číslo 9 ročník XXV 3. září 2014 cena 3,-­‐ Kč Od začátku června do konce srpna uspořádalo město na podiu před Kolonádou 15 hudebních vystoupení, pouze dvakrát se muselo kvůli deštivému počasí hrát uvnitř. Milí spoluobčané, v posledních třech vydáních naší Fontány jsem vás postupně seznamoval se zrealizovanými akcemi a splněnými úkoly, také s naplňováním volebních programů a koaličních dohod, a hospodařením města v letech 2010-­‐2014. Podstatnou součástí tohoto hodnocení je i angažování jednotlivých zastupitelů v práci zastupitelstva a shrnutí jejich účasti na zasedáních zastupitelstva. Zastupitelstvo bylo jedenáctičlenné, v prosinci 2012 abdikoval pan Ing. Jiří Franc a na jeho místo nastoupil pan Norbert Tippelt st.. Na ustavujícím zasedání odmítli práci v jakémkoliv výboru zastupitelé Ing. Jiří Franc, Ing. Pavel Kout, David Kornfeld, Ing. Václav Němec a Ing. Jan Rousek, což také celé volební období dodrželi. Je zřejmé, že při třech volených a dvou povinných výborech, kdy předsedou může být jen člen zastupitelstva, bylo obtížné personálně vše obsadit. Ve volebním období se uskutečnilo rekordních 43 zasedání zastupitelstva. Zde je přehled zapojení a účastí jednotlivých zastupitelů: Mgr. Filip Bejdák, předseda výboru účast 83,7%, 7x omluven Ing. Jiří Franc účast 96%, 1x omluven Michal Honzík, 1.místostarosta a předs. výb. účast 90,7%, 4x omluven Ing. Jiří Hradecký, starosta účast 100% Jindřich Kalivoda, předseda výboru účast 97,7% 1x omluven Martin Košťál, 2. místostarosta účast 100% Ing. Pavel Kout účast 62,8% 15x omluven, 1x bez omluvy David Kornfeld účast 88,4% 3x omluven, 2x bez omluvy Ing. Václav Němec účast 83,7%, 2x omluven, 5x bez omluvy Ing. Jan Rousek účast 93% 3x omluven Jiří Vorel, část období předs. 2 výborů účast 95,3% 2x omluven Norbert Tippelt, předseda výboru účast 94,4% 1x omluven S přáním hezkého babího léta Jiří Hradecký, starosta města Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 18. srpna 2014 Zastupitelstvo města schválilo: • zápis z 42. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění • rozpočtové opatření č. 6/2014, kterým se zvyšují příjmy o Kč 262.930,-­‐ a výdaje o Kč 3.584.084,-­‐ 2 • pronájem bytu 3+1 v čp. 85 – Quisisana od 01.09.2014 do 31.12.2014 • uzavření dodatku č. 12 k nájemní smlouvě č. N 03/01 o pronájmu nemovitého majetku města ze dne 27.06.2001 ve znění Dodatků č. 1 – 11 s podmínkami dle zveřejněného záměru a zmocnilo starostu města k podpisu tohoto dodatku • text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava koryta Janského potoka“ dle předloženého návrhu • seznam obeslaných dodavatelů v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava koryta Janského potoka“ dle předloženého návrhu • výjimku z pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu na zakázku „Oprava koryta Janského potoka“, pověřilo starostu města k rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na základě doporučení výběrové komise a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy o dílo • text výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pro Janské Lázně vzduch čistý krásně“ dle předloženého návrhu (zametací stroj) • seznam obeslaných dodavatelů v rámci výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pro Janské Lázně vzduch čistý krásně“ dle předloženého návrhu Zastupitelstvo města souhlasilo: • s převzetím části podzemního koryta Janského potoka, v hodnotě 1.857.410,-­‐ Kč (znalecký posudek č. 3564-­‐011/2014 aktualizace) do majetkové evidence města Janské Lázně Zastupitelstvo města jmenovalo: • komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek, včetně posouzení kvalifikace na podlimitní veřejnou zakázku ,,Oprava zatrubnění Janského potoka v Janských Lázních“ ve složení: Ing. Petr Straka, Bc. Karolína Antošová, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing. Pavel Kout; jako náhradníci byli jmenováni: Mgr. Filip Bejdák, Petr Janovec, Michal Honzík, Elen Hronešová, Martin Košťál • komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava koryta Janského potoka“ ve složení: Ing. Petr Straka, Bc. Karolína Antošová, Milan Bečvář, Jiří Vorel, Ing. Pavel Kout; jako náhradníci byli jmenováni: Mgr. Filip Bejdák, Petr Janovec, Michal Honzík, Elen Hronešová, Martin Košťál • komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pro Janské Lázně vzduch čistý krásně“ ve složení: Bc. Karolína Antošová, Mgr. Filip Bejdák, Ing. Petr Straka; náhradníci: Michal Honzík, Martin Košťál, Ing. Jiří Hradecký • pana Mgr. Filipa Bejdáka do funkce vedoucího odboru technických služeb Městského úřadu Janské Lázně s platností od 01.09.2014 Zastupitelstvo města pověřilo starostu města: • k rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Oprava zatrubnění Janského potoka v Janských Lázních“ na základě doporučení hodnotící komise a k podpisu smlouvy o dílo 3 Zastupitelstvo města potvrdilo: • že je vlastníkem stavby podzemního koryta Janského potoka (dle Pasportu „Podzemní koryto Janského potoka pod centrem Janských Lázní“, vypracovaného Ing. Liborem Fantou, VII. 2014, číslo 009 – 14) města Janské Lázně, která se 2
2
2
nachází na pozemcích: p.p.č. 238/14, 434 m ; 238/11, 24 m ; 79/1, 4075 m ; 57/1, 2
2
2
2
2
1715 m ; 238/4, 326 m ; 229/5, 63 m ; 229/1, 3587 m ; 56/1 4381 m ; st. 376, 108 2
2
m a st. 269/1, 934 m – vše k.ú. Janské Lázně, obec Janské Lázně Zastupitelstvo města: • revokovalo usnesení č. Z 822/41/14 ze dne 30.06.2014 (MV) VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstva města Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V našem případě je to 15 kandidátů. Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Z toho vyplývají tyto varianty úpravy hlasovacího lístku: 1) Volič může označit křížkem jednu volební stranu (rámeček v záhlaví sloupce před názvem volební strany). 2) Volič může označit křížkem jednotlivé kandidáty (rámeček před jménem kandidáta), v našem případě můžete označit max. 15 kandidátů. 3) Volič může tyto dva způsoby kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Např. má být v našem případě voleno 15 členů zastupitelstva a je označena jedna volební strana s 15 kandidáty a kromě toho je označeno 6 kandidátů individuálně z různých volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a dále 9 hlasů označené volební straně, a to kandidátům na prvních devíti místech. (MV) 4 OZNÁMENÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU OD OBČANŮ je zabezpečen společností HAVEX s.r.o. Vrchlabí přistavením speciálního sběrného vozu v SOBOTU 18.10. 2014: od 9:00 do 10:00 hodin Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) od 10:00 do 11:00 hodin Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) Od občanů budou přebírány pouze nebezpečné odpady (zářivky, výbojky, zbytky barev, rozpouštědla a jiné spotřební chemické výrobky, ledničky, obrazovky televizorů, akumulátory apod.) Nebezpečný odpad neodkládejte do běžného komunálního odpadu!! Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou podnikatelskými subjekty! Ing. Jiří Hradecký, starosta města OZNÁMENÍ PODZIMNÍ SBĚR ODPADU Součástí podzimního úklidu města po letošní letní sezóně budou pro občany města (netýká se právnických osob a podnikatelských subjektů) zajišťovány zdarma svozy odpadků, které nemají charakter běžného komunálního nebo nebezpečného odpadu (tj. odpadky, jako shrabané listí, větve, různé poházené obaly, zničené vybavení domácnosti apod.). Občané mohou naložit tyto odpadky na přistavený kontejnerový automobil v termínech a místech: 11. 10. 2014 od 8:00 – 9:00 hod.: Krkonošská u objektu garáží Lesní dům 11. 10. 2014 od 9:30 – 10:30 h.: Modrokamenná u obj. čp. 155 (Siréna) 11. 10. 2014 od 11:00 – 12:00 h.: Lázeňská u obj. čp. 36 (Premium) 18. 10. 2014 od 8:00 – 9:00 h.: Lyžařská ulice u objektu čp. 20 (Protěž) 18. 10. 2014 od 9:30 – 10:30 h.: Dolní promenáda u objektu čp. 7 (Betlém) 18. 10. 2014 od 11:00 – 12:00 h.: dvougaráž u čp. 181-­‐ (Sýkorovi) 25.10. 2014 od 8:00 – 10:00 h.: Černohorská u objektu čp. 117 (Kavkaz) 25.10. 2014 od 10:00 – 11:00 h.: Lesní ulice u objektu čp. 260 (Merkur) 25.10. 2014 od 11:30 – 12:30 h.: Lesní ulice na křižovatce k Duncanu (u Bečvářů) Po celou dobu nakládání odpadů bude přítomen řidič auta a strážník Městské policie, kteří budou kontrolovat nakládání stanoveného druhu a to pouze od občanů bydlících v Janských Lázních, kteří nejsou podnikatelskými subjekty! Ing. Jiří Hradecký, starosta města 5 POZVÁNKA na 44. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 22. září 2014 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. ZUBNÍ ORDINACE JANSKÉ LÁZNĚ ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN OD 1.9. 2014 : PO 8 -­‐ 12 13 -­‐ 18 ÚT 8 -­‐ 12 13 -­‐ 18 ST 8 -­‐ 12 ČT, PÁ -­‐ ordinace uzavřena, akutní stavy ošetří Svoboda n.Ú. (tel. 499 871 117) Klub důchodců pořádá pro důchodce z Janských Lázní jednodenní výlet dne 9.září 2014. Odjezd v 7:00 od Kolonády. Program: návštěva zámku v Zákupech, prohlídka Sklářského muzea v Novém Boru, návštěva skalního hradu ve Sloupu. Zájemci o zájezd se nemusí přihlašovat, kdo přijde, ten jede. Bližší informace p.Hainiš tel.: 736 147 628 V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci ZÁŘÍ 2014 oslaví životní výročí: paní HÁKOVÁ Vlasta paní KADANÍKOVÁ Marta paní KONDEROVÁ Marie paní PROVAZNÍKOVÁ Jitka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! 6 Stránky č. 8 – 9 jsou společně na konci dokumentu 7 8 Stránky č. 8 – 9 jsou společně na konci dokumentu
9 Kino Vlast v Janských Lázních prošlo v první polovině srpna digitalizací podle světové certifikace DCI, aby odpovídalo veškerým současným požadavkům. S původními promítačkami na pětatřicetimilimetrové filmové pásy zmizel i monofonní zvuk, který v sále nahradil sedmikanálový formát Dolby Surround 7.1. Těžiště moderní digitální technologie, kterou instalovala společnost XCData s.r.o., tvoří projektor Barco s kinoserverem Qube, ale renomované značky najdeme i ve zvukové výbavě, ať už jde o procesor Dolby, sedmnáct profesionálních reprosoustav KCS nebo zesilovače Behringer. Na novém plátně si diváci mohou 2D projekce vychutnat v rozlišení 2K, které dvakrát převyšuje možnosti disků blu-­‐ray, případně HDTV. Stejný standard u nás už splňuje většina sálů v multiplexech, k nimž se také jednosálová kina po digitalizaci přibližují nabídkou premiérových filmů. Ta byla dříve právě výsadou multikin, z nichž víceméně opotřebované distribuční kopie putovaly po několika týdnech do menších kin po celé republice. Na dřívější šrámy v obraze, který je nyní na plátně ostrý a do detailu prokreslený, mohou diváci kina Vlast jednou provždy zapomenout, sedmikanálový zvuk je v sále obklopí a vtáhne do děje. Digitalizace kina se uskutečnila za finanční dotace ze Státního fondu kinematografie. PROGRAM ZÁŘÍ 2014 Telefon a záznamník: 499 875 121 e-­‐mail : kino@janske-­‐lazne.cz
Přidejte se k nám na Facebooku: https://www.facebook.com/kinovlast.janskelazne Pokladna kina je otevřena vždy 1 hodinu před začátkem představení. 1. pondělí JAK VYCVIČIT DRAKA 2 USA 2014 105´ dabing v 18:00 Režie: Dean DeBlois Pokračování animovaného dobrodružství z ostrova Blpu, kde žijí společně lidé a draci, navzájem se respektují a mají se rádi. Hlavními hrdiny jsou Škyťák a dračice Bezzubka a jejich největší kamarádka Astrid.Jedna z jejich dobrodružných výprav je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Zde se setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, ze které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují temná mračna… Vstupné 90,-­‐ přístupný 3. středa KLUB POSLEDNÍ NADĚJE USA 2013 117´ tit. v 19:30 Režie: Jean-­‐Marc Vallée Hrají: M. McConaughey, J. Garner, J. Leto, D. O’Hare,… Píše se rok 1985. Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů života. Doktoři si s tehdy novou smrtelnou nemocí nevědí rady a tak Ronovi víceméně dokážou poradit jediné – pošlou jej domů umřít. Ale Ron to nevzdává, pouští se do bitvy o svůj život 10 s lékaři, farmaceutickými firmami, úředníky a hledá cestu jak přežít. Vyráží do Mexika, kde hledá alternativní možnosti léčby AIDS a jeho šancí se tak stane mezinárodní černý trh s neschválenými léky. A protože nemá jinou možnost ani co ztratit, začne tyto léky pašovat přes hranice do USA. Psychologický film je inspirován skutečnými událostmi. Vstupné 80,-­‐ do 15 let nevhodný 8. pondělí MAGICKÝ HLAS REBELKY ČR 2014 90´ v 19:30 Režie: Olga Sommerová Hrají: M. Kubišová, D. Němcová, P. Kohout, V. Třešňák,… Zpěvačka, signatářka a mluvčí Charty 77 Marta Kubišová setrvala se ctí dvacet let v odporu proti komunistickému režimu. Když jí bylo dvacet sedm let, byla ve svém strmém profesním vzletu sestřelena ruskými okupačními tanky, které obsadily Československo. Stres vyvolaný dramatickou změnou života a normalizační beznadějí vyústil ve zpěvaččinu osobní tragédii. Dokument mapuje zpěvaččinu první i druhou pěveckou kariéru, odkrývá mnohé z dramatického osobního života a zároveň mapuje historii Československa v druhé polovině 20. století. Vstupné 80,-­‐ přístupný 10. středa DÍRA U HANUŠOVIC ČR 2013 102´ v 19:30 Režie: Miroslav Krobot Hrají: T. Vilhelmová, I. Trojan, J. Plesl, L. Latinák, L. Krobotová,… Učitelka němčiny Maruna, toho času hospodská, se snad nikdy nevdá. Na malé vesnici je o vhodné muže nouze. Maruně na klidu nepřidá ani její panovačná matka, o kterou spolu se sestrou Jarunou pečují. Když navíc Jaruna využívá první příležitosti a odjíždí po boku postaršího Němce Hanse do Mnichova, zůstává Maruna v „Díře“ s matkou i nápadníky sama. Jednoho dne však u Hanušovic dojde k nečekané události… Jednoduchá, načernalá komedie ze života na jedné malé vsi. Vstupné 100,-­‐ do 15 let nevhodný 15. pondělí JACK RYAN: V UTAJENÍ USA 2014 105´ tit. v 19:30 Režie: Kenneth Branagh Hrají: Ch. Pine, K. Knightleyová, K. Costner, K. Branagh,… Thriller s hlavním hrdinou, který právem patří do elitní ligy tajných agentů, kteří mají v náplni práce zachraňovat svět. Jack Ryan toho má za sebou poměrně dost – těžké zranění z války v Afghánistánu, náročnou rekonvalescenci, doktorát z ekonomie a práci ekonomického analytika v CIA, kterou před svým okolím a dokonce i před vlastní ženou úspěšně tají. Když zachytí nestandardní operaci provedenou ruským finančním gigantem, pošle ho jeho řídící důstojník do Moskvy, aby na místě zjistil, co se děje. Jack se hned po příletu musí proměnit z finančního úředníka v akčního hrdinu se vším všudy… Vstupné 80,-­‐ do 15 let nevhodný 17. středa TŘI BRATŘI ČR/Dánsko 2014 90´ v 18:00 Režie: Jan Svěrák Hrají: T. Klus, V. Dyk, Z. Piškula, J. Lábus, Z. Norisová, D. Matásek,… Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování 11 vstupují do slavných pohádek, ve kterých je čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a snad také láska… Filmová pohádka Tři bratři nabízí spoustu dobrodružství, překvapivých situací, ale také laskavého humoru. Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček, které ve filmu zazní, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Vstupné 110,-­‐ přístupný 22. pondělí TRANSFORMERS: ZÁNIK USA 2014 165´ dabing v 19:00 Režie: Michael Bay Hrají: M. Wahlberg, N. Peltz, S. Tucci, T. J. Miller, S. Mylesová,… Se čtvrtým dílem jedné z nejúspěšnějších akčních sci-­‐fi sérií přichází nový lidský hrdina a také dosud nevidění Transformeři. Po boku mechanických mimozemských kolosů, kteří se umí maskovat jako obyčejná auta, se objeví hvězda Mark Wahlberg, v roli automechanika Cade Yagera, který se snaží uživit sebe a svou dospívající dceru Tessu opravováním hodně nepojízdných vraků. Zoufale se mu nedaří, ale jen do doby, než se z jednoho roztřískaného náklaďáku vyklube Transformer a zrovna ten nejdůležitější – Optimus Prime. Jako nový lidský parťák toho nejslavnějšího z Transformerů se ocitl nejen v hledáčku americké vlády, ale pronásledují ho i Optimovi krajané. Do toho všeho se jeho dcera zamilovala, s čímž jako otec rozhodně nemůže souhlasit. Vstupné 90,-­‐ přístupný 24. středa MUDr. Radim UZEL a Pepa ŠTROSS: OSEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ v 19:00 Poutavé, poučné ale také humorné vyprávění známého sexuologa MUDr. Radima Uzla je protkáno písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání Pepy Štrosse. Vstupné 150,-­‐ 25. čtvrtek YVES SAINT LAURENT Francie 2014 106´ tit. v 19:30 Režie: Jalil Lespert Hrají: P. Niney, G. Gallienne, Ch. Le Bonová, N. Kinski,… Originální, provokativní, výstřední, inspirativní. Plachý, samotářský, nevyrovnaný, uzavřený. To byl jeden z nejtalentovanějších návrhářů světa módy, Yves Saint Laurent. Jako sedmnáctiletý odchází do Paříže a stává se spolupracovníkem Christiana Diora. Je považován za jednoho z nejlepších módních návrhářů své doby. Ve věku pouhých 21 let se stává novým uměleckým ředitelem slavného módního domu. Vzápětí představuje svou první módní kolekci haute couture, která se stává okamžitým hitem. Životopisný snímek je portrétem geniálního umělce, který dokázal změnit své vize a sny ve skutečnost. Vstupné 90,-­‐ přístupný 29.pondělí ŽELVY NINJA USA 2014 101´ dabing v 18:00 Režie: Jonathan Liebesman Hrají: M. Foxová, W. Arnett, W. Fichtner, W. Goldbergová,… Město New York zoufale potřebuje hrdiny. Ovládá ho totiž strach a všehoschopný Trhač, jehož pozice vládce podsvětí je zcela neotřesitelná, dokud se v městské kanalizaci vinou nepodařeného genetického experimentu neobjeví čtyři bojovníci v krunýři a s mimořádnými schopnostmi. Tam, kde jsou želvy 12 Ninja, nesmí pochopitelně chybět ani zvědavá reportérka April. Společně odhalí Trhačovy děsivé plány na rozšíření jeho impéria a rozhodnou se je vlastními výrazně vylepšenými silami překazit. Dobrodružný akční film pro celou rodinu. Vstupné 100,-­‐ přístupný 80.VÝROČÍ ZALOŽENÍ HORSKÉ SLUŽBY Horská služba Krkonoše a Horská služba ČR, si v letošním roce připomíná 80. výročí založení. Oslavy výročí, budou probíhat 13. září ve Skiareálu Svatý Petr, ve Špindlerově Mlýně a dovolím si Vás na ně srdečně pozvat. První záchranné oddíly, začaly pracovat v roce 1934 v Krkonoších a postupně byla Horská služba, od května 1948, do ledna 1955, založena i v dalších šesti pohořích, kde působí dodnes. Po celou dobu svého působení, pomáhá lidem v nouzi a to nejen na horách, ale v poslední době i v nepřístupných terénech, mimo horské oblasti. Všichni kdo v Horské službě působili a s její prací spojili svůj život, ať už to byli první záchranáři v době před druhou světovou válkou, kteří se rekrutovali z řad hasičů, lyžařských učitelů, nebo majitelů a nájemců horských bud, přes nadšence, kteří činnost HS oživili v prvních letech po válce, až po současné záchranáře, zasluhují obdiv a úctu. V počátcích záchranné činnosti v horách pracovali s minimem prostředků a všechny technické nedostatky, nahrazovali nesmírnou pílí, nadšením a obětavostí. Díky tomu se mohla HS v dalších letech rozvíjet a získávat zkušenosti, které byly postupně předávány novým zájemcům a členům. Postupně se HS začala věnovat i dalším činnostem, jako je například lavinová prevence, výcvik lavinových specialistů a psů, letecká záchrana, nebo výcvik celé členské základny HS na základě velmi dobře propracované metodiky. Tak, jak se postupně zdokonaluje výcvik, je nutné pořizovat moderní vybavení a techniku, což se i přes některé dílčí problémy daří tak, aby HS mohla na profesionální úrovni zajišťovat veškerou záchrannou a preventivní činnost v horách. Dovednosti a vybavení členů Horské služby, byly a jsou velmi ceněny i v zahraničí, proto byla Horská služba přijata v roce 1968 do IKAR, což je mezinárodní komise pro horskou záchranu s celosvětovou působností. Nejbližší přeshraniční spolupráci, realizujeme samozřejmě se svými sousedy v Polské republice, v Německu a v Rakousku. Dnes jsme schopni zasáhnout, během velmi krátké doby při jakékoli nehodě ve všech sedmi horských oblastech, ale i mimo ně. Naši členové se zúčastnili záchranných a likvidačních prací při katastrofálních povodních v letech 1997, 2002 a 2010, členové kynologické brigády pravidelně spolupracují při výcviku a pátracích akcích s Policií ČR. Dále spolupracujeme s Hasičským záchranným sborem, Zdravotnickou záchrannou službou, Armádou ČR a dalšími složkami integrovaného záchranného 13 systému. V případě živelních katastrof, rozsáhlých pátracích a záchranných akcí, poskytujeme perfektně připravené a vybavené členy, kteří jsou schopni samostatně operovat, kdekoli na území České republiky. V rámci preventivní činnosti, se snažíme informovat veřejnost o aktuální situaci na horách, o výstrahách a nebezpečích. V neposlední řadě, naši členové přednáší na mnoha prezentacích a besedách o vybavení pro bezpečný pohyb v horském terénu a základních postupech, při poskytování první pomoci. I díky tomu má Horská služba ve společnosti vysoký kredit a její práce je vnímána velmi pozitivně. Horská služba se stala neodmyslitelnou součástí života na horách a v horských střediscích, je partnerem pro jednání s jednotlivými obcemi, městy, Správou Krnap a dalšími subjekty. Jako představitel Horské služby a její statutární orgán se zúčastňuji jednání zastupitelstev, Rady Krnap, mnoha stavebních řízení a projednávání projektů, proto velmi citlivě vnímám problémy našeho regionu a spolu se starosty a vedením dalších institucí se snažíme hledat jejich řešení. Adolf Klepš, náčelník HS ČR, o.p.s., oblast Krkonoše 14 Měsíčně vydává Město Janské Lázně, č.reg. MKČR E 12900. Redakční rada: Dr.A.Hrabě, E.Hronešová, J.Kalivoda, K.Stejskalová Text nepodléhá jazykové úpravě, za věcnou a formální správnost odpovídá autor příspěvku. Inzerce a příspěvky se přijímají osobně na městském úřadě, písemně poštou, elektronicky na adresu elektronické podatelny. Příspěvky jsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Zasláním příspěvku autor souhlasí s jeho zveřejněním a šířením v tištěné i elektronické podobě. Tiskne MěÚ, počet výtisků 150 kusů měsíčně. Uzávěrka je vždy do 25. dne v měsíci. __________________________________________________ Autor fotografie na titulní straně: E.Hronešová 15 16
VOLBY do Zastupitelstva města Janské Lázně
Volby do zastupitelstev obcí byly vyhlášeny prezidentem republiky na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014.
Registrační úřad zaregistroval celkem 7 volebních stran a losováním stanovil pořadí na hlasovacím lístku takto:
Volební strana č. 1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Volební strana č. 2 – Mladí žijí pro Janské Lázně
Volební strana č. 3 – Ing. Václav Němec
Volební strana č. 4 – Sdružení nezávislých kandidátů
Volební strana č. 5 – VOLBA PRO MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ
Volební strana č. 6 – Sdružení pro MĚSTO Janské Lázně
Volební strana č. 7 – TOP 09
Informace k volbám naleznete na stránkách města: www.janske-lazne.cz/ nebo na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz/volby.aspx. Informace můžete také získat
přímo na městském úřadě.
Bc. Marcela Vojtěchová, tajemnice
SEZNAM KANDIDÁTŮ
STAROSTOVÉ
A NEZÁVISLÍ
č. 1
Mladí žijí pro
Janské Lázně
č. 2
Ing. Václav Němec
č. 3
VOLBA PRO MĚSTO
JANSKÉ LÁZNĚ
č. 5
Ing. Jan Rousek
Ing. Jiří Hradecký
Michal Honzík
Ivo Boleslavský
Michal Churavý, DiS.
Tomáš Havlina
Jiří Vorel
Jindřich Kalivoda
Aleš Pour
Mgr. Jana Honzíková
Radmila Vaňousová
Marcela Moravcová
MUDr. Vladimír
Trenčiansky
Jan Žák
Daniel Fridrich
Vladimír Okopski
Ing. Jan Hradecký
Ing. Marie
Puričová
Martin Frič
Radka Košťálová
Ing. Tomáš
Vojtěch
Věra Schmiedová
Jiří Minařík
Tereza
Boleslavská
Ladislav Čožík
Petr Dubský
Martin Kříž
Bernhard Tippelt
Martin Košťál
Norbert Tippelt ml.
Richard Šamša
Petr Košťál
Bc. Jiří Vorel
Roman Huleja
Ing. Pavel Kout
Jaroslav Vála
Tomáš Jedlička
Šárka Svobodová
Bc. Jiří Hradecký
Filip Macháček
Zuzana Petrášková
Jana Pourová
Petr Janovec
JUDr. Gabriela
Racková
Norbert Tippelt st.
Věra Válová
Václav Javůrek
Vlastimil Šimek
Josef Moravec
Jakub Kornfeld
Pavlína Nevařilová
Mgr. Hana
Lorencová
Jan Stránský
Daniel Nevařil
Martin Morávek
Michal Beneš
Ing. Michal Němec
Petr Bureš
Petr Hřebačka
Eva Šrůtková
Jaroslav Havlina
Tomáš Regina
Jiří Kornfeld
Bc. Jakub Rousek
Ladislav Runkas st.
Martin Štancl
MUDr. Jan Podojil
Petr Ševčuk
Eva Šímová
Bc. Barbora
Šimková
Vladimír Krejčí
Josef Maloch
Pavel Ševčuk
Karel Rak
Ing. Václav
Němec
Sdružení nezávislých
kandidátů
č. 4
Michal Žalud
Dita Pavlíková
Robert Edr
Bc. Ján Molnár
Josef Minařík
Vojtěch Sameš
Kamil Mašek
Josef Zilvar
stránky č. 8 -­‐ 9 Sdružení pro
MĚSTO Janské Lázně
č. 6
Renata Hesková
Jaroslav Pospíšil
TOP 09
č. 7
Download

Fontána 09 2014