UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU UJEP
2014 - 2015
1
2. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
Univerzita třetího věku (U3V) existuje na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem od
roku 1994. Dne 19. 4. 1994 bylo vydáno prohlášení k založení U3V a 12. 10. 1994 byl poradním
sborem univerzity přijat první klíčový dokument této formy vzdělávání - Koncepce U3V. O první cyklus
U3V, který probíhal v letech 1994 – 1997, projevilo zájem 54 seniorů. Od té doby však zájem
o vzdělávací programy U3V neustále rostl, a to až do roku 2011, kdy se do dvouletého cyklu 2011 2013 přihlásilo rekordních 575 posluchačů.
K nárůstu zájmu o vzdělávací kurzy U3V přispěla nejvíce inovace studia. V letech 2011 – 2013 byly
kurzy poprvé rozděleny do tří typů - na kurzy povinné, povinně-volitelné a volitelné. V nabídce
volitelných kurzů byly zrealizovány kurzy jazykové (AJ, NJ, FR) a kurzy IT - výpočetní technika
a multimédia v různých stupních pokročilosti (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí). Kurzy povinněvolitelné byly členěny do osmi okruhů s názvy Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět
a Člověk a svět práce. Povinným kurzem se stal diplomový seminář, nezbytný pro úspěšné
absolvování celého vzdělávacího programu.
V současnosti je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem členem Asociace univerzit
třetího věku. Univerzitu třetího věku uskutečňuje jako celoživotního vzdělávání, které dává seniorům
možnost kvalifikovaně a na univerzitní úrovni se seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy,
historie, politiky a kultury. Ve shodě s vysokoškolským způsobem studia jsou základní organizační
formy výuky U3V přednáška, seminář, cvičení a exkurze. Na výuce se podílejí jednotlivé součásti
UJEP, přednášky jsou prezentovány akademickými pracovníky UJEP a externími spolupracovníky.
Administrativu U3V zajišťuje od roku 2010 Oddělení celoživotního vzdělávání rektorátu (OCV).
Kontakty:
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Oddělení celoživotního vzdělávání
Univerzita třetího věku
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
tel: 475 28 6238
e-mail: [email protected]
web: http://u3v.ujep.cz
2
1. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ROUDNICI NAD LABEM
U3V UJEP 2014 - 2015
3.1 Harmonogram
semestr
1. semestr
Zimní
semestr
2014/2015
2. semestr
Letní
semestr
2014/2015
termín
důležitá data
2. 6. 2014 zahájení přihlašování.
31. 7. 2014 ukončení přihlášek
9/2014 zápis posluchačů
10/2014 platby za studium
12/2014 přihlašování do LS
říjen 2014 – leden 2015
2/2015 platby za studium
6/2015 zakončení studia
únor 2015 – červen 2015
3.2 Přijímací řízení
Na U3V při UJEP se může přihlásit každý, kdo již dosáhl 50 let věku.
Pro celé studium U3V je zveřejněn aktuální seznam otevíraných kurzů a u každého kurz je zveřejněna
hodinová dotace a výše poplatku – poplatek i hodinová dotace je zveřejněna v platnosti na jeden
semestr studia. Přehled kurzů je zveřejněn v této brožuře, na webových stránkách U3V
http://u3v.ujep.cz .
Přihlašovaní ke studiu na U3V probíhá pro každý semestr zvlášť.
Přihlášku je možné podat písemně nebo elektronicky na webových stránkách http://u3v.ujep.cz.
Přihlášky se podávají ve stanovených termínech, které jsou zveřejněny na webových stránkách U3V.
3.3 Zápis do studia
Vlastní studium na U3V začíná zápisem posluchačů do studia. K zápisu je uchazeč pozván písemnou
formou. U zápisu obdrží seznam kurzů, do kterých byl přijat, jejich rozvrh a pokyny pro jejich
zaplacení. Současně se ale také může dozvědět, které kurzy nebude moci z kapacitních důvodů
navštěvovat. Ze seznamu akceptovaných kurzů si pak může uchazeč definitivně vybrat jemu
vyhovující kurzy, které oznámí při platbě kurzů.
Při zápisu do studia je každému účastníkovi vydán Výkaz o celoživotním vzdělávání, do kterého se
zaznamenávají zapsané a splněné kurzy.
3
Nabídka kurzů
UPOZORNĚNÍ: OCV si vyhrazuje právo v nutných případech změnit nabídku kurzů nebo lektora
kurzu, případně kurz pro nedostatečný počet přihlášených zrušit.
Povinně volitelné kurzy
Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, Husovo náměstí 58, 413 01 Roudnice
nad Labem.
Název kurzu
Lektor kurzu
Utváření a proměny české
společnosti v 19. a 20. století
Světová náboženství
Náš Ústecký kraj
Psychologie
Geografie cestovního ruchu
Mgr. Martin Tichý
Mgr. Lenka Doležalová
Mgr. Martin Krsek
PhDr. Lucie Lebdušková
RNDr. Ivan Farský, CSc.
Časová
dotace *
4x4
Min. – max.
počet
posluchačů
15 - 30
4x4
4x4
4x3
4x3
15 - 30
15 - 30
15 - 30
15 - 30
Povinně volitelné kurzy
Podřipské muzeum, Náměstí Jana z Dražic 101, 413 01 Roudnice nad Labem.
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
Časová
dotace *
4x4
Min. – max.
počet
posluchačů
20 - 30
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
4x4
20 - 30
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
4x4
20 - 30
4x4
4x4
4x4
20 - 30
20 - 30
20 - 30
Název kurzu
Lektor kurzu
Dějiny antického starověku a
antického umění
Dějiny pravěku a pravěké
hmotné kultury
Soudobá etika
Psychologie a sociologie
náboženství
Hrady známé i neznámé
Společnost a čajová kultura
Mgr. David Mikoláš
Mgr. Ilona Trefná
4
Anotace kurzů
Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. století
Mgr. Martin Tichý
Anotace:
Česká společnost procházela obrozením v době změn, které proměnily Evropu 19. století. Na konci
tohoto procesu vznikl moderní český národ, konstituovaný na základě dobově podmíněné interpretace
vlastní historie, národní kultury, v neposlední řadě i hospodářskými úspěchy. Politické problémy této
emancipace vyřešil až konec první světové války a vznik samostatné ČSR. Národní obrození vznikalo
jako součást širšího procesu nacionalizace evropského prostoru, mělo tedy své historické,
geopolitické a geografické horizonty, mantinely, s nimiž se dodnes střetáme, potýkáme
a vyrovnáváme.
Světová náboženství
Mgr. Lenka Doležalová
Ve dvousemestrovém kurzu „Světová náboženství“ budou studenti seznámeni se základními
historickými a kulturními souvislostmi vzniku velkých světových náboženství, jejich vírou, etickými
principy, filosofickými koncepty a rituály. Výklad bude prováděn z pohledu srovnávací religionistiky
a filosofie náboženství. Přednášky budou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem.
Psychologie
PhDr. Lucie Lebdušková
V kurzu se posluchači seznámí s obecnými základy psychologie, sociální psychologie, psychologie
osobnosti, psychopatologie a psychoterapie. Naučí se propojit získané poznatky s každodenním
životem, dozví se různé komunikační strategie, způsoby, jak zvládat stres či krizové situace.
Náš Ústecký kraj
Mgr. Martin Krsek
V kurzu Náš Ústecký kraj budou posluchači U3V populární formou seznámeni s historií svého regionu.
Témata reflektují specifické podmínky v regionální historiografii, která muší čelit výrazným ztrátám
v kolektivní paměti souvisejícím s masivní výměnou obyvatelstva po roce1945. Zároveň panuje
jazykový blok bránící v přirozeném studiu starší dějepisecké produkce, jež je povětšinou psána
v němčině. V česky psaných dějinách pak bývá problematika regionu podchycena jen okrajově. Záběr
kurzu zahrne široký úsek od nejstarších dějin po dějiny 20. století. V průběhu kurzu budou postiženy
všechny okresy.
5
Geografie cestovního ruchu
RNDr. Ivan Farský, CSc.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s poměrně novou geografickou disciplínou a jejím zařazením v
systému věd. Budou definovány základní pojmy a dále to, jak se z geografického hlediska hodnotí
předpoklady pro cestovní ruch konkrétní prostor. Nejde jen o pouhou teoretickou přednášku, hlavní
část je tvořena prezentacemi o zajímavých částech Evropy.
Dějiny antického starověku a antického umění
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
Předmět prezentuje základy dějin antických civilizací starověkého Středomoří (Řecko, Řím, Etrurie,
apod.), stejně jako průřez všemi aspekty života, každodennosti, umění či uměleckého řemesla v
jednotlivých středomořských kulturních okruzích. Cílem kurzu je porozumění základním problémům
existence antických starověkých kultur a rovněž významu těchto civilizací pro dnešního člověka,
stejně jako pro základy současné evropské kultury. Zvláštní pozornost je pak věnována aspektům
zkoumaným klasickou archeologií, tedy zejména vývoji starověkého umění, jeho významu v
soudobém světě, stejně tak jako jeho přesahům směrem k dnešní civilizaci.
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
PhDr. Martin Trefný, Ph.D.
Cílem kurzu je porozumění a pochopení prehistorického vývoje území Čech a Moravy, resp. širší
střední Evropy. Kurz si rovněž klade za cíl prezentovat vhodnou formou vývoj prehistorické
společnosti v jejich nejrůznějších aspektech, jako jsou dějiny hmotné kultury, dějiny pohřbívání,
variabilita pravěkých sídel, sociální struktura, vznik řemesel, obchodu, apod. Absolvent kurzu zároveň
snáze pochopí základy vývoje, na který bezprostředně navázal raný středověk, coby období
konstituce raného českého státu, apod.
Soudobá etika
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
Předmět by se měl stát uvedením do základních filosofických problémů etiky. Jedním z cílů bude vést
budoucí posluchače ke kultuře mravního vědomí, cítění i jednání, jakož i k orientaci v problémové
pluralitě dnešní doby, vzhledem k obecně platným přirozeným principům mravnosti. Na jedné straně
bude kurs systematicky uvádět do hlavních témat obecné etiky (vztah poznání a chtění, vztah morálky
a mravnosti, dobro a zlo, vnější a vnitřní svoboda, svědomí, mravní zákon, důstojnost člověka a
základní lidská práva), na straně druhé v něm bude podán základní historický přehled významných
etických teorií a jejich argumentačních postupů od starověkého Řecka až po dnešek (sofistika,
Sókratés, Platón, Aristotelés, antický hédonismus, křesťanská etika, utilitarismus, Kant,
existencialistická etika, etika diskursu a komunikace, etika odpovědnosti, analytická etika). Nemělo by
se však jednat o pouhou galerii rozmanitých názorů na etické problémy v dějinách a současnosti, ale
především o zdůraznění významu těchto rozmanitých etických řešení pro současného člověka,
kterého se etické otázky bytostně dotýkají. Nepůjde tedy na prvním místě o dějiny samé, nýbrž o
nahlédnutí problémů a možností lidského bytí pro nás jakožto dědice a nositele evropské kultury. Do
obecných lidských souvislostí budou také uvedena témata, jako je ekologie, odpovědnost, utrpení,
stáří, umírání a smrt.
6
Psychologie a sociologie náboženství
PhDr. Jiří Šlégl, Ph.D.
Cílem předmětu je ukázat, jak se v psychice člověka odráží setkání s náboženskou tradicí a hledání
odpovědí na základní otázky lidského života. Průhled do skupinové dynamiky náboženského života
má pak ukázat, jak praktikování náboženství ovlivňuje sociální život lidí a jaké lidské potřeby mohou
vést do područí různých sekt a kultů. Součástí předmětu je rovněž výklad mystiky a mimořádných
náboženských stavů v kontextu soudobé kognitivní psychologie a psychologie emocí.
Hrady známé i neznámé
Mgr. David Mikoláš
Cílem kurzu "Hrady známé i neznámé" je seznámit posluchače s problematikou panských
opevněných sídel po stránce teoretické i praktické. Kurz nastiňuje počátky české kastelologie, její
další vývoj, představuje významné osobnosti. Vymezuje a popisuje hrad, jednotlivé části hradní
dispozice, zabývá se typologií a funkcemi hradů. Předkládá nezbytnou základní terminologii a
prameny, z nichž čerpá informace jak badatel odborný, tak laický. Nedílnou součástí kurzu jsou dějiny
každodennosti, které podávají svědectví o životě na středověkém hradě v době míru i války. Rovněž
shrnuje roli státu, občanských sdružení a jednotlivců při ochraně kulturního dědictví. Jako speciální
téma přináší besedu o stavebně historickém vývoji hradu a zámku v Roudnici nad Labem. Kurz „Hrady
známé i neznámé“ nechce být pouhým přednáškovým cyklem, nýbrž živým dialogem mezi lektorem a
posluchači.
Společnost a čajová kultura
Mgr. Ilona Trefná
V kurzu se posluchači U3V seznámí s historií vývoje čajové kultury počínaje Čínou, kde má čaj již více
než třítisíciletou tradici a kulturní vývoj. Dějiny čínské čajové kultury budou probírány chronologicky, po
jednotlivých dynastiích, ale i v tématických skupinách týkajících se zvláštností pěstování, sklizně,
následného zpracování, nákupu, uskladnění, přípravy a servírování. V pozadí nezůstane ani pozitivní
vliv pití čaje na orgánové soustavy a psychiku člověka. Postupně bude probírána komplikovaná cesta
čaje do evropských zemí a USA. Zde dovoz čaje ovlivnil životní styl mnoha generací, ale i dějiny
mnoha států. Kurz je možné chápat i jako návod na změnu životního stylu a vytvoření nové oblasti
zájmů.
Setkání budou doplněna bohatým obrazovým doprovodem spojeným s praktickými ukázkami
a popisem čajového nádobí, náčiní a přípravou jednotlivých druhů čaje.
7
Ceník kurzů
Název kurzu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cena kurzu
(za jeden semestr)
Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. století.
Světová náboženství
Náš Ústecký kraj
Psychologie
Geografie cestovního ruchu
Dějiny antického starověku a antického umění
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
Soudobá etika
Psychologie a sociologie náboženství
Hrady známé i neznámé
Společnost a čajová kultura
8
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
200,- Kč
Popis probíraných témat v jednotlivých semestrech kurzů
Utváření a proměny české společnosti v 19. a 20. století
1. semestr:
Jaro národů. Evropa v ½ 19. století a „česká specifika“.
2. semestr:
Vytváření vlastní minulosti a kultury. Interpretace dějin a co z nich přetrvává.
Semináře kurzu budou zaměřeny na vysvětlení vybraných fenoménu procesu utváření
a uvědomování si národní minulosti v obrazech dějin. Posluchači se seznámí s dobově podmíněnými
interpretacemi „národní“ minulosti, s kulturními aspekty národního obrození, a s procesem utváření
moderní společnosti (selský stav, měšťané, šlechta). Na semináři budou připomenuty i významné
osobnosti oné doby: historici, umělci, politici. Na semináři budou nastíněny a vysvětleny důvody, které
vedly k proměnám interpretací našich dějin v průběhu 20. století.
Geografie cestovního ruchu
1. semestr
Úvodní seznámení s disciplínou, terminologie. Prezentace o Severní Evropě.
Definice předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu. Prezentace Středomoří
Celkový přehled států Evropy. Prezentace Středomoří1
Pokračování předchozího programu. Prezentace Alsasko.
2. semestr
Cestovní ruch v Česku – přírodní předpoklady
Cestovní ruch v Česku – lázeňství a technické památky
Příklady exkurzí po Evropě, přehled základních předpokladů pro CR ve světě
Příklady míst zapsaných do Seznamu světového dědictví UNESCO.
9
Světová náboženství
1. semestr
Úvod do náboženství
Hinduismus
Buddhismus
Taoismus
2. semestr
Židovství
Křesťanství
Islám
Filosofie náboženství
Psychologie
1. semestr:
Základy psychologie
Studenti se seznámí základními pojmy psychologie, získají přehled o různých odvětvích psychologie,
osvojí si základy psychopatologie a prakticky nahlédnou pod pokličku psychodiagnostiky. Osvojí si
základy psychohygieny a vyzkouší různé relaxační techniky.
2. semestr
Aplikace psychologie v praktickém životě
V tomto semestru se budeme více zabývat aplikací získaných poznatků v praxi, budeme probírat
různé komunikační strategie, asertivitu a jiné sociální dovednosti. Vyzkoušíme si různé druhy
psychoterapeutických směrů a různé terapeutické techniky sloužící k lepšímu zvládání krizových
situací.
10
Náš Ústecký kraj
1. semestr:
„Genius loci Ústeckého kraje“ (příběhy lokalit s výrazným místem v evropských dějinách)
2. semestr
„Galerie osobností Ústeckého kraje“ (příběhy pozoruhodných rodáků i hostů)
Dějiny antického starověku a antického umění
1. semestr
Nástin historického vývoje antických civilizací - egejská doba bronzová, Řecko geometrického až
helénistického období, Etrurie a Řím od počátku villanovské kultury až do rozdělení Římské říše.
Základy antického myšlení - mytologie, kult, filosofie, historie.
Urbanismus a architektura v antickém Řecku, Etrurii a Římě - město, veřejné prostory, soukromé
prostory, pohřební architektura.
2. semestr
Každodenní život antických středomořských civilizací - zemědělství, řemeslo, obchod, sport, hry a
zábava, vzdělávání, bydlení.
Umění a umělecké řemeslo v řeckém, etruském a římském světě - sochařství, hrnčířství a keramické
výrobky, toreutika, nástěnné malířství, sklo, šperk.
Vztah antického Středomoří a střední Evropy v době železné - výrobky řecké a etruské provenience
ve střední Evropě doby železné, dálkové kontaktní trasy mezi střední a jižní Evropou.
11
Dějiny pravěku a pravěké hmotné kultury
1. semestr
Nástin chronologického členění českého a moravského pravěku - starší doba kamenná, mladší doba
kamenná, pozdní doba kamenná, doba bronzová, doba železná, doba římská a stěhování národů.
Charakter pravěkého náboženství - kult a kultovní areály, náboženské projevy v hmotné kultuře.
Dějiny sídlení - základní typy sídelních forem, vývoj obytných prostor.
2. semestr
Dějiny pohřbívání - vývoj pohřebního ritu, jednotlivé formy pohřbů.
Každodennost pravěkých komunit Čech a Moravy - obživa, obchod, řemeslo.
Vývoj hmotné kultury - keramika, kamenné, kovové či kostěné nástroje a výrobky, zbraně, šperk.
Soudobá etika
1. semestr
Úvod do etické problematiky jako pokus o praktickou filosofii.
Etika jako samostatná filosofická disciplína – význam etiky v životě člověka.
Trojí model svobody – interpretace na základě existenciální analýzy života jedince.
Rozhodování a odpovědnost – „Zemřel v Osvětimi Bůh?“
Štěstí a blaženost – Je štěstí v životě závislé jen na úspěchu a penězích?
Idea dobra a etický realismus – Ekologická etika jako reálná šance na přežití.
2. semestr
Mravní smysl – Smysl etického jednání v postmoderní době.
Mezigenerační vztahy (ageismus) a jejich význam pro současnost.
Poslední věci člověka (smrt) – Thanatologie jako přirozená součást života člověka.
Smysl lidské existence jako etický problém.
Utrpení a nemoc – mají smysl v lidském životě?
Etika, člověk a instituce – Má smysl v dnešní době jednat mravně?
12
Psychologie a sociologie náboženství
1. semestr
Uvedení do psychologie a sociologie náboženství.
Náboženství jako sociální fenomén.
Hlavní představitelé psychologie a sociologie náboženství.
Náboženství jako symbolický svět.
Typy a charakter náboženských organizací.
Náboženství, sekularizace a současný svět.
2. semestr
Náboženství jako prožitek.
Mystika.
Náboženství a vývojová psychologie.
Stadia náboženské zralosti.
Náboženství a psychologie osobnosti.
Náboženská problematika v hlubinné psychologii. Náboženství a duševní zdraví
Hrady známé i neznámé
1. semestr
Česká kastelologie, její vznik, vývoj a osobnosti
Hrad, funkce hradu, hradní dispozice, typologie hradů
Základní terminologie a prameny, metody výzkumu
2. semestr
Život na středověkém hradě
Dějiny každodennosti z pohledu hradního pána, jeho rodiny, posádky a služebnictva
Péče o kulturní dědictví
13
Role státu, občanských sdružení a jednotlivců
Roudnice nad Labem
Stavebně historický vývoj hradu a zámku v našem městě, možnost prohlídky fragmentů falce
Společnost a čajová kultura
1. semestr
tři tisíce let čaje v historii lidstva počínaje Čínou; významné politicko – historické událostí navozené
čajem coby novým obchodním artiklem v dějinách Asie, Evropy a USA; čajové rituály zvyky a tradice u
jednotlivých národů; seznámení s pěstováním a zpracováním čaje
2. semestr
vliv dlouhodobého pití čaje na zdraví člověka z holistického pohledu, účinné látky v čaji; seznámení se
zásadami nákupu, uskladnění, vhodná voda; seznámení s čajovým nádobím a ostatními pomůckami,
péče o ně; praktické ukázky a nácvik přípravy základních druhů čaje dle jeho zpracování
Kontakty
Adresa a kontakt
1. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Oddělení celoživotního vzdělávání
Univerzita třetího věku
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem
14
tel: 475 28 6238
e-mail: [email protected]
web: http://u3v.ujep.cz
2. Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem, p. o.
příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem
Husovo náměstí 58, (Kulturní dům Říp)
413 01 Roudnice nad Labem
tel: 416 837 172
e-mail: [email protected]
3. Podřipské muzeum
Náměstí Jana z Dražic 101
413 01 Roudnice nad Labem
Telefon: 416 810 761
e-mail: [email protected]
15
Download

univerzita třetího věku ujep 2014 - 2015