Aritmetika – I. část
1.
24 569
58 217
384 625
423 792
2.
372
. 45
6 453
. 73
3.
573
. 60
496
. 700
684 138
95 676
437
. 658
84 372
- 59 635
324 765
- 92 382
723 765
- 462 826
2 657
. 347
387
. 430
248
. 508
4.
V prodejně měli 410 pánských hodinek a 530 dámských hodinek. Během měsíce prodali 260
pánských a 350 dámských. Kolik hodinek celkem jim ještě zbývá?
5.
Cena za 4 židle byla 3 800Kč. Kolik by stálo 7 takových židlí?
6.
Řidič autobusu ujede dopoledne 180 km, odpoledne ujede o 26 km více. Kolik km najezdí celkem za 5
dní, když jezdí na stejné lince?
7.
660
3 000
48 000
Třetina
Šestina
Desetina
8.
Zapiš sedmiciferné číslo, ve kterém je číslice 5 na místě miliónů a desetitisíců, číslice 8 na místě tisíců
a jednotek a číslice 1 je na místě desítek. Na ostaních místech je nula.
9.
Jan ujede za hodinu 5 km, tatínek ujede za hodinu autem 85 km. Kolikrát větší vzdálenost urazí
tatínek autem?
10.
Vypočítej. Proveď zkoušku správnosti.
92 456 : 26 =
562 843 : 53 =
11.
12.
Doplň vhodná čísla, aby platily nerovnosti:
4 682
<
………………
………………
<
69 400
<
………………
<
………………
< 38 429
< 45 671
………………
Vypočítej:
6 000 : 6 + 4 800 : 100
=
18 000 – 3 600 . 2 – 7 500 =
5 . 960 . 2 – 12 400 : 4
=
56 000 + 4 000 . 3 – 8 000
=
13.
Dvě sestry si společně koupily knížku. Jana na ni dala 120 Kč, Iva 72 Kč. Kolik korun musí ještě Iva
doplatit Janě, aby se na nákupu podílely stejně?
14.
Svetr, který stál dříve 800 Kč, byl nyní zlevněn o ¼ ceny. Kolik korun stojí svetr po zlevnění?
15.
Lístek do bazénu stojí 27 Kč. Kolik korun zaplatí děti za lístky?
počet lístků
1
3
5
7
9
korun
16.
17.
Zapiš zlomkem:
tři čtvrtiny
deset pětin
osm desetin
sto šestin
pět sedmin
tisíc devítin
Zapiš desetinným číslem:
3
10
=
25
100 =
5
100 =
38
1000
=
15
10 =
3
18.
Jan čte knížku, která má 255 stran, a už přečetl 5 knížky. Kolik stránek má přečteno?
19.
Vypočítej a proveď zkoušku správnosti:
460, 25 : 7 =
20.
2 354, 56 : 8 =
Vypočítej písemně, proveď zkoušku správnosti:
164 396 : 29 =
21.
22.
256 368 : 32 =
Počítej zpaměti:
6 300 000 + 2 500 000
=
37 . 100 000
=
19 000 000 – 4 500 000
=
84 . 1 000 000
=
42 000 000 : 6
=
26 800 000 : 100 000
=
Vypočítej písemně:
43 982 546
8 729 825
57 342 977
931 084
84 732 164
- 7 384 527
56 487 240
- 38 269 527
23.
Pro školu zakoupili 52 stejných čítanek za 5 096 Kč. Ještě je třeba 18 těchto čítanek dokoupit. Kolik
korun škola zaplatí za všechny čítanky dohromady?
24.
Cestovní kancelář vybrala od 30 dospělých účastníků zájezdu částku 262 500 Kč. Kolik stál zájezd pro
jednoho účastníka?
25.
Rychlíkem jsme ujeli za 4 hodiny 320 km. Kolik kilometrů jsme rychlíkem ujeli za hodinu?
26.
Televizor, který stál původně 14 280 Kč, byl zlevněn o třetinu ceny. O kolik korun byl zlevněn? Kolik
stojí nyní?
27.
Zapiš desetinným číslem:
nula celá osm desetin
tři celé šestnáct setin
devět celých tři setiny
28.
Od součtu dvou větších čísel odečti číslo nejmenší . Čísla : 3,28 8,25 5,74
3,28 =
5,74 =
8,25 =
29.
Porovnej čísla [ <, >, = ].
18,3 _____ 18,9
4,75______4,71
5,42_____ 7,26
2,36______2,36
30.
Vypočítej rozdíl a součin čísel 6453 a 3,7.
31.
Vypočítej zpaměti:
7,3 + 0,5 =
3,4 + 5,7 =
12,3 + 4,2 =
6,35 + 3,07 =
2,48 + 0,25 =
14,62 + 4,30 =
4,7 – 0,3 =
8,8 – 0,3 =
7,4 – 5,4 =
7,68 – 2,04 =
6,82 – 0,56 =
9,95 - 4,70 =
32.
Trať tramvajové linky je dlouhá 8 km. Řidič projel za den tuto trať oběma směry dvanáctkrát.
Kolik ujel celkem kilometrů?
33.
V obchodě s hračkami měli nafukovací balonky ve třech barvách. Polovina byla červených, žlutých bylo 280
a modrých balonků bylo sedmkrát méně než žlutých. Kolik měli dohromady balonků?
34.
Vypočítej:
45 810 : 9 + 16 000 =
(22 680 : 6) : 28 =
78 428 – 6 732 : 11 =
14 880 : 32 + 6 636 : 7 =
Geometrie – I. část
1.
Narýsuj přímky p a v navzájem kolmé. Narýsuj přímku s, která je kolmá k přímce p.
2.
Narýsuj přímku m, která je rovnoběžná s přímkou p.
3.
Rozhodni, zda můžeš sestrojit trojúhelníky se stranami:
a = 6 cm; b = 8 cm;
c = 4 cm
(ANO – NE)
d = 5 cm; e = 11 cm;
f = 4 cm
(ANO – NE)
4.
Narýsuj libovolný pravoúhlý trojúhelník.
5.
Narýsuj obdélník ABCD, který má obvod 20 cm.
6.
Vypočítej obvod obrazce, jestliže délky stran jsou vyjadřené v centimetrech.
8.
Narýsuj rovnoramenný trojúhelník ABC, který má strany a = 2 cm;
9.
Narýsuj rovnostranný trojúhelník ABC, který má délku stran a = b = c = 4 cm.
10.
Napiš vzorce pro výpočet
11.
obvodu čtverce:
O=
obvodu obdélníku:
O=
obsahu čtverce:
S=
obsahu obdélníku:
S=
Doplň tabulku:
a (cm)
b (cm)
S (cm2)
O (cm)
8
4
9
6
5
20
30
60
b = 3 cm.
12.
Vypočítej obvod a obsah obdélníkové zahrady, která má rozměry 30 m a 50 m.
13.
Rozměry dětského pokoje jsou 4 m a 3 m. Kolik korun zaplatíme za koberec do tohoto pokoje, jestliže
cena 1 m2 je 400 korun?
14.
Vypočítej povrch kvádru, který má délky hran 4 dm, 5 dm a 6 dm.
15.
Vypočítej povrch hrací kostky s hranou a = 2 cm.
16.
Narýsuj přímku p, na ní zvol bod T. Sestroj body K a L tak, aby bod T byl středem úsečky KL.
17.
Narýsuj úsečku AB, IABI = 6 cm. Sestroj její střed S. Dále narýsuj kružnici k (S, r = 3 cm). Na kružnici zvol
libovolně bod C a narýsuj trojúhelník ABC.
Aritmetika – II. část
1.
Vypočítej písemně:
18,6
5,9
64,25
237,64
19,8
65,3
54,62
184,27
24,3
48,7
17,43
84,56
- 7,5
- 28,8
- 8,48
- 75,64
2.
Jana nakoupila zákusky za 38,50 Kč. Kolik jí po zaokrouhlení vrátí pokladní na padesátikorunu?
3.
Kolik látky zbývá z role 20 m, když prodavačka ustřihla nejprve 3,4 m a pak 4,7 m látky?
4.
Maminka chce koupit cukr za 22,50 Kč, chleba za 12,50 Kč a máslo za 23 Kč. Stačí jí na nákup 60 Kč?
Kolik jí pro Kolik jí prodavač ještě vrátí?
5.
Jeden trs banánů měl hmotnost 1,9 kg, druhý byl o 0, 5 kg těžší. Jakou hmotnost měl druhý trs
banánů? banánů? Jakou hmotnost měly oba dohromady?
6.
V obchodě se sportovními potřebami po prázdninách zlevnili zboží o ¼ceny.
Vypočítej a zapiš do tabulky slevu a novou cenu:
stará cena
kufr
taška
batoh
stan
1280
628
736
2360
sleva (Kč)
nová cena (Kč)
7.
8.
Vypočítej :
38,6 . 10 =
( 3,8 + 5,6 ) . 100 =
4,286. ( 2,1 + 7,9 ) =
( 26,35 – 1,35 ) : 10 =
( 8 -3,25 ). 10 =
10 . ( 4,6 + 2,8 ) =
204 : ( 12,3 – 3,3 ) =
( 324,6 + 15,4 ) : 100 =
( 4,8 – 3,1 ) . 100 =
Vypočítej :
a
1,626
155,8
197,8
A . 10
9.
Vypočítej.
a) 45,7
. 8
______
10.
b) 0,81
. 4
______
c) 268,35
. 2
______
d) 3,29
.5
______
e) 14,98
. 8
_______
Vyjádři v daných jednotkách.
240 min = _____ h
0,5 h = _____ min
1
h = _____ min
3
360 min = _____ h
3
min = _____ s
4
1,5 h = _____ min
11.
Večerní film v televizi začíná ve 20 h 10 min a trvá 1 h 15 min. Maminka chce, aby děti šly spát v půl
desáté. v půl desáté. Mohou se dívat na film až do konce?
12.
K rozdílu čísel 5 600 a 2 800 přičti součin čísel 25 a 52.
13.
Jednu třetinu součtu čísel 3 450 a 6 270 vynásob pěti.
14.
Seřaď čísla vzestupně.
4,8
15.
3,65
7,6
4,08
7,64
8,4
5,32
5,3
Seřaď čísla sestupně.
2,75
16.
4,82
3,92
7,2
V obchodě: Kolik vrátila pokladní dětem?
cena nákupu (Kč)
placeno (Kč)
14,20
32,60
87,10
52,80
29,20
172,50
20
50
100
100
50
200
vrátila (Kč)
17.
Porovnej čísla [ <, >, = ].
5,8_____ 3,67
7,93 _____ 7,9
18.
6,25 _____ 6,28
0,05 _____ 0,5
Porovnej [ <, >, = ].
3
4
19.
4,20 _____ 4,02
8,34 _____ 8,43
1
4
1
2
1
4
4
4
4
Doplň tabulku.
x
8,1
4,3
9
2,72
x + 2,8
x – 1,9
20.
Porovnej vzdálenosti a doplň příslušný znak [ <, >, = ].
3,5 cm
35 mm
5,3 dm
60 cm
0,6 m
60 mm
4,2 m
60 mm
0,8 km
80 m
7,01 m
710 dm
21.
22.
23.
Kč.
Do čtverce doplň znaménko operace násobení nebo dělení ( . nebo : )
0,34
č
10 = 3,4
657
č
100 = 6,57
10,2
č
10 = 1,02
3,0
č
100 = 0,03
2,7
č
10 = 0,27
5,34
č
100 = 534
Vypočítej.
5,2 + 3,7 =
6,7 – 3,5 =
0,24 – 0,35 =
4,68 – 0,38 =
4,6 + 1,8 =
7,2 – 4,8 =
3,10 + 2,64 =
3,70 – 2,35 =
8,5 + 4,7 =
9 – 6,3 =
5,48 + 1,15 =
8,52 – 4,48 =
V cukrárně jsme platili 35,60 Kč, v zelenině 53,70 Kč. Kolik jsme platili celkem? Kolik nám zbylo ze 100
ze stokoruny?
24.
Lenka utratila první den 47,50 korun, druhý den 65 korun a třetí den jenom 35 korun. Kolik korun
utratila utratila celkem?
25.
Honzík dostal čokoládu a hned si ulomil snědl 6 dílků. To byla třetina čokolády. Kolik dílků měla celá
čokoládačokoláda?
26.
27.
Maminka upekla 45 koláčů. Z nich byly 2 povidlových. Kolik bylo povidlových koláčů?
5
Zapiš dvě řešení nerovnic.
a > 368
28.
b < 165 423
4 < c < 8
Vypočítej.
3,5 . 10 = _____
5,27 . 100 = _____
415 : 10 = _____
375 : 100 = ____
9,16 . 10 = _____
6,08 . 100 = _____
83,6 : 10 = _____
81 : 100 = ____
12,7 . 10 = _____
3,9 . 100 = _____
2,4 : 10 = _____
943 : 100 = ____
29.
30.
Vypočítej.
0,6 . 6 = ____
1,5 . 3 = ____
1,2 . 7 = ____
2,1 : 3 = ____
0,8 . 4 = ____
3,4 . 2 = ____
2,4 . 4 = ____
1,6 : 2 = ____
Vypočítej, proveď zkoušku správnosti.
37,6 : 4 = ______
31.
67,5 : 5 = ________
Jaký je součin těchto čísel? Vypočítej písemně.
a) 5,8; 6
32.
b) 33,3; 7
c) 0,36; 8
Desetinná čísla zaokrouhli na celky.
6, 8
___
5 421, 5
___
25, 49
___
0,5
___
2, 19
___
33.
Pan Slavík si objednal na zimu brambory. Cena za 1 kg byla 6,2 Kč. Kolik zaplatil za 1q brambor?
34.
závěsy?
Maminka potřebuje na jeden okenní závěs 5,8 m látky. Kolik metrů látky potřebuje na 3 takové
závěsy? Kolik metrů látky koupí, jestliže na každý závěs musí počítat s 10 cm na záložku?
35.
Babička zaplatila za dvě stejné vánočky 45,20 Kč. Kolik stála jedna vánočka?
37.
Narýsuj tři lomené čáry: MNOPQ, RSTUV, WXYZ. Lomené čáry změř a délky porovnej.
(zapiš pomoc i < , =, > )
38.
Prohlédni si graf a zodpověz otázky.
Oblíbené letní sporty
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
plavání
běh
tenis
fotbal
a) Kolik dětí má v oblibě fotbal? ..................
b) O kolik dětí více raději běhá než hraje tenis? ..................
c) Kolik dětí nejraději plave? ..................
d) Kolikrát méně dětí má v oblibě tenis než fotbal? ..................
39.
Celý sáček vlny, ve kterém je 10 klubíček, stojí celkem 455 Kč. Jaká je cena jednoho klubíčka?
Geometrie – II. část
1.
)
Narýsuj tři lomené čáry: MNOPQ, RSTUV, WXYZ. Lomené čáry změř a délky porovnej. (zapiš pomocí <, >
(zapiš pomocí <, > )
Čtverec má obvod 32 cm. Vypočítej délku strany čtverce.
3.
Vypočítej obvod fotbalového hřiště. Na jak velké ploše musí sekat trávu?
64 m
2.
100 m
4.
bod P.
Narýsuj úsečku AB, aby |AB| = 6 cm. Sestroj osu o úsečky AB a vyznač střed S. Na ose o zvol bod P.
zvol bod P.
Doplň:
|AS| ____ |BS|
|AP| ____ |BP|
5.
Narýsuj rovnoramenný trojúhelník ABC, který má stranu c = 3,5 cm a strana a = b = 2,5 cm.
6.
Vypočítej povrch krychle, která má délku hrany a = 3 cm.
7.
Náměstí tvaru obdélníku má rozměry 75 m a 58 m. Spočítej jeho rozlohu.
8.
Babička potřebuje do kuchyně 13,25 m2 a do chodby 6,75 m2 linolea. Kolik za něj zaplatí, jestliže 1 m2
jestliže jeden metr stojí 245 Kč?
9.
Obsah obdélníku je 35 cm2, jedna strana měří 5 cm. Vypočítej délku druhé strany.
10.
Zapiš desetinným číslem:
11.
2 m 18 cm = ____ m
5 cm 8 mm = ____ cm
6 m 52 mm = ____ m
2 km 62 m = ____ km
738 cm
= ____ m
Doplň údaje v tabulce.
těleso
12.
2 m 46 cm = ____ m
počet stěn
počet vrcholů
Zapiš počet krychlí, které byly potřeba k postavení uvedených staveb.
počet hran
Download

TEST 1