www.rotary.org
www.rotary2240.org
otary International, nejstarší
servisní klubová organizace
na světě, čítá více než 33 000
Rotary klubů působících ve více než
200 zemí a geografických oblastí. Jejich členové tvoří celosvětovou síť
podnikatelských a odborných vůdčích osobností – mužů i žen, kteří
dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch služby druhému, a to jak v rámci vlastní obce, tak
i v mezinárodním měřítku.
V rotariánském mottu SERVICE
ABOVE SELF (služba druhému před
vlastním zájmem) je vyjádřen humanitární duch společenství, čítajícího více než 1,2 milionu členů. Pro
Rotary je na celém světě charakteristické přátelství mezi jeho členy a významné projekty služby a pomoci,
realizované nejen v rámci obce, ale
i v celosvětovém měřítku.
Společenství Rotary má velmi bohatou a někdy i složitou tradici a organizační strukturu s mnoha programy, která může novým a někdy
i starším členům připadat složitá. Je
proto úkolem těchto stránek poskytnout základní informace o Rotary,
aby byl kterýkoliv jeho člen co nejlépe informován a byl hrdý na to, že
sám je rotariánem.
Struktura Rotary
Společenství Rotary International se
opírá o své základní jednotky – Rotary kluby, které realizují své projek-
„Díky Rotary se mé úsilí
o zlepšování života na
světě znásobilo – již na
to nejsem sám.“
— Fernando Aguirre Palacios,
Ekvádor
ty služeb a pomocí. Vyšší organizační struktury – distrikty a ústředí RI
– jim v jejich aktivitách zaměřených
na potřeby ať přímo v místě či v zahraničí napomáhají.
KLUBY
Rotariáni jsou členy Rotary klubů, které jsou součástí celosvětového společenství Rotary International (RI). Každý klub si každoročně
volí své představitele a v rámci ústavy a stanov Rotary se těší značné autonomii.
DISTRIKTY
Kluby jsou seskupeny do 530 rotariánských distriktů, z nichž každý je
řízen guvernérem jakožto jediným
představitelem RI v distriktu. Vedení
distriktu včetně asistentů guvernéra
a různých výborů řídí kluby a napomáhá jim v jejich činnostech.
SPRÁVNÍ RADA RI
Devatenáctičlenná správní rada ředitelů RI, jejímiž členy jsou i současný a budoucí prezident RI, se schází
každého čtvrt roku, aby stanovila zásadní politiku Rotary. Je již tradicí,
že si každoročně nově volený prezident RI zvolí pro své funkční období
své motto a cíle svých aktivit.
SEKRETARIÁT RI
Ústředí RI má své sídlo v Evanstonu na předměstí Chicaga, Illinois,
USA. Sedm oblastních mezinárodních centrál Rotary sídlí v Argentině, Austrálii, Brazílii, Indii, Japonsku, v Koreji a ve Švýcarsku. Centrála RI pro Velkou Británii a Irsko (RIBI) se sídlem v Anglii slouží klubům a distriktům v této oblasti. Výkonným činovníkem ústředí RI
je generální tajemník RI, který stojí v čele správního aparátu čítajícího
740 osob a sloužícího rotariánům na
celém světě.
Výhody a odpovědnosti členů klubu
Klub je rozhodující složkou Rotary. V něm se také uskutečňují nejvýznamnější aktivity. Všechny úspěšné Rotary kluby se vyznačují čtyřmi
klíčovými rysy: usilují o zachování
a další rozvoj členské základny; podílejí se na projektech služby a pomoci, přinášejících prospěch nejen
jejich vlastní komunitě, ale i kdekoliv v zahraničí; podporují Nadaci Rotary jak finančně, tak i zapojením do jejích programů; vychovávají
vůdčí osobnosti, schopné sloužit Rotary nejen na klubové úrovni.
Co rotariánům jejich členství přinese, závisí ve velké míře na tom, co
do něj sami vloží. Mnoho požadavků kladených na členy je koncipováno tak, aby se všichni mohli ze svého zapojení jen těšit.
Služby a pomoci
Hlavním posláním všech Rotary klubů je poskytovat službu a pomoc nejen v rámci své vlastní obce,
ale i komukoliv a kdekoliv na světě. Účastí na klubových aktivitách se
členové klubu zapojují do místních
a mezinárodních projektů. Svým časem a svými schopnostmi mohou
dobrovolně přispět tam, kde je jejich
pomoci nejvíce zapotřebí.
Rozšiřování a udržení členské
základny
Aby klub mohl úspěšně prosperovat, musí každý rotarián nést společnou odpovědnost i za získávání nových členů. I noví členové mohou na
schůzky klubu přivést své hosty nebo
je také přizvat k účasti na některém
servisním projektu. Hodnoty Rotary hovoří samy za sebe. Nejlepším
způsobem, jak vzbudit zájem u potencionálních členů, je okusit přímo
z první ruky atmosféru přátelství a
uspokojení, vyplývajícího z poskytnuté služby a pomoci.
Dalším úkolem je udržovat zájem
členů o dění v Rotary. Přátelská atmosféra v klubu a aktivní účast na
servisních projektech od samého počátku jejich členství jsou dvě nejlepší cesty, jak posílit členskou základnu
klubu. Ideální skladba členů Rotary klubu odráží demografické složení obce co do profesí, pohlaví, věku
i etnika.Takováto pestrost obohacuje
veškeré aspekty klubového přátelství
a jeho služeb a pomocí.
Svou případnou nepřítomnost na
pravidelné schůzce mohou členové
nahradit také svou účastí na realizaci
kteréhokoliv servisního projektu nebo
účastí na zasedání výboru klubu, na
schůzce Rotaract nebo Interact klubu,
nebo i „on-line“ u některého z tzv. Rotary e-klubů.
Hlavní principy Rotary
Pravidelná účast
na schůzkách pořádaných každý týden
dává členům možnost těšit se z přátelské atmosféry v klubu, rozšiřovat své
odborné i osobní obzory a setkávat se
s řadou dalších rozhodujících činitelů v obci. Kluby se scházejí tak, aby to
odpovídalo profesním možnostem jejich členů i potřebám jejich rodin. Některé kluby se setkávají v poledne, jiné
zase v ranních hodinách, po pracovní
době nebo večer.
Zásady Rotary požadují, aby se
členové klubu zúčastnili v průběhu
každého pololetí alespoň 50 % klubových schůzek. Pokud se pravidelné schůzky svého klubu nemohou
zúčastnit, mají možnost prohloubit si své zkušenosti účastí na schůzkách kteréhokoliv jiného klubu. Tato
praxe zaručuje rotariánům srdečné přijetí v obcích a místech kdekoliv na světě. Místo a čas schůzek kteréhokoliv Rotary klubu zjistíte na
stránkách každoročně vycházejícího
Světového adresáře (Official Directory) nebo na webových stránkách
RI www.rotary.org.
Po celou dobu historie Rotary se
uplatňuje několik základních principů, jimiž se rotariáni řídí při dosahování ideálu služby a pomoci za respektování vysokých etických norem.
Cílem Rotary
poprvé formulovaným v roce 1910
a rozvíjeným po další léta, během
nichž se poslání Rotary rozšiřovalo,
je rozvíjet ideál služby jako základny
cenné iniciativy, obzvláště pak podporovat a pěstovat:
Za prvé
Rozvoj vědomostí o tom, kde lze
službu a pomoc poskytnout.
Za druhé
Dodržování vysokých etických zásad v podnikání a ve všech profesích, respektování významu všech
užitečných zaměstnání a vyzvednutí profese každého rotariána
jako vhodné příležitosti poskytnout službu a pomoc celé společnosti
Za třetí
Rozvíjení ideálu služby a pomoci v osobním životě, v povolání
i v zapojení každého člena klubu
do života obce.
Za čtvrté
Dobrou vůli, směřující k mezinárodnímu porozumění a míru prostřednictvím všech, které spojuje ideál ochoty ke vzájemné pomoci a službě.
ZKOUŠKA POMOCI ČTYŘ
OTÁZEK
Tuto zkoušku formuloval v roce
1932 rotarián Herbert J. Taylor
a ve svém životě se jí řídí rotariáni na celém světě. Od té doby
byl její text přeložen do více než
100 jazyků a řídí se jí jak jedinci, tak i různá společenství kdekoliv na světě. Zodpověděním
těchto čtyř otázek si ověřujeme,
zda naše úmysly a činy skutečně přispívají k zachování a rozvíjení etických hodnot v mezilidských vztazích, jež jsou cílem
Rotary:
1) Je to pravda?
2) Je to čestné vůči všem, jichž
se to týká?
3) Podpoří to přátelství
a vzájemnou důvěru?
4) Přinese to prospěch všem
zúčastněným?
VĚDĚLI JSTE, ŽE…
velvyslanecká stipendia poskytovaná Nadací Rotary
představují v celosvětovém
měřítku nejrozsáhlejší stipendijní program, financovaný ze soukromých zdrojů?
Nadace Rotary přispěla od
roku 1947 na financování
programů a dalších aktivit
částkou přesahující 2,3 miliardy dolarů?
rotariáni založili řadu organizací s humanitárním posláním, mezi něž patří programy známé pod jmény
ShelterBox, HungerPlus,
nebo Gift of Life?
podáváním vitaminu A dětem v rámci Národních imunizačních dnů proti dětské
obrně odvrátili rotariáni od
roku 1998 smrt asi 1,5 milionu dětí? To je totiž ono
„plus“ v programu, nazvaném „PolioPlus“.
představitelé Rotary International spolupracují
s mnoha významnými mezinárodními organizacemi
včetně OSN a jejich specializovaných agentur, Organizace amerických států,
Rady Evropy a Africké unie?
Klasifikační princip
zajišťuje, že každý člen (členka) klubu je představitelem některé z podnikatelských a profesních aktivit
obce. Počet členů určité klasifikace,
„Díky Rotary jsem
se z plaché ženy
v domácnosti
stala guvernérkou
distriktu.“
— Victoria Garcia,
Filipíny
ať mužů či žen, odpovídá velikosti klubu. Výsledkem je různorodost
profesí, což oživuje společenskou atmosféru klubu. Vytváří se tak bohaté
zázemí při realizaci servisních projektů i pro řízení činností klubu.
Oblasti služeb a pomocí
Filozofickým pilířem a základnou,
na níž spočívá činnost Rotary klubu,
jsou čtyři hlavní oblasti služby a pomoci, vyplývající z cílů Rotary:
klubová služba se zaměřuje na posilování přátelství a na
úspěšné fungování klubu;
profesní služba vede rotariány
k tomu, aby využili své odbornosti ke službě jiným a řídili se
vysokými etickými normami;
služba obci se zaměřuje na
projekty a činnosti, které klub
realizuje, aby tak zkvalitnil život v obci;
v rámci mezinárodní služby
realizuje aktivity, jejichž cílem
je rozšiřovat humanitární vliv
Rotary na celém světě a napomáhat světovému porozumění
a míru.
služba mladé generaci vychází z pozitivních změn realizovaných mladou generací rozvíjením jejich řídících schopností, výměnných programů a projektů služby a pomoci
Programy RI
Programy a příležitosti k poskytování služby a pomoci jsou koncipovány tak, aby pomohly rotariánům
uspokojovat potřeby nejen jejich
vlastní obce, ale i přesáhnout její
hranice a pomáhat potřebným kdekoliv na světě.
Interact kluby
Rotary kluby řídí a sponzorují tyto
servisní kluby, určené pro mládež ve
věku od 12 do 18 let. Ve 133 zemích
a zeměpisných oblastech působí již
více než 12 300 Interact klubů.
Rotaract kluby
Rotary kluby řídí a sponzorují tyto
servisní kluby mladých ve věku od
18 do 30 let, zaměřené na vůdčí a odborný rozvoj svých členů. Ve 167 zemích a zeměpisných oblastech působí
více než 8 000 Rotaract klubů.
Obecní sbory aktivistů Rotary
(RCC – Rotary Community Corps)
Rotary kluby organizují a sponzorují skupiny nerotariánů, kteří svou
prací přispívají ke zlepšení života v obci. V 78 zemích a zeměpisných oblastech působí více než 6 800
RCC.
Celosvětová zájmová sdružení přátel
(Rotary Fellowships and Rotarian
Action Groups)
Přátelé sdružující se mezinárodně
podle svých profesí či zájmů nebo
skupiny rotariánských aktivistů zaměřené na poskytování humanitár-
ních služeb a pomocí tvoří celosvětová zájmová sdružení přátel, jež jsou
otevřená všem rotariánům, jejich životním partnerům i členům Rotaract
klubů, jež spojuje jejich společný zájem. Ve světě dnes působí více než
sedmdesát takovýchto sdružení.
Přátelské výměny v rámci Rotary
(Rotary Friendship Exchange)
Skupiny rotariánů či jednotlivci pocházející z různých zemí, které mohou doprovázet jejich rodinní příslušníci, se navzájem navštěvují, pobývají v domovech svých partnerů
a poznávají tak bezprostředně odlišné kulturní prostředí.
Dobrovolníci Rotary
(Rotary Volunteers)
Rotariáni stejně tak jako jiní zkušení odborníci poskytují své dovednosti a zkušenosti ve prospěch druhých v rámci domácích i zahraničních humanitárních projektů.
Rotariánská výměna mládeže
(Rotary Youth Exchange)
Kluby a distrikty vysílají a hostí
v rámci kulturní výměny každoročně více než 8 000 studentů ve věku
15 až 19 let, kteří cestují do zahraničí na dobu jednoho týdne až jednoho roku.
Semináře RYLA
(Rotary Youth Leadership Awards)
Kluby a distrikty sponzorují semináře, jejichž cílem je podnítit a rozvíjet
vůdčí schopnosti mladých ve věku
14 až 30 let.
Služba světovému společenství
(World Community Service - WCS)
Rotary kluby a distrikty ze dvou rozdílných zemí navazují při uskutečňování servisních projektů mezinárodní partnerské vztahy. V rámci nabídky ProjectLINK je na webových stránkách www.rotary.org
k dispozici databáze klubů a distriktů, v níž jsou popsány jejich obecně prospěšné projekty, které hledají
vhodného zahraničního partnera či
dobrovolníky, kteří mohou poskytnut finanční i věcné prostředky.
programů. Je tak umožněno, aby rozvíjeli své služby a pomoci na mezinárodní úrovni. Pokud o to kluby a distrikty požádají, mohou od Nadace získat účelovou dotaci (Matching
Grant) a uskutečnit tak mnoho hodnotných projektů ať kdekoliv na světě. Ve snaze zajistit dostatečné prostředky potřebné k financování svých
rozhodujících programů vyhlásila Nadace iniciativu „Každý rotarián
– každým rokem“, vyzývající všechny
členy, aby do Nadace každoročně přispívali částkou alespoň 100 dolarů.
Nadace Rotary
Vzdělávací programy
(The Rotary Foundation – TRF)
Nadace Rotary International je neziskovou organizací, jejímž posláním je podporovat úsilí rotariánů
při naplňování cílů Rotary, zaměřených na vzájemné porozumění a mír
v celém světě a to zlepšováním zdravotních podmínek, podporou vzdělání a snižováním chudoby.
Vzdělávací programy jsou určeny
k podpoře mezinárodního porozumění tím, že umožňují setkávání lidí
z různých zemí a kultur.
Finanční podpora
Velvyslanecká stipendia představují mezinárodní program zaměřený na podporu vysokoškolského studia; v zahraničí studuje každoročně
na 500 studentů, kteří současně působí jako vyslanci dobré vůle.
Do 30. června 2009 získala Nadace
Rotary na příspěvcích 223,8 milionů
US dolarů. Na podporu humanitárních nebo vzdělávacích programů, realizovaných kluby a distrikty a na aktivity související s celosvětovým vymýcením polia vynaložila 187,8 milionů.
Příspěvky všech rotariánů plynou
Rotariánská stipendia pro udržení
světového míru jsou udělována jednotlivcům, kteří studují na jednom
ze šesti Center Rotary pro mezinárodní studia, zaměřených na udržení
míru a řešení konfliktů.
do Fondu ročních programů
Nadace, který uděluje dotace a odměny prostřednictvím
svých nadačních programů
V rámci kulturního a odborného
programu výměny studijních skupin si distrikty z různých zemí vyměňují týmy nerotariánů – mužů či
žen ve věku od 25 do 40 let, působících v různých profesích.
do Stálého fondu; z tohoto trvale uloženého kapitálu se na
podporu programů Nadace věnuje pouze část jeho výnosů
(úroků), čímž se zajišťuje dlouhodobá životaschopnost Nadace
do Fondu PolioPlus, který rotariánům umožňuje splnit jejich sen – celosvětové vymýcení
dětské obrny.
Každý dolar, který rotariáni vloží do
Nadace, přispívá k realizaci humanitárních, vzdělávacích a kulturních
„Nalézám tiché
uspokojení v tom, že
usnadňuji život někoho
jiného, že se podílím
na vybudování nového
parku či zdravotního
střediska nebo že
pomáhám zalesnit tisíce
akrů půdy.“
— George M. Yeiter, USA
Program humanitárních dotací
KALENDÁRIUM
1905 | Chicagský advokát Paul Harris svolává první schůzku Rotary na
23. února, zakládá se tak první Rotary klub Chicago.
1907 | Rotary klub Chicago buduje veřejné záchodky u městské radnice jako svou první rotariánskou službu obci.
1910-11 | Na prvním Kongresu Rotary je Paul Harris zvolen prvním prezidentem Národní asociace Rotary
klubů.
1911-13 | Zakládají se kluby v Kanadě, Velké Británii a Irsku. Jméno
organizace se mění na Mezinárodní
společenství Rotary klubů.
1916 | Je založen klub na Kubě, první rotariánské zemi, v níž se nehovoří anglicky.
1917 | Prezident Arch
Klumph navrhuje založení
nadačního fondu, předchůdce dnešní
Nadace Rotary.
1925 | Založen RC Praha, jako první
klub v tehdejším Československu.
1927 | Založen první klub na Slovensku, RC Bratislava
1939 | V důsledku Mnichovské dohody zaniká Československo a s ním
i 49 zde působících Rotary klubů.
1945 | Rotary poskytuje pomoc zemím postiženým 2. světovou válkou.
Čtyřicet devět rotariánů pomáhá koncipovat Chartu Spojených národů.
1947 | Paul Harris umírá v Chicagu.
Příspěvky rotariánů umožňují založení
stipendijního programu.
1947-48 | V zahraničí studuje prvních 18 rotariánských studentů, předchůdců dnešních vyslaneckých stipendistů.
1962 | V Melbourne, Florida,
USA byl založen první Interact
klub. Vyhlášen program
Celosvětové služby obci.
1965 | Začíná se s programy Účelových dotací a Výměny studijních skupin.
1968 | Založen první Rotaract klub v
městě Charlotte, Severní Karolina, USA
1979 | Dotací Nadace Rotary s cílem očkovat proti dětské obrně šest
milionů filipínských dětí se připravuje
půda pro program PolioPlus.
Dotace na humanitární projekty umožňují rotariánům zvýšit jejich podporu mezinárodním servisním projektům, zaměřeným např.
vání studní na
na zřizování
vodu, naa lékařči,
skou péči,
na výuraku odstraegraňující negramotnostt a na
zbytdalší nezbytmoc linou pomoc
oudem v nouzi. Účastt
ů
rotariánů
m
je klíčem
hu při realizak úspěchu
j ků
ci těchto projektů.
Účelové dotace (Matching Grants)
pomáhají Rotary klubům a distriktům uskutečňovat humanitární projekty společně s kluby z jiných zemí.
Zjednodušené dotace v odpovědnosti distriktu (District Simplified
Grants) umožňují podporu servisních nebo humanitárních činno
stí, které jsou prospěšné v místním
či mezinárodním měřítku.
PolioPlus
V rámci programu PolioPlus se financuje nákup a přeprava vakcíny
potřebné pro hromadné imunizační
kampaně, podporuje se zájem společnosti, dozor a práce laboratoří,
které pomáhají uskutečnit závěrečné fáze celosvětového vymýcení dět-
ské obrny. Jako svůj příspěvek tomuto cíli soustředili rotariáni finanční
prostředky, které přesáhnou 1,2 miliardy dolarů do konečného vymýcení polia a v rámci své pomoci vynakládají tisíce dobrovolných
dobrovoln
hodin. Ve společné snaze zbavit skutečně
skutečn celý svět
dětsk obrny je
dětské
R
Rotary rozh
hodujícím
pa
partnerem
pro WHO,
UNIC
UNICEF i pro
Americká cen
centra pro
kontrolu a prevenci
pr
nemocem. Výsle
Výsledkem jejich úsilí je, že
ž očkovací látka byla aaplikováí nežž 2 miliardám
ili dá dětí
d ve věku
na více
do 5 let, že 5 milionů osob, které by
byla obrna postihla, dnes chodí, že
se každým rokem zabrání výskytu
500 000 nových případů obrny a že
se počet nového výskytu obrny snížil o 99 %.
Výzva „200 milionů dolarů“
Vedoucí roli rotariánů v jejich úsilí o celosvětové vymýcení dětské obrny podpořili v letech 2007 a 2009 Bill
a Melinda Gatesovi svými dary ve
výši 100 milionů a 255 milionů dolarů. Tyto prostředky byly vynaloženy především na imunizační kampaň a na další aktivity, zaměřené na
vymýcení polia. Je úkolem rotariánů
přispět na ni do 30. června 2012 dalšími 200 miliony dolarů. Je proto žádoucí, aby každý Rotary klub ať kdekoliv na světě k tomu přispěl uspo-
řádáním veřejných benefičních akcí.
Celková částka 555 milionů dolarů
tak bude rozhodujícím katalyzátorem
pro dosažení vrcholného cíle Rotary
– celosvětového vymýcení polia.
Setkávání rotariánů
Rotariáni se setkávají na řadě významných shromáždění, aby si vyměnili své zkušenosti, oslavili své
úspěchy, potěšili se přátelskou atmosférou a stanovili si výhledy do budoucnosti.
posílení obrazu Rotary na veřejnosti.
Tento plán se opírá o výsledky celosvětového průzkumu mezi rotariány,
jenž zjišťoval, jaké priority kladou
na svou organizaci a jak se toto společenství jeví veřejnosti v různých
zemích světa. Současně také sjednocuje strategické zaměření RI a Nadace Rotary a zdůrazňuje propojení
mezi nejefektivnějšími oblastmi služeb a pomocí, realizovaných kluby
a hlavními oblastmi tohoto plánu.
1985 | Rotary vyhlašuje program PolioPlus a v jeho rámci kampaň pro získání 20 milionů US dolarů, určených
k imunizaci všech dětí na celém světě.
1987 | Do Rotary vstupují první ženy.
1988 | Díky kampani PolioPlus získává RI 247 mil. US dolarů.
1989 | Pád komunismu v zemích
pod vlivem Sovětského svazu.
1990 | Rotary se vrací do Československa za podpory rakouského distriktu 1920. Václav Havel byl oceněn
nejvyšším vyznamenání RI.
1994 | Západní polokoule je vyhlá-
Světový kongres RI
je největším z těchto setkání. Koná
se každým rokem v květnu nebo
červnu v různých místech rotariánského světa. Na tomto čtyřdenním
rušném shromáždění zaznívají referáty světových i rotariánských vůdčích osobností a probíhá řada velkolepých společenských akcí v duchu
místních kulturních tradic. Účastníci tak mají neopakovatelnou příležitost vychutnávat rotariánské přátelství v mezinárodním měřítku.
Výročních konferencí svého distriktu
by se měli zúčastnit všichni rotariáni. Jsou podnětným setkáním, hodnotícím aktivity klubů a distriktu.
Za účasti svých rodinných příslušníků se rotariáni těší z atmosféry přátelství, obohacují se o nové poznatky
a přímo se zapojují do plánování budoucnosti svého distriktu.
Budoucnost Rotary
Díky své více než stoleté zkušenosti
jsou rotariáni připraveni uspokojovat potřeby stále se měnícího světa.
Strategický plán Rotary
Pozornost ústředí RI je zaměřena na
Rotary kluby, aby se jim dostalo podpory v rozvoji jejich služeb a pomocí a v publicitě jejich výsledků. Tento
plán má tři rovnocenné priority:
podporu a posílení klubů
rozvoj jejich humanitárních
služeb
šena oblastí bez dětské obrny.
„Rotariánský kongres
vkládá ideál Rotary
do každého jeho
účastníka.“
— Eric Marcus, USA
„Vize do budoucnosti“ – plán Nadace Rotary
Úkolem tohoto tříletého plánu je
zvýšit naši efektivitu a stanovit strategické cíle Nadace Rotary. Začal
platit v červenci 2010 a je do něho
zapojeno asi 100 pilotních distriktů
po celém světě. Jejich kluby se nebudou podílet na běžných programech Nadace (s výjimkou programů PolioPlus a Mírová stipendia).
Tyto pilotní distrikty budou moci
požádat Nadaci Rotary o distriktní
dotaci, jež jim umožní realizovat své
místní či mezinárodní projekty dle
jejich vlastní volby, a o celosvětové
dotace Nadace (Global Grants), které budou podporovat projekty zaměřené na tyto oblasti: výzvy k udržení míru a předcházení konfliktům, předcházení chorobám a jejich
léčení, zajištění pitné vody a sanitární projekty, na péči o zdraví matky
a dítěte, na základní vzdělání a odstranění negramotnosti a na místní
ekonomický rozvoj.
V tomto období budou vypuštěny
běžné humanitární a vzdělávací dotace a svůj plán dopřesní tak, aby se
na něm mohly podílet od července
2013 všechny distrikty.
1999 | Zřizují se Střediska
Rotary pro mezinárodní
studium udržení míru
a řešení konfliktů.
1999 | Pro ČR a SR je ustanoven
nový Rotary distrikt 2240. Začíná vycházet časopis ROTARY GOOD NEWS.
2000 | Oblast západního Pacifiku je
vyhlášena oblastí bez dětské obrny.
2002 | Evropa je vyhlášena obla
stí bez dětské obrny. Rotariáni vyhlašují druhou kampaň za vymýcení dětské obrny na celém světě, aby přispěli
k naléhavě potřebě dalších finančních
prostředků. Přispívají částkou přesahující 129 milionů US dolarů.
2005 | Kluby oslavují 100.
výročí založení společenství
Rotary.
2006 | Výskyt dětské obrny omezen
na pouhé čtyři země: Afganistan, Indie, Nigérie a Pákistán.
2006 | Při distriktní konferenci
v Českém Krumlově bylo poprvé uděleno vysoké distriktní vyznamenání
– Cena T.J.Bati.
2007 | Nadace Rotary uděluje čestný odznak „Paul Harris Fellow“ již jeho
milióntému nositeli.
2007-09 | Rotary získává od
Gatesovy nadace 350 milionů
dolarů jako pomoc na vymýcení
dětské obrny.
2008 | Ve Vídni se koná konference
prezidenta RI hodnotící pozitivně dvacetileté období obnovy Rotary v zemích střední a východní Evropy.
2009 | Internetový portál našeho distriktu 2240 dostal podobu univerzálního komunikačního nástroje.
2010 | Nadace Rotary vyhlašuje tříletý plán „Vize do budoucnosti“.
ROTARY KLUBY (RC) v ČR a SR jsou
samostatné právní subjekty založené v souladu s jednotnými zásadami ROTARY INTERNATIONAL (RI)
a na základě českých nebo slovenských právních norem (občanská
sdružení). Členům a členkám nabízejí kultivovaný životní styl podle jejich osobních zájmů, otevřené
přátelské vztahy a další rozvoj jejich osobnosti. Jsou nepolitické, národnostně a nábožensky tolerantní, svými veřejně prospěšnými aktivitami a projekty (službami) pozitivně ovlivňují region, v němž působí,
a napomáhají utvářet občanskou
společnost v duchu trvalého kréda
celého společenství Rotary:
„Servis above self“.
Rotary kluby koordinují svoji činnost
v rámci územního celku zvaného distrikt. Náš ROTARY DISTRIKT 2240
má právní subjektivitu podle zákona ČR číslo 116/1985 Sb. ve formě
mezinárodní neziskové organizace s působností na území České republiky a Slovenské republiky.
V čele distriktu stojí volený GUVERNÉR jako jeho zákonný statutární zástupce a současně představitel celého světového společenství
RI v daném regionu. Při plnění jeho
úkolů mu napomáhá řídící výbor distriktu, regionální asistenti a členové tématicky zaměřených distriktních výborů a komisí.
Hlavním komunikačním nástrojem
v rámci distriktu je internetový portál, který v roce 2009 dostal novou
adresu www.rotary2240.org a webdesign odpovídající jednotnému řešení v celém společenství RI. Oblíbeným komunikačním nástrojem
zůstává jeden z jedenatřiceti certifikovaných regionálních magazinů Rotary, dvouměsíčník ROTARY
GOOD NEWS, který vychází v češtině a slovenštině od roku 1999.
Dva z past-guvernérů našeho distriktu vykonávají od roku 2010
funkci koordinátorů RI (strategický
plán, oblast public relations) v širším regionu zahrnujícím šest dalších distriktů (část zóny 19). Náš distrikt se také podílí na projektu RLI
(Rotary Leadership Institute), jehož záměrem je rozvíjet a posilovat
schopnosti těch, kteří utvářejí vnitřní podobu Rotary.
NADACE ROTARY tvoří svými programy (každý z nich má na úrovni
distriktu svého koordinátora) opěrnou síť pro značnou část klubových
a distriktních aktivit ať už v tuzemském prostředí nebo v rámci mezinárodní spolupráce. S její podporou
jsou realizovány i některé dále uváděné konkrétní aktivity.
ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2240
Česká republika a Slovenská republika,
mezinárodní nezisková organizace
Dignitatis memores ad optima intenti
Na předcházejících stránkách jste se dočetli o základních principech, podle nichž se rozvíjí činnost celosvětového společenství ROTARY. Způsobů, jak naplnit jeho poslání, je mnoho. V několika následujících bodech se pokusíme shrnout to, co je v současnosti charakteristické pro
kluby našeho distriktu 2240.
END POLIO NOW – Nejrozsáhlejší globální projekt Rotary usilující úspěšně o konečné vymýcení dětské obrny (vyhlášený v r.
1984 pod názvem PolioPlus) podporuje každý český a slovenský rotarián pravidelným
finančním příspěvkem, kluby pak i příspěvky mimořádnými. Na práci přímo v terénu
se před delší dobou podíleli dva naši lékaři-rotariáni. Československo bylo už v letech 1957-1959 pilotní zemí pro vytvoření
metodiky celoplošného očkování proti dětské obrně pro Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) a v roce 1960 bylo jako první země světa prohlášeno oblastí bez výskytu
tohoto onemocnění.
Mezinárodní vztahy patří k základním principům rotariánství. Jen několik málo našich
klubů nemá partnerský klub v zahraničí, některé jich mají i více, třeba až osm. Kromě sousedních zemí je spolupráce intenzivní i s distrikty ve Velké Británii a Irsku (RIBI), Holandsku, USA a Izraeli. Náš distrikt
v současné době už není jen příjemcem zahraniční pomoci, ale i jejím poskytovatelem. Svědčí o tom projekt nemocnice v Lusace, hlavním městě Zambie (RC Praha), zajištění pitné vody v jednom z regionů Paraguaje (RC Praha City a RC Brno), vyčištění řeky Uh a Tyszy (RC Košice Country), tradiční pomoc Slovenské základní škole v Užhorodě (RC Košice) nebo aktuální pomoc regionům postiženým přírodními katastrofami (tsunami v jihovýchodní Asii, zemětřesení na Haiti apod.).
Služba obci je jednou ze čtyř hlavních oblastí, jejíchž prostřednictvím Rotary kluby
naplňují své poslání. Zahrnuje všechny aktivity směřující k rozvoji občanské společno
sti v působišti klubu. Prakticky každý Rotary klub má ve svém zorném poli školu, zařízení sociálních služeb, středisko handicapovaných nebo zdravotnické zařízení, které
dlouhodobě podporuje, častá je i přímá, individuální pomoc handicapovaným osobám.
Rotary kluby jsou také připraveny operativně poskytnout materiální a finanční pomoc
v případě přírodní katastrofy. Dokázaly to
po rozsáhlých povodních v Čechách v roce
2002 nebo o dva roky později po větrné kalamitě ve Vysokých Tatrách.
Benefiční akce slouží Rotary klubům k získávání finančních prostředků pro veřejně
prospěšné projekty i k udržování společen-
ských styků a prezentaci na veřejnosti v mí
stě svého působení. Prakticky všechny kluby
distriktu pořádají plesy, koncerty, aukce vín
nebo výtvarných děl, případně slavnostní
obědy nebo večeře spojené s účastí významných osobností (např.: RC Třebíč – koncert
Děti dětem, RC Brno – Zvěřinová večeře,
RC Ostrava International a RC Žilina – reprezentační plesy, RC Piešťany – jazzový festival). Benefiční charakter mají většinou i
sportovní a další akce zájmového charakteru.
Profesní služba se u nás soustřeďuje na
měsíční výměny malých studijních skupin (Group Study Exchange - GSE) složených z mladých odborníků, nerotariánů.
Vysílající Rotary klub přihlašuje svého kandidáta do výběrového řízení zhruba s ročním předstihem, protože program pobytu
je v každém z míst připravován individuálně podle profesního zaměření členů týmu.
Na cestovní náklady účastníků GSE výměn
přispívá Nadace Rotary z prostředků vzdělávacích projektů. Výměny se uskutečňují každoročně mezi naším distriktem a převážně distrikty v USA (nově se připravuje
výměna s jedním brazilským distriktem).
Vzdělávací programy – Z iniciativy RC
Hradec Králové disponuje náš Rotary distrikt vlastním nadačním fondem pro poskytování stipendií talentovaným středoškolákům i vysokoškolákům. Vysokoškolská vyslanecká stipendia do zahraničí, která uděluje Nadace Rotary, jsou z naší strany
využívána jen příležitostně. Na základě těchto stipendií však naopak na našich vysokých
školách studují v průměru dva až tři studenti
ročně. Dva naši studenti již také absolvovali tzv. „mírová studia“ – dvouleté univerzitní studium diplomacie v zahraničí, zaměřené na udržení světového míru a řešení regionálních konfliktů.
Služba mládeži má na úrovni distriktu výrazný mezinárodní charakter. Oblíbené jsou
krátkodobé letní kempy, „vlajkovou lodí“
jsou však jednoroční výměnné pobyty organizované pro středoškoláky (pobyt se připravuje minimálně s ročním předstihem).
Výměny jsou uskutečňovány výhradně mezi Rotary distrikty certifikovanými ústředím RI (pokaždé se jedná zhruba o padesátku těch, kteří vycestují a zhruba stejný počet těch, kteří jsou u nás přijati). Hostitelské i vysílající kluby jsou tak pro rodiče stu-
dentů zárukou seriozního průběhu celé výměny a také nesou většinu nákladů spojených s její realizací – účastník sám se podílí jen částečným příspěvkem. Absolvent
výměny se po návratu může zapojit do aktivit klubu ROTEX a pokračovat tak v rozvíjení navázaných kontaktů a lépe zhodnotit získané zkušenosti.
Rotaract kluby, které sdružjí mladé lidi ve
věku od 18 do 30 let, rozvíjejí svoji činnost
ve spolupráci se svými patronátními Rotary
kluby ve dvanácti městech našeho distriktu.
Realizují projekty menšího rozsahu, mezinárodní kontakty udržují především v rámci
evropského regionu.
Interact klub, sdružující mládež ve věku od
14 do 18 let, se k založení připravuje v Praze pod patronátem RC Prague International.
I když v rámci společenství Rotary se jedná
o rozšířenou formu spolupráce s mladými
lidmi, v našem distriktu to bude první klub
tohoto druhu.
Seminář RYLA (Rotary Youth Leadership
Award) je zaměřen na rozvoj osobnosti a vůdčích schopností mladých lidí ve věku od 18 do 30 let. Každoročně je pořádán
Rotary klubem Ostrava na přelomu dubna a května (čtyři dny) pro skupinku zhruba
dvaceti účastníků z ČR a SR pokaždé s jiným
tématickým zaměřením. Přihlášky účastníků
podávají RC během ledna a února. Polovinu
nákladů na účast hradí vysílající RC, druhá
polovina je hrazena z prostředků distriktu.
Každoročně se několik mladých lidí účastní i mezinárodních seminářů RYLA v jiných
distriktech nebo toho, který je pořádán jako
souběžná akce Světového kongresu RI.
Junior Ambassador, projekt, který je realizován na úrovni distriktu ve spolupráci s velvyslanectvím USA v ČR, rozvíjí u studentů maturitních ročníků středních škol
zájem o diplomacii a mezinárodní spolupráci v obecné rovině.
Etické principy v osobních, profesních a podnikatelských vztazích i krize mezilidských
vztahů jsou častým námětem klubových
schůzek našich rotariánů. V minulosti bylo
na toto téma uspořádáno i několik seminářů
a konferencí, z nichž ta doposud největší, která se uskutečnila v Ostravě na podzim roku
2009, napomohla mimo jiné i k tomu, že do
škol v ČR byl zaveden předmět „etická výchova“ (na Slovensku se vyučuje již delší dobu).
Tyto iniciativy vyústily v roce 2010 k uzavření
dlouhodobé partnerské smlouvy mezi naším
distriktem a sdružením Etické fórum ČR.
Zájmová sdružení – V rámci klubového života se členové Rotary klubů věnují i aktivitám dle svých osobních zájmů. Nejoblíbenějším sportem rotariánů je bezesporu golf.
„Ideální demokracie, to
je hledání společného
jmenovatele všech názorů“.
— Jan Masaryk
Charitativní turnaje pořádá tradičně desítka klubů v našem distriktu, rotariánští golfisté vyjíždějí i na hřiště v zahraničí. Od roku 2009 je pro ně vrcholnou událostí distriktní golfová túra, jejímuž vítězi guvernér
distriktu věnuje speciální cenu - golfové sako. S golfem soupeří o prvenství v oblibě tenis. Tradiční událostí v tomto sportu je každoročně v červnu pořádaný turnaj v Českém Krumlově. Do trojice nejoblíbenějších
sportů vstoupila v roce 2009 razantně cykloturistika. Novou každoroční tradici založila čtrnáctidenní jízda několika desítek zájemců podél Labe (od jeho pramenů až do
Hřenska) - na její organizaci se i letos podílejí všechny „nácestné“ Rotary kluby.
Skauting patří k nejbližším partnerským
aktivitám rotariánů všude na světě. Spolupráce Rotary klubů se skautskými oddíly je
u nás zastřešena i smlouvou mezi naším distriktem a oběma národními skautskými organizacemi. Ti, kteří působí v obou společenstvích, tzv. „skautující rotariáni“, jsou členy mezinárodního zájmového sdružení - International Fellowship of Scouting Rotarians
(IFSR). Obdobně jako v roce 2007 i v létě
2011 podpoří řada našich klubů účast mladých skautů a skautek na jejich jamboree,
světovém setkání, které se tentokrát uskuteční ve Švédsku.
Prague Rotary Point je pojem, který se stává symbolem vzájemné spolupráce pražských rotariánů (Florenc - v kongresovém
centru U Hájků). Jedná se o místo, kde se ke
svým pravidelným schůzkám scházejí členové dvou pražských Rotary klubů (RC Praha City a RC Praha Classic), kde je sídlo redakce dvouměsíčníku Rotary Good News
a kde je příležitostně činovníkům distriktu
k dispozici kancelářské zázemí. Pod patronátem asistenta guvernéra se tu ke společným setkáním scházejí příležitostně zájemci ze všech pražských Rotary a Rotaract klubů – zásluhou zajímavého programu nebývá
výjimkou, že se účastní i hosté z mimopražských klubů. K dříve společně organizovaným benefičním plesům a odborným konferencím (vstup ČR a SR do EU, zavádění eura
v EU) pražští rotariáni v současnosti přidali společné pořádání adventního víkendu a jarního závodu dračích lodí na Vltavě. K mimořádným událostem se řadí společné uspořádání běžeckého závodu
„Highway to Charity – the Bridge to the Future“ v polovině září 2010 u příležitosti otevření dálniční estakády přes Berounku a Vltavu
za účasti několika tisíc sportovců.
ROTARY KLUBY ČESKO
• Brandýs Boleslav • Brno
• Brno City • České Budějovice
• Český Krumlov • Frýdek-Místek
• Hluboká nad Vltavou – Golf
• Hradec Králové • Cheb/Eger • Jičín
• Jihlava • Jindřichův Hradec
• Karlovy Vary • Klatovy • Kroměříž
• Liberec-Jablonec n. N. • Most
• Olomouc • Olomouc – City
• Opava International • Ostrava
• Ostrava International • Pardubice
• Písek • Plzeň • Plzeň-Beseda
• Poděbrady • Prag Bohemia
• Praga Caput Regni
• Praga Ekumena
• Prague International • Praha
• Praha City • Praha Classic
• Praha – Staré Město • Prostějov
• Přerov • Tábor • Telč • Trutnov
• Třebíč • Uherský Brod
• Valtice-Břeclav • Vrchlabí • Zlín
• Znojmo
ROTARY KLUBY SLOVENSKO
• Banská Bystrica • Bratislava
• Bratislava Danube
• Bratislava International • Humenné
• Košice • Košice Classic
• Košice Country • Levice – v zakl.
• Liptovský Mikuláš • Martin • Nitra
• Nitra Harmony • Nové Zámky
• Piešťany • Poprad • Rožňava
• Spišská Nová Ves
• Trebišov – v zakl. • Trenčín
• Zvolen • Žilina
ROTARACT - ČESKO
• Brno • Hradec Králové • Ostrava
• Ostrava International • Plzeň
• Poděbrady • Praha • Říčany
ROTARACT - SLOVENSKO
• Bratislava–Danube
• Liptovský Mikuláš • Nitra
• Trenčín • Žilina
INTERACT - ČESKO
• Praha – v zakl.
ROTEX (společně pro ČR a SR)
Obměna činovníků na všech organizačních úrovních společenství Rotary
má roční cyklus – rotariánský rok začíná 1. července a končí 30. června.
počet
klubů
členů
Rotary
Rotaract
Interact
ROTEX
distriktů
regionů
DISTRIKT 2240
SVĚT
celk.
ČR
SR
983 543 1526 1 224 384
46
22
68
33 855
8
5
13
8 126
1
1
12 559
1 neznáme
1
531
2
200
Aktuální informace o konkrétních
aktivitách klubů i distriktu získáte na
www.rotary2240.org
„Rotary je jediné místo, kde nezáleží na tom, kdo jste, ale
na tom, jak dokážete využít svého vzdělání, vědomostí
a schopností ve prospěch pomoci svému bližnímu.“
— Andre Brandmuller, Jižní Afrika
Více o Rotary a jeho aktivitách se dozvíte online na
www.rotary.org/rotarybasics.
Prohlédněte si zde různé videoprogramy, poslechněte si zvukové prezentace
a seznamte se s tím, co znamená být rotariánem.
Spojte se online s jinými rotariány na adrese www.rotary.org/socialnetworks.
PRINCIPY ROTARY – vyšlo v edici jednotných příloh časopisů vydávaných RI (RWMP).
Českou verzi pro Distrikt 2240 připravila redakce dvouměsíčníku ROTARY GOOD NEWS (evid. číslo MK
ČR: E 15244, ISS 1214-7222) jako samostatnou přílohu jeho čísla 4/2010.
Materiály z anglického originálu přeložil a redakčně upravil Dobroslav Zeman, PDG. Materiály na str.
8-11 připravil Svatopluk K. Jedlička.
© Praha 1. srpna 2010, náklad 5000 ks. NEPRODEJNÉ – distribuce direct-mail.
595-CZ —(510)
Download

principy Rotary