Zpravodaj Asociace hotelŃ a restaurací éR l roêník 5 – leden 2011
Jaroslav Pácha:
Titul Hoteliér roku 2010
vnímám jako ocenění
celého týmu
Více na straně 8 – 9
Generální partner AHR éR
AHR_01-2011_obalka.indd 1
Exkluzivní partner AHR éR
AHR éR je êlenem
12.1.2011 12:45:39
SVRCHNĚ KVAŠENÉ KLÁŠTERNÍ PIVO
Tělnaté kořeněné pivo, s lehkou ovocnou a výraznou
karamelovou příchutí po praženém sladu. Dlouhým
zážitkem doznívání chuti a vůně a svou barvou předčí
vína burgundská.
www.pivovary-staropramen.cz
AHR_01-2011_obalka.indd 2
12.1.2011 12:45:59
ÚVODNÍK
Obsah
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Úvodník .................................3
otevíráte první letošní vydání našeho bulletinu AHR FÓRUM a píše
se rok 2011. Dovolte mi, abych vám všem úvodem up¿ímn€ pop¿ál
pevné zdraví, trp€livost ve vašem každodenním podnikání, mnoho
inovativních myšlenek, optimismus, zkrátka úsp€šný rok podle vašich p¿edstav a p¿edsevzetí.
AÊ už si to p¿iznáme mi nikoliv, je pomátek roku vždy dobou, kdy se
zamýšlíme nad tím, co nového nám asi p¿inese. Nejsem pesimista,
ale jedno je jisté: bude to rok mnoha zm€n v našem podnikání, rok
nep¿edvídaných nebo jen mástemn€ tušených zm€n v politickém, legislativním a hospodá¿ském vývoji. P¿edstavitelé výkonné moci, naše
vláda, mají jeden cíl, a to snižovat deficit státního rozpomtu. Ve své
podstat€ to znamená jediné: všichni budeme op€t nuceni si více sáhnout do kapes. Bude záležet i na nás a na síle našeho hlasu, jak dalece
bude tento zám€r ovliv­ovat naše podnikání. A bude také dÔležité, abychom na tuto situaci byli
p¿ipraveni a vmas se jí p¿izpÔsobili.
P¿estože jsme organizace, která si vybudovala své jméno a „místo na slunci“, nemá smysl si jen
opakovat, že jsme dostatemn€ silní na to, aby náš hlas byl vždy vyslyšen. Jsem p¿esv€dmen, že jednou z cest, kterou se v tomto roce musíme vydat, je cesta spolupráce a podpory spolemných témat
spolu s ostatními organizacemi, které pÔsobí v cestovním ruchu. Sebelepší myšlenka však upadne
do zapomn€ní, pokud pro její realizaci nezískáme dostatek finanmních prost¿edkÔ. V neposlední
¿ad€ se domnívám, že nutn€ pot¿ebujeme vaši aktivní podporu, a to jak ve form€ vašich názorÔ
a nám€tÔ, tak také podporu myšlenek a krokÔ, za které spolemn€ bojujeme.
Jako p¿íklad mÔže sloužit naše nekonemná snaha o zlepšení podmínek pro vyjednávání s kolektivními správci práv autorských. Je to b€h na dlouhou traÊ a nikdo v soumasné dob€ nemÔže
p¿edpovídat, zda bude tento b€h vít€zný. Ale za soumasné situace nejde pouze o výši poplatkÔ,
jde p¿ece hlavn€ o to, aby i v novele autorského zákona byly prosazeny základní principy rovnosti
a adekvátnosti odm€n. Platit za neobsazené pokoje nebo jen apaticky p¿ikývnout na byÊ jen t¿íprocentní nárÔst poplatkÔ ve ve¿ejných prostorách, a to v dob€, kdy naše hospodá¿ské výsledky jsou
rok od roku nižší, pro nás znamená smí¿it se s jednostranným diktátem podmínek i do budoucna.
P¿itom jeden z argumentÔ, který nám neustále strana kolektivních správcÔ p¿edestírá, je fakt, že
ani naše mlenská základna není v tomto postoji jednotná a mnoho mlenÔ již smlouvy individuáln€
uzav¿elo. To samoz¿ejm€ není hlavní téma letošního roku, ale vleklá diskuse, která jen potvrzuje
nutnost jednotného postoje našich mlenÔ jako základního p¿edpokladu úsp€chu.
Podobným p¿íkladem je i naše soumasná cenová politika, jež nás dostala mezi nejlevn€jší destinace
v Evrop€ a znemož­uje v blízké budoucnosti jakékoli investice do inovací. Ale to je široké téma,
možná na další úvodník.
P¿ejme si tedy, abychom v tom letošním roce prosadili naše spolemné zájmy a myšlenky, abychom
nevnímali naše podnikání pouze z pohledu vlastního hotelu nebo restaurace, ale jako soumást širší
komunity kolegÔ, kte¿í se mohou vzájemn€ podpo¿it a spolupracovat. To je totiž mnohem jist€jší
cesta k p¿ežití a úsp€chu než snaha položit svou konkurenci na lopatky a mekat v zákopu na toho,
kdo se pokusí zvít€zit nad námi.
Váš Václav Stárek
Ze sekretariátu ............... 4 – 5
Aktuality .......................... 6 – 7
Profil ................................ 8 – 9
Trendy ......................... 12 – 13
Z regionů .............................14
Profesní rozvoj ................... 15
Stalo se ................................16
Legislativa ................... 17 – 18
Rejstřík, tiráž, ceník............ 22
START DO ŽIVOTA
je projekt Nadace Asociace
hotelů a restaurací České
republiky, jehož hlavním cílem
je umožnit dětem z dětských
domovů získání vzdělání
a zvýšení šancí na jejich
následné profesní uplatnění.
www.ahrcr.cz
HARMONOGRAM AKCÍ AHR ČR – 2011
TERMÍN
NÁZEV
KRAJ
26. ledna
Seminář Káva a dezerty s Jiřím Králem
Praha
2. února
Ahol Cup
Ostrava
3. února
Hotelstars Union
Budapešť
10. – 13. února
Veletrh Holiday World
Praha
22. února
Seminář Základy revenue managementu a jejich uplatnění v praxi
Praha
9. března
ROADSHOW
Plzeňský kraj
15. března
Seminář Kreativní obchodní strategie a taktiky
aneb Využití sociálních medií v praxi
Praha
23. března
ROADSHOW
Jihomoravský kraj
25. – 26. března
Konference Stop and Stay
Litoměřice
13. dubna
ROADSHOW
Karlovarský kraj
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 3
leden 2011
3
12.1.2011 12:37:46
ZE SEKRETARIÁTU
Představujeme nové členy Rady AHR ČR
4
Jméno: Ing. Václav STÁREK
V€k: 46
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 24 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
prezident AHR kR
PÓsobnost v Rad€:
prezident AHR kR
Jméno: Lukáš LIMPRECHT
V€k: 40
Vzd€lání: ÚSO
Praxe v oboru: 20 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
provozovatel a executive chef Zámecká restaurace Vlašim, Restaurant Camping OASE
PÓsobnost v Rad€:
viceprezident pro gastronomii
a p¿edseda Gastronomické sekce
Jméno: Blanka HLAVÁkKOVÁ
V€k: 48 let
Vzd€lání: st¿edoškolské
Praxe v oboru: 14 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
provozní vedoucí penzionu
PÓsobnost v Rad€:
ubytovací za¿ízení do 20 pokojÔ
Jméno: Ing. Petr BERÁNEK
V€k: 38 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 20 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
generální ¿editel
PÓsobnost v Rad€:
ubytovací za¿ízení do 100 pokojÔ
Jméno: Ing. Otakar JOHN
V€k: 37 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 17 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
generální ¿editel
PÓsobnost v Rad€:
ubytovací za¿ízení nad 100 pokojÔ
Jméno: Sanjiv SURI
V€k: 50 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 32 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
prezident gastronomické spolemnosti
PÓsobnost v Rad€:
gastronomická za¿ízení
Jméno: Ing. Karel DOUBEK
V€k: 43 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 29 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
¿editel hotelové a gastronomické
spolemnosti
PÓsobnost v Rad€:
p¿edseda Ekologické sekce
Jméno:
Ing. Andrea PFEFFER-FERKLOVÁ
V€k: 36 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 10 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
generální ¿editelka
PÓsobnost v Rad€:
p¿edsedkyn€ Krajské sekce AHR
kR Karlovarského kraje
Jméno:
Ing. Klára ZACHARIÁŠOVÁ
V€k: 34 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: 11 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
generální sekretá¿ka AHR kR
PÓsobnost v Rad€:
generální sekretá¿ka AHR kR
Jméno: Ing. Pavel HLINKA
V€k: 64 let
Vzd€lání: vysokoškolské
Praxe v oboru: víc jak 40 let
Soumasná pozice v zam€stnání:
generální ¿editel
PÓsobnost v Rad€:
p¿edseda Vzd€lávací sekce AHR kR
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 4
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:38:14
ZE SEKRETARIÁTU
Vážení kolegové,
s novým rokem jsme se rozhodli p¿edstavit
vám i nov€ upravenou tvá¿ našeho zpravodaje. Rádi bychom, abyste v n€m našli vše, co
vás zajímá z minnosti asociace i vašich kolegÔ, hoteliérÔ a restauratérÔ. Cht€li bychom
p¿inést co nejvíce informací z oblasti vašeho
podnikání i z minnosti našich sekcí v jednotlivých krajích. Máte-li proto chuÊ p¿isp€t
zprávami z vašich krajÔ mi regionÔ a rozší¿it
tím ¿ady našich p¿isp€vatelÔ, jste vítáni. Doufáme, že se vám zpravodaj bude líbit a bude
i nadále cenným zdrojem informací.
Za sekretariát vám všem p¿ejeme pevné
zdraví a mnoho úsp€šných a šÊastných dní
v roce 2011.
Mediální partneři
Upravili jsme spolupráci se svými mediálními partnery a na stránkách našeho zpravodaje vám budeme pravideln€ p¿inášet p¿ísp€vky z COT, Food Service, Gastro Hotel
a Hotel Management Spa. Zástupci t€chto
partnerÔ se budou úmastnit našich akcí a informovat o našich aktivitách. klenové získají speciální cenu na p¿edplatné, vše bude
zp¿ístupn€no na webových stránkách.
Od ledna budeme také zasílat pravidelný
newsletter, který bude cílen na nemlenská
za¿ízení.
Nadace AHR
Na setkání v Ostrav€ jsme p¿edali detailn€jší
informace o projektu Start do života ¿editelÔm a z¿izovatelÔm n€kterých ostravských
škol. Zde studuje celkem šest d€tí z d€tských
domovÔ, s nimiž v soumasné dob€ jednáme.
Podpora jejich sv€¿encÔ by spomívala v mástemném zaplacení školného, zakoupení studijních
pomÔcek a finanmní podpo¿e na jejich p¿ípravu pro gastronomické sout€že. Pro d€ti, které
se teprve rozhodují, jakou školu studovat, se
snažíme zajistit seminá¿ v rámci sout€že Ahol
Cup, který by jim více p¿iblížil náš obor.
Příprava veletrhu GO a Regiontour
Ve dnech 13. až 16. ledna 2011 prob€hne v Brn€ další romník veletrhu Go a Regiontour.
Ve spolupráci s agenturou CzT jsme pro letošní rok p¿ipravili rozsáhlou expozici ve form€
restaurace o velikosti 200 m². Pod vedením Lukáše Limprechta bude na programu t¿ikrát
denn€ kucha¿ská show. Va¿it se budou speciality meské kuchyn€ z projektu Czech Specials,
které budou p¿ipravovány kucha¿i z brn€nských hotelÔ. Program bude dopln€n i o Cafe Art
– malování na kávu ê a možnost prezentace dostanou i naši dodavatelé. Informaci o tom, jak
se celá akce zda¿ila, vám p¿ineseme v dalším mísle.
HOTREC – jednání
pracovní skupiny pro
kvalitu a Hotelstars Union
Zamátkem prosince jsme se zúmastnili jednání
pracovních skupin Quality Board. Na programu jednání bylo p¿edevším projednání dokumentu navrhujícího kritéria pro mestné praktiky cestovních agentur obchodujících online
(OTA) a aktualizace stanoviska HOTREC
k otázce recenzních stránek. Druhý den prob€hlo setkání mlenÔ Unie Hotelstars, na n€mž
se shrnul dosavadní vývoj spolemného klasifikamního systému. K sedmi zakládajícím
mlenÔm p¿ibyly další t¿i pobaltské zem€. Více
informací se domtete na stran€ 6.
Výzva Magistrátu
hl. m. Prahy
Spolemn€ s CzT, Prague Convention Bureau,
ACK kR, Skal Club Prague, Vysokou školou cestovního ruchu, hotelnictví a láze­ství,
Asociací prÔvodcÔ a Americkou obchodní
komorou jsme adresovali dopis na Magistrát
hl. m. Prahy vyzývající k ¿ešení klímových
problémÔ našeho oboru. Výzva se týkala p¿edevším vytvo¿ení strategické koncepce rozvoje cestovního ruchu, systémového ¿ešení
finanmních tokÔ, odpovídajícího zastoupení
cestovního ruchu v institucích m€sta, transparentnosti výb€rových ¿ízení a otázek podpory živé kultury, mistoty a bezpemnosti.
Jour Fix
Ve spolupráci s agenturou
CzechTourism jsme obnovili
po¿ádání pravidelných setkání s noviná¿i – Jour Fix. Setkání se budou konat každý
druhý mtvrtek v m€síci p¿edevším v novém mediálním
centru CzT Orbis. V uplynulém m€síci prob€hla tisková
konference na téma Význam
on-line rezervací, jejíž výstu- Foto: Thinkstockphoto.com
py se opíraly o náš prÔzkum
provedený mezi hoteliéry v Praze i v jednotlivých regionech. V Praze tvo¿ily on-line rezervace
v letošním roce v segmentu volnomasové turistiky 50 %. Pomet on-line rezervací v tomto segmentu vzrostl v regionech od lo­ského roku o 5 %, a v roce 2010 tak tvo¿il 39 %. Další Jour Fix
bude po¿ádán u p¿íležitosti Go a Region Tour v Brn€.
Postup ve vztahu
ke kolektivním správcům
V prÔb€hu roku 2010 jsme aktivn€ a opakovan€ jednali s jednotlivými kolektivními
správci a snažili se stanovit oboustrann€
akceptovatelné podmínky pro uzav¿ení
licenmních smluv. Bohužel se nám to až
doposud nepoda¿ilo. Protože rok 2010
uplynul, p¿ipravili jsme pro mleny, kte¿í
vytrvali a zplnomocnili AHR k jednání,
následující body, které by m€ly eliminovat
možnost budoucího sporu.
T€mto našim mlenÔm bylo doporumeno zachycení nákladÔ spojených s licenmními
poplatky v úmetnictví a dále složení másti
poplatkÔ do soudní úschovy. Návrhem je
složit do úschovy za hotelové pokoje 50 %
ze základních sazeb autorských odm€n
(výchozí údaje podle statistiky prÔm€rné
obsazenosti kSÚ, 2009) mi v p¿ípad€ vyšší
obsazenosti mástku odpovídající p¿edpokládané obsazenosti v roce 2010. Vybrali
jsme jeden pilotní hotel, který podal žádost na p¿ijetí pen€žité mástky do úschovy.
Podle následného rozhodnutí soudu budou p¿ipraveny vzorové dokumenty.
Více na stran€ 17.
Souhrnně
• V prosinci prob€hlo jednání klasifikamní komise, kde se krom€ žádostí o certifikaci probíraly také aktivity v rámci Hotelstars Union.
V lednu byly spušt€ny webové stránky hotelstars.cz v n€kolika jazykových mutacích.
• Jednali jsme také o partnerství AHR na únorové sout€ži st¿edních gastronomických škol
AHOL CUP, která bude po¿ádána v Ostrav€.
• V p¿íprav€ jsou nové programy Podnikatelské akademie, které budou rozší¿eny o tematicky zam€¿ené jednodenní seminá¿e.
• Prob€hlo jednání o další spolupráci s asociací
APROPOS; spolupráce se týká spolemného
postupu ve v€ci stravenkových systémÔ. Dále
jsme uzav¿eli smlouvu o generálním partnerství se spolemností Staropramen na další t¿i
roky (více na stran€ 22). Stejn€ tak prob€hla
první schÔzka se spolemností Makro týkající
se další spolupráce v roce 2010. Prob€hla
první jednání o možnosti zapojení AHR kR
do podvýboru pro podnikatelské prost¿edí
p¿i Hospodá¿ském výboru PSP kR.
Klára Zachariášová
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 5
leden 2011
5
12.1.2011 12:38:40
AKTUALITY
I naši členové pomohli – dar školce postižené povodní
Mateřská škola v Doníně je jednou z mnoha staveb postižených letošní srpnovou povodní. Toto zařízení
pro předškoláky nebylo ničivou živelní událostí zaskočeno poprvé. „Voda byla tak krutá, že v přízemí naší
školky nezbylo téměř nic, od dětských šaten přes kuchyni až po počítače a další zařízení. Zcela zničena
byla i naše chlouba – školní zahrádka. Katastrofa nás zasáhla v momentu, kdy jsme přes prázdniny navýšili
kapacitu a zcela zrenovovali sociální zařízení,“ vrací se do srpnových dní ředitelka mateřské školy Martina
Broschinská.
ky vhodn€ zvolenému tlaku vody; navíc ješt€
ve dvou úrovních p¿i použití speciáln€ zkonstruovaného systému Double Rack. Koncept
¿ady UC vychází z p¿ání zákazníkÔ na celém
sv€t€. Nabízí tak nejlepší mycí výsledek v kategorii podstolových strojÔ ov€¿ený nezávislým
testovacím institutem, zkušebním ústavem
LGA, a flexibilitu s možností nastavení stroje
Firma Winterhalter Gastronom, specialista
na mytí nádobí, se snaží pravideln€ nabízet
pomocnou ruku tam, kde je t¿eba. V p¿ípad€
mate¿ské školky v Donín€ nabídla kompletní
systém pro mytí nádobí a skla – podstolový
mycí stroj UC-L se systémem Double Rack.
Inovativní technologie mycích strojÔ ¿ady UC
tak v provozu zajišÊuje excelentní výsledek dí-
Informace z HOTREC – jednání
pracovní skupiny pro kvalitu
Dne 7. prosince 2010 proběhlo v Bruselu zasedání
pracovní skupiny Quality Board. Jednání bylo
zahájeno prezentací Skandinávského systému –
Scandinavian Service and Quality Award (SSQ ),
jehož představitelé žádali HOTREC o akreditaci
značky v rámci European Hospitality Quality scheme.
Na základ€ výsledkÔ p¿edloženého auditu a následné prezentace
byla SSQ p¿id€lena akreditace HOTREC na úrovni QQ. SchÔzka pokramovala projednáním dokumentu navrhujícího kritéria
HOTREC pro mestné praktiky cestovních agentur obchodujících
on-line (OTA). Zúmastn€né mlenské zem€ po revizi stávajícího
dokumentu odsouhlasily jeho zn€ní. HOTREC na základ€ tohoto
rozhodnutí vydá dokument oficiáln€, následn€ bude p¿edán jednotlivým asociacím.
Dokument obsahující srovnávací kritéria ve 20 bodech vám
bude samoz¿ejm€ k dispozici. V rámci pracovní skupiny byla
aktualizována stanoviska HOTREC k otázce recenzních stránek
– vzhledem k rostoucímu vlivu recenzí na rozhodování spot¿ebitele, a p¿edevším možnosti poskytovatelÔ hodnocení ovlivnit
postavení ubytovacích za¿ízení na t€chto portálech, bylo navrženo revidovat stávající dokument deseti principÔ recenzních
stránek. Tyto principy by m€ly chránit recenzní stránky p¿ed
zmanipulováním a nespravedlivým hodnocením. Aktualizace se
týkala p¿edevším bodÔ prevence zmanipulování, zve¿ej­ování
obchodního modelu poskytovatelÔ recenzí a informací o oficiální klasifikaci. Dokument bude ješt€ projednán na dalším
zasedání.
Václav Stárek
6
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 6
podle p¿ání uživatele. Systém Double Rack
se skládá z držáku koše a dvou individuáln€
vyjímatelných zasunovatelných košÔ. Spodní
koš se šikmým dnem je navržen na mytí až 24
šálkÔ, vrchní pak nabízí prostor pro 16 talí¿Ô.
P¿ídavný košímek na p¿íbory pak ješt€ p¿idává další kladné body celkovému ¿ešení. Nejen
zdvojnásobení kapacity a snížení provozních
nákladÔ – používání systému Double Rack p¿ináší i významné úspory masu, který pak mÔže
personál mate¿ské školky v€novat pémi o d€ti.
Oficiální p¿edání darované pomocnice pro
mytí nádobí prob€hlo v prosinci 2010 p¿ímo
ve školce. Mymku p¿evzala od jednatele firmy
Winterhalter Gastronom Ing. Ji¿ího Kubeše
¿editelka MŠ Martina Broschinská.
Podrobn€jší informace naleznete na
www.winterhalter.cz
Hotelstars Union vítá nové země
K 1. lednu 2011 se hotelové asociace tří pobaltských
zemí − Estonska, Lotyšska a Litvy – staly plnoprávnými
členy Hotelstars Union a začnou co nejdříve zavádět
společná klasifikační kritéria v příslušných zemích.
Se sedmi zakládajícími mleny aliance tak podniknou další krok k harmonizaci evropských klasifikamních systémÔ. „Tato iniciativa je otev¿ena i sm€rem k dalším zemím Evropy, kterým leží na srdci zvyšování kvality a posilování marketingu jejich hotelových sektorÔ,“ vyzval
i ostatní mlenské státy prezident HOTREC Kent Nyström.
Estonsko p¿edpokládá certifikovat podle spolemných kritérií již od kv€tna 2011, ostatní dv€ pobaltské zem€ systém zavedou od r. 2012.
Krom€ tohoto významného rozší¿ení Unie se v rámci bruselské schÔzky
mlenÔ Hotelstars Union jednalo také o rozpomtu na rok 2011 a dalších krocích v oblasti marketingu. Rok po založení aliance je nutné zamít posilovat
marketing a propagovat certifikovaná za¿ízení spolemnou silou p¿edevším
k on-line travel agenturám. S tím souvisí i spolemná databáze klasifikovaných hotelÔ, která bude využívána jako zdroj informací pro OTA. Naše
databáze byla již pln€ zkonfigurována a je p¿ipravena ke sdílení dat.
Klára Zachariášová
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:39:00
AKTUALITY
Vzrůstající význam online rezervačních
portálů pro provozovatele hotelů
– průzkum AHR ČR
Rezervace hotelÔ v regionech jsou stále mast€ji provád€ny p¿es internetové
rezervamní systémy, vyplývá to z nejnov€jšího prÔzkumu agentury CzechTourism, který uskutemnila ve spolupráci s AHR kR.
V prÔzkumu odpovídalo 259 hoteliérÔ z celé keské republiky. Zatímco
v Praze p¿evládají výrazn€ turisté, kte¿í cestují do Prahy na dovolenou
(leisure), v regionech je pomet turistÔ cestujících za obchodním úmelem
(business) a turistÔ cestujících na dovolenou vyrovnaný.
V Praze tvo¿ily online rezervace (tzn. GDS*, online rezervamní systémy
a weby hotelÔ) v roce 2010 v segmentu volnomasové turistiky 50 %. Pomet
online rezervací v tomtéž segmentu vzrostl v regionech od lo­ského roku
o 5 % na 39 %. Nejúsp€šn€jší je obecn€ mezi meskými hoteliéry rezervamní
portál Booking.com, za ním následuje portál Expedia.com. Naproti tomu hotelié¿i v regionech dávají hned po Booking.com p¿ednost meským
rezervamním systémÔm, jako je Hotel.cz nebo Ubytovani.cz.
Podle informací AHR jsou online distribumní sít€ stále dÔležit€jším nástrojem pro prodej hotelových pokojÔ. Pro zajišt€ní férového p¿ístupu
k zákazníkÔm i poskytovatelÔm ubytovacích služeb je nezbytné stanovit jasná pravidla pro distribumní sít€ a recenzní stránky. Pod patronací HOTREC byla týmy odborníkÔ ze všech mlenských zemí definována
jasná pravidla s cílem zajistit spravedlivé podmínky na trhu.
„DÔležité je, aby tomuto dynamicky se rozvíjejícímu zpÔsobu prodeje
v€novali hotelié¿i maximální pozornost. AHR kR se bude snažit osv€tovou minností dále podporovat v€tší informovanost o problematice online
prodeje, vmetn€ vzd€lávacích seminá¿Ô a vým€ny zkušeností na mezinárodní úrovni, “ uvedl Václav Stárek, prezident AHR kR.
Václav Stárek
GRAND RESTAURANT
FESTIVAL má letos speciální
Mňam Bus
GRAND RESTAURANT FESTIVAL se poprvé
rozšiřuje i do mimopražských restaurací.
Gastronomická událost roku se koná od 15. 1.
do 15. 2. 2011 v těchto městech: Praha, Brno,
Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň.
Festival bude probíhat p¿ímo v interiéru vybraných 42 TOP restaurací, lidé mohou v prÔb€hu jednoho m€síce ochutnat luxusní
delikatesy za festivalové ceny. Partnerem projektu je agentura
CzechTourism s projektem Ochutnejte kR a Asociace hotelÔ a restaurací keské republiky (AHR kR).
Grand Restaurant Festival má letos v Praze unikátní gastronomickou novinku. V prÔb€hu jednoho dne navštívíte t¿i festivalové
restaurace, ochutnáte šest mistrovských pokrmÔ a setkáte se osobn€ s TOP šéfkucha¿i. Po celou dobu této gurmánské tour vás bude
vozit speciální M­am Bus, který vám umožní nerušen€ degustovat
a popíjet v nejlepších restauracích této zem€ za festivalové ceny.
keká vás slavnostní p¿ípitek od spolemnosti Bacchus a zažijete
unikátní pivní Master Rituál. Na konci tour nebude chyb€t chutný
dárek. Vyjíždí se v lednu a únoru vždy v sobotu.
Seznam restaurací a okruhy M¬am Busu
naleznete na
www.grandrestaurantfestival.cz
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 7
leden 2011
7
12.1.2011 12:39:20
PROFIL
Diplom HOTELIÉR ROKU 2010
získal Jaroslav Pácha z Chateau spa & wellness
hotelu Zbiroh
Zámek Zbiroh v roce 2010
Při předávání výročních cen za rok 2010 na slavnostním zasedání
na závěr Valné hromady členů Asociace hotelů a restaurací České
republiky si přicházeli pro diplomy zástupci oceněných organizací
a společností, kteří byli téměř všichni z Prahy až na jednu výjimku.
Hoteliérem roku 2010 v kategorii nezávislých hotelů se stal Jaroslav
Pácha – majitel unikátního hotelu Chateau Zbiroh.
„Velice si tohoto ocen€ní vážím už proto, že v€tšinu svého profesního života jsem se v€noval p¾evážn€ gastronomii a cateringu. Titul Hoteliér roku 2010 však neberu jako cenu individuální, ale
p¾edevším jako ocen€ní celého realizamního týmu,“ ¿ekl nám dvaapadesátiletý a tém€¿ již dvacet
let v oboru samostatn€ podnikající Jaroslav Pácha p¿ed hotelovou recepcí, kde je od té doby
diplom také vystaven.
Jaroslav Pácha
Tém€¾ dvacetileté podnikání
Jaroslava Páchy
• Narozen:
• 1994 – Gastro Žofín Slovanský ostrov
V p¿ebírání podobných ocen€ní není novámkem. Jaroslav Pácha obdržel již n€kolik velmi
prestižních ocen€ní, jako nap¿íklad od keské
centrály cestovního ruchu – CzechTourism
za nejorigináln€jší turistický pomin v kR
za období 1993 – 2010 a dále získal ješt€ ¿adu
zahranimních ocen€ní s cateringovou spolemností Gastro Žofín, kterou zakládal v roce
1994. Dodejme jen, že tato spolemnost se
za¿adila mezi nejuznávan€jší firmy v oblasti
gastronomie v zemi.
Jaroslav Pácha zamal podnikat v oboru od roku 1992 a to nejd¿íve v letech 1992 – 2004
v Parkhotelu Rabyn€, následn€ v letech 1998
– 2003 ¿ídil hotel Lysiny v Praze a od roku
2004 žije jen pro Chateau Zbiroh.
• 1998 – 2003 hotel Lysiny, Praha
Vypo¾ádal se i s nimivou povodní
• Od 2004 – Chateau Zbiroh
„Nejvíce zkušeností jsem získal v pražském
paláci Žofín, kde jsem provozoval kompletní gastronomické služby po dobu mtrnácti
let. Zde jsem si prožil nimivé záplavy z roku 2002 a následné znovupostavení firmy.
Vzhledem k velikosti zbirožského projektu
jsem si pot¿eboval uvolnit ruce, a tak jsem
14. března 1958 ve znamení Ryb (Pes)
• Vzdělání:
SOU IH Praha obor číšník,
SEŠ Vinohrady
• Ženatý, manželka Renata,
2 děti
• Zájmy:
historie, literatura, hudba,
cestování
• Od roku 1992 soukromý podnikatel:
• 1992 – 2004 Parkhotel Rabyně
8
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 8
p¿enechal mást spolemnosti Gastro Žofín
Slovanský ostrov svým soumasným spolemníkÔm. Díky tomu se mohu maximáln€
a naplno v€novat zámku Zbiroh,“ vypráví
o svých zkušenostech nejlepší hoteliér roku
2010 Jaroslav Pácha.
Poznal noblesu prvorepublikových
míšníkÓ
„Absolvoval jsem st¿ední odborné umilišt€
v oboru míšník a st¿ední ekonomickou školu,
což pro mne byla ideální kombinace, abych
mohl ihned po roce 1990 podnikat ve svém
oboru. Pak jsem m€l to št€stí, že jsem v zamátcích u pražských interhotelÔ potkal a spolupracoval se starými „pány míšníky“ z první
republiky. Jejich p¿ístup k hostÔm, noblesa,
vystupování, životní znalosti a celkový p¿ístup
k práci mne ovlivnily na celý život,“ zavzpomínal si na své profesní zamátky muž, který již
sám mÔže být pro mnohé v oboru vzorem.
Vyprojektoval si svÓj hotel sám
Když se jej zeptáte, který architekt se podepsal na p¿estavb€ Chateau spa & wellness
hotelu Zbiroh a kdo vytvo¿il jeho soumasnou
podobu, odpoví strumn€:
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:39:43
PROFIL
Hotelové wellness
Hotelové apartmá
Zámecká chodba
„Žádný.“ A pokramuje: „Vše jsem vytvo¿il
naprosto sám. Je pravda, že jsem pokreslil
spoustu papíru, mmáral po zdech a podlahách.
Stavbyvedoucí ze mne musel být ze zamátku
nešÊastný, neboÊ jsem jej tém€¿ doslova vodil
zámkem za ruku a p¿edával mu své vize. V€d€l
jsem, jak by m€la vypadat konemná podoba nejen hotelových pokojÔ, ale i venkovních úprav.
Navíc mobiliá¿, sanita, dekorace, koberce, tapety, osv€tlení, každé madlo k šuplíku prošlo
mým osobním výb€rem od nákupu po umíst€ní. V každé etap€ rekonstrukce jsem se snažil
p¿istupovat s citem a s úctou ke stá¿í stavby
a navracet jí pÔvodní krásu a podobu. S velkou
pokorou vznikaly hradní apartmány. Jsem hrdý na to, že všech 220 hradních a zámeckých
místností má dnes kus ze mne samého,“ límí
s nadšením pro v€c Jaroslav Pácha.
Stát podnikatele trestá proplácením
nemocenské
„Mám radost ze stále v€tší návšt€vnosti zámku, z narÔstající klientely chateau hotelu,
a hlavn€ ze skutemnosti, že se k nám naši hosté
vracejí. Zárove­ m€ t€ší, že se jejich p¿ání a požadavky na naše služby rok od roku zvyšují.
Víte, keši stále více cestují po celém sv€t€, všímají si úrovn€ i kvality služeb a právem ji za své
peníze požadují i doma. Um€jí ji pak ocenit,
poznají kvalitu a odbornost, vnímají slušnost.
P¿iznávám, že mne velmi pot€šila i získaná
ocen€ní. A co mne zarmoutilo…? Od roku
2010 platí podnikatelé svým zam€stnancÔm
14 dní nemocenské, což beru jako absurdní.
Pak mÔže nastat situace, že n€koho pokáráte
nebo potrestáte mi mu zadáte práci, která se
mu nelíbí, a když on na protest druhého dne
onemocní, platíte maroda i dalšího mlov€ka,
který za n€j musí ud€lat jeho práci. Vrcholem
je, že od roku 2011 je doba placení nemocenské
zvýšena na 21 dní,“ povídá dál Jaroslav Pácha
o radostech a zármutcích podnikatelÔ v oboru,
ve kterém byl za rok 2010 vyhlášen nejlepším.
kím vyšší nezam€stnanost,
tím kvalitn€jší služby
„Rád cestuji a každý rok navštívím n€kolik
zemí. Pozoruji, jak s nižší nezam€stnaností
klesá i úrove­ služeb v gastronomii a hotelnictví. kím vyšší nezam€stnanost, tím kvalitn€jší služby. U nás je nezam€stnanost um€lá.
Je stále složit€jší sehnat kvalitní a loajální
zam€stnance. Jsem pyšný, že v mém manage-
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 9
mentu pracuje již ¿adu let skv€lý tým, na který se mohu stoprocentn€ spolehnout,“ ¿íká
spokojený hoteliér roku 2010.
Genius loci ve Zbirohu
V mem tedy spomívá výjimemnost Chateau spa
& wellness hotelu Zbiroh?
„P¿edevším v jeho geniu loci. Velmi silnou
atmosféru celého hotelu a zámku protkanou
hlubokou historií našich d€jin sahající do p¿elomu 12. – 13. století a všudyp¿ítomnou pozitivní energii vnímám nejen já, ale hlavn€
naši hosté.
Usínají ve skutemných komnatách meských
císa¿Ô – Karla IV., Zikmunda, Rudolfa II.
Relaxují v královském sále P¿emysla Otakara
II. Procházejí se salonky a po nádvo¿í, kde se
prohán€li potomci všech p¿edních šlechtických rodÔ, veme¿í v soumasném Muchov€ sále,
což je bývalý ateliér Alfonse Muchy. Mistr
totiž tady i s rodinou 19 let žil a namaloval zde
svou monumentální Slovanskou epopej.
Tady jsou d€jiny, mistá p¿íroda, absolutní soukromí, osobní p¿ístup a skv€lá staromeská
kuchyn€ zámecké krmmy,“ uzavírá základní
výmet kvalit Chateau hotelu jeho majitel.
Zdevastovaný „zámek”
...stav na podzim 2004
Zámecké terasy
Klienty hotelu rozmazlujeme
„Klientelu hotelu tvo¿í naprosto všechny skupiny hostÔ. Nejvíce nás vyt€žují firemní akce,
konference, prezentace spolemností atd., pro
které máme kompletní technické vybavení, širokou nabídku outdoorových aktivit, relaxamní
centrum s bazénem, saunou, whirlpoolem, fitness a spa centrem, vemerní dobové programy
a mnoho dalšího. Další velmi silnou skupinu
hostÔ tvo¿í svatebmané. Úrove­ a prestiž svateb na zámku Zbiroh je rok od roku siln€jší
a znám€jší. Z obou t€chto skupin hostÔ pak
vzniká t¿etí, což jsou naši stálí zákazníci. Vracejí se tém€¿ v pravidelných intervalech i s rodinami, s p¿áteli. Odpominou si a pobaví se.
Rozmazlujeme je a tím jejich pomet neustále
narÔstá,“ sm€je se Jaroslav Pácha.
P¾ipravil: Petr Skála
Foto: Dagmar Pavlíková
a archiv Chateau hotel Zbiroh
Kontakt:
Chateau hotel Zbiroh
Zbiroh m. p. 1
338 08 Zbiroh
Tel.: +420 378 711 452, +420 724 188 363
E-mail: [email protected]
www.hotel-chateau-zbiroh.cz
leden 2011
9
12.1.2011 12:40:12
Rozšířenou nabídkou služeb
získáte více zákazníků..., ale...
Rozšiřováním a zkvalitňováním nabídky služeb se hotelům, lázním, rekreačním
a sportovním střediskům daří získávat nové
zákazníky. Tento všeobecný trend však s sebou nese nejen zvýšené investice, ale i nové
nároky na personál a také systémový servis. Společnost Mefisto Software, a.s., náš
přední dodavatel systémových řešení pro
hotely a ostatní pohostinská zařízení, vychází
z dokonalé znalosti potřeb svých zákazníků.
Mefisto Software kromě svých inovovaných
tradičních produktů připravil řadu novinek,
reagujících na zvýšenou potávku po ucelených nástrojích systémové správy. Možnost
kombinace jednotlivých modulů přináší
MODULY
GOURMET
HOTEL
HOTEL+
univerzální řešení pro všechny typy provozů
bez nutnosti přeškolení obsluhy nebo zbytečného zvyšování nákladů za doplňková řešení.
Jejich vhodným propojením nabízíte svým
klientům servis, který od moderních provozů
očekávají.
PRODUKTY
GRAND
CAMPUS
SPA
RELAX
ACADEMY
REC
• rezervace pobytů pro jednotlivce i skupiny / alokace
• ceníky služeb a ubytování, balíčky
• práce s bydlícími hosty
• hotelová pokladna / směnárna
• drobný prodej s vazbou na sklady
• fakturace
• denní a měsíční uzávěrky
3 3 3 3 3
3
POS
• pokladní systém
• variabilní možnost nastavení markovaných položek
• různé HW typy pokladen (Touch, gastro klávesnice, mobilní číšník)
• účtenky na stoly, hosty atd.
• propojení se skladovým modulem FBS
3
3 3
3 3 3
3
3 3
3 3 3
3 3
3
FBS
• skladový systém vyvinutý pro restaurační provozy
• zboží, receptury, služby
• dodací listy, převody, rauty
• inventury, stop kontroly
• analýzy hospodaření, nákupů atd.
• měsíční uzávěrky
BANKET
• evidence banketových akcí
• kompletní správa akce od objednávky až po realizaci
• rezervace banketových prostor
• vyhodnocení skutečné realizace na akci
• tisk nabídek pro klienty, komand, přehledy
3
FIT
• rezervace sportovišť, wellness, masáží, kosmetiky, atd.
• jednorázové i opakované rezervace, kurzy
• provázanost na OSOBNÍ KONTA
• sledování finančního nebo bodového kreditu
• napojení na automatické rozsvěcení světel
• účtování s využitím modulu POS
3
3 3
3 3
3 3 3
OSOBNÍ KONTA
• databáze klientů
• definice automatických slev pro POS, REC, ubytování
• sledování finančních nebo bodových kreditů
• vazba do mudulů POS, FIT a REC
• vazba na fyzické karty
3
CLUB
• nadstavba nad moduly FIT a OSOBNÍ KONTA
• evidence členů klubů se sledováním placení členství
• sledování celého obchodního případu
• sledování a vyhodnocování všech aktivit klientů, příchodů,
konzumace, atd.
3
INTERFACES : nadstavbové programy pro propojení jednotlivých modulů s dalšími zařízeními nebo programy. Základními typy jsou:
technologická zařízení: telefonní ústředny, zámkové systémy pro pokoje, vstupní systémy pro sportoviště nebo aquaparky, PayTV, měření a regulace, výčepní zařízení, kurzovní tabule
software: ekonomické systémy, internet pro hosty, sw pro cestovní kanceláře, docházkové systémy
on-line rezervace: ubytování, sportoviště
MEFISTO SOFTWARE, a. s., U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10
tel.: +420 284 811 213, fax: +420 284 811 214,
e-mail: mefi[email protected]fisto.cz
AHR_01-2011_blok.indd 10
ČLEN A GARANTOVANÝ DODAVATEL
12.1.2011 12:41:06
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 11
leden 2011
11
12.1.2011 12:41:18
TRENDY
„Bojovat jen nízkou cenou je dálnice do pekla,“
říká Aleš Michl, analytik Raiffeisenbank
Pracoval jako poradce místopředsedů vlády pro ekonomiku Martina Jahna a Jiřího Havla. Kariéru začal
jako redaktor Hospodářských novin, kde působil pět let. Vystudoval finance na VŠE v Praze a psychologii
rozhodování na letní univerzitě London School of Economics ve Velké Británii. Zajímalo nás, jak vidí
současnou ekonomickou situaci v českém hotelnictví a restauratérství.
V jaké fázi je podle vás krize v keské
republice? V N€mecku se letos v kv€tnu
mluvilo již o zlepšení…
Spolužamka Patricie pracovala u Lehman
Brothers. Zavolal jsem jí do Londýna
a ptám se škodolib€: „Jak se máš?“ Ona
na to: „PrÔm€rn€“. „Co tím myslíš,“ ¿íkám
jí. Odpov€d€la: „PrÔm€rn€ znamená, že je
to horší než minulý týden, ale stále lepší
než p¿íští týden.“
A ono na tom n€co bude. Nezblbn€me
z toho slovímka „krize“. Tady p¿ece žádná
nebyla.
V Americe i v Británii krachovaly banky,
tamní finanmní systém musel dostat bypass… My jsme byli v recesi, vyst¿ízliv€li
jsme a teu jsme v nové realit€.
Když u nás krize vlastn€ nebyla, prom se
o ní stále mluví a prom podniky krachují?
Skrývají snad za slovo „krize“ vlastní
neschopnost?
Platí: inovuj, nebo zem¿eš.
tví a gastronomie je to stejné. Doufám, že
recese se projeví tak, že zkrachují podniky,
ve kterých se zastavil mas. A naopak další
nápady od mozkÔ, jako jsou Karpíšek nebo
Pohlreich, dostanou zelenou…
Ne¾íkejme tedy krize, ale recese. Jak se
projevila v hotelnictví a gastronomických
podnicích?
To ješt€ uvidíme. Teu spíš, jak by se m€la
projevit. Moje generace vyrostla na Husákovi a na hudební stanici MTV. Její historicky
první odvysílaný klip byl Video Killed The
Radio Star od The Buggles. Byl to umírámek
hv€zdám z rádiových vln. Obdobn€ Sony
vymyslela v sedmdesátých letech walkman,
ale teu ji válcuje Apple. A v sektoru hotelnic-
Kdy lze omekávat zm€nu sm€rem k lepšímu? Jaké faktory ji ovlivní?
Z historických zkušeností plyne, že nás
v p¿íštích sedmi deseti letech meká rÔst HDP
o t¿etinu pomalejší, než jsme byli zvyklí.
A nezam€stnanost až dvakrát vyšší. Hlavní
dÔvod – vypo¿ádání se s dluhy.
Myslíte si, že je rozumné lákat hosty
do hotelÓ na nízké ceny? PrÓm€rná cena
dvoulÓžkového pokoje v p€tihv€zdimko-
Evropské fórum cestovního ruchu na Maltě
U příležitosti Evropského fóra cestovního ruchu − European Tourism Forum (18. – 19. listopadu 2010)
vyjádřila CEO HOTREC slovy Anny Marie Torres plnou podporu cílům sdělení Evropské komise v oblasti
přípravy nového politického rámce pro cestovní ruch a označila je za první nezbytný krok směrem
k ambiciózní, kooperativní a podnikatelsky příznivé evropské politice cestovního ruchu (European Tourism
Policy), z níž bude mít prospěch toto odvětví i sami turisté.
Paní Torres zdÔraznila pot¿ebu „dynamického a udržitelného odv€tví cestovního ruchu,
které zajistí pracovní místa i hospodá¿ský
rÔst, bude chránit a respektovat naše cenná
kulturní a p¿írodní d€dictví a bude také p¿ispívat k rozvoji naší spolemnosti“.
Aby byl takovýto vývoj zajišt€n, bude nutné vytvo¿it p¿íznivé regulamní prost¿edí, jež
„dodá kyslík“ do sektoru, který hospodá¿skou krizí velmi utrp€l. Pro další rozvoj je
nezbytné zajistit objektivní zhodnocování
dopadÔ všech legislativních návrhÔ na sektor cestovního ruchu – prosazování principu
lepší regulace; na míru šitá a zjednodušená pravidla pro sektor cestovního ruchu;
omezování byrokracie zejména pro malé
a st¿ední podniky ê SME; vytvá¿ení dostatemného rozpomtového rámce pro cestovní ruch na úrovni EU; zlepšování p¿ístupu
k financování cestovního ruchu na všech
administrativních úrovních; nižší dan€; p¿ijímání rozhodnutí vycházejících ze samotného odv€tví.
12
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 12
Foto: Thinkstockphotos.com
Všechny tyto složky jsou zásadní m€rou dÔležité pro podporu konkurenceschopnosti
evropských organizací podnikajících v cestovním ruchu a jako takové se musí stát
výsostnou prioritou pro všechny tvÔrce legislativy. Krom€ toho by m€ly být ¿ádn€
zohled­ovány veškeré obavy a zájmy cestovního ruchu rovn€ž i v jiných legislativních
oblastech.
Dále bylo p¿edm€tem jednání Evropského fóra cestovního ruchu vytvo¿ení
evropského zaštít€ní národních systémÔ kvality služeb, které v soumasné
dob€ v n€kterých evropských státech
vznikají. K této problematice konstatoval Ákos Niklai, mlen výkonného výboru HOTREC, že tento systém je již
vytvo¿en v podob€ akreditace systémÔ
kvality pro odbory hotelnictví a gastronomie, a to v podob€ EHQ (European Hospitality Quality System),
který HOTREC zaštiÊuje.
Konference se také zabývala nutností
propagace cestovního ruchu a propagace Evropy jako zajímavé turistické destinace. V této
souvislosti bylo konstatováno, že je dÔležité
nejen se zabývat propagací Evropy sm€rem
k ostatnímu sv€tu, ale také podpo¿it vnit¿ní
trh domácího, evropského turismu, který má
pro podnikatele cestovního ruchu významný
potenciál dalšího rÔstu.
Václav Stárek
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:41:32
TRENDY
vém hotelu v Praze se v ¾íjnu pohybovala
okolo 60 EUR za noc…
Tak to bych dal doplatit do férové ceny jejich
obchodnímu a marketingovému ¿editeli.
Co byste doporumil meským hoteliérÓm
a restauratérÓm v souvislosti s recesí?
M€li by nabízet kvalitu za dobrou cenu,
um€t kvalitu prodat a m€li by mít ješt€ n€co
navíc ê jakýsi šestý smysl celého vedení
hotelu nebo restaurace. Bojovat jen nízkou
cenou je dálnice do pekla…
jsem si je ušít na míru. A jsou perfektní.
Tamní výroba prost€ musela šlapat. Nesmyslnou visamku Bernhardt jsem ale strhl
– cht€l jsem tam mít OP Prost€jov.
2. Na „no name“ produkt z b€žné konfekce
nasadili vysoké ceny. A prodávali ho v prodejnách, kde se zastavil mas.
3. Nezvládli ekonomiku firmy a boj s kurzem koruny. Podnik s obratem v miliardách
vše projedl nebo prospekuloval na kurzu.
A v sektoru hotelnictví a restauratérství to
platí stejn€.
Jak tedy bojovat se špatnou situací v hotelnictví, když ne snižováním cen?
Uvedu to na p¿íkladu z úpln€ jiného sektoru, který všichni známe. Jak je možné,
že OP Prost€jov krachl? Znáte ho, že ano?
Sázím malé pivo na to, že podnik nepoh¿bila ekonomická krize. Ani globalizace. Ani
konkurence. Ani kína, ani Vietnam. Sázím
na selhání manažerÔ a akcioná¿Ô v posledních p€ti deseti letech. Nem€li vizi, jak d€lat
kvalitní a znamkovou konfekci dopln€nou
obleky na míru. DÔvody prohry bych shrnul
do t¿í bodÔ:
1. Naprosto podcenili pémi o znamku. Všechny své obleky mám z Prost€jova. Nechal
Jak hodnotíte rok 2010 a jaká jsou omekávání pro roky p¾íští?
Vezm€te si lidské t€lo (ekonomiku). Má kardiovaskulární systém (finanmnictví). Do roku 2007 jsme se ládovali steroidy. To nám
pomohlo sáhnout si na n€co, co bychom
jinak tak rychle nem€li (delikatesní ekonomický boom).
Po urmité dob€ však t€lo doping neuneslo.
Tep i tlak zamaly stoupat. Dostali jsme infarkt (recese). Byli p¿ivoláni léka¿i (vlády
a centrální banky). Provedli by-pass (balímky). P¿ežili jsme. Teu již kardiochirurgy
(asi) nepot¿ebujeme. Ale máme zhuntované
t€lo. O slovo se hlásí plastimtí chirurgové –
rok 2010 byl rokem
botoxu. Jizva se dá
botoxem (nepoužívám slovímko šrotovné, neb je to pojem
z vep¿ína) nakrátko
dohnat na vrub dluhu. To, co bychom si
stejn€ museli odpracovat, odsuneme jen
v mase. Politici napravo i nalevo naordinovali na volební
rok plastiku. Za rok
botoxu zaplatíme
za chvilku nejv€tším
zvýšením daní v historii keska.
Co tedy mÓžeme omekávat v novém roce?
V tomto sektoru padne ješt€ tak p€tina firem. T€m ostatním, kvalitním, budu držet
palce a podporovat je, jak jen to pÔjde, tím,
co má rodina dokáže sníst a vypít.
Vybrali jsme
z Gastro & Hotel profi revue
Text: Michaela Šulcová
Lázně očekávají změnu indikací
Před několika týdny otřásla českými lázeňskými zařízeními zpráva informující o dalším úsporném kroku
ministerstva zdravotnictví, které se chystá omezit řadu diagnóz, u nichž zdravotní pojišťovny proplácejí
lázeňskou péči, a tím uspořit v této oblasti stovky milionů.
Podle pÔvodních zpráv by n€kte¿í pacienti nem€li mít nárok na pojišÊovnou hrazený
pobyt vÔbec, u jiných pobytÔ by si museli
sami platit ubytování a stravu. Ke zm€nám
indikamního seznamu by m€lo dojít ke konci
p¿íštího roku, a spíše než o nesmyslné omezování by se m€lo jednat o revizi, kterou
vítají nejen pojišÊovny, ale i samotný Svaz
lémebných lázní kR. Výsledkem by m€l být
jednotný indikamní seznam jasn€ urmující, jak
dlouho se která indikace lémí, což mÔže mít
na n€které lázn€, zvlášt€ na ty, jejichž klientelu tvo¿í z v€tší másti samoplátci, v konemné fázi
dokonce i pozitivní úminky. „Vyhláška, která
stanovuje diagnózy, u nichž mají pacienti
nárok na komplexní láze­skou lémbu, platí
od roku 1997. S ohledem na pokroky v medicín€ je proto t¿eba diagnózy p¿ehodnotit,“
¿ekl pro Lidové noviny mluvmí Všeobecné
zdravotní pojišÊovny Ji¿í Rod. Podle ministra
zdravotnictví Leoše Hegera by na lázn€ nem€li mít automaticky nárok t¿eba lidé po operaci žlumníku. Pln€ hrazené lázn€ by naopak
m€ly zÔstat pro pacienty po operaci kloubu.
Kde je zakopán pes
Hlavní úskalí úpravy dosavadního indikamního seznamu vidí Alexej Kumpošt z Hotel &
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 13
Spa Consulting ve skokovém snížení pomtu
indikací, vedoucím ve výsledku ke 20 ê 30%
poklesu pobytÔ klientÔ zdravotních pojišÊoven v meských lázních. Pro v€tšinu láze­ských
za¿ízení s výraznou p¿evahou klientÔ zdravotních pojišÊoven by to byl likvidamní krok.
Tento typ lázní nemá vytvo¿eny podmínky
pro nahrazení výpadku pacientÔ zdravotních
pojišÊoven p¿echodem na samopláteckou tuzemskou nebo zahranimní klientelu. Nastala
by situace podobná soumasné krizi v hotelovém prÔmyslu, kdy lázn€ by mezi sebou
zamaly vést cenovou válku, která poškodí celý
segment láze­ství.
„Dalším problémem jsou areály lázní vybudované pro urmitou kapacitu klientÔ, kterou
s poklesem nebudou schopny naplnit, a jejich
špatnou hospodá¿skou situaci tak budou dále umoc­ovat vysoké fixní náklady spojené
s nevyužívanými prostory,“ dopl­uje Alexej
Kumpošt. PojišÊovny mají podle n€j ješt€
jednu cestu, jak omezit proplácení láze­ské
péme – mohou v rámci vyjednávání smluv
s jednotlivými za¿ízeními prosazovat nižší
ceny na další období nebo naopak zp¿ísnit
podmínky p¿i posuzování návrhÔ svými revizními léka¿i, a tím snížit pomet úsp€šných
žadatelÔ o láze­ský pobyt.
Po slovenském vzoru
Od ledna 2005 došlo k významnému omezení indikamního seznamu a zm€n v poskytování láze­ské péme také na Slovensku.
Krom€ vy¿azení másti indikací z úplného
proplácení zdravotními pojišÊovnami se
zkrátily i maximální délky u n€kterých indikací z 28 na 21 dnÔ.
V roce 2004 proplácely zdravotní pojišÊovny
ve slovenských lázních celkem 116 zdravotních diagnóz (z toho 72 diagnóz pro
komplexní lémbu), od roku 2005 byl snížen
pomet diagnóz na 98 a jen 20 diagnóz bylo
za¿azeno do kategorie A, která odpovídá
komplexnímu lémebnému pobytu. Od ledna
2008 nastalo uvoln€ní a osm diagnóz bylo p¿evedeno ze skupiny B do skupiny A,
jedna diagnóza ze skupiny C do skupiny A,
19 nových diagnóz se dostalo do skupiny
B, protože skupina C byla zrušena. Odhady
nárÔstu zatížení pojišÊoven touto novelizací
byly odhadovány v objemu do 5 ê 8 % z výdajÔ na láze­skou pémi.
Vybrali jsme
z Hotel and Spa Management
Text: Klára Chromá
leden 2011
13
12.1.2011 12:41:50
Z REGIONł
Malí kuchtíci v Alcronu
V závěru listopadu získal Alcron na 5. výroční konferenci Asociace hotelů a restaurací České republiky
významné ocenění: Nejlepší hotelová restaurace roku 2010. Převzal je tandem David Pátek a Roman Paulus.
Vybroušená kuchyn€ restaurace La Rotonde
a Alcron v hotelu Radisson Blu je již dlouhá
léta vyhlášená. Hlavní slovo p¿i sestavování
jídelního lístku má držitel titulu Kucha¿ roku 2009 – 2010 Roman Paulus. Mén€ se již
ví o velice zasloužilé aktivit€ kucha¿ského
týmu této restaurace. Jsou to kurzy pro malé kuchtíky, z nichž možná n€kdy vyrostou
následovníci svých soumasných umitelÔ. Roman Paulus, sám otec malého Daniela, se p¿i
setkáních s malými p¿íznivci kucha¿ského
¿emesla viditeln€ baví: „Je to p¿i naší práci
p¿íjemné oživení. Chceme, aby
si d€ti um€ly p¿ipravit nap¿íklad
zdravou školní svaminu a pomáhat s va¿ením jednoduchých jídel,
jako jsou saláty, pomazánky, ale
také pizza nebo koláme.“
Sobotní kurzy jsou urmeny pro
d€ti starší mty¿ let a trvají dv€
až t¿i hodiny. Zatímco rodime
mohou v klidu poob€dvat, šéfkucha¿ nebo n€kdo z jeho party se v€nuje d€tem. ZapÔjmí jim
kucha¿ské propriety a pak je umí
základním postupÔm. P¿itom se
p¿ísn€ dbá na bezpemnost malých frekventantÔ – nesm€jí se
p¿ibližovat ke sporákÔm ani
manipulovat s horkými pánvemi
a kastroly. Zato se mohou výrazn€ vy¿ádit,
když kladou na malé pizzy oblohu nebo zdobí
ovocné poháry. V prosinci si odnesli domÔ
pod stromemek i vlastnorumn€ vytvarované
domácí cukroví.
Ji¾í Kolemko
Pražské sekce bodují
K mnoha pražským specifikÔm pat¿í i to, že zde pÔsobí hned sekce dv€.
Jedna pro mesky mluvící a druhá, Prague Chapter, pro anglicky mluvící
mleny AHR kR. Pravidelnou soumástí programu sekcí jsou rÔzné informace ze sekretariátu asociace a témata úzce související s otázkami
a problematikou provozování hotelových a gastronomických služeb.
P¿ínosem pro minnost obou sekcí se stalo rozd€lení mlenÔ sekce
do pracovních skupin, které se zam€¿ují na specifickou problematiku. Je tak využíván potenciál mlenÔ a jejich erudice v urmité oblasti
pro formování strategických krokÔ saturujících pot¿eby a zájmy
mlenÔ pražských sekcí. O své zkušenosti z práce ve specializovaných pracovních skupinách se pod€lí p¿edsedové obou sekcí Petra
Gryczová a Ji¿í Gajdošík na celorepublikovém workshopu krajských
sekcí AHR kR, s jehož uspo¿ádáním pomítá sekretariát asociace.
Milan Rambousek
Karlovarská krajská sekce AHR
ČR v Thermalu
klenové AHR kR Karlovarského kraje se 8. prosince 2010 sešli v karlovarském Hotelu Thermal, aby zvolili nového p¿edsedu své sekce.
Odstupující p¿edseda krajské sekce Ji¿í Šva¿ímek nasadil „vysokou
laÊku“, neboÊ její minnost pat¿ila k nejlepším v republice. Pomyslnou
štafetu nyní p¿evezme další výrazná osobnost nejen karlovarského
hotelového prÔmyslu, Andrea Pfeffer-Ferklová, generální ¿editelka
Grandhotelu PUPP. Ta byla v nep¿ítomnosti zvolena p¿evážnou v€tšinou p¿ítomných mlenÔ asociace.
Je nyní na míst€ pod€kovat Ji¿ímu Šva¿ímkovi za jeho p¿ínos pro vybudování a p¿íkladnou minnost Krajské sekce AHR kR Karlovarského kraje
a pop¿át mu mnoho zdaru v jeho profesionálním i osobním život€.
Milan Rambousek
14
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 14
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:42:07
PROFESNÍ ROZVOJ
Zeptali jsme se lektorky Podnikatelské akademie AHR ČR
Jaroslavy Vyskočilové
V rámci Podnikatelské akademie AHR kR
p¾ednášíte housekeeping, máte bohaté pracovní zkušenosti z významných pražských
hotelÓ. Prom jste se vy sama rozhodla pro
profesní dráhu v oboru hotelnictví?
Nikdy jsem o tom úpln€ nep¿emýšlela. Ale
z¿ejm€ jsem k tomuto oboru m€la velice blízko
již od d€tství. V rÔzných hotelových a restauramních provozech totiž pracovali n€kte¿í rodinní p¿íslušníci. Znamenalo to, že jsem za nimi docházela a nasávala atmosféru prost¿edí,
které m€ oslovilo a stalo se mi postupn€ velmi
blízkým a p¿íjemným. Pochopila jsem, že bych
se v n€m také ráda v budoucnu pohybovala.
»ekn€te p€t slov, která vás napadnou, když
slyšíte housekeeping.
Nep¿eložitelnost, nedocen€nost, dÔležitost,
odpov€dnost, spokojenost.
Nep¿eložitelnost – p¿esný dostatemn€ výstižný jednoslovný p¿eklad do meštiny neexistuje.
Nedocen€nost – obecná p¿edstava o záb€ru
housekeepingu mezi laickou, ale i odbornou
ve¿ejností je znamn€ omezená a zkreslená.
V€tšinou se omezuje na pouhý „úklid ve v€tším“. Ale záb€r housekeepingu je mnohem
a mnohem širší. Je to kompletní péme o dÔm
zahrnující mj. veškerý majetek a jeho kompletní správu, je to management celé oblasti
tzv. back of house.
DÔležitost – housekeeping se podílí zásadním zpÔsobem na mí¿e spokojenosti hostÔ,
na kvalit€ jejich p¿enocování, což je zárove­
hlavním posláním každého ubytovacího za¿ízení. ZajišÊuje kompletní hygienickou bezpemnost hosta. Zárove­ se jedná o prakticky
stoprocentn€ nákladové st¿edisko, p¿edstavuje významnou položku v celkových nákladech celého hotelového provozu a optimalizace nákladÔ mÔže p¿inést nemalé úspory.
Odpov€dnost – jak za práv€ zmi­ovanou
spokojenost hostÔ ve smyslu zajišt€ní jejich
„náhradního domasného domova“, tzv. home
away from home, tak i za obrovský kapitál
uložený ve vybavení ubytovacího za¿ízení.
Spokojenost – pravidlo: spokojený host znamená spokojený zam€stnavatel, znamená
rozsah odpovídá velikosti a úrovni daného
za¿ízení. Každý ze zam€stnancÔ pot¿ebuje
mít jasný, strumný a srozumitelný návod, co
má d€lat, jak to má d€lat, co je cílem jeho
snažení a jaký p¿esn€ je požadovaný výsledek
jeho práce.
Slovy klasika: „Lidé nás budou následovat,
když budou v€d€t jak!“
spokojený majitel, znamená spokojený zam€stnanec ê prost€ funguje.
Co je podle vašeho názoru hlavním p¾ínosem
dob¾e zvládnutého housekeepingu? Prom v€novat tomuto úseku velkou pozornost?
Jak již bylo zmín€no výše ê spokojený host,
zvládnutá optimalizace nákladÔ, správn€ vedený, vytrénovaný a motivovaný tým. S tím
souvisí nikdy nekonmící práce se zam€stnanci,
jejich systematické vedení, trénink, motivace
a prost€ vše, co ke správnému managementu
lidských zdrojÔ v jakékoli oblasti minnosti
neodmysliteln€ pat¿í.
Je t¿eba mít také na pam€ti, že v p¿ípad€ housekeepingu se ve velké mí¿e jedná o p¿enášení klímových manažerských myšlenek, úkolÔ
a cílÔ na výkonné ¿adové pracovníky. Správn€
vedený housekeeping krom€ jiného pozitivn€
ovliv­uje nejen nákladovost ubytovacího za¿ízení, ale práv€ i hygienickou bezpemnost,
ekologické myšlení, má zásadní vliv i na požární ochranu atd.
Do jaké míry je podle vás dÓležité mít vypracované hotelové standardy?
Každé ubytovací za¿ízení by m€lo mít vypracovaná pravidla, tzv. standardy, jejichž
MÓže být využívání outsourcingových služeb pro hotel výhodné?
Rozhodn€ ano! Outsourcing totiž p¿edstavuje významný nástroj, jímž lze pozitivn€
ovlivnit nákladovost v rÔzných periodách obsazenosti. Tak, jak je outsourcing náromn€jší
na ¿ízení a koordinaci, neboÊ se p¿ece jen
jedná o externí subjekt, jeho p¿ínos je práv€
ve flexibilit€. Vše se odvíjí od dob¿e postavené
smlouvy, dÔsledné komunikace mezi ubytovacím za¿ízením a firmou zajišÊující outsourcing, tréninku a jasného definování pravomocí a kompetencí. Výhodou outsourcingu je
mj. i možnost p¿enesení urmité míry odpov€dnosti nap¿. za spot¿ební p¿edm€ty, jako jsou
t¿eba misticí prost¿edky mi prádlo. V ideálním
p¿ípad€ se zam€stnanci spolemnosti zajišÊující
outsourcing cítí, jako by byli kmenovými zam€stnanci samotného ubytovacího za¿ízení,
a tudíž k n€mu mají i odpovídající vztah.
Jste lektorkou seminá¾e housekeeping. Jaké jsou hlavní p¾ínosy vašeho seminá¾e pro
jeho úmastníky?
Jsem p¿esv€dmena, a zp€tná vazba to potvrzuje, že hlavním p¿ínosem je samo obeznámení
s hloubkou problematiky, která je masto ve¿ejností, ale paradoxn€ i ostatním managementem opomíjena a vnímána jen povrchn€.
Dále pak seznámení se soumasnými trendy,
uv€dom€ní si dÔležitosti samotné podstaty
této vlastní minnosti a s tím souvisí i hrdost
na svou práci. A práv€ to je hlavní dÔvod, prom
se na t€chto seminá¿ích podílím…
Je t¿eba si uv€domit, že housekeeping stejn€
jako kteroukoli jinou minnost v hotelu musíte
cítit a d€lat srdcem…
Alžb€ta Cedidová
Kreativní obchodní strategie a taktiky aneb Využití sociálních médií v praxi
Sociální média útočí. Kde začít a jak se s nimi poprat? Využijte sílu sociálních médií při prodeji svého hotelu.
Základní strategie a taktiky vám otevřou novou cestu. Získejte praktické tipy a zaútočte také!
Seminá¾ je urmen pro:
• ¿editele nezávislých hotelÔ, kte¿í mástemn€ suplují funkci
obchodních manažerÔ
• rezervamní manažery, kte¿í mají zájem o profesní rÔst, nebo
obchodní ¿editele, kte¿í hledají zpÔsob, jak zvýšit tržby svého hotelu
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 15
Lektorka: Radka Telymková
Termín konání: 15. 3. 2011 (1/2 dne)
Cena/seminá¾ – mlen: 1950 Km
Cena/seminá¾ – nemlen: 4900 Km
leden 2011
15
12.1.2011 12:42:32
STALO SE...
Ideální hoteliér?
Tato charakteristika úd€lu hoteliéra koluje
již dlouhou dobu po internetu. Objevila se
i na blogu Hotelguestsfromhell.com. Podle ní
ideální hoteliér musí být:
A DIPLOMAT
A DEMOCRAT
AN AUTOCRAT
AN ACROBAT
AND…
A DOORMAT (rohožka)
Musí um€t bavit premiéra, kapitány prÔmyslu, kapsá¿e, gamblery, bookmakery,
piráty, filantropy, pozéry i stydlíny. Musí
být na obou stranách politické barikády
a ješt€ musí um€t tuto barikádu hbit€ p¿eskakovat.
M€l by být fotbalista, golfista, bowler, tenista,
hrám kriketu, šipek, námo¿ník, milovník holubÔ, motorká¿, lingvista a samoz¿ejm€ ovládat
další sporty, vmetn€ hry v kostky, karet, dostihÔ a biliáru. Nic jiného mu nezbývá, pokud
chce um€t v€cn€ argumentovat a polemizovat. A navíc by m€l být i kvalifikovaný boxer,
vzp€ram, wrestler, sprinter a vyjednávam.
16
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 16
Pokud si chce p¿ipít s ženami a muži uvedenými v p¿edchozích odstavcích mi s banké¿i,
hochštaplery, komedianty, obchodními cestujícími mi p¿edstaviteli firem, musí vypadat
nevinn€ a inteligentn€. A to i tehdy, když se
mu zrovna poda¿ilo urovnat spor mezi dv€ma, mty¿mi mi šesti z nich.
Aby mohl být považován za úsp€šného hoteliéra, musí ješt€ udržovat plný bar, plný
hotel, plný sklad, plný vinný sklep, napln€ného zákazníka a sám nesmí mít nimeho
plné zuby.
Výběr příhod, které
si vyměňují diskusní
skupiny na Facebooku....
... Velmi náš „pot€šil“ host, který vzbudil pÔl
hotelu ve t¿i hodiny ráno, aby sd€lil, že už
nepot¿ebuje vzbudit o pÔl mtvrté, protože je
už vzhÔru. Recepci máme od 22.30 do 7.00 h
zav¿enou a budí automat.
... My jsme zase m€li návšt€vnici, které se osobní v€ci a oblemení nevešly do našich gigantických sk¿íní. Dáma s tím však ned€lala problém,
zaplatila si druhý pokoj – pouze na uložení
v€cí. Ta legrace ji stála 250 dolarÔ za noc.
Musí um€t vždy p¿edvést personál, který
je mistý, milý, rychlý v práci i v uvažování,
personál nepijákÔ, matematikÔ, technikÔ,
vyskytujících se kdykoliv po bossov€ boku
a mimo bar.
... Když jsem pracoval v Contemporary Resortu ve Walt Disney Worldu, p¿išel za mnou
host a ptal se: „V kolik, prosím, zamíná three
o’clock parade?“
Zaznamenal:
Zdenek Klingora, Twende Travel
Cestovní agentura
Vrchlického 18, 360 20 Karlovy Vary
Mobil: +420 725 079 257
E-mail: [email protected]
... Dnes jsme zaznamenali zásadní stížnost
odjížd€jící návšt€vnice. Požadovala refundaci
celého pobytu. Tvrdila, že byla šílená z toho,
že v jejím computeru se objevil virus nebo
n€jaký spyware. A je to prý naše chyba, protože mezi našimi službami je uveden také
bezplatný internet.
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:42:48
LEGISLATIVA
Situace kolem kolektivních správců a smluv za rok 2010
Vážení mlenové,
vážení mandanti AHR kR ve v€ci jednání s kolektivními správci,
obracíme se na Vás op€tovn€ ve v€ci jednání s kolektivními správci,
kte¿í dle ust. § 72 autorského zákona mají právo a povinnost vybírat
autorské odm€ny pro jimi zastupované svazy autorÔ, resp. výkonných
um€lcÔ.
Jak jist€ víte, AHR kR vznesla v souladu s ust. § 101 odst. 11 autorského zákona opakovan€ požadavek na pov€¿ení jediné smlouvy spolemného zástupce. Soumasné zn€ní tohoto ustanovení je p¿edm€tem
rozdílných právních výkladÔ, p¿imemž jak AHR kR, tak kolektivní
správci zastávají nekompatibilní výkladová stanoviska. AHR kR zárove­ vystupuje ve vztahu ke kolektivním správcÔm jako zástupce svých
mlenÔ, a to na základ€ pov€¿ení, které je vyjád¿eno ve stanovách AHR
kR a v poslední dob€ i na základ€ konkrétních plných mocí, které jí
znamná mást mlenské základny ud€lila a jež jí umož­ují vystupovat vÔmi
kolektivním správcÔm jako samotný uživatel autorských práv, pokud
jde o práva o v€ci jednat.
Tato pozice pak umož­uje výrazn€ji využívat možností, které autorský
zákon dává uživatelÔm autorských práv, pomínaje výzvami k jednání
adresovanými kolektivním správcÔm, žádostmi Ministerstvu kultury
kR o aktivaci dohledu podle autorského zákona, jakož i definování
podmínek licenmních smluv a jednání o t€chto podmínkách.
Nelze zpochybnit právo autorÔ na odm€nu, neboÊ je zakotveno v platném a úminném autorském zákon€, nelze ani zpochybnit povinnost
uživatelÔ práv takovou odm€nu platit, a to na základ€ licenmní smlouvy.
Protože však p¿esto, že je ze vzájemného postavení obou stran znát
mnoho prvkÔ tzv. ve¿ejného práva, které se projevují nap¿íklad v povinnosti uzav¿ení smluv, a nikoli právu je uzav¿ít, samotné podmínky
licenmních smluv mají a musí být stanoveny jednáním mezi stranami.
Tato jednání jsou nevyvážená, resp. síla vyjednávací pozice vychází
z postavení kolektivních správcÔ jako subjektÔ se stovkami tisíc zastoupených um€lcÔ, jako subjektÔ, které mají oprávn€ní k minnosti ud€lené
Ministerstvem kultury kR. Podmínky, zejména pak ty, které se týkají
výše autorské odm€ny, jsou v této situaci stanoveny prakticky jednostrann€ na základ€ ceníkÔ, jež masto nejsou korigovány práv€ zákonnými parametry, kterými se má odm€na ¿ídit.
V prÔb€hu roku 2010 AHR kR aktivn€ a opakovan€ jednala s jednotlivými kolektivními správci, vznášela argumenty pro stanovení oboustrann€ akceptovatelných podmínek licenmních smluv vmetn€ definice
objektivních kritérií, která mají vliv na p¿im€¿enost odm€ny. V soumasné dob€, zejména s ohledem na to, že rok 2010, pro n€jž doposud
nebyla uzav¿ena licenmní smlouva t€mi mleny AHR kR, kte¿í vytrvali,
a p¿ípadn€ zmocnili AHR kR k jednáním o jejím uzav¿ení, tém€¿ konmí, p¿ipravili jsme pro Vás následující body, které podle našeho názoru
mají eliminovat možnost budoucího sporu, jehož p¿edm€tem by bylo
vymáhání autorských odm€n.
Všechny výše uvedené dÔvody vedly k tomu, že se AHR kR nepoda¿ilo uzav¿ít pro rok 2010 smlouvy, resp. vyjednat podmínky licenmních smluv, které by odrážely ekonomickou realitu keské republiky,
ekonomickou realitu jednotlivých regionÔ a provozovatelÔ, a to
zejména prost¿ednictvím tzv. parametru obsazenosti hotelových pokojÔ. Autorské odm€ny z hotelových pokojÔ nejsou jedinou složkou
autorských poplatkÔ, které mají být kolektivním správcÔm hrazeny,
ale jsou nejpalmiv€jším p¿íkladem chyb€jícího respektu k v€cným
argumentÔm a snaze o objektivizaci stanovení výše autorských
odm€n.
Autorský zákon uvádí, že kolektivní správce má v p¾ípad€, kdy
není hrazena autorská odm€na, nárok na vydání bezdÓvodného
obohacení ve výši obvyklé odm€ny dle zvláštních p¾edpisÓ za p¾ed-
www.ahrcr.cz
AHR_01-2011_blok.indd 17
pokladu, že jsou napln€ny liberamní dÓvody dle autorského zákona, zejména, že o uzav¾ení licenmní smlouvy s kolektivními správci
¾ádn€ a bez zbytemného odkladu jednáme, resp. n€které z nich
vyzýváme opakovan€ k jednání.
Protože v rámci vyjednávání o uzav¿ení licenmních smluv, resp. o podmínkách, za kterých by mlenové AHR kR m€li uzavírat licenmní
smlouvy, využívala AHR kR i statistické údaje keského statistického
ú¿adu o obsazenosti hotelových pokojÔ, bylo zjišt€no, že prÔm€rná
obsazenost v roce 2009 minila maximáln€ 48,8 %, domníváme se, že je
možné považovat za obvyklou výši (vycházejíce p¿itom ze základních
sazeb jednotlivých kolektivních správcÔ) ve výši 50 % požadovaných
základních sazeb autorských odm€n.
Tento p¿edpoklad se nevztahuje bez dalšího na autorské odm€ny
hrazené z ve¿ejných prostor, avšak mÔže být vodítkem i pro tento
segment. Samoz¿ejm€ je v gesci každého z Vás, jakým zpÔsobem
se zachová, jakou obsazenost svých ubytovacích kapacit eviduje
v tomto roce a jakou výši autorské odm€ny z tohoto hlediska považuje
za obvyklou. Proto ponecháváme rozhodnutí o výši bezdÔvodného
obohacení, které bude z Vaší strany hrazeno a které bude zachyceno
v úmetnictví, na Vás.
Úhrada sama by podle našeho názoru m€la být provedena do tzv.
soudní úschovy. DÔvody, pro které je možné využít tohoto institutu
obsaženého v ust. § 185a obmanského soudního ¿ádu, který mimo jiné
uvádí: „Návrh na p¾ijetí do úschovy musí obsahovat prohlášení toho,
kdo peníze, cenné papíry nebo jiné v€ci do úschovy skládá, … že závazek,
jehož p¾edm€tem jsou hodnoty skládané do úschovy, nelze splnit, protože
v€¾itel je nep¾ítomen nebo je v prodlení, nebo že složitel má odÕvodn€né
pochybnosti, kdo je v€Àitelem (zvýrazn€no, Rödl & Partner, v. o. s.),
nebo že složitel v€¾itele nezná.“
Protože doposud nebyl vyslyšen požadavek AHR kR na ustanovení
spolemného zástupce kolektivních správcÔ, je AHR kR toho názoru,
že je vhodn€jší hradit mástky odpovídající bezdÔvodnému obohacení
do úschovy soudu. S ohledem na to AHR kR zahájí pilotní ¿ízení o p¿ijetí pen€žité mástky do úschovy tak, aby m€la jistotu, že její argumentace
bude pro p¿íslušný soud relevantní a bude možné konkrétní mástku složit
do úschovy. AHR kR p¿edpokládá, že toto ¿ízení by m€lo být ukonmeno
nejpozd€ji na pomátku p¿íštího roku s tím, že podle jeho výsledkÔ by bylo možno využít jí vytvo¿ený standardní návrh na p¿ijetí pen€žní mástky
do úschovy a peníze z Vaší strany následn€ odesílat. Konkrétní postup,
pokud jde o tento zpÔsob úhrady, Vám sd€líme následn€. Tímto zpÔsobem by došlo k zachování argumentace AHR kR a bylo vyhov€no jejím
požadavkÔm na ustanovení spolemného správce. Kolektivní správci by
následn€ museli požádat soud o vydání složené mástky, p¿imemž do této
fáze ¿ízení bychom již jako složitelé nemohli zasahovat.
V p¿ípad€, že by nebylo ze strany soudu akceptováno vysv€tlení dÔvodÔ, pro které požadujeme úhradu pen€z do soudní úschovy, bylo by
možné postupovat prost¿ednictvím úhrad jednotlivým kolektivním
správcÔm.
Postup:
• Výpomet autorských odm€n, které by m€ly být dle požadavkÔ (ceníkÔ) kolektivních správcÔ za rok 2010 hrazeny.
• Zhodnocení vypomtené mástky ve vztahu k obvyklosti odm€ny (zejména parametr obsazenosti).
• Podání návrhu na p¿ijetí pen€žité mástky do úschovy soudu.
• Vydání usnesení o otev¿ení úmtu úschovy.
• Odeslání takto vypomtené mástky do úschovy soudu, míslo úmtu bude
obsaženo v konkrétním usnesení.
leden 2011
17
12.1.2011 12:43:14
LEGISLATIVA
• Informace kolektivním správcÔm o úhrad€ bezdÔvodného obohacení v obvyklé výši do úschovy soudu vmetn€ krátkého odÔvodn€ní
(p¿ipraví AHR kR).
• Zachycení uhrazené mástky i mástky (ve form€ rozdílu mezi požadovanou odm€nou ze strany kolektivních správcÔ a skutemn€ uhrazenou mástkou do úschovy), která mÔže být považována za oprávn€n€
požadovanou k úhrad€ ze strany kolektivních správcÔ na základ€
autorského zákona v úmetnictví v roce 2010 (formou tzv. dohadných
položek pasivních (úmet 389), které jsou úmetními p¾edpisy vymezeny
práv€ pro úmtování nevyfakturovaných dodávek služeb a kdy je nutné
stanovit hodnotu pln€ní nap¾. na základ€ odhadu samotné úmetní
jednotky. Zmín€ný úmet pro dohadné úmty pasivní by m€l být vykázán
v úmetní záv€rce ve výkazu rozvahy v položce B III bod 10, tedy v rámci
krátkodobých závazkÓ).
V tomto p¿ípad€ p¿edpokládá AHR kR další jednání s kolektivními
správci. Pokud k nim nedojde, je možné, že se kolektivní správci obrátí
na soud s požadavkem zaplacení dlužné mástky.
V takovém p¿ípad€ bude p¿edm€tem dokazování a rozhodování soudu
rovn€ž problematika výše obvyklé odm€ny. V rámci porovnání Vámi
složené obvyklé odm€ny a té, kterou by stanovil soud, mohou nastat t¿i
varianty. Za prvé mÔže soudem stanovená odm€na být totožná s námi
složenou mástkou. Za druhé mÔže soudem stanovená odm€na být nižší
než námi složená mástka, v takovém p¿ípad€ bychom mohli požadovat
vrácení rozdílu na konkrétním kolektivním správci. Za t¿etí mÔže soudem stanovená odm€na být vyšší než námi složená mástka, p¿imemž v takovém p¿ípad€ bychom byli nuceni uhradit rozdíl v t€chto odm€nách.
Mgr. Ing. Marek Švehlík, advokát
Mgr. Martin Holub, advokát
Dopis adresovaný OSA
OSA – Ochranný stav autorský pro práva k dílÔm hudebním, o. s.
Ing. Roman Strejmek
keskoslovenské armády 20/786, 160 00 Praha 6
Praha 7. 12. 2010
Sdělení o stavu věci a žádost o jednání se zmocněným zástupcem
Vážený pane inženýre,
prost¿ednictvím našeho mandanta, Asociace hotelÔ a restaurací keské republiky,
o. s. (dále jen AHR kR), jsme obdrželi informace od n€kterých mlenÔ AHR kR, kte¿í
jsou zárove­ zmocniteli ve vztahu k AHR
kR ve v€ci jednání o uzav¿ení kolektivních
smluv týkající se komunikace s Vámi.
Jak jsme Vám již v zastoupení AHR kR
sd€lili dopisem ze dne 11. 11. 2010, AHR
kR zastupuje ¿adu svých mlenÔ (p¿ílohou
zaslaného dopisu byl rovn€ž seznam zastoupených mlenÔ), a ti ji zmocnili k jednání
s kolektivními správci, tedy i OSA, ve v€ci podmínek licenmních smluv. S ohledem
na tuto skutemnost Vás žádáme o jednání týkající se uzav¿ení licenmních smluv s t€mito
zastoupenými mleny AHR kR výlumn€ naším
prost¿ednictvím.
V komunikaci s t€mito mleny jste uvedli, že
k jednání mezi OSA a AHR kR docházelo,
že však již byla ukonmena. Dovolte nám touto
cestou vyjád¿it nesouhlas s takovým pojetím
stavu vzájemných jednání. Podle našeho názoru jednání doposud probíhají, amkoli se tak
aktuáln€ ned€je osobní formou, ale písemn€.
Práv€ i výše zmín€ná skutemnost dispozice
plnými mocemi n€kterých mlenÔ AHR kR
nás vede k tomu, že jednání nejsou a nebudou ukonmena do doby konemného smluvního mi jiného vy¿ešení doposud neuzav¿ených
období, konkrétn€ kalendá¿ního roku 2010.
Zárove­ v t€chto informacích mlenÔm AHR
kR uvádíte, že k dalším jednáním mezi dotmenými subjekty již nedojde.
18
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 18
I v tomto p¿ípad€ se domníváme, že taková
informace je zavád€jící zejména s ohledem
na povinnost kontraktace s uživateli p¿edm€tÔ ochrany tak, jak takovou povinnost p¿edvídá autorský zákon samotný.
Vážený pane inženýre,
žádáme Vás tímto o respektování stávajícího
stavu, kdy AHR kR je zmocn€ným zástupcem ¿ady mlenÔ AHR kR a o jednání ve v€ci
uzav¿ení licenmních smluv výhradn€ prost¿ednictvím AHR kR.
Pokud by z Vaší strany nebyla poskytnuta souminnost sm€¿ující k jednání s AHR kR jako
zmocn€ncem mlenÔ AHR kR uvedených v p¿íloze našeho dopisu ze dne 11. 11. 2010 o uzav¿ení licenmních smluv s jednotlivými zmocniteli, a to vmetn€ období roku 2010, byli bychom
nuceni považovat Vaše jednání za porušení
Vaší povinnosti dle ust. § 100 odst. 1 písm. h)
autorského zákona, což by nás nutilo požádat
o dohled Ministerstva kultury kR.
Do dnešního dne jsme jako návrh licenmní
smlouvy obdrželi pouze Vaše sd€lení obsažené v dopise ze dne 24. 11. 2010. Toto
sd€lení se týká jen výše autorských odm€n
za období do 31. 12. 2010 a dále od 1. 1.
2011 do konce roku 2013. Úprava jiných
náležitostí licenmní smlouvy není v tomto
sd€lení obsažena.
Sám cenový návrh pak podle našeho názoru:
nespl­uje zákonné podmínky pro p¿im€¿enost odm€ny;
není z n€j patrné, z jakého dÔvodu má docházet ke zvýšení základních sazeb v letech
2011 – 2013, jestliže sami v korespondenci
uvádíte jako jeden z výchozích parametrÔ
hospodá¿skou situaci (bez bližšího up¿esn€ní, o jaký údaj se má jednat), neboÊ žádná
z predikcí, které, pokud jsou známy, nep¿edpovídají cca 17 – 20% rÔst p. a. v segmentu cestovního ruchu, resp. ubytování,
hotelnictví a restauratérství. P¿itom zm€ny
základních sazeb, které uvádíte, takovému
rÔstu odpovídají;
není z¿ejmé, jakým zpÔsobem došlo k výpomtu snížených sazeb a prom je výše snížených
sazeb práv€ v uvád€ných hodnotách, a nikoli v jiných hodnotách;
není zohledn€no postavení AHR kR jako
právnické osoby, která je schopna výrazn€ pozitivn€ spolupÔsobit p¿i technickém
zajišt€ní uzavírání smluv s jednotlivými
uživateli p¿edm€tÔ ochrany, snížit tím administrativní a finanmní zát€ž Vašeho svazu,
a zárove­ se aktivn€ zapojovat do osv€tové
minnosti.
S ohledem na výše uvedené argumenty Vás
žádáme o zaslání návrhu licenmní smlouvy
tak, abychom se mohli vyjád¿it k jejímu zn€ní, a zárove­ o poskytnutí souminnosti v jednání o podmínkách této licenmní smlouvy.
V p¿íloze Vám dále zasíláme kopie plných
mocí mlenÔ AHR kR.
D€kujeme.
S p¿átelským pozdravem
Rödl & Partner, v. o. s.
Mgr. Ing. Marek Švehlík, advokát
Mgr. Martin Holub, advokát
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:43:28
■ Právní
poradenství
Člen celosvětové sítě společností Rödl
■ Daňové
poradenství
■ Audit
■ Outsourcing
■ Management
& Business
Consulting
Rödl & Partner
Platnéřská 2
110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 163 111
Fax.: +420 236 163 799
[email protected]
Již dnes tvoříme základy
Vašich budoucích úspěchů...
Rödl & Partner je mezinárodní poradenská kancelář,
která svým postavením patří k vedoucím na evropském
trhu. Poskytuje služby propojující právní, daňové,
auditorské a podnikové poradenství. Kancelář je
zastoupena ve všech významných průmyslových
zemích světa. Silnou pozici si vybudovala především
na trhu ve střední, východní a západní Evropě, v Asii
Rödl & Partner
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno
Tel.: +420 530 300 500
Fax.: +420 530 300 588
[email protected]
www.roedl.cz
AHR_01-2011_blok.indd 19
i USA. Poradenský servis poskytuje 3 000 poradců
v 84 pobočkách ve 37 zemích světa. V České republice
působí od roku 1991 v pobočkách v Praze a Brně.
Rödl & Partner International:
Bělorusko • Bosna a Hercegovina • Brazílie • Bulharsko • Čína •
Estonsko • Francie • Hongkong • Chorvatsko • Indie • Indonésie •
Itálie • Jihoafrická republika • Kazachstán • Litva • Lotyšsko •
Maďarsko • Moldavsko • Německo • Polsko • Rakousko •
Rumunsko • Rusko • Singapur • Slovensko • Slovinsko • Spojené
arabské emiráty • Španělsko • Švédsko • Švýcarsko • Thajsko •
Turecko • Ukrajina • USA • Velká Británie • Vietnam
12.1.2011 12:43:41
My nikdy
nespíme
FAGOR GASTRO CZ
www.fagorgastro.cz
AHR_01-2011_blok.indd 20
12.1.2011 12:44:04
AHR_01-2011_blok.indd 21
12.1.2011 12:44:48
Rejstřík dodavatelů
Nestlé Česko s.r.o.
Mezi vodami 2035/31,
143 20 Praha 4 - Modřany
okres: Praha, kraj: Praha
tel.: 261 322 897
e-mail: [email protected]
www.nestle.cz
BOHEMIA SEKT, a. s.
Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec
okres: Plzeň-jih, kraj: Plzeňský
tel.: 377 197 111
e-mail: [email protected]
www.bohemiasekt.cz
TIRÁŽ
Pouze pro interní potřebu členů
Asociace hotelů a restaurací ČR.
NOWACO Czech Republic s.r.o.
V Růžovém údolí 553,
278 01 Kralupy nad Vltavou
okres: Mělník, kraj: Středočeský
tel.: 315 706 111
e-mail: [email protected]
www.nowaco.cz
JPLUS, s. r. o.
Obor činnosti:
nápojové zařízení, dovoz a distribuce
vybraných druhů nealkoholických nápojů
Kolbenova 886/9a
190 00 Praha 9 - Vysočany
okres: Praha, kraj: Praha
tel.: 267 711 176
e-mail: [email protected]
www.j-plus.cz
Pivovary Staropramen a.s.
Nádražní 84, 150 54 Praha 5
okres: Praha, kraj: Praha
tel.: 257 191 111
www.pivovary-staropramen.cz
MAKRO Cash & Carry ČR
Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5
okres: Praha, kraj: Praha
tel.: 251 111 111-3
e-mail: [email protected]
www.makro.cz
VITANA food service
Mělnická 133, 277 32 Byšice
okres: Mělník, kraj: Středočeský
tel.: 315 645 111
e-mail: [email protected]
www.vitana.cz
Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích
– zařízení 2010 – 2012
Zařaďte váš hotel či penzion
mezi 18 000 certifikovaných
ubytovacích zařízení v rámci zemí
Hotelstars Union.
Pro AHR ČR vyrobila společnost
C.O.T. media, s. r. o.,
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
e-mail: [email protected]
inzerce: +420 602 263 516
www.cotmedia.cz
Vydavatel neručí za obsah inzerátů.
Redakční rada:
šéfredaktor:
PhDr. Milan Rambousek
členové:
Ing. Eva Frindtová, Ing. Zdeněk Klingora,
PhDr. Jiří Kolečko, Ing. Klára Zachariášová,
PhDr. Oldřich Vejvoda,
PhDr. Jaroslav Holoubek,
Ing. Václav Stárek, Ing. Alžběta Cedidlová,
Kateřina Sobotková, Petr Skála
Další spolupráce:
Ing. Jana Pastyříková – kvestorka VŠCRHL,
Martina Vondrová, Miluše Hlaváčková
Evidenční číslo: MK ČR E 17283
Vydává Asociace hotelů a restaurací
České republiky o. s.
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
tel.: +420 236 042 320,
fax: +420 236 042 319
e-mail: [email protected],
[email protected]
www.ahrcr.cz
Vlastním nákladem.
Foto na titulní straně:
Dagmar Pavlíková
Rakousko, Česká republika,
Německo, Maďarsko, Nizozemsko,
Švédsko, Švýcarsko, Estonsko,
Litva, Lotyšsko
Více informací na www.hotelstars.cz
Mediální partneři: FOOD SERVICE, C.O.T. media
Inzerce v masopise AHR Fórum meského pohostinství
Zajímavé podmínky pro propagaci vašich produktÓ
Našim dodavatelÔm, ale i ostatním mlenÔm nabízíme v AHR Fóru
t¿i možnosti propagace vlastní firmy a produktÔ:
1. Titulní strana a mlánek na stránku A4
Jako novou možnost p¿edstavení firmy nabízíme prostor pro barevnou
fotografii (210 x 190 mm) na titulní stran€ a mlánek velikosti A4 v rubrice
Dodavatelé AHR kR. klánek by m€l p¿edstavit jak dodavatele samotného,
tak produkty, a hlavn€ nové trendy v oboru.
klenové AHR kR: 15 000 Km / Nemlenové AHR kR: 28 500 Km
3. BAREVNÁ INZERCE – vnitřní část časopisu
členové AHR ČR
nečlenové AHR ČR
1/1 strana
8 000 Kč
16 000 Kč
1/2 strany
5 000 Kč
10 000 Kč
1/4 strany
3 000 Kč
6 000 Kč
4. Vkládaná inzerce
Pro mleny AHR kR – 5 000 Km
Pro nemleny AHR kR – 10 000 Km
– platí maximáln€ pro dvoustranný leták do velikosti A4,
p¿i v€tším rozsahu vkladu cena dohodou
2. BAREVNÁ INZERCE – obálka
členové AHR ČR
22
nečlenové AHR ČR
2. a 3. strana
10 000 Kč
20 000 Kč
Zadní strana
11 500 Kč
23 000 Kč
leden 2011
AHR_01-2011_blok.indd 22
210 x 297
(+3 mm spad)
182 x 132
89 x 132
www.ahrcr.cz
12.1.2011 12:45:13
O konvektomatech jste
jiŀ asi slyšeli…
Hygienická bezpGìnost
&NQWJ¶ŀKXQVPQUV
FÈM[CPVKDCMVGTK¶NPÈFXGĥPÈMNKEG
FÈM[UQNKFPÈ
MQPUVTWMEK
Vyšší kapacita
FÈM[QRVKO¶NPÈOTQ\VGìÈO
OG\KXUWX[CLGFPQOW
XUWXWPCXÈE
êiUVüjší vzduch
v kuchyni
FÈM[#%5RCVGPV
W\CXĥGPÃOWU[UVÃOW
Vysoká kvalita
tepelné úpravy
Jednoduchá
obsluha
díky ACS patGPt.
uzavĥGPÃOW systÃOW
díky RCPGNW EasyTQWEJ
BezpGìná práce
Jednoduché
propojení
FÈM[RCVGPV
\CUQWXCEÈOFXGĥÈO
díky standartníOW USB
and LAN RĥKRQLGPí
Úspora energie
FÈM[GPGTIGVKEMQ
ÕURQTPÃOWU[UVÃOW
#%5CPQXÃHWPMEK
GEQEQQMKPI
Systémová ĥGīGní
díky MQORCtKDKNKtü
s CONVO%JKNN
a CONVOJQNd
Jednoduché
a bezpGìné ìiīVüní
FÈM[RNPüCWVQOCVKEMÃOW
%1081%NGCPU[UVÃOW
PlCı za to, co skuVGìnü poVĥGbuješ
díky PGLīKĥīí nabíFEG OQFGNĵ, DQJCté
RĥíRNCtkové XØDCXü a OPQJC RĥíUNWīGPUtví
...aWŀLste vidüli
CONVOTHERM?
MONTYCON gastro, s.r.o.
4WFP¶1UVTCXC<¶DĥGJ
Tel.: +420 596 624 904
Mobil: +420 602 725 999
www.montycon.cz
AHR_01-2011_obalka.indd 3
12.1.2011 12:46:26
AHR_01-2011_obalka.indd 4
12.1.2011 12:46:40
Download

Jaroslav Pácha: - Asociace hotelů a restaurací ČR