поясной ремень должен проходить максимально
низко, чуть выше паха, для оптимального обеспечения безопасности.
Теперь проведите диагональный ремень (f) через направляющую (g) у
подголовника (e) до тех пор пока онa не закроется.
Теперь (f) убедитесь, что ремень проходит по середине между
шеей и наружным краем плеча ребёнка. В случае необходимости
отрегулируйте подголовник. При этом креслице находится неподвижно
в сидении.
Предупреждение! Крепление диагонально ремня (f) всегда должно
быть сзади кресла. Диагональный ремень ни в коем случае не должен
входить в направляющую с фронта. Если вы не можете подобрать для
кресла подходящее место (например, перемещая сидение авто), то
тогда оно не подходит для данного авто.
Ostrzeżenie! Aby zapewnić dziecku maksymalną ochronę w razie
wypadku, pas biodrowy powinien znajdować się jak najniżej, tuż nad
pachwiną.
Następnie przeprowadź pas barkowy (f) przez boczną klamerkę (g) przy
zagłówku (e).
Upewnij się, że pas barkowy (f) przechodzi pomiędzy szyją dziecka a
zewnętrzną krawędzią ramienia. Jeśli to konieczne, dostosuj wysokość
zagłówka. Wysokość zagłówka można regulować, kiedy fotelik jest już
umieszczony w samochodzie.
Ostrzeżenie! Pas barkowy pojazdu powinien zawsze znajdować się za
fotelikiem CBX Solution. Pas barkowy (f) nie może nigdy przechodzić przez
klamerkę przy zagłówku od przodu. Jeżeli nie jesteś w stanie w ten sposób
ustawić fotelika CBX Solution (np. podnosząc siedzenie samochodu),
oznacza to, że fotelik nie nadaje się do tego typu pojazdu.
Проверьте, все ли вы сделали правильно для обеспечения
ребенку максимальной безопасности
Чтобы обеспечить максимальную безопасность ребёнку, необходимо
перед началом движения проверить следующее:
–Поясной ремень (n) должен пройти через проводящую (k) подушки.
–Диагональный ремень (f) должен пройти через проводящую (k)
подушки со стороны замка.
–Диагональный ремень (f) должен пройти через направляющую (g)
подголовника.
–Диагональный ремень (f) должен идти от заднего крепления авто.
–Ремни должны быть натянуты и не прокручены.
Внимание! Ни в коем случае замок не должен попасть в направляющую
подушки креслица.
Все предметы должны быть закреплены надёжно, во избежание травм
в экстренных случаях.
Czy Twoje dziecko jest dobrze zabezpieczone?
Aby mieć pewność, że Twoje dziecko jest dobrze zabezpieczone, przed
uruchomieniem samochodu sprawdź, czy:
– pas biodrowy (n) przechodzi przez boczne szczeliny (k) znajdujące się z
obu stron siedziska.
– pas barkowy (f) również przechodzi przez boczną szczelinę siedziska (k)
od strony klamry zamykającej.
– pas barkowy (f) przechodzi przez boczną klamerkę (g) przy zagłówku.
– pas barkowy (f) przechodzi przez klamerkę przy zagłówku ku tyłowi, w
kierunku początku pasa.
– pas na całej swojej długości jest naprężony i nie jest skręcony.
Uwaga! W żadnym wypadku klamra zamykająca pasa bezpieczeństwa
(l) nie powinna dosięgać do szczelin bocznych siedziska.
Bagaże i inne przedmioty znajdujące się w samochodzie powinny zostać
zabezpieczone, aby uniknąć zranienia w razie wypadku.
32
Regulerbar hodestøtte
CBX Solution har en regulerbar hodestøtte (r). Hvis barnet faller i søvn, er
den med på åhindre barnets hode i å falle forover. Dessuten bidrar den til
å gi barnet større komfort underbiltransport.
Ved å dra i håndtaket (s), i toppen av hodestøtten, kan hodestøtten (r)
innstilles i 3 forskjelligposisjoner.
Advarsel! Reguleringsmekanismen (t) må ikke blokkeres på noen som
helst måte. Funksjonentil reguleringsmekanismen skal være i orden for å
beskytte barnet ditt mot skader ved en ulykke.
Vedlikeholdsveiledning
For å sikre at CBX Solution er så trygg som mulig, er det nødvendig å være
oppmerksompå følgende:
–Alle viktig deler av CBX Solution må regelmessig kontrolleres for skader.
Mekaniske deler måfungere som de skal.
–Vær spesielt oppmerksom på at CBX Solution ikke er blitt skadet ved å
bli klemt mellombilsetet og døren eller mot andre faste deler.
Avtaking av trekket
Trekket består av fem deler som er festet til CBX Solution enten med borrelås
eller medtrykknapper. Når trekket er løsnet, kan det tas av.
Sett trekket på ved å gå frem på samme måte i motsatt rekkefølge.
Advarsel! CBX Solution må IKKE brukes uten trekk.
33
Откидной подголовник
Кресло имеет откидной подголовник (r). В случае если ребёнок
заснул, это препятствует падению головы вперед, обеспечив комфорт
в движении.
Потянув за ручку (s), которая находится на верхней части подголовника,
вы можете откинуть подголовник (r) в 3 разных положения.
Предупреждение! Откидной механизм (t) не должен быть
заблокирован никакими предметами. В случае несчастного случая
необходимо иметь возможность изменения наклонa подголовникa
кресла. Это является гарантией от получении травм при несчастных
случаях.
Odchylany zagłówek
Fotelik CBX Solution posiada odchylany zagłówek (r). Jeżeli Twoje
dziecko zaśnie, zabezpiecza on główkę dziecka przed opadaniem do
przodu. Dzięki temu jazda samochodem jest dla dziecka wygodniejsza i
bezpieczniejsza.
Pociągając za rączkę (s), która jest umieszczona w szczycie zagłówka,
zagłówek (r) można odchylić do 3 różnych pozycji.
Ostrzeżenie! Mechanizmu regulacji odchylenia zagłówka (t) nie można
blokować żadnymi przedmiotami. Utrzymanie sprawności mechanizmu
gwarantuje ochronę dziecka przed obrażeniami w razie wypadku.
Уход
Чтобы гарантировать максимальную безопасность, необходимо
придерживаться следующего:
–Периодически все важные части креслица проверяйте на
предмет отсутствия повреждений. Механические части должны
функционировать надлежащим образом.
–Обращайте внимание на то, что-бы креслице не было защемлено
между сиденьем и дверью или другими предметами.
KONSERWACJA
Aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa fotelika,
należy stosować się do poniższych zaleceń:
–Wszystkie ważne części fotelika powinny być okresowo sprawdzane
Części mechaniczne powinny działać bez zarzutu.
–Zwracaj szczególną uwagę, aby fotelik CBX Solution nie został
uszkodzony poprzez zaklinowanie pomiędzy drzwiami i siedzeniem
samochodowym lub innymi twardymi przedmiotami.
Снятие чехла
Покрытие состоит из четырех частей, которые прикреплены к креслицу
липучками или кнопками. Части покрытия могут быть сняты только после
открытия липучек и кнопок.
Наденьте чехол в обратном порядке.
Предупреждение! Кресло не может использоваться без покрытия.
Zdejmowanie tapicerki
Tapicerka składa się z czterech elementów, które przytwierdza się do
fotelika za pomocą zapięcia na rzepy lub zatrzaski. Po odpięciu wszystkich
zapięć tapicerkę można zdjąć.
Aby założyć tapicerkę, wykonaj te same czynności w odwrotnej kolejności.
Ostrzeżenie! Fotelik CBX Solution NIE może być używany bez tapicerki.
34
Rengjøring / Vedlikeholdsveiledning
Hvis du har behov for å bytte trekket, skal du sikre at det er et originalt CBX
Solution -trekk. Trekket er også en viktig del av stolens funksjon. Nye trekk
kan kjøpes i spesialforetninger.
Bemerk! Vask trekket før bruk første gang. Stoltrekket kan vaskes ved max
30 grader Finvask.Hvis det vaskes for høyere temperatur kan trekket miste
farge. Vask trekket separat og unngå tørketrommel! Unngå tørking i direkte
sollys! Plastikkdelen kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt
vann.
Bruk ikke kjemisk rens eller blekemiddel!
Dette skal manforeta seg etter enulykke
Etter en ulykke er det ikke sikkert at eventuelle skader på CBX Solution
ersynlige. I så fall må CBX Solution kontrolleres av produsenten og
eventuelt erstattes med en ny.
Produktets levetid
CBX Solution er konstruert til å holde den anbefalte brukstiden hvilket
er 9 år (anbefalt tilaldersgruppen ca. 3-12 år). På grunn av høye
temperaturforskjeller og uventede forhold i en bil erdet dessuten
nødvendig å legge merke til følgende:
–Fjern eller dekk til CBX Solution hvis du vet at bilen kommer til å være
utsatt for direkte soli lengre tid.
–Kontroller CBX Solution hvert år for mulige skader på plastdeler og
endringer i form ellerfarge. Hvis du legger merke til endringer, skal stolen
kasseres eller kontrol leres av produsentenog eventuelt byttes.
–Endringer i trekket, spesielt falmede farger er normal slitasje etter flere års
bruk i en bil og ikkeen skade.
35
Чистка
В случае необходимости замены чехла, убедитесь, что это
оригинальный чехол CBX для этого кресла. Покрытие также важное
составляющее креслица. Новые чехлы можно приобрести в
специализированных магазинаx.
Внимание! Необходимо вымыть чехол перед первым использованием.
Чехлы от сидения можно вымыть в стиральной машине при 30°C,
не более, используя режим деликатной стирки, иначе ткань может
потерять цвет. Необходимо отдельно вымыть чехол перед первым
использованием. Не отжимать досуха и избегать попадания прямых
солнечных лучей. Пластмассовые части можно чистить с помощью
мягкодействующих моющих средств и теплой воды.
Не использовать химпрепараты и отбеливатели!
Czyszczenie
Jeżeli musisz wymienić tapicerkę, zadbaj o to, aby było to oryginalne
pokrycie CBX Solution. Tapicerka stanowi ważny element sprawnego
działania fotelika. Zapasowe tapicerki dostępne są w sklepach
oferujących produkty CBX.
Uwaga! Przed pierwszym użyciem tapicerkę należy wyprać. Można ją
prać w pralce w temperaturze maks. 30°C, wybierając program dla tkanin
delikatnych. Wyższa temperatura prania może spowodować zblaknięcie
koloru. Tapicerkę należy prać oddzielnie i nigdy nie należy suszyć jej w
suszarce! Nie należy także suszyć tapicerki w pełnym słońcu! Plastikowe
części fotelika można przecierać ciepłą wodą z delikatnym detergentem.
Nie stosuj chemicznych środków do czyszczenia ani wybielaczy!
Действия после несчастного случая
После аварии сидение может иметь повреждения, не заметные для
глаза. Из-за этого следует незамедлительно сменить сидение. Если
возникают сомнения, обратитесь к продавцу или изготовителю.
POSTĘPOWANIE PO WYPADKU DROGOWYM
Po wypadku drogowym uszkodzenia fotelika mogą nie być widoczne
gołym okiem. Mimo to fotelik powinien zostać wymieniony na nowy. W
razie wątpliwości kontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.
Срок службы
Кресло разработано так, чтобы отслужить 9 лет (рекомендованнo для
возрастной группы 3-12 лет). Из за высоких температурных перепадов
в машине, необходимо отметить следующее:
–Снять или накрыть чехлом креслицe если вам придется на долгое
время оставить авто на солнце.
–Проверяйте ваш креслицe каждый год на предмет деформаций,
изменения цвета пластика и повреждений. Если вы обнаружили
изменения, необходимо показать креслице производителю на
предмет замены или обмена.
–Потертости и изменения цветов покрытия нормальное явление через
несколько лет эксплуатации в авто и не влияет на эксплуатационные
свойства креслица.
Trwałość produktu
Fotelik CBX Solution stworzono tak, aby można go używać tak długo, ile
wynosi przedział wiekowy, dla którego jest rekomendowany, czyli 9 lat
(zalecany dla dzieci od 3 do 12 lat). Jednakże z uwagi na duże różnice
temperatur oraz inne nieprzewidziane okoliczności należy wziąć pod
uwagę następujące wskazówki:
– Wyjmuj fotelik z samochodu lub przykrywaj go, jeżeli wiesz, że będzie
wystawiony na działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
– Raz do roku sprawdzaj, czy plastikowe elementy fotelika nie są
uszkodzone lub czy nie zmienił się ich kształt lub kolor.
– Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian fotelik powinien zostać wyrzucony
lub sprawdzony przez producenta i w razie potrzeby wymieniony.
– Zmiany wyglądu tapicerki, szczególnie blaknięcie kolorów, nie są wadą
wyrobu, ale normalnym efektem wieloletniej eksploatacji fotelika.
36
Kassering
Når du ikke lenger skal bruke CBX Solution, er det viktig at den kasseres
korrekt. Hvordandette foregår, er forskjellig fra sted til sted. Kontakt ditt
lokale renovasjonsvesen så du er sikker påat CBX Solution blir kassert på
riktig måte. Under enhver omstendighet bør du følge lovgivningen i landet
ditt.
GARANTI
Denne garantien gjelder kun i det landet der produktet ble solgt og under
forutsetning av at det ble solgt til forbrukeren av en forhandler. Garantien
dekker alle produksjons- og materialfeil som enten eksisterte på kjøpstidspunktet
eller er avdekket innen to (2) år fra datoen da forbrukeren kjøpte produktet
fra forhandleren (produsentgaranti). Hvis produksjons- eller materialfeil skulle
avdekkes, vil vi – etter eget skjønn – enten reparere produktet kostnadsfritt eller
erstatte det med et nytt produkt. For å fremme garantikrav må du ta produktet
med til forhandleren som solgte det, og fremvise originalt kjøpsbevis (kvittering
eller faktura). Kjøpsbeviset skal inneholde kjøpsdato, forhandlerens navn samt
produktets typebetegnelse. Garantien gjelder ikke hvis produktet leveres
eller sendes til produsenten eller en annen part enn den forhandleren som
opprinnelig solgte produktet til forbrukeren. Kontroller at produktet er i fullstendig
stand og uten produksjons- eller materialfeil umiddelbart på selve kjøpsdagen,
eller, dersom produktet ikke er kjøpt av en fysisk forhandler, umiddelbart etter
at du har mottatt det. Ved feil på produktet må du umiddelbart slutte å bruke
det og i stedet ta det med eller sende det til forhandleren du kjøpte det av.
Ved fremming av garantikrav skal produktet tilbakeleveres i ren og fullstendig
stand. Les grundig gjennom bruksanvisningen før du kontakter forhandleren.
Denne garantien dekker ikke skader som skyldes feilbruk, ytre påvirkning (vann,
brann, trafikkulykker osv.) eller normal bruk og slitasje. Garantien forutsetter at
produktet er brukt i henhold til bruksanvisningen og at samtlige endringer og
reparasjoner er utført av autorisert personell ved bruk av originale reservedeler
og tilbehør. Denne garantien vil ikke erstatte, begrense eller på annen måte
påvirke lovbestemte forbrukerrettigheter, inkludert sivilrettslige krav og krav
i forbindelse med avtalebrudd, som kjøperen kan gjøre gjeldende overfor
selgeren eller produsenten av dette produktet.
37
Утилизация
После окончания срока службы креслица просим вас соблюдая
государственные и коммунальные законы и порядки утилизировать
креслице надлежащим образом.
Utylizacja
Po zakończeniu użytkowania fotelika CBX Solution, należy go wyrzucić,
stosując się do właściwych przepisów. Sposoby usuwania odpadów mogą
różnić się w różnych krajach. Skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się
gospodarką odpadami, aby we właściwy sposób zutylizować fotelik.
Zawsze stosuj się do przepisów dotyczących postępowania z odpadami
w swoim kraju.
Гарантия
Gwarancja
Данная гарантия действует только на территории страны, где продается
товар. Гарантия действует 2 года и предусматривает производственный
брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки
товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного
брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению,
бесплатно отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для
устранения дефекта по гарантии необходимо доставить товар на место
продажи продавцу, который продал данный товар и предоставить
доказательство покупки товара в виде оплаченного счета фактуры или
чека с указанием даты покупки, имени продавца и названия товара.
Гарантия не действует, если товар доставлен производителю или любому
другому человеку, кроме как продавцу, который продал товар покупателю.
Необходимо проверять товар на укомплектованность или на наличие
дефектов или брака сразу же в день покупки. Если товар был приобретен
дистанционным способом продажи, то необходимо проверить товар
сразу же после доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу
же доставить товар продавцу, который продал данный товар. Гарантия
действует тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии.
Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как
обращаться к продавцу. Гарантия не действует на повреждения, которые
возникли при неправильной эксплуатации и естественном износе, а так
же при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.).
Гарантия действует только тогда, когда товар использовался согласно
инструкции по применению, если любые изменения были сделаны только
авторизованными представителями и если были использованы только
фирменные принадлежности. Гарантия не исключает, не ограничивает
и не влияет на установленные государством потребительские права,
включая требования, возникающие из деликтов и претензии относительно
нарушения договора, который покупатель может иметь к продавцу или к
изготовителю товара.
Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w kraju, w którym produkt został po
raz pierwszy sprzedany klientowi przez sklep detaliczny. Gwarancja obejmuje
wszelkie wady materiałowe i produkcyjne istniejące w momencie zakupu, czy
wykryte w ciągu 2 lat od daty zakupu produktu w sklepie detalicznym przez
pierwszego właściciela (gwarancja producenta). Jeśli wada materiałowa
czy produkcyjna zostanie wykryta, producent, według własnego uznania,
bezpłatnie naprawi produkt lub wymieni go na nowy. Aby skorzystać z
warunków niniejszej gwarancji należy zanieść lub wysłać produkt do sklepu,
w którym został po raz pierwszy zakupiony oraz przedłożyć oryginalny dowód
zakupu (paragon lub fakturę) zawierający datę zakupu, nazwę sklepu oraz
nazwę towaru. Warunki gwarancji nie obowiązują, jeśli produkt zostanie
odesłany do producenta lub innego podmiotu, a nie do sklepu, w którym został
po raz pierwszy zakupiony. Prosimy o sprawdzenie produktu pod kątem jego
kompletności czy jakichkolwiek wad w momencie jego zakupu, a w przypadku
sprzedaży wysyłkowej - natychmiast po jego otrzymaniu. W przypadku
stwierdzenia wady należy zaprzestać użytkowania produktu i odesłać go do
sklepu, w którym został po raz pierwszy zakupiony. Reklamowany w ramach
gwarancji produkt powinien zostać dostarczony czysty i kompletny. Jednakże
przed kontaktem ze sklepem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń wynikających z
nieprawidłowego użytkowania, warunków zewnętrznych (woda, ogień,
wypadki drogowe i inne) oraz normalnego zużycia. Gwarancja obowiązuje
wyłącznie wtedy, jeśli produkt był użytkowany zgodnie z instrukcją użytkowania,
jeśli był naprawiany/modyfikowany przez uprawnione osoby i użyto do tego
celu wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów. Niniejsza gwarancja nie
wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodności towaru z umową.
Importer / Dystrybutor: BABY LAND Dariusz Staniszewski,
al. Stanów Zjednoczonych 67 paw. D7, 04-028 Warszawa
tel. 22 773-36-76 (78,81)
38
39
39
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!
Velmi děkujeme za vaše rozhodnutí koupit si autosedačku CBX Solution.
Ujišťujeme vás, že v průběhu vývoje CBX Solution jsme se zaměřili na bezpečnost, pohodlí
a přátelský postoj uživatele. Výrobek je vyroben za speciálního dohledu kvality a vyhovuje
nejpřísnějším požadavkům na bezpečnost.
DEAR CUSTOMER
Thank you very much for your decision to purchase the CBX Solution.
We assure you that in the process of developing the CBX Solution we focused on safety, comfort and
user friendliness. The product is manufactured under a special quality surveillance and complies
with the strictest safety requirements.
Değerli Kullanıcı,
CBX Solution çocuk koltuğunu tercih ettiğiniz için sizi tebrik ederiz.
CBX Solution en üst düzey güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde üretilmiştir. Üretim safhasının
her aşamasında kalite, konfor ve kullanım kolaylığı kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.
40
40
NÁVOD K POUŽITÍ
Autosedačka CBX Solution
se zadním opěradlem
DOPORUČENA PRO:
Věk: od přibližně 3 roků do 12 let.
Hmotnost: 15 až 36 kg.
Výška těla: do 150 cm.
Pro sedadla vozidla stříbodovým
automatickým bezpečnostním pásem
SCHVÁLENÍ:
ECE R44/04, skupina II/III, 15 až 36 kg.
CZ
OBSAH
Upozornění! Pro zajištění bezpečnosti Vašeho dítěte je velice důležité
sestavit a používat sedačku CBX Solution podle tohoto návodu.
Poznámka: Prosím, vždy nechávejte tento manuál v přihrádce na zadní
straně polštáře sedačky. Máte-li nějaké dotazy, prosím, kdykoliv nás bez
obav kontaktujte.
Stručný návod.................................................................................................... 1
INSTRUCTION MANUAL
CBX Solution
booster with backrest
RECOMMENDED FOR:
Age: from approximately 3 to 12 years
Weight: 15 to 36 kg
Body height: up to 150 cm
For vehicle seats with three-point automatic retractor belt
HOMOLOGATION:
ECE R44/04, group II/III, 15 to 36 kg
Upozornění.......................................................................................................... 2
Schválení – osvědčení..................................................................................... 41
První sestavení................................................................................................... 43
Nastavení výšky opěradla............................................................................... 43
Nastavení opěrky hlavy................................................................................... 43
Správné místo ve voze..................................................................................... 45
Umístění CBX Solution do vozu........................................................................ 47
Zapnutí bezpečnostního pásu................................................................ 47 + 49
Je Vaše dítě dostatečně zabezpečeno?...................................................... 49
02/2012
41
Kullanım talimatları
CBX Solution
çocuk koltuğu
Kullanım:
Yaş: Yaklaşık 3-12 yaş aralığı.
Ağırlık: 15-36 kg.
Boy: 150 cm e kadar.
3 noktadan bağlantılı emniyet kemerine sahip araç
koltuklarına uyumludur.
Homologasyon:
ECE R-44/04, grup II/III, 15-36 kg
Sklápěcí opěrka hlavy..................................................................................... 51
Pokyny k údržbě................................................................................................ 51
Svléknutí potahu............................................................................................... 51
Čištění................................................................................................................ 53
Pokyny na údržbu po nehodě........................................................................ 53
Životnost výrobku.............................................................................................. 53
Likvidace........................................................................................................... 55
Záruka................................................................................................................ 55
EN
CONTENTS
Warning! For your child‘s maximum protection, it is essential to use and
install the CBX Solution according to the instructions in this manual.
Note! Please keep the instruction manual close by for future reference
(e.g. in the drawer under the seat).
TR
İÇİNDEKİLER
Dikkat: Çocuğunuzun maksimum güvenliği için, CBX Solution koltuğunuzu
bu kılavuzdaki talimatlara uygun kullanmanız çok önemlidir.
Not: Kılavuzunuzu ileride başvurmak amacı ile saklayınız.
Short manual....................................................................................................... 1
Hızlı kullanım kılavuzu.......................................................................................... 1
Warning / Note................................................................................................... 2
Dikkat................................................................................................................... 2
Homologation.................................................................................................. 41
Homologasyon................................................................................................. 41
First assembly.................................................................................................... 44
İlk kurulum.......................................................................................................... 44
Height adjustment............................................................................................ 44
Çocuğunuzun boyuna yönelik ayarlamalar................................................. 44
Adjusting the headrest..................................................................................... 44
Kafalığın ayarlanması....................................................................................... 44
The best position in the car.............................................................................. 46
Araç içindeki en iyi pozisyon............................................................................ 46
Placing CBX Solution in the vehicle................................................................ 48
CBX Solution ın araç içinde konulanması....................................................... 48
Buckling up the child................................................................................ 48 + 50
Çocuğunuzun emniyet kemerinin takılması.......................................... 48 + 50
Is your child properly secured?....................................................................... 50
Çocuğunuzun güvenlik altında mı?............................................................... 50
Reclining headrest........................................................................................... 52
Eğimli kafalık...................................................................................................... 52
Care instructions............................................................................................... 52
Ürün bakımı....................................................................................................... 52
Removing the cover......................................................................................... 52
Kılıfın çıkarılması................................................................................................ 52
Cleaning........................................................................................................... 54
Temizlik............................................................................................................... 54
What to do after an accident........................................................................ 54
Kazadan sonra ne yapılmalı?.......................................................................... 54
Product life duration......................................................................................... 54
Ürünün ömrü..................................................................................................... 54
Disposal............................................................................................................. 56
Ürünün atık hali................................................................................................. 56
Warranty............................................................................................................ 56
Garanti.............................................................................................................. 56
42
První sestavení
CBX Solution se skládá ze sedadla (d) a zádové opěrky (a), ke které je
připojena sklopitelná a výškově nastavitelná opěrka hlavy a ramen. Pouze
kombinace obou těchto částí zajistí vašemu dítěti ten správný komfort a
ochranu.
Upozornění! Nepoužívejte ANI JEDEN díl zvlášť nebo v kombinaci s
výrobkem jiné řady či jiného výrobce. V takovém případě licence
okamžitě propadá.
Opěradlo (a) s připojenou opěrkou hlavy se musí připevnit k polštáři
sedadla (d) tak, že do sebe zapnete obě strany úchytu (b+c). (spodek
opěradla a zadní stranu sedadla).
Upozornění! V tuto chvíli nesmí být přihrádka v polštáři sedadla!
Nyní zatlačte na opěradlo (a) a zároveň ho zvedejte do vertikální polohy
dokud do sebe oba díly nezapadnou (a).
Nyní vsuňte do zadní strany vyztuženého polštáře sedadla přihrádku. V této
přihrádce prosím vždy nechávejte tento manuál pro případ, že budete
potřebovat jakékoliv informace.
Nastavení výšky opěradla
Nastavením výšky opěrky hlavy a ramen (e) do nejlepší možné pozice
optimalizujete bezpečí a pohodlí vašeho dítěte. Toto nastavení rovněž
zajistí nejlepší možné diagonální umístění bezpečnostního pásu (f).
Opěrka hlavy může být nastavena v 7 výškových polohách (e). Mezi
ramenem dítěte a koncem bezpečnostního pásu by měla být mezera na
šířku dvou prstů. Opěrka hlavy musí být nastavena podle toho.
Nastavení opěrky hlavy
–Umístěte své dítě do autosedačky CBX Solution.
–Zatáhněte páku pro nastavení (h) směrem nahoru, abyste odblokovali
opěrku hlavy a ramen.
–Nyní můžete nastavit opěrku hlavy a ramen (e) do požadované výškové
polohy.
–Jakmile spustíte páku pro nastavení (h), opěrka hlavy (e) a ramen se
uzamkne v dané poloze.
43
FIRST Assembly
CBX Solution consists of a seat cushion (d) and a back rest (a) with attached
reclining and height adjustable headrest. Only the combination of both
parts will give your child the optimum comfort and protection.
Warning! None of the parts can be used separately or in combination with
products of another range or manufacturer. In that case the license would
expire immediately.
Connect the backrest (a) to the booster (d) by hooking the guide lug (b)
on the axis (c) of the booster (d).
Warning! The drawer must not be in the seat cushion at this time!
Apply slight pressure on the back rest while carefully bringing it into an
upright position.
Now put the drawer in the space provided on the back of the seat cushion.
Please keep the instruction manual in the drawer at all times, so you have it
available in case you need any information.
İlk kurulum
Çocuk koltuğu yükseltici (d) ve sırt kısmı (a) olmak üzere iki parçadan
oluşmaktadır. Maksimum güvenlik ve konfor için iki parça birlikte
kullanılmalıdır.
Dikkat: CBX Solution‘ın parçaları ayrı ayrı veya başka bir ürünle birlikte
kullanılmamalıdır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda tüm garanti ve
sertifikasyon güvenceleri geçersizdir.
Sırt kısmını (a), kılavuz yuvayı (b) yükseltici kısmınındaki (d) karşılığa (c)
oturtarak birleştirin.
Uyarı: Bu aşamada, çekmece, koltuk minderine takılı olmamalıdır.
Sırtlığı, hafifçe bastırarak dik konuma getirin.
Çekmeceyi şimdi, yükseltici minderindeki yerine yerleştirebilirsiniz.
Height adjustment
Adjusting the height of the headrest (e) in the best possible position, will
optimize the safety and comfort of your child. It also guarantees the best
course for the diagonal belt (f). The headrest (e) can be adjusted in 7
different positions. Please make sure that there is 2 fingers width‘s of space
between the child‘s shoulders and the bottom of the seat belt guide. The
headrest has to be adjusted accordingly.
Çocuğunuzun boyuna yönelik ayarlamalar
Kafalık, en üst seviye güvenlik ve konforu yalnızca doğru ayarlandığında
sunabiliir. Çapraz kemerin (f) doğru pozisyonlandırılması da bu sayede
mümkündür. Solution ın kafalığı (e) 7 değişik yüksekliğe sahiptir. Yan
korumalar kafalığa bağlı oldukları için ayrı bir ayar gerektirmezler. Kafalık,
çocuğunuzun omuzlar ile arasında 2 parmak boşluk kalacak şekilde
ayarlandığında doğru konumdadır. Adjusting the headrest
–Place your child in the CBX Solution.
–Pull the adjustment handle (h) up to unlock the headrest.
–Now you can adjust the headrest (e) to the desirable height.
–As soon as you let go of the adjustment handle (h), the headrest (e) will
lock into place.
Kafalığın ayarlanması
–Çocuğunuzu koltuğa yerleştirin.
–Kafalık ve yan korumanın kilidini açmak için arka kısımdaki kolu (h) çekin.
–Kafalık ve yan korumaları (e) istediğiniz pozisyona getirin.
–Arka kısımdaki kolu (h) bıraktığınızda kafalık ve yan korumalar son
ayarlanan pozisyonda kilitlenirler.
44
Zabezpečení dítěte. Správné místo ve voze
CBX Solution můžete používat kdekoliv ve voze, kde je tříbodový záchranný
pás. Doporučujeme sedačku používat na zadním sedadle vozu, protože
přední sedadlo je obecně nejméně bezpečné v případě nehody.
Technicky můžete CBX Solution používat i na předním sedadle. V tom
případě si prosím přečtěte následující pokyny:
–Pokud je přední sedadlo vybaveno postranním airbagem, posuňte od
něj sedačku co nejdále, ale pamatujte, že výchozí místo bezpečnostního
pásu se musí vždy nacházet za CBX Solution.
–Musíte se řídit pokyny výrobce vozu.
Varování! Sedačka CBX Solution není vhodná pro sedadla s
dvojbodovým bezpečnostním pásem nebo pánevním pásem. Použití
dvojbodového pásu může mít v případě nehody za následek vážné nebo
smrtelné zranění dítěte. Je zakázáno používat CBX Solution na sedadlech,
která jsou proti směru jízdy nebo úhlopříčně ke směru jízdy. Sedačka
CBX Solution musí být vždy připevněna k sedadlu, i když v něm dítě není.
V opačném případě můžete způsobit malým nárazem či nouzovým
zastavením zranění nejen sobě, ale i jiným pasažérům. Vždy dejte pozor,
jestli se ze sedačky každodenním používáním vozu neuvolnily některé její
díly nebo plastové části (tj. pohybováním sedačky vozu nebo zavíráním
dveří).
Upozornění! Na sedadla vozidel, která jsou uspořádány příčně ke směru
jízdy, je použití autosedačky zakázáno. Na sedadla proti směru jízdy
vozidla, jaká jsou např. v dodávce nebo minibusu, je použití povoleno
pouze za předpokladu, že sedadlo je certifikováno pro přepravu
dospělých osob. Je třeba připomenout, že opěrky hlavy na sedadlech
proti směru jízdy nesmí být odstraněna! Dětská autosedačka musí být vždy
připevněna pásem vozidla, i když není obsazena dítětem. Při nouzovém
brzdění nebo při nárazu může neupevněná autosedačka zranit ostatní
cestující.
Poznámka: Prosím, nikdy nenechávejte Vaše dítě v autě bez dozoru.
45
THE BEST POSITION IN THE CAR
CBX Solution can be used on any vehicle seat equipped with a 3-Point
safety belt system. We recommend using the back seat of the vehicle,
since the front seat is in general more dangerous for a child in case of an
accident. Technically, CBX Solution can be used on the passenger seat. In
that case please note the following:
–If the vehicle is equipped with a passenger airbag, push the seat as far
back as possible, but remember that the seat belt starting point has to
be behind the CBX Solution at all times.
–You must follow the instructions of the vehicle manufacturer.
You must not use the seat with a two-point belt or a lap belt. When securing
your child with a two-point belt, the child may sustain leathal injuries in
an accident. Using CBX Solution on seats facing the opposite or diagonal
direction of traffic is prohibited. CBX Solution has to be fastened at all times,
even if a child is not seated in it. A small impact or emergency stop can
cause injuries to yourself and other passengers if the CBX Solution is not
buckled in. Always make sure that the child safety car seat does not get
jammed between hard objects (e.g. the door of the car, seat rail etc.) as it
might cause damage to the seat.
Warning! For vehicles with passenger seats that are positioned sideways,
the use of this child seat is not allowed. For seats that are positioned against
the direction of travel, e.g. in a van or a minibus, the use of the child
seat is allowed, assuming the seat is approved to carry an adult. Please
ensure that the headrest is not taken off when mounting the child seat on
a passenger seat which is positioned against the direction of travel! The
child seat must have the seat belt fastened even when not in use. This is
necessary to avoid the driver or passenger getting injured by a loose child
seat when making an emergency stop or in case of a crash.
Note! Please never leave your child in the car without supervision.
Araç içindeki en iyi pozisyon
CBX Solution, araçtaki tüm 3 noktalı emniyet kemerine sahip koltuklara
takılabilir. Çocuk koltuğunun sadece arka koltukta kullanılması tavsiye
edilir. Çocuk koltuğunun ön koltukta kullanılması, kaza anında önemli
risklerle karşılaşılmasına sebep olacaktır. Koltuğun ön koltukta kullanılması
durumunda:
– Airbag donanımına sahip arabalarda, yolcu koltuğunun mümkün
olduğu kadar geri çekildiğine emin olun. Arabanın emniyet kemerinin
üst kısmının çocuk koltuğunun emniyet kemeri yuvasının arkasında
kaldığına emin olun.
–Ayrıca arabanızın kullanım kılavuzundaki ilgili bölümü okuduğunuza
emin olun.
Uyarı: Solution‘ı 2 noktadan bağlantılı emniyet kemerli ve kucak
kemerli araba koltuklarında kullanmayınız. Yana ve arkaya dönük
araba koltuklarında Solution ın kullanılması tavsiye edilmez. Çocuk
koltuğu kullanılmadığı anlarda dahi emniyet kemeri ile düzgün şekilde
sabitlenmelidir. Bağlı olmayan çocuk koltuğu, ani frenlerde ve kaza
anında tüm yolcular ve sürücü için ciddi bir tehdit oluşturabilir. Çocuk
koltuğunuzun, araba kapısı, koltuk arası gibi yerlerde sıkışmaması ve zarar
görmemesi önemlidir.
Uyarı: Yana dönük koltuklara sahip araçlarda, çocuk koltuğu kullanımı
uygun değildir. Aracın dönüş yönüne ters konumlanmış yetişkinlere yönelik
koltuklarda, çocuk koltuğu kullanılabilir. Lütfen böyle bir koltuğa çocuk
koltuğu yerleştirirken, arabanın koltuğunun kafalığının takılı olduğuna
emin olun. Çocuk koltuğu kullanım dışında iken bile, bulunduğu koltuğa
emniyet kemeri ile sabitlenmelidir. Aksi durumda koltuk, ani fren veya kaza
anında sürücü ve yolculara tehdit oluşturabilir.
Not: Asla çocuğunuzu arabada yalnız bırakmayınız.
46
UMÍSTĚNÍ CBX SOLUTION DO VOZU
Umístěte autosedačku CBX Solution na vybrané sedadlo v autě.
Poznámka: V autech, jejichž interiér je z kůže, či jiných tkanin náchylných k
poškození, prosím používejte pokrývku k ochraně vašich sedadel.
Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby autosedačka CBX Solution byla
pevně umístěna na sedadlo auta. CBX Solution nesmí být ve sklopené
poloze.
Poznámka: V případě, že opěrka hlavy na zadním sedadle auta zamezuje
umístění autosedačky, prosím odstraňte tuto opěrku hlavy nebo ji umístěte
více dozadu, abyste udělali místo pro CBX Solution. Zádová opěrka (a) se
přizpůsobí jakémukoli sklonu sedadla v autě.
Upozornění! Abyste zajistili nejvyšší možnou ochranu svého dítěte,
doporučujeme ponechat autosedačku CBX Solution v běžné vertikální
poloze.
CLICK!
47
Připněte bezpečnostní pás
Zapnutí pásu:
Posaďte dítě do CBX Solution. Vytahujte tříbodový bezpečnostní pás
kolem dítěte a směrem k zámku (l).
Upozornění! Nepřetáčejte pás.
Teď zacvakněte pás do zámku (m+l). Musíte uslyšet cvaknutí.
Vložte pánevní pás (n) do otvorů na pás (k) v sedačce.
Utáhněte ho (n) zataháním za úhlopříčný pás (f). Čím je pás těsnější, tím je
pro dítě bezpečnější.
Nyní protáhněte úhlopříčný pás (f) s pánevním pásem (n) otvorem pro pás
(k) v sedačce (d) na straně zámku (l).
Upozornění! Za žádných okolností by zámek (l) neměl dosáhnout na otvory
pro pásy (k) v sedačce. Pokud je konstrukce zámku příliš dlouhá, není CBX
Solution pro tento typ vozu vhodný.
Pánevní pás (n) by měl být protažen zadními otvory pro pás (k) v sedačce
(d) na obou stranách.
Poznámka: Naučte Vaše dítě, aby si od začátku samo kontrolovalo těsnost
pásu a utahovalo si ho podle svých potřeb.
Upozornění! Pánevní pás by měl být co nejníže, nejlépe těsně nad třísly,
aby v případě nehody zaručil maximální bezpečnost.
Nyní protahujte úhlopříčný pás (f) otvorem k tomu určeným (g) u opěrky
hlavy (e), dokud nebude pevný.
Placing the seat in the vehicle
Place CBX Solution on the chosen seat in the car.
Note! In vehicles with leather or other susceptible fabric interior please use
a blanket to protect your seats.
Please make sure that the back rest (a) of the child seat lies flat against the
back rest of the vehicle seat so that the child seat is under no circumstances
in a sleeping position.
Note! If the headrest of the vehicle seat interferes, please pull it out to the
farthest position and turn it around or take it off entirely. The car seat‘s back
rest (a) optimally adjusts to almost any inclination of the vehicle seat.
Warning! To guarantee the best possible protection of your child, it is best to
leave the CBX Solution in a normal upright position.
Koltuğun araç içinde konumlandırılması
CBX Solution‘ı uygun bir koltuğa (arka koltuklar tavsiye edilir) yerleştirin.
Not: Çocuk oto koltuğu, hassas malzeme (kadife, deri vb) ile kaplı araba
koltuklarında çiziklere, aşınmaya sebep olabilir. Buna engel olmak için, oto
koltuğunun altına bez, havlu vb. malzeme koyabilirsiniz.
Çocuk koltuğunun sırtının (a) araba koltuğunuzun sırtlığına dik bir şekilde
yerleştiğine ve çocuk koltuğunun yatar bir pozisyonda olmadığına emin
olun.
Not: Arabanızın kafalığı bu duruma engel oluyorsa, yukarı çekerek
döndürün veya tamamen çıkartın. Çocuk koltuğunuzun sırtı (a) arabanızın
koltuğuna uyacak şekilde ayarlanabilir.
Uyarı! Çocuğunuzun güvenliği için, araba koltuğu dik durumda olmalıdır.
Buckling up the child
Place your child in the CBX Solution. Pull out the 3-Point safety belt around
your child and towards the buckle (l).
Warning! Do not twist the belt.
Now close the buckle (m+l). Wait for an audible CLICK to make sure it is
fastened correctly.
Insert the lap belt (n) into the belt guides of the seat (k).
Tighten the lap belt (n) by pulling the diagonal belt (f). The tighter the belt
the safer it is for the child.
Now put the diagonal belt (f) with the lap belt (n) into the belt opening (k)
of the seat (d) on the side of the buckle (l).
Warning! The belt buckle of the car seat (l) must under no circumstances
reach into the bottom belt guide (k). If the belt strap is too long then the
seat is not suitable for this vehicle.
The lap belt (n) should be in the belt openings (k) of the seat cushion (d)
on both sides.
Note! Teach your child from the beginning to always pay attention to a
tight belt and to tighten the belt by itself if necessary.
Warning! The lap belt must, on both sides, run as low across the groin of
your child as possible in order to take optimal effect in case of an accident.
Now put the diagonal belt (f) into the shoulder guide opening (g) by the
headrest (e) until it is secured.
Çocuğunuzun emniyet kemerinin takılması
Çocuğunuzun çocuk koltuğuna yerleştirin. Emniyet kemerini çekerek,
çocuğunuzun üzerinden, emniyet kemeri yuvasına yerleştirin.
Uyarı: Kemeri asla kıvırmayınız.
Kemer tokasını (m) kemer yuvasına takın (l). Klik sesi güvenle takıldığı
anlamına gelir.
Kucak kemerini (n) koltuğun kemer kılavuzlarından (k) geçirin.
Şimdi kucak kemerini ve çapraz omuz kemerini (f) boşluk kalmayacak şekilde
çekin. Kemer ne kadar gergin olursa, kaza anında o kadar güvenli olur.
Şimdi çapraz omuz kemerini (f) ve kucak kemerini (n) kılavuz yuvalarından
(k) yuvaya (l) yerleştirin.
Uyarı: Emniyet kemeri yuvasının kayışı asla, çocuk koltuğunun kılavuz
yuvasına (k) ulaşacak kadar uzun olmamalıdır.
Kucak kayışı (n) koltuğun iki kenarındaki (d) kılavuz yuvalarından
geçirilmelidir (k).
Not: Çocuğunuza gergin bir emniyet kemerinin önemini anlatın, emniyet
kemerinin gerginliğini kendi kendine kontrol etmesi ve gerektiğinde
gerebilmesi önemlidir.
Uyarı: Kucak kemeri, en etkili korumayı sağlayabilmesi için, çocuğunuzun
kasıklarından, mümkün olan en alt seviyeden geçerek takılmalıdır.
Şimdi çapraz omuz kemerini (f) koltuğun üst kısmındaki kırmızı kılavuzdan (g)
geçirerek kemer yuvasına doğru çekin.
48
Ujistěte se, že úhlopříčný pás (f) prochází mezi krkem dítěte a vnější hranou
ramene. Bude-li to nutné, nastavte opěrku hlavy. Výšku opěrky hlavy lze
nastavit, i když je sedačka připevněna ve voze.
Upozornění! Úhlopříčný pás vozu (f) musí být vždy za sedačkou CBX
Solution. Tento pás nesmí za žádných okolností procházet ramenním
otvorem pro pás zepředu. Pokud nemůžete přizpůsobit polohu CBX
Solution, aby tomuto požadavku vyhovovala, (např. posunutím sedadla
vozu), není sedačka vhodná pro tento typ vozu.
Je Vaše dítě dostatečně zabezpečeno?
Pro zajištění maximální bezpečnosti Vašeho dítěte, prosím zkontrolujte před
jízdou následující:
–Pánevní pás (n) musí procházet spodními otvory pro pás (k) na obou
stranách polštáře sedačky.
– Úhlopříčný pás (f) musí být protažen spodním otvorem pro pás na straně
zámku (k).
– Úhlopříčný pás (f) musí procházet horním otvorem pro pás (g) u opěrky
hlavy. Úhlopříčný pás (f) musí procházet horním otvorem pro pás směrem
k vedení pasu vozu.
– Celý bezpečnostní pás musí být utažený a nepřekroucený.
Upozornění! Za žádných okolností nesmí zámek dosáhnout na otvory pro
pásy v sedačce.
Zavazadla a jiné předměty ve voze musí být bezpečně upevněny, aby
nezpůsobily zranění v případě nehody.
49
Make sure that the diagonal belt (f) passes between the child’s neck and
the outer edge of the shoulder. If necessary adjust the headrest. The height
of the headrest can still be adjusted when the seat is in place in the car.
Warning! The vehicle’s diagonal belt guide always has to be behind the
CBX Solution. The diagonal belt (f) must under no circumstances pass
through the shoulder belt opening from the front. If you are not able to
position CBX Solution accordingly (for example by moving up the vehicle’s
seat), it is not suitable for this type of vehicle.
Çapraz omuz kemerinin (f) çocuğunuzun omuzunun dışı ile boynu arasına
yerleştiğine emin olun. Bunu sağlamak için gerekirse çocuk koltuğunun
kafalığının yüksekliğini ayarlayın. Kafalık yükseklik ayarı, arabanın içinde
yapılabilir.
Uyarı: Arabanızın emniyet kemeri (f) her zaman çocuk koltuğunun
arkasından çapraz biçimde gelmelidir. Eğer arabanızın kemeri çocuk
koltuğuna ön taraftan gelecek şekilde konumlandırılmışsa (bkz resim)
ve bu durumu arabanızın koltuğunun öne kaydırılması veya aracınızdaki
başka bir koltuğu denemek gibi yöntemler ile çözemiyorsanız, oto koltuğu
aracınıza uygun değil demektir.
Is your child properly secured?
To ensure maximum safety for your child, please check the following before
starting the car:
– The lap belt (n) has to run through the bottom belt guides (k) on both
sides of the seat cushion.
– The diagonal belt (f) has to be in the bottom belt opening (k) on the side
of the buckle.
– The diagonal belt (f) has to run through the top belt opening (g) by the
headrest.
–The diagonal belt (f) has to run through the top belt opening towards
the back to the belt guide of the vehicle.
–The entire safety belt has to be tight and not twisted.
Warning! Under no circumstances should the buckle reach into the belt
openings of the seat shell.
Luggage or other obstacles in the car have to be secured to avoid injuries
in case of an accident.
Çocuğunuzun güvenlik altında mı?
Çocuğunuzun maksimum güvenliğini sağlamak için, lütfen yola çıkmadan
şunları kontrol edin:
–Kucak kayışı (n) koltuğun iki kenarındaki kılavuz yuvalarından (k)
geçmelidir.
–Çapraz omuz kemeri de (f) çocuk koltuğunun, arabanın emniyet kemeri
yuvasının tarafındaki kılavuz yuvasından (k) geçmelidir.
–Çapraz omuz kemeri (f) koltuğun üst kısmındaki kırmızı kılavuz yuvasından
(g) geçmelidir.
–Çapraz omuz kemeri (f) oto koltuğunun arkasından öne gelmelidir. - Tüm
emniyet kemeri gergin ve düz olmalıdır.
–Çocuk koltuğunun sırtı, araba koltuğunun sırtına dik olarak temas etmeli,
çocuğunuz koltukta dik bir şekilde seyahat etmelidir.
Uyarı: Hiçbir durumda kemer tokası, koltuk kılavuz yuvalarına erişmemelidir.
Araç içindeki bavul, çanta vb. eşyalar, uygun şekilde sabitlenmediği
takdirde, bir kaza anında yerlerinden fırlayarak büyük tehlikeler
doğurabilirler, güvenli şekilde sabitlendiklerine emin olun.
50
Sklápěcí opěrka hlavy
Sedačka CBX Solution je vybavena sklápěcí opěrkou hlavy (r). Když Vaše
dítě usne, zabrání tato opěrka tomu, aby mu spadla hlava dopředu.
Kromě toho zvýší pohodlí Vašeho dítěte během jízdy.
Zatáhnutím za páčku (s), která je umístěná na horní straně opěrky (r), může
být opěrka sklopena do 3 různých poloh.
Varování! Sklápěcí mechanismus (t) nesmí být ničím blokován. Dobrá
funkčnost sklápěcího zařízení může zabránit zranění Vašeho dítěte v
případě nehody.
Pokyny k údržbě
Pro zajištění nejbezpečnějších norem Vaší sedačky CBX Solution je nutné
dodržovat následující:
– Všechny důležité díly CBX Solution musí být pravidelně kontrolovány,
nejsou-li poškozeny. Mechanické díly musí fungovat perfektně.
–Dávejte pozor, aby se sedačka CBX Solution nepoškodila vklíněním mezi
sedadlo vozu a dveře či jiné pevné předměty.
Svléknutí potahu
Potah autosedačky je složen z pěti částí, které jsou k CBX Solution připojeny
buďto pomocí suchého zipu, cvoky nebo knoflíky. Jakmile odstraníte
všechna upevnění, jednotlivé části potahu mohou být odejmuty.
Pro navléknutí potahu se řiďte výše uvedenými pokyny v obráceném
pořadí.
Varování! CBX Solution se NESMÍ používat bez potahu.
51
RECLINING HEADREST
CBX Solution has a reclining headrest (r). In case your child falls asleep,
it helps to keep its head from falling forward. Additionally it adds to your
child’s comfort while riding in the car.
By pulling on the handle (s), which is attached on the top of the headrest,
the headrest (r) can be reclined in 3 different positions.
Warning! The reclining mechanism (t) mustn’t be blocked with any
obstacles. The functionality of the recliner has to be guaranteed to keep
your child from injuries in case of an accident.
Eğimli kafalık
CBX Solution, çocuğunuzun kafasının uyurken düşmesini önleyen eğimli
bir kafalığa (r) sahiptir. Bu ayarlı kafalık, çocuğunuzun konforlu bir yolculuk
yapmasını sağlar.
Kafalığı kaldırarak, kafalığın (r) açısını 3 değişik pozisyona ayarlayabilirsiniz.
Uyarı: Kilit kolu (t) herhangi bir eşya ile engellenmemelidir. Kaza
durumunda, eğim ayarı gerekli konuma gelebilmelidir. Aksi takdirde
çocuğunuz zarar görebilir.
Care Instructions
To guarantee the highest possible safety standard of your CBX Solution, it is
necessary to note the following:
–All important parts of the CBX Solution should be checked for damage
periodically.
–Mechanical parts must function properly.
–Pay close attention to the fact that the CBX Solution has not been
damaged by being wedged between the vehicle seat and door or
other hard objects.
Ürün bakımı
Çocuk koltuğunuzun en iyi şekilde korunabilmesi için, şu noktalara dikkat
edilmesi gerekir.
–Çocuk koltuğunuzun önemli parçaları, herhangi bir hasara karşı,
periyodik olarak kontrol edilmelidir. Mekanik parçaların kusursuz
çalışması gerekir.
–Çocuk koltuğunuzun, araba kapısı, koltuk arası gibi yerlerde sıkışmaması
ve zarar görmemesi önemlidir.
–Herhangi bir hasar, çarpma, düşme durumunda, koltuğun üretici
tarafından kontrolden geçmesi gerekir.
REMOVING THE SEAT COVER
The cover consists of four pieces, which attach to CBX Solution by either
velcro or snap on buttons. Once you have undone all the fastenings, the
cover parts can be taken off.
To put the cover back on, follow the directions in reverse order.
Warning! CBX Solution must NOT be used without a cover.
Kılıfın çıkarılması
Çocuk koltuğunun kılıfı, koltuğa velcro, düğmeler ve ilmikler ile bağlı 4
parçadan oluşur. Tüm bağlantı noktalarını açtığınızda, kolaylıkla çıkar.
Kılıfı takmak için, çıkartmak için izlediğiniz adımları ters sıra ile tekrarlayın.
Uyarı: Koltuk asla kılıfsız kullanılmamalıdır.
52
Čištění
Pokud potřebujete potah vyměnit, ujistěte se, že je to originální potah
pro CBX Solution. I potah je důležitý pro správnou funkčnost sedačky.
Poznámka! Před prvním použitím řádně umyjte potah výrobku. Potahy
výrobků je možné prát v pračce max. při 30°C. Pokud jej vyperete při
vyšší teplotě, může ztratit barvu. Potah perte zvlášť a nikdy jej neždímejte.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Plastové součásti můžete očistit
pomocí nedráždivého mycího prostředku a teplé vody.
Nepoužívejte chemické čistící prostředky nebo bělicí prostředky!
Pokyny k údržbě po něhodě
Po nehodě nemusí být poškození Vaší sedačky CBX Solution zřejmé na
první pohled. Nechte ji proto zkontrolovat výrobcem a bude-li to třeba,
vyměnit.
Životnost výrobku
Sedačka CBX Solution je vyrobena tak, aby vydržela po dobu
doporučeného časového rámce, tj. 9 let (vhodná pro věkovou skupinu
od 3 do 12 let). Vzhledem k vysokým teplotním rozdílům a neočekávaným
okolnostem ve voze je nutné, řídit se následujícími pokyny:
– Svlékněte potah sedačky CBX Solution, pokud víte, že Váš vůz bude
dlouhou dobu vystaven slunci. Každý rok zkontrolujte sedačku CBX
Solution, zdali nejsou její plastové části poškozené a zdali se nemění její
forma nebo barva.
–Pokud si nějakých změn všimnete, musíte sedačku vyhodit nebo ji
nechat zkontrolovat výrobcem a v případě potřeby vyměnit.
–Změny na potahu sedačky, zvláště vybledlé barvy, jsou běžným
opotřebováním po několika letech používání ve voze a sedačku nijak
nepoškozují.
53
CLEANING
In case you need to replace a cover, make sure it is an original CBX
Solution cover. The cover plays a crucial role in the functioning of the seat
Replacement seat covers are available in specialty stores.
Note! Please wash the cover before you use it the first time. Seat covers
are machine washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at
higher temperature, the cover fabric may lose colour. Please wash the
cover separately and never dry it mechanically! Do not dry the cover in
direct sunlight! You can clean the plastic parts with a mild detergent and
warm water.
Do not use chemical cleaners or bleach!
Temizlik
Yeni bir kılıfa ihtiyaç duyarsanız, bayiniz ile temasa geçiniz. Kılıf ürünün
performans ve güvenliğinde çok önemli rol oynar, mutlaka orijinal kılıf
kullanınız.
Not: Koltuk kılıfları 30 derecede hassas programda makinede yıkanabilir.
Daha yüksek derecelerde yıkanması durumunda, renk bozulabilir. Kılıfı tek
başına yıkayın ve mekanik bir üründe kurutmayın. Direkt güneş ışığı altında
kurutmayın. Plastik kısımları hafif bir deterjan ve ılık su ile temizleyebilirsiniz.
Asla kimyasal deterjanlar ve beyazlatıcılar kullanmayınız.
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT
If you had an accident, the seat might have sustained damages which are
not visible. In this case, the child safety seat must absolutely be examined
by the manufacturer and replaced if necessary.
Kazadan sonra ne yapılmalı?
Kaza geçirmiş bir koltuk gözle görünmeyen hasarlara sahip olabilir. Bu
durumda mutlaka üretici tarafından incelenmeli ve gerekiyorsa yenisi ile
değiştirilmelidir.
DURABILITY OF THE PRODUCT
The CBX Solution was designed to easily fulfill its purpose for the duration
of the recommended time frame, which is 9 years (recommended for age
group approx. 3-12 years). However, since high fluctuations of temperature
might occur and since there might be unforeseeable exposures to the
child seat, it is important to note the following:
– If the car is exposed to direct sunlight for a longer period of time, the
child seat must be taken out of the car or covered with a cloth.
– Examine all plastic and metal parts of the seat for any damages or
changes about their form or colour on a yearly basis. If you notice any
changes, you need to dispose of the child seat or it must be examined
by the manufacturer and replaced if necessary.
– Changes to the fabric, in particular the fading of colour, are normal
after yearlong use in a car and do not constitute a fault.
Ürünün dayanıklığı
CBX Solution, kullanım beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.
Bununla birlikte yüksek ısı değişikliklerine bağlı olarak şu hususları not etmek
gerekir.
–Eğer aracınız uzun süre direkt güneş ışığı altında kalıyorsa, koltuğu
arabadan çıkartmak veya örtmek gerekir.
–Yıllık olarak, koltuğun tüm metal ve plastik parçalarını, form ve renk
değişikliğine karşın kontrol edin. Eğer herhangi bir değişim görüyorsanız,
derhal satıcınıza başvurun.
–Kumaşta renk değişimleri ve renk solması, uzun kullanımlardan sonra
karşılaşılabilen normal etkilerdir, bir hata olarak değerlendirilmemelidir.
54
Likvidace
Pokud jste skončili s používáním sedačky CBX Solution, je nutné ji pořádně
zlikvidovat. V každém městě může být jiná politika likvidace odpadu.
Prosím, kontaktujte svého místního zástupce odpadového hospodářství,
abyste se ujistili, že při likvidaci sedačky CBX Solution postupujete správně.
V každém případě se však řiďte předpisy Vaší země.
Záruka
Následující záruka platí výhradě ve státě, kde byl produkt prodán
maloobchodem zákazníkovi. Záruka kryje všechny výrobní a materiální
defekty, které se objevily v den prodeje nebo během záruční lhůty dva (2)
roky od data prodeje od maloobchodu přímo zákazníkovi (výrobní záruka).
V případě výrobního nebo materiálového poškození výrobek - dle vlastního
uvážení – buď zdarma opravíme, nebo vyměníme za nový. K uplatnění
záruky je potřeba přivézt nebo odeslat výrobek přímo k maloobchodníkovi,
který výrobek přímo prodal zákazníkovi a odevzdat doklad o koupi (např.
faktura nebo paragon), který obsahuje datum prodeje, jméno prodejce
a typ označení produktu. Záruka nebude platná v případě, že byl tento
produkt odvezen nebo poslán výrobci nebo jiné osobě než je prodejce,
který tento výrobek přímo prodal zákazníkovi. Výrobek zkontrolujte hned v
den nákupu. Pokud si výrobek necháte poslat, zkontrolujte jej hned v den
obdržení. V případě defektu přestaňte výrobek používat a odvezte nebo
odešlete jej k prodejci, který vám ho přímo prodal. Pokud chcete uplatnit
záruku, odešlete nebo odvezte výrobek řádně umytý a kompletní. Tato
záruka nekryje závady způsobené nesprávným používáním, vlivem okolního
prostředí (oheň, voda, sluneční záření, závady silnic, atd.), nebo běžným
používáním, poškozením či roztržením. Záruka platí pouze v případě, že
byl výrobek používán v souladu s instrukcemi o správném používání, že
byly opravy prováděny autorizovanými osobami a že byly použity pouze
originální díly. Tato záruka nevylučuje, nebo jinak neomezuje základní práva
zákazníka, včetně uplatnění nároků, pokud jde o porušení smlouvy, které
může mít kupující vůči prodávajícímu nebo výrobci výrobku.
Importer / Distributor:
Kenyo, spol. s r.o.,
Skorkovská 2457, 198 00 Praha 9 – Cerný Most, Tel: +42 (0) 281 910 879, Fax: +42 (0) 281 917 689
55
DISPOSAL
When you are done using your CBX Solution, a proper disposal is important.
Garbage disposal may vary in every community. Please contact your local
waste management company to make sure you are taking the right steps
to dispose of the CBX Solution. In any case follow the disposal regulations
of your country.
Ürünün atık hali
Ürünün kullanım süresi sonunda, ürünü düzgün biçimde atık haline getirmeniz
önemlidir. Atık yönetimi, ülkeden ülkeye değişim gösterir. Doğru yöntemi
izlemek için lütfen yerel kuralları izleyin.
WARRANTY
The following warranty applies solely in the country where this product was
initially sold by a retailer to a customer. The warranty covers all manufacturing
and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or
appearing within a term of two (2) years from the date of purchase from the
retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer’s warranty).
In the event that a manufacturing or material defect should appear, we will –
at our own discretion – either repair the product free of charge or replace it
with a new product. To obtain such warranty it is required to take or ship the
product to the retailer, who initially sold this product to a customer and to
submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice) that contains
the date of purchase, the name of the retailer and the type designation of this
product. This warranty shall not apply in the event that this product is taken or
shipped to the manufacturer or any other person other than the retailer who
initially sold this product to a consumer. Please check the product with respect
to completeness and manufacturing or material defects immediately at the
date of purchase or, in the event that the product was purchased in distance
selling, immediately after receipt. In case of a defect stop using the product
and take or ship it immediately to the retailer who initially sold it. In a warranty
case the product has to be returned in a clean and complete condition.
Prior to contacting the retailer, please read this instruction manual carefully.
This warranty does not cover any damages caused by misuse, environmental
influence (water, fire, road accidents etc.) or normal wear and tear. It does
solely apply in the event that the use of the product was always in compliance
with the operating instructions, if any and all modifications and services were
performed by authorized persons and if original components and accessories
were used. This warranty does not exclude, limit or otherwise affect any
statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect
to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the
manufacturer of the product.
Garanti
Bu garanti ürünün müşteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garanti 2 yıl
boyunca tüm üretim ve malzeme hatalarını kapsar. Malzeme ve üretim
hataları, üreticinin kararı doğrultusunda tamir edilir veya yenisi ile değiştirilir.
Garantiden yararlanmak için ürünü satın aldığınız satış noktasına, tarih,
satış noktası ve ürün bilgilerini gösteren satış belgesi ile başvurmanız gerekir.
Lütfen ürünü teslim alır almaz herhangi bir hataya karşı kontrol ediniz. Bir
hata tespiti halinde, ürünü kullanmayı durdurup, derhal satın aldığınız yere
geri götürünüz. Garantinin geçerli olması için ürünün satış noktasına tam
ve temiz halde teslimi gereklidir. Satış noktasına başvurmadan önce ürün
kullanım kılavuzunu iyice okuduğunuza emin olun. Garanti koşulları, hatalı
kullanım, dış etkenler (su, ateş, kaza vs) ve zamana bağlı normal eskime
durumlarında geçerli değildir. Garantinin geçerli olması için, ürünün kullanım
amacı ve talimatlarına uygun kullanılması, orijinal aksesuarlar ve parçaların
kullanılması, yetkili noktalarda servis verilmesi gereklidir. Bu garanti koşulları,
tüketicinin yasalardan doğan haklarından bağımsızdır. Daha detaylı bilgi için
Türkiye Distribütörü ile temasa geçiniz.
Türkiye Distribütörü:
Opera İstanbul:
Altınay Cad. Gul Sok. 21/2 Seyrantepe İstanbul, Tel +90 212 321 8132,
www.operaistanbul.com, [email protected]
56
57
58
CYBEX Industrial Ltd.
Riedinger Str. 18 | 95448 Bayreuth | Germany
[email protected]
www.cybex-online.com – [watch instructional video here]
www.facebook.com/cybex.online
www.cybex-online.com
C123_607_01H
Download

CBX SOLUTION USER GUIDE