DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, 110 00 Praha 1, IČO: 00064343
tel: 221 778 630, e-mail: [email protected] www.klubmladychdivaku.cz
ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY: skupiny C,D
Studenti vaší školy starší 15 ti let se stanou členy Klubu mladých diváků (dále jen KMD) v uvedené
sezóně zasláním vyplněné e-přihlášky nebo přihlášky ve formátu pdf na adresu KMD do Divadla
v Dlouhé. Vyplněnou a orazítkovanou přihlášku můžete také poslat e-mailem jako naskenovaný dokument. Tím
je uzavřena smlouva mezi vaší školou a Divadlem v Dlouhé, které činnost KMD organizačně zajišťuje.
Za každého přihlášeného člena KMD je vaše škola povinna zaplatit členský poplatek ve výši 640,-Kč za
6 představení – skupina C (resp. 325,-Kč za 3 představení – skupina D - pouze na žádost mimopražských
škol z důvodů vysokých nákladů za dopravu), který získá výběrem od jednotlivých členů nebo i jiným způsobem.
Seznam členů vede důvěrník KMD a v hromadné přihlášce uvede pouze celkový počet členů. Profesory víceletých
gymnázií upozorňujeme na nutnost rozdělit členy KMD do dvou věkových kategorií: skupina C, D (16-19let) a
skupina A (13-16let). Členem KMD může být pouze žák, nikoliv zaměstnanec školy či příbuzný!
Přihlásit lze nejméně 10 členů. Každý člen skupiny C má právo obdržet během sezóny šest
vstupenek (resp. 3 vstupenky – skupina D) na divadelní představení pražských divadel. Vstupenky KMD jsou
částečně dotovány z rozpočtu Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. V průběhu této sezóny
obdrží škola bezplatně vstupenky pro doprovod dle počtu přihlášených studentů (viz hromadná přihláška). KMD
nezajišťuje dopravu na divadelní představení.
Při každém kontaktu s KMD uvádějte číslo vaší členské skupiny, které vám bylo přiděleno (toto
číslo se v průběhu členství nemění).
Důvěrník KMD - v hromadné přihlášce bude uvedeno jméno osoby pověřené jednat ve věcech této smlouvy,
která má i svého zástupce v případě své nepřítomnosti ve škole. Uvádějte vždy aktuální kontakty. Veškeré změny
vašich údajů oznamujte neprodleně.
Objednávky vstupenek - KMD informuje školu průběžně o titulech (z aktuální nabídky KMD) a termínech
nabízených představení prostřednictvím e-mailu. Nabídky zasíláme vždy 6-8 týdnů před konáním představení.
Objednávky zpracováváme před zahájením předprodeje vstupenek pro divadelní veřejnost. Tento fakt i omezená
kapacita vstupenek na jednotlivých scénách, vyžaduje vaši rychlou reakci. Objednávky zpracováváme dle
času jejich obdržení, odpovídáme vždy. Pokud je vybrané představení již obsazeno, zařadíme váš požadavek
do rezervací na další období. Na jedno představení lze odebrat nejméně 10 vstupenek. Sjednané termíny
představení (včetně počtu vstupenek) může škola zrušit jen z vážných důvodů (karanténa, povodně,…).
Distribuce vstupenek – probíhá doporučenou poštou na adresu školy, která je prostřednictvím důvěrníka KMD
předá jeho členům.
Změna představení či jeho zrušení - KMD nezodpovídá za změnu programu jednotlivých divadel. Pokud ke
změně dojde, snažíme se Vás co nejdříve informovat. V případě, že se do divadla dostavíte a představení se
nekoná nebo je uváděno náhradní představení, které členové již absolvovali, je důvěrník KMD povinen neprodleně
oznámit počty studentů, kteří dané představení neabsolvovali. V případě změny titulu je nutno nepoškozené
vstupenky doručit co nejdříve, nejpozději do 10 dnů, zpět do KMD. Jinak se má za to, že představení
bylo absolvováno. Na začátku divadelní sezony informujte své členy o možnosti výměny vstupenek v případě
změn představení – členové nemohou vyměnit či vrátit vstupenky v pokladnách divadel. Pouze proti
vráceným vstupenkám jsme schopni vám zajistit náhradní představení.
Informace o platbě: zašleme včetně variabilního symbolu e-mailem po obdržení hromadné přihlášky. Platbu
proveďte buď bezhotovostním převodem, nebo vkladem na účet v ČSOB – na požádání pošleme také složenku
nebo fakturu. Nelze již přijímat hotovost na adrese KMD.
Uzávěrka přihlášek je 31. října 2014 (do této doby lze též rozšířit počet přihlášených členů, především o
zájemce z prvních ročníků). K tomuto datu je škola také povinna zaplatit členské poplatky ve výši násobku
počtu členů a částky 640,-Kč (resp. 325,- při odběru pouze 3 představení). Pokud chcete realizovat návštěvu
divadla již v září, je nutné zaslat přihlášku do konce června 2014.
Těšíme se s Vámi na spolupráci v nové divadelní sezóně.
Download

Zde stáhněte organizační pokyny