OBEC BRATKOVICE
Obecní úřad Brat kovice
Dominikální Paseky 62
Volby do obecního zastupitelstva 2014
Jak si vybrat? Je to na Vás!
Jednoduše – zakřížkováním jednotlivých jmen na hlasovacím lístku, nikoliv zakřížkováním celé volební strany.
Samozřejmě je možné zakřížkovat celou kandidátku strany či sdružení bez dalších úprav, tím ale potom dáváte
automaticky preferenční hlas kandidátům na prvních místech kandidátky.
Naše obec má a bude mít sedmičlenné zastupitelstvo a právě tolika hlasy ve skutečnosti každý volič disponuje.
Tím, že je pro volební období 2014-2018 registrovaná pouze jedna kandidátka, budete tedy vybírat pouze z
jejích devíti kandidátů do budoucího sedmičlenného zastupitelstva.
Tedy pokud chcete kandidátku svým hlasem podpořit, ale nesouhlasíte například s lídrem kandidátky, můžete
dát "preferenční hlasy“. Ty ovšem fungují jinak než ve volbách do Poslanecké sněmovny (kde má každý možnost
zakroužkovat čtyři jména). Neexistuje žádný jednotný počet těchto hlasů - každý člověk má tolik preferenčních
hlasů, kolik má jeho obec zastupitelů. Tedy zde v Bratkovicích může občan udělit až 7 preferenčních hlasů.
Kdy je hlas neplatný?
* Když budete místo křížkování kroužkovat. Volební komise bude striktně počítat pouze křížky.
* Když nebude hlasovací lístek vyplněn, tedy nebude zakřížkovaná žádná strana ani kandidát. Křížkujte viditelně!
* Když zakřížkujete více kandidátů, než má být ve vaší obci či městě zvoleno zastupitelů.
* Když nevhodíte lístek do urny v obálce označené kulatým razítkem úřadu. Tu dostanete v hlasovací místnosti.
* Když bude lístek výrazně poškozený nebo přetržený.
Kanalizace – aktuální stav
Základní informace:
1. Byla spuštěna realizace projektu předáním staveniště 19.9.2014
2. Stavba bude probíhat na celém území obce. Stavba bude křížit všechny inženýrské sítě. Proto je nutné
sledovat informace na vývěskách ohledně postupu prací a termínu, kdy se bude stavba řádu blížit k vaší
nemovitosti. V zájmu vlastníka nemovitosti je ohlídat si výkopové práce u vlastní nemovitosti.
3. Je nutné, aby si vlastníci připojovaných nemovitostí vyzvedli projekty přípojek a zkontrolovali je.
V případě dotazů nebo požadavků na změnu či úpravu projektu je nutné kontaktovat pověřené osoby ze
strany zhotovitele nebo projektanta stavby. Kontakty budou uvedeny na vývěskách obce.
4. Níže uvádíme předběžný harmonogram, který se bude aktualizovat dle postupu stavebních prací. Každý
vlastník nemovitosti bude včas informován s alespoň 3-týdenním předstihem o postupu prací na
příslušné větvi kanalizačního řádu. Podrobný harmonogram výstavby jednotlivých větví bude
aktualizován v průběhu listopadu.
5. Hlavním stavbyvedoucím za stranu generálního dodavatele bude Ing.Tomáš Ďurčo tel. 731 652 997
6. Obec bude pro výstavbu mít svého koordinátora, kontakt bude zveřejněn v průběhu října
7. Předpokládáme, že kontrolní dny budou každých 14-dní. Informace a zápisy z kontrolních dní budou
občanům k dispozici na internetu a ve vývěskách.
8. Akutní informace budou předávány i prostřednictvím SMS.
Předběžný harmonogram stavby:
19.9.2014
firma HST převzala oficiálně staveniště,
10/2014
geodetické práce, dokončení prováděcí dokumentace zhotovitele
11/2014
započetí stavby ČOV
11/2014-03/2015 výstavba ČOV, výstavba kanalizační sítě Dominikální Paseky
11/2014-03/2015 tlaková část kanal. sítě Dominikální Paseky, propojení tlakové části Dom. Paseky-Bratkovice
3/2015-5/2015
výstavba kanalizační sítě Bratkovice
3/2015
zahájení zkušebního provozu
9/2015
ukončení stavby ČOV a kanalizace
9/2016
závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)
6.10.2014
Download

stáhnout (.pdf 45,55 KB)