PROSINEC 2014
Vydal OÚ Včelná dne 18.12.2014
Husova 212, tel./fax: 387 250 223, www.vcelna.cz, [email protected]
INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU VČELNÁ
Ze zasedání obecního zastupitelstva dne 15. prosince
Zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2015 jako schodkový s příjmy
15.521.797 Kč a výdaji 27.039.905 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji a splátky
půjček 350.000 Kč budou hrazeny ze zůstatku hospodaření minulých let.
Dále byl schválen příspěvek mateřské škole Včelná ve výši 286 tis. Kč,
příspěvek Sportovnímu klubu Včelná ve výši 120 tis. Kč a rozpočtový výhled
obce na roky 2016-2017.
Zastupitelé schválili změnu č. 1 Územního plánu Včelná provádějící dílčí
změny v lokalitě pod tratí.
Vzhledem k dokončení základní technické vybavenosti pro 99 rodinných domů
pod tratí zastupitelé schválili smlouvu na převod pozemků pod komunikacemi
a veřejnými plochami, jakož i na převod technické infrastruktury (veřejné
osvětlení, komunikace, chodníky, vodovod a kanalizace) do majetku obce
za symbolickou cenu.
Dále schválili záměr prodeje či směny 134 m2 pozemků, které investor tohoto
ZTV potřebuje k dokončení svého záměru.
Byla schválena žádost o finanční podporu z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje na úpravu objektu kulturního domu. K tomu zastupitelé
schválili dokument "Místní program obnovy venkova – Akční plán pro rok 2015",
který je pro podání této žádosti o dotaci vyžadován.
Byla schválena vyhláška o místních poplatcích na rok 2015. Výše poplatků
se oproti loňskému roku nezmění, pouze splatnost poplatků za psy a odpady
bude prodloužena do 30. dubna.
Bylo jednáno i o možném zúžení rozsahu stavby kanalizace a vodovodu
ve Čtyřech chalupách tak, aby nedošlo ke zhodnocení soukromých stavebních
pozemků z veřejných prostředků. O případné změně projektu a financování
budou vedena další jednání.
Zastupitelé schválili záměr prodeje 34 m2 pozemku na konci ulice Lesní
kolonie, vedle soukromých garáží.
Zastupitelé vyslechli zprávu starostky o povinnostech obce v požární
ochraně, především o udržování řádně vybavené tzv. "zásahové jednotky" s tím,
že možné je též přenesení výkonu této povinnosti na sousední obec s každoroční
úhradou souvisejících nákladů. O způsobu zajištění zásahové jednotky bude
nadále jednáno.
Diskutováno bylo také o potřebě rozšíření kapacity mateřské školy o další
třídu, k čemuž bude zadáno zpracování studie proveditelnosti několika
variant – přestavba a přístavba, nebo tzv. kontejnerová školka.
Jarmila Mandžuková, starostka
Zimní údržba komunikací
Žádáme občany, aby zvláště v zimním období neparkovali vozidla na místních komunikacích, ale na svých pozemcích, a tak umožnili bezproblémovou
údržbu komunikací a chodníků. Pokud není dostatek místa na vlastním pozemku,
je potřeba stavět vozidla na jednu stranu komunikace, aby byl umožněn
bezpečný průjezd traktoru s radlicí, který vyžaduje 3,5 m šířky. V opačném
případě může zůstat ulice neprohrnutá.
Zprávičky z mateřské školy
Konec roku je vždy spojen s pořádáním různých předvánočních akcí v obci
a i naše škola se některých z nich zúčastnila. Slečny učitelky Kamenová a Tylová
připravily s dětmi z 1. třídy krásný živý betlém a s tímto vystoupily při rozsvícení
vánočního stromu ve Včelné. Tímto bych chtěla poděkovat paní
Evě
Hromadové, majitelce restaurace U Kaštanu, kde bylo pro děti připraveno
pohoštění a teplý čaj. Také děti z 2. třídy předvedly svůj program za doprovodu
p. učitelek Matějkové a Smetanové na "setkání seniorů" v Kulturním domě.
V tomto adventním období probíhají ve všech třech třídách MŠ besídky,
spojené s posezením rodičů s dětmi u stromečku a s představením dětí
s vánoční tematikou.
Závěr roku je zároveň příležitostí k poděkování všem, kdo s naší mateřskou
školou spolupracují, především Obecnímu úřadu ve Včelné, rodičům, kteří nám
poskytují dary ve formě spotřebního materiálu, jako jsou např. lepidla, pastelky,
omalovánky, kreslící papír apod. Poděkování patří i všem učitelkám a provozním
pracovnicím za jejich dobrou práci, a také p. učitelce Janě Hořejší, která zde
pracovala mnoho let.
Ráda bych touto cestou popřála všem občanům obce Včelná, rodičům
i dětem příjemné prožití vánočních svátků, pohodu, zdraví a mnoho osobních
i pracovních úspěchů v roce 2015.
Za celý kolektiv MŠ Bc. Dana Růžičková, ředitelka školy
Vánoční dárek, který potěší - kalendář obce na rok 2015
Na obecním úřadě, prodejně Centum a v hostinci „U Petrů“
je možno zakoupit měsíční kalendář na rok 2015. Pohlednice
s oboustranným tiskem ze současné Včelné jsou odstřižitelné
a použitelné k zaslání poštou.
Kalendář je stolní a stojí 50 Kč.
Páteční svoz popelnic a pytlů na plasty a kartony proběhne ve státní
svátek 26. prosince běžným způsobem.
Kulturní a společenské akce
Pondělí 22. prosince – Živý betlém
Čas Vánoc se blíží, pojďte si spolu s námi připomenout příběh o Ježíšovi
v podání folklórního souboru Radost a dudácké muziky Bedrník.
Kulturní dům od 17 hodin. Vstupné dobrovolné
Plesová sezóna v kulturním domě
Leden
Sobota 17. ledna –
Únor
Pátek 6. února
–
Sobota 14. února –
Březen
Pátek 20. března –
Sobota 28. března –
Ples mysliveckého sdružení Planá
Ples obce Včelná
Ples Atletického klubu Včelná
Maškarní ples SK Včelná
Dětský maškarní ples
Bavte se pohybem
Od 8. ledna 2015 bude každý čtvrtek v KD Včelná pokračovat oblíbený
dynamický taneční fitness program – FITNESS DANCE od 17 do 18 hodin.
Od 18,10 do 19,10 bude probíhat cvičení BODY BALANCE pro ženy každého
věku. Cena jedné hodiny je 50 Kč.
Hledáme nového kronikáře
Obec Včelná oznamuje, že hledá vhodného kandidáta na pozici kronikáře.
Zájemci se mohou hlásit přímo na obecním úřadě, na e-mailové adrese
[email protected] nebo na telefonu 387 250 223, 602 469 702.
Ohlédnutí za Mikulášským během
V neděli 7. prosince pořádal Atletický klub Včelná Mikulášský běh. Běhu se
zúčastnilo celkem 183 závodníků, 113 dospělých a 70 dětí. Atletický klub děkuje
obecnímu úřadu za finanční příspěvek a další materiální pomoc. Svou
přítomností podpořil závody i místostarosta obce mgr. Kamil Feitl. Velký dík patří
SK Včelná za poskytnutí zázemí v budově sportovního klubu.
Zdeněk Mikšovský
Tříkrálová sbírka
Charita České republiky pořádá každoroční dobročinnou akci Tříkrálová
sbírka. Sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a její výtěžek je určen na
pomoc handicapovaným, nemocným, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak
znevýhodněným skupinám lidí, a to zejména v regionech, ve kterých sbírka
probíhá. Ve dnech 1. až 14. ledna 2015 proběhne již šestnáctý ročník Tříkrálové
sbírky, kterou v naší obci pořádá Farní charita Boršov nad Vltavou.
PLACENÁ INZERCE
PRODEJNA CENTRUM
Witthanova 300, Včelná, tel. 387 250 213
Mimo základní sortiment nabízíme sezónní zboží, a to:
 Pohledy, kalendáře, živé vánoční hvězdy, jmelí, umělé stromky, špičky a jiné
přízdoby, balící materiál, barvivo do pečiva.
 Drobné dárky na poslední chvíli.
 Služby: Sazka – Vánoční losy, dárková balicí služba.
 Možnost platby kreditní kartou.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme klidné vánoční svátky a mnoho štěstí
v novém roce.
PRODEJNA POTRAVIN DIPA s.r.o.
Oznamujeme vánoční otevírací dobu:
Sobota 20.12. 7,00-11,00
Sobota 27.12. 8,00-11,00
Neděle 21.12. 8,00-11,00
Neděle 28.12. 8,00-11,00
Pondělí 22.12. 7,00-18,00
Pondělí 29.12. 7,00-18,00
Úterý
23.12. 7,00-18,00
Úterý
30.12. 7,00-18,00
Středa 24.12. 7,00-11,00
Středa 31.12. 7,00-11,00
Čtvrtek 25.12. zavřeno
Čtvrtek 1.1.15 zavřeno
Pátek
26.12. zavřeno
Pátek
2.1.15 7,00-18,00
Nově možnost zakoupení dárkové poukázky v hodnotě 200, 300 a 500 Kč.
Přejeme našim zákazníkům šťastné a veselé prožití svátků vánočních a hodně
úspěchů v roce 2015.
NOVÁ VETERINÁRNÍ ORDINACE PRO MALÁ ZVÍŘATA
Základní klinické vyšetření, ošetření ran, očkování, odčervení, odblešení,
čipování, vystavení pasu, čištění análních žlázek, úprava drápků
a jiné běžné úkony na počkání.
Složitější zákroky s anestezií provádím po předchozí dohodě.
Po – Pá: 17.30 – 19.00
Těším se na Vaši návštěvu!
MVDr. Karel Bedlivý, Slavče 90, Vrábče
tel.: 776 766 093, www.bedlivet.cz
Jízdní řády autobusů a vlaků
V jízdním řádu autobusu MHD č. 7 nastává pouze jedna změna, a to posunutí
večerního spoje ze Včelné ve všední den a o prázdninách z 21,30 na 21,21 hodin.
Nový jízdní řád je možno si v případě zájmu vyzvednout ve vestibulu obecního úřadu.
Rozsah spojů linkových autobusů ČSAD a Jihotrans nedoznal zásadních změn,
avšak přesné podklady obecní úřad do uzávěrky neobdržel. Tyto jízdní
řády budou tedy k vyzvednutí později. Součástí tohoto jízdního řádu budou i spoje
vlakové, jichž několik přibylo.
Download

12/2014 - Včelná