DIVADLO V DLOUHÉ, Dlouhá 39, 110 00 Praha 1, IČO: 00064343
tel: 221 778 630, e-mail: [email protected] www.klubmladychdivaku.cz
ORGANIZAČNÍ POKYNY pro skupinu A - ZŠ
Žáci vaší školy se stanou členy Klubu mladých diváků (dále jen KMD) v uvedené sezóně zasláním
vyplněné e-přihlášky nebo přihlášky ve formátu pdf na adresu KMD do Divadla v Dlouhé. Vyplněnou a
orazítkovanou přihlášku můžete také poslat e-mailem jako naskenovaný dokument. Tím je uzavřena smlouva
mezi vaší školou a Divadlem v Dlouhé, které činnost KMD organizačně zajišťuje.
Za každého přihlášeného člena KMD je vaše škola povinna zaplatit členský poplatek ve výši 430,-Kč za
4 představení, který získá výběrem od jednotlivých členů nebo i jiným způsobem. Seznam členů vede důvěrník
KMD a v hromadné přihlášce uvede pouze celkový počet členů. Členem KMD může být pouze žák, nikoliv
zaměstnanec školy či příbuzný!
Přihlásit lze nejméně 10 členů. Každý člen skupiny A má právo obdržet během sezóny čtyři
vstupenky na divadelní představení pražských divadel. Vstupenky KMD jsou částečně dotovány z rozpočtu
Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím Divadla v Dlouhé. V průběhu této sezóny obdrží škola bezplatně
vstupenky pro doprovod dle počtu přihlášených studentů (viz hromadná přihláška). KMD nezajišťuje dopravu
na divadelní představení.
Při každém kontaktu s KMD uvádějte číslo vaší členské skupiny, které vám bylo přiděleno (toto
číslo se v průběhu členství nemění).
Důvěrník KMD - v hromadné přihlášce bude uvedeno jméno osoby pověřené jednat ve věcech této smlouvy,
která má i svého zástupce v případě své nepřítomnosti ve škole. Uvádějte vždy aktuální kontakty. Veškeré změny
vašich údajů oznamujte neprodleně.
Objednávky vstupenek - Jednotlivá představení budou oznámena nejméně měsíc předem prostřednictvím
e-mailu. KMD zasílá vždy nabídku jednoho titulu a termínu včetně informace o představení a jeho délce.
Na nabídku odpovídejte vždy. Snažíme se, aby žáci navštívili různá divadla. Plnění žánrové skladby v rámci
celé sezóny vychází z repertoárové nabídky a počtu repríz daných titulů v jednotlivých divadlech. Berte prosím na
vědomí, že nabídka titulů pro tuto věkovou kategorii je omezená. Organizace odpoledních představení je závislá
na repertoáru a možnostech divadel. Tento fakt i omezená kapacita vstupenek na jednotlivých scénách, vyžaduje
vaši rychlou reakci. Sjednané termíny představení (včetně počtu vstupenek) může škola zrušit jen z vážných
důvodů (karanténa, povodně,…).
Distribuce vstupenek – probíhá doporučenou poštou na adresu školy, která je prostřednictvím důvěrníka KMD
předá jeho členům.
Změna představení či jeho zrušení – KMD nezodpovídá za změnu programu jednotlivých divadel. Pokud ke
změně dojde, snažíme se Vás co nejdříve informovat. V případě, že se do divadla dostavíte a představení se
nekoná nebo je uváděno náhradní představení, které členové již absolvovali, je důvěrník KMD povinen neprodleně
oznámit tento fakt do KMD. V případě změny titulu je nutno nepoškozené vstupenky doručit co nejdříve,
nejpozději do 10 dnů, zpět do KMD. Jinak se má za to, že představení bylo absolvováno . Nelze vstupenky
vracet či měnit v pokladnách divadel. Pouze proti vráceným vstupenkám jsme schopni vám zajistit náhradní
představení.
Informace o platbě: zašleme včetně variabilního symbolu e-mailem po obdržení hromadné přihlášky. Členské
poplatky ve výši násobku počtu členů a částky 430,-Kč, je potřeba zaplatit nejpozději do 31. října 2014. Platbu
proveďte buď bezhotovostním převodem, nebo vkladem na účet v ČSOB – na požádání pošleme také složenku
nebo fakturu. Nelze již přijímat hotovost na adrese KMD.
Uzávěrka přihlášek je do 30. září 2014.
Těšíme se s Vámi na spolupráci v nové divadelní sezóně.
Download

ORGANIZAČNÍ POKYNY pro skupinu A - ZŠ