2013
KRAJEM VÍNA
To nejlepší z vinařské
turistiky v Čechách,
kalendář vinařských akcí 2013
www.vinazcech.cz
OBSAH
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Historie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pěstované odrůdy . . . . . . . . . . . . . . .
Rok s vínem . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení vín v České republice . . . . . .
Slovníček základních pojmů degustátora
Certifikace služeb vinařské turistiky . . . .
To nejlepší z vinařské turistiky . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 2
. 4
. 6
. 7
. 8
. 9
10
12
Rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinařské zážitky . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A něco navíc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kudy a kam (Tipy na výlety) . . . . . . . . . .
Co a kdy (Vinařské akce) . . . . . . . . . . . .
Seznam vinařství, vinných sklepů a vinoték
Kalendář vinařských akcí . . . . . . . . . . . .
Seznam informačních center . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
16
17
18
20
21
22
28
32
KRAJEM VÍNA
VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
VÍTEJTE V ČECHÁCH
Každé jméno města, vinice či obce ve vinařsské oblasti Čechy jako by k nám promlouvalo
přes staletí. Často mají zvuk i lesk vpravdě
královský – vždyť kdo by neznal Prahu,
Mělník, Litoměřice nebo Kutnou Horu? Za
vinařskými zajímavostmi se však musíme
vypravit i do jiných, méně významných
a mnohdy téměř zapomenutých míst. Pojďte
proto s námi a poslyšte příběh českého vinařství.
Základní pravidlo při putování českou vinařskou oblastí zní: nesrovnávejte! Zapomeňte na
rozlehlé moravské vinice, úzké sklepní uličky,
lisovny s průčelím zdobeným lidovými ornamenty a starobylé vinařské lisy, které porůznu
trůní na návsích a rozcestích jihomoravských
vinařských obcí. Nic takového v Čechách nenajdete. Putování po zdejších vinařských zajímavostech leckdy připomíná detektivní pátrání,
4 | vinařská oblast Čechy
na druhé straně vám však k seznámení s tím
nejlepším bude stačit pár víkendů a ne celý život
jako na Moravě.
Druhé pravidlo: nenechte se oklamat názvy
vinařských podoblastí. Vinice a další cíle vinařské turistiky totiž nenajdete jen v okolí
Litoměřic a Mělníku, ale také v okolí Mostu či
Kadaně, v Praze a Karlštejně, ba dokonce až
daleko na horním toku Labe, ve východočeském Kuksu. Na mnoha místech vám pak různé
Viniční a Hroznové ulice, označení městských
částí Vinohrady nebo pomístní názvy ve stylu
Pod viničkou či Za viničkou prozradí, že kdysi
tady muselo být něco, co s révou vinnou úzce
souviselo. Žel, na většině těchto míst zub času
odvedl svou poctivou práci už před mnoha lety
a kromě jména tu dnes nenajdete vůbec nic, co
by souviselo s vínem.
Na co se tedy můžete těšit? Třeba na obnovené
středověké viniční terasy, na kterých už zase
roste réva vinná, na dům s věží ve tvaru vinné číše,
na procházku místy, kde trpělivá babička svatá Ludmila učila pěstovat révu a vyrábět víno svého vnuka
svatého Václava, na vinice nevelké rozlohou, ale zato
s rozsáhlou kolekcí v tuzemsku pěstovaných odrůd,
na půvabnou krajinu Polabí, střeženou strmými
kužely Českého středohoří, na starobylé sklepy,
vinařské lisy, pestré tradice vinobraní a hlavně na
víno – protože k čemu by byla vinařská turistika bez
ochutnávání?
K tomu, aby vaše cesta za českým vínem byla co nejjednodušší, vám poslouží následující stránky. Seznámíme vás s cestami, po nichž víno kráčelo českými
dějinami. Zjistíte, co a kde se pěstuje, předložíme
vám výčet nejzajímavějších vinařských cílů a nakonec dáme vašemu putování jasný směr nabídkou
programů pro jednodenní i delší výlety. Nesmíme zapomenout ani na vinařské akce, kontakty na některé
výrobce a vybraná informační centra; jejich seznamy
najdete v závěru publikace.
Vinařská oblast Čechy patří k nejsevernějším
výspám evropského vinohradnictví. Najdete tu
celkem 72 vinařských obcí, 152 viničních tratí
a 164 pěstitelů. Oblast se dělí do dvou podoblastí
– mělnické a litoměřické. Celkem 662 hektarů
vinohradů ležících v obou podoblastech vinařské
oblasti Čechy představuje 4 % registrovaných
vinic v rámci České republiky.
Vinařská podoblast mělnická (42 obcí, 92 pěstitelů, 360 ha vinic) nezahrnuje jen Mělník a okolí,
ale také drobné vinice v Praze a kolem Kutné
Hory, Benátek nad Jizerou, Kralup nad Vltavou,
Čáslavi, Berouna a Slaného. Většina viničních
tratí leží na půdách s vápenitým podložím nebo
na štěrkopískových náplavech. Půdy jsou lehčí,
záhřevné a poskytují výborné podmínky pro pěstování modrých odrůd. To vystihli dobře zdejší
vinaři již ve středověku a soustředili se hlavně
na pěstování odrůdy Rulandské modré (Pinot
noir), jejíž sazenice prý nechal dovézt Karel IV.
z burgundské obce Chambertin. Největší plochy
jsou dnes osázeny odrůdami Müller Thurgau
a Ryzlink rýnský, oblíbené jsou i Svatovavřinecké
a Modrý Portugal.
Vinařská podoblast litoměřická (30 obcí, 54 pěstitelů, 293 ha vinic) zasahuje do okolí Litoměřic,
Mostu, Roudnice nad Labem, Kadaně, Ústí
nad Labem a Loun. Velkým soupeřem Mělníka
v obchodu na Labi byly vždy Litoměřice, ve
středověku po Praze druhé největší vinařské
město v Čechách. Stejně tak soupeřila tato města
i v obchodu vínem, hlavně na trzích v Praze. Dnes
leží většina vinic na jižních svazích Českého středohoří, na tmavých půdách zvětralého čediče,
které dávají vínům osobitý minerální podtext. Ve
vinicích jsou nejrozšířenější odrůdy Müller Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a bílé (Pinot
gris a Pinot blanc), z modrých odrůd se pěstuje
hlavně Svatovavřinecké, Rulandské modré,
Modrý Portugal a Zweigeltrebe.
www.vinazcech.cz | 5
KRAJEM VÍNA
HISTORIE
Pěstování révy vinné se do Čech rozšířilo zřejmě
z Velké Moravy. Podle dávné legendy první sud
dobrého moravského vína přicestoval do Čech
roku 892, kdy jej velkomoravský kníže Svatopluk poslal českému knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile
k oslavě narození jejich syna Spytihněva. Ludmila
i její manžel konvertovali ke křesťanství a podle
dobových kronik se zejména kněžna stala
jeho aktivní šiřitelkou. Aby zajistila víno
pro církevní účely, iniciovala výsadbu prvních vinic. Vznikly kolem Prahy, Litoměřic
a Mělníku – odtamtud totiž Ludmila, coby
dcera vládce kmene Pšovanů, pocházela.
Protože se víno vyrábělo zejména pro
bohoslužebné účely, na počátky českého
vinařst ví dohlížely církevní instituce
– kláštery, vyšehradská a litoměřická kapitula, pražské biskupství a samozřejmě
panovník, na jehož bohatě prostřených
tabulích víno nemohlo chybět.
Nejstarším dokladem o existenci českého
vinařství je zakládací listina kapituly
litoměřické z roku 1057, která hovoří
o nadaci kostelu sv. Štěpána a uvádí darování vinic
i s vinaři. K dalšímu významnému rozvoji došlo za
vlády Karla IV., který na podporu tuzemských vinařů
vydal několik privilegií a pokynů. V roce 1358 vydal
císař výnos nařizující královským městům výsadbu
vinohradů. Měšťané, kteří toto nařízení nerespektovali, museli předat vhodné pozemky těm, kteří
měli o vysazení vinic zájem. Protože každý vinař
byl po prvních dvanáct let osvobozen od placení
všech daní, není divu, že kromě tradičních oblastí se
réva v té době začala pěstovat také v okolí Kadaně,
Žatce, Mostu a Vysokého Mýta, na Čáslavsku a Turnovsku, u Českého Krumlova, Chlumce u Třeboně,
Hluboké a na mnoha dalších místech. Císař také
ustanovil kontrolora nad dodržováním všech pravidel, takzvaného perkmistra pražských viničních hor.
K ochraně českých vín před zahraniční konkurencí
zase sloužilo nařízení, že v období mezi svátkem
sv. Havla (16. října) a svátkem sv. Jiří (24. dubna) smí
být prodáváno a naléváno pouze české víno.
V době husitsk ých válek došlo k částečnému
úpadku, ale bylo to jen přechodné období. Na začátku 16. století zabíraly vinice v Čechách plochu
kolem 1 000 ha a ke konci století v době vlády císaře
Rudolfa II. vinařství prožívalo svůj zlatý věk; vinohrady se rozrostly na přibližně 4 000 ha. Pohromou
pro české země byla třicetiletá válka a následující
období, kdy nucená emigrace protestantských vinařů vedla ke zpustnutí velké části vinic a vinařství
se ocitlo v dlouhodobé krizi. Podnikavé měšťany
postupně vystřídala venkovská panská vinařství,
takže roku 1756 opět výměra vyšplhala na 3 336 ha.
Na konci 19. století napadl české vinice révokaz,
hmyz ničící kořenový systém rostlin. Objevily se
také dosud neznámé choroby révy: peronospora
a oidium (Padlí révové). Odumíraly celé vinice
a z původních 2 600 ha klesla roku 1895 plocha
vinohradů na pouhých 690 ha.
V průběhu 20. století se tato rozloha téměř neměnila a v současné době je vinicemi osázeno asi
660 hektarů.
CRYSTALEX CZ
B.Egermanna 634, 473 01 Novy‘ Bor
www.crystalex.cz
Internetovy‘ prodej: shop.crystalex.cz
Obchodní zastoupení: Sklo Janecˇek, mob. +420 603 148 126, E-mail: [email protected]
6 | vinařská oblast Čechy
KRAJEM VÍNA
ROK S VÍNEM
PĚSTOVANÉ ODRŮDY
Müller Thurgau
Rulandské bílé
Leden
Únor
Odrůda rozšířená ve všech
severnějších vinařských oblastech Evropy i zámoří. Vína
zelenožluté barvy s muškátově ovocnou vůní s tóny
grepů či broskví je nejlepší
pít mladá a svěží.
Klasická odrůda francouzského původu, rozšířená po
celé Evropě, dává elegantní
vína s jemnou květinovou
vůní. Ve zralém víně objevíte
vůni hrušek, chlebové kůrky
i lískových oříšků.
Za pěkného počasí práce na vinici začíná řezem, který obvykle končí
v únoru. Ve sklepním hospodářství probíhá příprava vína na lahvování
– víno se školí.
Kontrolují se a opravují
stroje, zajišťují se sazenice na výsadbu. Víno se
stáčí do menších sudů,
uvolněné sudy se vymyjí
a ošetří. Ve vinici je třeba
dokončit řez.
Ryzlink rýnský
Svatovavřinecké
Vína starodávné aristokratické odrůdy z německého
Porýní jsou považována za
krále vín a víno králů. Vyznačují se jemnou delikátní vůní
po lipovém květu, medu,
meruňkách, brosk vích či
ananasu.
Nejpěstovanější modrá odrůda České republiky dává
sametově lesklé temně červené víno harmonické chuti,
vonící po višních, černém
rybízu či sušených švestkách
s výraznou a plnou chutí.
Březen
Duben
Jarní práce ve vinici začínají odoráním půdy, která
v zimě chránila jednotlivé
sazenice. Následuje kultivace půdy, vyvazování
letorostů ke drátěné opoře a další drobné činnosti.
Kromě běžných prací na
vinici vinaři hodnotí vína,
diskutují o nich a účastní
se místních a oblastních
výstav vín. Většina vína je
již vyškolena a připravena k lahvování.
Rulandské šedé
Rulandské modré
Harmonická vína z odrůdy
francouzského původu, rozšířené po celém světě, se
vyznačují plností, hebkostí
a dlouho trvající dochutí.
V medově nasládlé vůni
se projevují pomerančové
tóny.
K l asi cko u b u rg u n dsko u
odrůdu Pinot noir dal na
Mělnicko přivézt císař Karel IV. Vína bledě rubínové až
cihlově červené barvy voní
po jahodách, ostružinách či
červených třešních, hodí se
k dlouhodobé archivaci.
Květen
Červen
Vinaři ošetřují mladé vinice a šetrným postřikem
bojují proti škůdcům.
Přejí si hodně sluníčka,
aby vinohrady dobře odkvetly. Je třeba kultivovat
půdu a odstranit plevel.
Nastává vegetační období, kdy po odkvetení vinic
v yráží bujné v ýhonky.
Vinaře čeká zastrkávání
mladých letorostů a vylamování zálistků.
Červenec
Srpen
Stříháním letorostů a přebytečných hroznů vinař
snižuje zatížení keřů a šetří rostlinám energii na
růst zdravých plodů. Je
třeba ničit plevel a užívat
postřiky.
Sklepní hospodářství se
začíná připravovat na
vinobraní. Procházka ve
vinici je plná očekávání.
Při ideálním počasí první
sklizeň začíná koncem
srpna.
Září
Říjen
Vinobraní je nejdůležitější
dobou vinařského roku.
Sklizeň raných i pozdních
odrůd se stanoví podle
počasí; ideální čas nastává
v okamžiku, kdy je obsah
přírodních cukrů a kyselin
v optimálním poměru.
Zatímco některé mošty
již kvasí ve sklepích, ve
vinicích dál probíhá sběr
pozdních odrůd. Vinař
střeží jako oko v hlavě
hrozny určené pro výrobu
ledového vína.
Přijďte prožít nevšední zážitek
s našimi nejlepšími víny.
Stálá degustační expozice Salonu vín
České republiky na zámku ve Valticích.
NÁRODNÍ VINAŘSKÉ CENTRUM, O.P.S.
Zámek 1 • 691 42 Valtice
tel.: 519 352 744 • tel./fax: 519 352 072
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.salonvin.cz • www.vinarskecentrum.cz
Listopad
Prosinec
Ve sklepním hospodářství
se vinař zabývá školením
a stáčením vín, některá
mladá vína jsou již připravena na vánoční stůl.
Prvním mladým vínům
se žehná 11. listopadu na
svatého Martina.
Krásná doba, kdy vinař
a jeho přátelé pozvedávají sklenky mladého jiskrného vína. Celoroční
dřina se vyplatila a konečně zbývá čas na přemýšlení o životě i na plánování budoucnosti.
VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY
POŘÁDANÉ
V NÁRODNÍM VINAŘSKÉM
CENTRU
Úvod do degustace vína
Degustace vína – věda i umění
Sommelier junior
Moderní vinař
Výcvik a výběr specializovaných
expertů posuzovatelů pro
senzorickou analýzu vín podle
ČSN ISO 8586-2
Termíny kurzů najdete na
www.vinarskecentrum.cz v sekci
Kurzy a semináře.
Národní vinařské centrum, o.p.s.
Zámek 1, 691 42 Valtice
tel./fax: +420 519 352 072
e-mail: [email protected]
www.vinarskecentrum.cz
NEJSTARŠÍ A NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
PARTNER PRO VZDĚLÁVÁNÍ O VÍNĚ
KRAJEM VÍNA
ROZDĚLENÍ VÍN V ČESKÉ REPUBLICE
Systém dělení vín v České republice vychází z vyzrálosti hroznů, stanovené měřením obsahu cukru
v hroznové šťávě v době sklizně. Zkratka °NM znamená stupeň normalizovaného moštoměru, kdy jeden stupeň představuje jeden kilogram cukru ve 100 litrech hroznového moštu.
VÍNO
Nejnižší kategorie vín z hroznů vyprodukovaných
v kterékoliv zemi EU.
ZEMSKÉ VÍNO
…výběr z hroznů
Plné extraktivní víno s vyšším obsahem alkoholu a někdy též s vyšším obsahem zbytkového
cukru se vyrábí z hroznů, které vyzrály na nejméně 24 °NM.
Víno vyrobené pouze z tuzemských hroznů o cukernatosti minimálně 14 °NM, může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze
které bylo vyrobeno.
…výběr z bobulí
JAKOSTNÍ VÍNO...
…ledové víno
Víno vyrobené z tuzemských hroznů s cukernatostí minimálně 15 °NM. Výroba musí proběhnout
v té vinařské oblasti, kde byly hrozny sklizeny.
Lze jej opatřit dovětkem:
...odrůdové
Víno vyrobené z vinných hroznů, nebo z hroznového moštu nejvýše tří odrůd uvedených ve Státní
odrůdové knize nebo odrůd povolených v EU.
...známkové
Víno vyrobené smísením vinných hroznů, hroznového moštu nebo vín podle stálé receptury.
JAKOSTNÍ VÍNO
S PŘÍVLASTKEM…
Plné a extraktivní, polosladké či sladké víno se
vyrábí z hroznů, které dlouho zrály na vinici a dosáhly cukernatosti alespoň 27 °NM.
Aromatické sladké víno se vyrábí z dobře vyzrálých hroznů, které se nejméně tři měsíce po sklizni
dosoušejí na podložkách ze slámy či rákosu nebo
jsou zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se
z bobulí odpaří část vody a ve šťávě se koncentrují extraktivní látky. Mošt musí mít nejméně
27 °NM. Lisovat se může i již po 2 měsících, pokud
cukernatost moštu dosáhne min 32 °NM.
…kabinetní víno
VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE
(V. O. C., VOC)
Kvalitní suché či polosuché víno vyrobené
z hroznů sklizených při minimální cukernatosti
21 °NM.
ČTYŘSTUPŇOVÝ
VZDĚLÁVACÍ
CYKLUS O VÍNĚ
…slámové víno
…výběr z cibéb
…pozdní sběr
Dvoutýdenní kurz určený pro pracovníky
gastronomie, obchodu, specializované
zájemce, ale i milovníky vína
Vzácné, velmi sladké víno se vyrábí lisováním zmrzlých hroznů sklizených při teplotě maximálně –7 °C, získaný mošt musí dosahovat
nejméně 27 °NM. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, a protože část vody zůstává v bobulích
ve formě ledových krystalů, vylisovaná šťáva je
velmi koncentrovaná.
Hrozny musí splňovat všechny požadavky na
výrobu jakostního vína a navíc musí pocházet
z jedné vinařské podoblasti. Mošt se nesmí doslazovat řepným cukrem, ani jinak. Vína vyšších
stupňů přívlastků jsou určená zejména k slavnostním příležitostem či archivaci.
Lehčí, suché, příjemně pitelné víno se vyrábí
z hroznů, které dosáhly cukernatosti minimálně
19 °NM.
KURZ SOMMELIER
Velmi extraktivní, sladké a vzácné víno vyrobené
z hroznů, které vyzrály nejméně na 32 °NM. Bobule
v těchto hroznech se díky extrémně dlouhé době
zrání většinou změnily na hrozinky – cibéby.
Kategorie vín vycházející z apelačního principu
zavedená vinařským zákonem 321/2004 Sb. Vyrábí se z odrůd typických pro určitý region. Víno
musí mít charakter daného regionu a odpovídat
pravidlům VOC. O přidělení známky VOC rozhoduje sdružení vinařů.
I. Kadet
SLOVNÍČEK
ZÁKLADNÍCH POJMŮ
DEGUSTÁTORA
Aroma vína – látky přírodního původu obsažené ve
víně, které lze senzoricky zachytit při čichové a chuťové zkoušce
Barrique – dubový sud, užívaný ke zrání vín s typickou vůní a chutí
II. Vinařství ČR
Vinohradnictví a výroba vína v ČR
III. Vinařství světa
Přehled o světovém vinařství
IV. Speciální technologie,
inovace a vize
Tokajské, portské atd., novinky, budoucnost
Buket – souhrn vůní vzniklých při ležení vína v sudech a lahvích
Cuvée – víno, pro jehož výrobu bylo použito dvou
a více odrůd či ročníků
Dekantace – oddělení čistého vína v láhvi od usazeného depotu (usazenin v láhvi) přelitím do karafy
nebo jiné nádoby
Dochuť – celkový dojem v ústech, který zůstane po
polknutí doušku vína
Extrakt – látky, které zůstávají po odpaření vody
a alkoholu. Množství extraktu kolísá podle odrůdy,
ročníku a vyzrálosti hroznů
VZDĚLÁVÁNÍ PRO KAŽDÉHO
S MOŽNOSTÍ DOSAŽENÍ
ZLATÉHO ODZNAKU VAV
Bronzový odznak – absolvent Kadet
Stříbrný odznak – za čtyřstupňový
cyklus o víně
Zlatý odznak – zpracování závěrečné
písemné práce a absolvování
závěrečné zkoušky
Láhvová zralost – po naláhvování se víno dál vyvíjí
do stavu optimální zralosti, což závisí na odrůdě, jakostní kategorii, teplotě uložení a kvalitě i délce korkové zátky
VĚNUJTE VZDĚLÁNÍ
DÁRKOVÝM POUKAZEM
Perzistence – délka dochuti, tedy jak dlouho je cítit
chuťový vjem po polknutí vína
VINAŘSKÁ AKADEMIE
VALTICE
Vinný kámen – vysráží se reakcí kyseliny vinné
s draslíkem nebo sodíkem během kvašení moštu
nebo v lahvovém víně, není závadou
Zbytkový cukr – cukr, který nezkvasí v alkohol a zůstává ve víně
10 | vinařská oblast Čechy
Pochopení souvislostí o víně
tel./fax: 519 352 083
mobil: 774 145 437, 774 145 435
[email protected]
www.vinarska-akademie.cz
VINAŘSKÁ TURISTIKA
CERTIFIKACE SLUŽEB VINAŘSKÉ TURISTIKY
Certifikace obecně je známkou dosažení určité
úrovně kvality, měřitelné pomocí stanovených kritérií. V turistice jsou certifikace vodítkem pro všechny,
kteří očekávají a hledají dobrou kvalitu služeb. Smaltová tabulka s logem „Vína z Čech nebo Vína z Moravy – Certifikace vinařské turistiky“ označuje nyní
133 zařízení ve vinařské turistice a tvoří špičkovou
třídu služeb. Zařízením se dostane výhod prezentace
na národní úrovni před ostatními zařízeními. Je to
pro nás příležitost zvednout laťku kvality ještě výš
a ukázat to nejlepší, co ve víně a dovednostech našich vinařů je.
O následném udělení známky pak definitivně rozhoduje kolegium hodnotitelů, které vydává závěrečný
verdikt. Ten obsahuje zdůvodnění při zamítnutí udělení certifikace, případně doporučení k odstranění
nedostatků.
Informace, žádost o certifikaci a další dokumenty
potřebné k certifikaci jsou ke stažení na adrese:
www.vinazmoravy.cz/certifikace
www.vinazcech.cz/certifikace
Definice vinného sklepu: Provozovatel nabízí posezení ve vinném sklepě či nadsklepí a prodává vína
vlastní nebo cizí produkce z hroznů vypěstovaných
v ČR. Zařízení musí mít sociální zázemí. V nabídce je
vlastní nebo dodavatelsky zajištěná studená nebo
teplá kuchyně. Vinný sklep nabízí řízené degustace
a další programy.
Stavební část sklepu včetně fasády, povrchových
úprav a výplně otvorů není znehodnocena nevhodnými prvky a materiály, sklep je možné označit za
dobrý příklad historicky dochované stavby, citlivé
rekonstrukce nebo kvalitní moderní architektury.
III. Vinotéky
Účel a základní cíl certifikace
Definice vinotéky: Vinotéka je specializovaný
obchod s vínem. Vinotéky nabízí především prodej
lahvového vína s převahou vín od výrobců z ČR. Dále
nabízí řízené degustace pro veřejnost (pravidelně
nebo na objednávku předem), případně další programy a poskytuje svým návštěvníkům informace
související s vínem, vinařstvím a vinařskou turistikou.
Vinotéka má samostatný a ucelený provozní prostor, není průchozí nebo jinak nevhodně propojená
s funkčně výrazně odlišnými prostory.
Účelem certifikace je zvýšit kvalitu služeb vinařské
turistiky a dosáhnout tak úrovně srovnatelné s nabídkou vinařské turistiky v sousedních vinařských
regionech Evropy.
Cílem certifikace je označit zařízení, která kvalitou
poskytovaných produktů a služeb, ale i historickou
nebo architektonickou hodnotou objektů reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky ve vinařských
oblastech Morava a Čechy.
Průběh certifikace
Certifikace probíhá výběrem zařízení podle stanovených kritérií. Zařízení jsou rozdělena do pěti
kategorií: vinařství, vinný sklep, vinotéka, restaurace
s vínem a ubytování s vinařskou tématikou. Pro každou kategorii jsou samostatná kritéria. Pro objekty,
kde je sdruženo více typů provozů, je možné provést
jejich zvýhodněnou společnou certifikaci.
O certifikaci žádá provozovatel nebo vlastník zařízení
písemnou žádostí adresovanou Národnímu vinařskému centru. V roce 2008 byly pilotní certifikace
provedeny bez poplatků. Od roku 2009 je provedení
certifikace zpoplatněno dle ceníků. Proces certifikace je ukončen uzavřením smlouvy mezi zařízením
a Národním vinařským centrem. Užívání certifikační
známky je zpoplatněno ročním poplatkem.
II. Vinné sklepy
Kategorie pro certifikaci služeb
vinařské turistiky ve vinařských
oblastech ČR
I. Vinařství
Definice vinařství: Producent vína registrovaný na
VF a ÚKZÚZ, který prodává alespoň 3 vína s rozhodnutím o zatřídění od SZPI nebo splňující podmínky
apelačního systému VOC, nabízí maloprodej vlastního vína přímo ze sklepa, firemní prodejny nebo
jiného vhodného objektu. Vína v nabídce musí pocházet z hroznů vypěstovaných v ČR.
IV. Restaurace s vínem
Definice restaurace s vínem (včetně vináren):
Restaurace nabízí sortiment kvalitních jídel a dostatečně široký výběr vín vyrobených domácími výrobci
ze surovin z ČR. Provozovatel garantuje kvalifikovanou obsluhu a vhodné vybavení pro kultivovanou
konzumaci vín.
Kuchyňský provoz je po dobu podávání teplých jídel
v plném provozu bez omezení, umožňuje podávání
jídel z menu i na objednávku v obvyklé době (do
40 min.).
V. Ubytování s vinařskou tematikou
Definice ubytování s vinařskou tematikou: Venkovské i městské ubytování přímo související s provozem vinného sklepu, vinařství, restaurace s vínem
a podobně. Kromě ubytování provozovatel nabízí
informace o službách vinařů a vinařské turistice
v regionu.
Pokoje ubytovací částí jsou nanejvýš čtyřlůžkové.
Hygienické zázemí (min. sprchový kout, záchod
a umyvadlo) může být společné maximálně pro dva
pokoje. Kapacita jednotlivého objektu ubytovacího
zařízení je max. 50 lůžek.
ÚSPĚŠNĚ CERTIFIKOVANÝM ZAŘÍZENÍM JSOU POSKYTOVÁNY
NÁSLEDUJÍCÍ VÝHODY:
• Nadstandardní zvýraznění certifikovaného zařízení na webu www.vinazmoravy.cz, www.vinazcech.cz,
www.wineofczechrepublic.cz, v adresáři vinařství, vinných sklepů a vinoték, v sekci „Víno a turistika“ a v interaktivní mapě.
•
Nosným produktem propagace jsou turistické průvodce „To nejlepší z vinařské turistiky na jižní Moravě“
a „To nejlepší z vinařské turistiky v Čechách“, které obsahují adresář vinařů, vinných sklepů a vinoték s vyznačenými certifikovanými subjekty a také textovou část věnující se certifikaci.
•
Na certifikovaná zařízení se pohlíží jako na elitní subjekty vinařské turistiky. Národní vinařské centrum
i Nadace Partnerství dávají těmto subjektům přednost při pořádání výletů s novináři a upřednostňují tato
zařízení při nabídce turistických cílů koncovým zákazníkům.
•
Propagace certifikovaných subjektů dále probíhá za pomoci spolupracujících médií, zejména prostřednictvím PR agentury Vinařského fondu ČR.
•
Certifikovaná zařízení jsou označena smaltovanými tabulkami s logem „Vína z Moravy“ nebo „Vína z Čech“
a nápisem v češtině i angličtině „Certifikace vinařské turistiky“ (tabulka musí být viditelně umístěna na
certifikovaném zařízení).
Certifikační kritéria vyžadují:
•
•
•
•
podnikání v daném oboru dle platné legislativy
určují požadavky na hygienu a čistotu provozu
vztah k tradiční vinařské kultuře, historickou hodnotu nebo jedinečnost zařízení
požadovaný rozsah a kvalitu samotných služeb
a podíl nabízeného sortimentu vín vyrobených
z hroznů vypěstovaných v ČR
Kritéria rovněž vyžadují zatřídění nabízených vín
a prezentaci vín z dané vinařské podoblasti. Splnění certifikačních kritérií posuzuje osoba k tomu
písemně oprávněná Národním vinařským centrem.
12 | vinařská oblast Čechy
www.vinazcech.cz/certifikace
www.vinazcech.cz | 13
TO NEJLEPŠÍ
vinařská oblast
ČECHY
PRAHA – Ať už si pro putování vinařskou oblastí
Čechy zvolíte kterýkoliv směr, Praze se nejspíš
nevyhnete. Za jejími krásami putují už dlouhá
staletí lidé z celého světa. Nad jedním z oken
Staroměstské radnice se už od roku 1518 skví
nápis Praga caput regni – Praha hlava království,
známe i Prahu zlatou a Prahu stověžatou. Co
byste rozhodně neměli vynechat?
Pražský hrad – monumentální komplex paláců,
kostelů, kaplí, nádvoří, náměstí a uliček v čele
s katedrálou sv. Víta, symbol více než tisíciletého
vývoje českého státu, někdejší sídlo českých
knížat a králů, dnes sídlo prezidenta České republiky. (www.hrad.cz)
Královská cesta – trasa historickým jádrem
Prahy, po níž projížděli budoucí čeští panovníci
ke korunovaci v katedrále.
Prašná brána – monumentální vstup do Starého Města; gotická stavba z r. 1475 vybudovaná
Matějem Rejskem. Stálá expozice Zbraně napříč
staletími vám představí zbraně a zbroje.
Staroměstské náměstí a Staroměstská radnice
s orlojem – nejstarší gotická část komplexu
s vyhlídkovou věží a arkýřovou kaplí zdobí orloj
z počátku 15. století, který je v provozu každou
celou hodinu od devíti ráno do devíti večer.
14 | vinařská oblast Čechy
Karlův most – nejstarší pražský most ze 14. století s jedinečnou barokní sochařskou výzdobou.
Staroměstská mostecká věž s nádhernými vyhlídkami je nejkrásnější bránou gotické Evropy.
Vše o mostě a jeho okolí se dozvíte v Muzeu
Karlova mostu, které najdete na Křížovnickém
náměstí 3. (www.muzeumkarlovamostu.cz)
Kampa – romantický ostrov s malebnými domky
a centrálním oválným náměstím, oddělený
Čertovkou, slepým ramenem Vltavy, od Malé
Strany. Skupina domů, mezi nimiž Čertovka protéká, je známá jako Pražské Benátky.
Malostranské zahrady – pět vzájemně propojených barokních zahrad na jižním úbočí
Pražského hradu. Z teras se otvírají kouzelné
pohledy na centrum Prahy, v letních měsících se
v zahradách často konají koncerty a společenské akce. (www.palacovezahrady.cz)
Židovské město – zachovalý celek významných
židovských památek evropského významu, prohlídky stálých expozic a jednotlivých objektů
(Maiselova, Pinkasova, Staronová, Španělská
a Klausová synagogy, Starý židovský hřbitov
a Obřadní síň) nabízí Židovské muzeum.
(www.zidovskemuzeum.cz)
Vyšehrad – legendární sídlo prvních českých
knížat, dnes barokní citadela s románskou
rotundou sv. Martina a gotickým kostelem
sv. Petra a Pavla. Na vyšehradském hřbitově je
pochováno více než 600 osobností českého
národa. (www.praha-vysehrad.cz)
Petřín – vrch s 60 metrů vysokou rozhlednou ve
stylu pařížské Eiffelovky, zrcadlovým bludištěm,
hvězdárnou, sady, zahradami a restauracemi.
Zoologická zahrada – nejstarší tuzemská zoologická zahrada. Lanovka, vláček, dětská hřiště,
restaurace, z centra Prahy sem plují výletní parníky. (www.zoopraha.cz)
www.praguewelcome.cz
VINICE SVATÁ KLÁRA V PRAZE-TROJI –
památkově chráněná vinice s rozlohou 3,5 ha je
součástí Botanické zahrady hlavního města Prahy.
Pěstují se tu hlavně bílé moštové odrůdy – Ryzlink
rýnský, Müller Thurgau, Tramín červený, Sauvignon,
Muškát moravský a Rulandské šedé, z modrých
odrůd Modrý Portugal. Část plochy patří stolním
hroznům a ukázkové vinici s rozsáhlou kolekcí moštových a stolních odrůd. Vinici zdobí barokní viniční
domek a kaple sv. Kláry, kterou podobně jako blízký
Trojský zámek nechal postavit kolem roku 1680 Václav Vojtěch ze Šternberka. Víno lze zakoupit pouze ve
vinotéce Svaté Kláry, která se také nachází přímo ve
vinici. | www.botanicka.cz
V I N I C E G R Ö B OV K A A V I N I Č N Í A LTÁ N
V PRAZE – pěknou tradici si uchovala pražská čtvrť
Vinohrady: věrna svému jménu dosud na svahu nad
Botičem pěstuje révu vinnou. Není jí mnoho a vína
z Gröbovky jsou spíše raritou, kterou najdete jen
v několika vinotékách, zdejší burčák ovšem můžete
ochutnat například v září při tradičním Vinohradském vinobraní. Vinice leží na ploše 1,7 ha v prudkém
svahu, kam se nedostanou obvyklé mechanizační
prostředky. Pěstuje se tu Ryzlink rýnský, Müller
Thurgau a Rulandské šedé, z modrých odrůd pak
Modrý Portugal, Rulandské modré, Svatovavřinecké
a Dornfelder. Dominantou vinice je Viniční altán, kde
se pravidelně konají ochutnávky vín.
www.vinicni-altan.cz
SVATOVÁCLAVSKÁ VINICE NA PRAŽSKÉM
HRADĚ – na svatého Václava českého bývá vína
nového, říká stará pranostika. Světec a český národní patron má od roku 2008 novou vinici, a to na
východním okraji Pražského hradu ve svahu nad
Chotkovou silnicí, v místě, kterému se říkávalo Opyš.
Na pozemku s rozlohou asi 7 000 metrů čtverečních
jsou vysazeny odrůdy Ruladské modré (Pinot Noir)
a Ryzlink rýnský, vyhlídkovou trasu lemuje přehlídka
dalších odrůd pěstovaných v České republice. Milovníkům kulinářských zážitků jsou k dispozici tři restaurace s neopakovatelnými výhledy na Malou Stranu,
Hradčany a Staré Město. | www.villarichter.cz
LITOMĚŘICE – kdysi druhé největší vinařské
město v Čechách. Ke katedrále sv. Štěpána se vztahuje darovací listina z roku 1057, která se zmiňuje
o okolních vinicích a vinařích a představuje dosud
nejstarší objevenou písemnou zprávu o českém
vinařství. Město má malebné historické centrum, obklopené gotickými hradbami, upravenými parkány,
vyhlídkovými terasami a parky. Ve zdejším gotickém
hradu láká k prohlídce expozice českého vinařství
spojená s degustačními prostory, archivem vín, konferenčním sálem a salonkem s gotickou kaplí. Dobu,
kdy si měšťané ukládali víno do sklepů svých domů,
připomíná historické podzemí, zpřístupněné jako lapidárium. Na tradice rovněž navazují Klášterní vinné
sklepy Litoměřice.
www.litomerice.cz | www.gotickyhrad.cz
VÝZKUMNÁ STANICE VINAŘSKÁ V KARLŠTEJNĚ – stanice, založená roku 1919, navazuje na
tradice karlštejnského vinařství. Již roku 1348 se
Beneš Krabice z Weitmile na stránkách Kroniky české
zmínil o záměru Karla IV. zřídit na svazích pod budou-
cím hradem vinice. Po předchozí domluvě můžete
navštívit vinici, kde je vysazena genofondová sbírka
asi 270 odrůd. | www.vurv.cz
MĚLNÍK – město na soutoku Labe a Vltavy je
centrem jedné z nejseverněji položených vinařských
oblastí v Evropě. Jeho dominantou je zámek, kostel
sv. Petra a Pavla se známou kostnicí, náměstí Míru
s radnicí a bývalý kapucínský klášter, kde sídlí Regionální muzeum s malou expozicí českého vinařství.
K prohlídce zve i expozice v historických vinných
sklepech na mělnickém zámku, sídle vinařské spo-
www.vinazcech.cz | 15
TO NEJLEPŠÍ
lečnosti Vinné sklepy Jiřího Lobkowicze. Prohlídky
zámeckých interiérů a sklepů doplňuje vinotéka
s nabídkou ochutnávek, pěknou vyhlídku na vinici si
můžete dopřát ze zámecké restaurace. Malá vinařská
výstava je k vidění též v mělnickém podzemí s unikátní 54 m hlubokou studnou, která v nejširším místě
těsně nad hladinou měří 4,543 metru a je zapsána
v české Guinessově knize rekordů jako nejširší u nás.
www.muzeum-melnik.cz | www.melnik.info
www.lobkowicz-melnik.cz
ROUDNICE NAD LABEM – pr vní písemné
doklady o pěstování révy vinné v okolí Roudnice
pocházejí z roku 1333, kdy město náleželo pražským
biskupům. Zámecké vinařství, patřící roudnické větvi
Lobkowiczů, vyrábí víno nepřetržitě od roku 1603
a v současné době pečuje o 75 ha vinic na stráních
kolem řeky Labe a v Liběchově. Nejznámější viniční
trať je Sovice v katastru Vetlé a Brzánek, o níž se dobové písemné prameny zmiňují již roku 1592.
www.roudnicenl.cz
www.lobkowiczke-vinarstvi-roudnice.cz
MOST A TERASY NA HNĚVÍNĚ – nad městem
Most se vypíná kopec Hněvín, na jehož vrcholku
kdysi stával královský hrad. Koncem 19. století byly
hradní zříceniny romanticky upraveny a dnes tu
najdete výletní restauraci, vyhlídkovou věž a hvězdárnu. Tradice mosteckého vinařství obnovili v roce
1967 v bývalém státním statku v obci Chrámce, asi
deset kilometrů jihovýchodně od Mostu. Réva vinná
se rovněž osvědčila jako rekultivační plodina na
16 | vinařská oblast Čechy
výsypkách hnědouhelných dolů, a tak dnes v okolí
Mostu najdete asi 85 ha nových vinic, dokonce se
podařilo opět osázet čedičové viniční terasy na Širokém vrchu a svazích Hněvína. Raritou je obnovená
hněvínská Nebeská vinice u černé borovice, kde
v březnu 2004 první sazenice Ryzlinku rýnského vysadili prezident Václav Klaus s chotí. Na památku této
události nese malá vinice jméno Livia.
O velkou část mosteckých vinic pečuje České vinařství Chrámce, které vedle tradičních odrůdových vín
vyrábí košer víno, vznikající pod dohledem rabína,
či víno určené pro pravoslavné obce v Čechách i na
Slovensku. Výběr nejlepších vín je archivován ve
sklepích přesunutého děkanského kostela, kde se
příležitostně pořádají ochutnávky.
www.imostecko.cz | www.ceske-vinarstvi.cz
STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK –
první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým
vyučovacím jazykem byla založena roku 1882, současný název nese od roku 1992. Život budoucích
vinařů se točí kolem školního statku Neuberk, který
obhospodařuje zhruba 18 ha vinic a hrozny zpracovává ve školním sklepním hospodářství Na Polabí.
Vína lze koupit přímo ze sklepa anebo ve vinotékách
a restauracích v Mělníku a v Praze.
www.zas-me.cz
VELKÉ ŽERNOSEKY – vinice v okolí Žernosek
obhospodařuje společnost Žernosecké vinařství.
Víno se vyrábí a zraje v historických vinných sklepech, které vybudovali kolem roku 1251 cisterciáci.
Skupinám nejméně 10 osob vinařství nabízí řízené
degustace a prohlídky sklepů, v zámečku je rovněž
k dispozici ubytování. Žernosecké vinobraní se koná
každoročně v září.
www.velke-zernoseky.cz
www.zernosecke-vinarstvi.cz
VINICE SV. VÁCLAVA NA CECEMÍNU – po
návrší mezi městečkem Všetaty a obcí Dřísy podle
legend kráčely dějiny českého vinařství. Na jižních
svazích Cecemína dala svatá Ludmila založit jednu
z prvních českých vinic. Tajům výroby vína se tu
prý zaučoval její vnuk svatý Václav, patron českých
vinařů. Vinice sv. Václava byla nedávno obnovena,
sv. Ludmilu připomíná malá kaplička u cesty, která na
Cecemín vede z Dřísů. | www.drisy.cz
KUTNÁ HORA – podobně jako jinde i v Kutné
Hoře patřily hlavní zásluhy na rozvoji vinařství církvi,
konkrétně cisterciáckému klášteru v Sedlci, založenému roku 1143. Dnes se o obnovu vinařských tradic
snaží společnost Vinné sklepy Kutná Hora, která
hospodaří systémem ekologického vinohradnictví.
Podniková prodejna, degustační prostory i sklepní
hospodářství sídlí v klášteře sv. Voršily na severním
okraji historického jádra města, po předchozí objednávce se sem můžete vypravit na ochutnávku vín.
Réva vinná se v Kutné Hoře a okolí pěstuje na 54 ha
vinohradů na tratích U všech svatých, Pod chrámem
sv. Barbory, Nad kapličkou, U borku a Na příčce. V historických vinohradech pod chrámem sv. Barbory
a Jezuitskou kolejí v Kutné Hoře si můžete prohlédnout různé způsoby vedení révy vinné i méně známé
odrůdy, které pěstovali naši předci, například Ryzlink
zlatý, Muškatel, Sauvignon šedý, Chrupku bílou a červenou či Tramín bílý, lidově zvaný Brynšt.
www.infocentrum.kh.cz | www.kutnahora.cz
www.vinokutnahora.cz
VINAŘSKÁ NAUČNÁ CYKLOTRASA V KUTNÉ
HOŘE – šest kilometrů dlouhý okruh začíná v historickém centru Kutné Hory na Palackého náměstí.
Značky vás povedou ulicemi Vladislavovou, Na
Sioně, Jiřího z Poděbrad a Zvonařskou a dál mírným
stoupáním až na kopec Sukov (285 m) na severním
okraji města, kde se rozkládají nejznámější a největší
novodobé kutnohorské vinice. Odtud se vrátíte zpět
do centra ke klášteru svaté Voršily.
www.vinokutnahora.cz
LITOMĚŘICKÁ VINAŘSKÁ STEZKA – okružní
20 km dlouhá trasa začíná v historickém centru Litoměřic a vede podél řeky Labe do Velkých Žernosek,
dále přes řeku Labe a poté skrze Opárenské údolí do
Lovosic. Cestu vám příjemně zkrátí výletní plavby;
kotviště výletních lodí jsou ve třech obcích na trase
stezky, a to v Litoměřicích, Lovosicích a Velkých Žernosekách. | www.vinnastezka.cz
GALERIE ČESKÝCH VÍN V KUKSU – k nejodlehlejším místům, zahrnutým do mělnické vinařské
podoblasti, patří vinohrad Nad zámkem s rozlohou
0,5 ha, obnovený v roce 2005. Nachází se v obci Kuks,
v těsném sousedství barokního Hospitalu hraběte
Šporka s unikátní kolekcí soch neřestí a ctností
od Matyáše Bernarda Brauna. Jsou v něm vysazeny
jednak tradiční burgundské odrůdy – Rulandské bílé,
šedé a modré, jednak světový unikát – sedm set keřů
staré a téměř již zapomenuté odrůdy našich předků
Tramín bílý, přezdívané Brynšt. Kromě toho můžete
ve sklepeních rozlehlého Hospitalu navštívit prodejní Galerii českých vín s obsáhlou kolekcí vín českých vinařů litoměřické i mělnické podoblasti anebo
se vypravit na vinobraní. | www.zamekkuks.cz
www.vinobranikuks.cz
KADAŇ – dominantou města je zřejmě nejdelší
zachovalé opevnění v Čechách s bránou, barbakánem a gotickou fortnou zvanou Katova ulička.
Pozornost milovníků historie přitahuje františkánský
klášter Čtrnácti svatých pomocníků založený v roce
1473, kde se zachovaly vzácné sklípkové gotické
klenby. V části objektu sídlí Městské muzeum
s mineralogickými a archeologickými expozicemi,
ukázkami těžby a zpracování nerostných surovin.
Areálem s kostelem, kaplí sv. Jana Křtitele, hrobkou
Lobkowiczů, křížovou cestou a zahradami vedou tři
prohlídkové okruhy. V roce 1998 byla Kadaň opět
zařazena mezi vinařské obce, protože v klášterních
zahradách vznikla vinice o výměře 0,5 hektaru, jedna
z nejsevernějších vinařských poloh v Evropě. Ve vinici je názorně představeno několik způsobů vedení
révy vinné, zajímavá je i ukázková tyčová chmelnice,
záhonky s bylinkami nebo ohrady s kozami a ovcemi.
Víno můžete ochutnat při tradičním vinobraní, spojeném s obřadem „zarážení hory“.
www.mesto-kadan.cz | www.kultura-kadan.cz
www.vinazcech.cz | 17
ROZHOVOR
VINAŘSKÉ ZÁŽITKY
vinaření je pro mě alchymie
ADAM PLACHETKA
Adam Plachetka se narodil v roce 1985 v Praze,
kde absolvoval Pražskou konzervatoř u profesora Luďka Löbla. Roku 2005 debutoval jako
basbaryton v Národním divadle v Praze. Představil se v operách po
celém světě, namátkově
v Bayerische Staatsoper
v Mnichově nebo v Royal
O p e ra H o u s e Co ve nt
Garden v Londýně. Od
září 2010 je stálým členem ansámblu Wiener
Staatsoper, kde se od
debutu objevil mimo jiné
jako Dulcamara (L’elisir d’amore), Guglielmo
(Così fan tutte), Figaro
nebo Don Giovanni. Věnuje se také koncertní
činnosti s mnoha českými orchestry a barokní
hudbě. Je laureátem řady soutěží, například MPS
Antonína Dvořáka. V současné době připravuje
nové CD Händelových oratorií.
Jak jste se k opernímu zpěvu dostal? Byl to
už od mládí Váš sen zpívat ve slavných operách po celém světě?
Ne tak docela. Na základní škole jsem sice zpíval
v Pražském dětském sboru, ale zároveň jsem se
věnoval spoustě jiných koníčků. Přijímací řízení
na konzervatoř jsem zkusil vlastně spíš z legrace
a pro všechny bylo překvapením, že jsem uspěl.
Původně jsem myslel, že vystuduji klasiku a pak
půjdu dělat muzikály, které mě tehdy dost bavily, ale jakmile jsem začal chodit pravidelně do
opery, byly všechny plány tytam. Opera si mě
naprosto získala a teď bych si život bez ní dovedl
těžko představit.
Nastudoval jste někdy postavu, k terá
Vám byla blízká nebo Vám přímo „mluvila
z duše“? Kterou postavu byste si ještě rád
zahrál?
Podle mého názoru je zajímavější se na jevišti
realizovat v postavách, které jsou jiné, než je
interpret v civilu. Figura, která by mi byla podobná, by pro mě nepředstavovala takovou
výzvu. Zároveň to činí naši profesi zábavnou.
Mám to štěstí, že repertoár, který mě baví,
zpívám většinu času, takže svá přání si plním.
Všeobecně se asi nejraději vracím k hudbě
Mozartově a Händelově, z rolí pak hlavně Don
Giovanni, Figaro nebo Guglielmo. A případných
18 | vinařská oblast Čechy
přání do budoucna by byla spousta. Musím ale
počkat, jakým směrem se bude můj hlas dál
vyvíjet. Zatím je to těžké odhadnout.
Víno a opera k sobě měly odjakživa blízko.
Existuje nějaký skladatel, jež se při komponování svých děl inspiroval u sklenky vína?
Určitě jich byla spousta. Zrovna zmiňovaný Mozart byl známý bohém a nevěřím, že by doba, ve
které skládal, byla výjimkou.
Jak je to u Vás s inspirací – je pro Vás dobré
české víno při studiu postav povoleným
stimulem?
Povolené je, ale jen při poslechu, případně
pročítání partitury. Se zpíváním samotným moc
dohromady nejde, protože hlasivky začnou po
požití i minimálního množství alkoholu fungovat úplně jinak, respektive fungovat přestanou.
Před zkouškou tedy není radno pít vůbec. Před
vystoupením je rozumné se držet od vína dál
i předcházející den.
Cítíte se být i přes svůj věk znalcem českého
vína, anebo jste zatím pouze příznivcem?
Na znalce se v žádném případě pasovat nebudu.
Rozeznám nějaké odrůdy a poznám, co mi
chutná. To je ale vše. Třeba bude někdy v budoucnu čas věnovat se vínu více dopodrobna.
Fascinuje mě totiž celý proces jeho výroby. Přes
léto jsem měl čas podívat se do několika sklípků
a popovídat si s vinaři. Je to pro mě alchymie,
a je krásné moci alespoň nahlédnout do jejich
kuchyní.
V Praze je mnoho krásných míst spojených
s vínem. Kam byste pozval své přátele na
příjemnou procházku a na skleničku?
Příliš času na procházky nevyšetřím, ale rozhodně můžu doporučit návštěvu altánku ve
vinici Gröbovka na Vinohradech, prohlídku
Trojského zámku s víny z nedaleké vinice svaté
Kláry nebo například Průhonický park a posezení v jeho okolí.
Momentálně pendlujete mezi Prahou a Vídní.
Jak a kde nejraději trávíte svůj volný čas?
V posledních letech jsem převážně ve Vídni
a do Prahy se dostanu zřídkakdy. Jak jsem již
napsal, volného času je bohužel pomálu. Když
se potřebuji odreagovat, tak se jdu – nejlépe do
přírody – proběhnout, nebo zaskočím na badminton. A sklenku vína si dám nejraději v klidu
s přáteli doma.
VINNÉ SKLEPY KUTNÁ HORA
Mladá rodinná společnost se sídlem v kutnohorském klášteře svaté Voršily se snaží obnovit zašlou
slávu a tisíciletou tradici pěstování révy vinné na
Kutnohorsku. Společnost nabízí vína zemská, jakostní
i jakostní vína s přívlastkem včetně vín slámových.
Jako jediná ve vinařské oblasti Čechy hospodaří v systému ekologického zemědělství.
V Kutné Hoře a okolí se réva pěstuje na 54 ha vinohradů na tratích U všech svatých, Pod chrámem sv.
Barbory, Nad kapličkou, U borku a Na příčce, ovšem
na dalším rozvoji českého vinařství se společnost
podílí také několika raritami. V roce 2005 byl obnoven
vinohrad Nad zámkem v Kuksu, který byl dosud znám
spíše jako perla vrcholného českého baroka než jako
vinařská obec. Obnova dalšího historického vinohradu pod chrámem sv. Barbory a Jezuitskou kolejí
v Kutné Hoře byla slavnostně zahájena v dubnu 2009.
Tady si můžete prohlédnout různé způsoby vedení
révy vinné i méně známé odrůdy, které pěstovali naši
předci, například Ryzlink zlatý, Muškatel, Sauvignon
šedý, Chrupku bílou a červenou či Tramín bílý, lidově
zvaný Brynšt.
Milovníkům vína a vinařské turistiky Vinné sklepy
Kutná Hora nabízejí ochutnávky a archivaci vín ve
vinných sklepích v Jaroměři a v Kutné Hoře. Součástí
služeb jsou i školení pro gastronomii či odborná školení pro firmy a skupiny zájemců.
Vinné sklepy Kutná Hora
Klášter svaté Voršily
Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora
tel.: +420 736 536 489, +420 605 265 245
e-mail: [email protected]
www.vinokutnahora.cz
ŽERNOSECKÉ VINAŘSTVÍ S.R.O.
Společnost založená v roce 1995 plynule navázala
na výrobní činnost Šlechtitelské stanice vinařské ve
Velkých Žernosekách. V současné době Žernosecké
vinařství obhospodařuje 31 hektarů viničních ploch
ve viničních tratích na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří ve vinařských
torii vinařství ve Velkých Žernosekách. Zájemci si
mohou objednat rovněž firemní posezení při víně,
přímo v areálu zámku se můžete také ubytovat anebo
si zámecké prostory pronajmout pro firemní večírky,
semináře, školení nebo menší rodinné oslavy. Vína
z Žernoseckého vinařství můžete ochutnat při rozmanitých společenských akcích včetně tradičního
vinobraní.
Žernosecké vinařství s.r.o.
Velké Žernoseky 1, 412 01 Litoměřice
Prodej vína: [email protected]
tel.: +420 606 070 011
Degustace, ubytování: [email protected]
tel.: +420 721 142 091
e-mail: [email protected]
www.zernosecke-vinarstvi.cz
obcích Velké Žernoseky, Žalhostice a Lovosice. Základními odrůdami pro výrobu bílých vín jsou Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské bílé, Rulandské
šedé, Tramín červený a Muškát moravský, na výrobu
červených vín jsou určeny odrůdy Modrý Portugal,
Svatovavřinecké, Rulandské modré a Dornfelder.
Po rozsáhlé rekonstrukci zámeckého areálu ve Velkých Žernosekách vinařství nabízí degustace vína
pro skupiny 12 až 48 osob, před vlastní degustací je
možné navštívit historické sklepy s výkladem o hiswww.vinazcech.cz | 19
... A NĚCO NAVÍC
prodloužený víkend
týdenní pobyt
NA KOLE POLABÍM
VE VINAŘSKÉ
OBLASTI ČECHY
1. den: Mělník – Hořín – Vliněves – Dolní Beřkovice
– Hněvice – Hošťka – Mastířovice – Brzánky – Roudnice nad Labem
2. den: Roudnice nad Labem – výlet na Říp – Vědomice – Černěves – Lounky – Křešice – Třeboutice
– Litoměřice
3. den: Litoměřice – Radobýl – Žalhostice – Velké Žernoseky – Libochovany – Porta Bohemica
První část sedmidenního putování strávíte v Praze –
a záleží jen na vás, jak dlouhý váš pobyt bude a zda si
do programu zařadíte k vinařským cílům také historické památky, muzea a další pozoruhodná místa. Pokud vám vyjde čas k poznání dalších zajímavostí na
českém venkově, pak se vám bude hodit náš itinerář.
Délka trasy: 75 km
Cyklistická trasa vede malebným labským údolím, kolem vinohradů na jeho stráních, přes četná historická
města a úrodnými rovinami kolem bájné hory Říp. Pokud se chcete podívat až na jeho vrcholek k rotundě sv.
Jiří, nechte bicykly dole na parkovišti, svahy Řípu jsou
strmé a na cestách se každý den pohybuje plno pěších
výletníků.
... a něco navíc
Na Křížovnickém náměstí na Starém Městě v centru
Prahy, v těsném sousedství Karlova mostu, stojí barokní viniční sloup se sochou sv. Václava, ověnčený
kamennými úponky révy vinné. Připomíná úřad hor
viničních, který na Křížovnickém náměstí sídlil více
než 400 let. Tato instituce obstarávala veškerou administrativu, spojenou s pěstováním révy vinné. Kolem
sloupu jsou fragmenty dlažby z Juditina mostu.
1. den
Praha – Botanická zahrada v Troji (vinice Svatá Klára, vinotéka) – Trojský zámek (historické interiéry, zahrada) –
městská část Vinohrady (vinice Gröbovka, Viniční altán,
ochutnávky, posezení)
2. den
Praha – Pražský hrad (katedrála sv. Víta, Zlatá ulička,
Národní galerie) – Královská zahrada (letohrádek královny Anny) – Svatováclavská vinice (vinice, restaurace)
– Malostranské palácové zahrady (bývalé vinice) – Karlův most (viniční sloup)
3. den
Karlštejn (Výzkumná stanice vinařská, genofond révy
vinné, prohlídky vinic, hrad, několik muzeí) – Starý Plzenec (prohlídka Bohemia Sekt Centra, dvouhodinový program pro skupiny 10 až 45 osob s ochutnávkou sektů)
4. den
Kutná Hora (vinné sklepy, prohlídky a degustace, historické centrum, chrám sv. Barbory, Muzeum českého stříbra a středověký důl, Alchymistické muzeum, kostnice,
vinařská naučná cyklotrasa) – zámek Kačina (expozice
Národního zemědělského muzea, park)
5. den
Hospital Kuks (historický areál, prohlídka interiérů a zahrad, Galerie českých vín, sochy M. B. Brauna, obnovený
vinohrad) – Jaroměř-Josefov (někdejší vojenská pevnost
Josefov, prohlídka města a podzemních chodeb)
6. den
Dřísy (obnovená Vinice sv. Václava) – Mělník (prohlídka
města, zámek, vinotéka a restaurace, prohlídka vinných
sklepů, expozice vinařství v Regionálním muzeu, kostnice a historické podzemí) – Roudnice nad Labem (prohlídka města, zámecké vinařství, galerie)
7. den
Litoměřice (prohlídka historického centra, dům Kalich,
hradby, parkány, Jezuitská hvězdárna, prohlídky vinných sklepů) – Velké Žernoseky (prohlídky vinných sklepů) – Porta Bohemica – Most (viniční terasy na Hněvíně)
– Kadaň (obnovená vinice ve františkánském klášteře)
KUDY A KAM
CO A KDY
... a něco navíc
Královské stříbření
VÍNO Z „KALAMÁŘŮ“
KALICH
A SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI V KUTNÉ HOŘE
Do originálních lahví ve tvaru kalamáře o obsahu 0,4
nebo 0,8 l se mělnické víno stáčelo už koncem 19. století. Jejich tvar byl inspirován středověkou kameninovou nádobou, objevenou při výkopových pracích na
zámeckém nádvoří. V roce 1913 opustily sklep mělnického zámku první „kalamáře“ s novou etiketou s motivem zámecké vinice sv. Ludmily a záhy sklidily úspěchy
na výstavách v Bruselu a Montrealu. Vinné sklepy Jiřího Lobkowicze do těchto láhví stáčí tradiční známkové víno Ludmila, vyráběné z odrůd Müller Thurgau
a Modrý Portugal. Vína, oblíbená díky originálnímu
tvaru láhve i nadprůměrné kvalitě, můžete ochutnat
přímo v zámecké restauraci s vyhlídkou na pověstné
vinice.
Jednou z dominant půvabného litoměřického náměstí
je dům s neobyčejnou věží zvaný Kalich, sídlo městského úřadu a informačního centra. V letech 1570–80
jej pro rodinu Mrázů z Milešovky postavil italský renesanční architekt Ambrose Balli. Věž neobvyklého
tvaru měla symbolizovat číši vína, protože Mrázové
zastávali úřad perkmistra hor viničních, tedy jakéhosi
dobového ředitele městských vinohradů. Podobnou
ozdobu bychom našli také v německém městě Torgau,
o pár desítek kilometrů dál po řece Labi.
Pokud se do Kutné Hory vypravíte koncem června,
nenechte si ujít Stříbření, rozmarnou gotickou slavnost, kdy do města přijíždí český král Václav IV.
s královnou Žofií Bavorskou a symbolicky otvírají
turistickou sezonu. Naopak příjemným zakončením
léta jsou Svatováclavské slavnosti poslední sobotu
v měsíci září se zajímavým a ryze současným programem pro děti i dospělé, kde se míchají rozmanité
styly a žánry. Obě slavnosti provází program pro celou rodinu – hudba, tanec, historický šerm, jarmarky,
gastronomické hody a výstavy vín s ochutnávkami.
Kde a kdy: Kutná Hora, červen a září
www.stribreni.cz, www.kutnahora.cz
Žernosecké
VINOBRANÍ
Oslavy vína a vinařství ve Velkých Žernosekách provázejí ochutnávky vín a burčáku, barvitý večerní
průvod obcí s loučemi, historická hudba, šermíři
a tradiční dražba obřího hroznu révy vinné. Připraven
je i pestrý program pro děti.
Kde a kdy: Velké Žernoseky, polovina září
www.velke-zernoseky.cz
Vinařské
LITOMĚŘICE
Vinařské Litoměřice je prodejní a soutěžní výstava vín,
prezentace vinoték, vinařských potřeb a vinařské literatury s mezinárodní účastí. Koná se každoročně během
dubna v Městském kulturním zařízení v Litoměřicích.
Kde a kdy: Litoměřice, duben
www.ortopedicke-centrum.cz
MĚLNICKÉ VINOBRANÍ
První mělnické vinobraní se konalo roku 1911. Slavnost ve stylu lidové veselice měla oživit zájem o mělnická vína v době vzrůstající konkurence vinařů
z tuzemska i zahraničí.
Druhého vinobraní v roce 1922 se zúčastnil prezident
Masaryk a od roku 1933 s výjimkou období druhé
světové války se slavnost pořádá pravidelně. Oslavy
probíhají na několika místech historického centra,
k vidění jsou šermířské souboje, dobové tance, koncerty a kejklíři. Vrcholem oslav je sobotní večer, kdy
do města přijíždí Karel IV. s družinou, aby zkontroloval úrodu révy vinné a ochutnal Mělničinu. Na počest
vzácné návštěvy se koná ohňostroj.
Kde a kdy: Mělník, druhá polovina září
www.melnicke-vinobrani.cz
22 | vinařská oblast Čechy
Litoměřické
VINOBRANÍ
Na litoměřické oslavy vína a vinařství přijíždí Karel IV.
se svými rytíři už v pátek večer, v sobotu odpoledne
městem prochází velký historický průvod a císař se
oficiálně vítá s představiteli města. Na oba dny je připravena historická scéna s koňmi, císařským dvorem
a vojenským ležením.
Kde a kdy: Litoměřice, konec září
www.vinobranilitomerice.cz
Slavnostní galavečer
Pardubický
VINAŘSTVÍ ROKU 2012
FESTIVAL VÍNA
Vinařství roku mělo svou premiéru v roce 2010, vyhlášením vítěze „Vinařství roku 2009“. Je to jediná
soutěž v České republice posuzující vinařské společnosti komplexně – tedy nejen na základě kvality
vyráběného vína, ale také podle toho, jak svým podnikáním přispívají k pozvednutí, rozvoji a modernizaci oboru vinařství. „Vinařství roku“ je oceněním,
které každoročně uděluje Svaz vinařů České republiky. Slavnostní galavečer se uskuteční 28. 3. 2013
od 19.00 hod., v pražské Lucerně. V průběhu večera
budou předány vítězům ocenění v kategoriích:
Během víkendu na konci srpna patřívají Pardubice
milovníkům vína. Oslavy jsou zároveň mohutnou
osvětou vína; ochutnávky provází praktické ukázky
výroby vína, soutěže vín v několika kategoriích
a hlavně vinařská noc s ohňovou show a doprovodným programem na Pernštýnském náměstí.
Kde a kdy: Pardubice, konec srpna
www.pardubickyfestivalvina.cz
Vinařství roku 2012
Enolog roku 2012
Vindemia publica – cena veřejnosti
Vindemia acta – novinářská cena
Od 21.00 hod. proběhne v degustační zóně ochutnávka nového ročníku kolekce Salonu vín České republiky 2013.
Kde a kdy: Praha, březen www.vinarstviroku.cz
KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ
Ačkoli se říká, že svatý Václav víno chrání, po něm
bude vinobraní, slavnosti pod známým hradem podobně jako jinde také kraluje císař Karel IV. Čekají vás
ochutnávky karlštejnských vín a burčáku, kulinářské
speciality, přehlídky dobového odívání od gotiky po
renesanci, výuka historických tanců, vystoupení po-
lykačů ohně, fakírů a dvorních mágů, velký královský
rytířský turnaj, středověký jarmark a samozřejmě historický průvod.
Kde a kdy: Karlštejn, konec září
www.mestys-karlstejn.cz
TROJSKÉ VINOBRANÍ V PRAZE
Do pořádání vinobraní a různých slavností vína se
vrhla řada pražských obvodů a městských částí. Vinobraní v Trojském zámku se odehrává přímo pod
vinicí Svaté Kláry a ochutnává se tu burčák a vzorky
vín jak z pražských vinic, tak z dalších míst Čech i Moravy. Velký úspěch mívá tradičně Cimbálová muzika
pražského Slováckého krúžku, prohlídka zámeckých
vinných sklepů a program pro děti, který probíhá
v zahradách Trojského zámku a zdejším slavném bludišti.
Kde a kdy: Trojský zámek v Praze, září
www.mctroja.cz
www.vinazcech.cz | 23
SEZNAM VINAŘSTVÍ,
VINNÝCH SKLEPŮ A VINOTÉK
Legenda:
Název vinařského zařízení
vinařská obec, adresa zařízení, PSČ, telefony
e-mail a webové stránky
Vinárna U Divocha
Most, Budovatelů 382, 434 01, tel.: 476 441 315, 603 820 535
e-mail: [email protected], www.ceske-vinarstvi.cz
Zámecké vinařství Třebívlice
Třebívlice, Mlýnská 59, 411 15, tel.: 605 524 115
e-mail: [email protected], www.twine.cz
Certifikované služby vinařské turistiky
Zařízení, která splnila kriteria certifikace služeb vinařské turistiky realizované Národním vinařským centrem
a Nadací Partnerství. Jedná se o zařízení, která reprezentují to nejlepší z vinařské turistiky v Čechách a na
Moravě. Více o certifikaci na www.vinazcech.cz/certifikace.
Certifikované vinařství
Certifikované ubytování s vinařskou tematikou
Certifikovaný vinný sklep
Certifikovaná restaurace s vínem
Ústecká banka vín s.r.o.
Ústí nad Labem, Špitálské náměstí 3, 400 01, tel.: 475 200 451, 608 480 284
e-mail: [email protected], www.skvelavina.cz
Hrabkovský Pavel
Velké Žernoseky 92, 412 01, tel.: 606 750 343
e-mail: [email protected]
Rodinné vinařství Mikulenkovi
Velké Žernoseky 17, 412 01, tel.: 774 001 890, 777 153 743
e-mail: [email protected], www.mikulenkovi.cz
Certifikovaná vinotéka
Ostatní služby vinařské turistiky
Žernosecké vinařství s.r.o.
Vinařství – výrobce vína, je u něj možné zakoupit
víno, většinou s možností degustace nabízeného
vína.
Občerstvení – zařízení má ve stálé nabídce nebo na
objednání možnost studeného či teplého občerstvení.
Vinný sklep – posezení přímo v prostorách vinného
sklepa nebo lisovny s možností degustace vín a občerstvením.
Pravidelná provozní doba – zařízení má pravidelnou otevírací dobu.
Vinotéka – specializovaný obchod s vínem s nabídkou zejména tuzemského lahvového vína, firemní
prodejny vín, obecní vinotéky atd.
Nepravidelná provozní doba – návštěvu zařízení
je potřeba nejdříve telefonicky domluvit.
Ubytování – hotel, penzion, popř. jiné ubytování
přímo spojené s prostorami vinařství či vinného
sklepa.
Vyrábíme jakostní i přívlastková vína z nejseverněji položených vinic v České republice v historických zámeckých vinných sklepech, které byly
postupně budovány již od poloviny 13. století.
Velké Žernoseky 1, 412 01
tel.: 416 747 128
e-mail: [email protected]
www.zernosecke-vinarstvi.cz
Novozámecké vinařství – Martin Benda
Zahrádky, Karasy, 471 01, tel.: 773 606 171
e-mail: [email protected]
Služby vinařské turistiky jsou řazeny abecedně dle vinařských obcí a názvu zařízení.
Služby vinařské turistiky – vinařská podoblast litoměřická
Služby vinařské turistiky – vinařská podoblast mělnická
Klášterní vinné sklepy Litoměřice – Agrofrukt Kamýk
Litoměřice, Velká Dominikánská 11, 412 01, tel.: 416 732 829, 723 164 904
e-mail: [email protected]
Víno Sýkora, s.r.o. – vinotéka Karlštejn
Karlštejn, Příhon 42, 267 18, tel.: 725 781 630, 608 977 179
e-mail: [email protected], www.vinosykora.cz
Čajovna – vinotéka Lovosice
Lovosice, Václavské náměstí, 410 02, tel.: 724 482 810, 777 184 890
e-mail: [email protected], www.peknavinazcech.cz
Výzkumná stanice vinařská Karlštejn
Karlštejn 98, 267 18, tel.: 311 681 131
e-mail: [email protected], www.vurv.cz
Zdeněk Vybíral – Vinařství Sv. Tomáše Malé Žernoseky
Malé Žernoseky, Nová, 410 02, tel.: 605 256 507
e-mail: [email protected], www.vinarstvisvtomase.cz
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně,
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
Karlštejn 98, 267 18, tel.: 311 681 131
e-mail: [email protected], www.vurv.cz
České vinařství Chrámce s. r. o.
Most, Chrámce 32, 434 01, tel.: 476 110 325, 603 383 846
e-mail: [email protected], www.ceske-vinarstvi.cz
Jiří Puc – BELA MOST
Most, Alej B. Němcové 329, 434 01, tel.: 476 106 666, 476 106 667
e-mail: [email protected]
Rozmarná vinotéka
Most, Chomutovská 2229/28, 434 01, tel.: 776 879 794
e-mail: [email protected], www.rozmarnavinoteka.cz
24 | vinařská oblast Čechy
Vinařství Konárovice
Konárovice, Hlavní 306, 281 25, tel.: 724 929 374
e-mail: [email protected], www.vino-konarovice.cz
Vinotéka Sommelier Kralupy
Kralupy nad Vltavou, Fibichova 464, 278 01, tel.: 777 238 085
e-mail: [email protected]
Galerie českých vín
Kuks 81, 544 43, tel.: 608 113 020
e-mail: [email protected], www.siduri.cz
www.vinazcech.cz | 25
SEZNAM VINAŘSTVÍ,
VINNÝCH SKLEPŮ A VINOTÉK
Dýmky-doutníky-víno
Kutná Hora, Barborská 36, 284 01, tel.: 327 511 134, 776 134 200
e-mail: [email protected], www.dymky-doutniky-vino.cz
Domus Vini
Praha 2, U Kanálky 3, 120 00, tel.: 602 232 000, 602 614 633
e-mail: [email protected], www.e-wineshop.cz
Vinné sklepy Kutná Hora, s. r. o.
Sklep Grébovka
Praha 2, 120 00, tel.: 774 803 293
e-mail: [email protected], www.sklepgrebovka.cz
Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o. jsou rodinnou společností, která si dala do vínku obnovit zašlou
slávu a dlouholetou tradici pěstovaní révy na Kutnohorsku. První písemná zmínka o vinařství
na Kutnohorsku pochází z Kosmovy kroniky z roku 1101. V Kutné Hoře a okolí firma pěstuje
révu na 54 ha vinohradů na tratích U všech svatých, Pod chrámem sv. Barbory, Nad kapličkou,
U borku a Na příčce. Hrozny produkuje také na 0,5 ha obnoveného vinohradu Nad zámkem
v Kuksu. Zdejší vína jsou plná, minerální a kořenitá.
Společnost jako jediná ve vinařské oblasti Čechy
hospodaří systémem ekologického vinohradnictví.
Od roku 2009 nesou jejich vína označení BIO.
Kutná Hora
Jiřího z Poděbrad 288, 284 01
tel.: 736 536 489, 736 536 488
e-mail: [email protected]
www.vinokutnahora.cz
Vinotéka Labyrint
Praha 2, Mánesova 60, 120 00, tel.: 603 303 905
e-mail: [email protected], www.vinotekalabyrint.cz
Vinotéka Dejvice
Praha 6, Rooseveltova 49, 160 00, tel.: 775 225 616
e-mail: [email protected], www.vinotekypraha.cz
Obchod vínem U vinic
Praha 9, Pešlova 132/8, 190 00, tel.: 603 903 002
e-mail: [email protected]
Vinotéka U Kamenného domu
Kutná Hora, Václavské nám. 176, 284 01, tel.: 327 516 757, 777 722 704
e-mail: [email protected], www.vinokh.cz
Vinařské Družstvo Svatý Václav
Praha 9, Prosecká, 190 00, tel.: 728 122 480
e-mail: [email protected], www.machalka.cz
Žáček Jozef
Kutná Hora, Slavíkova 575, 284 01, tel.: 604 282 717, 731 580 363
e-mail: [email protected]
Vinotéka Naskok
Praha 9, Veltruská 31, 196 00, tel.: 777 562 964
e-mail: [email protected]
Vinotéka Loděnice
Loděnice, Husovo náměstí 67, 267 12, tel.: 728 410 432
e-mail: [email protected], www.vino-vrskova.cz
Bc. Luděk Vondrák-vinařství
Mělník, Štorchova stezka 651, 276 01, tel.: 315 670 205, 737 153 293
e-mail: [email protected], www.vino-melnik.cz
Česká zemědělská univerzita – Školní zemědělský podnik Lány
Mělník, Chloumecká 1717, 276 01, tel.: 731 117 242
e-mail: [email protected], www.lany.czu.cz
Lobkowiczké vinařství Zámek Mělník
Mělník, Svatováclavská 19/16, 276 01, tel.: 315 622 121, 775 857 781
e-mail: [email protected], www.lobkowicz-melnik.cz
Mělnické vinařství Kraus
Mělník, Přístavní 1282, 276 01, tel.: 315 670 062
e-mail: [email protected], www.vinarství-kraus.cz
Modrá Hvězda
Mělník, náměstí Míru 50, 276 01, tel.: 315 623 444, 720 236 109
e-mail: [email protected]
Školní statek Mělník
Mělník, Na Polabí 411, 276 01, tel.: 315 636 235, 606 633 591
e-mail: [email protected], www.zas-me.cz
Užij si nejlepší
NÁKUPNÍ výlet!
75
obchodů
I Adidas
I Cyklo Point
I Diesel
I Gaudí
I Geox
I Guess
I Klenoty Aurum
I Mustang
I Levi‘s
I Nike
I Skiny Huber
200 světových značek
6
kaváren a restaurací
kadeřnický salón
dětský koutek
Vinařství Bettiny Lobkowicz Mělník
Mělník, Plavební 754, 276 01, tel.: 315 622 108
e-mail: [email protected], www.lobkowicz-vinarstvi.cz
Vinařství Hána Miloš
Mělník, Vehlovice 3081, 276 01, tel.: 605 268 360
e-mail: [email protected]
ČSZ ZO Vinice Modřany
Praha 12, Chuchelská 1, 143 00, tel.:
e-mail: [email protected], www.modranskavinice.com
26 | vinařská oblast Čechy
Hatě u Znojma
vedle Excalibur City
Otevřeno denně od 10 do 21 hod.
Chvalovice 196 – Hatě | 669 02 Znojmo | E-mail: [email protected]
tel.: +420 515 266 999 | GPS: 48° 45‘ 47“ N | 6° 3‘ 45“ E
Staňte se fanouškem: www.facebook.com/freeport.cz
www.freeport.cz
Levnější po celý rok o
30 - 70%
SEZNAM VINAŘSTVÍ, VINNÝCH SKLEPŮ A VINOTÉK
Vinotéka Vinařství U kapličky
Praha 9, Vysočanská 20, 190 00, tel.: 725 267 037
e-mail: [email protected],
www.vinoteka-ukaplicky.cz/praha-prosek-billa.html
Botanická zahrada hl. m. Prahy
Praha-Troja, Nádvorní 134, 171 00, tel.: 234 148 111, 736 621 744
e-mail: [email protected], www.botanicka.cz
Vinařství Petr Rychtařík
Slaný, Revoluční 19, 274 01, tel.: 312 525 871, 606 620 682
e-mail: [email protected], www.vinarstvikvic.cz
Vinotéka U Jana Amose
Slaný, Komenského náměstí 690, 274 01, tel.: 775 601 128
e-mail: [email protected], www.vinobohemia.com
Vinotéka U Velvarské brány
Slaný, Masarykovo nám. 138, 274 01, tel.: 603 255 872
e-mail: [email protected], www.uhrusky.cz
Vinotéka Viničná
Štětí, Viničná 294, 411 08, tel.: 723 285 227
e-mail: [email protected], www.vinotekavinicna.webnode.cz
Služby vinařské turistiky – mimo vinařské podoblasti
Miloš Pálek
Úvaly, Kollárova 733, 250 82, tel.: 606 600 044
[email protected], www.vinnydvuruvaly.cz
BOHEMIA SEKT a.s.
Starý Plzenec, Smetanova 220, 332 02, tel.: 377 197 116, 377 197 111
[email protected], www.bohemiasekt.cz
Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem s.r.o.
Roudnice nad Labem, Zámek 1, 413 01, tel.: 602 612 326
[email protected], www.lobkowiczke-vinarstvi-roudnice.cz
Zdroj – registrované subjekty na www.vinazcech.cz
Poznámky:
28 | vinařská oblast Čechy
KALENDÁŘ VINAŘSKÝCH AKCÍ
LEDEN
28. 3. 2013
VINAŘSTVÍ ROKU 2012
28. 1.1. 2. 2013
SOMMELIERSKÝ KURZ
Praha, Lucerna, Velký sál
Praha 8,
Vysoká škola hotelová,
Svídnická 506
Kurz pro začínající i pokročilé přátele vína je
určen majitelům, manažerům a zaměstnancům restaurací a vinoték, pedagogům středních hotelových škol i amatérům – zájemcům
o poznání sommelierství jako specifické profese v gastronomii.
tel.: 283 101 175
kontakt: Jan Žufan
e-mail: [email protected]
www.vsh.cz
KALENDÁŘ
VINAŘSKÝCH AKCÍ
VÁŽENÍ PŘÍZNIVCI VÍNA,
tento kalendář má za úkol zjednodušit Vám orientaci v pestré nabídce vinařských akcí, které proběhnou
v roce 2013 v Čechách. Naleznete jich zde téměř čtyřicet a jsou řazeny podle data konání.
ÚNOR
9.10. 2. 2013
SUD ZA SUDEM
Slaný – Kvíc,
Vinařství Petr Rychtařík,
objekt Stavimatu
Řízená ochutnávka mladých vín ze slánské
vinice. Vstupné 170 Kč zahrnuje 12 vzorků,
pečivo, Dobrou vodu 0,5 l. Možnost zakoupení
studeného občerstvení.
Čas: 15.20–18.30 hod.
Rezervace na tel. 723 860 217.
Nejaktuálnější informace o vinařských akcích najdete na webových stránkách:
www.vinazcech.cz
tel.: 723 860 217, 606 620 682
kontakt: Jana Isopová
e-mail: [email protected]
www.vinarstvikvic.cz
Přejeme Vám mnoho krásných chvil strávených s přáteli při sklence dobrého vína.
13. 2. 2013
VÍNO A SÝRY
Ústí nad Labem,
Muzeum města Ústí nad Labem
Seznámení veřejnosti s víny, sýrovými produkty a jejich degustace.
tel.: 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
BŘEZEN
23. 3. 2013
FESTIVAL VÍNA JIHLAVA
2013
Jihlava,
DKO – Společenský sál Domu
kultury, Tolstého 2
Vážení přátelé vína, zveme Vás na jedinečnou
vinařskou přehlídku v srdci Vysočiny, kde se
bude víno nejen degustovat, ale zejména
budete mít možnost zakoupit si kvalitní víno
přímo od vinařů. Celou atmosféru doplní bohatý kulturní program za doprovodu cimbálové muziky a řady zajímavých hostů.
Cena vstupenky je 130 Kč.
tel.: 734 335 343
kontakt: Tereza Křížová
e-mail: [email protected]
www.festival-vina-jihlava.cz
30 | vinařská oblast Čechy
vín. Sobotní doprovodný program výstavy
je „Víno a zdraví“ a „Víno a pokrmy“. Součástí výstavy je soutěž vín, která se koná 26.
3. 2013 v hotelu Koliba v Litoměřicích. Pořadatel výstavy je ORTOPEDICKÉ CENTRUM
s.r.o., Ústí nad Labem (www.ortopedickecentrum.cz).
„Vinařství roku 2012“ je oceněním, které každoročně uděluje Svaz vinařů České republiky.
Ocenění má za cíl každoročně vybrat nejlepší
vinařskou firmu (fyzickou nebo právnickou
osobu), která svým podnikáním v oboru vybočuje z řady ostatních vinařství v ČR.
tel.: 606 743 231
kontakt: Martin Půček
e-mail: [email protected]
www.vinarstviroku.cz
DUBEN
4.20. 4. 2013
TÁBORSKÝ FESTIVAL
VÍNA 2013
Tábor, Vinotéka U Černého
kocoura a zeleného stromu,
restaurace Goldie hotelu Nautilus,
velký a malý sál Střelnice, Divadlo
Oskara Nedbala, Muzeum
čokolády a marcipánu
Vážení milovníci vína a gastronomie, Táborský festival vína je nejdelším festivalem vína
a gastronomie v ČR a také největší přehlídkou
českých a moravských vín na jihu Čech. Součástí jsou nejen řízené degustace, ale také
různé přednášky, výstavy, divadla, vzdělávací
akce a gastronomické večery.
V pátek 12. 4. 2013 proběhne v 15.00 hod.
slavnostní zahájení jedenáctého ročníku Vinařských Litoměřic, v 16.00 hod. předání
zlatých a stříbrných medailí ze soutěže,
v 17.00 hod. se bude konat slavnostní ceremoniál, společenský večer od 20.00 hod. na
gotickém hradě Litoměřice. Doprovodné
programy probíhají v sobotu 13. 4., program
„Víno a pokrmy“ po celý den, program „Víno
a zdraví“ od 14.00 hod. do 16.00 hod. Řízené
degustace po oba dva dny výstavy dle harmonogramu.
tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
18.19. 4. 2013
DNY VÍNA  BENEDIKT MOST
Most,
Sportovní a vzdělávací centrum
BENEDIKT MOST
tel.: 777 836 699, kontakt: Jiří Blafka
e-mail: [email protected]
www.festival-vina.cz
Ve dnech 18. a 19. dubna 2013 od 15.00 do
21.00 proběhne degustační setkání vinařů
z Moravy a Čech s příznivci vína ze severu Čech
ve Sportovním a vzdělávacím centru BENEDIKT
MOST. Jedná se již o 3. ročník této akce.
6.7. 4. 2013
9. ROČNÍK OCHUTNÁVKY
ČESKÝCH VÍN VE SLANÉM
tel.: 602 484 920, 776 550 755
kontakt: Jiří Puc, Alena Papežová
e-mail: [email protected]
www.belamost.cz
Slaný – Kvíc, Vinařství Petr
Rychtařík, objekt Stavimatu
Neřízená ochutnávka cca 100 vzorků svezených z celé české vinařské oblasti od malo
i velkovýrobců. Vstupné 150 Kč dámy, 210 Kč
páni, smíšený pár pak 320 Kč. Sobota 10.00–
18.00 hod., neděle 10.00–16.00 hod. Občerstvení zajištěno. Další info 723 860 217. Vstup
pro širokou veřejnost bez rezervace.
tel.: 723 860 217, 606 620 682
kontakt: Jana Isopová
e-mail: [email protected]
www.vinarstvikvic.cz
12.13. 4. 2013
XI. VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE
Litoměřice,
Dům kultury a gotický hrad
Vinařské Litoměřice je výstava českých
a moravských vín s mezinárodní účastí.
Koná se v pátek 12. 4. a v sobotu 13. 4. 2013,
po oba dva dny od 10.00 do 19.00 hod. Jde
o jednu z nejvýznamějších výstav českých
KVĚTEN
4. 5. 2013
VÍTÁNÍ JARA NA KUKSU
Kuks,
celý areál
Otevření turistické sezony, prohlídky vinohradu a degustace vín, začátek v 10.00 hod.
tel.: 606 604 852
kontakt: Ivan Nehera
e-mail: [email protected]
www.siduri.cz
18.19. 5. 2013
APETIT FESTIVAL PLZEŇ
Plzeň, Park za OC Plzeň Plaza,
Radčická 2
Prezentace 10 vinařství, soutěžní přehlídka
15 top restaurací a 20 pivovarů, prezentace
regionálních potravin, kaváren, gurmánských
specialit a farmářské trhy. Kuchařské show
www.vinazcech.cz | 31
KALENDÁŘ VINAŘSKÝCH AKCÍ
Zdeňka Pohlreicha, známých osobností a špičkových šéfkuchařů, prezentace sommelierů.
tel.: 608 837 575, kontakt: Petr Jirásek
e-mail: [email protected]
www.apetitfestival.cz
ČERVEN
8. 6. 2013
KOŠT VÍN
Roudnice nad Labem, Nádvoří
Lobkowiczkého roudnického
zámku
Přehlídka místních vinařství a vinařů, ochutnávky nového ročníku.
tel.: 777 143 311
kontakt: Roudnická vinotéka
e-mail: [email protected]
www.roudnicka-vinoteka.cz
8. 6. 2013
VÍNO, SÝRY A PEČIVO
Kutná Hora, Vinné sklepy Kutná
Hora, s.r.o., Klášter sv. Voršily,
Jiřího z Poděbrad 288
Přijďte ochutnat zajímavé kombinace vín, sýrů
a pečiva.
tel.: 736 536 489
kontakt: Lenka Kociánová
e-mail: [email protected]
www.vinokutnahora.cz
14.15. 6. 2013
LITOMĚŘICKÝ HROZEN
Litoměřice, Hrad Litoměřice,
Tyršovo náměstí 68
Dvoudenní soutěžní, prezentační a prodejní výstava vín z Čech a Moravy startuje
v 10.00 hod. v oba dva dny. Vína lze ochutnávat a kupovat až do 19.00 hod. Součástí
výstavy hudební vystoupení kapel a vyhlášení
Championa výstavy.
tel.: 416 533 188, 734 678 201
kontakt: Centrum cestovního ruchu
Litoměřice, p.o. – Lenka Gottwaldová
e-mail: [email protected]
www.hradlitomerice.cz
15. 6. 2013
CYKLOŠABAT DOMOUSNICE
 6. ROČNÍK
Domousnice u Mladé Boleslavi,
Vinotéka Živa – budova bývalé ZŠ
Již šestý ročník cyklistického výletu krajem
Bedřicha Smetany a Českým rájem. V 17.00 hod.
řízená degustace vín Vinařství Šabata s.r.o. na
zahradě Vinotéky Živa. Degustace přístupná
i těm, kteří se cyklovýletu nezúčastní.
tel.: 605 180 835, kontakt: Donát Jaroslav
e-mail: [email protected]
www.vinarstvisabata.cz
29.30. 6. 2013
APETIT FESTIVAL PARDUBICE
Pardubice, Dostihové závodiště
Pardubice, Pražská 607
Prezentace 10 vinařství, soutěžní přehlídka
15 top restaurací a 20 pivovarů, prezentace
regionálních potravin, kaváren, gurmánských
32 | vinařská oblast Čechy
specialit a farmářské trhy. Kuchařské show
Zdeňka Pohlreicha, známých osobností a špičkových šéfkuchařů, prezentace sommelierů.
tel.: 608 837 575, kontakt: Petr Jirásek
e-mail: [email protected]
ČERVENEC
30.31. 7. 2013
VINOFORUM 2013
PARDUBICE
Pardubice, Hotel Euro
V rámci 16. ročníku Pardubického festivalu
vína se uskuteční také mezinárodní přehlídka
vín VINOFORUM 2013 Pardubice. Podruhé
v dlouhodobé historii proběhne soutěž v nevinařské oblasti, což je oceněním za mimořádné
výsledky v oblasti vín.
tel.: 732 508 986, kontakt: Pavel Morávek,
Czech marketing, s.r.o.
e-mail: [email protected]
www.pardubickyfestivalvina.cz
SRPEN
1. 8. 2013
SOMMELIER ZNOVÍN 2013
Pardubice, Hotel Euro
15. ročník tradiční soutěže sommelierů se
uskuteční v rámci 16. ročníku Pardubického
festivalu. Soutěžící bude opět hodnotit nejen
odborná porota, ale i laická, což může opět
přinést zajímavé výsledky z pohledu „hosta
gastronomického zařízení“.
tel.: 732 508 986, kontakt: Pavel Morávek,
Czech marketing, s.r.o.
e-mail: [email protected]
www.pardubickyfestivalvina.cz
18. 8. 2013
POSVÍCENÍ V BOTANICKÉ
ZAHRADĚ
Praha 7 - Troja, Botanická zahrada
hl. m. Prahy, Nádvorní 134
Venkovní expozice – Ornamentální zahrada
13.00–19.00 hod., tradiční akce s bohatým
programem, při které nabízíme exkluzivitu
prostředí, výborné víno, posvícenské pochoutky, a k tomu všemu plno prodejních
stánků s originálním sortimentem...
tel.: 736 611 992
kontakt: Schmidtová Renata
e-mail: [email protected]
www.botanicka.cz
23.24. 8. 2013
PARDUBICKÝ FESTIVAL VÍNA
2013
Pardubice, Zámek Pardubice
Tradiční výstava konaná na Pardubickém
zámku po oba dva dny od 10.00 do 18.00 hod.
Možnost ochutnání vín přímo od vinařů, soutěže, občerstvení. Vše za doprovodu cimbálu
v příjemném prostředí zámku.
tel.: 732 508 986, kontakt: Pavel Morávek,
Czech marketing, s.r.o.
e-mail: [email protected]
www.pardubickyfestivalvina.cz
ZÁŘÍ
7. 9. 2013
III. HISTORICKÉ SLAVNOSTI
VÍNA A BURČÁKU NA
STŘEKOVSKÉM HRADĚ
Ústí nad Labem, Hrad Střekov
Oslav vinobraní (slavnosti vína a burčáku) se
účastní čeští i moravští vinaři, probíhá bohatý
kulturní program a přehlídka historických řemesel. Akce se každoročně těší stále většímu
zájmu veřejnosti.
tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
e-mail: [email protected]
www.ortopedicke-centrum.cz
20.21. 9. 2013
VINOBRANÍ LITOMĚŘICE
Litoměřice, Mírové a Tyršovo
náměstí, Střelecký ostrov
Zveme Vás na litoměřické vinobraní. Oslavy
vína a burčáku za doprovodu historického
a kulturního programu, ostrovního festivalu
pro nejširší veřejnost.
tel.: 602 733 555, 416 732 805
kontakt: Ing. Věra Kmoníčková
e-mail: [email protected]
www.mkz-ltm.cz
20.21. 9. 2013
DÝŇOBRANÍ V DOMĚ VÍNA
V JABLONCI NAD NISOU
Jablonec nad Nisou, Komenského 23
7. 9. 2013
VINOBRANÍ NA ZÁMKU
KAČINA
Svatý Mikuláš, Zámek Kačina
Oslavy vinobraní spolu s bohatým doprovodným programem.
tel.: 736 536 488
kontakt: Lukáš Rudolfský
e-mail: [email protected]
www.vinobraninakacine.cz
7. 9. 2013
VINOBRANÍ NA KUKSU
Kuks, celý areál Hospitalu Kuks
Slavnost vína, degustace 20 vinařství, kulturní
program, zábava pro děti, občerstvení; začátek v 10.00 hod.
tel.: 606 604 852
kontakt: Ivan Nehera
e-mail: [email protected]
www.siduri.cz
13.14. 9. 2013
ROUDNICKÉ VINOBRANÍ NA
ZÁMKU
Roudnice nad Labem, Karlovo
náměstí
I ten nadcházející ročník bude soustředěn především do areálu zdejšího barokního zámku
a jeho zahrad. Hudební program, zábavu
a víno nabízí pořadatelé na několika průchozích hudebních scénách.
tel.: 416 837 172
kontakt: KZM Roudnice nad Labem
e-mail: [email protected]
www.vinobrani-roudnice.cz
14.15. 9. 2013
VINOBRANÍ V BOTANICKÉ
ZAHRADĚ
Praha 7 - Troja, Botanická zahrada
hl. m. Prahy, Nádvorní 134
Již tradiční, návštěvníky velmi oblíbené a navštěvované vinobraní na Vinici svaté Kláry.
Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze svých
sklípků, dojde i na burčák a rozhodně nebude
chybět ani víno z vinice sv. Kláry.
tel.: 736 611 992
kontakt: Renata Schmidtová
e-mail: [email protected]
www.botanicka.cz
Tradiční akce nadcházejícího podzimu s atraktivním kulturním programem pro celou
rodinu. Chlazené odrůdové burčáky z Burčákomatů z Lednice. Gastronomické speciality.
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
28. 9. 2013
HRADECKÝ KOŠTÝŘ
Hradec Králové, Městská hudební
síň a Severní terasy, Zieglerova ul.
6. ročník oblíbené akce. Košty vína, živá cimbálová i jiná muzika, bohaté občerstvení.
tel.: 606 139 836, 495 514 722
kontakt: Jaroslava Vajrauchová
e-mail:
[email protected]
www.ic-hk.cz
28.29. 9. 2013
XVII. KARLŠTEJNSKÉ
VINOBRANÍ
Karlštejn, Prostranství před vinicí,
náměstí pod hradem, nádvoří
hradu, dětský ráj (prostranství
u ZŠ), louka za mostem
Program v obci a na hradě Karlštejn od 10.00
do 21.00 hod. Kromě ochutnávky vín a burčáku připraven bohatý program – gotické
odívání, výuka historických tanců, souboje
šermířů a dalších přenese návštěvníky do
doby dávno minulé.
tel.: 776 633 143, 311 681 167
kontakt: Karlštejnské kulturní sdružení, o. s./Richard Kolek
e-mail: [email protected]
www.karlstejnske-vinobrani.webnode.cz
28. 9. 2013
PŘEHLÍDKA ČESKÝCH
VÍN  SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
Kutná Hora, Vinné sklepy Kutná
Hora, s.r.o., Klášter sv. Voršily,
Jiřího z Poděbrad 288
Přehlídka Kutnohorských vín a vín od dalších
vinařů z vinařské oblasti Čechy.
tel.: 736 536 489
kontakt: Lenka Kociánová
e-mail: [email protected]
www.vinokutnahora.cz
ŘÍJEN
18. 10. 2013
VINOBRANÍ V DOMĚ VÍNA
V JABLONCI NAD NISOU
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÁ VÍNA
V DOMĚ VÍNA V JABLONCI
NAD NISOU
Jablonec nad Nisou, Komenského 23
Tradiční podzimní akce s atraktivním kulturním programem pro celou rodinu.
Největší akce Svatomartinských vín v regionu.
Degustace desítek prvních letošních moravských vín různých vinařů.
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
Jablonec nad Nisou, Komenského 23
LISTOPAD
11. 11. 2013
SLAVNOST
SVATOMARTINSKÝCH VÍN
Karlštejn, Sál restaurace U Janů
Tak jako se rodí život, zrodila se i tato krásná
svěží mladá vína. Přijďte je ochutnat spolu
s námi a poslechnout si krásné zvuky cimbálu
a něco pěkných písniček.
tel.: 776 633 143, 311 681 167
kontakt: Karlštejnské kulturní sdružení, o. s., Richard Kolek
e-mail: [email protected]
www.karlstejnske-vinobrani.webnode.cz
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÉ
V BOTANICKÉ ZAHRADĚ
Praha 7 - Troja, Botanická zahrada
hl. m. Prahy, Nádvorní 134
11. 11. 2013 Vinotéka na Vinici sv. Kláry místem oslavy vína z nové sklizně... Otevíráme
v 11.00 hod.!
tel.: 736 611 992
kontakt: Renata Schmidtová
e-mail: [email protected]
www.botanicka.cz
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÁ VÍNA
A SLAVNOSTI V OZC FORUM
V LIBERCI
Liberec, Soukenné nám.
Největší akce Svatomartinských vín v regionu.
Degustace desítek prvních letošních moravských vín různých vinařů.
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÁ VÍNA
A SLAVNOSTI V OC OLYMPIA
V MLADÉ BOLESLAVI
Mladá Boleslav, Jíčínská ul.
Největší akce Svatomartinských vín v regionu.
Degustace desítek prvních letošních moravských vín různých vinařů.
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
16.17. 11. 2013
LETENSKÁ HUSA A KOŠT
SVATOMARTINSKÉHO
VÍNA  VII. ROČNÍK
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÉ 2013
Praha 7 - Letná, Národní
zemědělské muzeum, Kostelní 44
Ústí nad Labem, Lidické náměstí
Tradiční víkendová slavnost spojená s prezentací, degustacemi a prodejem Svatomartinských a mladých vín předních moravských
a českých vinařských producentů – vždy od
10.00 do 18.00 hod.
Oslavy a degustace Svatomartinského vína od
11.11 hod. do 20.00 hod. Celá akce je součástí
celorepublikové kampaně se zaměřením na
propagaci českých a moravských Svatomartinských vín. Pořadatelem akce je ORTOPEDICKÉ
CENTRUM s.r.o., pořadatel výstavy „VINAŘSKÉ
LITOMĚŘICE“.
tel.: 602 441 392, 739 630 748
kontakt: MUDr. Pavel Kacerovský
www.ortopedicke-centrum.cz
11. 11. 2013
SVATOMARTINSKÁ VÍNA
Kutná Hora, Vinné sklepy Kutná
Hora, s.r.o., Klášter sv. Voršily,
Jiřího z Poděbrad 288
tel.: 220 308 382, 602 932 578
kontakt: Mgr. Lubomír Maršík
e-mail: [email protected]
www.nzm.cz
PROSINEC
28.31. 12. 2013
ADVENTNÍ ŠTĚDRÝ SVAŘÁK
V DOMĚ VÍNA V JABLONCI
NAD NISOU
V 11.00 hod. proběhne v provozovně Vinných
sklepů Kutná Hora slavnostní otevírání Svatomartinských vín ročníku 2013.
Jablonec nad Nisou, Komenského 23
tel.: 736 536 489
kontakt: Lenka Kociánová
e-mail: [email protected]
www.vinokutnahora.cz
tel.: 602 373 813
kontakt: Ing. Marcela Žďárská
e-mail: [email protected]
www.dum-vina.cz
Štědré adventní svařáky a punče dle originálních receptů, předvánoční rozjímání.
www.vinazcech.cz | 33
INFORMAČNÍ CENTRA
www.vinazcech.cz
VINAŘSKÁ PODOBLAST MĚLNICKÁ
Turistické informační středisko Mělník
Legionářů 51, 276 01 Mělník, tel.: 315 627 503
e-mail: [email protected], www.melnik.info
Vinařskými oblastmi Morava a Čechy vás provedou další materiály edice
KRAJEM VÍNA:
Infocentrum Slaný
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný, tel.: 312 523 448
e-mail: [email protected], www.infoslany.cz
Informační centrum Kutná hora
Sankturinovský dům, Palackého náměstí 377, 284 01 Kutná Hora, tel.: 327 512 378
e-mail: infocentrum@kh.cz, www.guide.kh.cz
CZ, EN
CZ
CZ
CZ
CZ
Informační středisko Benátky nad Jizerou
Zámek 50, 294 71 Benátky n/J., tel.: 326 316 102
e-mail: infocentrum@benatky.cz, www.is.benatky.cz
Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157, 280 02 Kolín 1, tel.: 321 712 021
e-mail: mic@mukolin.cz, www.infocentrum-kolin.cz
Pražská informační služba
Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5, tel.: 221 714 444
e-mail: tourinfo@pis.cz, www.praguewelcome.cz
Úřad městyse Karlštejn
267 18 Karlštejn 185, tel.: 311 681 213
e-mail: info@obeckarlstejn.cz, www.mestys-karlstejn.cz
CZ
VINAŘSKÁ PODOBLAST LITOMĚŘICKÁ
Městské informační centrum Litoměřice
Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 732 440
e-mail: info@litomerice-info.cz, www.litomerice-info.cz
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 271 700
e-mail: info.stredisko@mag-ul.cz, www.usti-nad-labem.cz
CZ
Centrum rozvoje turismu Mostecka
Radniční 1, 434 01 Most, tel.: 476 105 314
e-mail: info@imostecko.cz, www.imostecko.cz
Informační centrum Roudnice nad Labem
CZ, EN
CZ
Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice n. L., tel.: 416 850 201–2
email: info@roudnicenl.cz, www.roudnicenl.cz
Informační centrum Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, tel.: 474 319 550
e-mail: galerie@mesto-kadan.cz, www.mesto-kadan.cz
34 | vinařská oblast Čechy
Pro Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice vyrobila Agentura Bravissimo, Znojmo, tel.: 515 227 788
Texty: Eva Obůrková
Zdroje: Vilém Kraus, Historie vinařství na Moravě, www.vinazcech.cz
Fotografie: Jan Halady, Vít Mádr, Jiří Eisenbruk, Bohumil Eichler, CzechTourism, archiv Národního vinařského centra, archiv Vinařského fondu.
Mapy: SHOCart Zlín s.r.o.
Financováno z prostředků Vinařského fondu, leden 2013.
ISBN 978-80-87498-20-0
KRAJEM VÍNA | MAPA | VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
LEGENDA
VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
dálnice
litoměřická podoblast
víceproudová silnice
vinařské obce
hlavní silnice
vinařské obce s vinicemi 100 – 300 ha
hranice státní
vinařské obce s vinicemi 10 – 100 ha
mělnická podoblast
vinařské obce s vinicemi
0 – 10 ha
VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
14
4
10
8
7
15
16
6
9
11
1
3
2
12
5
VINAŘSKÁ PODOBLAST
MĚLNICKÁ A LITOMĚŘICKÁ
1
Vinice Svatá Klára v Praze – Troji
9
2
Vinice Gröbovka a Viniční altán v Praze
10 Velké Žernoseky
3
Svatováclavská vinice
na Pražském hradě
11 Vinice sv. Václava na Cecemínu
4
Litoměřice
13 Vinařská naučná cyklotrasa
5
Výzkumná stanice vinařská v Karlštejně
6
Mělník
14 Litoměřická vinařská stezka
7
Roudnice nad Labem
15 Galerie českých vín v Kuksu
8
Most a terasy na Hněvíně
16 Kadaň
Střední zahradnická škola Mělník
12 Kutná Hora
v Kutné Hoře
13
Cítit se
jako doma
Objevte s námi
1200 kilometrů
jedinečných cyklostezek
lemujících vinohrady
a barokní vesnice.
Download

Pruvodce vinarskymi Cechami_2013_CJ.pdf