AMP Test
(Amfetamin, kazeta)
Stanovení v moči
Kat. číslo
Z99004CE
Z99004B
Velikost balení
30 testů balených jednotlivě v hliníkové fólii a 30 kapátek na aplikaci vzorku
1 test v hliníkové fólii a 1 kapátko na aplikaci vzorku
Základní informace
Metoda
Ag/Ab
Exspirace
Skladování
Vzorek
Výsledek
Citlivost
tenkovrstvá chromatografie, kompetitivní imunostanovení
AMP konjugát monoklonální protilátka proti AMP -koloidní konjugát se zlatem
24 měsíců od data výroby
2-30°C
lidská moč
během 5 minut při pokojové teplotě, neodečítejte po více než 10 minutách
1 000 ng/ml
Použití
"AMP test" umožňuje jednostupňový kvalitativní průkaz amfetaminu (AMP) v lidské moči při udané cut-off koncentraci 1000 ng/ml.
Výsledky získané touto metodou představují pouze výsledky orientační. Ke konfirmaci výsledků je nutno použít specifické chemické
metody. NIDA (National Institute on Drug Abuse) doporučuje jako konfirmační metody plynovou chromatografii a hmotnostní
spektrometrii.
Screeningové metody založené na testování drog v moči patří mezi základní imunostanovení. Rychlost a sensitivita je řadí mezi akceptované
metody pro screening výskytu drog nebo jejich metabolitů v organismu.
Klinický význam
Amfetamin je látka s výrazně budivým účinkem na nervový systém a na duševní činnost (psychostimulační působení). Dlouhodobější
užívání vede k závislosti. Mimo to může amfetamin poškodit oběhový systém a srdce.
Princip metody
"AMP test" je jednostupňové imunostanovení, ve kterém droga vázaná ve formě konjugátu na testovacím proužku soutěží o limitovaný počet
vazebných míst protilátky s drogou přítomnou ve vzorku moči. Testovací kazeta je tvořena plastikovým obalem, ve kterém je upevněn
membránový proužek. Na proužek je navázán v testovací zóně konjugát protein-droga. Barevný koloidní konjugát zlata a monoklonální
protilátky proti amfetaminu je umístěn na levém konci. Pokud vzorek moči neobsahuje stanovovanou drogu, roztok konjugátu s koloidním
zlatem se pohybuje společně se vzorkem moči na principech chromatografie kapilární vzlínavostí membránou k testovací zóně a formuje
viditelnou linii jako výsledek vzniku komplexu protilátky s konjugátem drogy. Proto se objeví viditelný barevný proužek v případě, že
vzorek moči je negativní na stanovovanou drogu, v kontrolní i testovací zóně. Pokud je droga (nebo její metabolity) ve vzorku přítomná,
soutěží s konjugátem drogy v testovací zóně o limitovaný počet vazebných míst protilátky. Při dostatečně vysoké koncentraci testované
drogy (cut-off koncentrace), obsadí droga přítomná ve vzorku vazebná místa protilátky a zabrání vytvoření barevného komplexu protilátka konjugát. Proto nepřítomnost barevného proužku v testovací zóně indikuje pozitivní výsledek.
Kontrolní zóna je přítomna na každém testovacím proužku jako kontrola funkčnosti testu. Tato kontrolní linie se musí objevit vždy nezávisle
na výsledku vlastního testu.
(To znamená v tomto případě, že negativní moč poskytne 2 barevné proužky a pozitivní moč pouze 1 v kontrolní zóně.)
Upozornění
1.
2.
Nepoužívejte testy po uplynutí doby exspirace.
Použité vzorky mohou být infekční. Dodržujte pokyny pro práci s infekčním materiálem.
Skladování
Testy skladujte při 2-30°C v originálním obalu.
Sběr vzorku a jeho skladování
1.
Testy jsou určeny pro stanovení v moči. Čerstvý vzorek moči nevyžaduje žádné speciální úpravy.
Strana 1 (celkem 4)
Rev. 03-1204
2.
3.
4.
Vzorek je nutno odebrat do čisté skleněné nebo plastikové nádobky.
Pokud nebude testování provedeno ihned po odběru, vzorek musí být uložen do ledničky.
Před testováním je nutné vzorek vytemperovat na pokojovou teplotu.
Postup stanovení
Příprava
1.
2.
Testovací kazeta i vzorek pacienta musí být před vlastním provedením testu vytemperovány na pokojovou teplotu (20-30°C).
Balení s testovací kazetou otevřete těsně před provedením testu.
Obr. 1: Aplikace vzorku
C = Kontrolní zóna, B = Testovací zóna, S = Jamka na vzorek
Vlastní test
1.
2.
3.
Otevřete obálku a vyjměte testovací kazetu.
Držte pipetu kolmo a přidejte 5 kapek (0,2 ml) vzorku moči přímo do jamky (A) určené pro aplikaci vzorku na testovací kazetě.
Během 3 až 8 minut odečtěte výsledek testu.
Upozornění
Odečtení po více než 8 minutách nemusí být korektní. Abyste zabránili záměně výsledků, zničte testovací kazetu po odečtení výsledku testu.
Interpretace výsledků
POZITIVNÍ VÝSLEDEK
Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C), ale nesmí se objevit v testovací zóně (T). Pozitivní výsledek indikuje přítomnost
amfetaminu (nebo metabolitů) v koncentraci odpovídající hodnotě cut-off nebo vyšší.
NEGATIVNÍ VÝSLEDEK
Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C) a v testovací zóně (T). Negativní výsledek indikuje, že koncentrace amfetaminu (nebo
metabolitů) ve vzorku je nulová nebo pod hranicí citlivosti testu.
NEPLATNÝ VÝSLEDEK
V testovací zóně (T) nebo v kontrolní zóně (C) není zřetelně viditelný barevný proužek. Test by měl být opakován s novou testovací kazetou.
Kontrola kvality
Interní kontrola je součástí testu k zajištění správného provedení testu a jeho spolehlivosti.
Omezení testu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
AMP kazeta (moč) je určena ke kvalitativnímu orientačnímu stanovení.. Konfirmace výsledků musí být provedena sekundární
analytickou metodou, např. GC/MS nebo LC/MS.
Technické nebo postupové chyby , stejně jako některé substance obsažené v moči mohou interferovat s vlastním stanovením a způsobit
chybné výsledky.
Adulteranty, jako jsou např. bělící prášky, mohou být příčinou selhání analytické metody. Pokud existuje podezření na znehodnocení
vzorku, opakujte test s jiným vzorkem.
Pozitivní test je pouze orientační a neudává hladinu intoxikace nebo koncentrace drogy v moči.
Negativní výsledek neznamená bezprostředně moč bez obsahu drogy.Droga může být ve vzorku obsažena v koncentraci
nižší než je hodnota cut-off.
Test nerozlišuje mezi drogou a léčivem, tedy látkou ilegálně nebo legálně požitou.
Strana 2 (celkem 4)
Rev. 03-1204
Analytické parametry stanovení
Porovnáním výsledků testování 300 vzorků DIALAB AMP testu a komerčně dostupného testu byly zjištěny hodnoty:
Při testování vzorku 1000 ng/ml a porovnáním s LC/MS byly zjištěby následující hodnoty:
Analytická senzitivita
Analytická specificita
Následující látky byly pozitivně detekovány v uvedených koncentracích (ng/ml):
D-amfetamin
1000
D,L-amfetaminsulfát
3000
L-amfetamin
50000
+/- 3,4-metylendioxyamin
2000
Fentermin
3000
Přesnost
Studie byla provedena u tří lékařů se třemi různými LOTy . Výsledky jsou uvedeny v tabulce:
Vliv specifické hmotnosti
Patnáct vzorků moči se specifickou hmotností 1,001 až 1,032 bylo spikováno roztokem amfetaminu 500 a 1500 mg/ml. Bylo zjištěno, že
v daném rozmezí nemá specifická hmotnost vliv na výsledek stanovení.
Vliv Ph
Vzorky moči byly adjustovány na pH v rozmezí 5-9 a spikovány amfetaminem na 500 a 1500 ng/ml. Testováním bylo zjištěno, že pH
v tomto rozmezí výsledek neovlivňuje.
Strana 3 (celkem 4)
Rev. 03-1204
Kros-reaktivita
Nebyla prokázána kros reaktivita následujících substancí:
Literatura
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání
DIALAB spol. s r.o.
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5
Tel./Fax: 257 910 255
257 910 260
257 910 263
e-mail: [email protected]
IČO: 14889200
Strana 4 (celkem 4)
Rev. 03-1204
Download

Příbalový leták