Úvod
Toxikologie
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Základy toxikologie a ekologie
Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
[email protected]
tel. 220 444 100,
budova A, místnost S61
Fakulta technologie ochrany prostředí
Ústav chemie ochrany prostředí
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Kolegové
• Doc. Ing. Zdeněk Kafka, CSc.
• RNDr. Jana Punčochářová, CSc.
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
úterý
čtvrtek
8:00
8:00
AI
AII
Literatura
• Paleček Jaroslav, Linhart Igor, Horák Josef:
Toxikologie a bezpečnost práce v chemii 1996 (1999)
• Horák J., Linhart I., Klusoň Petr:
Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky 2004
• Linhart Igor:
Toxikologie (interakce škodlivých látek s živými organismy,
jejich mechanismy, projevy a důsledky), 2012
WEB: eso.vscht.cz
elektronické studijní opory
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Semestr
účast na přednáškách: nepovinná
konzultace: dohodou termín vhodný pro obě strany, popř.
telefonicky, nekonzultuji e-mailem
materiály – 1) na webu prezentace - musíte rozumět tomu, o
čem mluvíte, tzn. leckde pouze vypsány body bez podrobně
rozepsaného, protože se nejedná o skripta, v přednášce
ústně samozřejmě vysvětlím; obrázky či grafy samozřejmě
také nepopsány slovně
2) pro rozšíření a pochopení spousta odkazů na zdroje
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Zkouška
termíny:
• 1 předtermín na konci semestru
• řádné termíny ve zkouškovém období budou vypsány v SIS
• individuální – telefonická domluva, na e-maily budu reagovat pouze
cizincům kvůli jazykové bariéře, či pokud výslovně řeknu, že mi má být
poslán e-mail, nebo je-li e-mail pouze informací či potvrzením bez
nutnosti odpovědi
3 pokusy – pokusem i zapsání do SIS a neodhlášení se (je zabíráno místo
ostatním), pokud Vám zbývá pokus a skončilo zkouškové období, pak
rozhoduje děkanát, který nemusí povolit – proto nespoléhat!!!
písemka – otázka × odpověď → splněno alespoň 50 % včetně → ústní
ústní – téma → příprava → korigovaný monolog → řádek v indexu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Struktura předmětu
 obecná toxikologie - termíny, definice, účinky látek, výpočty,
testy toxicity, legislativa
 speciální toxikologie (systematická) - anorganické a organické
látky
 některé skupiny látek - bojové, radioaktivní, pro životní
prostředí, návykové, mikrobiální, rostlinné, živočišné…
 bezpečnost práce v laboratoři
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Historie
• první přírodní jedy – vlastní zkušenost
• Ebersův papyrus - lékařský rukopis vytvořený kolem roku
1550 př. n. l. koupen roku 1862 na tržišti v Luxoru německým
egyptologem Ebersem – asi 900 předpisů na léky (mnohé
jedy)
• poprava athénského filozofa Sokrata 399 př. n. l. - číše
bolehlavu – aktivní alkaloid koniin
• roku 82 př.n.l. – Řím – Sulla: první zákon týkají se travičství cílem byla ochrana proti nezodpovědnému rozšiřování jedů
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Historie
• rok 50 n.l. – Řím – Dioskorides – řecký lékař na dvoře
císaře Nera: spis Materia Medica - do 15. století hlavní dílo
týkající se jedů
• Paracelsus (Philippus Aureolus Theoprastus Bombastus von
Hohenheim) (1492 – 1541) - první skutečný toxikolog
„jed od léku odlišuje pouze podávané množství“
• Mathieus Joseph Bonaventure Orfila (1787 – 1853) – první
profesor toxikologie - chemická analýza jako důkaz otravy
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Definice
Toxikologie - nauka o škodlivém působení látek na živý
organismus zkoumá
• kvalitativní (jak?) a kvantitativní (kolik?) mechanismus,
• prevenci otrav a odstraňování následků (léčbu),
• stanovení a odhad nežádoucích účinků látek z jejich
struktury
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Toxikon
toxikon – jedovatá substance k napouštění šípů
• původ slova v řecké mythologii (šípový jed bohyně Hekaté)
• údajně šlo o vývar z jehličí tisu (Taxus baccata) nebo z
rostliny oměje šalamounku (Aconitum napellus) – získané
toxiny jsou v obou případech neurotoxické
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Obory
• obecná - sleduje vstup, přeměnu, reakce a vylučování
• speciální (systematická) - popisuje toxické vlastnosti
jednotlivých konkrétních sloučenin a přípravků
• klinická - studuje a popisuje účinky na člověka a vyvíjí
postupy jejich léčení a prevence
• veterinární - u zvířat
• ekotoxikologie - účinky chemikálií na přírodu mimo
člověka, jejich pohyb v přírodě, prevence
• analytická - využívá metody analytické chemie pro
stanovení v biologickém materiálu
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Oblasti
• průmyslová - účinky surovin, meziproduktů, produktů a
odpadů z průmyslu, stanovují bezpečnostní limity pro
práci s chemikáliemi,
• vojenská - chemické zbraně a jejich účinek
• soudní lékařství (kriminalistická toxikologie) - hledá
způsoby, jak prokázat otravu
• predikční - využívá dostupné databáze k určení účinku
chemikálií předem „bez použití pokusných zvířat“
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Jed
• toxická látka, která po vniknutí do těla v malém množství
(mg, g), vyvolá v organismu škodlivý účinek, který může vést
až ke smrti organismu, a působí tak chemicky nebo fyzikálněchemicky
mezi jedy nepočítáme
př. horká voda - místně termicky
př. viry a bakterie - způsobí infekci, ohrožují organismus, ale
jsou to projevy života ne látky
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Jed - definice
• toxikolog: je-li jed, rozhoduje dávka
• běžný člověk nebo první kontakt odborníka: pro jistotu u
neznámé látky předpoklad jedu
• právník: pro soudní účely jedy vyjmenovány v předpisu
Nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely
trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je
množství větší než malé u omamných látek,
psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Xenobiotikum
• látka, která se v organismu přirozeně nevyskytuje nebo může
být v organismu přítomna, ale vyskytne se v nepřirozeném a
z toho důvodu škodlivém množství
př. potrava - v malém množství nutná pro život, ve velkém
obezita
př. destilovaná voda - ve velkém množství ředí ionty
v extracelulární kapalině – hrozí popraskání buněčných
membrán
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Farmaka
• xenobiotika lze rovněž označit jako farmaka
• „farmakon“ = účinná látka
• v řečtině se jím označoval lék nebo také jed
proto lze farmaka rozdělit na příznivá (léky) či
nepříznivá (jedy) pro živý organismus, přičemž o toxicitě
často rozhoduje dostatečně vysoká dávka – tzv. práh
toxicity
• dnes jsou jako farmaka označovány hlavně léčebné
prostředky
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Působení jedů
2 podmínky
• musí dojít ke kontaktu
• musí být v těle aktivní
KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně
(biotransformaci) nebo se uloží nebo se vyloučí
ÚČINEK = biologická změna, která je projevem interakce látky
s organismem
• nespecifický - vliv obecného chemického působení
(př. žíravina, narkotikum)
• specifický - specifický zásah do biochemického děje
(obvykle spojen se specifickým enzymatickým aparátem)
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Download

Toxikologie