EDI komunikace
Postup a nastavení +1361
11.3.2014
Major Bohuslav, Ing.
Datum tisku 11.3.2014
2
EDI komunikace
EDI komunikace
Obsah
Úvod ..............................................................................................................................................3
Skladové karty – položky ..............................................................................................................3
Nastavení EAN kódů pro položky ............................................................................................3
Nastavení druhů čárového kódu - *8087 .......................................................................................... 3
Přiřazení čárového kódu k položkám – *8740 (nebo *8718) ............................................................. 3
Nastavení jiného čísla a názvu položky ....................................................................................4
Nastavení dokladové šablony ............................................................................................................. 5
Nastavení v aplikaci *3000 ...........................................................................................................5
Komunikační věta .........................................................................................................................6
Export faktur do EDI .....................................................................................................................7
Export dodacích listů do EDI ........................................................................................................8
Import dodacích listů z EDI ..........................................................................................................8
EDL ...............................................................................................................................................8
Hromadné importy (*9933) ...........................................................................................................9
Účel aplikace .............................................................................................................................9
Spuštění .....................................................................................................................................9
Význam údajů .........................................................................................................................10
Nastavení mailů a rolí .............................................................................................................10
Adresář ....................................................................................................................................11
Import ......................................................................................................................................11
Protokol ...................................................................................................................................12
3
EDI komunikace
Úvod




Jedním z požadavků obchodních řetězců při prodeji je nejen papírová forma dokladů,
ale i elektronická forma tzv. EDI komunikace
V EDI formátu mohou být nejen faktury(FA), ale také dodací listy (DL)
Aby vše mohlo správně fungovat, je třeba předem provést v několika modulech
základní nastavení
Jako příklad zvolíme obchodní řetězce MAKRO, AHOLD, GLOBUS
Skladové karty – položky
Nastavení EAN kódů pro položky


Každá položka, kromě jiných informací nese na sobě tzv. EAN kód
Jedna položka, (v našem případě 1314_TEST_EDI), bude mít jiný EAN položky dle
obchodního řetězce. Například:
o MAKRO
o AHOLD
o GLOBUS
Nastavení druhů čárového kódu - *8087
 Pomocí tlačítka Kopíruj založíme nový druh čárového kódu a stiskneme tlačítko OK
(viz obr.)
o Výsledek může být například takový
Přiřazení čárového kódu k položkám – *8740 (nebo *8718)
 Po spuštění aplikace vlevo vybereme položku a stiskneme tlačítko Přidej
4
EDI komunikace
 Vyplníme následující okénko a stiskneme tlačítko OK pokud chceme skončit a nebo
tlačítko Přidej , pokud bychom chtěli pro tuto položku přiřadit další kód jiného
uživatele a nebo můžeme zvolit jinou položku a pokračovat v přiřazování kódu.
Nastavení jiného čísla a názvu položky




Obchodní řetězce mají pro své položky vlastní čísla čísla i názvy položek
V aplikaci *8709_Značení ZVS nadefinujeme nové druhy značení
o Například
 Číslo položky : 002 Makro
 Název položky : 014 Makro 2
V aplikaci *8737_Hodnoty značení pak k daným druhům značení přiřadíme nové
hodnoty
Podobně bychom to udělali pro ostatní řetězce, takže by to mohlo vypadat nějak takto:
5
EDI komunikace
Nastavení dokladové šablony
 Aby se uživatelská čísla a názvy položek pro vybraného klienta zobrazovala na DL a
FA a tím se dostala do EDI, je třeba mít v dokladové šabloně nastaveny tyto vzorce:
=gf_rz_ozn ((number (gf_cizifirma( pk_c0031f_ , 'pk_c1612ci'))),'c1612kod__')
=gf_rz_ozn ((number (gf_cizifirma( pk_c0031f_ , 'pk_c1612na'))),'c1612kod__')
Nastavení v aplikaci *3000

V aplikaci *3000_Klienti je třeba doplnit
o EAN kód odběratele nebo-li tzv. GLN kód
o Označené položek
o Druh čárového kódu
 Zvolíme následující postup:
 V aplikaci *3000 vybereme klienta a stiskneme tlačítko Uprav
 V dalším okně stiskneme tlačítko Adresy
 Do okénka GLN napíšeme fakturační kód pro daného klienta
 Dále pak stiskneme tlačítko Parametry a v aktivním okně vybereme záložku
Parametry 2 a zde doplníme následující údaje
o Kód označení položek
o Druh čárového kódu
o Sezónnost klienta (musí mít úplně stejný kód a název, jako má druh čárového
kódu).
6
EDI komunikace
 Stiskneme tlačítko OK
 Tato nastavení (GLN a Parametry 2) musíme provést pro všechny dodací adresy
(filiálky) vybraného řetězce
 Vše uložíme postupným stiskem tlačítka OK (celkem 3x).
Komunikační věta
 Pomocí aplikace *215_Exporty/Importy dokladů vytvoříme komunikační větu
pro vybraného klienta
 Stiskneme tlačítko Přidej a vyplníme následující tabulku.
(Formát dat pro přenos), (místo, kam se bude ukládat soubor typu EDI)
(Klient)
 Po vyplnění stiskneme tlačítko OK.
 Tímto způsobem si nadefinujeme pro každého odběratele speciální komunikační větu
7
EDI komunikace
Export faktur do EDI
 Vybereme větu daného klienta a stiskneme tlačítko Export
 Zaškrtnutím vybereme fakturu, kterou chceme exportovat a stiskneme tlačítko OK
 Vložíme název faktury a stiskneme tlačítko Uložit.
8
EDI komunikace
 Uložený soubor je nyní připravený pro export.
Export dodacích listů do EDI





Podmínkou je Základní nastavení (viz výše)
Dále je třeba nastavit v dokladé šabloně v záložce Export/Import toto:
Důležité je vybrat cestu, kam se budou dodací listy pro export ukládat
Tímto nastavením budou vznikat doklady pro export, které v sobě mají ukryto číslo
dokladu, například:
Lze nastavit, že se DL budou
o automaticky ukládat do formátu EDI – pole Potvrzovat nebude vybráno
o bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit - pole Potvrzovat bude
zatrhnuté (viz obrázek)
Import dodacích listů z EDI



Dokladovou šablonu v záložce Export/Import je třeba nastavit například takto:
Důležité je vybrat cestu, odkud se budou dodací listy pro export natahovat
Lze nastavit, že se DL budou
o automaticky ukládat do formátu EDI – pole Potvrzovat nebude vybráno
o bude se ukládat na dotaz, zda se má či nemá uložit - pole Potvrzovat bude
zatrhnuté (viz obrázek)
EDL


Další možné mezifiremní elektronické předávání DL je tzv. EDL
Aby vše mohlo správně fungovat je třeba udělat následující:
o Daný odběratel musí být v podmnožině klientů *112 v podmnožině EDL
o Na klientovi musí být emailová adresa uživatele, kterému se budou EDL
přenášet
9
EDI komunikace
o V dokladové šabloně záložka Export/Import musí být zaškrtnuto
Elektronický dodací list
Hromadné importy (*9933)
Účel aplikace


Z důvodu zrychlení práce s importy a možností automaticky zpracovávat EDI byla
vytvořena aplikace, která tvoří základ pro tyto funkce.
Do ní bude v budoucnu možné implementovat načítání dat různých formátů. V této fázi
"umí" pracovat s EDI objednávkami.
Spuštění

Po spuštění aplikace se objeví dotaz na nastavení. Pokud potřebujeme importovat, ne
nastavovat mailování, adresáře atd., tak zvolíme tlačítko Ne.

Pokud bude potřeba provádět nastavení (viz okno), stiskneme tlačítko Ano.
10
EDI komunikace

Volba Ano či Ne částečně ovlivní tlačítka napravo v okně.
Význam údajů
Typ importu
Určuje se formát importu. Tento formát musí být předem naprogramován.
Zatím je možné volit jediný formát RZ: EDI obj., což jsou EDI
objednávky.
Maska
Určuje, které soubory budou do importu zahrnuty. Maska obsahuje celou
cestu a hvězdičkovou konvenci.
Kód šablony,
Název šablony
Importovaný doklad je možné (zpravidla) editovat. K tomu se používá zde
zadaná šablona pořízení. Lze vybrat KUKem (pohledem do číselníku),
klávesami Shift+F7.
Role
Výběr role je důležitý, pokud chceme poslat mail s potvrzením importu.
Potřebnou roli lze vytvořit v číselníku rolí, který lze otevřít klávesou Role.
Zde na pořízení se role pouze vybere.
Popis
Popis slouží pro informaci obsluhy.
Mail
Předmět a text určují, co bude - kromě dokladu v PDF - obsahem
potvrzovacího mailu.
Nastavení mailů a rolí

Tlačítkem Role lze otevřít číselník rolí.

V něm se pořídí potřebný zápis.
11
EDI komunikace

Do údajů Mail - předmět a Mail - text lze zapsat v zavináčích ("@") kód údaje z okna
tohoto pořízení či protokolu o importu (viz níže). Kód údaje lze zjistit klávesou
Ctrl+F1.
Adresář


Tlačítkem Adresář se otevře adresář nastavený v masce. Měl by obsahovat soubory
určené k importu.
Po proběhlém importu bude obsahovat i podadresáře se zpracovanými a chybnými
soubory a protokol o zpracování.
Import

Import projde podle masky všechny soubory a pokusí se je naimportovat. Podle
úspěšnosti zpracování pak soubory zkopíruje do podadresářů.
12
EDI komunikace


Neúspěšnost zpracování bývá zpravidla způsobena nenalezením klienta, pololožky či
ceny. Tyto chyby jsou poznačeny v protokolu. Lze pak doplnit číselníky, překopírovat
soubory a spustit znovu import či import provést ručně ("pomalejším způsobem").
Importované doklady jsou poznačeny v protokolu.
Protokol


Protokol obsahuje zejména tři důležité věci: soubor, ID dokladu a čas zpracování.
Tlačítkem Kontakty lze editovat příslušné informace (mailová adresa a zařazení do
role).


Příslušnému kontaktu je potřeba přiřadit roli zadanou výše a mailovou adresu.
Funkce ostatních tlačítek je zřejmá.
Download

EDI komunikace