Procenta
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
Kolik korun je 5 setin procenta ze 2 miliard korun? (1 000 000 Kč)
Eva má hotovost 450 000 Kč a peněžní ústav ji nabízí roční termínovaný vklad s 3% roční
úrokovou mírou. Před vyzvednutím částky se z úroku odpočítá státem stanovená daň ve výši 15%.
Kolik korun bude z tohoto ročního termínovaného vkladu odvedeno na daních? (2 025 Kč)
Podle daňového sazebníku platného pro rok 2010 stál výrobek včetně 20 % daně 6 000 Kč. Kolik
korun by stál, pokud by byl zatížen pouze 10 % daní? Výsledek zaokrouhlete na celé koruny.
(5 500 Kč)
Výrobek, který je zatížen 14 % DPH stojí 85 Kč. Kolik bude stát, jestliže se DPH zvýší na 20 %?
(89 Kč)
V Maďarsku je z 5 milionů ha orné půdy zavlažováno přibližně 5% půdy. Kolik ha orné půdy je
v Maďarsku zavlažováno? (250 000 ha.)
Traktorista má za úkol zorat 24 ha pole. Zoral již 20,64 ha. Jakou část úkolu již splnil? (86%)
Délka toku Labe je 1 122 km. Délka toku Labe na území naší republiky je 396 km. Kolik procent
z celkové délky toku Labe je na území naší republiky? (Přibližně 35,3%)
Prvním potrubím přitéká do nádrže 54 hl vody za hodinu, druhým potrubím 1,32 l vody za
sekundu. Vypočítejte, o kolik procent více nebo méně vody přitéká za jednotku času do nádrže
druhým potrubím než potrubím prvním. (Druhým potrubím přitéká do nádrže za jednotku času o
12% vody méně než potrubím prvním.)
Zvětšete částku 1 080 Kč o 3,5%. (Zvětšená částka činí 1 117,80 Kč.)
Zmenšením neznámého čísla o 68 dostaneme 92 % jeho hodnoty. Určete neznámé číslo. (Hledané
neznámé číslo je 850.)
Zlepšením pracovního postupu se při stavbě rodinného domku ušetřilo 11 160 Kč, což bylo 1,5 %
z celkového rozpočtu. Jaký byl rozpočet na rodinný domek? (744 000 Kč.)
Sušením materiálu se zmenší jeho objem o 15 %. Jaký musí být objem materiálu před sušením,
má-li být jeho objem po usušení 5,1 m³? (6 m³)
Zvětšíme-li neznámé číslo o 4 % dostaneme číslo 780. Určete neznámé číslo. (750)
Zmenšíme-li neznámé číslo o 28,5 % dostaneme číslo 243,1. Určete neznámé číslo. (340)
Zmenšíme-li neznámé číslo o 427 dostaneme 65 % jeho hodnoty. Určete neznámé číslo. (1 220)
Číslo 222 je o 20 % větší než původní číslo. Určete původní číslo. (185)
19 % z neznámého čísla je o 12 méně než 23 % z téhož čísla. Určete neznámé číslo. (300)
V roce 1990 stál jistý výrobek 7 100Kč, koncem roku 1991 se prodával za 7 739 Kč. Vypočítej, o
kolik procent byla jeho cena zvýšena. (Cena výrobku byla zvýšena o 9 %.)
Pracovníci jednoho úseku dílny obrobili v jednom dni místo plánovaných 480 součástek 516
součástek. O kolik procent překročili plán? (o 7,5 %)
Zemědělská farma zvýšila počet ustájených krav o 14 % na 285 kusů. O kolik kusů zvýšila farma
počet ustájených krav? (o 35 krav)
Šaty byly zlevněny z 1 680 Kč na 1 302 Kč.Vypočítejte, o kolik procent byly zlevněny (o 22,5%)
Traktoristé překročili denní normu setí obilovin o jednu pětinu a oseli celkem 114 ha polí.
Vypočítejte jejich denní normu. (95 ha)
Turistický oddíl zasadil na jaře 145 stromků, bylo to o 16% více než plánoval. Jaký byl jeho
původní plán? (125 stromků)
Množství krve lidském těle je přibližně 7,6% hmotnosti těla. Kolik kilogramu krve je v těle
dospělého člověka o hmotnosti 75 kg? (5,7 kg)
Na pozemku o výměře 550 m² stojí chata. Obsah plochy zastavěné chatou je 44 m². Určete
v procentech obsah nezastavěné plochy pozemku. (92%)
Spolková země Tyroly zaujímá přibližně 15% rozlohy Rakouska. Určete rozlohu Tyrol, je-li
rozloha Rakouska přibližně 83 800 km². (Přibližně 12 570 km²)
Farma osela veškerou ornou půdu čtyřmi druhy plodin. Pšenice byla zaseta na 380 ha, cukrovka na
200 ha, kukuřice na 120 ha a ječmen na 100 ha půdy. Určete výměru půdy jednotlivých plodin
v procentech. (47,5%; 25%; 15%; 12,5%)
Z 800 zaměstnanců závodu je 344 žen. Kolik procent celkového počtu zaměstnanců tvoří muži a
kolik ženy? (57% mužů, 43% žen)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
Z hrubé mzdy bylo pracovníkovi sraženo na daních 864 Kč, což představovala 21,6% jeho hrubé
mzdy. Jak velká byla hrubá mzda pracovníka? Jak velká částka mu byla vyplacena? (4 000 Kč,
3 136Kč)
Pro zimní výprodej byla stanovena cena bot na 85% původní ceny. Nová cena činila 510 Kč.
Určete původní cenu bot. (600 Kč)
Šaty byly zlevněny o 132 Kč, což je 15% jejich původní ceny. Určete původní cenu šatů. (880 Kč)
Dámsky svetr byl dvakrát zlevněn. Nejprve o 10 %, později ještě o 10 % z nové ceny. Jeho
konečná cena byla 324 Kč. Určete původní cenu svetru. (400 Kč)
Rozhlasový přijímač, jehož původní cena byla 2 200 Kč, byl po technickém zdokonalení zdražen o
20 %. Později byl o 15 % z nové ceny zlevněn. Jaká byla jeho konečná cena? (2 244 Kč)
Zboží, jehož původní cena byla 1 200 Kč, bylo dvakrát zlevněno. Nejprve o 15 %, později o 10 %
z nové ceny. Určete konečnou cenu zboží a počet procent, o něž bylo zboží celkem zlevněno. (918
Kč, o 23,5 %)
Klíčivost semen karotky je 85%, hmotnost 1 000 semen karotky je přibližně 2,4 g. Kolik semen
vzklíčí, zasejeme-li 8g semen? (Přibližně 2 833 semen)
Zahradnictví má připravit 6 000 ks sazenic rajčat pro drobný prodej. Klíčivost semen je 80 %,
množství uhynulých rostlin z vyklíčených je 15 %. Kolik semen musejí v zahradnictví připravit,
aby mohli zajistit dodávku 6 000 ks sazenic? (8 824)
Pro výsadbu skleníkových okurek je potřeba 310 kusů sazenic. Klíčivost semen je 80 % a pěstební
odpad od výsevu do výsadby je 20 % z klíčících rostlin. Určete, kolik semen se musí vysít, aby
byla zajištěna plánovaná výsadba. Kolik to bude gramů, když 30 semen váží 1 gram? (485 semen,
16,2 g)
Sušením ztrácí podběl 70 % své hmotnosti. Kolik čerstvého podbělu musí Lucka nasbírat, aby
usušila ¾ kg? (2,5 kg)
Louka o výměře 1500 m2 byla pohnojena 12 kg močoviny. Močovina obsahuje 45 % dusíku.
Kolik dusíku připadlo na 1 m2? (3,6 g)
Kolik gramů kuchyňské soli je rozpuštěno v 400 g jejího 20 % vodného roztoku ? (80 g)
V chemii musí žáci připravit 15 % vodný roztok modré skalice. Kolik modré skalice musí nasypat
do 1 litru vody? (176 ml)
Kolika procentní bude vodný roztok hydroxidu sodného, který vznikne rozpuštěním 20 g
hydroxidu ve 100 g vody? (16,7 %)
Roztok vznikl rozpuštěním 30 g NaCl v 90 g vody. Vypočítejte, kolika procentní je roztok. (25%)
Kolik gramů hydroxidu draselného je třeba k přípravě 250 g jeho 20 % vodného roztoku? (50 g)
Jaké množství sody bylo nutno rozpustit ve vodě, aby vzniklo 500 g jejího 35 % roztoku ? (175 g)
Roztok obsahuje 30 g soli ve 150 g vody. Kolika procentní je roztok? (16,7 %)
Kolik gramů cukru je třeba k přípravě 250 g jeho 15% roztoku ? (37,5 g)
Vypočítejte hmotnost 25 % roztoku soli, když víte, že k jeho přípravě bylo použito 50 g soli.
(200 g)
Kolik gramů vody a kolik gramů cukru je třeba k přípravě 500 g 10 % roztoku cukru? (50 g cukru,
450 g vody)
Přidáme-li ke 150 g 10 % roztoku cukru ještě 50 g vody, kolika procentní bude výsledný roztok?
(7,5 %)
Mám 200 g 20 % roztoku chloridu sodného. Přidám k tomuto roztoku ještě 50 g chloridu sodného.
Vypočítejte, kolika procentní bude výsledný roztok. (36 %)
Máme 850 g 8 % roztoku skalice modré. Kolik gramů skalice modré musíme přidat, aby se
koncentrace zvýšila na 12 %? (38,6 g)
Máme 500 g 12 % postřiku. Kolik vody musíme dolít, abychom jej zředili na 5 %? (700 g)
Download

Procenta