Gall
tec Mess- und Regeltechnik GmbH MELA Sensortechnik GmbH
Galltec
D-71145 Bondorf . Germany
Tel. +49 (0)7457-9453-0 . Fax +49 (0)7457-3758
E-Mail: [email protected] . Internet:www.galltec-mela.de
D-07987 Mohlsdorf (Thüringen) . Germany
Tel. +49(0)3661-62704-0 . Fax +49(0)3661-62704-20
E-mail:[email protected] . Internet: www.galltec-mela.de
Pokojový
hygrostat
Room Hygrostat
Měřící
rozsah
30…100%
rv
measuring
range
30..100%rh
Application
Použití
The
hygrostat
typeMini
HG Mini
is an on-off
controller
control the
Hygrostat
typ HG
je regulační
prvek
na bázitoZAP/VYP
relative
air
humidity.
It
is
used
to
control
air
humidifiers
pro regulaci relativní vlhkosti. Je používán pro regulaci and
dehumidifiers
in offices andv computer
rooms.
Other areas of
zvlhčovačů a odvlhčovačů
komerčních
a kancelářských
use
are storage
of foodstuffs
luxurypoužití
foods,jsou
cooling
rooms
prostorách.
Dalšími
možnými and
oblastmi
sklady
for
fruit
and
vegetables,
greenhouses
for
gardening
use,
the
a prodejny potravin, chladící prostory ovoce a zeleniny,
textile
industry,
the
paper
and
printing
industry,
the
film
industry
skleníky, textilní a papírenský průmysl, tiskárny, filmové
and
hospitals
The hygrostat
HGHG
Mini
for many
výrobny
a nemocnice.
Hygrostat
Miniisjesuitable
vhodný pro
applications
where
air
humidity
has
to
be
controlled
or monimnoho aplikací, kde je třeba regulovat nebo monitorovat
tored.
vlhkost.
The
room hygrostat
hygrostatHG
HGMini-i
Mini-ijeiskonstruován
designed sosthat
the control
Pokojový
ovládací
knob
is
inside
the
housing.
This
makes
unauthorized
manihlavicí uvnitř přístroje. To ztěžuje manipulaci neoprávněným
pulation
by
third
parties
more
difficult.
osobám.
HG Mini
Description
of the hygrostat
Popis
Hygrostatu
The humidity
measuring
element
is manufactuMěřící
element
vlhkosti se
skládá which
z několika
struk®
, consists of
red by Galltec
under
the name
Polyga
turovaných
pásů,
kde každý
má 90
individuálních
severals průměrem
plastic fabric
bands
with
90vyráběna
individual
vláken
0,003
mm.each
Vlákna
jsou
fibres with aprocesem
diameter sofdanou
0.003 hygroskopickou
mm each.The fibres
speciálním
cha-are
provided with Měřící
hygroscopic
characteristics
by desorbua special
rakteristikou.
element
absorbuje nebo
process.
measuring
absorbs
and desje
vlhkost.The
Rozpínací
efekt,element
především
pak v délkové
orbs moisture.
The na
effect,
swelling s extrémně
predominantly in
podobě
je přenášen
mikrospínač
longitudinal
direction,
supplied
to a microswitch
with
krátkou
spínací
dráhouispřes
odpovídající
vahadlový
an extremely
switching
travel
via aa přesně
suitablena
lever
systém.
Měřícílow
element
rychle
reaguje
system.vzdušné
The measuring
reponds
and
změnu
vlhkosti. element
Je možné
nastavitrapidly
vahadlový
precisley
to the change
in air
humidity.
It is
systém
otočením
ovládací
hlavice
tak, že
je possible
mikro­ to
adjust the
leverdo
system
by kdy
setting
the setpoint
knob so
spínač
uveden
činnosti
je dosaženo
nastavené
that thevzduchu.
microswitch is actuated when the set air
vlhkosti
humiditytvarovaný
is reached.
Přesně
měřící element je umístěn uvnitř
The a hard-shaped
element is
krytu
musí být chráněn measuring
proti hrubému prachu,
accomodated
inside
housingproand
must be
špíně
a vodě. Čidla
jsou the
navrhována
beztlakové
protected Instalační
against coarse
dust,být
dirtvybráno
and water.
The
prostředí.
místo musí
tak, aby
sensors are designed
for pressureless
The
kondenzovaná
voda nemohla
vniknout dosystems.
krytu. Možinstallation
must
be selected
that
ná
je jakákolivlocation
pozice pro
instalaci,
nejlépe paksokolmo
condensedvzduchu.
water cannot enter the inside of the
k proudění
housing. Any installation position is possible,
preferably with ventilation slots at right-angles to wind
direction.
Přehled
Typ
Ref. číslo
Type Survey
HG Mini
42042017
Type
Item No.
HG Mini-i 42042018
HG Mini
spínání
1 přepínač pro vlhčení
a odvlhčení
switching
1 přepínač pro vlhčení
42042017
1 selector
switch for humidification
a odvlhčení
or dehumidification
42042018
1 selector switch for humidification
or dehumidification
knop inside the housing
hlavice uvnitř krytu
HG Mini-i
typ
HGMini
type
HGMini
typ
HGMini-i
type
HGMini-i
TechnickéData
údaje
Technical
Rozsah
stupnice��������������������������������������������������
rv
scale range ..............................................................30…100%
30...100%rh
Přesnost měření���������������������������������������������������������±3,0%
rv
measuring
accuracy ...................................................... ±3.0%rh
Provozní
rozsah����������������������������������������������������
rv
range
of operation
.....................................................35…95%
35...95%rh
Spínací
diference
(mikrospínač)
při
50%
rv�������������
cca
4%
rv
switching difference (microswitch) ref. to 50%rh ... approx. 4%rh
Mikrospínač:
Microswitch:
Vypínací výkon,
maximální
napájení
breaking
capacity,
maximum
load
Odporová
„zvlhčit“�����������������������������������
2 A,
V AC
ohmic
loadzátěž
"humidify"
...........................................
2A,230
230V
„odvlhčit“���������������������������������
5 A,
V AC
"dehumidify"
......................................
5A,230
230V
inductive
cos
ϕ =φ=0,7�����������������������������
0.7 .....................................
230V
Indukční load*
zátěž*
cos
1,01.0A,
A, 230
V AC
breaking
min ................................100mA,
20V
/ AC
Vypínací capacity,
výkon, min�������������������������������100
mA, 20
V DC
DC/AC
lifetime
...................................................................... 100.000
Životnost�������������������������������������������������������������
100 000cycles
cyklů
recommended
voltage ................................................... 24V
AC
Doporučené napětí�����������������������������������������������������24
V AC
max.
...........................................................
250V
AC50
50Hz
Hz
Max.voltage
napětí����������������������������������������������������
250
V AC
Please
observe
the
notes
on
voltage.
Věnujte pozornost poznámkám k napětí.
optional: microswitch with gold contact:
Na vyžádání:
mikrospínač
se zlatými kontakty:100mA, 48V AC
breaking
capacity,
max .......................................
Vypínací
výkon,
max������������������������������������
100 mA, 48
V AC
breaking capacity, min ....................................................
1mA,
5V
Vypínací výkon, min�������������������������������������������������� 1 mA, 5V
Dovolená ambient
provoznítemperature
teplota��������������������������������������
0…+60
°C
allowable
....................................
0...60°C
Dovolená
pracovní
teplota����������������������������������������
0…60
°C
50%rh
medium
temp.
coefficient
............. -0.2%/K rel. to 20°C and
Střední tepl.
koeficient�������������������
-0,2%/K vztažený k 20 15m/sec
°C a 50% rv
allowable
air speed
.......................................................
rychlost
vzduchu��������������������������������������� 15 m/sec
tDovolená
at v=2m/sec
....................................................................1.2min
50
tfixing
při
rychl.=2
m/sec.���������������������������������������������������
1,2base
min
.............................................................. slots in housing
50
Uchycen����������������������������������������
otvory v ventilation
základovéslots
desce
mounting
position ........................ preferably
at
Instalační
pozice���������������������
kolmo
k ventilačnímu
.
right-angles
to wind
direction proudění
Spojení������������������������������������������připojovací
svorky
contacting
................................. connecting terminal
in na
thekrytu
case
Elektromagnetická
shoda EMCEMC
electromagnetic
compatibility
s normami���������������������������EN
50 082-2 ref.
a EN
immunity
.....................................................
EN50
50081-2
082-2
Kryt�����������������������������������������������������pevný
plast,
světle
šedý
emission ..................................................... ref. EN 50 081-2
Rozměry����������������������������������������������������������85 × 55 × 36
mm
case
.......................................................... solid plastic, light grey
Stupeň ochrany����������������������������������������������������������������IP
20
dimensions
..........................................................85 x 55 x 36mm
®
Měřící element������������Polyga
– měřící element, voděodolný
protective
system ..................................................................
IP20
Váha����������������������������������������������������������������������
cca resistent
0,06 kg
measuring
element ............ Polyga®-measuring element, water
„Možnost
technických změn vyhrazena“
weight
............................................................................
ca 0.06 kg
* zvažte vhodnost
"subject
to technical modifications"
*check for suitability!
This information is based on current knowledge and is intended to provide details of our products and their possible applications. It does not, therefore, act as a guarantee of specific properties
of the products described or of their suitability for a particular application. It is our experience that the equipment may be used across a broad spectrum of applications under the most varied
conditions and loads. We cannot appraise every individual case. Purchasers and/or users are responsible for checking the equipment for suitability for any particular application. Any existing
industrial rights of protection must be observed. The perfect quality of our products is guaranteed under our General Conditions of Sale. Issue : March 2009. Subject to modifications.
Download

Pokojový hygrostat typ HGMini typ HGMini-i