Pořiďte si chytrou domácnost a získejte dárek ve formě
elegantního tabletu.
Využijte této jedinečné nabídky
Při zakoupení chladničky Food Show Case typu RH57H90707F/EO nebo
RH57H90507F/EO obdržíte elegantní tablet Galaxy Tab S 8.4..
Při zakoupení pračky Crystal Blue typu WW12H8400EW/LE nebo
WW80H7410EW/LE obdržíte tblet Samsung Galaxy Tab4 10.1.
Podmínky poskytnutí dárků:
1. Při koupi každého z výše uvedených spotřebičů v období od 11. 8. 2014 do 31. 10.
2014 a využití bezplatné prémiové služby Home Delivery získáváte dárek ve formě
tabletu Galaxy Tab4 10.1 nebo Galaxy Tab S 8.4 („dárek“). K získání dárku není
potřeba žádná registrace. Obdržíte ho automaticky současně s dodávkou
zakoupeného spotřebiče do vašeho domu.
NEBO
2. Při koupi každého z výše uvedených spotrebičů v období od 11. 8. 2014 do 31. 10.
2014 bez využití bezplatné prémiové služby Home Delivery můžete získat dárek ve
formě tabletu Galaxy Tab4 10.1, alebo Galaxy Tab S 8.4 ("dárek"); pro získání dárku
je však důležité, aby účastník vykonal nejpozději do 31.10.2014 řádnou registraci, a
to zaslaním níže uvedných údajů a kopie prodejního dokladu na následující emailovou nebo poštovní adresu: email: [email protected], nebo [email protected],
adresa: SAMSUNG, PO Box 10, 53002 Pardubice
Údaje, které musí účastník zaslat pro provedení registrace:
1. Jméno, příjmení, adresa (ulice, čp., Město, PSČ), číslo mobilního telefonu a e-mail
adresa účastníka,
2. datum nákupu spotrebiče, model spotrebiče a výrobní číslo spotrebiče - SN (uvedené
na štítku spotrebiče).
3. Mimo uvedené údaje musí účastník v rámci registrace současně zaslat též kopii
prodejního dokladu k zakoupenému spotrebiči a svůj písemný souhlas se
zpracováním osobních údajů v souladě s pravidly kampaně. Pokud vykoná účastník
registraci přes e-mailovou adresu ([email protected], nebo [email protected]),
účastník zkopíruje úplný text "Souhlas účastníka se zpracováním poskytnutých
osobních údajů" uvedený na konci těchto pravidiel a zašle ho v textu svého e-mailu.
Pokud vykoná účastník registraci zasláním na poštovní adresu, účastník vytiskne
úplný text "Souhlas účastníka se zpracováním poskytnutých osobních údajů"
uvedený na konci těchto pravidiel, napíše datum a podepíše a originál zašle poštou
na adresu SAMSUNG, PO Box 10, 53002 Pardubice. Proces ověření řádné
registrace
Organizátorem proběhne následovně:
1. ověření zaslaných údajů
2. zaslání souhlasu se zpracováním osobních údajů a kopie prodejního dokladu na
[email protected], či [email protected], nebo poštou na adresu SAMSUNG, PO Box
10, 53002 Pardubice
3. Ověření distribuční sítě Organizátora, kde byl spotrebič zakoupen
4. zasláním dárku (v případě splnění podmínek získání dárku včetně vykonání řádné
registrace).
Informace na bezplatném tel. čísle 800 726 786 nebo na emailové adrese
[email protected]
Pravidla kampaně a podmínky účasti v kampani:
Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., společnost se
sídlem V Parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 289 87 322, DIČ:
CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
sp. zn. C 158046 („Organizátor kampaně“), ve Slovenské republice jednající
prostřednictvím své organizační složky Samsung Electronics Czech and Slovak,
s.r.o., organizačná zložka, se sídlem Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04
Bratislava, IČO: 45 306 281, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Okresním
soudem Bratislava I, oddíl Po, vložka č. 1791/B.
Účastníkem kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem nebo
s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, nebo fyzická a
právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č.
80/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („občanský zákoník“), (např. osoba
samostatně výdělečně činná, obchodní společnost) se sídlem na území České
republiky nebo Slovenské republiky, která splní níže uvedené podmínky účasti v
kampani.
Kampaň probíhá od 11. 8. 2014 do 31. 10. 2014; to znamená, že příslušný spotřebič
musí být zakoupen nejpozději do 31. 10. 2014, jinak účastníku kampaně nebude
dárek poskytnut. Jako doklad o koupi slouží účtenka nebo faktura vystavená
prodávajícím, u něhož byl spotřebič zakoupen.
Kampaň se vztahuje pouze na pračky značky Samsung typu WW12H8400EW/LE a
WW80H7410EW/LE a chladničky značky Samsung typu RH57H90707F/EO a
RH57H90507F/EO. Za účelem získání dárku musí účastník kampaně zakoupit
některý z výše uvedených spotřebičů z distribuce Organizátora kampaně, přičemž
seznam prodejen zahrnutých do distribuční sítě Organizátora kampaně je uveřejněn
níže.
Zakoupením spotřebiče se rozumí nákup zcela nového spotřebiče. Pro získání práva
na poskytnutí dárku musí účastník kampaně splnit podmínky poskytnutí dárku výše v
uvedených pravidlech. Při splnění podmínek poskytnutí dárku obdrží účastník
kampaně za každý zakoupený kus spotřebiče jeden dárek příslušný podle typu
zakoupeného spotřebiče.
V případě, že účastník kampaně po zakoupení spotřebiče distančním způsobem (tj.
zejména na internetu) využije v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku práva
na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, je spolu s
vrácením zakoupeného spotřebiče povinen do 14 dnů od takového odstoupení od
kupní smlouvy vrátit oranizátorovi kampaně též příslušný dárek, který při zakoupení
spotřebiče obdržel. Pro vrácení je nutné kontaktovat infolinku na bezplatném tel. čísle
800 726 786 nebo na emailové adrese [email protected]
Organizátor kampaně neodpovídá za vady dárku, který je účastníku kampaně
poskytnut při zakoupení spotřebiče.
Organizátor kampaně si vyhrazuje právo kampaň předčasně ukončit v případě, kdy z
důvodu podstatné změny okolností, kterou nemohl před zahájením kampaně
předvídat, nebude mít příslušný dárek k dispozici. Informaci o předčasném ukončení
kampaně Organizátor kampaně neprodleně zveřejní na svých internetových
stránkách. Z téhož důvodu si Organizátor kampaně vyhrazuje právo dodat
účastníkovi kampaně dárek, na nějž mu vznikl koupí uvedeného spotřebiče právo,
později než současně s dodávkou příslušného spotřebiče. O zdržení dodání dárku a
o jeho očekávaném dodání se Organizátor kampaně zavazuje účastníka kampaně
informovat nejpozději při dodávce příslušného spotřebiče.
Distribuční sítě Organizátora kampaně:
ElectroWorld, Euronics, Samsung Brand Store, Alza.cz
Smluvní podmínky
Registrací účastník vyjadřuje svůj souhlas s pravidly a podmínkami kampaně a
zavazuje se jich plně dodržovat a v rámci registrace dále účastník vyjadřuje svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlas účastníka se zpracováním poskytnutých osobních údajů:
účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, heslo, adresa bydliště, e-mailová
adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu pro společnosti Samsung Electronics
Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO:
28987322 jako správci, společnosti Cheil Germany GmbH, organizační složka se
sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ 148 00, IČ 242 61 432, a Lion Teleservices
CZ, a. s. , se sídlem Erno Košťála 870, 53012 Pardubice, Česká republika, IČO: 26
15 04 50, jako zpracovatelům za účelem provádění a vyhodnocení kampaně a
předání bonusu a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb správce,
včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i
zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých
zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších
předpisů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje
osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako v souladu s
právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v
informačních systémech. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně
prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje
budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro
výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na
opravu údajů a jejich likvidaci. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může
účastník bezplatně kdykoliv odvolat. Účastník prohlašuje, že všechny údaje nahlásil
pravdivě. Tento souhlas uděluje účastník bezplatně. V případě pochybností se může
účastník obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Download

Pravidla a podmínky ke stažení