Zpravodaj Asociace hotelŃ a restaurací éR l roêník 6 – únor 2012
Aleš Dočkal
Držitel ocenění Restauratér
roku 2011 v kategorii
samostatných restaurací
Generální partner AHR éR
AHR_0212_obalka.indd 1
Exkluzivní partner AHR éR
AHR éR je êlenem
7.2.2012 13:04:43
67$5235$0(1%5,/,$17
352*5$0.21752/<.9$/,7<ÿ(329$1e+23,9$
Staropramen dbá na kvalitu čepovaného piva v rámci
vlastního programu kvality “STAROPRAMEN BRILIANT“.
Vzorky v jednotlivých provozovnách jsou každoročně nezávisle testovány luminiscenční metodou ATP
a senzoricky hodnoceny obchodním sládkem.
Označení BRILANTNÍ VÝČEP a BRILIANT pro aktuální
rok jsou známkou vysoké kvality čepovaného piva
a označují pouze ty provozovny, které prošly v daném
roce tímto přísným testem kvality.
www.staropramen.cz
AHR_0212_obalka.indd 2
7.2.2012 10:34:56
ÚVODNÍK
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Obsah
Úvodník ............................3
Ze sekretariátu ............ 4–5
Aktuality ........................6–7
Profil ............................. 8–9
Akce.................................12
nejsem euroskeptik. Jsem rád, že mÔžeme cestovat po Evrop€, aniž
bychom si uv€domili, že už jsme v jiném stát€. Nejsem ani proti
sjednocení n€kterých postupÔ, vým€n€ zkušeností a vzájemné
podpo¿e. P¿esto p¿i mtení n€kterých dokumentÔ vydaných radou
moudrých v Bruselu p¿emýšlím o smysluplnosti t€chto institucí.
V€tšina našich ve¿ejných minitelÔ používá ve svých projevech stále
stejná slova: udržitelnost, konkurenceschopnost, kvalita. Mám
však vážné obavy, že v mnoha p¿ípadech si ani sami neuv€domují
praktický význam t€chto výrazÔ. Dovolte mi se z nedostatku prostoru zastavit jen u posledního.
Trendy .............................13
Trendy – gastro ..............14
Profesní rozvoj ...............15
Z regionů ........................16
Stalo se ...........................17
Legislativa................. 18–20
Rejstřík, tiráž, ceník....... 22
Kvalita. V soumasné dob€ si Evropská komise vymezila celé dva
roky na to, aby p¿ipravila sm€rnici, která by zast¿ešila systémy kvality mlenských státÔ. Cestujeme-li po naší vlasti mi za hranicemi, je víc než jasné, že žádný systém není samospásný. Kvalitu služeb tvo¿í lidé, kvalitou je každodenní péme a pozornost personálu, jeho profesionalita
a vzd€lání. Kvalita je pokrm p¿ipravený v restauraci s profesionální pémí kucha¿e, který je hrdý
na svou práci a má radost, že ji mÔže osobn€ prezentovat hostÔm. Je to úsm€v recepmního a jeho snaha vyjít zákazníkovi vst¿íc, jak jen to je možné. Kvalita je také to, že máte ráno možnost
potkat ¿editele nebo majitele hotelu, který se vás t¿eba jen zeptá, jak se vám líbí pobyt, místo
toho, aby se skrýval v kancelá¿i za monitorem svého pomítame. To jsou v€ci, které mÔžeme
ovlivnit my všichni bez akmních plánÔ, tabulek a manuálÔ. Musíme ale opravdu chtít. To, co
mÔže ud€lat ú¿ad, je podpo¿it vznik praktického standardu, který bude systémovým vodítkem.
Bez lidského „doteku“ a uctivého p¿ístupu k hostu jako k jedinému zdroji naší prosperity nám
asi standardy nebudou moc platné. Stejn€ tak jakákoli evropská nálepka kvality by m€la být
spíše marketingovou známkou, která na základ€ jednoduchých principÔ a s náležitou propagací pomÔže našim hostÔm vybrat z nep¿eberné nabídky hotelÔ a restaurací ty, kde si jich
opravdu váží.
Tyto principy ale nemohou tvo¿it ú¿edníci ani poradenské firmy. M€ly by vznikat na základ€
zkušeností lidí z oboru, na základ€ pot¿eb hostÔ, jejich p¿ipomínek a omekávání. Jen tak budou
využitelné v praxi a životaschopné, tedy udržitelné.
Váš Václav Stárek
HARMONOGRAM AKCÍ AHR ČR V ROCE 2012
TERMÍN
NÁZEV
MÍSTO KONÁNÍ
23. února
Seminář Flexibilní cenová politika vs. cenový dumping
Sekretariát AHR ČR, Revoluční 13, Praha 1
28. února
Seminář Marketing restaurace
Sekretariát AHR ČR, Revoluční 13, Praha 1
28. února. – 2. března
Veletrh SALIMA 2012
Brno – Výstaviště
29. února
Jednání KS Karlovarského kraje
Karlovy Vary, místo bude upřesněno
29. února
Jednání KS Ústeckého kraje
Restaurace Benedikt, Most
6. března
Jednání KS Moravskoslezského kraje
Ostrava
7. března
Gastronomický seminář Nabídka restaurace o Velikonocích
Gastrostudio Klánovice
7. března
Jednání KS Středočeského kraje
Místo bude upřesněno
8. března
Seminář Manažerské schopnosti a dovednosti
Sekretariát AHR ČR, Revoluční 13, Praha 1
13. března
Seminář Kreativní obchodní strategie a taktiky aneb využití
sociálních médií v praxi
Sekretariát AHR ČR, Revoluční 13, Praha 1
14. března
Roadshow pro Plzeňský kraj
Plzeň, místo bude upřesněno
Více informací na www.ahrcr.cz
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 3
únor 2012
3
7.2.2012 17:13:31
ZE SEKRETARIÁTU
Proběhlá jednání
Novela autorského zákona
• 3. 1. 2012 – jednání o spolemných projektech v roce 2012 s agenturou Czech Tourism
prob€hlo mezi prezidentem AHR kR a Rostislavem Vondruškou, generálním ¿editelem
agentury. Byly odsouhlaseny spolemné aktivity, které bude organizovat AHR kR ve
spolupráci s CzechTourism.
Dne 30. ledna se uskutemnilo na Ministerstvu kultury jednání ve v€ci novely autorského zákona. Návrhy AHR kR byly zapracovány do materiálu pro další p¿ipomínkování. Základním
problémem AZ zÔstává neujasn€nost postavení kolektivních správcÔ, jejich monopolní postavení a z n€j plynoucí libovolná cenotvorba, proti které nemají uživatelé v soumasné dob€ žádnou
zákonnou obranu. Zásadním požadavkem AHR kR je respektování obsazenosti hotelových
pokojÔ a vymezení maximálního pomtu kolektivních správcÔ pro uzav¿ení hromadné smlouvy.
Více na stran€ 7.
• 10. 1. 2012 – jednání za úmasti prezidenta AHR kR Václava Stárka a viceprezidenta
SOCR kR Pavla Hlinky se zástupci Podvýboru pro cestovní ruch PSP kR. Tématem
byl p¿ipravovaný v€cný zám€r zákona o cestovním ruchu, rovné podmínky v podnikání,
p¿ipravovaná novela autorského zákona, podpora klasifikace ubytovacích za¿ízení a vzd€lávání v oboru hotelnictví a gastronomie. Jednotlivá témata budou následn€ projednávána
s poslanci podvýboru a budou p¿edloženy
konkrétní návrhy na jejich ¿ešení.
• 25. 1. 2012 – otev¿ené jednání se zástupci
Evropské komise ve v€ci návrhu na vytvo¿ení
jednotné evropské znamky kvality v cestovním
ruchu. K tomuto návrhu se AHR kR vyjád¿ila prost¿ednictvím spolemného stanoviska
HOTREC. Jednání se zúmastnil Václav Stárek
jako p¿edseda výboru kvality HOTREC a Klára Zachariášová, generální sekretá¿ AHR kR.
• 27. 1. 2012 – prob€hlo jednání s asociací
stravenkových systémÔ APROPOS ve v€ci
další spolupráce. AHR kR vznesla požadavek
na zajišt€ní slev pro mleny asociace p¿i využívání t€chto systémÔ, konkrétní forma bude
ješt€ domluvena.
• 30. 1. 2012 – prob€hlo jednání na Ministerstvu kultury ve v€ci p¿ípravy novely autorského zákona, kde AHR kR vyjád¿ila své stanovisko a požadavky na p¿ipravovanou novelu.
Výběr poplatků
kolektivních správců
OSA a Intergramu
Sekretariát AHR kR zajistil platby pro kolektivního správce OSA za rok 2011 a v lednu
došlo k celkovému vyrovnání za mleny, kte¿í se
k hromadné licenmní smlouv€ p¿idali. V soumasné dob€ na stejném principu administrativn€ zajišÊujeme vyrovnání s OSA na rok
2012 a p¿ed n€kolika dny jsme spustili také
výb€r poplatkÔ pro Intergram za rok 2011.
Jak jsme vás informovali, AHR kR nesouhlasí
s výrazným navýšením cen OAZA, která zvedla pro rok 2012 sazby za p¿ístroje v n€kterých
bodech sazebníku až o 300 %, což zpÔsobilo
narÔst celkových poplatkÔ vybíraných jejich
zast¿ešujícím svazem Intergramem. V t€chto
dnech probíhají jednání s cílem uzav¿ít hromadnou licenmní smlouvu pro mleny AHR za
co nejvýhodn€jších podmínek.
4
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 4
Evropská známka kvality
Koncem ledna se v Bruselu sešli poslanci Evropského parlamentu, mlenové Evropské komise,
zástupci ministerstev mlenských zemí, profesní svazy a odborná ve¿ejnost k diskuzi na téma
p¿ipravované evropské známky kvality. Evropská komise v souladu s cílem prezentace jednotné, konkurenceschopné Evropy p¿ipravila návrhy organizamního zabezpemení a implementace
budoucí známky kvality. AHR kR sjednotila své stanovisko s ostatními mleny HOTREC a za
sektor ubytovacích a stravovacích služeb reagovala na p¿ipravovaný projekt. Více na str. 6.
Jednání klasifikační komise
Zamátkem února prob€hlo další jednání klasifikamní komise, která se schází pravideln€ každé
mtvrtletí. Mimo pravidelné informace o vývoji klasifikace v kR a rozhodnutí ve v€cech problematických žádostí byla projednávána i otázka budoucího marketingu. Letos konmí platnost
prvních 230 certifikátÔ vydaných v roce 2010. AHR kR p¿ipravuje co nejjednodušší systém pro
recertifikaci. Klasifikamní komise byla seznámena se systémem harmonizace Hotelstars Union
a regionální certifikace Libereckého kraje, o které se více domtete na stran€ 16.
AHR ČR vyzvala OSAGRAM ke zdržení
se nekalosoutěžního jednání
AHR kR obdržela od svých mlenÔ informace
týkající se sdružení OSAGRAM, které jim
nabízí prezentaci svých služeb a vydává se
za „nezávislý subjekt, který všem uživatelÓm
práv autorských a práv souvisejících s právem
autorským umož¬uje vy¾ídit si veškeré zákonné
povinnosti vyplývající z autorského zákona prost¾ednictvím jednoho kontaktního místa“. Ve
své prezentaci OSAGRAM sd€loval nepravdivé a zcela zavád€jící informace o jednáních
probíhajících mezi námi a zástupci OSA a Intergramu a výsledcích t€chto jednání s tím,
že OSAGRAM krom výše uvedeného mleny
AHR informuje o svých schopnostech provést „optimalizaci odm€n za užití autorských
d€l a um€leckých výkonÓ, která mlenÓm AHR
umožní na jednom míst€ splnit veškeré zákonem stanovené povinnosti vyplývající z práva
autorského a práv souvisejících s právem autorským vÓmi všem kolektivním správcÓm oprávn€ným k výkonu práv“.
Sdružení OSAGRAM se považuje za subjekt,
který dle svého vlastního tvrzení má „dlouholeté zkušenosti a aktivity v oblasti autorského
práva“ p¿esto, že vznikl 11. 4. 2011, a stylizuje se do role „mediátora-zástupce“ kolektivních správcÔ. Považujeme za zarážející,
že OSAGRAM si není v€dom toho, že výkon
minnosti kolektivního správce dle autorského
zákona mÔže vykonávat pouze subjekt, který
dle ustanovení § 97 odst. 1 tohoto zákona
získal k takovému výkonu oprávn€ní. Dle
sd€lení zástupcÔ Ministerstva kultury OSAGRAM takovým oprávn€ním nedisponuje.
OSAGRAM dle aktuálních informací ani nevedl žádná jednání s nejv€tšími kolektivními
správci a není z¿ejmé, nakolik jsou jeho tvrzení o možné optimalizaci podložena reálnými
kroky a zda se nejedná o nadsázku, která však
v tomto p¿ípadn€ není akceptovatelná, neboÊ
mÔže pÔsobit klamav€.
AHR kR ve své výzv€ upozornila OSAGRAM, že výše uvedená jednání vykazují
znaky z generální klauzule nekalé sout€že
a klamavé reklamy. klenové AHR jsou ze
strany OSAGRAMu vystaveni rovn€ž nebezpemí zám€ny a jednání sdružení OSAGRAM vykazuje rovn€ž znaky parazitování
na pov€sti, které je zakázáno ustanovením
§ 48 obchodního zákoníku. Toto jednání je
zpÔsobilé naplnit i znaky skutkové podstaty
trestného minu porušení p¿edpisÔ o pravidlech hospodá¿ské sout€že. AHR kR tedy
vyzvala sdružení OSAGRAM ke zdržení se
výše uvedeného jednání, a to zejména oslovování mlenÔ AHR v jakékoli form€ s nabídkou prezentace služeb popsaných v této
výzv€, s tím, že v opamném p¿ípad€ jsme p¿ipraveni chránit práva našich mlenÔ možnými
právními prost¿edky vmetn€ podání soudní
žaloby mi p¿ípadného trestního oznámení.
Celé stanovisko najdete na www.ahrcr.cz.
www.ahrcr.cz
7.2.2012 10:36:10
ZE SEKRETARIÁTU
Aktivity Nadace AHR ČR v roce 2011
AHR kR je zakladatelem Nadace AHR kR,
která pomáhá klientÔm z d€tských domovÔ
p¿i vstupu do života dosp€lých. Podpora
d€tí spomívá v zajišt€ní a financování studia
a veškerých nákladÔ s ním spojených, pomoci s výb€rem a zajišt€ním školy, pomoci
se zajišt€ním praxe a následného uplatn€ní
absolventÔ um­ovských škol a st¿edních hotelových škol v n€kterém z mlenských hotelÔ
nebo restaurací. To vše jsou schopni zajistit mlenové asociace – hotely, penziony, restaurace, ale také hotelové školy a um­ovská
st¿ediska.
Nadace obdržela v roce 2011 finanmní dary ve výši 488 350 Km. Hlavním sponzorem
byla Nadace kEZ, druhým nejvýznamn€jším partnerem nadace byl Grandhotel Pupp
Karlovy Vary, a. s., který pro nadaci vybírá
p¿ísp€vky hotelových hostÔ. Dalšími partnery byly spolemnosti POINTS, a. s., a VEBA,
textilní závody, a. s. Nadace poskytla v roce
2011 v€cné dary a finanmní p¿ísp€vky v celkové výši 409 375 Km. Dále poskytla p¿ísp€vek
na úhradu nákladÔ studia 8 d€tem za¿azeným
do programu Start do života.
Cht€li bychom pod€kovat všem sponzorÔm,
kte¿í nám v lo­ském roce umožnili poskytnout finanmní p¿ísp€vky klientÔm z d€tských
domovÔ studujícím na hotelových školách.
Náš dík pat¿í všem dárcÔm. Zvlášt€ si pak vážíme podpory ze strany samotných hoteliérÔ,
kte¿í nám pomohli rozjet program Start do
života formou dobrovolných p¿ísp€vkÔ poskytnutých hotelovými hosty. Minulý rok nás
p¿esv€dmil, že pomoc, kterou v rámci skromných možností našeho profesního sdružení
poskytujeme, má mnohem v€tší hodnotu, než
je samotná finanmní mástka. Chceme z d€tí,
které budou mít zájem o náš obor, vychovat
špimkové odborníky, naumit je hrdosti na to,
že n€co umí, a také pro n€ následn€ nalézt
pracovní uplatn€ní.
Příprava ROADSHOW
Různé
• I v letošním roce budeme spolemn€ s agenturou CzechTourism po¿ádat pravidelné tiskové konference v mediálním centru ORBIT.
Jourfixy jsou p¿edb€žn€ naplánovány na
každou t¿etí st¿edu v m€síci.
Foto: Radim Šída
Sešli jsme se zástupci našich dodavatelÔ,
abychom od nich získali zp€tnou vazbu na
konané roadshow. Na základ€ p¿ipomínek
jsme zamali koncipovat tuto akci pro letošní
rok. Programová rada nastínila odbornou
mást p¿ednášek, hlavním mottem roadshow
v roce 2012 bude „Podnikejte tak, abyste vytvá¿eli zisk.“ S roadshow navštívíme
10 krajÔ, naše první zastávka bude 14. b¿ezna v Plzni. P¿esná data akcí i s místy konání
budou zve¿ejn€na na našem webu. T€šíme
se na vás!
• V roli odborného partnera se AHR kR podílí
na p¿íprav€ dubnového Tourism Hospitality
Summit.
• Na konci ledna byly spušt€ny upravené
stránky www.hotelstars.cz, které v této podob€ kladou v€tší dÔraz na podporu certifikovaných za¿ízení.
• Vydali jsme pro rok 2012 první katalog certifikovaných za¿ízení v kR, jehož distribuci
podpo¿í agentura CzechTourism. Katalog
bude k dispozici na zahranimních zastoupeních a bude distribuován na nejvýznamn€jších veletrzích cestovního ruchu. Pro ofici-
Stanovisko AHR ČR
k soutěži Hotel roku 2012
AHR kR je znepokojena p¿edmasnou medializací sout€že nejlepších hotelÔ Czech Hotel
Awards 2012, hodnocených laickou a odbornou
ve¿ejností. Projekt je od zamátku prezentován ve
spolupráci s AHR kR, aniž by byly jasn€ a oboustrann€ odsouhlaseny podmínky této ceny. Na
jednání Rady AHR kR, konaném dne 2. 2. 2012,
jsme jako jeden z bodÔ programu za¿adili naše
stanovisko k p¿ipravované sout€ži, vmetn€ všech
dosud dostupných informací o vývoji našich
jednání a podmínkách sout€že. Vzhledem k ¿ad€
nejasností, které vyhlášení sout€že od pomátku
provází, jsme se rozhodli, že AHR kR nebude na
sout€ži Czech Travel Awards 2012 participovat.
Pokud bude v budoucnu vyhlášena podobná
anketa, nem€la by být nominace pro nikoho
z úmastníkÔ ankety zpoplatn€na a sout€ž by m€la
být vyhlášena p¿ímo profesním sdružením pro
zajišt€ní maximální objektivnosti.
áln€ klasifikovaná za¿ízení byla prezentace
v tomto katalogu zdarma.
• V roce 2012 pokramuje školení pracovníkÔ
v cestovním ruchu ve spolupráci s hospodá¿skou komorou v Jablonci nad Nisou.
B€hem ledna bylo proškoleno cca 30 osob
v oblasti gastronomie (na seminá¿i keská
a regionální kuchyn€). Oproti plánovaným
2 seminá¿Ôm z oblasti gastronomie byly nakonec na základ€ velkého zájmu objednány
4 seminá¿e (vždy dvoudenní).
• Ve schvalovací fázi je stále projekt Ústeckého kraje na vzd€lávání zam€stnancÔ
v cestovním ruchu, jehož rozpomet na poskytování seminá¿Ô zajišt€ných AHR kR
je 41 000 eur (projekt je plánován na roky
2012 a 2013).
Klára Zachariášová
3591Ë628.520È+27(/29Èâ.2/$
-60(69È0,-,ä/(7
-60(69È0,-,ä/(7
Y3UD]H
'HQRWHYĜHQêFKGYHĜtQHERNG\NROLYSRGRKRGČ
'Q\RWHYĜHQêFKGYHĜtD
7HOLQIR#SVKVF]ZZZSVKVF]
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 5
únor 2012
5
7.2.2012 12:42:05
AKTUALITY
ETQ – evropská značka kvality v cestovním ruchu
Evropská komise (EK) připravuje novou direktivu, která by měla být základem pro vytvoření evropské
značky kvality služeb v cestovním ruchu ETQ (European Tourism Quality Label).
V Bruselu prob€hla na konci ledna otev¿ená
konference se zástupci EK, jíž se zúmastnily
všechny zast¿ešující organizace cestovního
ruchu vmetn€ HOTREC. Smyslem setkání
bylo ujasnit si zám€ry EK v této záležitosti
a získat stanoviska ze strany organizací reprezentujících služby v cestovním ruchu na
evropské a národních úrovních.
Zám€rem EK je vytvo¿it zast¿ešující znamku
kvality služeb v cestovním ruchu a rámec
standardÔ, který by národní systémy kvality musely splnit, aby získaly akreditaci této
znamky. Bohužel i ze samotných materiálÔ
vyplývá, že komise sama zatím vÔbec nemá
jasno, jaká by m€la být struktura tohoto systému a jaké kompetence by m€ly zÔstat na
evropské úrovni, a jaké by naopak m€ly být na
jednotlivých mlenských zemích. Kritéria pro
ud€lení této znamky jednotlivým systémÔm
jsou stále otev¿ená a vedla se diskuze o tom,
do jakých detailÔ by tato kritéria m€la jít.
Foto: Thinkstockphotos.com
Kritéria, která by m€la spl­ovat jednotlivé
systémy kvality pro akreditaci, byla p¿edb€žn€ navržena takto:
• prohlášení o kvalit€ a akmní plány s relevantním zpÔsobem m€¿ení cílÔ,
• zam€stnanci na všech úrovních jsou zapojeni do procesu kvality,
• systém zajišÊuje práci s p¿ipomínkami hostÔ
a komunikaci s nimi,
• systém respektuje národní zákony a regulace, tradici a kulturní d€dictví.
Za úmelem administrace a certifikace znamek
chce EK vytvo¿it tzv. Evropský výbor kvality, jeho pÔsobnost však op€t není zcela jasn€
stanovena a diskutuje se o t¿ech možnostech. Tou první je plná evropská koordinace,
která by centralizovala všechny úkony spojené s provozováním znamky, marketingem
a p¿id€lováním akreditací na tento výbor.
Ve výboru by pak m€li být zastoupeni jak
zástupci EK, tak zast¿ešujících evropských
konfederací. Druhou variantou je kombinace
rozd€lení výše uvedených odpov€dností mezi
evropský a národní výbory kvality a t¿etí
varianta je decentralizace s p¿enosem pravomocí na národní výbory kvality. Bohužel
není dosud zcela vyjasn€no financování celého projektu, stejn€ jako propagace systému
a jeho marketing, což je pro provozovatele
jednotlivých služeb cestovního ruchu st€žejní otázka.
HOTREC k tomuto zám€ru vydal v písemné podob€ své stanovisko, jehož záv€ry ve
strumnosti shrnujeme. Pokud má být zavedena spolemná znamka kvality na úrovni EU,
pak musí zahrnovat všechny oblasti cestovního ruchu a být jednoduše aplikovatelná.
Dále HOTREC vyzývá EK k minimalizaci
byrokracie celého systému a z t€chto dÔvodÔ
také navrhuje, aby byla zast¿ešující znamka
vmetn€ odpov€dnosti za akreditace centráln€
spravována pouze evropským výborem kvality. Kritéria pro akreditaci by m€la být co
nejjednodušší. V této oblasti již má HOTREC
více než dvouletou zkušenost s vlastní akreditací znamky EHQ. Zásadním principem všech
aktivit by m€la být dobrovolnost. HOTREC
rozhodn€ nesouhlasí s aktivitami, které by
navyšovaly náklady podnikatelÔm na základ€
mandatorních legislativních opat¿ení. Dále
HOTREC zastává názor, že podobné aktivity
jsou opodstatn€né pouze za situace, že budou
uznány a požadovány v praxi. Tím navazujeme na otázku, jaký je konkrétní cíl zast¿ešující znamky kvality. Zatímco jednotlivé standardy aplikované na národní úrovni by m€ly být
detailními manuály a vodítky pro zlepšování
kvality, které mohou pomoci podnikatelÔm
v cestovním ruchu, znamka zast¿ešující by
m€la garantovat základní principy a hlavn€
mít dostatemnou propagaci a zajišÊovat osv€tu sm€rem k ve¿ejnosti tak, aby umož­ovala
lepší orientaci na trhu a zárove­ p¿inášela
poskytovatelÔm služby nové zákazníky.
Z prvních diskuzí na toto téma jsme pom€rn€
rozpamití. Již p¿i prvním projednávání byli všichni p¿ítomní postaveni p¿ed skutemnost, že EK zahájí práce na tvorb€ direktivy.
Ta by m€la dát právní rámec znamce ETQ.
HOTREC bude i nadále pokramovat v podo¿e
zast¿ešujícího programu EHQ a jeho další
propagaci a po vyjasn€ní všech dosud nevy¿ešených otázek se rozhodne, zda se systém
EHQ spojí s p¿ipravovanou evropskou znamkou kvality. Finanmní prost¿edky vynaložené
na tvorbu systémÔ kvality budou efektivn€
využity pouze za p¿edpokladu, že vznikne
v praxi využitelný systém, který zajistí další
zvyšování spokojenosti hostÔ a podnikatelÔm jasné konkurenmní výhody.
Václav Stárek
Roomkey.com startuje
Šest vedoucích světových hotelových společností založilo inovativní hotelový search engine
Roomkey.com.
Vyhledávací a rezervamní portál založily spolemnosti Choice Hotels International, Hilton
Worldwide, Hyatt Hotels Corporation, InterContinental Hotels Group, Marriott International Inc. a Wyndham Hotel Group. Poskytuje
informace „rovnou od zdroje“ a umož­uje online rezervace p¿ímo prost¿ednictvím hotelÔ. Roomkey.com plánuje též p¿idat nezávislé
recenze.
6
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 6
CEO nov€ vzniklé spolemnosti John F. Davies
tvrdí: „Nalezení správného hotelu je oproti
rezervaci letu þi vozidla proces osobního
rozhodování a tČžko mu mĤže nČkdo rozumČt
lépe než hoteliéĜi samotní. VČĜíme, že Roomkey.com poskytne spotĜebitelĤm inovativní nástroj umožĖující díky svému komplexnímu a dĤvČryhodnému obsahu uþinit rezervaci s bezprecedentní dĤvČrou, že naplníte své
preference a potĜeby. Další funkce umožní
komunikovat s pĜáteli a rodinou a sdílet s nimi své plány. To vše bude uživatelsky velmi
pĜíznivé – jednoduché a flexibilní.“
Zatím je Roomkey.com spušt€n pouze v USA,
ale v krátké dob€ se omekává jeho expanze do
dalších anglicky hovo¿ících regionÔ.
Zaznamenal: ZdenČk Klingora
www.ahrcr.cz
7.2.2012 12:42:26
AKTUALITY
Novela autorského zákona
Dne 30. ledna jsme se zúčastnili jednání na Ministerstvu kultury ohledně novely autorského zákona.
K dané problematice vydala AHR kR již své
p¿ipomínky v lednu lo­ského roku.
Tyto návrhy byly op€t zapracovány do tabulky k vypo¿ádání p¿ipravované novely, která
by m€la nabýt úminnosti nejpozd€ji na konci
p¿íštího roku.
Základní vnímanou problematikou je stále:
• neujasn€nost postavení kolektivních správcÔ, resp. jejich vzájemné zastupitelnosti,
• nerespektování stávajících zákonných podmínek, které mají ovliv­ovat výši autorských poplatkÔ,
• neexistující pravidla pro vyjednávání
o zm€nách výše autorských poplatkÔ s dopadem na pozice jednotlivých úmastníkÔ
jednání a právní nezakotvenost jejich práv
a povinností.
AHR kR navrhuje Ministerstvu kultury
následující:
• AHR kR je p¿esv€dmena, že novela by m€la primárn€ precizovat n€které sporné body, ke kterým v praxi docházelo, což vedlo
k zdlouhavým jednáním a zvyšování nákladÔ na stran€ uživatelÔ autorských d€l
i kolektivních správcÔ.
• V soumasném zn€ní AZ neexistují jasná
pravidla pro vyjednávání o zm€nách výše
autorských poplatkÔ, což má dopad na pozice jednotlivých úmastníkÔ jednání a právní
nezakotvenost jejich práv a povinností.
• AHR kR konstatuje, že za soumasné situace
je nutné se zamyslet nad celkovou koncepcí
AZ. P¿i AZ v platném zn€ní a za soumasné
situace jsou kolektivní správci v monopolním postavení s možností libovoln€ tvo¿it
„cenu“, neboli stanovit výši odm€n. Koncept AZ by tedy m€l sledovat jednu ze dvou
možných variant:
– zrušit monopolní postavení kolektivních
správcÔ, což by p¿ineslo v€tší prostor pro
vyjednávání a oboustrann€ rovnoprávné
postavení uživatelÔ i kolektivních správcÔ,
– zachovat soumasné monopolní postavení
kolektivních správcÔ, pak je ale nutné vytvo¿it jasná pravidla pro výpomet výše poplatkÔ a funkmní dohadovací proces za situace, kdy uživatel p¿ípadné zvýšení poplatkÔ
neakceptuje.
§ 23 – zrušení maximální výše poplatkÔ za
hotelové pokoje, tedy 50 % koncesioná¿ského
poplatku, je pro AHR kR zásadním bodem.
Zn€ní obsažené v návrhu je zn€ním, které
m€ní ve prosp€ch evropské legislativy ustanovení, jehož výklad je znamn€ rozdílný. Po-
kud dojde k zrušení této regulace, pak AHR
kR zastává názor, že by m€la být kolektivnímu správci urmena povinnost zohled­ovat
obsazenost ubytovacího za¿ízení, neboÊ na
neobsazeném pokoji nemÔže docházet k užití autorského díla. Dále se k tomuto bodu
vztahuje již zmín€ná problematika možnosti
libovolné tvorby poplatkÔ ze strany kolektivních správcÔ, která dostává uživatele do nerovných podmínek ve vztahu ke kolektivním
správcÔm.
§ 100 odst. 6 – p¿im€¿enost odm€ny by m€la
krom€ soumasného návrhu také obsahovat
parametr obsazenosti, tedy rozsah využití
ubytovací kapacity.
§ 101 odst. 11 – je nutné p¿esn€ vymezit další
postup p¿i uzavírání kolektivní smlouvy a po
dorumení žádosti právnické osoby podle odst.
4, pokud nedojde k dohod€ mezi kolektivními
správci o vzájemném zastoupení, aby dotymná
právnická osoba jednala pouze s maximáln€
dv€ma kolektivními správci.
O dalším vývoji a prÔb€hu jednání vás budeme informovat.
Václav Stárek
Ekologie v hotelu – minulost a budoucnost
Představuji vám ekologický projekt Mosaic House. Kombinace hotelu a hostelu je unikátní.
Ekologická cesta mÔže být jedním ze spolemných znakÔ starší i mladší generace soumasných i budoucích hostÔ. Proto se projekt
snaží tímto zpÔsobem nabídnout ekologický
zpÔsob ubytování a také umožnit všem hostÔm vyjád¿it se k tomuto tématu.
Funkcionalistická budova z 30. let minulého
století prošla komplexní rekonstrukcí a stala
se tak jedním z nejsofistikovan€jších ekologických hotelÔ v regionu i ve sv€t€. Lze mluvit
o prvenství v kR v oblasti recyklace šedé
vody a rekuperace tepla, a to díky solárním
panelÔm na st¿eše, pokojÔm s automatickou,
na obsazenosti založenou klimatizací, elektrickým zastín€ním oken, sprchami s technologií rain-dance, nízkoprÔtokovými toaletami
a energeticky efektivním osv€tlením. Také jde
o první budovou v kR, kde se šedá voda upravuje komplexním zpÔsobem. Ve sv€t€ se takový p¿ístup k úprav€ vody v posledních letech
stále rozši¿uje. S technologiemi, které šedou
vodu filtrují zcela bez chemických zásahÔ, se
mÔžete setkat nap¿íklad v luxusním hotelu
Casa Camper v centru Barcelony, v budov€
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 7
m€stských služeb v Hamburgu, v lázních ve
francouzském Yerres a jinde. Mosaic House
byl p¿i svém otev¿ení v roce 2010 teprve druhou budovou na sv€t€, kde lze získávat z recyklace šedé odpadní vody také teplo. V soumasné dob€ pracujeme na instalaci dalších
sv€telných stmívamÔ a jiných ekotechnologií,
které nám umožní jít lepší cestou. Chceme
dokázat, že poskytovat prvot¿ídní služby lze
i s racionálním využíváním zdrojÔ a energií.
Denn€ se v Mosaic House uspo¿í asi 5 m3 pitné
vody (celková denní spot¿eba 40 lidí), aniž by
byl kterýkoli z hostÔ jakkoli omezován. Budova má dvojitý systém vodovodních a kanalizamních trubek odd€lující vodu z koupelen. Ve
speciálních tancích se v suterénu filtruje a následn€ používá znovu p¿i splachování WC.
Filtraci mÔžete v hotelu dokonce pozorovat.
Okna mají speciální midla. P¿i jejich otev¿ení
se automaticky vypne topení mi chlazení. Na
oslun€ných mástech budovy se pak spoušt€jí
mi vytahují žaluzie, aby podle venkovní teploty zabránily p¿eh¿ívání. kidla reagují i na pohyb lidí – když pokoj opustíte, upraví teplotu
na „ekologický standard“. Samoz¿ejm€ že se
svítí úspornými žárovkamii
a na st¿eše jsou solární paneanely. Hosté mají možnost p¿ipojit
pojit se k ekologii
nejen tím, že se nebudou dlouho sprchovat
nebo že vyhodí plastovou lahev do speciálního kontejneru, ale mohou také p¿isp€t 2
eury (tato mástka se vybírá jako depozit za
pokojovou mtecí kartu) na další fungování
a zlepšování ekologických systémÔ hotelu.
Využíváme elekt¿inu ze 100% obnovitelných
zdrojÔ a 100% bioplyn, a tím snížíme emise
CO2 na nulu. Hotel má k dispozici vlastní,
unikátn€ navržený elektromobil E.ON smart,
využívající pln€ elektrický pohon.
Tyto a další kroky se zcela shodují s cílem
Mosaic House být ekoleaderem ve své oblasti,
spojovat soumasnost s novými technologiemi
a vzd€lávat hosty. Jedin€ spolemn€ máme šanci
vytvá¿et lepší životní podmínky pro naše hosty, naše d€ti a budoucí generace. Informovanost a podpora ekologických cest je jen malou
mástí, ale velice dÔležitou.
Aleš Macham, Mosaic House
www.mosaichouse.com
Ilustrace: Thinkstockphotos.com
únor 2012
7
7.2.2012 12:42:43
PROFIL
Gentleman piva ALEŠ DOČKAL
V závěru minulého roku získal Aleš Dočkal mimořádné ocenění: Asociace hotelů a restaurací
České republiky jej vyhlásila Restauratérem roku 2011. O cestě za tímto titulem jsme si s Alešem
Dočkalem vyprávěli v jeho Pivovarském klubu.
Když poprvé ucítil vÔni chmele a sladu, ješt€
netušil, že jej náš národní nápoj bude provázet po celý život: „Zamal jsem studovat hotelovou školu, a tak jsem m€l možnost se seznámit
i s profesním pohledem. Po dokonmení školy
jsem se zamal rozhlížet a volba padla na Klub
noviná¾Ó v Pa¾ížské ulici. Zamal jsem tam na
pozici míšníka a dokázal to dotáhnout až na
provozního, i když jako nestraník jsem m€l v tak
exponovaném podniku komplikovanou situaci.
Ale poznal jsem tam spoustu skv€lých lidí, hlavn€ výtvarníkÓ. Jednou m€ to n€jak chytlo a p¾es
noc jsem instaloval v restauramních prostorách
výstavu prací Ivana Komárka. Byl z toho dost
poprask, ale já m€l dobrý pocit.“
Po revoluci vyst¿ídal ješt€ n€kolik stáží, krom€ jiného pracoval i ve Spojených státech, ale
8
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 8
stále siln€ji se mu v hlav€ rodila myšlenka na
pivnici, která by prosazovala konzumaci pivních speciálÔ. Poda¿ilo se mu ji dopracovat
až do stadia projektu, a tak stál už od zamátku
u zrodu avantgardní pivnice v pražské Jemné
ulici. Následujících deset let byl vedoucím Pivovarského domu, kde vznikl v roce 1998 také
minipivovar, který zamal nabízet piva, na jaká
v té dob€ konzumenti ješt€ nebyli navyklí:
Krom€ „Št€pána“, klasického ležáku, to byla
nap¿íklad piva pšenimná, s kávovou, viš­ovou
mi banánovou p¿íchutí a také pivní sekt.
„V Pivovarském dom€ jsem si ov€¾il, že fenomén
pivních speciálÓ funguje a osobn€ jsem odhadoval, že bude dál rÓst. Rozhlížel jsem se tedy dál
s p¾edstavou moderního pivního klubu, který
by nabízel nejen nová piva od našich malých
výrobcÓ, ale také ze zahranimí a soumasn€ by se
stal místem, kde by se propagovala pivní kultura v moderním pojetí, jak ji známe nap¾íklad
z Belgie. Hledal jsem lokalitu a našel ji v Karlín€ v K¾ižíkov€ ulici, p¾ímo proti hudebnímu
divadlu. V roce 2004 to vypadalo v této másti
m€sta po povodních jako utopie, aby zde vznikl
lokál, jenž by p¾itáhl hosty.“
Aleš Domkal je ale známý svou cílev€domostí,
která hranimí tém€¿ s umanutostí. Díky své
energii dokázal vytvo¿it zcela novou koncepci
pivního lokálu. „Existuje, možná s trochou nadsázky, nepomítan€ hospod, které nabízejí sto jídel
a k tomu jediné pivo. Já jsem tento pom€r cht€l
obrátit. Nabídnout stovku piv a k tomu jedno
jídlo. Také s trochou nadsázky. Ale ten pom€r se
v reálu p¾íliš nezm€nil. T€ch jídel je samoz¾ejm€
www.ahrcr.cz
7.2.2012 10:37:34
PROFIL
„Vlastně mě s pivem jako první seznámila babička. Tvrdila, že je
součástí správné výživy, a tak jsem již jako kluk dostával po večeři
sklenku tmavého piva se žloutkem a cukrem,“ vzpomíná na svá
první setkání s mokem, kterému zasvětil podstatnou část svého
profesionálního života, Aleš Dočkal.
více, ale také je více druhÓ piv. Od pomátku se mepuje ze dvou pÓltuctÓ píp, jedna je v p¾ízemí, druhá v suterénu, neustále se obm€¬uje sortiment
piv, nyní už nejen našich, ale také zahranimních.
A v regálech k tomu nabízíme kolem 250 speciálÓ v lahvích, mezi nimi je ¾ada unikátÓ nejen
z piva¾ských velmocí, jako je N€mecko, Belgie mi
Velká Británie, ale také se zde objevují mínská,
kubánská mi turecká piva. Než jsme se k této
nabídce propracovali, musel jsem komunikovat
s ¾adou našich, ale p¾edevším zahranimních pivovarÓ. N€kdy to šlo ztuha, ale nakonec samotný
sortiment vypovídá o tom, že úsilí se vyplatí.“
slavných pivovarÔ. „Vyžaduje to samoz¾ejm€
p¾ípravu. K nejv€tším svým osobním zážitkÓm
¾adím návšt€vu trapistického kláštera Orval.
Do n€j umož¬ují tamní mniši nahlédnout
jen jednou romn€, a to ješt€ velmi omezenému
pomtu zájemcÓ. Po dosti složité korespondenci, kdy jsem poslal p¾edstavenému nap¾íklad
faksimile svých mlánkÓ, fotky z klubu apod.,
jsme dostali neurmitou odpov€u. Ale po p¾íjezdu naší kolony se vše zm€nilo a klášter jsme
alespo¬ zmásti „dobyli“ a dozv€d€li se mnoho
zajímavého nejen o jedinemném pivu, ale také
o historii.“
V kultivovaném prostředí designově zařízeného klubu
mohou hosté ochutnat kromě klasického kolena
i “pivní dort”.
Skloubit ¿ízení obou provozÔ bylo hodn€
obtížné, a tak se poslední mty¿i roky pan
Domkal v€nuje již jen Pivovarskému klubu.
DÔraz klade práv€ na název klub. Nejde
pouze o nabídku piv, ale o celý koncept
nov€ pojaté pivnice. K tomu pat¿í p¿edevším rozsáhlá osv€ta. Každý m€síc se zde
po¿ádají p¿ednášky a setkání, p¿i nichž se
mlenové klubu seznamují nejen s pivovarnictvím, ale i s kulturou, která jej provází.
Zvláštní dÔraz klade šéf Pivovarského klubu na párování jídel s pivem. P¿i klubových
vemerech mohou hosté ochutnat nejrÔzn€jší
pokrmy, které využívají pivo jako ingredienci, ale také k nim vybírá to správné pivo,
které p¿idává gastronomickému zážitku
další dimenzi.
Váše­ pro ší¿ení pivní osv€ty nemá u Aleše
Domkala hranice. Doslova. V€nuje jí i mnoho ze svého volného masu. Každoromn€ vyjížd€jí s manželkou a p¿áteli na kolech do
rÔzných evropských zemí a vždy jsou tyto
tour propojeny i s košty neobvyklých mokÔ
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 9
Je pozoruhodné, jak se za sedm let od otev¿ení stal Pivovarský klub místem, kde se
setkávají lidé, kte¿í dokážou ocenit zvláštnosti piva i zdejší pohodovou atmosféru. Aleš
Domkal jim totiž nabízí nejen vysokou kvalitu
nápojÔ a jídel, která mají v€tšinou výrazn€
meský charakter, ale k tomu jim p¿idává svÔj
entuziasmus a drobné bonusy. Když se sejde
parta nadšencÔ, tak si mohou pod dohledem
sládka uva¿it i 30 litrÔ piva.
„Hovo¾í se o krizi v pohostinství. U nás to neplatí. Dokázali jsme získat zajímavou klientelu,
a to nejen mužskou. Denn€ se tu prÓm€rn€ vytomí 2 hl piva a za m€síc se prodá asi 2 500 lahví
meského piva a 500 lahví zahranimního. Da¾í se
nám každý rok zvyšovat tržby, snad k tomu pomáhají i takové drobnosti, jako jsou nap¾íklad
pouze padesátiprocentní ceny za polovimní porce, dostatek ubrouskÓ na stole, hezké založení
stolÓ, mistota i dostatek propagamních materiálÓ. K tomu p¾istupuje nejdÓležit€jší faktor,
kterým je profesionalita personálu. U výmepu
vám p¾esn€ vysv€tlí, jak které pivo chutná, mím
je zajímavé a také k memu se hodí. Kucha¾ Lukáš Fiala je nám v€rný od zamátku, a tak už má
také cit, co naši hosté vyžadují.“
Jídelní lístek není rozsáhlý, od drobných
„m­amek“ k pivu, jako je klobása na merném
pivu mi uzený pštros, p¿es pivovarský nebo
zv€¿inový guláš a vep¿ovou pemeni p¿ipravovanou v silném tmavém pivu, pemené koleno
až k steakÔm z vep¿ového, ku¿ecího a krÔtího
masa a pštrosím medailím s brusinkami.
V období, kdy meské pivovarnictví prochází
dosti výrazným poklesem výroby a prodeje,
je nový p¿ístup ke konzumaci piva, jaký propaguje Aleš Domkal, skutemným fenoménem.
Naumit národ piva¿Ô p¿istupovat k jejich oblíbenému nápoji jinak, než byli dosud zvyklí,
je skutemn€ obdivuhodný pomin. K jeho významnému ocen€ní bych p¿idal ješt€ jedno:
gentleman piva.
P¾ipravil Ji¾í Kolemko
Foto: David Raub
únor 2012
9
7.2.2012 12:43:10
AHR_0212_blok.indd 10
7.2.2012 12:43:55
Nejčtenější odborný
měsíčník pro profesionály
v cestovním ruchu
PŘEDPLAŤTE SI
COT BUSINESS NA ROK
za speciální cenu
pro členy AHR ČR
808 Kč a dostanete:
k ZDARMA dárek k předplatnému
k ZDARMA 1 číslo časopisu
(11 čísel za cenu 10)
Káva inspirovaná Francií | káva BROSIO symbolizuje savoir vivre – umění žít –
a klade důraz na kvalitní prožitek z každého šálku. Lahodnou chuť a plné aroma kávy Brosio
zaručuje její tradičně pomalé pražení. Brosio nabízí široký sortiment směsí z vybraných
plantáží pro znalce a milovníky dobré kávy. Podlehněte této elegantní kávě s typicky francouzským šarmem.
OV
ĖňE
NO V A
BC
k ZDARMA aktuální zpravodajství z oblasti cestovního ruchu
na váš e-mail (každých 14 dní)
k ZDARMA doručování COT business do schránky
Více informací na [email protected]
www.cot.cz
BROSIO – ČISTÝ POŽITEK
k ZDARMA přístup na odborný web www.cot.cz
a do archivu časopisu COT business
www.darboven.cz
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 11
únor 2012
11
7.2.2012 10:38:33
AKCE
Veletrh SALIMA Brno 2012
Ve dnech 28. 2. – 2. 3. 2012 se opět otevřou brány brněnského výstaviště, tentokrát kvůli konání
veletrhu SALIMA. Je to již 28. ročník mezinárodního potravinářského veletrhu.
V tomto termínu se budou konat i tyto
veletrhy: MBK – 6. mezinárodní veletrh
mlyná¿ství, peka¿ství a cukrá¿ství, INTECO – 25. mezinárodní veletrh za¿ízení pro
obchod, hotely a ve¿ejné stravování, VINEX –
17. mezinárodní vina¿ský veletrh. V roce 2010
navštívilo tyto veletrhy 29 867 návšt€vníkÔ
z 51 zemí, z toho 3 365 ze zahranimí, a 349
akreditovaných noviná¿Ô z kR i ze zahranimí.
Na tomto veletrhu budeme op€t prezentovat projekt „Ochutnejte keskou republiku“.
S nezbytnou pomocí našich dodavatelÔ postavíme modelovou restauraci a kuchy­ské
studio v pavilonu V. Každý den b€hem tohoto
veletrhu zde budeme p¿edvád€t kucha¿skou
a baristickou show pro cca 40 osob na sezení
a cca 30 osob na stání, a to v masech 11, 13, a 15
hodin a pouze baristickou show ve 12 a 14 hodin. První den zde bude va¿it Ji¿í Král za kraj
Praha, druhý den bude prezentovat David Vitula, šéfkucha¿ z hotelu OREA Voron€ž Brno,
kraj Jihomoravský, t¿etí den zde bude Petrem
TÔmou prezentován kraj Jihomeský a poslední den bude prezentace Olomouckého kraje.
Celou show doplníme mluveným slovem a p¿i
každé show dostanou všichni dodavatelé na
našem stánku prostor ke své prezentaci. Program s degustamním menu na každý den obdrží naši mlenové e-mailem spolu se slevovým
kuponem na veletrh pro zakoupení zvýhodn€né vstupenky. Navštivte náš stánek.
T€šíme se na setkání s vámi!
Martina Vondrová
Roadshow AHR ČR v roce 2012
Také v letošním roce pro vás připravujeme tradiční „ROADSHOW AHR ČR“ s aktuálním programem.
Ten je koncipován pod mottem „PODNIKEJTE TAK, ABYSTE VYTVÁŘELI ZISK“.
Prvním místem, které navštívíme, bude Plzeňský kraj, a to 14. března 2012, hotel bude upřesněn. Druhou roadshow
budeme pořádat dne 28. března 2012 společně pro Liberecký a Ústecký kraj v kongresovém centru Babylon v Liberci.
Pozvánky spolu s programem vám zašleme v průběhu února. Bližší informace také budete mít k dispozici na našich
internetových stránkách www.ahrcr.cz v kolonce AKCE.
Těšíme se na setkání s vámi!
12
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 12
Martina Vondrová
www.ahrcr.cz
7.2.2012 12:43:39
TRENDY
Udržte si dobré klima
Neudržovaná vzduchotechnika může být zdrojem nebezpečí obvykle spojovaných jen s válkou. Jejich
výčet sahá od zápachu přes mikrobiologickou kontaminaci až po požár.
Foto: Thinkstockphotos.com
Teplo, nahromad€né nemistoty a voda ze
špatn€ udržované zvlhmovací jednotky jsou
p¿edpoklady pro vznik zápachu, ale i bakterií
Legionella pneumofila. Ty dodnes prost¿ednictvím vzduchotechniky obmas i zabíjejí lidi
– ob€ti umírají na komplikovaný zápal plic.
Na setkání veteránÔ amerických legií v roce
1974 ve Philadelphii onemocn€lo 221 ze 4 400
hostÔ záhadnou nemocí, pozd€ji 34 z nich zem¿elo na zápal plic. PÔvodcem onemocn€ní
byla práv€ p¿edm€tná bakterie; nemoc je od
té doby známá jako „legioná¿ská“.
Na blížící se provozní závadu v lepším p¿ípad€ upozorní zápach z kuchyn€. Zdroj problémÔ ale spomívá už v nasávaném kontaminovaném vzduchu. Záleží tedy na stavu filtrÔ,
p¿imemž p¿i vlhmení vzduchu riziko roste.
Vzduch je, zjednodušen€ ¿emeno, prohán€ný
nad vanou s vodou, kterou musí obsluha
m€nit a vanu mistit. Pokud tak neminí, hrozí
biologická kontaminace. To se stalo v 80.
letech 20. století v pražském OD Máj, kde
na tuto situaci upozornili v€dci z VŠCHT.
V mikroskopu se jim naskytl pohled na karcinogenní bakterie.
Pokud dáte prov€¿it vzduchotechniku, expert zm€¿í mimo jiné relativní vlhkost, anemometrem znaky prÔvanu a kulovým teplom€rem teplotu, již vnímá mlov€k. Bude se
zajímat o projektovou dokumentaci i o to,
jak se vzduchotechnika provozuje. Pokud
systém ¿ídí pomítam, nahlédne expert do historické databanky fyzikálních parametrÔ
technického prost¿edí. „Za špatný vzduch
mohou samé špatné v€ci. Špatná dokumentace stavby nebo instalace mi špatné uvedení
do provozu bez zkoušek,“ jmenuje Ji¿í Frýba,
který p¿edsedá státní zkušební komisi v oboru technika životního prost¿edí Ústavu techniky prost¿edí strojní fakulty kVUT v Praze.
Pokud budete p¿ejímat hotel v nové budov€,
dohlédn€te na to, aby se dodavatel ve smlouv€ zavázal i ke zkoušce vzduchotechniky.
Její ¿ádný provoz je pak otázkou technickomanažerských postupÔ.
Facility manage¿i a hlavn€ údržbá¿i v€dí,
že vlhmení vyžaduje pémi – a proto za¿ízení
mnohdy ani nepoušt€jí. Problém mlov€k pocítí ihned p¿i p¿íchodu, kdy je venku relativní
vlhkost nap¿. 90 %, zatímco uvnit¿ padá pod
20 %. P¿edepsaná vlhkost na pracovišti je p¿itom 30–70 %. Zvlhmovací jednotku lze nainstalovat i dodatemn€. Na roury technici napojí
vývody vyvíjemÔ páry, což u hotelu velikosti
minžovního domu nestojí víc než pÔl milionu
korun, a hosté budou vd€mní.
Text: David Horák
P¾evzato z masopisu
Hotel & Spa Management
A co děti? Mají si kde hrát?
Dětské hřiště nebývá častou součástí ubytovacích zařízení. Obvykle bývá řazeno až na poslední místo
v seznamu plánovaných investic, avšak především s ohledem na babyboom vrcholící v posledních
letech bude hrát důležitější roli při volbě a výběru ubytování.
Jak p¿istoupit k zám€ru vybudovat v hotelu mi
penzionu d€tské h¿išt€ a na co dávat pozor, aby
se nestalo zbytemným mi nebezpemným místem
pro jeho uživatele? Jaké volit materiály, prvky
a sestavy? Na tyto otázky zde naleznete pár
praktických odpov€dí a inspirativních rad.
Výb€r místa
DÔležitým faktorem atraktivity d€tského
h¿išt€ je správné umíst€ní tohoto za¿ízení
a jeho vmlen€ní do ostatních nabízených služeb. H¿išt€ by nem€lo být umísÊováno do odlehlých prostor, m€lo by být dob¿e p¿ístupné
a p¿ehledné. Je však nutné jeho polohu vybrat
tak, aby hrající si d€ti nerušily ostatní hosty.
Je vhodné, aby prostor pro hraní byl alespo­
mástemn€ opticky propojen s restaurací mi venkovním zahradním posezením, aby rodime
m€li možnost si p¿i hraní d€tí posed€t s p¿ípadnou konzumací nápojÔ mi jídel.
Jak vybrat správné a vhodné za¾ízení
P¿i výb€ru za¿ízení a sestav pro h¿išt€ je
t¿eba vyjít p¿edevším z prostorových možností a z finanmních limitÔ. Nejsnazší cestou
je využít nabídek firem specializujících se na
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 13
tento obor. Náromn€jší a finanmn€ nákladn€jší je oslovení odborníka – architekta,
který vytvo¿í individuální
návrh. Toto ¿ešení je vhodné
pro ubytovací za¿ízení vyššího standardu zam€¿ené
na ubytování rodin s d€tmi
(rodinné hotely a penziony).
Vhodná mÔže být i spolupráce s výtvarníkem a zahradním architektem, který
navrhne vhodné dopln€ní
zelení.
Foto: Thinkstockphotos.com
Základem je dobré d¾evo
Pro stavbu herních za¿ízení je nejvhodn€jším a nejpoužívan€jším stavebním materiálem d¿evo, p¿edevším jehlimnaté d¿eviny.
DÔležité jsou kvalita opracování, ohoblování a zamišt€ní, zakulacení všech hran
a konemná impregnace d¿eva (pro zvýšení
trvanlivosti a odolnosti materiálu) bez použití nevhodných látek (chrom). Pro další
dopl­kové konstrukce se používá rÔzných
ocelových profilÔ, vícevrstvých a vod€odol-
ných p¿ekližek s ekologickými laky, plastových mi laminátových dopl­kÔ mi lan (na
bázi p¿írodních materiálÔ mi ocelových lanek s potažením um€lohmotnými vlákny).
Vždy je však nutné dbát na to, aby veškeré
materiály a barvy byly zdravotn€ nezávadné
a ekologicky šetrné.
Text: Ing. arch. Darek Dupal
Celou verzi mlánku najdete v masopise
Gastro & Hotel (leden-únor)
únor 2012
13
7.2.2012 14:19:30
TRENDY–GASTRO
Bude se běžně prodávat v českých hospodách lahvové pivo?
Proč ne?! Pojďme se podívat do zahraničí a zkusme zauvažovat nad domácí situací v tomto segmentu.
Všichni obmas vidíme, zejména v amerických
filmech, jak hosté restaurací, barÔ mi pivnic
popíjejí lahvové pivo – mnohdy p¿ímo z lahví.
Pro nás je to v€c dosud nep¿ijatelná. Myslíme
si, že lahvové pivo do hospody tak n€jak nepat¿í. To je však velký omyl. Jak to d€lají u našich
nejbližších sousedÔ, kte¿í mají pivní tradici
podobnou té naší – v Bavorsku a Rakousku?
Tam jsem se setkal mnohokrát s tím, že pokud
si objednáte n€jaké pivo ze sortimentu, které
nemepují, vezmou p¿íslušné znamkové pivní
sklo, vychlazené pivo z lednice do n€j nalijí za
výmepem a s p¿íslušným pivním táckem vám
pÔllitr naservírují. Nikdo se nad tím nepodivuje a nepovažuje se to ani za chybu ani za
podvod. VždyÊ host vlastn€ dostane merstvý
produkt a ne zv€tralé pivo, naražené mnohdy
t¿i a více dnÔ. Takže v konemném efektu na
tom zákazník vyd€lá.
A jak vypadá prodej lahvového piva pro hostinského ekonomicky? Budete se divit, ale
také velmi dob¿e. V€tšina pivovarÔ prodává
lahvové pivo obchodníkÔm za podstatn€ nižší ceny než pivo sudové. Má to svoji logiku.
Nemusí investovat do drahých
výmepních kompletÔ a ostatního za¿ízení nutného k prodeji
sudového piva, vmetn€ obalÔ,
složité dopravy, sanitace atp.
Foto: Thinkstockphotos.com
Pro zajímavost si srovnejme
náklady hostinského na zálohy za obaly p¿i koupi 1 hl piva:
• 1 hl = 2 x 50l sud
(záloha á 1 000 Km) = 2 000 Km
• 1 hl = 10 beden á 20 lahví
(záloha 100 Km / bedna, 3 Km /
lahev) =1 600 Km.
Mén€ pen€z leží v zálohách na
obaly, je t¿eba i menší skladovací prostor, lahve jsou skladn€jší a také
zbytemn€ neplýtváte elektrickou energií na
chlazení. Nechladíte totiž najednou 100 piv,
ale t¿eba jen 10 nebo 20, a ješt€ je doba na vychlazení kratší. Navíc nap¿íklad trvanlivost
u sudového piva je v prÔm€ru 90 dní a u lahvového 180 dní. A každý pivovar rád dodá
provozovn€ své znamkové sklo, tácky, ubru-
sy atd., protože ušet¿í za
výmepní za¿ízení n€kolik
desítek tisíc.
MÔžete namítnout, že
mepované pivo je možná
chuÊov€ lepší. To platí jen
v p¿ípad€, že se vymepuje
celý sud najednou nebo
b€hem dne. Sudové pivo,
které se mepuje dva i více
dní a k jehož mepování se
používá mnohdy nevhodné tlamné médium (t¿eba
vzduch), se doslova znimí
a host nakonec pije nechutnou b¿emku. Prom se
tedy bránit lahvovému pivu v našich pivnicích, restauracích a hospodách, když je každá lahev vlastn€ originál a všichni nakonec
vyd€lají?
Text: Vladimír Jind¾ich
klánek najdete
v Gastro & Hotel (leden-únor).
Soutěž o nejúspěšnějšího kontrolora Czech Specials
4x foto: CzechTourism
Dne 1. července 2011 byla odstartována soutěž cca 21 kontrolorů projektu Czech
Specials, komu se podaří do tohoto projektu zapojit nejvíce nových restaurací do
termínu 2. prosince 2011.
Cílem AHR kR bylo v souladu s projektem
keské centrály cestovního ruchu Czech Tourism certifikovat a recertifikovat celkem 250
restaurací do konce roku 2011. A tak se
naši kontrolo¿i rozjeli do terénu a výsledek
p¿edmil omekávání. T€žko ¿íci, zda za tím
byla motivamní nabídka AHR kR, ale skutemností je, že stanovený pomet certifikovaných
restaurací dle projektu Ochutnejte keskou
14
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 14
republiku – Czech Specials se poda¿ilo o cca
70 restaurací p¿ekromit.
O zajímavé ceny se tedy pod€lí: na pomyslném t¿etím míst€ Václav Forman za 18 nových restaurací (obdrží voucher pro 2 osoby
na 1 noc se snídaní a prémii 5 000 Km), na
míst€ druhém Stanislav Zukal za 19 nových
restaurací (obdrží voucher pro 2 osoby na
1 noc se snídaní a prémii 7 000 Km) a zvít€zil Ji¿í Zeman s 35 novými restauracemi
(obdrží voucher na víkendový pobyt pro
2 osoby a prémii 10 000 Km). Ceny v€nuje
AHR kR a tak, jak se sluší, zbývá ješt€ pod€kovat všem kontrolorÔm, kte¿í p¿isp€li ke spln€ní
pomtu certifikovaných a recertifikovaných restaurací v daném termínu.
Milan Rambousek
www.ahrcr.cz
7.2.2012 14:15:10
PROFESNÍ ROZVOJ
Forma je důležitější než obsah
Představte si, že umíte perfektně vysvětlit, jak vařit guláš, a uplatníte to v restauraci namísto toho, abyste
ten guláš doopravdy uvařili. Myslíte si, že tím své hosty nakrmíte a budou vás plácat po ramenou?
Foto: archiv AHR ČR
Domnívám se, že
ne. Naše odborné
školství však p¿esn€
takové je. Odborní
umitelé mají n€kdy
perfektní znalosti
z výukového procesu, p¿esn€ v€dí, jak
má umební hodina
vypadat, ale to vše
merpají pouze z knih
(n€kdy i 30 let starých) a považují
výsledný produkt
své vlastní práce za
n€co, o co by m€l být zájem. P¿edesílám, že se
to netýká všech, ale majoritu zcela urmit€ mít
budou. Teorie va¿ení je dobrá pro pochopení
stravovacích návykÔ, zdravé výživy, hygieny
atd., ale zcela jist€ ješt€ nikoho nenasytila.
Proto nám také na školách vyrÔstá velmi málo zapálených budoucích odborníkÔ, kte¿í by
obstáli v náromném „hospodském“ život€. Ten,
kdo je schopen p¿edvést, co to je kucha¿ské
um€ní, ten má zcela jist€ podstatn€ v€tší šanci
získat srdce mladých lidí pro ¿emeslo, protože ono to um€ní doopravdy je. Kdo p¿edvádí
originál, je urmit€ um€lcem, zatímco ten, kdo
p¿edvádí reprodukci v umebnici, je velmi t€žko
brán za srovnatelného um€lce.
Je zajímavé, že AHR kR již n€kolik let nabízí pracovní stáže pro odborné umitele v t€ch
nejlepších hotelech – bezúsp€šn€. Asociace
nabízí zdarma úmast umitelÔ na všech vzd€lávacích programech, které po¿ádá – bezúsp€šn€.
N€co asi d€láme špatn€. Možná, že by se situace zlepšila, kdyby na trhu odborných umitelÔ existovala konkurence, kdyby nap¿. bylo
umožn€no t€m, co ¿emeslo umí, toto ¿emeslo
také vyumovat. Možná by to nebylo pln€ se
znalostí pedagogiky, ale pro ¿emeslo samotné
by to bylo zcela jist€ p¿ínosem.
Váš Pavel Hlinka,
p¾edseda Vzd€lávací sekce AHR kR
Nové projekty Vysoké školy cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství
Rok 2011 byl pro Vysokou školu cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství rokem velkých změn, neboť
s cílem naplnit požadavky akreditační komise provedla restrukturalizaci kateder a přijala nové pracovníky.
Po dÔkladné p¿íprav€ a propracování byly podány žádosti o akreditaci t¿í nových studijních
oborÔ, zam€¿ených na mezinárodní cestovní
ruch, regionální cestovní ruch a facility management rekreamních a sportovních za¿ízení.
Uvedené obory reflektují soumasnou spolemenskou pot¿ebu a jejich zam€¿ení odráží m€nící se vzd€lávací požadavky na pracovníky
v oblasti turistického ruchu. V této souvislosti
je nutné uvést, že i umitelé školy zahájili publikamní minnost ve vztahu k nov€ p¿ipravovaným
oborÔm, a soumasn€ zdÔraznit, že všechny t¿i
obory jsou dokladem potenciálu akademických pracovníkÔ vysoké školy a podtrhují význam soukromého vysokého školství v rámci
systému terciárního vzd€lávání.
V nakladatelství Grada byla za VŠ CRHL vydána publikace „Manažerské dovednosti“,
p¿edstavující modely pracovního chování manažera, jeho cíle, modely ¿ízení masu a plánovací nástroje. Nedílnou soumástí je i delegování ¿ízení problémÔ a porad. Prostor je v€nován
také roli manažera p¿i ¿ízení a realizaci zm€ny, týmÔm a jejich podílu na dosahování cílÔ.
Lze právem p¿edpokládat, že tato publikace
se stane žádaným pomocníkem personalistÔ,
manažerÔ, pracovníkÔ vzd€lávacích agentur
a samoz¿ejm€ studentÔ vysokých škol.
Koncem roku 2011 uspo¿ádala VŠ CRHL
konferenci „Recept na úsp€ch“. Ta se setkala
s velkým ohlasem a otev¿ela škole cesty k p¿íprav€ kurzÔ celoživotního vzd€lávání.
V rámci rozvoje mezinárodní spolupráce vysoké školy byly na podzim roku 2011 uzav¿eny
3 nové dohody o spolupráci s akademickými
Seminář Novela zákoníku práce v praxi
Na měsíc březen jsme pro vás připravili kromě dalších seminářů
také seminář věnující se novele zákoníku práce. K tomuto kroku
jsme přistoupili na základě nesčetných dotazů týkajících se této
problematiky. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají velmi často pouze
částečné informace o této novele a cítí se tak dezorientovaní.
Abychom na dotazy byli schopni odpovídat co nejlépe, přizvali jsme si
spolutvůrce tohoto zákona JUDr. B. Šubrta, který novelu zákona shrne
a vysvětlí, jaké nové možnosti přináší pro zaměstnavatele v praxi. Tato
novela byla schválena PS PČR a přináší podnikatelům, mimo jiné,
možnosti řešení snižování stavu zaměstnanců a flexibilnější přístup
k pracovní době ve dvou a třísměnných provozech.
Seminář se uskuteční v úterý 6. března 2012. Více informací
naleznete na www.ahrcr.cz v sekci Aktuální semináře.
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 15
pracovišti v Lotyšsku, Švýcarsku a Mauarsku.
Okamžitým výstupem t€chto dohod je p¿íprava mezinárodní konference k cestovnímu
ruchu, která je plánovaná na kv€ten 2012 a kde
vystoupí p¿edstavitelé nových partnerských
škol v roli key speakers. Klímovou roli p¿i získávání partnerÔ sehrála zahranimní cesta prorektora VŠ CRHL PhDr. Karla Preuse, CSc.,
do Polska a Lotyšska, která škole p¿inesla
pot¿ebné publikace v impaktovaných masopisech. Vysoká škola zahájila rovn€ž spolupráci s Pavlodar State University na p¿íprav€
7 projektÔ TEMPUS, kde bude pÔsobit v roli
koordinátora projektÔ.
Záv€rem lze vyjád¿it p¿esv€dmení, že uvedené
aktivity VŠ CRHL jsou potenciálním zdrojem
jejího dalšího kvalitativního i kvantitativního
rozvoje.
Jana Pasty¾íková, VŠ CRHL
Seminář Manažerské schopnosti
a dovednosti
Začátkem měsíce března se pod vedením Ing.
Pavla Hlinky uskuteční seminář pro střední
a vyšší management Manažerské schopnosti
a dovednosti.
Ti z Vás, kteří Ing. Hlinku znají osobně, jistě
vědí, že se bude jednat o seminář bez teorie.
Seminář je naopak praktickým nácvikem situací,
které každodenně v oblasti managementu
nastávají. Nebudou opomenuty ani manažerské
techniky či krizový management. Seminář vřele
doporučujeme všem manažerům!
únor 2012
15
7.2.2012 10:39:55
Z REGIONł
Projekt hodnocení teplických kaváren
Na podzim loňského roku proběhl v Teplicích projekt zaštítěný ústeckou sekcí AHR ve spolupráci
s Hotelovou školou Teplice zaměřený na úroveň služeb poskytovaných v místních kavárnách.
Cílem projektu bylo vytvo¿it „obraz“ teplických kaváren z odborného hlediska. Kritéria
hodnocení obsahovala vše od pozdravu obsluhujících, p¿es nabízený sortiment, zpÔsob p¿ípravy rÔzných druhÔ kávy, úrove­
hygieny, atd. klenové komise si vypracovali
podrobný seznam jednotlivých bodÔ, které
pemliv€ zkoumali p¿i každé návšt€v€. Hodnotilo se dvacet místních kaváren, od malých
rodinných podnikÔ po kavárenské ¿et€zce.
A co jsme zjistili? Mohl bych shrnout, že
celkov€ na nás atmosféra, chování personálu
atd., pÔsobilo spíše negativn€. AÊ to již byla
absence pozdravu, úsm€vu a jakékoli ústní nabídky, upravenost personálu, neznalost
základních pravidel p¿ípravy kávy, špinavé
a polámané nabídkové listy, ale i obecn€ špatná hygiena (nap¿. i netekoucí voda na toaletách), nevybíravé chování obsluhy (sezení
mezi hosty, kou¿ení na pracovišti, nevhodná
komunikace). Zhruba jen ve mtvrtin€ podnikÔ odpovídaly nabízené služby standardÔm
kavárny.
Foto: archiv KS AHR Ústeckého kraje
Zleva členové hodnoticí komise Milan Nemrava
a Václav Kulhánek, ocenění přebírá manažer
kavárny Bárka Jiří Stehlík.
Nem€l bych však jen kritizovat, ale i vyzdvihnout klady, a zde možná dvojnásob! Pomyslné
vít€zství získala kavárna BÁRKA, ve které
pracují lidé s handicapem. A hned na úvod
musím uvést, že vít€zství nezískali z n€jakého humanitárního hlediska, ale že jsme na
jejich zpÔsob práce pohlíželi jako na všechny
ostatní. Zde bylo vid€t, že n€kdo, kdo baristice
Tradiční setkání v brněnském hotelu Slovan
Již řadu let osvědčenou tradici udržuje ve vztahu ke svým
obchodním partnerům člen AHR ČR, brněnský Hotel Slovan.
Není ani náhodou, že pro termín t€chto
setkání volí jeden z vemerÔ v prÔb€hu VeletrhÔ GO a REGIONTOUR. Ti, kdo již m€li
p¿íležitost se t€chto setkání úmastnit, se t€ší
na p¿íští úmast na tomto vemeru. K pohod€
vemera a spokojenosti pozvaných hostÔ vedení hotelu vždy zajistí pohošt€ní formou
rautu se specialitami hotelové restaurace,
p¿ipravenými kucha¿skými mágy Hotelu
Slovan. Nelze opomenout ani podávanou
kvalitní kávu a vskutku dobrá vínka ze Znovína Znojmo se sídlem v Šatov€.
Je p¿íjemné setkávat se se známými s romním
odstupem a t€šit se na p¿ekvapení p¿ipravená ¿editelem hotelu Janem Bernatíkem.
Nejinak tomu bylo i letos. Vedle tradimního
hudebního dua to tentokrát byl z televize
Foto: archiv AHR ČR
známý finalista sout€že Talentmánie Miroslav Pokorný. Ten ve svém vystoupení šokoval p¿ítomné tím, že dokázal se provléct
squashovou raketou, mi deskou s otvorem o rozm€rech cihly. Doslova k slzám
smíchu p¿isp€l svým programovým p¿ídavkem, v n€mž imitoval n€která zví¿ata. Ti
šÊastn€jší z úmastníkÔ vemera si ješt€ odnesli n€kterou z cen z tomboly, která se již
také stala neodmyslitelnou soumástí t€chto setkání.
Je chvályhodné, že ¿editel Jan Bernatík, který navíc celý vemer moderoval, se svým
obchodním nám€stkem Ivo Skalickým každoromn€ pamatují na své obchodní kolegy
a p¿átele, kte¿í jsou soumástí jejich každodenní práce a projevují jim tak tím svÔj dík
a zájem se setkat, takovýmto neformálním zpÔsobem. Ano, i toto je jedna cest, jak
vytvá¿et pevné pracovní vztahy a spolupráci.
Milan Rambousek
16
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 16
rozumí, personálu vysv€tlil, jak kávu správn€ p¿ipravit a jak p¿istupovat k hostÔm. Ve
spojení s p¿íjemným prost¿edím, p¿ístupem
a mistotou vznikla kavárna, ve které je opravdu
radost posed€t. Druhé místo obsadila modern€ji pojatá kavárna BeFeLeMe a t¿etí místo
McCafé. Zpest¿ením byla návšt€va rodinného
podniku „U D€douška“. Není to klasická kavárna, ale spíše pražírna a prodejna zrnkové
kávy, kde vám kávu i p¿ipraví. Také zde byl
p¿ístup obsluhujících spolemn€ s nabízeným
sortimentem na velmi dobré úrovni. Teplické
kavárny pro AHR kR Ústeckého kraje hodnotili: Václav Kulhánek, Miroslav Komárek,
Jaroslav PetrÔ a Denisa Karešová.
Dne 16. ledna p¿edal p¿edseda krajské sekce
AHR Ústeckého kraje Milan Nemrava za
úmasti hodnotitelské komise, regionálního
tisku a zástupcÔ teplických kaváren ocen€ní nejlepším kavárnám a zárove­ zahájil
hodnocení kaváren krajského m€sta Ústí
nad Labem.
Milan Nemrava
Regionální certifikace
Libereckého kraje
Jak jsme vás v minulém mísle zpravodaje informovali, AHR kR vyhrála zakázku na pokramování recertifikace ubytovacích za¿ízení Libereckého kraje
regionální znamkou kvality. Na výzvu jsme reagovali
s cílem p¿ipravit systém, který by v rámci udržitelnosti harmonizoval regionální certifikaci s mezinárodn€
uznávaným systémem Hotelstars Union. Jednotný
klasifikamní systém je dÔležitý z pohledu ochrany
zákazníka a pro udržení kvality a transparentnosti
je nevyhnutelné regionální certifikaci s evropským
systémem harmonizovat. Hotely a penziony, kterým
již vypršela platnost regionálního znaku, budou kontaktovány s nabídkou recertifikace zdarma za soumasného spln€ní požadavkÔ Oficiální jednotné klasifikace Hotelstars Union. Prakticky to znamená, že
proces recertifikace ubytovacích za¿ízení respektuje
jak lokální požadavky, tak i požadavky jednotného
klasifikamního systému (Hotelstars Union) a žadatel tedy bude moci získat v rámci jednoho procesu
certifikace/recertifikace p¿i spln€ní požadovaných
podmínek ob€ certifikace.
Zájemci o regionální certifikaci musí soumasn€ zažádat
a splnit kritéria systému Hotelstars Union. Po vypln€ní
p¿ihlášky k liberecké certifikaci je nutné seznámit se
také s metodikou Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích za¿ízení kR (Hotelstars Union).
Vše je k dispozici na www.hotelstars.cz.
Klára Zachariášová
www.ahrcr.cz
7.2.2012 10:40:12
STALO SE
I letos jsme zabodovali na veletrhu Regiontour
Ve dnech 12.–15. ledna se AHR ČR zúčastnila, stejně jako loni, veletrhu GO a Regiontour v Brně.
V modelové restauraci o ploše 200 m2 s kapacitou 40 míst k sezení a 30 míst k stání mohli
hosté t¿ikrát denn€ ochutnat tradimní pokrmy
meské kuchyn€. Hlavní cíle této akce byly
propagace projektu Czech Specials a zárove­
zviditeln€ní partnerÔ, kte¿í se na ní podíleli.
Každý den byli zváni na pódium špimkoví kucha¿i – ve mtvrtek Ji¿í Král a Michal Bobek
z pražské restaurace Aureole (Ji¿ího Krále si
ješt€ pamatujeme jako kapitána meského národního kucha¿ského týmu a také z televizních
po¿adÔ Kucha¿ská pohotovost a Pod poklimkou), v pátek a v ned€li Josef Dufek a Milan
Gregor z brn€nského hotelu Holiday Inn (Josef
Dufek je rovn€ž bývalým mlenem národního
týmu kucha¿Ô) a v sobotu David Vitula a Milan
Ond¿ejka z brn€nského hotelu Voron€ž. Kucha¿i p¿ipravovali t¿íchodové menu z projektu
Czech Specials, vždy cca 50 degustamních porcí na jeden výdej a podle reakcí publika svou
práci odvedli na sto procent.
Veškerou kucha¿skou technologii (va¿ilo se
i p¿ímo na pódiu) zapÔjmila firma Montycon.
Po celou dobu byl kucha¿Ôm k dispozici její
zástupce Ond¿ej Suchý, který se aktivn€ podílel
i na dohotovování pokrmÔ. Jídla vhodn€ doplnila vína z produkce Neoklas Šardice, a. s., a nealkoholické nápoje z portfolia Karlovarských
minerálních vod, ne¿idimi pak mohli ochutnat
širokou škálu piv pivovaru Staropramen. O mistotu nádobí se vzorn€ staral Aleš Slezák ze
spolemnosti Winterhalter, která zapÔjmila své
mycí technologie. Návšt€vníci byli pohodln€
usazeni na nábytku firmy TON a o prost¿ení
stolÔ se postarala spolemnost Papillon. K dezertÔm servírovali vynikající kávu odborníci ze
spolemnosti Nestlé Professional v mele s Pavlem
Houdkem a Milanem Bakou. Ti vždy bezprost¿edn€ po jednotlivých výdejích zorganizovali
velmi zajímavou baristickou show.
Zvláštní pod€kování náleží kolektivu hotelu
Holiday Inn v Brn€, díky jehož pomoci ce-
lá akce prob€hla bez nejmenších zádrhelÔ.
V neposlední ¿ad€ je pot¿eba pochválit studenty brn€nské hotelové školy, kte¿í zajistili
obsluhu hostÔ a i p¿es svÔj mladý v€k pÔsobili
velmi profesionálním dojmem. Velké pod€kování potom pat¿í Martin€ Vondrové, která
spolemn€ s Lukášem Limprechtem celou akci
koordinovala, i ostatním pracovníkÔm AHR.
Po celé mty¿i dny akci slovem provázel Lukáš
Limprecht, který se spolu s kucha¿i a dalšími
hosty na pódiu snažil poukázat na nejv€tší
nešvary v meských gastronomických provozech a zvýšit zájem o tradimní meskou kuchyni. I p¿es z¿eteln€ nižší návšt€vnost nebyl
problém restauraci naplnit, což je z¿ejmým
dÔkazem toho, že zájem o poctivou meskou
kuchyni rozhodn€ neklesá. Úsp€šnost této
akce potvrdil i zájem kolegÔ o uskutemn€ní
obdobné akce v keských Bud€jovicích, Ostrav€ a Bratislav€.
Lukáš Limprecht
Novinářské ceny 2011 za díla o cestovním ruchu
Novinář a sportovní publicista Petr Skála, jehož články čtete i na stránkách našeho časopisu, získal
novinářskou cenu za rok 2011.
keská asociace noviná¿Ô a publicistÔ cestovního ruchu (Czech Travel Press) pravideln€
po¿ádá noviná¿skou sout€ž pro noviná¿e a publicisty, kte¿í se zabývají problematikou cestovního ruchu. Výsledky již byly slavnostn€ vyhlášeny p¿i prezentaci asociace Czech Travel Press
v rámci lednových veletrhÔ GO a Regiontour
v Brn€. DÔvod, prom se vracíme k výsledkÔm
sout€že, nad níž i v roce 2011 op€tovn€ p¿evzal
záštitu ministr pro místní rozvoj keské republiky Kamil Jankovský, je docela zajímavý.
První místo v kategorii mlánkÔ zam€¿ených
na osobnosti cestovního ruchu získal totiž
bývalý pedagog keské zem€d€lské univerzity,
rovn€ž kartograf a zem€m€¿im Petr Skála,
jehož mlánky p¿evážn€ o sportu pravideln€
mtete nap¿íklad ve sportovní rubrice webu
Prvnizpravy.cz a v dalších novinách. Je také
mlenem redakmní rady našeho masopisu.
„Petr Skála získal první cenu za profil Ing.
Otakara Johna, hoteliéra roku 2010, který byl uve¾ejn€ný v masopisu AHR fórum. Šlo
o profil generálního ¾editele hotelÓ K+K Fénix
a K+K Central Praha, který vnímá kvalitu
a profesionalitu v hotelovém prÓmyslu za prioritní pro spokojenost hostÓ. Jinak i metodicky
napomáhá zamínajícím studentÓm p¾i poznávání praktických p¾íkladÓ z praxe,“ zdÔvodnil
rozhodnutí poroty její p¿edseda Ing. Rostislav Hošek z MMR kR. „Odborná porota hodnotila celkem 25 p¾ísp€vkÓ ve dvou kategoriích:
industriální památky keské republiky a osobnost cestovního ruchu. Hlavní cenu v kategorii
industriální památky keské republiky získal
Josef Kopecký za mlánek Objevte Ostravu uve¾ejn€ný na iDNES.cz,“ informoval úmastníky
slavnostního p¿edání cen Rostislav Hošek.
„Asociace hotelÓ a restaurací kR oce¬uje, že
profil hoteliéra roku 2010 Otakara Johna od
Petra Skály uve¾ejn€ný v masopise AHR fórum
získal prvenství v noviná¾ské sout€ži za rok
2011. Potvrzuje to skutemnost, že masopis d€láme dob¾e a spolupracujeme rovn€ž s dobrými
autory,“ ¿ekl Václav Stárek.
Odborná porota v sestav€ Alice Dvo¿áková
(CzechTourism), Rostislav Hošek a Juraj Himal nem€la hodnocení vÔbec jednoduché,
neboÊ v€tšina mlánkÔ spl­ovala zadání a byla
dob¿e napsána.
-red-
V Luhačovicích proběhla Konference cestovního ruchu Východní Moravy
Konference p¾edstavila velmi úsp€šný rozvoj tohoto odv€tví ve Zlínském kraji za
posledních n€kolik let, v€novala se problémÓm oboru i nám€tÓm pro budoucnost.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
(CCRVM), kterou kraj založil k ¿ízení cestovního ruchu v regionu, je nejlepší destinamní
spolemností v kR a získává postupn€ prestiž i v zahranimí p¿i realizaci partnerských
evropských projektÔ. Úvodní ¿em pronesli
nám€stek hejtmana Zlínského kraje Jind¿ich
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 17
Ondruš a ¿editel odboru cestovního ruchu
MMR Aleš Hozdecký. Na 120 úmastníkÔ konference pozorn€ vyslechlo prezentaci Dany
Da­ové, ¿editelky CCRVM, která vyhodnotila uplynulých 5 let minnosti centrály. Palmivým problémem cestovního ruchu v kR
je kvalita pracovních sil. Nám€ty na ¿ešení
p¿edstavila Alžb€ta Cedidlová z Asociace hotelÔ a restaurací kR.
Pavel Macura ze Zlínského kraje a Zden€k
Urbanovský z CCRVM p¿edstavili projekty
Otev¿ené brány a Poutní stezky Východní
Moravy. Na nedávno skonmeném veletrhu Regiontour získal za tyto produkty Zlínský kraj
a jeho centrála cestovního ruchu národní Velkou cenu cestovního ruchu. Aktualizaci marketingové strategie Zlínského kraje p¿edstavil
její autor Jind¿ich Motýl z Motýl Media, s. r. o.
V prÔb€hu konference úmastníci vyslechli i ¿adu dalších nemén€ p¿ínosných vystoupení
od Jany Koldové, Josefa Tkadlece mi Petra
Zahradníka. Soumástí programu konference
bylo vyhlášení sout€že HIT sezony. Více na
www.vychodni-morava.cz.
-ac-
únor 2012
17
7.2.2012 10:40:33
LEGISLATIVA
Novelizace zákoníku práce
– nová právní úprava pracovního poměru na dobu určitou
Dne 1. 1. 2012 vstoupila v účinnost novelizace zákoníku práce, která přinesla zásadní změny
v pracovněprávních vztazích. Některá novelizovaná ustanovení vzbudila bouřlivé diskuze jak mezi
laickou, tak i mezi odbornou veřejností.
Proto je zapot¿ebí v€novat zvýšenou pozornost t€m otázkám, které ovlivní co nejvíce
vztah zam€stnance a zam€stnavatele p¿i sjednání a ukonmení pracovního pom€ru.
Foto: Thinkstockphotos.com
Jednou z nejpodstatn€jších zm€n v pracovn€právní oblasti je dle našeho názoru nová
úprava sjednávání pracovního pom€ru na
dobu urmitou. Pro p¿ehlednost uvádíme celé
zn€ní novelizovaného ustanovení, konkrétn€ § 39 odst. 2 zákoníku práce: „Doba trvání pracovního pom€ru na dobu urmitou mezi
týmiž smluvními stranami nesmí p¾esáhnout
t¾i roky a ode dne vzniku prvního pracovního
pom€ru na dobu urmitou mÓže být opakována
nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního pom€ru na dobu urmitou se považuje rovn€ž i jeho
prodloužení. Jestliže od skonmení p¾edchozího
pracovního pom€ru na dobu urmitou uplynula
doba t¾í let, k p¾edchozímu pracovnímu pom€ru na dobu urmitou mezi týmiž smluvními
stranami se nep¾ihlíží.“
Amkoli zákonodárci byli vedeni snahou o co
nejv€tší srozumitelnost a p¿ehlednost zákona, citovaná v€ta pÔsobí pon€kud „šroubovit€“. P¿i bližším pohledu na danou problematiku však lze porozum€t, že novela zavádí zcela
odlišná pravidla pro pracovní pom€r sjednaný na dobu urmitou, než tomu bylo doposud.
V prvé ¿ad€ je nutno upozornit na to, že
Foto: Thinkstockphotos.com
pracovní pom€r na dobu urmitou se stejným
zam€stnancem lze od 1. 1. 2012 sjednat
pouze t¿ikrát, resp. jednou sjednat a dvakrát
opakovat mi prodloužit. Na rozdíl od d¿ív€jší
právní úpravy, kdy šlo pracovní pom€r na
dobu urmitou uzav¿ít pouze na dobu 2 let,
umož­uje novelizované zn€ní sjednat pracovní pom€r na dobu urmitou vždy nejdéle
na 3 roky od jeho vzniku. Takto sjednaný
pracovní pom€r pak mÔže být prodloužen
maximáln€ dvakrát. Z výše uvedeného vyplývá, že pracovní pom€r na dobu urmitou
mezi stejným zam€stnancem a zam€stnavatelem by mohl souvisle trvat maximáln€ 9
let (1x sjednán, 2x opakován mi prodloužen
a vždy po dobu maximáln€ 3 let). V p¿ípad€, že zam€stnanec bude chtít se stejným
zam€stnavatelem sjednat další pracovní pom€r na dobu urmitou, bude muset pomkat
3 roky (mezi p¿edchozím pracovním pom€rem na dobu urmitou a novým pracovním
pom€rem na dobu urmitou s týmž zam€stnavatelem musí v p¿ípad€ dvou opakování
uplynout lhÔta 3 let).
Zmín€né pravidlo o omezení pomtu sjednání
mi opakování pracovních pom€rÔ na dobu
urmitou je dle názorÔ mnohých odborníkÔ na
pracovní právo ho¿kou novinkou v pracovn€právní legislativ€. Jako p¿íklad „krátkozrakosti“ nové právní úpravy bývají uvedeny
18
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 18
zejména tyto situace – zástup za zam€stnankyn€ na mate¿ské a rodimovské dovolené
(pop¿. zam€stnance na rodimovské dovolené)
nebo sezónní práce.
V praxi jsou b€žné situace, kdy zam€stnavatel pot¿ebuje nahradit zam€stnankyni na
mate¿ské a posléze na rodimovské dovolené
a s jejím „zástupcem“ uzav¿e smlouvu na
dobu odpovídající mate¿ské a rodimovské
dovolené. Zastoupená zam€stnankyn€ však
mÔže mezitím ot€hotn€t n€kolikrát a p¿irozeným zájmem zam€stnavatele je ponechat si po dobu její nep¿ítomnosti jejího
zástupce. Problém však nastane v p¿ípad€,
kdy zástupce práce neschopné zam€stnankyn€ již vymerpá limit pro možná opakování
pracovních pom€rÔ na dobu urmitou a zam€stnavatel mÔže další pracovní pom€r
se stejnou osobou sjednat až po uplynutí 3
let. Nastalá situace je pak zbytemnou p¿ít€ží
jak pro zam€stnavatele, který musí znovu
hledat a zaškolovat vhodný personál, tak
i pro zam€stnance (zástupce t€hotné zam€stnankyn€), který p¿ijde o zam€stnání
zcela „zbytemn€“.
Analogická situace nastává i v p¿ípad€ tzv.
sezónních prací, kdy zam€stnavatel poskytne
zam€stnanci práci nap¿. pouze v období letních prázdnin. U takového zam€stnance dojde
k „vymerpání dvou opakování“ velmi snadno,
neboÊ bude pracovat vždy pouze 2 m€síce v roce a pracovní pom€r se stejným zam€stnavatelem si mÔže prodloužit jen dvakrát (vícekrát
až po uplynutí 3 let od skonmení posledního
pracovního pom€ru na dobu urmitou).
Takto nastavená legislativa je dle našeho názoru kontraproduktivní, neboÊ ob€ma subjektÔm zpÔsobuje více komplikací a zát€ží než
doposud. Na druhou stranu se však celková
doba zam€stnávání jednoho zam€stnance na
dobu urmitou prodlužuje více než mty¿ikrát.
Mgr. Martin Holub, advokát
Revoluční 8, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 296 785 411
Fax: +420 296 785 421
GSM: +420 777 613 627
E-mail: [email protected]
www.safra-advokati.cz
www.ahrcr.cz
7.2.2012 12:44:58
LEGISLATIVA
OPRAVA
Vážení čtenáři, v listopadovém čísle zpravodaje AHR fórum se na straně 24 v příspěvku „Důležitá
novela zákona o dani z nemovitosti pro rok 2012“ objevila v poslední větě nesprávnost v datu pro
podání přiznání k dani z nemovitosti. Správné datum pro podání je 31. 1. 2012. Tímto se čtenářům
omlouváme a zároveň děkujeme Josefu Smetanovi z hotelu Peppino v Pacově za upozornění. Jsme rádi,
že věnujete všem rubrikám našeho zpravodaje pozornost.
Milan Rambousek
Kolegové, pozor na DPH u „balíčků“!
Již od 1. 4. 2011 je v platnosti změna v oblasti DPH, která zůstala u řady našich kolegů, kteří tvoří
a prodávají ubytovací balíčky, bez povšimnutí.
Spomívá v tom, že lze uplatnit sníženou sazbu
dan€ pouze u ubytování (i se snídaní), ale
ne u ostatního stravování, byÊ sjednaného
na urmitou dobu, nap¿. formou polopenze. V tomto p¿ípad€ vzniká podle ust. § 36
odst. 7 zákona o DPH povinnost rozd€lit základ
dan€. Polopenze je tedy v sazbČ 20 %!
Tato novela zákona o DPH nám, hoteliérÔm, mnoho radosti neud€lala. Ukonmila totiž
možnost tvorby oblíbených ubytovacích balímkÔ ve snížené sazb€ DPH (tehdy 10%, nyní
14%). Dnes již jsou takové balímky možné jen
v podob€ „ubytování se snídaní“, a pokud o takových balímcích hovo¿íme, pak už jen v rovin€
marketingu, ale nikoliv v rovin€ úmetní.
Opakovan€ jsem si ov€¿il, že jsme v našem
okolí jedním z mála hotelÔ, kde tento fakt
respektujeme (mnozí to ani nezaznamenali). Z úmetního hlediska pobytové balímky od
dubna 2011 skutemn€ rozúmtováváme podle
p¿íslušných sazeb DPH. Tím nám pochopiteln€ veškeré služby wellness i stravování (polopenze) spadají do sazby základní.
Rádi nejsme, neboÊ zm€na má docela citelný
ekonomický dopad.
že specifikovány, nelze za jiné služby
považovat poskytování stravovacích
služeb, neboĢ tyto služby klasifikace
uvádí samostatnČ pod þíselným kódem 56. Vzhledem k tomu, že snídan€
Ubytovací služby v hotelích a podobných
za¿ízeních zahrnují každodenní úklid a jiné služby (CZ CPA 55). I když jiné služby nejsou ve vysv€tlivkách k CZ CPA blí-
Snad vám bude tento mÔj názor v n€mem užitemný. Pokud narazím na odborný názor, že se
mýlím, budu jedin€ rád!
Ing. Ivo Lachman
jako takové nejsou samostatn€ kalkulovány,
a pokud nejsou podávány samostatn€, lze je
brát jako soumást ubytovací služby. Pochopiteln€ nemohou být v balímku v rámci snížené
sazby ani balneoprocedury.
Balíčky hotelových služeb z hlediska DPH
– reakce na článek Ing. Lachmana
V poslední době jsem zaznamenal dotazy hoteliérů k problematice správného zdaňování daní z přidané
hodnoty tzv. balíčků hotelových služeb.
Foto: Petr M. Ulrych
Dotazy jsou motivovány novelou
zákona o DPH platnou od 1. 4. 2011,
konkrétn€ novelizovanou p¿ílohou
m. 2 k zákonu, která
vymezuje seznam
služeb podléhajících snížené 10%
sazb€ dan€. Pro
vymezení t€chto
služeb se již nepoužívá standardní
klasifikace produkce, nýbrž nov€ se
používá klasifikace produkce CZ-CPA. Tato
nová úprava zákona o DPH však nic nem€ní
na zpÔsobu zda­ování ubytovacích služeb,
resp. na zda­ování daní z p¿idané hodnoty balímku hotelových služeb podle zákona
platného od roku 2004.
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 19
Problematika zda­ování balímku hotelových
služeb d€lá v praxi problémy, protože není
p¿ímo ¿ešena v samotném zákon€ o DPH. P¿i
jejím ¿ešení si musíme pomoci judikaturou
Soudního dvora (SD) Evropských spolemenství. Zda je snídan€ soumástí základu dan€
ubytovací služby, již obvykle nikdo ne¿eší.
Ale co polopenze, p¿eprava hostÔ, masáže?
Známe p¿ípady z judikatury SD, kdy plátce
DPH poskytuje více pln€ní najednou a SD
k problému zaujímá stanovisko. Obdobn€
mÔže hotel poskytovat dv€ nebo více pln€ní,
z nichž jedno je považováno za hlavní a ostatní pln€ní jsou vedlejší (dopl­ková) a mají stejný da­ový režim s pln€ním hlavním, zejména
sazbu dan€.
Pro správný postup ve v€ci balímkÔ hotelových služeb jsou proto zásadní kritéria pro
rozlišení hlavního a vedlejšího pln€ní stanovená Soudním dvorem. Kritéria pro vedlejší
pln€ní jsou tato:
• vedlejší pln€ní není pro zákazníka cílem
samo o sob€,
• vedlejší pln€ní slouží k lepšímu využití pln€ní hlavního,
• vedlejší pln€ní tvo¿í pouze nepodstatnou
mást ceny za poskytnutou službu.
Uvedená kritéria nám tak dávají návod, jak
se vypo¿ádat v hotelnictví s problematikou
balímku hotelových služeb z pohledu DPH.
Na t€chto kritériích stojí celá problematika
toho, co je ješt€ soumástí ubytovací služby,
a co je již samostatn€ poskytovaná služba.
Vedlejší pln€ní je pln€ní, které se poskytuje
spolemn€ s jiným pln€ním, má mén€ podstatný charakter a sdílí s hlavním pln€ním stejný
režim z hlediska DPH. V p¿ípad€, že by bylo
poskytnuto samostatn€, m€lo by jiný da­ový
režim, v našich podmínkách zejména jinou
sazbu dan€. P¿íkladem mÔže být v hotelnictví dob¿e známý p¿íklad snídan€ b€žn€
poskytované v rámci ubytovací služby. Po-
únor 2012
19
7.2.2012 10:41:06
LEGISLATIVA
kud je poskytnuta samostatn€ nad rámec
ubytování, jedná se o samostatné pln€ní se
sazbou dan€ 20 %. V p¿ípad€, že je snídan€
poskytována s ubytováním, má charakter
vedlejšího pln€ní a má stejný da­ový režim
jako ubytování. V soumasné dob€ se hotelové
ubytování bez snídan€ tém€¿ nevyskytuje.
Snídan€ je b€žnou soumástí ubytování, stala
se zvyklostí p¿i poskytování ubytovací služby. Pak nelze ani vyloumit názor, že snídan€
je vedlejším výdajem, který se zahrnuje do
základu dan€ ubytovací služby. Smyslem
vymezení vedlejšího pln€ní je, aby nedocházelo k d€lení jedné ekonomické transakce.
Uveume si další p¿íklady.
Hotel zam€stnává pro své hosty hotelového
nosime zavazadel. Využití jeho služeb je pro
všechny ubytované hosty soumástí ceny za
ubytování. V takovém p¿ípad€ je využití služeb nosime zavazadel vedlejším pln€ním k poskytovanému ubytování. V opamném p¿ípad€
by docházelo k nep¿irozenému rozd€lování
jedné ekonomické transakce, kterou je poskytovaná ubytovací služba.
Hotel má pro ubytované hosty k dispozici
podzemní hotelové parkovišt€. Poskytnutí
parkování lze považovat za vedlejší pln€ní
Foto: Thinkstockphotos.com
a sdílí tak stejný da­ový režim s poskytovaným ubytováním. Jedná se o jednu ekonomickou transakci. V p¿ípad€ samostatného
poskytnutí parkovišt€ se jedná o službu zda­ovanou v základní sazb€ dan€.
P¿i tvorb€ balímkÔ hotelových služeb se musí
pro správné p¿iznání dan€ vždy vzít v úvahu
kritéria pro vedlejší pln€ní. Vzhledem k tomu,
že balímek hotelových služeb mÔže zahrnovat
široké spektrum pln€ní, mÔže být správné
CO MAJÍ
SPOLEČNÉHO?
vyhodnocení základu dan€ a sazby dan€ komplikované. Nelze vyloumit, že p¿i stanovení
základu dan€ balímku hotelových služeb bude
v konkrétním p¿ípad€ více obhajitelných názorÔ. Poskytnuté služby v rámci balímku nesmí být pro zákazníka cílem samy o sob€, m€ly
by tak být poskytovány plošn€ všem hostÔm.
Není podstatné, zda host dopl­kovou službu
využije, mi nikoliv. Zákazník si je neobjednává
cílen€, slouží k lepšímu užitku ze služby hlavní
a mají na celkovou cenu poskytované služby
nepodstatný vliv. Soumástí balímku hotelových
služeb mÔže být i dodání zboží (obvykle láhev
vína, p¿íp. jiný dárek). V takovém p¿ípad€
doporumuji využít ustanovení zákona o DPH
o vyjmutí z p¿edm€tu dan€ v p¿ípad€ vzorku
do hodnotového limitu 500 Km bez DPH. V p¿ípad€ balímku hotelových služeb je pot¿eba být
velice opatrný v tom, co lze ješt€ za¿adit jako
soumást ubytovací služby, a co je samostatn€
poskytovaná služba. N€kdy je to pom€rn€
obtížné a záv€ry nemusí být jednoznamné. Pro
právní jistotu plátcÔ pak doporumuji nabízet
balímky z hlediska dopadÔ do DPH „da­ov€
spolehlivé, bezproblémové“.
Mgr. Ing. Miloslav Hnátek
da¬ový poradce
www.daneporadenstvi.cz
DĚLAJÍ VÁŠ
HOTEL VÝJIMEČNÝM!
TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem I e-mail: [email protected] I tel.: +420 573 325 111 I www.ton.cz
20
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 20
www.ahrcr.cz
7.2.2012 12:45:30
HOTELOVÝ RECEPéNÍ A}REZERVAéNÍ SOFTWARE
vhodný pro ubytovací zaŦízení
všech typƀ a}velikostí
pro Ĝleny
AHR
VERZE
9.5
20
let
KVALITA & TRADICE
WWW.HORESPLUS.CZ
ovyr
êuwvql
z{|klu
ê
êêêêêêêuwvql
R
Originální
kanadské
Horké jablko®
R
JPLUS, s.r.o.
Luxusní směs černého
čaje, mléka
a přírodního
aromatického koření
váš dodavatel
Ledová varianta
Ledov
exkluzivních nápojś.
Italská
hustá horká
čokoláda
Již 15 let na trhu
Ledová varianta
nabízí to nejlepší
pro vás a vaše zákazníky.
Kanadsky mléčny
čokoládovy nápoj
www.ahrcr.cz
AHR_0212_blok.indd 21
Ledová varianta
www.j-plus.cz
únor 2012
21
7.2.2012 10:41:37
TIRÁŽ
STAŇTE SE PARTNEREM A GARANTOVANÝM
DODAVATELEM ASOCIACE HOTELŮ
A RESTAURACÍ V ROCE 2012
Vážené kolegyn€, vážení kolegové,
dovolujeme si vás oslovit s nabídkou spolemného partnerství a spolupráce, která vám
zajistí p¿ímý kontakt s našimi mleny, provozovateli hotelÔ a gastronomických za¿ízení
v keské republice. Naše organizace si velice
váží spolupráce s dodavateli a již n€kolikátým rokem vám nabízíme nejen mlenství
a certifikát garantovaného dodavatele AHR
kR, ale také zprost¿edkování p¿ímé a vzájemn€ výhodné komunikace s našimi mleny.
Jsou jimi provozovatelé a majitelé hotelÔ,
penzionÔ a restaurací. Zárove­ jsme p¿esv€dmeni, že dlouhodobá spolupráce a p¿ímá
úmast na našich akcích jsou cestou k budování trvalých a kvalitních obchodních vztahÔ,
založených na vzájemné dÔv€¿e a loajalit€
všech zúmastn€ných.
Pouze pro interní potřebu členů
Asociace hotelů a restaurací ČR.
Na rok 2012 jsme pro dodavatele p¿ipravili n€kolik zm€n, nap¿. možnost zahranimní
úmasti na akcích ZHR SR, prezentace všech
dodavatelÔ na akci, možnost úmasti na veletrhu For Gastro a další. Více naleznete na
www.ahrcr.cz v kolonce DODAVATELÉ.
Pro AHR ČR vyrobila společnost
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
www.cotmedia.cz
Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Nabízíme tyto formy spolupráce:
• mlenství v AHR kR,
• balímek PARTNER se zahranimní úmastí
na 2 akcích ZHR SR,
• balímek PARTNER,
• balímek ROADSHOW,
• jednorázová úmast.
Redakční rada:
šéfredaktor:
PhDr. Milan Rambousek
členové:
Ing. Eva Frindtová, Ing. Zdeněk Klingora,
PhDr. Jiří Kolečko, Ing. Klára Zachariášová,
PhDr. Oldřich Vejvoda,
PhDr. Jaroslav Holoubek,
Ing. Václav Stárek, Ing. Alžběta Cedidlová,
Kateřina Sobotková, Ing. Petr Skála
Pokud chcete více informací,
kontaktujte Martinu Vondrovou
([email protected], tel. 728 455 583).
T€šíme se na spolupráci v roce 2012.
Další spolupráce:
Ing. Jana Pastyříková, Martina Vondrová,
Miluše Hlaváčková
Evidenční číslo: MK ČR E 17303
ZÍSKEJTE ZVÝHODNĚNÉ SAZBY
Vydává Asociace hotelů a restaurací
České republiky o. s.
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 042 320
fax: +420 236 042 319
e-mail: [email protected],
[email protected]
www.ahrcr.cz
Vlastním nákladem.
pro platbu autorských odměn OSA
– staňte se členy AHR ČR!
Více o výhodách členství z hlediska jednání s kolektivními
správci práv autorských na www.ahrcr.cz
Foto na titulní straně:
David Raub
Mediální partneři:
C.O.T. media, Gastro & Hotel profi revue, Hotel & Spa Management
Inzerce v časopise AHR Fórum
Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktů
Kontakt: Ing. Radim Šída
Tel.: +420 773 900 751, e-mail: [email protected]
CENÍK INZERCE
CENÍK ZVLÁŠTNÍCH PLOCH
Plocha
Cena
Plocha
Cena
1/1
16 000 Kč
Zadní strana obálky
23 000 Kč
1/2
10 000 Kč
3. strana obálky
20 000 Kč
1/4
6 000 Kč
Vkládání
10 000 Kč
Příplatek 10 % za umístění na konkrétní pozici.
Vkládání – cena za dvojlist do velikosti A4. V ostatních případech
cena dohodou.
22
únor 2012
AHR_0212_blok.indd 22
SLEVY ZA POČET OPAKOVÁNÍ
Počet opakování
Výše slevy
2. opakování
5%
6. opakování
15 %
3. opakování
7%
7. opakování
17 %
4. opakování
10 %
8. opakování
20 %
5. opakování
13 %
9.–11. opakování
30 %
Sleva pro členy AHR ČR až 50 % dle formy členství.
210 x 297
(+3 mm spad)
182 x 132
89 x 132
182 x 62
www.ahrcr.cz
7.2.2012 10:43:36
AHR_0212_obalka.indd 3
7.2.2012 12:45:55
Vše objednáte na jediném místě,
vše přivezeme za jediný den
Služba MAKRO Distribuce:
• je určena především
pro HoReCa zákazníky
• nabízí 30 000 výrobků
• přijímá objednávky telefonem,
e-mailem a faxem
• zajišťuje profesionální péči
a osobní poradenství
obchodního zástupce MAKRO
Detailní informace o MAKRO Distribuci Vám sdělíme na naší
infolince 844 999 111, kde získáte rovněž kontakt na obchodního zástupce ve Vašem regionu.
Sledujte nás na Facebooku
www.facebook.com/makro.cz
AHR_0212_obalka.indd 4
7.2.2012 10:35:29
Download

Aleš Dočkal - Asociace hotelů a restaurací ČR