ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
neuplatnění slevy na dani za dítě
Já, ……………………………………………………., adresa: ………………………………………………
čestně prohlašuji, že neuplatňuji slevu na dani na nezletilého syna/nezletilou dceru
……......................................................................... narozeného/narozenou …………………………
Svým podpisem stvrzuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V ……………………, dne ………………….
………………………………………
podpis
Download

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ neuplatnění slevy na dani za dítě Já