roËník 11
SPOLEoNÍK
VE
SVxTx
PODNIKÁNÍ
MÔsíËník Hospodáāské komory oeské republiky / āíjen 2010
www.komora.cz | MÔsíËník Hospodáāské komory oeské republiky | roËník 11 | cena 45 KË
Rok 2010 pāináší
rĔst zahraniËních
investic
Ministāi
a jejich programy
Kroky ËlenĔ vlády ve
vztahu k podnikatelĔm
Jiāí Fajkus, Real Spektrum
www.komora.cz
Investice do bydlení je nejlepším
penzijním plánem
01k_tit_fajkus.indd 1
15.9.2010 16:46:42
Nejkrásnější pohled
na Prahu je z Vltavy
• pravidelné linkové plavby do pražské ZOO, Mělníka a na Slapy
• vyhlídkové plavby • diskotéky na lodi
• pronájem historických parníků ke společenským akcím
Nemůžete se rozhodnout, kde uspořádat večírek pro své obchodní partnery, přátele či
zaměstnance? Prožijte tento den na palubě jednoho z našich historických kolesových
parníků nebo luxusní motorové lodi při plavbě centrem Prahy pod oblouky pražských mostů.
• možnost nástupu hostů v několika přístavištích
přímo v historickém centru Prahy
• směr a doba plavby dle Vašeho výběru
• kapacita plavidel od 30 až do 200 osob
• i v zimních měsících jsou naše lodě vytápěny
• nabízíme kompletní gastronomický servis
• veškeré služby spojené s akcí (květinový servis,
hudební produkce, zábava, ohňostroj atd.)
• firemní večírky, tiskové konference a prezentace
• svatby a promoce
• narozeninové párty (novinka – narozeninové párty
pro děti – včetně dětských programů a atrakcí)
• diskotéky
• a další akce dle přání klientů
Přístaviště parníků, Rašínovo nábřeží, Praha 2 (mezi Palackého a Jiráskovým mostem)
tel.: 224 931 013, 224 930 017, gsm: 605 295 111, fax: 224 930 022
e-mail: [email protected]
w w w. p a r o p l a v b a . c z
02k_paroplavba.indd 2
15.9.2010 16:47:14
Editorial
Vážení
a milí Ëtenáāi!
Vydání:
10/2010, Ëíslo vyšlo 29. 9. 2010
pāíští Ëíslo vyjde 29. 10. 2010
Pro Hospodáāskou komoru oR vydává:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 304
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Šéfredaktorka:
Vlasta Holéciová
[email protected]
Telefon: 221 602 486
Redakce:
Kateāina Bártová
[email protected]
Telefon: 221 602 421
Foto na titulní stranÔ:
Martin Kováā
Layout: Lukáš Tingl
Grafická úprava a sazba:
Martina Rychtaāíková, Lukáš Tingl
Inzerce:
C.O.T. media, s. r. o.
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 602 153, 221 602 517
Fax: 221 602 266
www.cotmedia.cz
Distribuce:
Cortex, s. r. o.
PodÔbradská 61a, 198 00 Praha 9
Telefon: 266 610 466
[email protected]
o
eské hospodářství se po krizovém spánku probouzí do konjunkturního jara, vzkázali tuzemští
podnikatelé na zářijovém strojírenském veletrhu. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že znaky růstu
v průmyslu jsou patrné. Jiná nálada však stále panuje v oblasti realit. Operovat s tak silnými slovy
jako realitní krize jsme si mohli dovolit před rokem. Koneckonců krize už má každý dost. I my novináři,
věčně lačnící po dramatech. Současné rozpoložení lze popsat spíše jako nudné status quo. Nestaví se,
nekupuje se, neopravuje se. Čeká se. V životě podnikatele jde hned po pádu firmy o druhé nejobávanější
období. A tak tedy až, promiňte, že to slovo opět použiji, krize odezní i v duších a peněženkách lidí,
začnou zase přemýšlet o nových, snových bytech. Neberte tedy náš titulek k hlavnímu tématu o realitách
jako něco, co nemáte číst. Popis nynější situace v soukromém bydlení ilustruje onen minulý rozmach,
kterého jsme byli u nás všichni svědky. Bujaře se stavělo kdekoliv a za jakýchkoliv podmínek. Touha po
vlastních plovoucích podlahách a rohových vanách v „zelených městečkách“ na periferiích skutečných
měst nás všechny zlákala. A tak nezbývá než položit si otázku, jestli nablyštěných rezidenčních čtvrtí
není dost. Stále nepodepsané kupní smlouvy a prázdné byty bez nájemníků nám dávají jasnou odpověď.
Po realitním boomu zkrátka muselo přijít období, kdy nabídka převýšila poptávku.
Protipólem k hlavnímu článku o pražském ne příliš povedeném bydlení je rozhovor s majitelem brněnské realitní kanceláře Real Spektrum Jiřím Fajkusem. Z jeho slov se dozvíte, že v Brně nuda není. Mám
pocit, že to tentokrát moravská metropole Praze nandala.
Přeji vám hezké čtení!
Vlasta Holéciová,
šéfredaktorka
Marketing: Ivana LevËíková
[email protected]
Produkce:
Lucie Jonáková, Edita Svatošová
Korektury: Martina oechová
Aktualizace Ëlenské základny HK oR:
OddÔlení vnitrokomorové komunikace
Telefon: 266 721 326
Pāedplatné:
Jana oitarská
Telefon: 266 721 435
Distribuce
»
»
více než 13 000 firem – ËlenĔm Hospodáāské komory oR
jednotlivým kanceláāím Hospodáāské komory na rĔzných stupních hierarchie a zaËlenÔným
živnostenským spoleËenstvím
UzávÔrka pāíštího Ëísla: 24. 9. 2010
»
»
»
Náklad:
22 000 výtiskĔ; vydavatel neruËí
za obsah inzerátĔ
Cílem Ëasopisu Komora.cz je hájit zájmy podnikatelĔ, pāinášet stanoviska Hospodáāské komory oeské
republiky a podnikatelĔ k legislativÔ a pāispívat ke zlepšení podnikatelského prostāedí v oesku.
Registrace MK oR:
E10663, ISSN 1802-1247
V.I.P. osobnostem Ëeského politického, spoleËenského a hospodáāského života
všem ambasádám oR a oeským centrĔm v EvropÔ, vládním agenturám, státní správÔ
81 senátorĔm, 200 poslancĔm, primátorĔm, více než 6000 starostĔ
| www.komora.cz [3]
03k_edit.indd 3
15.9.2010 16:48:13
Obsah
Moje podnikání
MĔj obor
MĔj svÔt
RezidenËní reality:
nuda v roce 2010
10
Hlavní propad cen už má rezidenËní
trh v oesku nejspíš za sebou.
Tolik oËekávané oživení však ještÔ
zdaleka nenastalo. A podle vÔtšiny
odborníkĔ nelze zásadní obrat
Ëekat ani v nejbližších mÔsících.
„NejpravdÔpodobnÔjší varianta je ta
nejnudnÔjší, a sice že se v nejbližší
dobÔ nestane nic,“ pāedpovídá āeditel
realitní spoleËnosti Central Europe
Holding Jiāí Pácal.
O novém rezidenËním
developmentu
s Jiāím Fajkusem
Thajsko – kaleidoskop chuti
Už dost bylo letních salátĔ. Podzim
si žádá neobvyklé chutÔ a špetku
pálivého koāení. Vydejte se
s námi za poznáním thajské
kuchynÔ.
60
14
Ministāi pāedstavují
v rozhovorech priority svých
resortĔ
MÔsíËník Komora.cz odstartoval
v tomto Ëísle seriál rozhovorĔ
s ministry nové vlády „rozpoËtové
odpovÔdnosti“. Hospodáāská
komora oeské republiky je
pāesvÔdËena o tom, že je užiteËné
požádat ministry o odpovÔdi
na otázky, které podnikatele
eminentnÔ zajímají, a na druhé
stranÔ se nechat informovat
o aktuálních ministerských
prioritách.
20
Letošek pāináší rĔst
zahraniËních investic
REAL SPEKTRUM, jedna
z nejstarších a nejznámÔjších
tuzemských realitních znaËek,
vzešla pāed dvÔma desítkami
let z Brna. S Jiāím Fajkusem,
místopāedsedou pāedstavenstva
REAL SPEKTRUM GROUP, jsme
hovoāili o trendech v rezidenËním
segmentu realitního trhu právÔ
na jihu Moravy.
52
MĔj styl
28
Pāíliv zahraniËních investic do oeska
zaËíná opÔt pomalu rĔst. Spíš než
tradiËní strojírenství a elektronika
zajímají více než stovku novÔ
pāíchozích investorĔ služby a vývoj
softwaru. Podle agentury CzechInvest
vznikne díky zahraniËním firmám
4561 nových pracovních míst
a hodnota nových investic pāesáhne
sedm miliard korun.
Krajské komory poskytují
poradenství ke specializovaným
zahraniËním veletrhĔm
Rusko – trh, který pāeje
pāipraveným
Velikostí, perspektivou, kvalifikovanou
a levnou pracovní silou nebo
obrovským pāírodním bohatstvím
láká ruský trh mnoho zahraniËních
podnikatelĔ. Aby se však podnikání
na tomto mimoāádnÔ specifickém
a Ëasto i rizikovém trhu nepromÔnilo
v noËní mĔru, je nezbytné se
na každé obchodní jednání dĔkladnÔ
pāipravit.
58
Hospodáāská komora oeské republiky
se od poËátku letošního roku do konce
záāí spolupodílela na organizování
více než tāí desítek specializovaných
zahraniËních veletrhĔ. V āíjnu
a listopadu se jejich poËet zvýší o další
dvacítku.
Stāední Amerika
Tam, kde pāíroda dýchá
a život roste
64
[4] www.komora.cz |
04k_obsah.indd 4
15.9.2010 16:50:18
05k_tmobile.indd 5
15.9.2010 16:50:53
[zprávy z komory a z domova]
Hrozbu zdražení energie bude āešit krizový štáb
P
rezident Hospodářské komory České
republiky Petr Kužel sezval začátkem září
zástupce podnikatelů, státní správy a samosprávy (mimo HK ČR se zúčastnili SP ČR, KZPS,
ČEZ Distribuce, MPO, SEVEN, ERÚ, SPV), aby
společně našli řešení, jak docílit nesklapnutí
solární pasti.
Účastníci společně konstatovali, že zákon o podpoře alternativních zdrojů energie je koncipován
velmi špatně a může mít fatální dopady na konkurenceschopnost českých podnikatelů, a tím pádem
bude mít i dopad na celé národní hospodářství,
včetně občanů. Podnikatelé jsou informacemi
krátce
oEZ po jednání s HK oR
odpustí jednomÔsíËní platbu
Foto: oEZ
Foto: archiv HK oR
o možném dramatickém nárůstu cen energií velmi
znepokojeni a označují tento stav za alarmující
a naprosto neúnosný. Proto se podnikatelé a ostat-
Menší podniky mohou
získat až pĔl milionu korun
na poradenství
Malé a střední podniky do 250 zaměstnanců působící v Česku mimo území Prahy mohou získat
až půlmilionovou dotaci na odborné konzultace,
které pomohou zdokonalit jejich podnikání.
Nabízí jim to druhá výzva v programu Poradenství, který je součástí Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI). Informovala o tom
agentura CzechInvest. O finanční podporu
mohou firmy žádat od 1. října do ledna příštího
roku. Podniky mohou z programu Poradenství
získat zpět až 50 procent vynaložených nákladů
na služby externích konzultantů pro rozvoj
svého podnikání. Mohou tak dostat od 100 000
do 500 000 korun. Úspěšné projekty si mezi
sebe rozdělí dotaci v souhrnné hodnotě 50 milionů korun. Každý podnik může do nynější
výzvy přihlásit pouze jeden projekt. Podmínky
získání finanční podpory zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu.
Komora proti zmÔnÔ
nemocenského pojištÔní
Prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel se v srpnu dohodl s generálním ředitelem ČEZ Martinem Romanem, že energetická společnost odpustí podnikatelům-maloodběratelům
z oblastí postižených povodněmi jednoměsíční
platbu za elektrickou energii. „Hospodářská komora a společnost ČEZ nejsou lhostejné k tragédii,
která v zaplavených regionech postihla podnikatele,“
komentoval výsledek jednání prezident HK ČR
Petr Kužel.
„Je to v přímém rozporu s předvolebními sliby koaličních stran nezvyšovat daňovou zátěž podnikatelů,“ komentoval v Hospodářských novinách prezident Hospodářské komory České republiky Petr
Kužel navrhovanou změnu plateb nemocenského
pojištění. Dvanáct miliard korun si v příštím roce
vezme vláda od firem změnou plateb nemocenského pojištění. Vyplývá to z návrhu zákona, který
chce prosadit ministr práce Jaromír Drábek kvůli
úsporám v rozpočtu a který podniky považují de
facto za porušení slibu, že neporostou daně.
ní účastníci sešli na pracovním kulatém stole, aby
nepříznivý stav pro vývoj hospodářství odvrátili.
Na jednání vzniklo mnoho variant a návrhů, které
budou velice rychle diskutovány a projednávány.
Varianty jsou z oblasti legislativy, daňové legislativy, technické návrhy a další. Účastníci kulatého
stolu se shodli, že vznikne krizový štáb za účasti
HK ČR, SP ČR, KZPS, ČEZ Distribuce, E-ON
Distribuce, ČEPS, ERÚ, MPO, SVSE, SEVEN, PSP
ČR a Senátu, který tyto návrhy v co nejkratší době
projedná a pokusí se navrhnout řešení, jak se ze
současné tíživé situace pro podnikatele dostat.
Ruší se totiž paragraf, podle kterého se měly příští
rok snížit firmám odvody na nemocenské pojištění
z 2,3 na 1,4 procenta.
PodnikatelĔm z OPPI pĔjde
pāíští rok devÔt miliard
Přes devět miliard korun na pomoc podnikatelům z operačního programu Podnikání a inovace
(OPPI) chce v příštím roce získat z evropských
fondů ministerstvo průmyslu a obchodu. MPO
hodlá do roku 2015 na podporu podnikání vyčerpat celou alokaci 90 miliard korun. Je však potřeba
zefektivnit fungování programu a zkrátit lhůty pro
vyřízení jednotlivých žádostí o 20 procent.
Prezident ruské komory
ocenil nabídku HK oR
Prezident Obchodní a průmyslové komory Ruské
Federace Jevgenij Primakov poděkoval HK ČR
a celé české podnikatelské veřejnosti za připravenost pomoci lidem, kteří se dostali do problémů
následkem požárů v řadě ruských regionů. Konstatoval, že přírodní katastrofa, konkrétně povodně,
se nevyhnula ani některým oblastem Česka a že
také ruská strana je připravena pomoci. „Přátele
poznáš v nesnázích,“ uvedl ve svém dopise Jevgenij
Primakov.
ZmÔny na MPO
Počet náměstků ministra průmyslu a obchodu se
od září sníží ze šesti na pět. Souvisí to s úsporami
v resortu. Sníží se také počet sekcí ministerstva –
místo deseti jich zbude sedm. Sekci podnikání pak
povede nový náměstek ministra Bedřich Danda.
Sekce Evropské unie a sekce zahraničního obcho-
[6] www.komora.cz |
06-09k_kratceD.indd 6
16.9.2010 14:18:28
[zprávy z komory a z domova]
du budou mít stejnou strukturu jako dosud, v čele
obou sekcí budou stát náměstci ministra Martin
Tlapa, respektive Milan Hovorka. Do nově
vzniklé sekce průmyslu a energetiky se sloučí
dosavadní sekce strategie a ekonomiky průmyslu
a sekce energetiky, v jejím čele zůstává dosavadní
náměstek ministra Tomáš Hüner.
SchĔzka prezidenta HK
s ministrem kultury
Prezident Hospodářské komory České republiky
Petr Kužel se v srpnu sešel s ministrem kultury
Jiřím Besserem. Hlavním tématem jejich jednání bylo širší zapojení podnikatelů do podpory
kulturního dědictví i živého umění, a to i formou
mecenášství.
oR je pro firmy zemí
s nižší dañovou jistotou
ZamÔstnávat nelegálnÔ
cizince se nevyplatí
kontrolorů. Na druhou stranu není 45 procent
spokojeno s délkou daňové kontroly.
CzechInvest chce odvézt
na stáž do USA další firmy
Vládní agentura CzechInvest chce na začátku
příštího roku umožnit dalším českým rozvíjejícím se technologickým firmám tříměsíční stáž
v americkém Silicon Valley. Bezplatnou stáž letos
již absolvovaly tři firmy. Z pilotního technologického projektu (CzechAccelerator) se vrátily
tuzemské společnosti BoldBrick, Cognitive
Security a Imagemetry. Do CzechAcceleratoru
se mohou přihlásit malé a střední podniky či
začínající firmy působící v oblasti informačních
a komunikačních technologií, biotechnologií,
environmentálních technologií nebo mikroelektroniky, které hledají partnera pro podnikání,
kapitál pro svůj další rozvoj nebo nové trhy.
Zájemci o účast se mohou hlásit na CzechInvestu
do konce září.
Téměř dvě třetiny velkých firem působících
v ČR vnímají daňovou jistotu v Česku jako nižší
než v jiných vyspělých státech, jako je například Německo nebo Velká Británie. Vyplývá to
z průzkumu poradenské společnosti Deloitte.
Nejistotu u firem vyvolávají především časté
změny zákonů, pravidel nebo veřejných pokynů
finančních úřadů. Dvě pětiny firem pro zlepšení
jistoty požadují stabilitu právních norem a předpisů. Dalších téměř 30 procent dotázaných by
uvítalo povinnost finančních úřadů zodpovědět
v krátké lhůtě dotaz daňového poplatníka. Konzultace chystaných změn s podniky by přivítalo
11 procent dotázaných.
Téměř 80 procent firem je pak podle průzkumu
spokojeno s postupem a chováním daňových
Na zaměstnavatele čeká od ledna příštího roku
nová povinnost. Každý měsíc by měli finančnímu
úřadu posílat hlášení o sražených a odvedených
zálohách na daň z příjmů svých zaměstnanců.
Dosud tak museli činit jen jednou ročně. Vyplývá
to z návrhu, který podle serveru Aktuálně.cz
vládě poslalo ministerstvo financí. Na kritice nové
povinnosti se přitom vzácně shodnou podnikatelé s odboráři. Podle Hospodářské komory tím
zaměstnavatelům jednoznačně přibude administrativa, a to v době, kdy vláda naopak firmám
slibuje další snížení přebytečné byrokratické
zátěže.
Skupina
pro maximalizaci dotací
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vytvořilo odbornou skupinu, která má pomoci získat
Česku v období po roce 2013 co nejvíce peněz
z evropských fondů. Mezi experty jsou ve skupině například ekonomové Luděk Niedermayer, Michal Mejstřík, Petr Zahradník a Aleš
Michl nebo bývalý český eurokomisař Pavel
Telička. V současném programovém období
2007 – 2013 může Česko získat z Bruselu až
26,7 miliardy eur.
Stát chce posílit vliv
v komorách architektĔ
a inženýrĔ
Stát připravuje posílení svého dohledu nad
Českou komorou architektů (ČKA) a Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě (ČKAIT). Na ministerstvu
pro místní rozvoj (MMR) se už připravuje
novela příslušného zákona. Komory udělují
oprávnění k výkonu povolání projektantů a stavbyvedoucích.
VÔtšina oechĔ hodnotí
ekonomickou situaci negativnÔ
Foto: forestpath/istockphoto.com
Foto: malerapaso/istockphoto.com
Návrh nové povinnosti:
mÔsíËní hlášení o daních
Firmám se už podle vlády nesmí vyplatit nelegálně zaměstnávat cizince. Když na to stát přijde, jejich vyhoštění z Česka zaplatí firma, která cizince
zaměstnala. Počítá s tím změna zákona o pobytu
cizinců, kterou podpořila vláda. Naopak vzdělané cizince, kteří by se v zemi chtěli usadit, mají
přilákat takzvané modré karty. Firmy také podle
vládního návrhu budou muset uhradit náklady
spojené se zdravotní péčí o cizince, kterého
propustily před skončením platnosti pracovního
povolení. Omezit nelegální zaměstnávání cizinců
i tlakem na firmy je podle ministra práce Jaromíra Drábka správný postup.
Více než 60 procent Čechů hodnotí tuzemskou
ekonomickou situaci negativně. Podle 46 procent obyvatel ČR je špatná a podle 18 procent
velmi špatná. Ještě hůř vidí stav hospodářství občané Maďarska, téměř tři čtvrtiny jich
označují nynější situaci za špatnou či dokonce
velmi špatnou. Naopak nejméně kritický pohled
na vlastní ekonomiku mají Poláci, nepříznivě ji
hodnotí ve zhruba čtvrtině případů. Vyplývá to
ze zprávy Centra pro výzkum veřejného mínění
(CVVM).
| www.komora.cz [7]
06-09k_kratceD.indd 7
16.9.2010 13:27:59
[zprávy z komory a z domova]
Petr Kužel diskutoval s podnikateli
poškozenými povodnÔmi
Foto: archiv
Prezident Hospodářské komory
České republiky Petr Kužel, předseda KHK Liberec Vladimír Opatrný
a starosta Frýdlantu Dan Ramzer
diskutovali v srpnu na frýdlantské
radnici s podnikateli poškozenými
nedávnými bleskovými povodněmi
o již dojednaných a také budoucích
formách pomoci. Prezident HK je
informoval mimo jiné o učiněných
krocích, které po jeho dohodě
s ministrem průmyslu a obchodu
VýbÔr mýta za osm
mÔsícĔ stoupl
Foto: ollo/istockphoto.com
korun, o 15 procent meziročně více. Za nárůstem
stojí především letošní únorové rozšíření povinnosti platit mýto i pro vozy od 3,5 tuny. Platby
od vozů o hmotnosti mezi 3,5 a 12 tunami tvořily
zhruba desetinu vybraného mýta.
Na 85 procent zamÔstnancĔ
pāišlo o nÔjaký benefit
Celkem 85 procent zaměstnanců přišlo v posledních 12 měsících o některý z benefitů. Nejčastěji
firmy lidem krátily třinácté platy a pravidelné
bonusy, a to u zhruba dvou pětin pracovníků,
nejméně se zaměstnancům krátily příspěvky
Ministerstvo financí opět předkládá novelu loterijního zákona, kterou v červnu vetoval Václav
Klaus. Předloha má obcím umožnit, aby mohly
Martinem Kocourkem povedou
k rychlému zařazení postižených
severočeských okresů na seznam
Českomoravské záruční a rozvojové banky, aby podnikatelé mohli
žádat o úvěrové garance v rámci
programu Záruka. Uvedl, že ministr
přislíbil doplnit finanční prostředky
programu minimálně o 50 milionů
korun, tedy o stejný objem jako
v případě zaplavených oblastí Moravskoslezského kraje.
na stravování, konkrétně v šesti procentech
případů. Ukázal to průzkum pracovního portálu
OnlinePráce, kterého se na přelomu července
a srpna zúčastnilo 1068 návštěvníků portálu.
K dalším nejčastěji rušeným benefitům patří
využívání služebního auta pro soukromé účely
(15 procent), týden dovolené navíc (13 procent)
a firemní jazykové kurzy (12 procent).
Z porovnání s jednou z předchozích anket
vyplývá, že firmy krátily takové výhody, které by
lidé výměnou za zachování svého pracovního
místa oželeli nejsnadněji. Nejméně respondentů
by se podle ní bylo ochotno vzdát firemních
jazykových kurzů, příspěvku na stravování nebo
stravenek a týdne dovolené navíc. To přímo
koresponduje s výsledky poslední ankety, podle
které právě o tyto tři druhy benefitů reálně přišlo
nejméně respondentů.
Silniční dopravci na mýtném od ledna do srpna
zaplatili 4,2 miliardy korun, což je o 16 procent
více než loni. V srpnu stát vybral 535 milionů
Novela loterijního zákona
RozpoËet fondu dopravy
klesne o tāetinu
Rozpočet fondu dopravy se příští rok sníží
o třetinu, na 62 miliard Kč. Provozní výdaje ministerstva dopravy pak poklesnou o půl miliardy
na 2,5 miliardy Kč. Vyplývá to z návrhu státního
rozpočtu na příští rok. Rozpočet fondu získá
z národních zdrojů asi 33 miliard korun, 18 miliard z fondů EU a 11 miliard Kč z úvěrů od Evropské investiční banky. Letos fond hospodaří
s plánovanými výdaji okolo 96 miliard. V resortu
dopravy chybějí finance kvůli škrtům v rozpočtu
už letos. Proto ministr dopravy Vít Bárta rozhodl
o zastavení všech 31 velkých železničních staveb
a 12 silničních staveb a začal jednat se stavebními
firmami o slevách. Celkový rozpočet ministerstva dopravy na příští rok poč ítá s příjmy
21,95 miliardy Kč proti letošním 31 miliardám
a výdaji 43,3 miliardy Kč.
regulovat i druhy hazardu, na které se dosud jejich obecně závazné vyhlášky vztahovat nemohly.
Podle současné právní úpravy mají totiž obce
možnost regulovat pouze provozování výherních
hracích přístrojů.
Nový NERV
Vláda svým usnesením podruhé jmenovala
celkem patnáct členů Národní ekonomické
rady vlády NERV. Jsou v ní Vladimír Bezděk,
Vladimír Dlouhý, Eduard Janota, Pavel Kohout,
Pavel Kysilka, Lubomír Lízal, Michal Mejstřík,
Daniel Münich, Jan Procházka, Jiří Rusnok,
Tomáš Sedláček, Jiří Schwarz, Jiří Weigl, Petr
Zahradník, Miroslav Zámečník.
Jankovský nevyluËuje snížení
poËtu stavebních úāadĔ
Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský
(VV) nevylučuje, že počet stavebních úřadů se
může v budoucnosti zmenšit. Plánovaný návrh
velké novely stavebního zákona možná změní
i povolování takzvaných liniových staveb, tedy
hlavně silnic a železnic. Namísto řady povolení
jim bude moci v případě přijetí této novele
stačit už jen jedno. Nyní je v Česku přibližně
700 stavebních úřadů. Snížení jejich počtu musí
podle ministra předcházet diskuse v koalici
a s kraji.
DvÔ pÔtiny zamÔstnancĔ
našly lásku na pracovišti
Na 39 procent zaměstnanců už někdy v životě
našlo lásku na pracovišti, naopak třetině Čechů
se seznámení s partnerem v zaměstnání dosud
nepřihodilo. Další více než čtvrtina lidí se v práci
zásadně neseznamuje. Vyplývá to z letního průzkumu pracovního portálu Jobs.cz.
[8] www.komora.cz |
06-09k_kratceD.indd 8
16.9.2010 13:28:08
[zprávy z komory a z domova]
Prodej aut v oR v srpnu klesl
Prodej osobních automobilů v Česku klesl v srpnu
o 0,7 procenta. Zaregistrováno bylo 12 088 nových
osobních aut. Za osm měsíců do konce srpna se
ale prodej zvýšil o 6,6 procenta, registraci získalo
celkem 112 502 nových vozů.
Telegraficky
» Stavební výroba oR v Ëervenci klesla
meziroËnÔ o 4,5 %.
» Maloobchodní tržby oR se snížily
V oesku roste poptávka
po elektronických knihách
v Ëervenci meziroËnÔ o 4 %.
» ZahraniËní obchod skonËil v Ëervenci
Foto: archiv
bude tento počet zvyšovat, protože cenový vývoj
tlačí výrobce k prodeji přístrojů od 130 dolarů,“
sdělil Petr Mareš z portálu eReading, který nabízí
ke stažení několik desítek elektronických knih
a jejich počet hodlá zvyšovat. Zhruba polovina ze
stovky nejvýznamnějších českých nakladatelství
se podle něj už rozhodla knihy do elektronické podoby převádět anebo s touto variantou
do budoucna počítá, protože je to perspektivní
byznys. Mareš upozornil, že velikost tuzemského
trhu s knihami se podle údajů Českého statistického úřadu odhaduje na minimálně 4,5 miliardy
korun, ačkoliv knihkupci sami prezentují i čísla
dvojnásobně vyšší.
Evropským mÔstem kultury
roku 2015 bude za oR Plzeñ
Evropským hlavním městem kultury pro rok
2015 se za Českou republiku stane Plzeň. Rozhodla o tom v Praze 8. září mezinárodní porota.
Novinářům verdikt oznámil její předseda Robert
Scott. Druhým kandidátem byla Ostrava. Hlasování bylo velmi těsné, pro Plzeň zvedlo ruku
šest z 11 porotců. Plzeň bude evropskou kulturu
v roce 2015 reprezentovat spolu s belgickým
Monsem. Po ohlášení výsledků zavládl v sále
pāebytkem 6,3 mld. KË, což je
meziroËnÔ o 5,4 mld. KË ménÔ. Vývoz
vzrostl o 16 % a dovoz o 20,5 %.
Foto: archiv
V Česku roste poptávka po elektronických knihách, které u některých velkých prodejců ve Spojených státech již předstihly klasickou pevnou
vazbu. Odborníci odhadují, že v České republice
bylo prodáno už několik desítek tisíc čteček
elektronických knih a kvůli rostoucí poptávce se
rychle zvyšuje i nabídka knižních titulů v elektronické podobě. Tuzemskému trhu ovšem stále dominují papírové knihy. „Podle informací jednoho
z českých dodavatelů, obchodního domu Alza.cz,
je mezi českými uživateli z tohoto zdroje přes
12 000 čteček. Jejich celkový počet odhadujeme
mezi 20 000 až 40 000 a předpokládáme, že se
s vývojem na zahraničním a potažmo našem trhu
ministerstva kultury ohromný jásot Plzeňanů
a jejich fanoušků, bylo vidět dokonce slzy štěstí.
Zklamání naopak nezastíral ostravský tým.
Vítězné město musí připravit na rok 2015 bohatý
kulturní program. Obě města si při své propagaci
naplánovala i výstavbu nových kulturních center.
Vedení obou měst také slíbilo, že se projekty
budou snažit zrealizovat bez ohledu na to, jestli
titul získají nebo ne. Plzeň chce postavit například nové divadlo a sportovně-kulturní centrum
ve Štruncových sadech. Ostrava připravuje společensko-kulturní klastr na Černé louce, kde má
vzniknout koncertní síň, galerie nebo hudební
pavilon. Titul je nejen prestižní záležitostí pro
město, ale znamená také příslib finanční podpory
od státu a Evropské unie na investice do kulturních projektů. Plzeň bude mít nárok na cenu
ve výši zhruba 1,5 milionu eur (asi 37 milionů
korun). Částka bude městu poskytnuta podle
pravidel projektu krátce před začátkem akce, tedy
na konci roku 2014 za předpokladu, že dodrží
závazky přijaté v době rozhodování.
Srpen byl nejhorším mÔsícem
v historii osobních bankrotĔ
Za letošní srpen bylo vyhlášeno 561 osobních
bankrotů, což je u nás vůbec nejvíce v historii. Je
to zároveň o 29 více než v červenci a více než dvojnásobek počtu osobních bankrotů za srpen 2009.
Vyplývá to z nejnovější analýzy, kterou poskytla
společnost CCB – Czech Credit Bureau. Loni bylo
v průměru za jeden měsíc vyhlášeno 210 osobních
bankrotů, v letošním roce to je zatím 472. V důsledku toho dosáhl počet vyhlášených bankrotů
v letošním roce 150 procent stavu za celý loňský
rok. Od ledna 2008 bylo vyhlášeno 7019 osobních
bankrotů – z toho 3778, tedy více než polovina,
v letošním roce.
» PrĔmyslová výroba oR v Ëervenci
meziroËnÔ zpomalila rĔst na 5,3 %.
» PrĔmÔrná mzda v oR ve druhém
Ëtvrtletí vzrostla meziroËnÔ o 2,4 %
na 23 513 KË.
» Schodek státního rozpoËtu ke konci
srpna stoupl na 79 mld. KË
z Ëervencových 69 mld. KË.
» Investice, které oR za pololetí získala
pāes CzechInvest, letos klesly na
7 mld. KË z loñských 10,5 mld.
» oeské dráhy hospodaāily v pololetí se
ziskem 21 mil. KË, což je oproti loñsku
zlepšení o 78 mil. KË.
» PovodnÔ bÔhem dvou srpnových
víkendĔ zpĔsobily na vodních tocích
a dalším majetku ve správÔ LesĔ oR
škody za více než 350 mil. KË.
» Výkon Ëeské ekonomiky ve druhém
Ëtvrtletí meziroËnÔ vzrostl o 2,2 %.
» Za posledního pĔl roku vzrostl poËet
transakcí držitelĔ kreditních karet, kteāí
využívají služby Cash Back, tedy výbÔru
hotovosti na pokladnách v obchodech.
V roce 2009 uskuteËnili držitelé
kreditních karet vydaných spoleËností
Cetelem v prĔmÔru okolo 30 transakcí
mÔsíËnÔ. V letošním roce jejich poËet
vzrostl o více než 150 %.
» Internetové servery zapojené do projektu
NetMonitor v Ëervenci navštívilo
5,08 milionu uživatelĔ z oR. Uživatelé
v prĔmÔru strávili surfováním 24 hodin
a 53 minut. Statistiky návštÔvnosti
dosáhly prozatím letošního minima.
» Spotāebitelské ceny v oesku v srpnu
stejnÔ jako v Ëervenci vzrostly meziroËnÔ
o 1,9 %. MezimÔsíËnÔ hladina
spotāebitelských cen letos poprvé klesla,
v srpnu se proti Ëervenci snížila o 0,3 %.
[ŠTEFAN WEBER,
OddÔlení komunikace a PR HK oR a oTK]
| www.komora.cz [9]
06-09k_kratceD.indd 9
16.9.2010 13:28:19
J
Foto: Martin Kováā
ak postihla doznívající recese trh s novým
bydlením a jakým smÔrem se nová bytová
výstavba vydává v moravské metropoli,
druhém nejvÔtším realitním trhu v oeské
republice?
Pokles koupěschopné poptávky se nemohl
vyhnout ani nám. Ovšem s menším dopadem
ve srovnání s hlavním městem, přirozeným tržním lídrem. Jestliže v Praze zůstávají neprodány
tisíce nových bytů, pak v Brně to mohou být
maximálně stovky. A není to dáno jen řádovým
rozdílem velikosti trhu. Regionální developeři
prostě včas zatáhli za záchrannou brzdu. Přibrzdili novou bytovou výstavbu, etapizovali projekty,
některé zmrazili, jiné odložili. Proto jsme také
zaznamenali nižší dopad do realizačních cen,
nižší slevy u doprodejů. Paradoxně tak vzhledem
k nízké rozestavěnosti může dojít dokonce k tlaku
na růst cen v okamžiku masivnějšího oživení
koupěschopné poptávky, protože nebude k dispozici adekvátní pohotová nabídka.
S Jiāím Fajkusem
Takže Jihomoravský kraj zĔstal v oblasti nové
bytové výstavby ušetāen dopadĔ krize?
Pozor, jižní Morava není jenom Brno! Menší města
a mikroregiony, především na jih od Brna, Hodonínsko, Břeclavsko, Mikulovsko atd., byly krizí,
nezaměstnaností, poklesem příjmů, postiženy
podstatně více. Tam je situace v neprodaných bytech horší, i když i výstavba byla logicky mnohem
menší. Myslím, že toto schéma, vztah krajského
města a zbytku regionu, je obecně platné i pro
sever Moravy, Vysočinu a české kraje. Ale u nás je
asi nejmarkantnější.
Jaké „pouËení z krizového vývoje“ tedy
v bytových projektech pāijmete?
Nový, postkrizový, rezidenční development musí
od kvantity přejít ke kvalitě! Jsem přesvědčen,
že tohle platí obecně, celoplošně. Poptávka je
daleko sofistikovanější, poučenější a náročnější
než v době „hladu“ po nedostatkové komoditě,
O novém rezidenËním developmentu
REAL SPEKTRUM, jedna z nejstarších a nejznámÔjších tuzemských
realitních znaËek, vzešla pāed dvÔma desítkami let z Brna. S Jiāím
Fajkusem, místopāedsedou pāedstavenstva REAL SPEKTRUM GROUP,
jsme hovoāili o trendech v rezidenËním segmentu realitního trhu právÔ
na jihu Moravy.
[RENÉ BÁRTEK]
jakým bylo nové bydlení před nafouknutím
realitní a developerské bubliny. Od „masové“
výstavby s uniformním vzhledem a průměrnými
standardy je nezbytně nutné přejít ke komornějším, individualizovaným projektům s originálním charakterem. Daleko vyšší nároky budou
kladeny na lokalitu, „dobrou adresu“, infrastrukturu dopravní, sociální i kulturní, kvalitu
architektury, stavebních materiálů a technologií
i řemeslného zpracování…
[10] www.komora.cz |
10_12k_real.indd 10
15.9.2010 17:15:53
Moje podnikání [rozhovor mÔsíce]
Není to ale pouze jedna strana mince,
kvalita nabídky?
Přesně. Toto je jenom podmínka nutná pro další
rozvoj nové bytové výstavby, nikoliv však postačující.
Musíme celý marketing otočit z pohledu poptávky,
uživatele, dlouhodobé udržitelnosti účelu projektu,
tedy kvalitního, ekonomického a ekologického bydlení. V praxi se nám velmi osvědčila interakce developera, architekta a prodejce, realitního poradce, již při
přípravě projektu. Velikosti, dispozice i cenotvorba
jednotlivých bytových jednotek musí být projektovány se znalostí trhu a nazírány jediným prizmatem,
prizmatem prodejnosti. Tam, kde jsme jako realitní
makléři „byli při tom“ hned od počátku, tam nebyl
problém s realizací. A to ještě není vše. Do budoucna
musí být apriorní součástí projektové přípravy také
facility manager z hlediska budoucí správy budov,
provozních režimů, energetické náročnosti a celkové
efektivity provozu.
Dobāe, ale jaký zbývá potenciál další bytové
výstavby, existuje vĔbec?
Můžeme jej nalézt například ve srovnání standardů
bydlení u nás a ve vyspělé Evropě. Můžeme poměřovat
obytnou plochu na hlavu, bytovou dispozici s počty
ložnic na domácnost, technický stav a vybavenost bytů,
celkový životní komfort. Z tohoto pohledu je náš bytový trh stále ještě o starých bytech, pohříchu především
panelových, sídlištních, podinvestovaných, zastaralých.
Nová bytová výstavba představuje pořád jen vrcholek
ledovce, třešničku na dortu.
Takže podle vás je u nás nových bytĔ stále málo?
Náš bytový fond svou velikostí, téměř jeden byt na dvě
hlavy, představuje evropský průměr. Ale je velmi
zastaralý. A jeho amortizace, především u panelových
sídlišť, roste rychleji než jeho obnova novou výstavbou.
Zda je u nás bytů dostatek, to se dozvíme až po úplném
dokončení deregulace nájemného. Jisté však je, že u nás
téměř zcela chybějí celé bytové segmenty – od kvalitního seniorského bydlení až po nové nájemní bydlení.
A proË se u nás nestaví tāeba
právÔ nové nájemní byty?
Protože v době boomu developeři prodali vše, co
postavili. Proč by tedy měli nové byty dlouhodobě
držet a pronajímat? Navíc to ani není jejich parketa.
Tady musí nastoupit institucionální investor, penzijní
fond, investiční banka, který od developera postavený
a pronajatý rezidenční projekt koupí a zařadí do svého
realitního portfolia. V jeho portfoliu nemovitostí pak
takový projekt funguje jako jakási bezpečnostní kotva.
Výnosy z něj jsou sice relativně nízké oproti obchodním, kancelářským nebo skladovým nemovitostem,
ale investice je méně riziková. Když odejde kotevní
nájemník (třeba potravinářský řetězec z nákupního
centra nebo velká firma z administrativní budovy), má
problém celý projekt. Když se ale průběžně vymění
deset patnáct procent partají v nájemním domě, nic
hrozného se neděje. Jde o diverzifikaci rizika. Myslím,
že právě v době zhoršené dostupnosti vlastnického
bydlení je výstavba nového nájemního bydlení zajímavou rozvojovou příležitostí.
MĔžeme si vĔbec dovolit stavÔt a hlavnÔ kupovat
nové byty?
Odpovědí může být opět srovnání, tentokrát průměrného zadlužení našich domácností s evropskými. Tam
prostor existuje. Stejně, jako existuje mezi průměrnou
mzdou a minimálními příjmy požadovanými bankami
pro hypoteční financování nákupu bytu. A i když jsou
banky i nadále opatrné při posuzování bonity žadatele
o úvěr a konzervativní v oceňování úvěrovaných
nemovitostí, úrokové sazby poklesly a dostupnost
hypoték znovu vzrostla.
Ale chceme vĔbec bydlet ve vlastním?
Není naopak trendem životní a pracovní flexibilita,
kterou umožñuje nájemní bydlení?
To je jeden možný pohled. Jiný pohled, podle mne
daleko aktuálnější v dnešní době rozpočtových deficitů
a krizí penzijních systémů, je pohled celoživotního
finančního plánování. Investice do vlastního bydlení
je totiž nejlepším a osvědčeným osobním penzijním plánem. Ve Spojených státech, ve Velké Británii
i v dalších zemích je velmi oblíbeným a užívaným
životním schématem nákup bytu, splácení hypotéky
během aktivního pracovního života a na důchod
snížení životních nákladů v podobě úspory nájemného, případně prodej stávajícího a nákup levnějšího
bydlení s finančním rozdílem jako přilepšením k penzi.
Vlastnické bydlení je bezpečnou investicí, jejíž hodnota v dlouhodobém časovém horizontu roste, a to i bez
ohledu na možné krátkodobé výkyvy cen nemovitostí,
jakými jsme svědky nyní.
A je dnes vhodná doba investovat do bydlení?
Co když ceny pĔjdou ještÔ dolĔ?
Ceny již poklesly. Další plošné zlevňování nelze čekat.
Individuální slevy lze získat jen na úkor kvality bydlení, technického stavu nebo lokality. Čekání na snížení
cen nového, kvalitního bydlení je čekáním na Godota,
který už je dávno mezi námi.
VraĈme se ale zpátky k vám do Brna a na jižní
Moravu. Jaké konkrétní smÔry nové bytové
výstavby si troufnete pāedpovÔdÔt?
Tak začněme třeba studentským bydlením. Brno je
univerzitním městem a teď na podzim, jako každý rok,
hledají byt desítky tisíc mladých lidí. Studentské koleje
praskají ve švech, obrovská poptávka je po nájemním
bydlení, podnájmech, po nějaké střeše nad hlavou.
Tady vidím růstový potenciál pro komerční rezidenční
projekty.
Nebo vezměme naopak podzim života. S postupným bohatnutím společnosti a prodlužováním
průměrného věku poroste skupina bohatých seniorů
a rodičů bohatých dětí. A ti jsou cílovou skupinou pro
Jiāí Fajkus (1962):
» inženýr ekonomie
» 10 let v top managementu
prĔmyslových podnikĔ
» 15 let v realitní branži,
z toho 10 let práce pro
skupinu REAL SPEKTRUM
» místopāedseda
pāedstavenstva,
zodpovÔdný za ekonomiku,
strategii rozvoje a PR
» dlouholeté zkušenosti
s facility managementem
» pravidelnÔ pāednáší
a publikuje v odborném
i bÔžném tisku
» realitní trh popularizuje
v rozhlase i v televizi
REAL SPEKTRUM:
» jedna z nejvÔtších Ëeských
realitních sítí
» 20 let poskytuje kompletní
realitní servis
» landdevelopment
rezidenËních, komerËních
i prĔmyslových nemovitostí
» realitní investice a správa
nemovitostí
» kultivuje realitní trh aktivním
Ëlenstvím v tuzemských
i mezinárodních profesních
organizacích
» pravidelnÔ prezentuje
developerské projekty
a investiËní pāíležitosti
na nejvÔtších
mezinárodních realitních
veletrzích
Poctivý obchod s nemovitostmi
| www.komora.cz [11]
10_12k_real.indd 11
15.9.2010 17:16:04
Moje podnikání [rozhovor mÔsíce]
development kvalitního seniorského bydlení.
A je zde také fenomén takzvaného druhého bydlení, spojený většinou s rekreací, pobytem v přírodě,
sportovními aktivitami. Jako příklad uveďme
projekt „golfového“ bydlení v Jinačovicích, kousek
od Brna i Brněnské přehrady.
Významný rezidenční podíl zahrnuje i výstavba
celé nové městské čtvrti v takzvaném novém jižním centru Brna. Jde o známý ambiciózní projekt
EUROPOINT, jehož nedílnou součástí je i rekonstrukce železničního uzlu Brno (ŽUB). Otázkou
zůstává čas realizace vzhledem k vládním úsporám
v infrastrukturních investicích.
Osobně ještě vidím další, dosud minimálně využívanou příležitost pro rezidenční development
v revitalizacích brownfields, kterých má Brno
požehnaně, a to i v přímé návaznosti na historické
centrum Brna. Věřím, že poptávka po tzv. loftovém
bydlení doputuje ze světa (a dnes již i z Prahy)
i k nám na Moravu.
Mimo Brno, v jihomoravských regionech, očekávám oživení nové bytové výstavby v místech
se silnější ekonomikou, s novými průmyslovými
investicemi na jedné straně a rozvojem turistického ruchu na straně druhé.
Lokality sousedící s Brnem mohou z pohledu nového bydlení těžit z dalšího rozvoje zaměstnanosti
v Brně v podobě výstavby dalších satelitů nové
generace, s vyřešenou infrastrukturou a eliminací
problematiky suburbanizace.
Tím se dostáváme k poslední otázce.
Zatím jsme hovoāili pāedevším o nové bytové
výstavbÔ v bytových domech. Jak to vidíte
s novou výstavbou rodinných domĔ?
Už jsem zmínil problematiku původních satelitů a suburbanizace. Vznik „území nikoho“,
rozvolňování homogenní zástavby, enormní
zátěž dopravní infrastruktury. Chybějící zázemí,
sociální problematika, fenomén „satelitních
vdov“. Tyto chyby jistě nikdo opakovat nechce.
Stejně jako porevoluční architekturu podnikatelského baroka. Přesto oddělit hromadnější
výstavbu rodinných domů od pojmu „satelit“
lze (až na malé výjimky) jen stěží. Navíc Brno
s absolutním nedostatkem stavebních pozemků
v intravilánu a přírodní hradbou severozápadní
podkovy lesnatých vrchů je v podstatě odkázáno
v hromadném developmentu rodinných domů
na rovinatý jih a právě satelitní městečka, šířící se
v soustředných kružnicích kolem Brna. Nedořešená dopravní infrastruktura, velký městský
okruh a rychlostní komunikace tak představuje
a nejspíš ještě nějakou dobu představovat bude
základní a zásadní systémový limit rozvoje nové
výstavby rodinných domů. Zde právě přichází
šance pro jihomoravské regiony, ovšem v dojezdové vzdálenosti od Brna nebo raději s vlastním
generátorem pracovních příležitostí. «
Tip Jiāího Fajkuse
Rezidence s vlastní osobností aneb Když nic není obvyklé
DĔstojnou poctou brnÔnskému
funkcionalismu lze plným právem nazvat
unikátní výstavbu chránÔného bydlení
v duchu architektonického minimalismu,
jejíž výstavbu právÔ dokonËuje firma
INSECO, a. s., podle projektu Ing. Emila
Slívy v brnÔnských Chrlicích.
klimatizace a āízené vÔtrání se zpÔtným
získáváním tepla. Nízkoenergetické standardy
a ekologiËnost doplñuje i hospodaāení s vodou
vËetnÔ oddÔleného využívání vody dešĈové.
LahĔdkou pak je funkËní i estetické „svÔtelné
hospodaāení“, umožñující individuální hru se
svÔtlem v interiéru.
V tÔsném kontaktu s velkomÔstem a pāitom
v zeleném klidu venkova, v rodinné intimitÔ
sdílené malou komunitou a souËasnÔ
Moderní technologie nabízejí prostāednictvím
inteligentní elektroinstalace místní i dálkové
ovládání a kontrolu bytu-domu s regulací
s otevāeným panoramatem jižní Moravy,
takové bydlení nabídne jedineËný rezidenËní
projekt, který celá léta zrál v hlavÔ i v srdci
Ing. Vladimíra Silnici, duchovního otce,
investora i developera v jedné osobÔ.
vytápÔní a klimatizace, ovládáním osvÔtlení
i stínÔní roletami, ale také protipožárním
zabezpeËením Ëi ostrahou domu s ochranou
majetku proti vloupání, a to pāímo z vašeho
poËítaËe nebo dokonce mobilu.
Jde o osm āadových rodinných domĔ, nebo
dvouobjektový komplex osmi bytĔ? Možná
se nejspíše jedná o rodinné byty. Neobvyklé?
V tomto projektu nenajdete obvyklého vĔbec
nic! Vše je zde mimoāádné. Pāedevším
kvalita. A individualita. A také životní styl.
Individuální životní styl podtrhuje vybavení
interiérĔ na klíË, snoubící harmonii
materiálĔ, doplñkĔ, nábytku, osvÔtlení,
textilu a barev, jedineËnost objektu,
jeho architektury, stavebních materiálĔ,
technologií i dokonalého āemeslného
provedení s osobní charakteristikou
a estetickými preferencemi jeho uživatelĔ.
Tāípodlažní dispozice s terasou v každém
podlaží nabízí rafinovanou kombinaci
diskrétního soukromí, sdílené funkËnosti
a volných výhledĔ.
Celý projekt je protkán zelenou technologií.
Teplo (ale v létÔ i vítaný chlad) pāivádí ze zemÔ
geotermální vrt. Teplo i chlad z pāírody doplñují
Tāešinkou na dortu je rekreaËní zahrada
– pāidaná hodnota v cenÔ. NejvÔtším
pāekvapením však nakonec bude samotná
cena, nejlepší dĔkaz toho, že lze stavÔt
efektnÔ i efektivnÔ, ekologicky i ekonomicky. «
[12] www.komora.cz |
10_12k_real.indd 12
15.9.2010 17:16:10
Úvahy o chytřejší planetě. Kapitola 8.
Chytřejší samospráva pro chytřejší planetu
Místní samosprávy i centrální vlády se většinou snaží, aby doprava,
energetika, vodní hospodářství či telekomunikace stimulovaly ekonomiku a fungovaly co nejchytřejším způsobem. To je jistě správná
cesta, ale nabízí se otázka, jestli fungování vlády a samosprávy může
být ještě chytřejší.
Chytřejší vláda řeší víc než pouhou regulaci výsledků ekonomiky a společenských systémů. Je dynamicky propojená s občany, sdruženími a firmami a podporuje rozvoj na všech úrovních. Stále
toho zbývá ještě mnoho ke zlepšení: ministerstva jsou příliš uzavřená,
vyřizování na úřadech vleklá, transparentnost a osobní odpovědnost
nedostatečná. Ale vlády po celém světě vykazují skutečný pokrok.
Chytřejší vláda je taková, ve které spolupracují ministerstva
mezi sebou i s občany. Jednání je transparentnější, odpovědnost
adresnější a správa efektivnější. Poskytuje občanům přístup
k informacím o usneseních, jež mají vliv na jejich životy. Britská společnost Southwest One propojuje okresní zastupitelstvo Somersetu,
obvodní zastupitelstvo Taunton Deane a avonskou a somersetskou
policii. A ve městě Albuquerque v USA zavedli řešení založené
na podnikové inteligenci. Systém informování občanů je nyní efektivnější o 2 000 %.
Chytřejší vláda podporuje hospodářský růst zjednodušením
nutných procesů a požadavků na vykazování údajů. Ví, že tím
ulehčí všem, zejména malým firmám. Například Ministerstvo práce
v Marylandu, jednom ze států USA, umožnilo prodlužování platnosti
živnostenských listů a ověřování jejich platnosti přes internet.
A belgická banka Crossroads Bank for Social Security zautomatizovala 42 služeb pro zaměstnavatele. Odstranila tak 50 druhů formulářů, sloužících jako přehled o sociálním pojištění. Přehledy jsou nyní
v elektronické podobě – jen v roce 2008 jich bylo 23 milionů.
Pro belgické firmy a společnosti to znamená úsporu zhruba
1,7 miliardy eur ročně.
V České republice lze jako příklad efektivního fungování státní správy
uvést tzv. „Automatizovaný daňový informační systém – ADIS“.
Finanční ředitelství s finančními úřady (česká daňová správa) jakožto
organizační složky státu spadající pod Ministerstvo financí České republiky jsou zodpovědné za výběr daní v celé zemi. ADIS zajišťuje
podporu průběhu celého procesu výběru daní, a to od registrace
daňových subjektů přes zpracování daňových přiznání, vyměřovací
řízení a kontroly až po evidenci, účtování a převody vybraných daní
oprávněným příjemcům podle rozpočtového určení daní. Ministerstvo financí také nabízí plně elektronické služby na Daňovém
portálu (podání daňového přiznání i sledování daňového řízení), zefektivňuje komunikaci finančních úřadů mezi sebou a propojuje svou
agendu s ostatními orgány státní správy, jako jsou např. MPSV, MV,
MMR, ČSÚ a další. Významnou součástí Automatizovaného daňového systému je i mezinárodní výměna informací zejména se systémy EU, jako je např. VIES (výměna dat o DPH) či právě do provozu
uváděný systém vracení DPH z jiných států EU (VAT Refund).
V centru činnosti chytřejší samosprávy stojí vždy občan. Progresivní samospráva integruje své služby a umožňuje občanům vyřizovat úřední záležitosti přes internet. Příkladem je australský Centrelink, který pomáhá samosprávě oslovovat občany v souvislosti
s jejich životními událostmi, jako je sňatek, narození dětí a péče
o starší občany.
Budujme chytřejší planetu. Připojte se k nám a nahlédněte, co si
myslí představitelé „chytřejších měst“ o chytré zdravotní péči, dopravě, vodohospodářství, energetice a dalších tématech, která uplatnili
ve vlastní samosprávě, na ibm.com/cz/government
IBM, logo IBM a ibm.com jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti International Business Machines Corporation v USA a dalších zemích. Aktuální seznam ochranných známek IBM
k dispozici na internetu na www.ibm.com/legal/copytrade.shtml, v sekci „Copyright and trademark information“.
13k_ibm.indd 13
15.9.2010 17:16:49
MĔj obor [téma]
Dokladem snížené
poptávky po bytech byl
více než 14procentní
meziroËní pokles
poskytnutých úvÔrĔ
na bydlení.
RezidenËní reality:
nuda v roce 2010
Hlavní propad cen už má rezidenËní trh v oesku nejspíš za sebou. Tolik oËekávané oživení však ještÔ
zdaleka nenastalo. A podle vÔtšiny odborníkĔ nelze zásadní obrat Ëekat ani v nejbližších mÔsících.
„NejpravdÔpodobnÔjší varianta je ta nejnudnÔjší, a sice že se v nejbližší dobÔ nestane nic. Ceny moc klesat
nebudou, protože nabídka bude velmi nízká, ale ani neporostou,“ pāedpovídá āeditel realitní spoleËnosti
Central Europe Holding Jiāí Pácal.
[14] www.komora.cz |
14_16k_tema1.indd 14
17.9.2010 11:23:26
MĔj obor [téma]
nabízet. Poté, co banky ztížily přístup k úvěrům
nejen fyzickým osobám, ale i developerům, se významně utlumila nová výstavba,“ vysvětluje Pácal.
Podle údajů Českého statistického úřadu objem
zahájené výstavby bytů v první polovině roku 2010
poklesl meziročně v průměru o 22,5 procenta.
Výrazněji se snížila výstavba bytů v bytových
domech, a to o 35 procent, výstavba jednotek
v rodinných domech klesla méně, o 13 procent.
Dokladem snížené poptávky pak byl více než
14procentní meziroční pokles poskytnutých úvěrů
na bydlení.
Podle analytiků teď závisí rozhýbání trhu
na hlavně vývoji ekonomiky. „Oživení poptávky
na rezidenčním trhu je závislé na celkovém zlepšení
ekonomické situace v České republice a snížení nezaměstnanosti. Velkou roli hraje i subjektivní pocit, že
kupující uzavírá dobrý obchod,“ říká analytik King
Sturge Ondřej Novotný.
Podobný názor má i Jiří Pácal: „Buď by musely jít
ceny ještě dolů, nebo musíme počkat, až se podaří
znovu nastartovat ekonomiku a lidem poros-
loperských společností i projektů, zejména těch,
které jsou v realizaci a byly zahájeny ještě před
vypuknutím krize,“ uvádí studie. „Mnozí developeři dnes nejsou schopni nabídnout produkt
v potřebné kvalitě, počínaje od vhodných projektů a kvality zpracovatelů až po včasné dodávky
stavebních prací. Často developeři sahají po levných stavebních firmách s malými zkušenostmi
i zárukami,“ pokračuje Trend Report.
Důvodem, proč ani krize nevedla k výraznému
zlepšení kvality bytových projektů, je podle ARTN
to, že nemovitosti si lidé v Česku pořizují zpravidla
pouze jednou či dvakrát za život. „Dobré i špatné
zkušenosti se tak jen málo dále využijí,“ konstatuje
zpráva ARTN.
Propad poptávky po masových projektech na okraji Prahy a rostoucí zájem o bydlení v zavedených
čtvrtích uvnitř měst však nutí developery doplnit
nabídku o menší bytové komplexy s vyšším
standardem v zajímavých lokalitách. Mrtvá
satelitní městečka a hromadná levnější zástavba
bez infrastruktury se podle Trend reportu jeví jako
nenávratná minulost.
22,5 %
o tolik letos klesl objem výstavby bytĔ
„Za normálních okolností by ještě existoval velký
tlak na ceny, a to zejména v Praze. Ale přestalo se
„Současná situace na trhu s byty ukazuje propastné rozdíly mezi kvalitou jednotlivých deve-
Foto: tazon1/istockphoto.com
V letošním prvním pololetí zaznamenaly ceny
bytů v České republice už jen malý pokles v průměru o jedno až dvě procenta. Jak v létě uvedla
ve své analýze poradenská společnost King
Sturge, v Praze dosahuje cena za metr čtvereční
nového bytu v průměru 58 500 korun. U starších
bytů vychází metr čtvereční na zhruba 41 tisíc
korun. Průměrná cena nového bytu v Česku je
34 600 korun za metr čtvereční, staršího bytu pak
24 450 korun.
tou platy a budou mít stabilní pracovní místa,
respektive šanci sehnat si jinou práci.“ Dalším
faktorem jsou demografické změny. „Nastal
úbytek mladých lidí, kteří trh dřív táhli. Navíc se
významně změnilo jejich chování. Před pěti sedmi
lety ještě všichni toužili po pořízení vlastního bytu.
Dnes o to velký zájem nemají. Mají jiný životní
styl a přišli o jistotu pracovního místa,“ doplňuje
Pácal. Z tohoto hlediska je dost zjednodušující
tvrzení, že za propad trhu mohou banky, které
přitvrdily podmínky pro poskytování hypoték
a tím významně srazily počty kupujících.
Ani výrazný převis nabídky nad poptávkou
po novém bydlení ale celkově nepřiměl developery
ke zvýšení kvality jejich projektů a servisu zákazníkům. Podle studie Trend report 2010, kterou
zpracovala Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí
(ARTN), se trh v uplynulých dvou letech dostatečně nepročistil.
Nestaví se
Foto: Ivan Wupi/istockphoto.com
[
Pāi stavbÔ bytového domu by se developeāi mÔli
soudtāedit na dvou a tāípokojové byty
Některé méně atraktivní lokality, které se ještě před
koncem roku 2007 dobře prodávaly, budou muset
developeři přehodnotit. „Budou muset zvážit,
zda je lepší ustoupit a prodat byty za nižší ceny,
anebo projekt držet na stávajících cenách s rizikem
delší doby prodeje,“ upozorňuje studie. Svou roli
v tomto případě mohou sehrát i banky dožadující
| www.komora.cz [15]
14_16k_tema1.indd 15
17.9.2010 11:23:39
MĔj obor [téma]
[
Oživení rezidenËního
trhu je závislé
na celkovém
zlepšení ekonomické
situace a snížení
nezamÔstnanosti.
Foto: shironosov/istockphoto.com
[
V první polovinÔ letošního roku se výstavba bytĔ v bytových domech snížila o 35 procent, výstavba jednotek
v rodinných domech klesla 13 procent.
dnes staví nové byty, zakoupí činžovní dům, který
zmodernizuje a byty pak rozprodá. Byznys se
bude točit spíš kolem renovace starších budov,“
míní Pácal.
Na širší centrum se začíná orientovat například
jeden z lídrů pražského rezidenčního trhu,
firma Central Group, která dosud stavěla hlavně
na okraji metropole. Na Smíchově letos Central
Group koupil za sto milionů korun pozemek pro
bytový komplex Rezidence Park Mrázovka.
[
Foto: klubovy/istockphoto.com
Obchody s pozemky a už pāipravenými rezidenËní
projekty obecnÔ výraznÔ rostou, podle držební
firmy Naxos letos stouply až dvojnásobnÔ.
se splacení úvěrů. Podle ARTN už dnes existují
projekty, kde ceny spadly o více než 30 procent
a jejich doprodej ještě zdaleka nekončí.
Budoucnost
je v renovaci starších domĔ
Mnozí významní rezidenční developeři upravili
své teprve chystané projekty a zařadili do nabídky mnohem víc menších, a tedy levnějších bytů.
Podle Pácala je však takové řešení krátkozraké.
„V budoucnu se s malými byty moc obchodovat
nebude, budou sloužit spíš k nájmu. Pokud bych
dnes rozjížděl stavbu bytového domu, tak bych
se soustředil hlavně na dvou- a třípokojové byty.
Velké možnosti budou také u renovace stávajících
bytových domů. To znamená, že společnost, která
s rezidenčními projekty v Brně, kde působí spíš
menší lokální developeři,“ popisuje Augustýn.
Nicméně i v některých developerských projektech v Jihomoravském kraji zůstává téměř třetina
bytů volných. „Mimo Brno je situace velmi složitá
a v některých dokončených projektech je až 30 procent neprodaných bytů, v Brně to bude do deseti
procent,“ uvedl pro ČTK Marcel Prát ze společnosti Across Reality. Podle obchodního ředitele
společnosti Gaute Dušana Přikryla je situace
podobná jako v Praze, kde podle odhadů zůstává
Mrtvá satelitní mÔsteËka a hromadná levnÔjší
jší
zástavba jsou minulostí.
Obchody s pozemky a už připravenými rezidenční
projekty obecně výrazně rostou, podle dražební
firmy Naxos letos stouply až dvojnásobně. „Zájem
investorů vzrostl zejména na konci jara a na počátku
léta,“ říká její obchodní ředitel Libor Nevšímal.
Na trhu je aktuálně velké množství pozemků, jejichž
původní majitelé přecenili své síly a po vypuknutí
krize nedokážou plnit své závazky vůči bankám.
Podle Naxosu stoupají v poslední době hlavně
obchody s bytovými projekty v Praze. „Ale budeme
ještě potřebovat zhruba půl roku, aby se ceny většiny
projektů dostaly na úroveň, kterou budou investoři
ochotni akceptovat,“ připouští manažer Naxosu
Michal Augustýn.
Regiony pro velké developery
stále nezajímavé
„O mimopražské regiony se velcí investoři prakticky nezajímají. Svým způsobem výjimkou je trh
u některých projektů přibližně pětina bytů volná.
Oficiální statistiky neprodaných nových bytů ale
neexistují.
Jedním z mála letos dokončených projektů
v regionech je Ostravská brána od společnosti
Metrostav Development. Bytový dům v centru
Ostravy měl v červnu obsazeno pouze šest z celkem 37 bytů v cenovém rozpětí od tří do sedmi
milionů korun. Také v Moravskoslezském kraji
zůstávají bez nového majitele stovky dostavěných
bytů. Loni totiž byly dokončeny téměř tři tisíce
bytů z projektů zahájených ještě před vypuknutím krize. Nejen v Moravskoslezském kraji proto
developeři stále vyčkávají se startem dalších
rezidenčních projektů. «
[DENISA NOVOTNÁ,
redaktorka ekonomického deníku E15]
[16] www.komora.cz |
14_16k_tema1.indd 16
15.9.2010 17:22:20
Právo
& nemovitosti
Nemovitosti jsou pāedmÔtem pomÔrnÔ obsáhlé právní úpravy – a není se co
divit, protože se vždy jedná o vÔc zásadní hodnoty. Základem právního vztahu
k nemovitostem je obËanský zákoník, stavební zákon a katastrální zákon. O dalších
právních pāedpisech není možné v omezeném rozsahu tohoto pāíspÔvku hovoāit.
Začít by se nicméně mělo vždy stejně, a to výpisem
z katastru nemovitostí, geometrickým plánem
a platným územním rozhodnutím. To vše je
potřeba z pohledu kupujícího znát na samém
začátku případného procesu nákupu nemovitosti.
U developerských projektů je pak zcela jistě nutné
vědět, jaká entita je nositelem projektu, resp. kdo je,
potažmo kdo bude prodávající a jak banka případně
projekt financuje. Z pohledu kupujícího je ještě
rizikovější kupovat nemovitost od developera, jehož
projekt ještě nestojí. V těchto případech je kvalita
smluvní dokumentace neobyčejně důležitá. Je nutné
většinou počítat s rezervační smlouvou, smlouvou
o smlouvě budoucí a teprve v konečné fázi s vlastní
kupní smlouvou. Často do tohoto procesu mohou
vstoupit banky, a to jak na straně developera – prodávajícího, tak na straně kupujícího typicky v případě financování nákupu pomocí hypotéky. To je pak
ještě potřeba počítat se smlouvou zástavní, případně
i se smlouvou o zřízení věcného břemene. Zkrátka
a dobře jde vždy o proces komplexní a troufám si
říci, že bez odborné právní pomoci obě strany, jak
prodávající, tak kupující velice riskují. U nákupu
již stojících starších nemovitostí platí v zásadě totéž
a je obzvláště potřeba si prověřit i nabývací titul
prodávajícího k nemovitosti, může to mít fatální
vliv na úspěšnost celé transakce.
Naprosto samostatnou kapitolou je pak nabývání
nemovitosti manžely. Ne vždy totiž půjde o nabytí
do společného jmění manželů a komplikací v tomto směru může být celá řada, a to nejen na straně
kupujících. Další složitostí může být nabývání části
nemovitosti nebo celé nemovitosti od spolumajitelů, kteří ji vlastní v podílovém spoluvlastnictví.
To jsou případy, které nejčastěji končí u soudu.
Zde je dobré vědět, že místně příslušný soud, který
bude v případných sporech týkajících se nemovitosti rozhodovat, je vždy soud, v jehož působnosti
se nemovitost nachází, a to bez ohledu na trvalé
bydliště prodávajících nebo kupujících.
Zvláštní poznámku si zaslouží kupní smlouva
na nemovitost, protože od valné většiny jiných
kupních smluv týkajících se movitých věcí, jako je
např. automobil, dochází k přechodu vlastnictví
věci až okamžikem zavkladování kupní smlouvy
v katastru. Tuto podmínku nelze vůlí smluvních
stran měnit a platí vždy, kupní smlouva na nemovitost se stává účinnou až okamžikem jejího
vkladu do katastru nemovitostí, byť s účinky
ke dni podání návrhu na vklad do katastru. Tato
skutečnost je klíčová zejména pro okamžik úhrady
kupní ceny. Vždy doporučuji vázat kupní cenu
nebo alespoň její podstatnou část na okamžik, kdy
katastrální úřad rozhodne o vložení do katastru.
Je tady totiž třetí ve hře a stává se, že katastr může
vklad odmítnout buď pro nedostatky ve smlouvě,
nebo jiné právní překážky, a pokud kupní cena
byla uhrazena předem, je neštěstí většinou na světě. S ohledem na to, že se jedná o velké částky,
které mnohdy představují celoživotní úspory,
případně celoživotní závazky z úvěru nebo půjčky,
to může mít na kupujícího fatální dopad.
Každopádně při každém prodeji nebo nákupu
nemovitosti platí, že připraveným štěstí přeje
a obezřetnosti není nikdy dost. Právní pomoc advokáta nebo notáře by vždy měla být žádána, aby
nemovitostní obchod dopadl dobře pro obě strany.
Odměna za takovou odbornou právní pomoc je
v porovnání s hodnotou transakce a její důležitostí
v zásadě zanedbatelná. «
Chcete na
dovolené
jinou zábavu?
Užijte si ji
a starosti
nechte na nás!
Naši klienti vědí, že
na cestovní pojištění
jsme nejlepší.
Vyzkoušejte nás...
Michal Kroft
Foto: archiv
P
rávo na poli nemovitostí je poměrně konzistentní, a to bez ohledu na to, že jeho poslední
zásadní úprava proběhla v šedesátých letech
minulého století, v rámci tehdy nového občanského zákoníku, který přirozeně za tu dobu k dnešku
prodělal desítky novelizací. Z pohledu rezidenčního bydlení je několik okruhů právní úpravy podle
toho, zda se jedná o koupi nově vybudovaného
bytu nebo domu nebo stávající, starší nemovitosti. Je jasné, že v oblasti nemovitostí se bez
písemných právních úkonů neobejdeme. Vždy je
potřeba přesně vědět a rozlišovat, jaká nemovitost
se kupuje nebo prodává. Je to důležité z hlediska
přístupu a postupu pro přípravu potřebné smluvní
a související právní dokumentace.
Advokát, Managing Partner
NWD Legal
[email protected]
www.evropska.cz
| www.komora.cz [17]
17k_koment.indd 17
15.9.2010 17:23:44
Moje podnikání [internet]
Michal Heisig:
„Naši klienti rostou s námi“
Foto: Seznam.cz
Seznam.cz je pro mnoho lidí synonymem pro internet. Na druhou stranu ne
všichni uživatelé internetu tuší, co všechno nejvÔtší tuzemský portál nabízí. KromÔ
informací a zábavy pomáhá Seznam.cz budovat známost znaËky a získávat
firmám nové zákazníky. „S naším rĔstem rostou i naši klienti. A náš další postup
vzhĔru nastartovala paradoxnÔ ekonomická recese,“ āíká obchodní āeditel portálu
Seznam.cz Michal Heisig.
J
ak si Seznam.cz v souËasné dobÔ coby
lídr na trhu s informacemi a internetovou
reklamou vede?
Daří se nám velmi dobře. V loňském roce, kdy se
na mediálním trhu naplno projevila ekonomická
krize, Seznam.cz jak v rámci internetu, tak i na reklamním trhu posílil svou pozici a podařilo se mu
vyrůst o deset procent. Letošní rok je podle všeho
ještě lepší než ten uplynulý. Úspěšné jsou všechny
čtyři pilíře našeho obchodu – display reklama, firemní databáze, tedy Firmy.cz, oborové služby, jako
jsou Sauto.cz, Sreality.cz nebo Sprace.cz, a poslední
oblastí je prodej technologií, kam spadá třeba Sklik.
Už v současné době máme lepší výsledky než loni
a nejlepší měsíce jsou teprve před námi.
V souvislosti s hospodáāskou recesí poklesl
i objem penÔz smÔāující do reklamy. Internet
coby reklamní médium odolal. Jak si to
vysvÔtlujete?
Také na internetu lze vysledovat určité trendy,
které souvisejí s investicemi do reklamních kampaní. Pokud klesají investice do reklamy, jsou data
mnohem zajímavější. Internet má tu výhodu, že
je schopen vám přesně odpovědět na otázku, jak
vaše reklama reálně funguje. Můžete se například
dozvědět, kolik vás stojí jedna návštěva přivedená
na vaše stránky, můžete si také změřit, kolik návštěv na stránkách potřebujete, abyste udělal jednu
objednávku. Firmy většinou znají průměrnou výši
jedné objednávky, ve spojení s internetem lze pak
snadno vypočítat konverze. Když někde na internetu zobrazím banner, vím, kolik mě to stálo
a kolik za to od zákazníků dostanu. To většina
ostatních médií nenabízí. My samozřejmě tyto
služby poskytujeme i našim klientům. Za přibližně
deset let, co se internetové reklamě věnujeme,
máme mnoho cenných zkušeností, které si nenecháváme pro sebe. Máme zkušenosti s kampaněmi
Reklama na portálu
Seznam.cz
Zápis na Firmy.cz
Zápisy v katalogu Firmy.cz, možnost
výbÔru nÔkolika cenových programĔ
a zpĔsobĔ prezentace vaší spoleËnosti.
Sklik – reklama ve vyhledávání
Sklik (PPC) je reklamní program
umožñující zobrazování cílených
textových inzerátĔ ve vyhledávání nebo
zpravodajských serverech.
Bannerová a videoreklama
Pāedevším velké grafické reklamy, které
jsou vhodné k posílení povÔdomosti
o znaËce.
Direct maily, PR Ëlánky, soutÔže atd.
z různých oborů a zpětnou vazbu od našich klientů, dokážeme tudíž poradit, co v jakém odvětví
funguje a čemu se naopak raději vyhnout.
Internetová reklama má mnoho podob.
Jakou formu prezentace považujete
za nejefektivnÔjší?
Důležité je si hned zpočátku ujasnit, pro koho
má být reklama nejefektivnější. Záleží na mnoha
faktorech, které se týkají přímo firmy – jak je
velká, v jakém odvětví a regionu působí – a zároveň znalosti jejich zákazníka. Kdybychom se nad
efektivitou měli zamýšlet obecně, základní prezentace by měla být ve firemním katalogu Firmy.
cz, kde je několik stovek tisíc firem z celé České
republiky. Některé firmy jsou více vidět, protože
využívají placených produktů, kde se cena pohybuje od 7000 korun ročně. Když už se o mé firmě ví,
přichází druhá fáze, kterou je PPC reklama, kde se
platí za proklik na stránky klienta. Cena jednoho
prokliku je od dvaceti haléřů a inzerce může běžet
jednak ve vyhledávání Seznam.cz nebo i v kontextu konkrétního článku. Tato prezentace je zajímavá
i pro malou nebo středně velkou firmu. Pokud
chce společnost prezentovat svou značku nebo
nabídku na celostátní úrovni, je potřeba uvažovat
o brandové neboli display reklamě, která zahrnuje
velké reklamní formáty, které zobrazujeme tak,
abychom vyšli vstříc cílům klienta.
Spousta firem chce své reklamní sdÔlení cílit
na konkrétní region Ëi uživatele. Dokážete
reklamní kampañ naplánovat pāesnÔ podle
požadavkĔ klienta?
Samozřejmě. Naše síla a v důsledku i efektivita naší
reklamy spočívá ve vysokém počtu uživatelů. Regionální cílení je možné nastavit společně s naším obchodníkem ve firemním seznamu Firmy.cz. Velmi
přesné regionální cílení již od tohoto týdne umožňuje Sklik, kde si klient přímo určí, při vyhledávání
jakých slov se jeho inzerát zobrazí, oslovit konkrétní
region dokážeme i pomocí display reklamy.
Chystáte nÔjakou novinku ve vašich službách?
Nemůžeme si dovolit nepřicházet s novinkami.
Kdybychom nabízeli pořád totéž, konkurence nás
předběhne. Jelikož jsme na českém trhu největší,
musíme nutně přinášet co nejvíc novinek. Nové je
již zmiňované regionální cílení Skliku, chystáme vylepšení na Zbozi.cz, portál s nabídkami
všech cestovních kanceláří Sdovolena.cz, aby si
člověk, který chce jet na dovolenou, mohl vybírat
na jednom místě a od nás pak šel přímo na stránky konkrétní cestovní kanceláře. Být službami
technologicky co nejdál je naším cílem, jenom tak
s námi naši zákazníci budou pokračovat. «
[KATE¢INA BÁRTOVÁ]
[18] www.komora.cz |
18k_sreality.indd 18
15.9.2010 17:26:38
NAJDĚTE SI LEPŠÍ SOUSEDY
NA WWW.SREALITY.CZ
Největší realitní server v ČR, součást portálu Seznam.cz.
Nyní v nové verzi. Jděte tam, kde mají na výběr.
19k_sreality.indd 19
15.9.2010 17:24:23
Moje podnikání [ptáme se ministrĔ]
Tāi ministāi pāedstavují
v rozhovorech priority svých resortĔ
MÔsíËník Komora.cz odstartoval v tomto Ëísle seriál rozhovorĔ s ministry nové vlády
„rozpoËtové odpovÔdnosti“. Hospodáāská komora oeské republiky je pāesvÔdËena
o tom, že je užiteËné požádat ministry o odpovÔdi na otázky, které podnikatele
eminentnÔ zajímají, a na druhé stranÔ se nechat informovat o aktuálních
ministerských prioritách.
V
neposlední řadě skýtají interview možnost
konfrontovat kroky politických špiček
s plněním jejich slibů, které daly představitelům byznysu v rámci předvolebních kulatých stolů
k ekonomickým částem programů nejvýznamnějších stran. Tato diskusní fóra zorganizovala HK
ČR letos na jaře.
V každém čísle Komory.cz dostanou prostor vždy
šéfové tří úřadů. Hospodářská komora pak vedle
každého rozhovoru ve stručnosti představí své
resortní záměry. Jako první byli osloveni ministr
práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, ministr
průmyslu a obchodu Martin Kocourek a ministr
zemědělství Ivan Fuksa.
Připomeňme, že mezi prioritami nového kabinetu je reforma veřejných financí, důchodového
systému, terciárního vzdělávání a modernizace
zdravotnictví. A také snížení korupce a větší transparentnost veřejných zakázek.
Co se týká podnikání, shoduje se vládnoucí koalice
na tom, že je nutné umožnit navrácení DPH firmám, které za své služby nedostaly zaplaceno, a že
veřejný sektor by měl hradit zakázky do 30 dnů.
Oba body byly přímo iniciovány HK ČR. Kabinet
Foto: archiv
chce také zrovnoprávnit státní podporu pro zahraniční a domácí investory a omezit administrativní
zátěž podnikatelů. I toto jsou dlouhodobé priority
Hospodářské komory.
Zpružněna má být pracovněprávní legislativa: více
prostoru mají dostat krátkodobé smlouvy, zvednut
má být limit pro práci na dohodu, má se prodloužit dnešní tříměsíční zkušební doba a naopak ztlumit vyplácení odstupného. Rovněž se má zpřísnit
vyplácení dávek v nezaměstnanosti. Přitom stát
chce přednostně podporovat ty uchazeče o práci,
kteří se sami pokusí podnikat.
Hospodářská komora bude usilovat o to, aby se
co nejvíce „propodnikatelských“ návrhů podařilo
nové vládě prosadit. «
[ŠTEFAN WEBER, OddÔlení komunikace a PR HK oR]
3M solární a
bezpečnostní
okenní fólie.
Snížení
na klimatizaci a
nákladů
zvýšení pohodlí.
3M solární fólie poskytují ochranu před teplem, odráží až 59% dopadající energie
a 99% UV záření. 3M bezpečnostní fólie snižují riziko vniknutí do budovy.
Více informací naleznete na www.3m.cz. Volejte 261 380 111 nebo pište na [email protected]
[20] www.komora.cz |
20k_uvod.indd 20
15.9.2010 17:28:37
Moje podnikání [ptáme se ministrĔ]
Martin Kocourek:
RoËnÔ zrušíme tāicet administrativních omezení
1.
Jaké byly vaše první kroky v úāadu
ministra, respektive po schválení
programového prohlášení vlády?
Prioritou byla příprava státního rozpočtu. Vzhledem k harmonogramu jeho schvalování to bylo
opravdu zásadní. Vláda rozpočtové odpovědnosti
musí mít svůj základní kámen v podobě úspor
ve státních příjmech a výdajích. To se zatím daří,
i když vždy může být výsledek lepší. Druhým
klíčovým momentem byla analýza struktury
ministerstva. Tu jsem změnil tak, aby fungování
úřadu bylo efektivnější a připravené na škrty, které
očekáváme. Snížil se počet jednotlivých sekcí
i počet náměstků.
Jednou z vašich priorit je rozvoj
podnikání. oeho konkrétnÔ chcete
v této oblasti dosáhnout?
V této oblasti budeme i nadále pokračovat ve snižování administrativní zátěže, protože její omezení
ulehčí všem podnikatelům stejně. Náklady, které
plynou z různých vyhlášek a nařízení, jsou jak
na straně státu, tak na straně podnikatelů. Úspora
tedy bude dvojnásobná. Každý rok plánujeme zrušit třicet zbytečných administrativních omezení.
Obecně může vláda pomoci nejen tím, že normu
schválí, ale i tím, že řadu z nich zruší.
3.
StejnÔ jako ostatní ministāi souËasné
vlády i vy plánujete snižování
administrativní zátÔže. MĔžete být ve vašich
plánech konkrétnÔjší?
Ministerstvo průmyslu je za snižování administrativní zátěže odpovědné a je to jedna z mých
hlavních priorit. Zrušení třiceti zbytečných
vyhlášek, nařízení a dalších norem je roční
minimum. Prostor pro další vyčištění legislativy
budeme nacházet neustále a budeme naslouchat
podnětům podnikatelů a celé veřejnosti. Ke každému návrhu legislativy budeme vypracovávat
hodnocení dopadů regulace, aby se administrativní zátěž nezvyšovala zejména u malých
a středních podniků, které jsou v době překonávání krize hlavním motorem ekonomiky.
4.
Historicky je dána blízká spolupráce
Hospodáāské komory oeské republiky
a Ministerstva prĔmyslu a obchodu oR.
Budete v této spolupráci i nadále pokraËovat
6.
a prohlubovat ji? MĔžete uvést nÔjaké
konkrétní plány?
Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje
s Hospodářskou komorou České republiky řadu let
a výsledky jsou znatelné. V současné době například
připravujeme nový koncept společných kontaktních
míst pro podnikatele, na kterých dostanou servis
v podobě kontaktů na zahraniční instituce, rady
v oblasti vstupu do podnikání, dozvědí se, jaké mají
možnosti při přeshraničním podnikání. Tato forma
poskytování informací a rad podnikatelům je další
krok ke zlepšení jejich prostředí v České republice.
A toto je jen střípek spolupráce.
PojÎme se nyní zamÔāit na problematiku
podpory exportu. DotËenou oblast
zajišĈují obchodnÔ-ekonomické úseky
zastupitelských úāadĔ pod správou
Ministerstva zahraniËních vÔcí oR. Pod
vaším ministerstvem zase pĔsobí vládní
agentury CzechTrade a CzechInvest, které
mají obdobnou náplñ Ëinnosti. Je podle vás
tento systém efektivní, pāípadnÔ jaké zmÔny
navrhnete?
Při mém příchodu na ministerstvo jsem řekl, a můj
předchůdce Vladimír Tošovský to rovněž potvrdil,
že jsou rozpracované dva strategické dokumenty,
které je potřeba dokončit a schválit. Jedná se o aktualizaci Státní energetické koncepce a o Exportní
strategii ČR. Ta je klíčová z pohledu podpory naší
zahraničně-ekonomické politiky. Spolupracujeme
také s Ministerstvem zahraničních věcí na tom,
aby vládní nástroje podpory exportu skutečně
korespondovaly s potřebami našich vývozců. To se
týká i zefektivnění práce obchodních zastoupení
v zahraničí a samozřejmě i reorganizace vládních
agentur CzechInvest a CzechTrade.
5.
7.
Foto: archiv MPO
2.
který má doma. V určitých případech nemusí chodit
na úřad a svoji oznamovací povinnost vůči státu
splní od svého stolu. Tímto směrem chceme jít a dále
rozšiřovat počet případů, při kterých se podnikatel či
občan obejdou bez fyzické návštěvy úřadu a postačí
jim jen on-line aplikace.
Ve vztahu k podnikatelské veāejnosti
by nás zajímalo, zda ministerstvo pod
vaším vedením chystá rozsáhlejší zmÔny
v živnostenském zákonÔ, které budou mít vliv
na podnikatelské prostāedí.
Chceme se zaměřit i na takové oblasti, jako je jednoduchý výstup z podnikání. I to je součástí živnostenského zákona, jakkoli je pro ekonomiku výhodnější,
když lidé do podnikání vstupují, než když z něho
vystupují. Další pomoc živnostníkům, kromě snižování administrativní zátěže a odbourávání zbytečné
byrokracie, bude například v podobě včasného
splácení faktur státní správou nebo optimalizace
kontrol ze strany jednotlivých úřadů, aby nedocházelo ke zbytečným duplicitám. V době elektronizace
státní správy chceme pokračovat v tom, co začal
bývalý ministr Martin Říman. Dnes si občan může
během několika minut založit živnost z počítače,
Na závÔr: jaká by podle vás mÔla být
ideální image oeské republiky v oblasti
obchodní diplomacie? Jak bychom mÔli být
vnímáni ze strany státĔ, které s námi chtÔjí
obchodovat?
Českou republiku v obchodních záležitostech
zastupují v zahraničí vždy jen lidé. Ti jsou prvními, kdo investora upozorní na možnosti v České
republice. Přál bych si, aby tito zástupci naší země
byli kvalifikovaní odborníci, kteří své práci rozumějí,
dělají ji s chutí a dokáží jinak kulturně a ekonomicky
smýšlejícím investorům srozumitelně vysvětlit, proč
je zrovna stát uprostřed Evropy tou pravou destinací
jejich peněz. Celkově bych si Českou republiku představoval jako ekonomiku, která se orientuje na obory
s vysokou přidanou hodnotou a kterou její partneři
ze zahraničí berou jako stabilní zemi, ve které není
místo pro klientelismus a korupci. «
| www.komora.cz [21]
21_23k_ministranti.indd 21
16.9.2010 13:32:35
Moje podnikání [ptáme se ministrĔ]
Jaromír Drábek:
ZamÔāíme se na švarcsystém
1.
2.
Jedním z hlavních pilíāĔ Programového
prohlášení vlády je zastavit rostoucí
veāejný dluh a nastavit parametry rozpoËtové
politiky tak, abychom v roce 2016 dosáhli
vyrovnaných veāejných rozpoËtĔ. Jak se tento
závazek dotkne konkrétnÔ vašeho úāadu?
Rozpočet MPSV pro rok 2011 předpokládá, že
výdaje na provozní a mzdové prostředky budou klesat až o 17 %, a to zejména z toho důvodu,
že bylo třeba najít vnitřními úpravami rozpočtu
resortu prostředky na sociální služby. Méně
prostředků jde také na aktivní politiku zaměstnanosti, v tomto směru bude MPSV intenzivněji
využívat evropské fondy a více dbát na efektivitu
vynakládaných prostředků. U snižování počtu
zaměstnanců v našem resortu lze počítat s poklesem o 5 – 8 %, další prostředky budou šetřeny
na mzdových, a zejména na provozních výdajích
(nebudou např. zahajovány žádné investiční
akce), úspory budou hledány v oblasti správy
agend vyplácených dávek tak, aby se snížila
cena každé vyplácené koruny na dávkách. Tyto
procesy jsou dnes podle mne zbytečně drahé,
proto jsme začali s analýzou a kontrolou procesů
výplaty dávek, zvyšujeme koordinaci kontrol
a měníme systém kontrol nákupů služeb i zboží.
Výsledky těchto analýz a kontrol nám ukážou
další možné cesty úspor a efektivnějšího nastavení systému.
budeme vytěžovat aktivitami úřadů práce například
v rámci poradenství. Začleňování nezaměstnaných,
u nichž je reálné podezření z práce načerno, do tzv.
jobclubů, jim znemožní takovou činnost vykonávat,
jednoduše jim bude znemožněno, aby zároveň pobírali dávky v nezaměstnanosti a k tomu si bokem
přivydělávali.
4.
Foto: archiv MPSV
Od schválení programového prohlášení
vlády uplynul již nÔjaký Ëas. Jaká agenda
je pro vás v tuto chvíli prioritní?
Naprosto stěžejní pro nás bylo v první řadě připravit rozpočet pro následující rok, a to tak, abychom
dodrželi limity dané ministerstvem financí, jinými
slovy za dodržení poměrně přísných rozpočtových škrtů. S nimi souvisela i změna řady zákonů
a naším úkolem bylo předložení jednotlivých novel
do konce srpna. V tomto směru musím říct, že
ministerstvo práce zvládlo během několika málo
týdnů práci, kterou jinak připravuje šest měsíců.
K dalším prioritám patří bezpochyby důchodová
reforma a také zákonné úpravy, které by v případě důchodů doznaly změny podle požadavku
Ústavního soudu. Ve výčtu bych mohl pokračovat,
jednoznačnou prioritou je jednoduše programové prohlášení koalice, kde je řada dalších bodů
týkajících se MPSV.
3.
Jedním z nešvarĔ tuzemského trhu
práce je tzv. práce naËerno, která
se negativnÔ promítá do dañového výnosu
a odvodĔ na pojistném. Jedním z vašich
pāedsevzetí je boj proti nelegálnímu
zamÔstnávání a též dĔsledná kontrola a postih
tÔch, kteāí zákon porušují. Dále jste se také
zavázal, že se zasadíte o to, aby úāady práce
dÔlaly to, k Ëemu jsou primárnÔ urËeny. Jaký
by mÔl podle vás být výsledný efekt, respektive
jakého cíle byste rád dosáhl?
V prvním zářijovém týdnu byly zahájeny intenzivní kontroly tzv. práce načerno, a to za spolupráce
úřadů práce, ČSSZ, Státního úřadu inspekce
práce, cizinecké policie, příp. dalších subjektů.
Intenzivní kontrolní činnost využívající stávajících
legislativních rámců by měla probíhat do konce
kalendářního roku. Po vyhodnocení výsledků
bude teprve v další fázi usilováno o legislativní
změny například v oblasti kompetencí. Koordinace
kontrolní činnosti mezi více organizacemi znásobí
účinnost realizovaných kontrol.
V průběhu kontrol je důsledně využíváno všech stávajících legislativních nástrojů, udílení pořádkových
pokut a důsledná realizace sankcí až po předávání
podnětů na pozastavení činnosti či dokonce zrušení
oprávnění k podnikání na živnostenské úřady. Odlišný postup při kontrole zaměstnaneckého poměru,
která bude probíhat přímo na pracovišti a bude
porovnávat skutečný stav na pracovišti s evidencí
firmy, se zaměří na tzv. švarcsystém. Nezaměstnané
z evidence úřadů práce podezřelé z černé práce
Jeden z vašich návrhĔ, který má ušetāit
rozpoËet nemocenského pojištÔní,
poËítá s tím, že dojde k prodloužení doby,
po kterou bude ze strany zamÔstnavatele
hrazena náhrada v nemoci (místo 14 dní to
bude 21 dní). Co je hlavním motivem tohoto
kroku? Nehrozí zde zjevné riziko likvidace
malých a stāedních podnikatelĔ?
Motivací je jednoznačně stav veřejných financí, jinými slovy: musíme šetřit. Proto jsme byli
nuceni do programového prohlášení uvést i tento
nepopulární krok, který ovšem jako likvidační pro
žádný segment firem v žádném případě nevnímám. Jde navíc o přechodné opatření a na straně
zaměstnavatelů se jedná o krok, který ve srovnání
s rokem 2008 je pro ně stále ještě výhodný. Snížení
sazby pojistného na nemocenské pojištění placeného zaměstnavateli z 3,3 na 2,3 % vedlo v roce
2009 k výpadku na pojistném, tj. úspoře na straně zaměstnavatelů, ve výši zhruba 10 mld. Kč.
Naproti tomu bylo za rok 2009 na náhradách mezd
za dobu dočasné pracovní neschopnosti vyplaceno 2,8 mld. Kč s tím, že polovina této částky (tj.
1,4 mld. Kč) byla zaměstnavatelům refundována.
Výsledný náklad na straně zaměstnavatelů spojený
s povinností vyplácet náhradu mzdy za prvních
14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti činil 1,4 mld. Kč. Celkový dopad těchto změn
znamenal úsporu na straně zaměstnavatelů ve výši
8,6 mld. Kč. Jsem si vědom toho, že jde o nepopulární opatření, na druhé straně, jak vyplývá z čísel
výše uvedených, jde o opatření, které nebude pro
firmy znamenat ohrožení jejich existence.
V návaznosti na prodloužení poskytování náhrady
mzdy zaměstnavateli z prvních 14 na 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti a na zrušení refundace se navíc ke snížení eventuálního
dopadu na „malé“ zaměstnavatele zároveň navrhuje možnost zvláštního systému, který si budou
moci dobrovolně vybrat, budou-li mít pocit, že
aktuální návrh může jejich existenci ohrožovat. «
[22] www.komora.cz |
21_23k_ministranti.indd 22
16.9.2010 13:32:48
Moje podnikání [ptáme se ministrĔ]
Ivan Fuksa: Chceme spravedlivé
podmínky pro Ëeské zemÔdÔlce v EU
1.
2.
V prĔbÔhu léta jste oznámil, že
ministerstvo zemÔdÔlství ušetāí ještÔ
v roce 2010 na investicích, provozních
nákladech a dotacích témÔā 1,3 miliardy
korun. Jakých konkrétních oblastí se avizované
úspory dotknou?
Přesně se v roce 2010 jedná na investicích, provozních nákladech a dotacích o 1,288 miliardy korun.
Začali jsme sami u sebe. Procentuálně největší
úspory přinese radikální řez do běžných výdajů
ministerstva zemědělství. V této položce je vázáno
27 % ze zbývající části letošního rozpočtu. Úspory
zasáhnou i podřízené organizace ministerstva
zemědělství. Například Státní zemědělský intervenční fond ušetří na správních výdajích a mzdách
34 milionů korun. Celkem v roce 2010 minister-
(PRV) mezi nejefektivněji čerpané programy z evropských fondů v České republice, a to i v porovnání s ostatními členskými státy. Na začátku druhé
poloviny programového období je z celkového rozpočtu ve výši přibližně 90 miliard korun již fyzicky
proplaceno žadatelům přibližně 32 miliard korun,
tedy více než třetina. Dalších celkem 55 miliard
je takzvaně závazkováno, tedy jsou již schválené
projekty s financováním v této výši. Opatření,
o která je největší zájem, mají už svůj roční plán
financování téměř vyčerpán.
Foto: archiv MZE
S jakými zmÔnami by mÔli zemÔdÔlci,
chovatelé nebo lesníci s vaším
pāíchodem do funkce ministra zemÔdÔlství
v nadcházejících letech poËítat? Jaké jsou
vaše priority a cíle?
Za prioritní považuji pokračování investic do protipovodňových opatření. Další prioritou je vyjednání
spravedlivých podmínek pro české zemědělce v EU.
Očekávám ale nejdřív slovo samotných zemědělců
a odborníků na agrární problematiku, aby definovali, jaký je skutečný primární zájem českých zemědělců, podle jakých kritérií budeme navrhovat úpravu
například systému přímých plateb a na základě čeho
se budeme snažit hledat v rámci sedmadvacítky
partnery a tvořit koalice. Důležitým úkolem, který
před námi stojí, je také zredukování byrokratického aparátu v resortu. Za nezbytnou podmínku
rozvoje venkova považuji zpřístupnění zemědělských pozemků oprávněným vlastníkům a prodej
zbylé půdy v majetku státu těm, kdo na ní chtějí
hospodařit. Klíčovou prioritou z dlouhodobého
hlediska je ochrana půdy, hlavně před erozí. Naším
cílem je zkrátka udržet co nejkvalitnější zemědělský
fond do budoucna. Chci se zasadit také o podporu
rozvoje ekologického zemědělství, o zdůraznění
jeho role v uchování rázu krajiny, zvýšení retenční
schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. V určité
nadsázce říkám, že jsem spíš ministrem venkova
než ministrem zemědělců. Chci proto podporovat
rozvoj venkovských oblastí, služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, produkci regionálních
potravin, ekoturistiku a agroturistiku.
stvo zemědělství ušetří na původně plánovaných
výdajích 360 milionů korun.
3.
¢ekl jste, že realizace tÔchto úspor je
plánována ještÔ na letošní rok. Jaký
je pak pāedpoklad výdajových škrtĔ v letech
nadcházejících? Mají lidé podnikající v oblasti
zemÔdÔlství oËekávat výrazné snížení dotací?
Letošními úsporami práce mého týmu opravdu
jen začíná. Dalších úspor v resortu dosáhneme
v příštím roce. Chceme omezit byrokracii, odstranit
duplicitu ve státní správě a také vyvinout tlak
na dodavatele v celém resortu. To si však vyžádá
několik měsíců intenzivní práce. Úsporná opatření
musí být nastavená tak, aby nedocházelo k devastaci
již provedených investic. Systémové investice musí
pokračovat, jejich zastavení a zakonzervování by
v budoucnu mohlo stát více finančních prostředků,
než jaké jsou nyní plánovány. Výdajové škrty máme
potvrzeny zatím pro rok 2011, a to ve výši 10 %
jako ostatní resorty. Otázka dotací do zemědělství,
zejména přímých dotací, se řeší v rozpočtu příslušného roku, tedy i let následujících, vždy samostatně
a jejich výše, stejně jako pro rok 2011, bude záviset
na celkových možnostech státního rozpočtu.
4.
oerpají se podle vás finance z EU
urËené na podporu zemÔdÔlství
dostateËnÔ efektivnÔ? Chystáte pāípadnÔ
v tomto ohledu nÔjaká opatāení?
Z hlediska podílu závazkování a proplácení na celkovém rozpočtu patří Program rozvoje venkova
5.
V souvislosti se srpnovou povodñovou
kalamitou se nabízí otázka, jakým
zpĔsobem se chystáte zasadit o úËelnÔjší
obhospodaāování a tvorbu krajiny, která
by byla schopná v souboji s velkou vodou
obstát? Uvažujete pāípadnÔ o technických
protipovodñových opatāeních?
Téměř polovina orné půdy v České republice je
v současné době ohrožena erozí, většina erozí
vodní, menší část větrnou. Přitom na většině takto
erozí ohrožených půd se neprovádí systematická
ochrana, která by omezovala ztráty půdy na stanovené přípustné hodnoty. Tím méně na úroveň
žádoucí, která by bránila dalšímu ztenčování půdního profilu a zhoršování kvality vod v důsledku
pokračujícího procesu eroze. Proto jsem rozhodl
o rozšíření území, pro která budou platit standardy
správné zemědělské praxe. Dodržování těchto zásad má význam nejen pro ochranu zemědělského
půdního fondu, ale výrazně přispívá i protipovodňové prevenci. Od 1. ledna 2011 má proto vstoupit
v platnost vládní nařízení, které upravuje rozlohu
půd ohrožených erozí na téměř 45 % z celkové rozlohy orné půdy. Svým rozhodnutím chci vytvořit
předpoklad pro snížení rizika povodní a zamezit ztrátám kvalitní zemědělské půdy. Otázkou
protipovodňové prevence se v poslední době také
intenzivně zabývám. Nejsem příznivcem toho, aby
se kvůli opakujícím se povodním stavěly nové velké přehrady. Jejich nevýhodou je, že stojí miliardy,
což je pro zadluženou státní pokladnu zásadní
problém. Proti jejich stavbě se také obvykle zvedne
vlna kritiky od majitelů pozemků, nevládních organizací i obcí, které by musely přehradě ustoupit.
Proto jsem spíše zastáncem systému malých poldrů podél vodních toků, které je možno budovat
v rámci pozemkových úprav. «
| www.komora.cz [23]
21_23k_ministranti.indd 23
16.9.2010 13:32:56
Moje podnikání [poradna]
Komora radí
podnikatelĔm
Foto: ayzek/istockphoto.com
J
Foto: peanut8481/istockphoto.com
aké jsou podmínky dovozu potravin
z Kazachstánu a Uzbekistánu do oeské
republiky a jejich následného
prodeje? ChtÔli bychom dovážet sušené
nekonzervované plody, semena a oāechy (bez
konzervantĔ). V této souvislosti nás zajímá,
jestli je potāeba nÔjaká certifikace, pāípadnÔ
jak se taková certifikace vystavuje a jaké jsou
pro ni požadavky.
[
Pāi dovozu zboží do EU je nutné zaplatit clo,
pāiËemž celní sazba je pro každý druh zboží
odlišná.
A dále:
» Jaké podmínky jsou vyžadovány pro pāevoz
a uchovávání takových produktĔ?
» Jaké jsou dovozní danÔ na tyto produkty? Jaké
je minimální zdanitelné množství?
Dovoz potravin ze tāetí zemÔ
Při dovozu tohoto zboží je nutné splnit základní
požadavky, které jsou dány zákonem č. 110/1997
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 330/1997, kterou se provádí
§ 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb.,
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj,
kávu a kávoviny. Aktuální znění výše uvedeného
zákona naleznete zde: www.szpi.gov.cz.
Potravinový výrobek uváděný na trh v tuzemsku
musí být řádně označen podle § 6 odst. 1 a § 7, a to
především:
a) názvem obchodní firmy a sídlem výrobce nebo
dovozce nebo prodávajícího nebo balírny, jde-li
o osobu právnickou, a s uvedením svého jména
a příjmení a místa podnikání, jde-li o osobu fyzickou. U potravin se uvede země původu nebo
vzniku potraviny v případech, kdy neuvedení
tohoto údaje by uvádělo spotřebitele v omyl
o původu nebo vzniku potraviny,
b) názvem druhu, skupiny nebo podskupiny
potravin stanoveným ve vyhlášce, pod nímž je
potravina uváděna do oběhu,
c) údajem o množství výrobku (objemem plnění
nebo hmotností, pokud není stanoveno jinak),
e) datem použitelnosti nebo datem minimální
trvanlivosti,
f) údajem o způsobu skladování, jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném skladování
mohla být poškozena zdravotní nezávadnost
nebo zhoršena jakost stanovená vyhláškou
nebo deklarovaná výrobcem; jde-li o potraviny,
u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému poškození jakosti nebo zdravotní
nezávadnosti, uvedou se konkrétní podmínky
pro uchovávání po otevření obalu u spotřebitele,
popřípadě doba spotřeby potraviny,
i) údajem o složení potraviny podle použitých
surovin a přídatných látek, látek určených
k aromatizaci a potravních doplňků a dalšími
relevantními informacemi vyjmenovanými
v příslušných právních předpisech.
Informace o podmínkách dovozu jednotlivých komodit potravin naleznete na stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce, kam se můžete
i obrátit s případnými dotazy ohledně uchovávání
těchto potravin: www.szpi.gov.cz.
Obecně je při dovozu nutné splnit podmínky Celní
správy pro dovoz zboží. Pro dovoz zboží ze třetích
zemí do ČR je nutné předložit Celní správě fakturu
potvrzující nákup a cenu dováženého zboží a vyplněné celní prohlášení na tiskopisu JSD (jednotný
správní doklad).
Při dovozu zboží do EU je nutné zaplatit clo, celní
sazba je pro každý druh zboží odlišná a její kon-
[24] www.komora.cz |
24_25k_poradna_csob.indd 24
16.9.2010 13:34:50
Moje podnikání [poradna]
Veškeré další konkrétní dotazy týkající se podmínek dovozu jednotlivých druhů zboží z nečlenských zemí EU vám rádi zodpovědí na Celní
správě České republiky: www.celnisprava.cz
[MICHAL BAKAJ, HK oR]
P
odnikám jako fyzická osoba, provozuji realitní
kanceláā. Rád bych se zeptal, jaké jsou ze
zákona povinnÔ zveāejñované informace
na našich webových stránkách.
Povinnost uvádět údaje o své firmě (IČO, DIČ,
včetně spisové značky) na webových stránkách
(a nejen na nich, ale i na všech obchodních
listinách, jako jsou objednávky, faktury, smlouvy, obchodní dopisy atd.) je stanovena od 1. 3.
2008 v § 13a zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní
zákoník). Za neplnění této povinnosti lze podle
přestupkového zákona § 24 odstavce 1 písmena c)
uložit pokutu do 50 000 Kč nebo i zákaz činnosti
do jednoho roku. Identifikační údaje jsou povinné
i pro cizojazyčné webové stránky nebo jejich
cizojazyčné mutace.
Jedná se pāedevším
o následující informace:
» Název podnikajícího subjektu (jméno fyzické
osoby nebo název firmy)
» Sídlo nebo místo podnikání
» Identifikační číslo
» Povinný údaj o zápisu do obchodního rejstříku
včetně spisové značky (tj. např. tj. např. B 33333
vedená u rejstříkového soudu v Praze)
» Pro podnikatele zapsané v jiné evidenci údaj
o tomto zápisu (tj. např. fyzická osoba zapsaná
v živnostenském rejstříku, datum zápisu a evidenční číslo ŽL)
» Údaj o výši základního kapitálu (jen v případě,
že byl zcela splacen)
Zákon samozřejmě nepředepisuje, kde přesně
na internetových stránkách musí identifikační
údaje být umístěny, což dává určitý prostor provozovatelům webu. Z hlediska přehlednosti a estetič-
Foto: 7immy/istockphoto.com
krétní výši je možné vyhledat ve společném celním
sazebníku EU na stránkách Celní správy ČR:
www.cs.mfcr.cz nebo přes vyhledávací formulář
na stránce Evropské komise.
Vedle cla se při propuštění dovezeného zboží
do volného oběhu v ČR vyměří DPH v základní
sazbě 20 %, ve snížené pak 10 %.
nosti není ideální umísťovat takový robustní text
na stránku se základními kontakty. Použijete-li
stránku „O nás“, „O společnosti“, „Kontakty“ či
jinou, požadované identifikační údaje by měl být
čtenář webu schopen bez potíží najít.
Zdroj: zákon č. 513/1991 Sb. a zákon č. 200/1990 Sb.
[TOMÁŠ MACNAR, HK oR]
| www.komora.cz [25]
24_25k_poradna_csob.indd 25
15.9.2010 17:39:14
Moje podnikání [služby podnikatelĔm]
Vz24:
nový portál ze svÔta
veāejných zakázek
Mnoho firem, které se ucházejí o veāejnou zakázku, ví, jak spletitá cesta vede k jejímu získání. Od podzimu
letošního roku mĔže být vaše orientace v oblasti veāejných zakázek mnohem jednodušší. Posloužit k tomu má
portál vz24. O jeho vzniku hovoāí Jaroslav Bursík, duchovní otec celého projektu. [RENÉ BÁRTEK]
N
ový portál vz24 má v podtitulu denní
zpravodajství o veāejných zakázkách.
MĔže se návštÔvník tÔšit na opravdu
Ëerstvé denní zprávy?
Ano, samotný název portálu vz24 napovídá to,
co je naším cílem – monitorovat 24 hodin denně
události ze světa VZ, tedy veřejných zakázek. Toto
téma je natolik obsáhlé a aktuální, že není problém
mít pro čtenáře našeho portálu každý den novinky
z této oblasti. Velkým přínosem v tomto směru je
spolupráce s největší tiskovou a informační agenturou u nás – ČTK. Mimo vlastní redakční aktivity
využíváme zpravodajský servis ČTK 24 hodin
denně sedm dní v týdnu.
Foto: Petr Manuel Ulrych
ProzraÎte, co všechno web obsahuje.
A z jakých inspiraËních zdrojĔ jste pāi jeho
tvorbÔ vycházeli?
Pilířem našeho portálu je denní zpravodajství
o veřejných zakázkách. Každý den uveřejňujeme
na našich stránkách zprávy, které souvisejí s problematikou veřejných zakázek u nás. Monitorujeme mediální kauzy v ostatních médiích, sami
sledujeme prostředí veřejných zakázek a přinášíme novinky, které se ještě v jiných médiích
neobjevily. Bonusem ke každé kauze, ale i zprávě
jsou odkazy na jiná média, ve kterých byla konkrétní událost také zveřejněna. Náš čtenář tedy
získává ucelený pohled na jednom místě, aniž
by sám musel v ostatních médiích vyhledávat
informace, které ho zajímají. Portál je postaven
tak, aby přinášel zpravodajství ze všech krajů ČR.
Součástí obsahu je také přístup do přehledného
Katalogu veřejných zakázek, který čerpá z dat
uveřejněných v Informačním systému o zadávání
veřejných zakázek (IS VZUS), který je oficiálním
informačním systémem veřejné správy. Čtenář
má možnost vyjádřit svůj názor v anketách, které
se vždy týkají aktuálních témat. V nejbližší době
rozšíříme obsah také o Sloupek odborníka, videozprávy, statistiky, analýzy, pozvánky na semináře,
aktuální knižní tituly atd. Inspiraci jsme hledali
především u zpravodajských a odborných portálů
nejen v České republice, ale také v zahraničí,
s přihlédnutím ke specifickým požadavkům
našeho projektu.
obzory a přehledný katalog vypsaných veřejných
zakázek je samozřejmým přínosem také.
www.vz24.cz
Plánujete do budoucna nÔjaké rozšíāení
webu, propojení s dalšími komunikaËními
platformami, napā. tištÔný Ëasopis Ëi
elektronický newsletter?
Ano, reagujeme na současný trend sociálních sítí
a vz24 má své stránky na Facebooku i Twitteru.
Pro naše registrované čtenáře připravujeme první
číslo měsíčního Zpravodaje Vz24, ve kterém naleznou shrnutí hlavních událostí uplynulého měsíce.
Již nyní rozesíláme Týdenní souhrn novinek, který
obsahuje nejdůležitější a čtenářsky nejatraktivnější
články z předchozího týdne.
Nakolik mĔže vz24.cz pomoci podnikateli,
který má zájem úËastnit se veāejných tendrĔ?
Především mu pomůže šetřit čas při vyhledávání
informací z této oblasti. Na jednom místě nalezne
aktuální informace z oblasti legislativy, zprávy
o úspěšně realizovaných veřejných zakázkách,
ale také o těch, které tak úspěšné nebyly, a popis
těchto událostí pro něho může být vodítkem,
jak na veřejné zakázky. Připravované rozhovory
a sloupky s odborníky v dané oblasti také rozšíří
Oblast veāejných zakázek je nejen u nás
diskutovaným tématem. Mnohdy bývá
spojována s netransparentností a korupcí.
oeho byste chtÔli díky vz24.cz dosáhnout?
V loňském roce získalo Česko v žebříčku míry
korupce na stupnici 0 – 10, kde 0 znamená nejvyšší
míru korupce, hodnocení 4,9. Státy s podobným
historickým i politickým vývojem, jako například
Polsko nebo Maďarsko, dopadly lépe. Česká republika se v žebříčku postupně propadá již několik let.
Ředitel Trasparency International David Ondráčka
v této souvislosti pochválil za přístup k problematice
korupce pouze ministerstvo financí a ministerstvo
pro místní rozvoj za „zveřejňování relativně velkého
množství informací“. A to je přesně náš cíl – detailně
a nezávisle informovat o dění ve veřejných zakázkách. Například kauza, která se vleče mnoho měsíců
nebo dokonce let, bude na našem portálu monitorována po celou dobu a čtenář se v několika článcích
dozví vše od jejího začátku až po současnost.
PortálĔ o veāejných zakázkách dnes existuje
celá āada. V Ëem je ten váš jiný?
Ano, portálů s tematikou veřejných zakázek je celá
řada, ale jedná se spíše o firemní prezentace nebo
portály databázového typu sdružující nabídky a poptávky firem či veřejných zadavatelů. My jsme nový
mediální portál s výhradní specializací na zpravodajství o veřejných zakázkách a chceme přinášet
komplexní informace z této oblasti, a z toho důvodu
vz24.cz bude také obsahovat veškeré ostatní informace k této problematice, tj. novinky v legislativě,
názory odborníků, nejnovější analýzy, studie,
prognózy, statistiky atd. Chceme naše čtenáře
vtáhnout do děje v této oblasti, kde se hovoří stále
o korupci a netransparentnosti veřejných zakázek,
a umožnit jim podílet se na projektu vz24 vlastními
zprávami. Tím jsme jedineční, na našem trhu
neexistuje jiný zpravodajský portál s konkrétním
zacílením na aktuality o veřejných zakázkách. Naší
cílovou skupinou jsou nejen zadavatelé a dodavatelé
veřejných zakázek, ale také široká veřejnost, která je
už znechucena korupcí v tomto směru. «
[26] www.komora.cz |
26k_vz24.indd 26
16.9.2010 13:35:43
Nová
legislativa
Zákoník práce
Na základě Programového prohlášení vlády České republiky byla do zkráceného připomínkového
řízení předložena novela zákoníku práce. Novela
přináší změnu u dohod o provedení práce, tyto
dohody budou moci být uzavírány do rozsahu
300 hodin v kalendářním roce namísto současných 150 hodin. Další podstatná změna se
týká pracovního poměru uzavíraného na dobu
určitou. Návrh již neurčuje délku doby, na kterou
může být pracovní poměr na dobu určitou sjednán, pouze dává omezení, že mezi týmiž subjekty
může být uzavřen jen dvakrát. Nová úprava se
dotýká i odstupného, kde bude zohledněna délka
trvání pracovního poměru u zaměstnavatele.
Při skončení pracovního poměru bude příslušet
odstupné ve výši nejméně jednonásobku průměrného výdělku, jestliže pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než jeden rok. Odstupné
ve výši dvojnásobku průměrného výdělku bude
náležet zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň jeden rok a méně než
dva roky. Zaměstnanci, jehož pracovní poměr
u zaměstnavatele trval alespoň dva roky, bude
Mezinárodní seminář:
náleže odstupné při skončení pracovního poměru
ve výši trojnásobku průměrného výdělku.
Nemocenské pojištění
Současně s novelou zákoníku práce byl do meziresortního připomínkového řízení předložen
návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Zásadní
změna se týká nemocenského pojištění v období
2011 až 2013. Zaměstnavatelé budou mít v tomto
období povinnost proplácet náhradu v nemoci tři
týdny namísto současných dvou týdnů.
Daňový řád
V loňském roce byl v legislativním procesu schválen
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který s účinností
k 1. lednu 2011 kompletním způsobem nahradí
stávající zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Tento zákon, ačkoli není účinný, byl v současnosti po technické stránce novelizován a poslán
do meziresortního připomínkového řízení, v rámci
kterého Hospodářská komora České republiky
vznesla připomínky. Ačkoli se jedná o technickou
novelu, došlo zde i k věcné změně, která se týká
prodloužení lhůty pro stanovení daně ze tří na pět
let. V důsledku toho by mělo dojít k prodloužení
doby, po kterou má správce daně i daňový subjekt
na realizaci základního cíle správy daní, kterým je
správné a úplné zjištění a stanovení daně.
Daň z příjmů
V současnosti bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k novele zákona o daních z příjmů.
Cílem novely je realizovat první část záměrů
vyplývající z koaliční smlouvy. Materiál řeší následující návrhy, které se týkají zdanění pracujících
důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující
trojnásobek průměrné mzdy; zdanění (tj. zrušení
osvobození) výsluhových náležitostí a přídavku
na bydlení u vojáků z povolání a příslušníků
bezpečnostních sborů. Dále materiál také upravuje
snížení základní slevy na dani o 100 Kč/měsíčně,
snížení slevy na dítě o 240 Kč/ročně a v neposlední
řadě v materiálu byla diskutována problematika
nepeněžních benefitů poskytovaných z FKSP. «
[LUCIE PLACHÁ, Oddělení legislativy HK ČR]
Zvyšování konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím čistší produkce
(eko efektivní cesty k úsporám materiálů a energie)
Začátek: 9:00 hod., předpokládané ukončení do 16:00
Zaměření: podniky rozličného oboru činnosti (s hlavním zaměřením na malé a střední podniky)
Pořadatelé: Hospodářská komora České republiky, Ministerstvo životního prostředí ČR, CENIA, česká informační agentura
životního prostředí, Mendelova univerzita v Brně a ENVIROS, s.r.o.
Seminář je pořádán v rámci projektu ACT-CLEAN jehož partnerem v ČR je společnost ENVIROS.
Na semináři vystoupí zahraniční i domácí odborníci, své zkušenosti představí i zástupci podniků.
Cíle:
Seznámit zástupce podniků s moderními postupy pro identifikaci potenciálu úspor materiálů a energie, s příklady
účinných inovací v oblasti čistší produkce, včetně případových studií v ČR a s aktuálními možnostmi finanční
podpory pro jejich realizaci. Podpořit společnosti v zavádění čistší produkce a v postupech pro ověřování
jejích přínosů.
Propojení odborných kapacit v oblasti čistší produkce s podniky, výměna know-how.
Přihlášky: Vlasta Švejnohová, ENVIROS s r. o., tel.: 284 007 481 nebo 724 344 934,
e-mail: [email protected]
Účast:
zdarma
Podrobný program bude následně zaslán všem zúčastněným (a bude mj. k dispozici na www.enviros.cz)
Termín pro přihlášky: 1. 10. 2010
Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
s t ře da 6 . ř íjna 20 1 0
| www.komora.cz [27]
27k_legis.indd 27
15.9.2010 17:48:38
Moje podnikání [investice]
Ilustrace: yystom/istockphoto.com
Rok 2010
pāináší rĔst zahraniËních investic
Pāíliv zahraniËních investic do oeska zaËíná opÔt pomalu rĔst. Spíš než tradiËní strojírenství a elektronika zajímají
více než stovku novÔ pāíchozích investorĔ služby a vývoj softwaru. Podle agentury CzechInvest vznikne díky
zahraniËním firmám 4561 nových pracovních míst a hodnota nových investic pāesáhne sedm miliard korun.
V
loni Česko přilákalo zahraniční investice
v hodnotě 52 miliard korun, což byl podle
Konference OSN o obchodu a rozvoji 57. nejlepší výsledek na světě. Ve srovnání se zeměmi
visegrádské čtyřky – našimi největšími konkurenty
v lákání přímých zahraničních investic – to byl
velmi solidní výsledek. Maďarsko skončilo podle
UNCTAD v pořadí nejúspěšnějších zemí světa až
na posledním 206. místě, Slovensko bylo jen o čtyři
příčky lepší. Na druhou stranu Polsko se v pořadí
nejúspěšnějších zemí světa umístilo na 27. místě.
Podle prognóz OSN a ostatně i podle vývoje v posledních měsících by rok 2010 měl přinést významný obrat, kdy investice začnou opět růst. Ve srovnání
se stejným obdobím loňského roku je ten letošní co
do poptávek nových investorů mnohem živější.
„Naším typickým klientem je dnes společnost, která
podniká na německé straně hranic a kvůli nedávnému zpomalení ekonomiky začala intenzivně hledat
způsoby, jak ušetřit provozní náklady. Posunutí
podniku o pár desítek kilometrů na českou stranu
hranic nepatrně zvýší náklady na dopravu, ale velmi
významně omezí náklady na provoz. Kvalita přitom
zůstane naprosto stejná,“ uvádí mluvčí CzechInvestu Štěpánka Filipová.
Nově by se měly aktivity CzechInvestu zaměřit
na úpravu systému jeho zahraničních zastoupení.
Kupříkladu úplně nově se otevře kancelář pro
skandinávské země.
oím láká oeská republika?
V uplynulých letech byla Česká republika atraktivní zejména pro firmy, které zde měly zájem
[28] www.komora.cz |
28_31k_investice.indd 28
16.9.2010 13:39:05
Významní zahraniËní
investoāi v oR
Hyundai Motor Manufacturing Czech
– automobilka v Nošovicích, výše
investice: 30 miliard korun, poËet nových
pracovních míst: 3000
HitachiHome Electronics (Czech) –
závod na výrobu televizorĔ s plochou
obrazovkou v Žatci, výše investice:
1,73 miliardy korun, poËet nových
pracovních míst: 1400
IBM Global Services Delivery Center Czech
Republic – outsourcing informaËních
technologií v BrnÔ, výše investice:
102,7 milionu korun, poËet nových
pracovních míst: 821
JOB AIR – CENTRAL EUROPE AIRCRAFT
MAINTENANCE – centrum pro opravy
velkých letadel v MošnovÔ, výše investice:
1,050 miliardy korun, poËet nových
pracovních míst: 244
Ilustrace: yystom/istockphoto.com
Toyota Peugeot Citroën Automobile –
automobilka v KolínÔ, výše investice:
20 miliard korun, poËet nových
pracovních míst: 3500
Panasonic Czech Republic – továrna
na výrobu televizorĔ v Plzni, výše
investice: tāi miliardy korun, poËet nových
pracovních míst: 1100
otevřít podniky zaměřené na automobilový průmysl. Kromě nošovického Hyundaie patří mezi
nejvýznamnější investory kolínská automobilka
TPCA, jejíž sériová výroba osobních vozů byla
[
NEBANKOVNÍ HYPOTÉKY
na bydlení
Česká republika se postupně přibližuje svými náklady na práci vyspělým sousedům a oproti některým východoevropským a asijským zemím snižuje
náskok ve vzdělanosti technických pracovníků.
„Jednu konkurenční výhodu nám nikdo nesebere
– jsme na půl cesty mezi Madridem a Moskvou,
Stockholmem a Římem, prostě uprostřed Evropy.
Pro ty producenty zboží a služeb, kde nemalou část
ceny tvoří dopravní náklady, jsme přirozenou lokalitou číslo jedna pro Evropu,“ říká ředitel společnosti
Coface Czech Radek Laštovička.
Česko se v zahraničí těší poměrně dobré pověsti.
S vyloženě negativní image se nesetkal ani René
Samek, výkonný ředitel technologické agentury
CzechINVENT, která se zabývá podporou technologického rozvoje České republiky. „Neustálé
posilování koruny ovšem stále zdražuje podnikání
v ČR a tento trend není dostatečně vyvažován
zvyšováním produktivity pracovní síly. Zde vidím
potenciální nebezpečí pro budoucnost zahraničních
investic. Může se stát, že potenciální investoři dají
přednost buď zemím s rozvinutým prostředím, ale
levnějším, nebo zůstanou tam, kde jsou – v zemích
sice stále ještě dražších, ale již ne tak výrazně, ale
s lepším prostředím,“ upozorňuje Samek.
Investice do technologií
Z aktuálních statistik agentury CzechInvest vyplývá, že se u nás v současné době nejčastěji investuje
do informačních technologií a vývoje softwaru.
Vloni své programátorské zázemí rozšířili například ve Stora Enso Timber, v LMC nebo v T-Systems. „Česká republika umí výzkumníky, vývojáře,
designéry a další obdobné specialisty podpořit ze
V oeské republice dnes podniká Ëtvrtý
nejvyšší poËet japonských výrobních
investorĔ v EvropÔ – víc než tāeba v Itálii
nebo ve ŠpanÔlsku.
zahájena již před více než pěti lety. Společnost
u nás investovala přes 20 miliard korun a ve svém
kolínském závodě zaměstnala více než 3500 lidí.
Proč padl los právě na Českou republiku coby domovskou zemi moderního výrobního podniku?
„Byla to zejména připravenost průmyslové zóny
a tradice strojírenské výroby v ČR, tudíž očekávaný dostatek kvalifikovaných pracovníků. Velmi
důležitým, možná i nejdůležitějším kritériem byla
strategická poloha uprostřed Evropy, tedy uprostřed
trhu, pro který vozy vyrábíme,“ odpovídá Radek
Kňava, tiskový mluvčí TPCA.
zdrojů Evropské unie. To je zvlášť v době, kdy je
globální ekonomika ještě velmi křehká, obrovská
výhoda třeba oproti starým členských zemím EU.
Ještě v roce 2007 tak mezi novými investicemi jasně
dominovala výroba, dnes je v čele výzkumu a vývoje
nebo služeb. Je to právě podpora ze strukturálních
fondů, která k této proměně výrazně pomohla,“
vysvětluje náměstkyně generálního ředitele
CzechInvestu Alexandra Rudyšarová.
Celkem bylo v prvním pololetí letošního roku
takových projektů 48, tedy více než třetina.
Výjimečnou pozici České republiky pro investice
Přibývá klientů, kteří neuspěli
z nejrůznějších důvodů s žádostí
o hypotéku v bance, říká Marie
Ratajová, jednatelka společnosti
Ratajová & partneři. Přiblíží nám,
jak lze tuto situaci vyřešit.
Jaké možnosti nabízíte vašim klientśm?
Alternativou je hypotéka z nebankovního
sektoru. Její princip je obdobný jako v bance,
tzn. hypotéka je poskytována na základě
zástavy nemovitosti. Umíme vyjednat dobu
splatnosti až na 25 let. Financovat lze až
70 % tržní ceny nemovitosti.
A čím se nebankovní hypotéka liší?
Na bonitu klienta a jeho platební historii
nejsou kladeny tak vysoké nároky jako
v bance.
Znamená to, že klient nedokládá
své příjmy?
I takové hypotéky jsou možné, ale každý
případ řešíme zcela individuálně. Obvykle
je pro klienta výhodnější příjem doložit.
Dosáhneme tak na výhodnější podmínky
úvěru. Navíc je možné prokázat příjem
i alternativními způsoby. Totéž platí
o předkládání výpisů z registrů dlužníků.
Některé „prohřešky“ lze bez problémů
akceptovat.
Jak takový případ vypadá v praxi?
Klient měl opožděné splátky spotřebitelského
úvěru, a proto má v bankovním registru
záznam o špatné platební morálce.
U banky z tohoto důvodu neuspěl s žádostí
o financování koupě rodinného domu,
přestože má předchozí dluh zcela zaplacený.
Zajistili jsme mu hypotéku na 15 let s úrokem
9 %. Velkou výhodou je, že klient může
kdykoliv aktuální zůstatek úvěru bez sankcí
splatit. Po výmazu negativního záznamu
z rejstříku může tedy refinancovat bankovní
hypotékou.
Kontakty pro zájemce o hypotéku:
Ratajová & partneři, s. r. o.
Bc. Marie Ratajová
Tel.: +420 777 101 520
www.financni-prosperita.cz
| www.komora.cz [29]
28_31k_investice.indd 29
16.9.2010 13:39:16
Moje podnikání [investice]
Sektor
PoËet
Investice (mil. CZK)
Pracovní místa
Pracovní místa pro VŠ
Centra strategických služeb
17
326,69
840
331
Elektronický a elektrotechnický
15
2 300,24
1 433
326
2
36,51
10
0
Biotechnologický a medicínská technika
Chemický a farmaceutický
IT a vývoj softwaru
4
50,55
30
18
48
196,14
711
258
KovodÔlný a kovozpracující
4
156,12
61
31
Ostatní
9
936,55
268
50
Dāevozpracující a papírenský
2
54,08
55
3
19
2 032,19
792
97
5
933,56
362
14
125
7 022,64
4 561
1 128
Strojírenský
Výroba dopravních prostāedkĔ
Celkový souËet
Foto: josemorales/istockphoto.com
Krajské rozdÔlení
investiËních projektĔ
zprostāedkovaných
agenturou
CzechInvest
v 1. pololetí 2010
[
Q Hl. mÔsto Praha – 1 %
Q JihoËeský kraj – 2 %
Q Jihomoravský kraj – 27 %
Q Karlovarský kraj – 2 %
Q kraj VysoËina – 3 %
Q Královehradecký kraj – 3 %
Q Liberecký kraj – 2 %
Q Moravskoslezský kraj – 13 %
Q Olomoucký kraj – 8 %
V minulosti bylo oesko atraktivní pro firmy, které chtÔly
investovat do automobilového prĔmyslu.
do IT potvrzuje i nedávno ukončená dlouhodobá studie Trastu pro ekonomiku a společnost a britské univerzity Hertfordshire sponzorovaného Mezinárodním
visegrádským fondem. Ta sledovala investice do všech
zemí visegrádské čtyřky, a zatímco složení nových projektů je v ostatních zemích mimo ČR prakticky stejné,
jen v Česku vývoj softwaru významně převažuje.
Agentura CzechInvest také letos odstartovala Český
technologický akcelerátor v USA. Ten dává příležitost
slibným českým nápadům prorazit v Silicon Valley.
Zatím CzechAccelerator využily společnosti Cognitive Security, ImageMetry a BoldBrick. Firmy, které
by chtěly v Kalifornii strávit začátek příštího roku, se
CzechInvestu mohou přihlásit až do konce září.
Q Pardubický kraj – 4 %
Strojírenský evergreen
Q Plzeñský kraj – 11 %
Druhým nejoblíbenějším sektorem po IT a vývoji softwaru bylo v prvním pololetí letošního roku strojírenství
s 19 novými projekty. „Přitom plných 17 z nich se věnuje
výzkumu a vývoji a jejich investoři pro ně hledají bezmála
dvě stovky špičkových výzkumníků,“ doplňuje Rudyšarová.
Do strojírenství patří i jedna z nejvýznamnějších
investic, které se CzechInvestu podařilo pro Českou republiku v posledních letech získat. Je jí projekt americké
společnosti Caterpillar, respektive její dcery Solar Turbines, která plánuje v průmyslové zóně Triangle v Žatci
opravovat své průmyslové turbíny z celé Evropy, Afriky
Q StāedoËeský kraj – 13 %
Q Ústecký kraj – 2 %
Q Zlínský kraj – 27 %
a Středního východu. „Američané si vybírali mezi dvaceti
lokalitami po celé Evropě a právě CzechInvest je přesvědčil, že 450 nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst
nakonec vytvoří nedaleko Žatce,“ říká Rudyšarová.
Caterpillar přitom na severu Čech letos už jeden svůj
podnik otevřel, a to výrobce filtrů AFSI. Ten funguje
nedaleko Mostu a pracují v něm na dvě stoky lidí. Mezi
významné investice prvního pololetí patří i rozhodnutí chomutovského podniku Sandvik rozšířit výrobu
vysoce specializovaných trubek pro jaderné elektrárny.
Zaměstná dalších 150 lidí.
Třetím nejsilnějším sektorem uplynulého pololetí
byla s 15 novými investičními projekty elektronika
a elektrotechnika. Devět z těchto investic se přitom
věnuje výzkumu a vývoji. Právě v sektoru elektroniky
a elektrotechniky také vzniklo nejvíc nových pracovních míst, a to bezmála 1500. Jedním z nově příchozích
investorů posledních měsíců byl například tchajwanský
Gemtek, který plánuje u Plzně vyrábět komponenty
pro vysokorychlostní bezdrátově počítačové sítě.
Vliv ratingu
Absolutní většina zahraničních investorů financuje
větší část svých investic bankovním úvěrem. Úrok,
na který si na investici půjčí, je jednoznačně ovlivněn
ratingem země, protože banka musí ratingy použít
pro hodnocení rizikovosti svého úvěrového portfolia
a výpočet své kapitálové přiměřenosti. Čím je rating
země vyšší, tím více investorů dosáhne na větší objemy
peněz, které mohou v dané zemi investovat.
„Rating zemí je pouze jedním z mnoha indikátorů, na které
se potenciální investoři dívají. Spíše jde o poměr investičních a provozních nákladů a produktivity práce, stabilnost
prostředí a přístup na trhy,“ myslí si René Samek.
Základem hodnocení rizikovosti země je poměr mezi
veřejným dluhem a hrubým domácím produktem
a trend vývoje tohoto poměru. Zatímco Itálie nebo
Belgie mají velmi vysoký poměr zadlužení, nijak zásadně se dál nezhoršuje. Irsko má nyní rekordní nárůsty
zadlužení, ale analytici věří, že jde o jednorázový výdaj
na sanaci bank a v příštích letech zadlužení nebude dál
výrazně růst. Řecko má sice vysoký poměr zadlužení,
ale ne nejvyšší v EU a trend zadlužování má také vysoký,
i když ne nejvyšší z EU. Žádná jiná země EU ale není tak
vysoko v obou žebříčcích zároveň, a navíc s tak chmurným výhledem jen pomalého zlepšování v budoucnu.
A to je právě důvodem propadu ratingu Řecka.
„Česká republika patří k nejméně zadluženým zemím
EU a po překvapivém vítězství pravice ve volbách s programem rázných úspor došlo i k přehodnocení výhledu
trendu zadlužování. Ještě před rokem byli analytici
ratingových agentur přesvědčeni, že zadluženost ČR
bude velmi rychle narůstat. Nové vládě se podařilo
změnit tato očekávání a trend zadlužování do budoucna
je nyní pro ČR hodnocen jako průměrný pro EU. Proto
se množí signály o zvýšení ratingu ČR mezi elitní země,“
podotýká Radek Laštovička. «
[KATE¢INA BÁRTOVÁ]
[30] www.komora.cz |
28_31k_investice.indd 30
16.9.2010 13:39:26
Moje podnikání [investice]
O investicích s ministrem prĔmyslu
a obchodu
Martinem Kocourkem
I
InvestiËních projektĔ neubývá, jen velikost
a struktura investic se mÔní. Investice se
realizují do menších, ale sofistikovanÔjších
projektĔ (napā. do oblasti center sdílených
služeb, ICT a technologických projektĔ).
RovnÔž v souËasné dobÔ dochází více
k reinvesticím a rozšiāování již zavedených
firem, které v dāívÔjším období do oR pāišly,
než investicím na zelené louce. Tento trend
hodnotíme pozitivnÔ. Reinvestice jsou dĔkazem
toho, že oR je atraktivní zemí pro investice
z dlouhodobého hlediska.
O nÔco menší objem investic je také pāiËítán vÔtší
opatrnosti investorĔ vzhledem k finanËní krizi.
Systém investiËních pobídek, jak je v souËasné
dobÔ nastaven, není konkurenceschopný
vzhledem k jeho nastavení v ostatních zemích
v rámci regionu CEE. InvestiËní pobídkou
mĔže být dobrá, kvalitní infrastruktura.
DĔležité je také akcentovat pracovní sílu
v regionech, dopravní obslužnost regionĔ a také
podpoāit rozvoj vzdÔlávacích a výzkumných
institucí. Regiony, které nemají dostatek
kvalifikovaných pracovníkĔ a patāí mezi regiony
nejvíce postižené, lze podpoāit financemi
na rekvalifikace Ëi na tvorbu pracovních míst
a regiony s vysokou koncentrací technicky
vzdÔlaných lidí lze podpoāit pobídkami
zamÔāenými na high-tech odvÔtví.
Agentura CzechInvest získá nové vedení.
Jaká oËekávání by mÔl nový management
naplnit?
CzechInvest má nové vedení stejnÔ jako sekce
fondĔ EU na Ministerstvu prĔmyslu a obchodu.
VýhradnÔ ta bude nyní CzechInvest āídit,
od této jednodušší linky oËekávám efektivnÔjší
komunikaci, než jaká byla dosud. Od sekce
fondĔ EU a od vedení CzechInvestu oËekávám
zintenzivnÔní Ëerpání z evropských fondĔ tak,
abychom do roku 2015 na podporu podnikání
vyËerpali celou alokaci 90 miliard korun. KlíËové
je zkrácení lhĔt na vyāizování žádostí o dotace
z OPPI a posílení metodického vedení programu
a zjednodušení dotací.
Jakým zpĔsobem atraktivitÔ Ëeského
investiËního prostāedí pomĔže stát, a jakou
roli by mÔl naopak plnit soukromý sektor?
Vzhledem k situaci v okolních státech
a Evropské unii obecnÔ by mÔl Ëeský stát
pomoci v konkurenceschopnosti Ëeského
podnikatelského prostāedí, podpoāit vznik
nových inovativních firem, které by byly
zajímavým subjektem pro tuzemskou Ëi
zahraniËní investici. Stát by mÔl pāemýšlet
Foto: archiv MPO
nvestic pāicházejících do oR ze zahraniËí
je podle výsledkĔ agentury CzechInvest
meziroËnÔ ménÔ. Jakým konkrétním
zpĔsobem lze tomuto trendu Ëelit?
napāíklad o vzniku „seedfondĔ“, ale i dalších
nástrojĔ, které by podpoāily vznik takových firem
a pomohly jim na poËátku existence. Soukromý
sektor je ovšem jediný, který mĔže produkovat
kvalitní podnikatelské nápady, které pāispÔjí
k dlouhodobé konkurenceschopnosti oR.
oR je zajímavá pro investice
do automobilového prĔmyslu, pāípadnÔ
elektroniky. Má oesko potenciál uspÔt
u zahraniËních investorĔ také v jiných
oblastech?
oeská republika má urËitÔ potenciál pro
investice v oblasti energetiky, informaËních
a komunikaËních technologií, medicinální
chemie a biotechnologií, strojírenství obecnÔ
a leteckého prĔmyslu zvláštÔ. Investice
do tradiËního automobilového prĔmyslu zde
máme opravdu velké.
Chystají se nÔjaké zmÔny v oblasti
investiËních pobídek?
V souvislosti s aktuální ekonomickou situací
v oeské republice a s ní souvisejícím snížením
celkové investiËní aktivity pāipravuje Ministerstvo
prĔmyslu a obchodu oR ve spolupráci
s agenturou CzechInvest návrh novely zákona
o investiËních pobídkách. NejpodstatnÔjší
zmÔnou v rámci tohoto zákona by byla podpora
sofistikovaných projektĔ s technologickým
potenciálem. Ty nejlepší projekty by pak mohly
tÔžit z podpory formou slevy na dani z pāíjmĔ
s prodlouženým Ëerpáním až na sedm let Ëi
deset let. KromÔ slevy na dani by mÔl investor
možnost v nejvíce strukturálnÔ postižených
regionech získat i hmotnou podporu
na vytváāení pracovních míst a podporu
rekvalifikace a školení zamÔstnancĔ.
ObecnÔ je snaha více podporovat aktivity
zamÔāené na progresivní technologie, aktivity
s vysokou pāidanou hodnotou a velkým
exportním potenciálem, vedoucí ke zvýšení
mezinárodní konkurenceschopnosti oR.
«
Tichý šepot investora
Byla jsem u toho! Pāelom milénia znamenal
investorský boom v oeské republice –
Futaba, Foxconn, Koito nebo Nemak – to
jsou jména z dlouhé āady. CzechInvest
získává prestižní mezinárodní ocenÔní
a další investoāi klepou na dveāe závratnou
rychlostí. Bylo zajímavé pozorovat, jak
novÔ vstupující investor v Ëeské mentalitÔ
tápe a vĔbec nechápe, proË se zapojit
do mediálního zápolení. Bylo zajímavé
pozorovat rituály a nové kultury, které
k nám pāinesly nÔco jiného, co bÔžný oech
neËeká. Byla jsem ráda, že jsem mohla stát
u položení základních kamenĔ investorĔ,
kteāí jsou v oesku dodnes. Dnes s odstupem
Ëasu chápu, proË byly situace, kdy investor
zarputile mlËel o svém poËínání nebo
tichým hlasem šepotal o svých krocích. Zdá
se mi, že být investorem = být podezāelým,
o to více, pokud se družíte se státem.
Pāitom právÔ investorský boom byl jedním
z reprezentativních znakĔ oeské republiky
a budoval dobré povÔdomí o zemi ve stāedu
Evropy. Jsme o pár let dál a o investorech
se témÔā nehovoāí. Pāitom nÔkteāí z nich
se u nás velmi dobāe etablovali a využili
potenciál, který jim nabídla oeská republika,
pāesto nám automaticky jejich jména
nenaskakují. ProË? Oni mlËí anebo jen
zāídka vypustí své úspÔchy na svÔtlo.
Je to škoda, protože mnozí se āadí mezi
významné zamÔstnavatele v regionech, kde
pĔsobí. NemĔžeme však zasahovat do jejich
teritorií a nutit je k aktivitÔ, oni prostÔ plní
své poslání a jsou spokojeni, mnohdy je
to spojeno s kulturou jejich zemÔ. Možná
fakt, že splynuli s davem, znaËí, že jsou již
v oesku „jako doma“. Jsem ráda, že mohu
pozorovat tichý chod tÔchto spoleËností
a vnímat jejich posuny, o to budu radÔji,
až nastane doba, kdy se jejich šepot zmÔní
v hlasité povídání. Sama ze své zkušenosti
vím, že i to nejlepší poËínání v rukou
novináāe, který chce napsat kauzu, znamená
pro „dobrou vÔc“ špatný konec. «
Monika Urbanová
majitelka poradenské
spoleËnosti Pentacle
Consulting
Foto: archiv
| www.komora.cz [31]
28_31k_investice.indd 31
16.9.2010 13:39:37
oeská spoāitelna,
hlavní partner Hospodáāské komory oeské republiky,
láká podniky na financování investic
M
alé a střední podniky jsou páteří české
ekonomiky. Na jejich vitalitě a ochotě investovat závisí, jak masivní bude oživení
po hospodářské krizi. A proto v této době právě
na malé a střední podniky cílí aktivity České
spořitelny. „Máme výrazný zájem i finanční
prostředky k tomu, abychom poskytli naše služby
novým klientům,“ říká Karel Mourek, ředitel
úseku komerční centra, který se o podniky tohoto segmentu stará.
Česká spořitelna poskytovala finance i v letech
hospodářské krize, dokonce u malých a středních
podniků, tedy subjektů s obratem mezi 30 miliony a 1,5 miliardy, navýšila objem úvěrových
prostředků. Celkové portfolio úvěrů se ke konci
letošního června meziročně zvýšilo téměř o dvě
miliardy, konkrétně na 58,058 miliardy.
„V krizových letech ale samozřejmě šlo spíš o provozní úvěry, podniky investovaly méně. To bychom
nyní rádi změnili. Máme připraveny úvěrové
a finanční prostředky, které jsme připraveni dát
na rozumné, smysluplné investiční projekty,“ tvrdí
Karel Mourek.
Top podnik II
s podporou jedné miliardy
Zájem o financování ze strany podniků dokládá
objem nově poskytnutých úvěrů, který do konce
července letošního roku dosáhl devíti miliard
a do konce roku by se tato suma mohla navýšit
až na patnáct miliard. „Žádný strop ale stanovený
nemáme. V případě zájmu ze strany stávajících
i nových klientů jsme připraveni jít s částkou poskytnutou na nové úvěry jednoznačně výš,“ upozorňuje
Karel Mourek. Česká spořitelna na prahu očekávaného oživení ekonomiky usiluje o to, aby k současným zhruba sedmi tisícům aktivních klientů
z řad malých a středních podniků získala další
významný počet nových. Přilákat je má například
program Top podnik II, který navazuje na úspěšný
Top podnik z roku 2001. Top podnik II představuje výhodný investiční úvěr s vestavěnou opcí, který
garantuje maximální výši úrokové sazby po celou
dobu splatnosti úvěru. Česká spořitelna na tento
program podpory malých a středních firem uvolnila jednu miliardu korun.
Regionální dostupnost
a synergie služeb
[advertorial]
Servis podnikům poskytuje Česká spořitelna
formou komerčních center, kterých je v České
republice patnáct a úspěšně fungují již více než
deset let ve všech krajských městech. „Máme
zájem s klienty spolupracovat daleko více
na regionální úrovni, protože aktivity malých
a středních podniků se primárně odehrávají právě v regionech,“ zdůrazňuje Karel Mourek. Další
výhodou České spořitelny je kromě regionální
dostupnosti služeb i synergie služeb finanční
skupiny České spořitelny, díky kterým dostávají
klienti kompletní servis. Jde o všechny bankovní produkty, produkty dceřiných společností
typu leasingu, factoringu, poradenství ze strany
evropských fondů, ale třeba i optimalizace
bilance nebo pomoc s realizací restrukturalizačních projektů.
„Česká spořitelna i v letech hospodářské krize
dokázala, že je dlouholetým finančně stabilním
partnerem. Je připravena s klienty sdílet časy dobré i zlé v duchu našeho hesla: Chceme dělat férový
obchod s férovými partnery za férových podmínek.
Nabízíme klientům osobní bankovnictví s osobním
poradcem. Zároveň jsme instituce, která dlouhodobě deklaruje svůj závazek vůči klientům, vůči
ekonomice, vůči České republice,“ doplňuje ředitel
úseku komerčních center České spořitelny. «
Letecká doprava potřebuje dobře vybavená letiště
Z malé firmy na Frýdecko-Místecku vybudoval
uznávaného dodavatele špičkových elektronických
technologií pro letiště po celém světě. Zaměstnává
téměř 50 lidí a podařilo se mu prorazit i v zahraničí.
„Naše technologie najdete na více než 100 letištích
a heliportech po celém světě včetně Antarktidy,“ říká
Vladimír Drábek, generální ředitel společnosti Transcon Electronic Systems.
etecká doprava se pomalu začíná vzpamatovávat z krize. Stále více letišť hlásí růst
počtu pasažérů. Růstový trend odborníci
očekávají i v budoucnu. Za dvacet let by se objem
přepravy měl zdvojnásobit…
Tyto předpovědi nás jenom těší. Našimi odběrateli jsou téměř výhradně letiště a heliporty,
a to nejen v ČR, ale i v zahraničí. Rozvoj
letectví s sebou samozřejmě přináší potřebu
výstavby dalších letištních kapacit. A ty zas pro
svůj provoz a zajištění bezpečnosti potřebují
dostatečné technické vybavení.
L
Vybavili jste desítky letišť po celém světě. Najdete
mezi nimi projekt, který byl pro vás obzvlášť
důležitý?
Za naši vlajkovou loď považujeme Letiště
Praha, se kterým spolupracujeme již od roku
1992. Obzvlášť nás těší skutečnost, že jsme
zde uspěli jako domácí dodavatel i mezi
silnou zahraniční konkurencí. Na Ruzyni jsme
instalovali zejména řídicí systémy, ale i integrovaný monitorovací systém, který slouží jak
dispečerům letecké dopravy, tak energetikům,
meteorologům či provozu letiště. Přímo se tím
podílíme i na zajištění bezpečnosti letového
provozu.
Co by podle vašeho názoru přispělo k lepšímu
využití potenciálu letecké dopravy a tím i k rozvoji
české ekonomiky?
Určitě bych urychlil výstavbu nové dráhy
na letišti v Ruzyni. Ta by zvýšila nejen kapacitu
našeho nejdůležitějšího letiště, ale i celkovou
bezpečnost letového provozu.
Vy sám leteckou dopravu využíváte?
Podstatná část našich dodávek směruje do zahraničí. Efektivní letecké spojení je tedy pro
mne i mé spolupracovníky alfou i omegou.
Letecká doprava ve zkratce
»
»
»
»
»
»
letiště významně podporují rozvoj regionů ve svém okolí
přímo či nepřímo u nás letecká doprava
podporuje přes 40 tisíc pracovních míst;
podle odhadů renomovaných ekonomů dá
rozšíření kapacity dráhového systému Letiště Praha práci dalším 17 tisícům lidí
65 % českých podnikatelů leteckou
dopravu považuje za velmi důležitou při
obsluhování svých zákazníků
téměř polovina českých podnikatelů si
myslí, že letecká doprava zvyšuje efektivitu jejich produkce
dostupnost letiště je jedním ze tří nejdůležitějších faktorů, které rozhodují
o umístění zahraničních investic v dané
lokalitě
letecká doprava je jediným druhem
dopravy, který nepotřebuje prostředky
ze státního rozpočtu
www.paralelnidraha.cz
[advertorial]
[32] www.komora.cz |
32k_erste.indd 32
15.9.2010 17:48:30
Moje podnikání [trendy]
OREA Hotel Pyramida
otevāel internetové kiosky
Management pražského OREA Hotelu Pyramida se rozhodl svým hostĔm
poskytovat ještÔ vÔtší komfort než doposud. K odlišnosti hotelu nedávno
pāispÔla výrazná obmÔna jídelního lístku, který nabízí āadu tradiËních
Ëeských specialit, další novinkou je poskytování rychlého internetového
pāipojení prostāednictvím internetových kioskĔ.
Nabízí pohodlné ubytování, kvalitní
gastronomii a profesionální služby.
Ideální poloha, bezbariérovost celého
hotelu, kongresové centrum nebo bazén
s fitness centrem, to vše mĔže být
zajímavé nejen pro business klientelu,
ale i rodiny s dÔtmi nebo hosty objevující
krásy historické Prahy. Hosté, kteāí
pāijedou vlastním automobilem, mohou
využít hotelové parkovištÔ. Pro všechny
je pāipraveno 354 pokojĔ, netradiËní
restaurace s poctivou staroËeskou
kuchyní a pāíjemný ochotný personál.
Foto: chromatika/istockphoto.com
OREA Hotel Pyramida****
Vysokorychlostní připojení k internetu, ať již
bezdrátové nebo kabelové, garantuje OREA Hotel
Pyramida také ve všech veřejných prostorech, a zejména v konferenčním sále o kapacitě pěti set míst
a dále v saloncích, které se využívají k obchodním
setkáním a prezentacím. Internet samozřejmě nechybí ani v žádném z hotelových pokojů – pokoje
P
rotože OREA Hotel Pyramida je význačným
kongresovým hotelem a klade obzvlášť velký
důraz na pohodlné ubytování, kvalitní gastronomické a navazující služby, mají hosté v hotelu
možnost využít nově služeb takzvaných internetových kiosků, které skýtají nejen pohodlí při práci
s internetem, ale i potřebné soukromí. K dispozici
jsou dva kiosky vybavené PC, zbylé dva jsou připraveny k instalaci vlastních notebooků.
„O obsluhu internetových kiosků se stará personál
recepce, který hostům případně pomůže s instalací
vlastního PC a zároveň jim tuto službu prodá,“ upřesňuje Jan Kuchař, rooms division manager hotelu.
Zajímavou službou, kterou v souvislosti s internetovými kiosky hotel svým klientům nabízí, je
rychlý hotelový tisk. „Službu provozujeme od začátku června a setkáváme se s velmi pozitivními ohlasy
zejména ze strany leisure hostů, jelikož korporátní
klientela, která se u nás ubytovává, už většinou své
vlastní notebooky má,“ dodává Jan Kuchař.
Tisknout se dá nejen přímo z internetových kiosků
umístěných v lobby hotelu, dokument můžete na
tiskárnu poslat z jakýchkoli jiných hotelových prostor. Aby byla služba spuštěna, musí ovšem zájemce
o tisk kontaktovat recepční a sdělit svůj osobní kód.
Pokud si host přeje, doručí mu hotelový portýr
vytištěné dokumenty přímo do jeho pokoje.
Byznys centrum pro korporátní klienty
Další službou, která má usnadnit potřebné
administrativní úkony hostů, je takzvané byznys
[otyāi internetové kiosky pomáhají hostĔm Hotelu Pyramida zaruËit soukromí pāi surfování na internetu.
centrum. Využívají ho zejména organizátoři konferencí, kteří mají veškerou potřebnou výpočetní
techniku od faxu, scanneru, kopírky a tiskárny
až po počítače na jednom místě a mohou tyto
prostory využít jako svou přechodnou kancelář.
standardní mají připojení na internet zpoplatněné, superior pokoje už je mají zahrnuty v ceně
ubytování. «
[MARTIN KALIVODA]
| www.komora.cz [33]
33k_pyramida.indd 33
15.9.2010 17:49:56
Moje podnikání [služby komory]
Komorové CzechPOINTy
jsou s vámi již tāi roky!
Hospodáāská komora oeské republiky se jako jedna z prvních zapojila do celorepublikového projektu CzechPOINT
(zkratka pro podací ovÔāovací informaËní národní terminál), jehož provozovatelem a správcem je Ministerstvo vnitra
oR. Za dobu tāí let zpāístupnila služby CzechPOINT na desítkách svých kontaktních míst po celé oeské republice.
Ohlédnutí do historie
Prvních čtrnáct pilotních CzechPOINTů Hospodářské komory bylo spuštěno již začátkem října
2007 a poskytovalo výpisy z obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.
Během několika měsíců si tato nová služba získala
u podnikatelů velkou oblibu (především pro
svoji snadnou dostupnost a časovou nenáročnost), a proto do konce roku 2007 byla rozšířena
zátěže podnikatelů. Z pohledu zavádění elektronizace veřejné správy jde tak o jednu z nejkladněji
hodnocených služeb vůbec.
Stále více služeb
Výše zmíněné základní tři služby, které kontaktní
místa Hospodářské komory poskytují v rámci
projektu CzechPOINT od samého začátku, byly
v následujících letech rozšířeny o další. V polovině roku 2008 o výpisy z rejstříku trestů, o příjem
podání do registru živnostenského podnikání
a začátkem roku 2009 byly služby CzechPOINT
dále rozšířeny o možnost vydání výpisů ze systému
odpadového hospodářství, výpisů ze seznamu
kvalifikovaných dodavatelů a bodového hodnocení
osoby z bodového konta řidiče. K dalšímu, dalo by
Kolik za ovÔāené výpisy a za ovÔāování listin a podpisĔ zaplatíte?
Cena za vydání ovÔāeného výpisu z:
1. strana
každá další strana
Obchodního rejstāíku
90 KË
50 KË
Živnostenského rejstāíku
90 KË
50 KË
Katastru nemovitostí
90 KË
50 KË
Rejstāíku trestĔ (bez ohledu na poËet stran)
50 KË
neúËtuje se
Registru āidiËĔ – výpis bodového hodnocení osoby
60 KË
50 KË
Seznamu kvalifikovaných dodavatelĔ
90 KË
50 KË
Registru Ministerstva životního prostāedí (správa a kontrola agendy)
90 KË
50 KË
InsolvenËního rejstāíku
90 KË
50 KË
Cena dalších služeb:
Pāijetí podání podle § 72 živnostenského zákona
50 KË
Provedení autorizované konverze dokumentĔ (za každou i zapoËatou stranu)
30 KË
Vyāízení žádosti o zāízení datové schránky
bezplatnÔ
OvÔāení shody listiny (za každou i zapoËatou stranu formátu A4)
30 KË
OvÔāení shody podpisu (za každý jednotlivý podpis)
30 KË
do dalších dvaceti tří kanceláří regionálních složek
Hospodářské komory. V období od ledna 2008
do dnešního dne provozuje Hospodářská komora
České republiky celkem padesát tři těchto míst.
S rozšiřováním počtu míst se postupně rozšiřoval
i počet poskytovaných služeb, které výraznou
měrou přispívají ke snižování administrativní
se říci průlomovému rozšíření služeb na kontaktních místech CzechPOINT došlo od poloviny roku
2009. V účinnost vstoupil zákon o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Na kontaktních místech CzechPOINT lze díky této
legislativní úpravě nyní vyřídit veškerou agendu
týkající se datových schránek a zároveň provádět
Foto: skynesher/istockphoto.com
J
ednotlivá kontaktní místa Hospodářské komory, a hlavně šíře jimi poskytovaných služeb
prošla od svého vzniku výrazným vývojem:
Dnes poskytují podnikatelům a i široké veřejnosti
služby, pro které v minulosti museli navštěvovat
úřady i několik desítek kilometrů daleko.
i autorizovanou konverzi dokumentů na žádost, a to jak
z listinné podoby do elektronické, tak naopak.
Nad rámec služeb, které jsou poskytovány v rámci
projektu CzechPOINT, mohou klienti využít
i celou škálu dalších služeb, které kontaktní
místa Hospodářské komory nabízejí. Jedná se
především o provádění služeb ověřování listin
a podpisů, o mimosoudní řešení spotřebitelských
sporů, o možnost zapojit se do připomínkování
podnikatelské legislativy a v neposlední řadě
o poradenství v oblasti podnikání či zprostředkování obchodních kontaktů. Celkem lze na kontaktních místech Hospodářské komory získat více
než dvacet různých služeb.
S rozšiřováním služeb na kontaktních místech
Hospodářské komory roste samozřejmě i celkový
počet realizovaných transakcí. Největší zájem je
o ověřování listin a podpisů a o vydávání výpisů
z obchodního rejstříku, rejstříku trestů a katastru
nemovitostí. Jenom za poslední půlrok jich bylo
realizováno více než 20 000.
Všechna kontaktní místa Hospodářské komory,
která poskytují výše uvedené služby, můžete
navštívit především v okresních městech po celé
ČR. Jsou označena logem CzechPOINT a jejich
seznam, včetně kontaktů, je umístěn na
www.komora.cz v sekci Pomáháme vašemu
podnikání. «
[TOMÁŠ MACNAR, projektový manažer HK oR]
[34] www.komora.cz |
34k_prkm.indd 34
15.9.2010 17:53:55
35k_wpb2.indd 35
15.9.2010 17:54:53
Jak správnÔ vyplnit
kupní smlouvu
Obchodní
právo
Pro obchodní závazkové vztahy je
kupní smlouva upravena ustanoveními
§ 409 až 470 obchodního zákoníku. oastá
pojednání o kupní smlouvÔ mají āadu oprávnÔných
dĔvodĔ. Mezi tyto dĔvody lze āadit mj. frekvenci uzavírání tÔchto
smluv, nÔkteré otázky pāi realizaci a aplikaci dílËí novelizace nÔkterých
ustanovení této právní úpravy, pāipravované vydání nového obËanského zákoníku
(a pāípadnÔ obchodního zákoníku, resp. obchodního zákona) Ëi též zákona
o obchodních korporacích. Rozšiāuje se též i pāíslušná judikatura.
Foto: peepo/istockphoto.com
Co je kupní smlouva
Kupní smlouvou se podle základního ustanovení
§ 409 obchodního zákoníku prodávající zavazuje
dodat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou
jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést
na něho vlastnické právo k této věci a kupující se
zavazuje zaplatit kupní cenu. Ve smlouvě musí být
kupní cena dohodnuta nebo v ní musí být alespoň
stanoven způsob jejího dodatečného určení, ledaže
z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran
ji uzavřít i bez určení kupní ceny. V následně
uvedeném případě je kupující povinen zaplatit
kupní cenu stanovenou podle ustanovení § 448
obchodního zákoníku.
Odlišení kupní smlouvy od smlouvy o dílo, event.
od jiných smluv stanoví § 410 obchodního zákoníku. Smlouva o dodání zboží, které má být teprve
vyrobeno, se považuje za kupní smlouvu, ledaže
strana, které má být zboží dodáno, se zavázala předat druhé straně podstatnou část věcí, jichž je zapotřebí k výrobě zboží (vzhledem k dispozitivnosti
této části ustanovení § 410 obchodního zákoníku
je však možno sjednat jiný text a dohodnout, že se
jedná o kupní smlouvu, i když podstatnou část věci
zajistí zákazník).
Výjimky z kupní smlouvy
Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle
níž převážná část závazku strany, která má zboží
dodat, spočívá ve vykonání činnosti nebo závazek
této strany zahrnuje montáž zboží (přestože
je ustanovení § 410 dispozitivní, není možno
v případě, že závazek obsahuje montáž – vzhledem
ke kogentnímu ustanovení § 536 – sjednat, že jde
o smlouvu kupní).
Pāestože kupní
smlouva
je ze smluvních typĔ obsahovÔ
nejbohatší, nepostaËí mnohdy sjednávat
konkrétní odchylná āešení ve smlouvÔ
(pāíp. i odkazem na obchodní podmínky),
ale bude vhodné popāípadÔ dohodnout
ještÔ āadu otázek, které v zákonÔ ani
v jiných pāedpisech nejsou upraveny
(mĔže se jednat o vracení obalĔ, dodávky
náhradních dílĔ, servis, fakturaci, výši
smluvních pokut apod.). U složitÔjších
pāípadĔ lze pāi uzavírání smluv doporuËit
služby právních kanceláāí.
Budou-li předmětem plnění věci nemovité, použijí
se v obchodních závazkových vztazích ustanovení
o kupní smlouvě stanovená v občanském zákoníku
a ustanovení obchodního zákoníku (viz § 261
odst. 6 obchodního zákoníku).
Ustanovení o kupní smlouvě v občanském zákoníku jsou přitom ještě stručnější než ustanovení
o této smlouvě v obchodním zákoníku (obecná
ustanovení o kupní smlouvě v §§ 588 – 600, vedlejší ujednání o kupní smlouvě v §§ 601 – 610).
Z občanskoprávní kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu
odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě
převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.
Cenu je třeba sjednat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak by mohla být smlouva
neplatná podle § 40a občanského zákoníku.
Budou-li předmětem věci movité (zboží), pak se
v obchodněprávních vztazích občanskoprávní
úprava smlouvy kupní nemůže použít (viz § 1
odst. 2 obchodního zákoníku) a bude se kontrahovat podle kupní smlouvy obchodněprávní.
Aby se jednalo o úpravu obchodněprávní, musí
se splnit podmínky stanovené v ustanovení § 261
odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku; event.
lze dohodnout použití obchodněprávní smlouvy
podle § 262 obchodního zákoníku.
» Vzhledem k ustanovení § 263 odst. 2 a § 269
odst. 1 obchodního zákoníku je třeba, aby
smlouva obsahovala kromě přesné identifikace smluvních stran podstatné části smlouvy
stanovené v základním ustanovení (viz § 409
obchodního zákoníku):
» stanovení předmětu koupě, tj. zboží
(movité věci),
» sjednání závazku prodávajícího dodat zboží,
» sjednání závazku prodávajícího převést vlastnictví ke zboží,
» sjednání závazku kupujícího zaplatit kupní
cenu,
» sjednání ceny zákonem určeným způsobem,
event. musí z jednání o uzavření smlouvy
vyplývat vůle stran uzavřít smlouvu i bez určení kupní ceny (viz ustanovení § 409 odst. 2
obchodního zákoníku).
Ze stanovených podstatných částí kupní smlouvy velmi často v praxi chybí ve smlouvě závazek
prodávajícího převést vlastnictví ke zboží. Pokud
by se z obsahu smluvního ujednání, i když třeba
vyjádřen jinými slovy či jinak, nedal tento závazek
alespoň dovodit, smlouva nesplňuje předpoklad
[36] www.komora.cz |
36_37k_smlouvy.indd 36
15.9.2010 17:57:26
Moje podnikání [obchodní právo]
je docentem na katedāe
obchodního práva
Právnické fakulty
Masarykovy univerzity
v BrnÔ, rozhodcem
RozhodËího soudu
pāi Hospodáāské komoāe oR a Agrární
komoāe oR a autorem mnoha
odborných publikací vÔnovaných
obchodnímu právu.
Foto: archiv
Karel Marek
ke vzniku kupní smlouvy (v tomto smyslu bylo
již i judikováno). (Mohlo by event. dojít – podle
podmínek konkrétního případu – ke vzniku innominátní smlouvy, za splnění podmínek pro vznik
innominátní smlouvy, ledaže by bylo zřejmé, že
strany chtěly uzavřít výslovně smlouvu kupní).
Podle našeho úsudku nelze souhlasit s názorem
zastávaným pracovníky některých obchodních
útvarů, že pokud smlouva o převodu vlastnictví
neobsahuje tuto část smlouvy, nemá to na vznik
kupní smlouvy vliv, neboť to podle nich vyplývá ze zákona. Ze zákona totiž jen vyplývá, jak
bude vlastnictví převedeno (kdy přejde), pokud
podmínky převedení nestanoví smlouva. Smlouva
musí obsahovat podstatné části smlouvy a vzniká
E-mail: [email protected]
zásadně dohodou o celém jejím obsahu. Z výjimek
z tohoto pravidla připomeňme, že vznik smlouvy
za stanovených podmínek je možný podle ustanovení § 275 odst. 4 obchodního zákoníku.
Kogentními ustanoveními (kogentní ustanovení
nelze změnit dohodou stran; u ostatních dispozitivních ustanovení to možné je) kupní smlouvy
jsou kromě kogentního základního ustanovení
§ 409 obchodního zákoníku ustanovení §§ 444,
458 a 459. Podle § 263 odst. 2 se přitom strany
nemohou odchýlit od ustanovení, která předepisují písemnou formu právního úkonu. Ostatní
ustanovení jsou dispozitivní. Smlouvou lze tedy
zásadně měnit, popř. zcela vyloučit ustanovení
zákona. «
[advertorial]
Foto: archiv oTK
Seznámit se s tím, jak novináāi
vyhodnocují a zpracovávají informace,
na co kladou nejvÔtší dĔraz, co je
pro nÔ naopak nepodstatné, a také si
vyzkoušet jejich práci. Tuto možnost
nabízí již druhým rokem tiskovým
mluvËím, pracovníkĔm PR, reklamy,
marketingu, tedy tÔm, kdo pāicházejí
do styku s médii, Akademie oeské
tiskové kanceláāe.
Akademie oTK nabízí kurzy o tom,
jak psát pro média
P
řáním všech, kdo prostřednictvím
tiskových sdělení či jinak komunikují
s médii, je, aby se jejich informace dostaly
na veřejnost. Ne všechny tiskové zprávy však
obsahově i formálně vyhovují kritériím, jimiž se
novináři řídí. Pravděpodobnost publicity lze přitom výrazně zvýšit dodržováním pevně daných
pravidel a zásad. A právě tiskové agentury ve své
každodenní práci z těchto zásad vycházejí. Akademie ČTK, školicí centrum naší největší tiskové
agentury, vstoupila na trh, aby se s klienty o toto
know-how podělila. Nabízí pestrou škálu kurzů
a workshopů, které vedou zkušení novináři.
Na celodenním kurzu o práci agenturních novinářů s informačními zdroji se zájemci seznámí s tím,
která informace je důležitá, která bezvýznamná,
proč to tak je i jak informace zpracovat, aby nezapadly. Názorná prezentace je doplněna rozborem
tiskových zpráv i praktickými cvičeními, při nichž
se z účastníků semináře stávají novináři.
Pokračováním tohoto kurzu je workshop Jak psát
a mluvit, který je zaměřen minimálně na teorii,
ale o to více na praxi. Práce s nejrůznějšími typy
textů tvoří dopolední náplň semináře, odpolední
část je věnována mluvenému projevu. Koná se
v moderním multimediálním studiu Univerzity
Karlovy, kde si pod dohledem zkušeného odborníka účastníci workshopu vyzkoušejí, jak pečlivě
vyslovovat a správně intonovat. Oba kurzy patří
k nejvyhledávanějším.
Akademie ČTK kromě toho nabízí také kurz
psaní na web, kurz pro začínající novináře nebo
workshop pro fotoreportéry. Konají v nové učebně v budově ČTK nedaleko Václavského náměstí.
Na závěr každého kurzu obdrží jeho absolventi
certifikát. «
[JI¢Í CHRÁST, āeditel Akademie oTK]
| www.komora.cz [37]
36_37k_smlouvy.indd 37
15.9.2010 17:57:44
Moje podnikání [rozhovor]
Raoul Gransier: „Máme dĔvod
k optimismu. Hotelový trh se probouzí.“
J
ak se daāí vašemu podnikání?
Je náročné, ale slibné. Zatímco první pololetí roku 2010 nevypadalo vůbec dobře,
druhé pololetí nás mile překvapilo a zavdalo
důvod k optimismu. Nová obchodní strategie,
kterou jsme přijali v loňském roce, se začíná
pozitivně projevovat. Zatímco v minulosti
jsme byli známí hlavně svou volnou kapacitou, dnes se nám daří udržovat stabilní hladinu obsazenosti. V důsledku toho se náš index
RGI dostal na čelnou pozici a stále roste. Naše
podnikání je profitabilní, navíc již příští rok
očekáváme další zlepšení situace na trhu.
Pomůže nám k němu také naše vlastní úsilí
a doufejme, že se ekonomika opět zotaví, jak
se očekává.
Týkají se nÔjaké zmÔny i Panorama Hotelu?
Pocítili jsme, ostatně jako spousta dalších poskytovatelů hotelových služeb, tlak z recese. Místo
toho, abychom ustrnuli v minulosti, přijali jsme
strategické kroky, které zlepší naši budoucnost.
Chystáme se zavést na českém trhu ojedinělé
produkty a služby.
cujeme ruku v ruce jak na rozvoji našeho byznysu,
tak i na udržování týmové atmosféry.
Patāíte stále do sítÔ Corinthia Hotels International?
Panorama Hotel Prague je řízen společností Corinthia Hotels International – Hotels
Hotelový āetÔzec spoleËnosti CHI Hotels
& Resorts pĔsobí na trhu od roku 1968,
kdy byl na ostrovÔ Malta otevāen první
luxusní Corinthia Hotel St. George’s
Bay. SpoleËnost klade dĔraz pāedevším
na vysoký standard hotelových,
gastronomických a kongresových služeb.
V dnešní dobÔ patāí skupina CHI Hotels
& Resorts mezi nejvýznamnÔjší hotelové
āetÔzce s pĔsobností v EvropÔ, Africe
a na Blízkém východÔ.
Pāija i jsm
Pāijali
jsme strategické kroky, které zlepší naši
budoucnost.
budoucno
V říjnu jsme spustili nové internetové stránky
panoramahotelprague.com, nezahálí ani naše
obchodní oddělení, které se chystá řešit mnoho
potřebných kroků.
Přestože se snažíme, aby příjmy z naší činnosti
rostly, nespouštíme oko z našich provozních
nákladů. V době tohoto rozhovoru optimalizujeme
stavy našich zaměstnanců, což může být na první
pohled nepříjemné, ale časem nám tento postup
pomůže rozšířit naše podnikání, zlepšit výnosy
z investic a zajistit zaměstnání pro náš personál.
Hotel má vynikající vztahy se svými odbory, pra-
Foto: archiv
Panorama Hotel Prague patāí mezi špiËkové pražské hotely, které dokážou
vyhovÔt jakémukoli požadavku hosta Ëi poāadatele spoleËenských nebo
obchodních setkání. Jaká je situace na trhu s hotelovými službami a jak
konkrétnÔ se PanoramÔ daāí, jsme se zeptali jejího generálního āeditele
Raoula Gransiera.
and Resorts, která pochází z Malty a počet
jejích provozů v Evropě, na Blízkém východě
i v Africe se neustále zvyšuje. Nejnovějšími
přírůstky v rodině CHI Hotels and Resorts
jsou Corinthia Hotel, Whitehall Place v Londýně, který se bude otvírat koncem roku 2010,
a Corinthia Taormina Golf Resort na italské
Sicílii, ten bude zahajovat provoz v roce 2012.
Mnohé další projekty jsou ve fázi příprav.
Všechny tyto hotely nesou buď označení
Corinthia, Whyndham nebo Ramada Plaza
nebo působí na první pohled jako nezávislá
hotelová zařízení, která v názvu nemají značku
hotelového řetězce. Do této poslední kategorie spadá i Panorama Hotel Prague, který již
nenese označení Corinthia Hotel. I když jsme
změnili vizáž a marketing, jsme si plně vědomi
toho, že značka Corinthia stále září z naší střechy. Pracujeme na tom, ale technické problémy
demontáž zpožďují. Doufám, že rebranding
bude dokončen do konce třetího čtvrtletí
a naše nové jméno se bude do té doby tyčit
na vrcholu naší střechy. Mnohé další projekty
jsou ve fázi přípravy.
Jaké novinky, kromÔ názvu, ještÔ Panorama
pāipravuje?
Letošní rok byl v Panorama Hotelu Prague
skutečně bohatý na nové projekty, mnoho
dalších jich ještě přijde v budoucnu. Například hotelové wellness & fitness prostory byly
přetvořeny na de luxe lázně Spa, které nabízejí
personalizované služby těm, kteří hledají kvalitu spíše než na kvantitu. Zaznamenali jsme
stabilní nárůst místní klientely. Hotelová divize
Food & Beverage přivítala nového šéfkuchaře
Miloše Rozkošného, který představil celou
řadu nových gastronomických služeb, včetně
à la carte menu, slavnostních menu a zároveň
sezonní kulinářský kalendář. EVENTSATPANORAMA, což je naše stravovací, konferenční a incentivní oddělení, se chystá spustit
nový svatební produkt zaměřený na místní trh.
Rozběhly se další různé činnosti podporující
kulturu našeho hotelu, například projekt talent
management či charitativní projekty s dětmi
z dětského domova Ledce. «
[KATE¢INA BÁRTOVÁ]
[38] www.komora.cz |
38k_panorama.indd 38
16.9.2010 13:40:42
DALŠÍ NOVINKY
Kobík J., Kohoutková A.: Daňový řád
nakladatelství Anag, Olomouc, 2010, cca 900 str., cca 650 Kč
V roce 2009 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který plně nahrazuje dosud používaný zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a který obsahuje
řadu nových či jinak modifikovaných pravidel pro správu daní. Samozřejmě tato skutečnost nastoluje řadu
otázek, jaká vlastně nová ustanovení jsou, jak je možné je interpretovat a jak je bude možné využít, neboť
daňový systém významně zasahuje do života prakticky všech fyzických i právnických osob a významně jim
vytváří nebo zkracuje prostor pro jejich život a činnost.
Vydání publikace k novému daňovému řádu a výklad zákona JUDr. Jaroslavem Kobíkem a JUDr. Alenou
Kohoutkovou je nanejvýš žádoucí, neboť oba autoři se významně podíleli na přípravě nové legislativy
a jsou povoláni i k její interpretaci. Kromě toho autoři publikují výsledky dlouholetého sbírání zkušeností
v oblasti správy daní svých i kolegů, vývoje názorů, různých výkladů včetně soudních náhledů na realizaci
procesu v oblasti daňového práva. Jedná se o velmi obsáhlou publikaci s komplexním komentářem autorů
k zákonu včetně nastínění řešení možných rozdílných interpretací. Jde však o zdařilé dílo, ve kterém je dále
výrazným kladem, že renomovaní a zkušení odborníci se dělí o své zkušenosti s veřejností.
Autoři shrnují vedle vlastních poznatků a zkušeností se správou daní z obou „břehů“ pohledy a poznatky
odborné veřejnosti, Komory daňových poradců i právní teorie na nový procesní předpis, způsob jehož
realizace se bude dynamicky vyvíjet. Tam, kde se již obdobnou problematikou zabývaly soudy, jsou uvedeny příslušné judikáty, které nastiňují pravděpodobný postoj justičních orgánů a nabývají na stále větším významu,
i když český právní systém není založen na precedenčním
principu a i stanoviska justice se vyvíjejí.
Vzhledem k obsahu mohou publikaci efektivně využívat odborníci na daňové právo z řad daňových poradců i dalších
osob zabývajících se daněmi jako jsou ekonomové, účetní,
finanční poradci, či široká veřejnost, ať již se jedná o podnikatele, živnostníky nebo zaměstnance. Jednotlivé pasáže jsou
systematicky a přehledně uspořádány a základní strukturu
celého díla tvoří posloupnost zákona. Publikace tak může velmi výrazně přispět při přípravě na konkrétní jednání se správci
daně, neboť obsahuje podrobně rozbor situací a to, co lze či
nelze uplatňovat nebo požadovat.
Ing. Pavel Prudký
ředitel Finančního úřadu v Olomouci
Unikátní solární a bezpeËnostní
[advertorial]
okenní fólie 3M
Prosklené otvory jsou stále ËastÔjší architektonický jev. Více skla namísto zdiva
poskytuje více svÔtla v interiéru budovy, lepší vzhled, ale také nízkou izolaËní
schopnost a menší bezpeËí. Okenní fólie 3M āeší problémy pāinášející použití
skla jako výplnÔ otvorĔ a zároveñ zachová výhody, které poskytuje.
V
současnosti společnost 3M nabízí více
než 30 variant okenních fólií pro interiéry
i exteriéry, a to ve všech možných kombinacích solární a bezpečnostní ochrany. Tyto
fólie jsou dostupné ve velmi široké škále modelů
a barev, zákazník tak může přesně podle svých
požadavků vylepšit prostředí nebo estetický ráz
budovy. Bezpečnostní fólie vytvářejí ochranný
štít, který zvyšuje bezpečí. Při rozbití udrží
rozbité sklo pohromadě a zabrání tak škodám
a zraněním způsobeným střepy. Mohou tak
zabránit i vniknutí do budovy a následné krádeži, ale i ochránit při průmyslových haváriích
a vichřicích.
Nejžhavější technologickou novinkou jsou fólie
řady 3M Prestige. Při vývoji 3M Prestige bylo
využito nejen posledních poznatků v oblasti nanotechnologií, ale také inovativních adhezivních
technologií a vícevrstvých optických fólií. Ty jsou
tvořeny více než dvěma sty vrstvami, přičemž
celková tloušťka filmu je menší než tloušťka listu
papíru. Fólie 3M Prestige se může pochlubit všemi výhodami tmavých či reflexních fólií, aniž by
snižovala intenzitu světla v místnosti. Není pak
tudíž třeba doplňovat osvětlení prostoru umělým
světlem. Fólie efektivně brání pronikání tepla
a UV záření, a navíc nevytváří při pohledu zvenčí
zrcadlový efekt. Majitelé a správci objektů ocení
snížení nákladů na osvětlení a díky prvotřídní
použité technologii také výrazné snížení nákladů
na provoz klimatizace v horkých letních měsících.
Okna budov opatřená fólií 3M Prestige pozitivně
regulují vnitřní klima, zvyšují pohodlí a bezpečí.
brož., 384 stran
brož
399 Kč
brož., 408 stran
brož
389 Kč
www.anag.cz | [email protected]
tel.: 585 757 411 | fax: 585 418 867
Výhody fólií āady 3M Prestige:
» Neobsahují kovy – nedochází tak ke korozi
nebo možnému rušení signálu mobilních sítí
» Zachovávají původní vzhled budovy – mož-
nost aplikace v historických centrech a památkových zónách měst (schváleno odborem
kultury památkové péče Prahy 1)
» Zadržují UV paprsky a tím prodlužují životnost interiéru a chrání před blednutím
» Významně odráží sluneční energii a šetří
náklady na klimatizaci
» Nízké zrcadlení zlepšuje výhled a celkový
vzhled budovy
» Snižují oslnění očí slunečními paprsky
Návratnost investice do solárních fólií se pohybuje v rozmezí od dvou do pěti let v závislosti
na více faktorech, kupříkladu na cenách energií,
orientaci budovy na světové strany či počtu slunečních dní. «
Volejte 261 380 111
nebo pište na [email protected]
www.3m.cz
| www.komora.cz [39]
39k_anag.indd 39
15.9.2010 18:03:21
Moje podnikání [fejeton]
Fejeton
st
Ilu
i/is
ab
tis
:o
e
rac
m
.co
oto
ph
k
toc
O datovkách
Pāílohou tohoto Ëasopisu je
dévédéËko obsahující instruktážní
videa o obsluze datových schránek.
Co s tím v dobÔ, kdy kdekdo
rozdává kdeco? A jasnÔ že zdarma!
ProstÔ zkuste si to pustit a uvidíte
sami. My to taky zkusili. Nuda? Ani
ne, zdá se…
aneb Ty bláho, ta paní u toho žehlí!
D
atové schránky. Mnohokrát diskutované, chtěné i nechtěné. Datové schránky?
Revoluce v doručování, největší reforma
ve veřejné správě od doby Marie Terezie. Datové
schránky šetří náš čas, nervy i peníze. Ale je
tomu skutečně tak? Snad ano. Každopádně jsou
datové schránky jev, který žádná právnická
osoba v České republice dost dobře nemůže
ignorovat, byť by i sebevíce chtěla. Doručování
úředních písemností datovou schránkou totiž
upravuje zákon.
Zkusme se na fenomén datových schránek podívat
trochu netradičně a hodně zblízka. A trochu jej
polidštit, demytizovat… I o to se snaží občanské
sdružení eGON ACADEMY, založené na podporu
rozvoje eGovernmentu v České republice, jehož
prezidentem je Zdeněk Zajíček, jeden z „otců-zakladatelů“ zavádění eGovernmentu, rozumějme
elektronizace veřejné správy, v Česku. Na počátku
myšlenky přidat k časopisu Hospodářské komory
ČR instruktážní DVD o „datovkách“, produkované právě eGON ACADEMY, byla jedna trochu
bezradná mladá paní.
Nedávno mi kamarád vyprávěl historku: Přišel
domů z práce a jeho žena jej hned zahrnula
stesky. Nechtěla nic řešit, jen si postěžovat. Nešlo
o nic strašného. Mladá paní, byť na mateřské
s dítětem, si trochu přivydělává vedením účetnictví pro několik firem, eseróček. Na živnosťák.
Koneckonců každá koruna se hodí. Teď zrovna
ale běduje nad tím, že pracovní úřad, bůhvíproč,
chce od jedné firmy potvrzení bezdlužnosti úplně
od všech: finančního úřadu, celníků, sociálky a tak dále a tak dále. Samozřejmě některá
potvrzení přišla datovou schránkou, ale úřad je
nekompromisně chce doručit v listinné podobě
a v originále, „s razítkem“.
Kamarád si vyslechl stesky a nářky během toho, co
pojídal jakousi nepříliš chutnou polévku s těstovinami a rajčaty (holt se vaří i pro dítě, tak se moc
nekoření…), a pak nevzrušeně odešel do pracovny.
Ani ne za minutku byl zpět a před mladou paní,
infantilně žvatlající na jejich společného juniora,
laxně položil nějaké cédéčko. „Na,“ řekl lakonicky
ženě, „najdi si tam klip o autorizované konverzi
dokumentu…“
Asi o půl hodiny později, při sledování hlavních
zpráv, se z vedlejšího pokoje začaly ozývat podivné
zvuky. Kamarád po chvíli poněkud rozladěně identifikoval rušící zdroj hluku. Kupodivu nikoliv již
spící junior, ale mladá paní vyluzovala při sledování instruktážního videa o autorizované konverzi
dokumentu v prostředí datových schránek jakési
výskavé kakofonie končící naprosto hypnotizujícím sdělením: „Ty bláho, ta paní u toho žehlí!“
Fakt! Na videu o konverzi u toho mladá paní žehlí.
Týž večer skončil prapodivně: místo sledování nějaké úžasné telenovely následující v hlavním vysílacím čase hned po zprávách sledovali oba manželé
instruktážní videa na obsluhu datovek. Pobaveně
a s úžasem. Neb přiznejme si to, manžel, hrdý
alfa-samec, majitel cédéčka s návodem, z něj zatím
neviděl ještě ani sekundu. Zatím to nepotřeboval.
Znáte to: není čas… Tak se teď dívali oba. A docela
dobře se u toho bavili. Následující den telefonovala
žena s bývalou kolegyní z práce: „Hele – a vidělas
už toho myslivce? Fakt dost dobrý, nééé?“
A co vy? Viděli jste už toho myslivce? «
[ADAM ZAVADIL, autor je spolupracovník redakce]
[40] www.komora.cz |
40k_zajicek.indd 40
15.9.2010 18:04:15
=0ąĊ7(6Ì'/2
69e632/(ÿ1267,
6H ]PęQRX VtGODVSROHĀQRVWL
]PęQtWHWDNpVYģMILQDQĀQt~ĨDG
0iWHYH VYpPPęVWęSUREOpP\V DNWLYQtPL~ĨDG\"&K\VWiWHVHH[SDQ
GRYDW GR MLQpKR PęVWD" +OHGiWH FHVWX MDN ]YìåLW SUHVWLç" &KFHWH VQtçLW
QiNODG\ ]D SURYR] YODVWQt NDQFHOiĨH" 3ĨHVXĞWH VtGOR VYp VSROHĀQRVWL
GRQęNWHUpKR]HQDåLFKEXVLQHVVFHQWHUYÿ5QHERQD6ORYHQVNX
9HåNHURXDGPLQLVWUDWLYXVSRMHQRXVH]PęQRXVtGODVSROHĀQRVWLSURYiV
Y\ĨtGtPH]GDUPD-HGLQpFRPXVtWHXGęODWMHY\EUDWVLQęNWHUp]HEX
VLQHVVFHQWHUNWHUìPL2)),&(+286(GLVSRQXMH
9ë+2'<.7(5e=0ą1$6Ì'/$3č,1ÉäÌ
VH]PęQRXVtGOD]PęQtWHWDNpSĨtVOXåQRVWNHVYpPXILQDQĀQtPX~ĨDGX
]tVNiWHSUHVWLçQtDGUHVXEH]QXWQRVWLVWęKRYDWYODVWQtNDQFHOiĨ
HOLPLQXMHWHUL]LNDVSRMHQiVUHJLVWUDFtVtGODYE\Wę
GtN\QRYpDGUHVHMHGQRGXåHDEH]YHONìFKQiNODGģH[SDQGXMHWHGRGDO
åtFKUHJLRQģ
‚ QDåHVOXçE\O]HY\XçtWLYSĨtSDGęçH]DNOiGiWHQRYRXVSROHĀQRVWDQH
PiWHSURQLVtGOR
‚
‚
‚
‚
*$5$178-(0(63/1ą1Ì=É.211ë&+32æ$'$9.Đ
1$5(*,675$ÿ1Ì6Ì'/2
‚
‚
‚
‚
R]QDĀHQtVtGODVSROHĀQRVWLREFKRGQtPQi]YHPDLGHQWLILNDĀQtPĀtVOHP
SĨtMHPDSĨHSRVtOiQtSRåW\]DVtODQpQDDGUHVXVSROHĀQRVWL
]DMLåWęQtNRQWDNWXVSROHĀQRVWLVYHĨHMQRVWtDVWiWQtPLRUJiQ\
PRçQRVWUHDOL]DFHREFKRGQtFKVHWNiQtYVtGOHVSROHĀQRVWL
1$%Ì=Ì0(9Ì&(1(æ267$71Ì
‚ SRVN\WQXWtVtGODVSROHĀQRVWLQDDGUHViFKYÿ5DQD6ORYHQVNX
‚ YHåNHUiDGPLQLVWUDWLYDVRXYLVHMtFtVY\Ĩt]HQtP]PęQ\VtGOD]GDUPD
‚ NRPSOHWQt VSUiYX VtGOD VSROHĀQRVWL Y\ĨL]RYiQt D SĨHSRVtOiQt SRåW\
WHOHIRQQtRSHUiWRUNDYODVWQtVHNUHWiĨNDHYLGHQFHQiYåWęYDGDOåt
‚ SURQiMP\]DVHGDFtFKPtVWQRVWtSRFHOpÿ5
‚ ]DĨt]HQpNDQFHOiĨHVPRçQRVWtNUiWNRGREìFKSURQiMPģYFHQWUX3UDK\
D%UDWLVODY\
‚ DGPLQLVWUDFHGDWRYìFKVFKUiQHN
‚ QHPRYLWRVWLYHNWHUìFKWXWRVOXçEXSRVN\WXMHPHSDWĨtQDåtVSROHĀQRV
WLDQHERQęNWHUpPXVXEMHNWXNWHUìMHVQDåtVSROHĀQRVWtVSĨt]QęQ
92/(-7(
:::2)),&(+286(&=
41k_wpb.indd 41
1DEt]tPHNRPSOH[QtVOXçE\
▪SRVN\WRYiQtYLUWXiOQtFKNDQFHOiĨt
▪ NUiWNRGREìSURQiMHP]DĨt]HQìFKNDQFHOiĨt
▪SURQiMHP]DVHGDFtFKPtVWQRVWt
▪VOXçE\RVREQtDVLVWHQWN\
15.9.2010 18:04:44
Moje podnikání [pohled do regionu]
Liberecký kraj
Správná volba pro váš kongres i firemní akce
Poāádáte kongresy, konference Ëi firemní akce a souËasnÔ hledáte kvalitní
a profesionální služby? Liberecký region vám nabízí optimální zázemí, a to
kombinaci nejvÔtších kongresových a ubytovacích kapacit mimo Prahu
s bohatou nabídkou doprovodných programĔ. PrávÔ liberecký region se
mĔže odnedávna honosit ocenÔním NejkrásnÔjší stavba 20. století, které
získal symbol tohoto kraje – televizní vysílaË JeštÔd.
L
ogistická dostupnost, kvalitní služby, celá
paleta rozmanitých historických památek zasazených do jedinečných přírodních exteriérů
zaručuje, že každý návštěvník i pořadatel odjíždí
s naplněným pocitem a tendencí se vracet. Důkazem toho jsou slova Ing. Stanislavy Svatoňové, projektové ředitelky NBCB: „Právě díky pestré nabídce
jsme ideálním a oblíbeným místem pro konání jak
korporátních, tak mezinárodních kongresů. Můžeme
směle prohlásit, že pro nás není problém připravit
pro konkrétního klienta individuální program sestavený na míru, na který bude s radostí vzpomínat.“
Máte zájem sjet si na kanoích či raftech řeku Jizeru
na území Českého ráje? Chcete na vlastní oči
vidět a na svou kůži si vyzkoušet služby komplexu
oceněného titulem Nejlepší turistický produkt roku
2009? Pak jste srdečně zváni do Centra Babylon –
unikátního zábavního, kongresového a hotelového
centra v České republice. Zcela krytý areál zastřešuje aquapark, lunapark, iQpark, XD theater, wellness
centrum, řadu restaurací, kongresové centrum
a luxusní čtyřhvězdičkový hotel. Nebo by vás spíš
lákalo vyjet si na Ještěd, posedět si v restauračním
zařízení tohoto architektonického skvostu s nepopsatelným výhledem a jako završení pokořit tuto
horu a sjet ji na speciálních koloběžkách? Chtělo by
se říci, že zde nic není problém. Další hojně využívanou službou je bobová dráha v Janově nad Nisou,
která se řadí mezi nejdelší v České republice.
Chcete-li poznat Máchův kraj, Krkonoše, Český ráj
a další z tolik navštěvovaných libereckých mikrore-
gionů z jiného úhlu, máme řešení. Nabízíme vám
možnost paintballového vyžití, airsoftové střelnice,
lanová centra, skalní lezení, motorové čtyřkolky
a mnoho dalšího zasazeného právě do těchto míst.
Pochopitelně s možností následného cateringu
či tak oblíbeného grilování. Známá střediska
u Máchova jezera a Hamru na Jezeře vám poskytují
zázemí pro různé vodní aktivity, jako jsou vodní
lyžování, jachting, windsurfing či projížďky na vý-
North Bohemia Convention
Bureau (NBCB)
letních lodích. Přímo ideální podmínky nabízí Liberecký kraj v zimním období. Široká paleta možností
pro sjezdové a běžecké lyžování je samozřejmostí.
Pro ty, kteří chtějí relaxovat a vyznávají klidnější
doprovodný program, jsou v regionu četná wellness
centra a pivní lázně, do nichž jezdil i Franz Kafka či
císař Josef II. Dopřejte si a nechte se hýčkat jako oni.
Nabídka je pochopitelně daleko širší. Naším hlavním mottem je naslouchat přáním klientů, volit
individuální přístup a co nejvíce jim ulehčit již
tak dost složitou organizaci připravovaných akcí.
Přijeďte se přesvědčit, že to nejsou jen prázdná
propagační slova. «
North Bohemia Convention Bureau, o. p. s.
Nitranská 1, 460 12 Liberec
Tel.: +420 485 249 770
Mobil: +420 734 391 033
Fax: +420 485 249 404
E-mail: [email protected]
Jsme obecnÔ prospÔšná spoleËnost,
založená na podporu zaāazení
Libereckého kraje a mÔsta Liberce mezi
prestižní destinace pro konání MICE
(Meeting, Incentives, Conferences,
Exhibitions). Jsme Ëlenem Czech
Convention Bureau. StaËí vyplnit
poptávkový formuláā na internetových
stránkách www.nbcb.cz. Obratem se vám
budeme rádi bezplatnÔ vÔnovat a výraznÔ
zjednodušovat vaši Ëinnost týkající se
pāípravy vašich MICE aktivit.
Co vše vám bezplatnÔ zajistíme:
» podpora pāi plánování MICE akcí
v Libereckém kraji
» kompletní informace o nabídce
kongresových prostor a meetingových prostor
» poradenství pāi výbÔru vhodných
kongresových prostor a meetingových
prostor
» poradenství pāi tvorbÔ vhodného
doprovodného programu
» komplexní zpracování nabídky
na poptávanou akci
www.nbcb.cz
[42] www.komora.cz |
42k_nbcb.indd 42
15.9.2010 18:06:39
NWD Legal
Víc než jen právní firma
» Advokátní kancelář NWD Legal byla založena v roce 2003 jako butiková právní firma, sázející na
NWD Legal
European Business Center
Dukelských hrdinů 34, Praha 7
tel.: +420 224 215 221
fax: +420 224 210 244
e-mail: [email protected]
www.nwd-legal.com
poskytování uceleného právního, účetního a daňového poradenství a ryze individuální přístup ke
klientům. Záhy po svém založení se kancelář stala členem prestižní mezinárodní asociace World
Link for Law a dále pak mj. obchodních komor SVSOK a American Chamber of Commerce in
the Czech Republic, navázala trvalou spolupráci s vládní agenturou CzechInvest a spřátelenou
organizací Association for Foreign Investments; v loňském roce si pak nechala certifikovat kvalitu
poskytování služeb podle normy ISO 9001:2009.
» Členové týmu NWD Legal mají zkušenosti z působení v předních právních kancelářích,
významných státních institucích a mezinárodních organizacích. Samozřejmostí pak je maximální
diskrétnost, přátelská cenová politika a stabilně vysoká úroveň služeb – není tedy divu, že
značné procento nových klientů přichází do kanceláře na doporučení klientů stávajících.
» Mezi klíčové obory NWD Legal patří obchodní, občanské a korporátní právo, dále pak právo
duševního vlastnictví a informačních technologií, pracovní právo, právo nemovitostí a právní
úprava fúzí a akvizic. Standardem je i procesní zastoupení v soudních, arbitrážních a mediačních
řízeních, komplementárně pak spektrum osobních právních služeb, mj. v oblasti rodinného práva.
» Poznamenejte si kontaktní údaje, prosím. NWD Legal, víc než jen právní firma
43k_kroft.indd 43
16.9.2010 13:42:03
Foto: kirsty pargeter/istockphoto.com
Moje podnikání [analýzy komory]
ZamÔstnávání OZP se firmám vyplácí,
rezervy existují
PrĔzkum N
komory
O prĔzkumu HK oR
Sondy HK oR se zúËastnilo
celkem 197 firem z celé
oeské republiky, z Ëehož 65 %
tvoāili zamÔstnavatelé OZP.
Ti zamÔstnávají v souËtu
celkem 1684 osob
se zdravotním postižením,
z toho 213 osob s tÔžším
zdravotním postižením.
ZamÔstnavatelé OZP podle velikosti
12 %
41 %
19 %
28 %
Q
Q
Q
Q
Stāední podniky: 41 %
Malé podniky: 28 %
Velké podniky: 19 %
Mikropodniky: 12 %
Zdroj: HK oR
egativně se ekonomické problémy také promítají
do očekávání firem zaměstnat OZP v následujících třech letech: pouze 35 % podniků se vyslovilo kladně ve prospěch zvýšení počtu OZP. Vyplývá
to z nedávného průzkumu, který Hospodářská komora
České republiky zaměřila na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP).
Pouze 13 zaměstnavatelů OZP zřídilo chráněná
pracovní místa či chráněné pracovní dílny. Nejvíce
jsou zaměstnávané osoby s tělesným postižením; OZP
pracují u poloviny zaměstnavatelů na celý pracovní
úvazek. Mezi zaměstnavateli OZP převažují střední
podniky (41 %), následují malé podniky (28 %), velké
podniky (19 %) a nakonec mikropodniky (12 %), jako
obor činnosti převládá zpracovatelský průmysl včetně
textilního a strojírenského (31 % firem).
Firmám chybÔjí kvalifikovaní
Jednou z dalších věcí, které ztěžují přístup OZP na pracovní trh, je nesoulad mezi kvalifikacemi požadovanými zaměstnavateli a nabízenými OZP. Tento faktor
uvádí 60 % dotazovaných firem.
Zaměstnávání OZP by naopak mohlo usnadnit zvýšení
úrovně daňových slev při zaměstnávání OZP, které by
uvítalo 46 % firem. V současné době činí sleva na dani
z příjmu 18 000 Kč ročně za každého zdravotně postiženého zaměstnance a 60 000 Kč ročně za každého
zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Pozitivní účinek může mít i zvýšení úrovně informovanosti
o možnostech příspěvků a dalších výhod spojených se
zaměstnáváním OZP, celých 56 % zaměstnavatelů OZP
poptává tento typ informací. Na tomto poli je tedy stále
co zlepšovat.
PlnÔní povinného podílu OZP
Projekt Diverzita pro OZP
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním
poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním
postižením ve výši povinného podílu (4 %) těchto osob
na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Podle
údajů MPSV mělo v roce 2008 povinnost zaměstnat
OZP celkem 25 339 zaměstnavatelů. Celkem 80 %
z nich (20 204) ji splnilo a zaměstnalo 179 859 osob
se zdravotním postižením. Z publikovaných údajů
vyplývá, že zaměstnavatelé jednoznačně preferují plnit
povinný podíl přímým zaměstnáváním OZP.
Mohlo by se zdát, že současná situace je příznivě nakloněna osobám se zdravotním postižením, nicméně
údaje z úřadů práce hovoří o opaku. K 31. 7. 2010 činil
celkový počet evidovaných uchazečů o zaměstnání
505 284, z nichž 64 727 bylo OZP. Počet nabízených
volných míst činil 33 479, z toho pro OZP pouze 2084,
což představuje 31 OZP uchazečů na jedno volné pracovní místo pro OZP. Situace pro OZP tedy nevyznívá
nijak pozitivně.
Problematika zaměstnávání OZP je komplikovaná
a jednoduchá řešení neexistují. OZP často nedisponují zaměstnavateli požadovanou kvalifikací, naopak
zaměstnavatelé nejsou dobře informováni o nástrojích,
které jim mohou zaměstnávání OZP usnadnit. S cílem
přispět k řešení problematiky zaměstnávání OZP bylo
založeno partnerství organizací, které realizuje projekt
s názvem Diverzita pro OZP. Projekt je zaměřen
na diversity management, pamatuje se na odbourávání
bariér v přístupu a komunikaci mezi zaměstnavateli
a OZP. Právě správná a efektivní komunikace předchází na obou stranách negativním zkušenostem a je pro
obě strany motivující. Důležité jsou také příklady dobré praxe, které ukazují, že zaměstnávání OZP je běžnou
věcí, která se vyplácí. Podrobné informace o projektu
a jeho produktech jsou k dispozici na www.diverzitaproozp.cz a celý článek na www.komora.cz. «
[MICHAL VOKURKA, projektový manažer HK oR]
[44] www.komora.cz |
44k_anal.indd 44
16.9.2010 13:42:57
5 Jana outku
otázek pro
Firma D.I.M. byla založena na podzim roku 1991
dvÔma spoleËníky, kteāí tak, jak nebylo v té dobÔ
zcela bÔžné, nic nezprivatizovali ani nerestituovali, ale zaËali v montérkách na pomÔrnÔ malých
zakázkách. Jejich výhodou však byla znalost oboru
vytápÔní a nutno i pāiznat kontakty z pāedchozího
zamÔstnání.
Foto: archiv D.I.M.
Jak dlouho podnikáte?
Ptáme se ËlenĔ komory
Jan outka
je jedním ze spoleËníkĔ firmy D.I.M., spol. s r. o., která byla
založena v záāí 1991. Zkratka v názvu spoleËnosti vyjadāuje
koncepci firmy, což je dodávka, inženýring a montáž
tepelné techniky. Jak z názvu firmy vyplývá, firma se zabývá
pracemi, které zajišĈují výrobu, dopravu a spotāebu tepla
v rĔzných aplikacích a formách – firma zajišĈuje kompletní
dodávky topení, rozvodĔ vody a kanalizace, plynoinstalace
a chlazení.
Co vám podnikání pāináší?
Radost z dobāe vykonané práce. Rozvedeno:
spokojenost zákazníkĔ i zamÔstnancĔ, obecný pohled, že firma patāí mezi solidní obchodní partnery
a v neposlední āadÔ i finanËní výsledky za dobāe
odvádÔnou práci s možností trvale investovat
do rozvoje spoleËnosti.
druhotná platební neschopnost a konkurzy na firmy byly spíše výjimkou než bÔžnou skuteËností.
Jaké bylo nejlepší období ve vašem
podnikání?
Co do podnikání v žádném pāípadÔ nepatāí?
Z pohledu osobního samozāejmÔ první roky
podnikání, kdy jsme se podnikat vlastnÔ uËili,
budovali a rozšiāovali firmu a navazovali nové
kontakty. Z pohledu ekonomického to byla druhá polovina 90. let. Bylo to období, kdy termín
Nesolidnost, snaha podvádÔt, neodbornost, a pāedevším v dnešní dobÔ stále více zneužívané propojení
politiky do podnikání. S tím spojená korupce a neËestný boj o získávání veāejných zakázek. Bohužel je
již pāi vypisování tÔchto tendrĔ mnohdy urËen vítÔz.
Co byste rádi v podnikání do budoucna
dokázali?
Rádi bychom udrželi naši firmu v kondici, kterou
má, zcela jistÔ nemáme žádné megalomanské
vize smÔāující k neuskuteËnitelnému. Prostāednictvím našich nástupcĔ, což jsou v našem pāípadÔ
potomci, je potāeba pāekonat z našeho pohledu
nastupující krizový rok 2011.
«
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
%
| www.komora.cz [45]
45k_5otaz.indd 45
15.9.2010 18:13:40
Moje podnikání [informace z komorové sítÔ]
Vizitky komor a spoleËenstev
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
Okresní hospodáāská komora
Jablonec nad Nisou
Eva ŠtÔpánková
pāedsedkynÔ
Plzeñská 164
150 00 PRAHA 5
mob.: 723 903 325
e-mail: [email protected]
www.sdrprokos.cz
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
oboru?
S neustálou změnou legislativy
a změnou pravidel v rámci EU,
nejednotným výkladem kritérií
a podmínek pro výrobu a hodnocení přípravků. Dozorové orgány
ani nemají a ani neznají závazná
pravidla, podle kterých dozorovat.
Připadá mi, že právě kvůli nejednotnému výkladu kritérií a pravidel
v rámci EU stále spíše přešlapujeme
na místě – a to se mi vůbec nelíbí.
Každý úspěšný podnikatel hledá
ten nejúčinnější způsob, jak zmírnit
dopady současné krize, ale zároveň
musí neustále rozvíjet vlastní výrobní
program a plánovat další růst firmy.
Když se pravidla neustále mění, je
to velmi těžké. S jistými obavami,
ale o to usilovněji sleduji vývoj trhu.
Není jednoduché v tak složité době
správně a rychle reagovat na jeho
požadavky.
Jaká navrhujete āešení?
Těžko navrhovat řešení, jestliže
pravidla navrhuje EU a my na ně ne-
máme žádný vliv nebo jen nepatrný.
Často návrhy přicházejí tak pozdě,
že není čas reagovat. Uvedu příklad:
Stále rostoucí zájem spotřebitelů
o cokoliv „přírodního“ vytváří z biokosmetiky jeden z největších trendů
současnosti. Zatímco kosmetické
firmy se předhánějí v uvádění dalších
značek na trh, nejasnosti o tom, co je
bio, přírodní a organické, zůstávají.
Přívlastek přírodní nebo bio používají dnes mnohé značky, dokonce
i ty, které s přírodou mají pramálo
společného. Na trhu jsou výrobky,
které obsahují pouze minimální
podíl výtažků z rostlin, a naopak
většinu látek, které ani zdaleka
nejsou přírodního charakteru, a co
je nejdůležitější – obsahují nevhodné
konzervační látky. Jak je to možné?
Na rozdíl od biopotravin, které
podléhají přísným normám Evropské
unie, u kosmetiky jednoznačná
pravidla zatím neexistují. Již v roce
2009 měla v rámci EU vzniknout
jednotná směrnice, která zaručí pro
biokosmetiku prodej a která bude
biokosmetiku jednoznačně definovat.
Nestalo se tak dodnes.
Foto: archiv
Foto: archiv
Sdružení výrobcĔ, dovozcĔ, vývozcĔ
a prodejcĔ kosmetických prostāedkĔ
a surovin na jejich výrobu
Vladimír Opatrný
pāedseda pāedstavenstva
Jiráskova 9
466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 346 000
e-mail: [email protected]
www.khkliberec.cz/
ohkjablonec/
S jakými problémy se nejvíce
potýkají podnikatelé ve vašem
regionu?
Podnikání v regionu bylo a je zaměřeno výrazně a tradičně proexportně
v oborech sklářského, bižuterního
a automobilového průmyslu. Strukturu
podnikatelských činností organicky
doplňují další strojírenské obory,
stavební firmy a podnikání zaměřené
na poskytování služeb. Nestabilita
Co se vašemu spoleËenstvu
měnových kurzů spolu s poklesem
v poslední dobÔ daāí?
hodnoty eura a dolaru v letech 2007
Udržet stav členské základny tím,
a 2008 způsobila proexportně orientože dostáváme aktuální informace
vaným oborům a firmám v jablonecké
na nejvyšší možné úrovni a za mini- oblasti obrovské ztráty. Okresní hospomální náklady.
dářská komora dlouhodobě poukazuje
na neutěšenou situaci fyzických osob
Kde máte naopak rezervy?
samostatně výdělečně činných. Daňová
Moc rezerv nemáme, snažíme se posí- reforma z roku 2008 nesplnila svůj
lit aktuálnost informací pro naše lidi.
záměr netrestat úspěch a pracovitost
a oproti jiným poplatníkům citelně
Co nového pāipravujete?
znevýhodnila ty podnikající fyzické
Na každý seminář zveme ty nejlepší
osoby, jejichž daňové základy se poodborníky v daném oboru. Je to
hybují v „reformně“ zvýšeném pásmu
ten nejcennější zdroj pro získávání
vyměřovacích základů sociálního
informací. Případné polemiky, výmě- a zdravotního pojištění včetně toho, že
na názorů či diskuse jsou profesním
od roku 2008 jsou odvody sociálníobohacením pro všechny. «
ho a zdravotního pojištění daňově
neúčinným výdajem. Výsledky objektivních výzkumů dramaticky dokládají
ohromné finanční zatížení těchto podnikatelů náklady na zabezpečení jejich
administrativy nemluvě o souvisejících
nákladech psychologických.
Jaká navrhujete āešení?
Všeobecně vnímaná nedobrá úroveň
podnikatelského prostředí v ČR
svědčí o mírně řečeno nekvalifikovaném a mnohdy podivném přístupu
politických elit k vytváření podmínek
pro tuzemské podnikání, které v řadě
aspektů nejsou srovnatelné s běžným
evropským a světovým standardem.
Jako konkrétní příklad lze uvést složitost, nepřehlednost a nejednoznačnost daňové legislativy, její neustálé
chaotické a nekoncepční změny, rozbujelou a nákladnou administrativu
spojenou s podnikáním apod. Tato
situace nejvíce poškozuje drobné
a střední podnikání. Řešením je podle našeho názoru prosazení aktivní
role HK ČR v legislativním procesu.
Na úrovni naší okresní hospodářské
komory budeme proto od zvolených
zastupitelů vyžadovat součinnost při
prosazování legislativních opatření,
která by vedla k rychlým a účinným
pozitivním změnám v legislativě
i administrativní zátěži.
Co se vaší komoāe spoleËenstvu
v poslední dobÔ daāí?
Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou spolu se Svazem
výrobců bižuterie a dalšími partnery
svojí aktivitou při řešení důsledků
souvisejících s ukončením činnosti
Jablonexu významně přispěla k zachování kontinuity kooperačních vztahů
pro drobné, malé a střední bižuterní
výrobce a řadu z nich tak doslova zachránila před zánikem. Na velice dobré úrovni je i spolupráce s Městským
úřadem v Jablonci nad Nisou. «
[46] www.komora.cz |
46-47k_vizit.indd 46
15.9.2010 18:18:40
Moje podnikání [názory]
Samospráva a podnikatelé
Sázíme na proexportní aktivity,
āíká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.
Slovo z komory
Spolupráce s krajem je nadstandardní
Liberecký kraj postihly nedávno niËivé
záplavy. Jak jste pāi této živelní katastrofÔ
spolupracovali s krajem?
Tato rozsáhlá katastrofa přišla v době dovolených a během několika málo hodin zásadně
změnila osudy a životní podmínky mnoha
lidí. Zástupci Hospodářské komory okamžitě
zpracovali pokyny a informace pro občany a podnikatele o postupech a způsobech
zdokumentování a prokazování rozsahu a výše
způsobených škod. Informovali starosty měst
a obcí o možnostech osvobození poškozených
a zničených nemovitostí od daně z nemovitostí. Občané i podnikatelé byli Hospodářskou
komorou dále informováni o úlevách týkajících
se placení daňových záloh, o oznamovacích
povinnostech vůči místně příslušným finančním úřadům a dalším institucím státní správy
a rovněž o možnostech čerpání dotací a finančních podpor.
Mezi nejvíce zasažené podnikatele podle dostupných informací patāí pāedevším
drobní živnostníci. MĔže tÔmto lidem krajská
Hospodáāská komora nÔjak pomoci, event. již
pomohla?
Hospodářská komora bezprostředně nedisponuje
ani finančními, ani technickými prostředky, které
by mohla použít k likvidování všech důsledků
živelní pohromy. Účastníci setkání s podnikateli
ve Frýdlantu, které iniciovala Hospodářská komora a kterého se zúčastnil i prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel, velice příznivě
ocenili osobní iniciativu pana prezidenta,
který s vedením ČEZ vyjednal odpuštění jedné
měsíční zálohové platby na elektrickou energii
a s bankovní asociací vstřícnost při jednání
o splácení stávajících podnikatelských úvěrů.
K tomuto setkání bych chtěl uvést, že pouze tři
podnikatelé ze zhruba 50 účastníků byli členy
okresní hospodářské komory.
strategie Libereckého kraje; jsme členem pracovní
skupiny na podporu odborného vzdělávání a Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje.
Členem podnikatelské rady Libereckého kraje je
také Krajská hospodářská komora Liberec, se kterou
se již tradičně se podílíme na organizaci hospodářské části programu zahraničních delegací.
Kde spatāujete nejvÔtší rezervy?
Změny ekonomických podmínek jsou tak silné
a rychlé, že musíme hledat řešení otázek, které
se v nedávné minulosti nezdály zdaleka aktuální.
Například dramatický propad v oblasti sklářského
a bižuterního průmyslu, nemluvím už o totálním
utlumení textilní výroby v devadesátých letech
minulého století, doprovázený růstem nezaměstnanosti, vyvolal velké pochybnosti o budoucnosti
tohoto průmyslového odvětví. Avšak ukazuje se, že
změny přinesly i nové příležitosti a tento průmysl
má dál svoji budoucnost – znovu se například
rozjíždí podnik Crystalex v Novém Boru a některé
menší sklárny. Hledáme také cesty, jak teď pomoci
hlavně těm menším podnikům, které mají potenciál, ale obtížněji hledají cesty na světové trhy. «
Jak hodnotíte obecnÔ spolupráci KHK
s Libereckým krajem?
Zejména v některých oblastech hodnotím
spolupráci jako nadstandardní. Zástupci firem
i podnikatelské samosprávy se podílejí na tvorbě
inovační strategie Libereckého kraje, okresní
hospodářské komory i KHK jsou zastoupeny
v pracovní skupině náměstka hejtmana pro
vzdělání a usilují o užší vazby mezi vzdělávacím
systémem a potřebami podnikatelské sféry.
Dalšími oblastmi prospěšné spolupráce je součinnost s Úřadem práce Libereckého kraje v oblasti lidských zdrojů, spolupráce při zajišťování
rozvoje cestovního ruchu účastí na práci Svazu
pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Komora rovněž aktivně působí v podnikatelské
radě Libereckého kraje. «
Vladimír Opatrný
pāedseda pāedstavenstva
KHK LK
Foto: archiv
Nedávno postihly Liberecký kraj
pāipravila o živnost? Jak mĔže
bleskové záplavy. Jaká opatāení
tÔmto lidem kraj pomoci?
provádíte nebo jste již provedli,
Na Úřad práce v Liberci se přišlo
abyste minimalizovali dopady této
zaevidovat z postižených obcí 89
pāírodní katastrofy?
občanů, z toho téměř polovině z nich
Blesková povodeň, která se 7. srpna
sebrala voda živnost. Starostové
prohnala Libereckým krajem, zasáhla
postižených obcí mohou žádat úřady
třetinu našeho území, což představuje
práce o umístění nezaměstnaných
Foto: archiv Libereckého kraje
79 obcí. Okamžitě zasedl krizový
na veřejně prospěšných pracích, a to
štáb, který na základě požadavků jednotlivých obcí na omezenou dobu tří měsíců. Liberecký úřad prákoordinuje záchranářské a nyní likvidační práce.
ce na jejich financování alokoval 2 mil. Kč. Další
Vyhlásili jsme stav nebezpečí, který trval do 5. září. peníze mu solidárně poskytly další úřady práce
Za obrovské pomoci vojáků, hasičů i dobrovolníků z celé ČR. K dispozici je nyní asi 8 mil. Kč., díky
zmizely z postižených míst tisíce tun odpadu a ponimž mohou obce zaměstnat 222 lidí.
škozené nemovitosti a také se podařilo vybudovat
PojÎme nyní k samotnému podnikání.
provizorní mosty. Liberecký kraj zřídil na pomoc
Jak hodnotíte spolupráci vašeho regionu
postiženým povodněmi konto POVODNĚ – č. ú.:
s podnikatelskou sférou?
99111199/0300. Od počátku probíhá materiální
pomoc postiženým obcím ve spolupráci s humani- Hlavním partnerem pro Liberecký kraj je Podnikatelská rada LK jako zástupce podnikatelských svazů
tárními organizacemi.
a hospodářské komory. Pro nás tato forma spoluJaký byl vliv na nezamÔstnanost, kolik lidí
práce představuje optimální formu komunikace,
pāišlo kvĔli záplavám o práci? Hlásí se
protože je přehledná a důvěryhodná. S podnikateli
na úāadech práce i podnikatelé, které voda
spolupracujeme při realizaci regionální inovační
| www.komora.cz [47]
46-47k_vizit.indd 47
15.9.2010 18:18:50
Rubrika [podrubrika]
NejvýznamnÔjšími
ruskými
spoleËnostmi jsou:
Gazprom, Lukoil, Rosneft Oil,
Sberbank,TNK-BP Holding,
Sisterna.
Foto: gunnar3000/istockphoto.com
Seriál
Podnikání a danÔ
Rusko
Rusko, nejrozsáhlejší zemÔ svÔta (pokrývá více než 10 % veškerého povrchu planety), je jednoznaËnÔ svÔtovou
velmocí a má významný vliv na politiku svÔta. PrávÔ velikost domácího trhu láká zahraniËní investory. Ruská
ekonomika v letech 2005 až 2008 rostla meziroËnÔ o více než 6 %, což je více než zemÔ EU. Krize a pokles cen
surovin na svÔtových trzích zpĔsobily pokles HDP za rok 2009 o 8 %. Míra nezamÔstnanosti se aktuálnÔ pohybuje
okolo 9 %.
D
omácí ekonomika těží z toho, že je Rusko
zcela soběstačné v energetických zdrojích.
Rusko je významný exportér ropy, zemního
plynu, petrochemických výrobků či dřevní hmoty.
Rusko patří mezi světovou velmoc v zásobách
zemního plynu, manganu, zlata, niklu, zinku, mědi
či bauxitu. Vzhledem k značnému nerostnému
bohatství je Rusko nejméně zadluženou vyspělou
zemí světa, veřejný dluh Ruska činí pouze 7 %
k HDP (např. Japonsko 192 % k HDP, Řecko 110 %
k HDP, Německo 77 % k HDP, USA 53 % k HDP,
Čína 18 % k HDP). Zahraniční investoři se tak mohou spolehnout na makroekonomickou stabilitu
země. Při podnikání v Rusku je však potřeba počítat s přehnanou administrativou, byrokratickými
překážkami, vysokou korupcí a nedostatečnou in-
frastrukturou. Mnohem větší šanci na úspěch mají
firmy a podnikatelé, kteří v začátcích podnikání
spolupracují se zkušeným místním obchodním
partnerem či investičním poradcem.
SpoleËnost Transparency International každoroËnÔ sestavuje index korupce v jednotlivých
zemích svÔta. oesko tradiËnÔ patāí mezi
nejhĔāe hodnocené zemÔ EU, což za rok
2009 staËilo až na 52. místo na svÔtÔ. Rusko
však skonËilo v hodnocení až na 146. místÔ.
V hodnocení podmínek k podnikání patāí
oesku podle SvÔtové banky (Doing Business
2010) 74. místo na svÔtÔ, Rusku až 120. místo (i z dĔvodu zdlouhavé a složité povinné
podnikatelské administrativy).
Kolik stojí založení firmy?
Zahraniční investoři mají při založení společnosti v Rusku několik možností. Často je
prvním krokem založení zastoupení a teprve
později založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Obchodní
činnost se v Rusku řídí občanským zákoníkem,
který umožňuje zahraničním společnostem vytvářet akciové společnosti, společnosti s ručením
omezeným či partnerství. Stejně jako v zemích
EU je i v Rusku nejčastějším typem společnosti
společnost s ručením omezeným. Maximální
počet členů společnosti s ručením omezeným je
50. Minimální kapitál u společnosti s ručením
omezeným činí stonásobek minimální měsíční
mzdy (433 000 RUB = 10 943 €).
[48] www.komora.cz |
48_49k_Drusko.indd 48
15.9.2010 18:20:09
Nové
[
Rusko je nejménÔ zadluženou vyspÔlou
zemí svÔta, veāejný dluh Ruska Ëiní pouze
7 % k HDP.
Alespoň 50 % kapitálu musí být vloženo na bankovní účet. Akciová společnost musí mít kapitál
nejméně ve výši tisícinásobku minimální mzdy
(4 330 000 RUB = 109 430 €). Akciová společnost,
na rozdíl od společnosti s ručením omezeným,
nemůže být v rukou jediného akcionáře. Alespoň
polovina základního kapitálu akciové společnosti musí být splacena do tří měsíců od založení
společnosti a zůstatek nesplacených akcií musí být
splacen do jednoho roku od založení společnosti.
Americká spoleËnost A. T. Kearney pravidelnÔ sestavuje žebāíËek nejatraktivnÔjších
zemí pro pāesun výroby (Global Services
Location Index). Pro rok 2009 patāí oesku
32. místo, Rusku 33. místo. První dvÔ místa
patāí tradiËnÔ oínÔ a Indii. Rusko nabízí vÔtší
trh a finanËnÔ je mnohem pāitažlivÔjší než
oesko. Pro oesko zase hovoāí vyšší kvalifikace
a odbornost zamÔstnancĔ Ëi vyšší úroveñ
podnikatelského prostāedí.
Jak vysoké danÔ platí Rusové?
V posledních letech proběhly v Rusku daňové
změny. Cílem bylo snížení daňové zátěže. Za rok
2009 dosahovala míra zdanění 36 % k HDP, což
je pod průměrem Evropské unie. Ruský daňový
systém je poměrně složitý, firmy platí federální,
regionální a místní daně. Mezi federální daně
patří např. daň z přidané hodnoty, daň ze zisků
právnických a fyzických osob, sociální daň a daň
z kapitálu. Mezi regionální daně a poplatky patří
např. daň z nemovitostí, silniční daň, dopravní
daň. Mezi místní daně patří např. pozemková daň.
Podívejme se na nejdůležitější daně:
Daň z příjmů fyzických osob
V Rusku je zavedena rovná, 13% sazba daně
z příjmu fyzických osob. Odvody občanů na dani
z příjmu fyzických osob patří mezi nejnižší z vyspělých zemí světa.
Daň z příjmů právnických osob
Krize snížila v Rusku sazbu daně z příjmu právnických osob z 24 % na 20 % (od ledna 2009).
Zdanění firem se v posledních letech značně
snížilo, z původních 35 % až na 20 %. Krize
v Rusku rovněž byla podnětem pro zrušení
dědické daně.
DPH
Daň z přidané hodnoty je nejdůležitější daní pro
státní rozpočet. Sazba DPH rovněž klesala. Základní sazba DPH činí 18 % a snížená 10 % (např.
potraviny, dětské zboží, knihy a tiskoviny, léky).
Některé položky jsou od DPH osvobozeny (např.
vzdělání, zdravotní služby, bankovnictví a pojišťovnictví).
Sociální pojištění
Sociální a zdravotní pojištění odvádí pouze zaměstnavatel. Výše povinných odvodů je progresivní. Souhrnně činí odvody na pojistném v průměru
34 % z hrubého příjmu zaměstnance.
Podnikatelské prostāedí
V Rusku se zvyšuje finanční ohodnocení vzdělaných a schopných lidí podstatně rychleji než
v členských zemích Evropské unie. Příjmové nůžky
se v Rusku rozevírají, přibývají současně dolaroví milionáři a počet občanů žijících v chudobě
(podle definice EU je chudý každý, jehož příjem je
nižší než 60 % mediánu). Současně je velký rozdíl
v životě ve městě a na vesnici. Moskva se dokonce
poslední roky může chlubit titulem „nejdražší
město světa“. Investiční aktivita v posledních letech
neustále roste. Nejvíce v Rusku investují Němci,
Britové, Američané a Francouzi. Nejvýznamnějšími ruskými společnostmi majícími své místo
v renomovaném žebříčku 500 celosvětových firem
s nejvyššími tržbami (Fortune Global 500) jsou:
Gazprom (50. místo), Lukoil (93. místo), Rosneft
Oil (211. místo), Sberbank (256. místo), TNK-BP Holding (318. místo), Sisterna (460. místo).
Pro ekonomiku země je nejdůležitější železniční
doprava, která zajišťuje 85 % veškeré nákladní
dopravy. «
[PETR GOLA, autor je odborník na dañové systémy]
Prameny:
The Worldbank – Doing Business 2010
Lowtax Network (www.lowtax.net)
CIA (Central Inteligence Agency) – The World
Factbook 2009
Více o obchodních zvyklostech
v Rusku ËtÔte na str. 52
knihy v āíjnu
Veāejný sektor a veāejné finance
František Ochrana, Jan Pavel,
Leoš Vítek a kolektiv
Kniha se komplexnÔ zabývá
klíËovými problémy financování
ve veāejném sektoru.
Autoāi v Ëele s uznávaným
odborníkem v této oblasti,
profesorem Františkem Ochranou z VŠE
v Praze, analyzují obsah finanËní teorie
jako nástroje pro poznávání a āešení
problémĔ veāejného sektoru, které souvisejí
s financováním ve veāejném sektoru. Kniha
zkoumá roli veāejných politik a jejich vliv
na veāejné finance, pāiËemž klíËová pozornost
je vÔnována rozpoËtové a fiskální politice
a analýze pāíjmové a výdajové politiky centrální
vlády a vlády samosprávních úrovní. Publikace
obsahuje schémata, grafy a pāíklady.
264 stran, 329 KË
SpoleËenská konverzace
v angliËtinÔ
Helga Kansy
Jak suverénnÔ anglicky
konverzovat na typická
spoleËenská témata?
Jaké výrazy a vÔty zvolit
pāi rozhovorech s kolegy
na pracovišti a se zákazníky? Jak
zajímavÔ konverzovat v divadle, na koncertÔ
nebo na výstavÔ, v restauraci, pāi nakupování
nebo cestování? Jak pĔsobivÔ hovoāit o svých
zájmech, rodinÔ, dovolené, sportu nebo
automobilech? Spousta vzorových frází,
pāíkladĔ, slovníËek nejdĔležitÔjších výrazĔ
a tipy, jak se vyjadāovat pāirozenÔ a pāitom
zdvoāile, vám pomohou zapĔsobit a stát se
oblíbeným spoleËníkem v anglicky mluvící
spoleËnosti. Kniha je urËena pāedevším
manažerĔm, obchodníkĔm a asistentkám.
112 stran, 129 KË
Efektivní správa dokumentĔ
Renáta Kunstová
Publikace se zabývá
problematikou správy
nestrukturovaných
informaËních zdrojĔ, jako jsou
dokumenty, e-maily, formuláāe,
faxy, obrázky, hlasové zprávy
apod. VysvÔtluje celkovou koncepci aplikaËní
oblasti oznaËované termínem „správa
podnikového obsahu“ a vymezuje základní
terminologii. Poskytuje pāehled základních
aplikaËních komponent, které charakterizuje
z hlediska jejich úËelu, hlavních funkcí
a oËekávaných pāínosĔ pro organizaci.
208 stran, 249 KË
Na www.grada.cz mĔžete prolistovat
20 % stran uvedených titulĔ.
| www.komora.cz [49]
48_49k_Drusko.indd 49
15.9.2010 18:20:37
MĔj svÔt [zprávy ze zahraniËí]
krátce
Foto: sxc.hu
Strany německé vládní koalice se začátkem září
dohodly na prodloužení provozu jaderných
elektráren. Starší reaktory budou oproti původním
plánům v provozu o osm let déle, novější o 14 let.
Podle plánu z roku 2000 měla být výroba elektřiny
z jádra postupně utlumena do roku 2025.
Fórum za úËasti prezidentĔ
Foto: archiv HK oR
Hospodářská komora 31. 8. ve spolupráci
s Ministerstvem průmyslu a obchodu zorganizovala Česko-lotyšské podnikatelské fórum,
které se konalo při příležitosti oficiální návštěvy
lotyšského prezidenta Valdise Zatlerse. Spolu
s ním přiletěli i představitelé lotyšských firem,
které mají zájem navázat kontakty s českými
partnery. Jednalo se především o firmy z oblasti
zpracování kovů, informačních technologií,
energetiky a dřevozpracujícího průmyslu. Podnikatelského fóra se zúčastnilo téměř 40 českých
firem.
Po úvodních vystoupeních ekonomických
ministrů obou zemí promluvili k podnikatelům
jak prezident Lotyšské republiky Valdis Zatlers,
tak prezident České republiky Václav Klaus.
Svými vystoupeními výrazně podpořili zintenzivnění vzájemného obchodu, které zatím
zdaleka nedosahuje svých možností. V Lotyšsku jsou vítány veškeré investice, především
do oblasti infrastruktury, energetiky, dopravy
a dřevozpracujícího průmyslu. Ekonomicky se tato země výrazně stabilizuje a nabízí
obrovské možnosti pro české podnikatele. Jak
se mimo jiné vyjádřil prezident Klaus během
svého projevu: „Víme, že Lotyšsko bylo důsledky
krize postiženo obzvláště silně a že vaše země
byla nucena uskutečnit velmi tvrdá ekonomická
opatření. Oceňujeme rozhodnost vedení vaší
země i odhodlání jejích obyvatel přijmout tato
ekonomická omezení a překonat dopady krize.
V tomto smyslu můžete být vzorem mnoha
dalším, daleko bohatším zemím dnešní Evropské
unie, které takové odhodlání a odvahu ani zdaleka neprokazují.“
NÔmecko prodlouží provoz
jaderných elektráren
Z hlediska podnikání
vede Vídeñ, za ní Praha
Praha je v regionu střední a východní Evropy mezi
postkomunistickými zeměmi nejlepší místo k podnikání. V čele žebříčku hlavních měst je Vídeň
s 89,9 bodu ze sta možných, následovaná Prahou
se 70,8 bodu. Vyplývá to ze studie společnosti
Roland Berger Strategy Consultants. Co se týče
infrastruktury, je Vídeň s 82,1 bodu jasně v čele
před Prahou (61,2) a Budapeští (45,7). Ve vzdělání
je pořadí stejné, tedy Vídeň (77,5 bodu),
Praha (64,5) a Budapešť (62,2).
Lublaň vede v kategorii inovace s počtem 71,4 bodu,
následována Budapeští (69,1) a Prahou (53,4).
Z hlediska životního standardu vítězí Vídeň
s 90,8 bodu, následována Prahou se 78,4 bodu
a Lublaní se 63,6 bodu. Na poli internacionalismu
jasně vítězí Vídeň s maximálním možným počtem
100 bodů, následována Prahou na druhém místě
se 36,2 bodu a Lublaní a Bratislavou společně
na třetím místě se shodným počtem 23,8 bodu.
Slovensko upustilo od stavby
Ëásti D1 v rámci projektu PPP
Zhruba 75 kilometrů dálnice D1 na severu Slovenska nebude stavět již vybrané soukromé konsorcium
v rámci projektu spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP). Ministerstvo dopravy se rozhodlo
od záměru upustit. Pět úseků silnice by se mělo
stavět za státní peníze v kombinaci s eurofondy
a v některých případech se budou zvažovat i nové
projekty PPP. Stavbu desítek chybějících kilometrů
D1 v Prešovském a Žilinském kraji svěřilo předešlé
vedení ministerstva sdružení kolem francouzské
společnosti Bouygues. Termín finančního uzavření
dohody se však několikrát odkládal a naposledy byl
stanoven na 30. srpna. Na Slovensku se zatím podařilo plně rozjet jen jeden projekt PPP. S výstavbou
zhruba 50 kilometrů rychlostní silnice R1 z Nitry
do Banské Bystrice začalo konsorcium Granvia.
Soukromý kapitál měl být využit i ve výstavbě technicky náročných úseků D1 s tunely v okolí Žiliny.
Foto: archiv
oína nechce poskytovat úvÔry
neekologickým podnikĔm
Čínská centrální banka
z
založila
databázi
ekologických záznamů firem a bankám
oznámila, že nemají
schvalovat úvěry
ckphoto.com
Foto: visit7/isto
podnikům, které
šil pravidla
idl o ochraně životníporušily
ho prostředí. Databáze má sloužit bankám jako
důležité vodítko v jejich úvěrové politice. Databáze
zatím nasbírala údaje o zhruba 30 000 podnicích,
které porušily pravidla o ochraně prostředí.
Indie hodlá kontrolovat
servery Google a Skype
Indie vyzve internetové firmy Google a Skype, aby na její území přesunuly své servery
a zpřístupnily indické vládě data ze svých sítí.
Uvedlo to indické ministerstvo vnitra. Indie
se obává o svou bezpečnost podobně jako jiné
státy a požaduje přístup ke sdělením v počítačových sítích, která by mohla skrývat komunikaci
ozbrojenců. Země již dříve oznámila požadavek,
aby mohla kompletně sledovat a číst kódované
e-maily v telefonech BlackBerry od kanadské
společnosti Research In Motion (RIM). RIM Indii
už slíbila, že jí poskytne přístup ke svým zabezpečeným datům. Vládní zdroje pak oznámily, že
země kvůli tomu dočasně odložila chystaný zákaz
služeb mobilů BlackBerry.
[50] www.komora.cz |
50-51k_kratceZ.indd 50
15.9.2010 18:27:44
Foto: L
ebaze
le/isto
ckpho
to.com
MĔj svÔt [zprávy ze zahraniËí]
počátkem května s Řeckem dohodly na záchranném
balíku v celkové sumě 110 miliard eur (2,7 bilionu
korun). Výměnou musely Atény slíbit, že začnou
s hlubokými reformami veřejných financí a razantně sníží rozpočtový deficit. Schodek veřejných
financí se má letos snížit na 8,1 procenta hrubého
domácího produktu z loňských 13,6 procenta.
NÔmecko pĔjde nahoru
NÔmecká vláda
schválila plán úspor
Foto: sxc.hu
Německá vláda počátkem září schválila čtyřletý
plán rozpočtových úspor v celkovém rozsahu
80 miliard eur (zhruba dva biliony Kč). Návrhy
zákonů o výdajových škrtech a nových daních
a poplatcích včetně daně z letecké přepravy vláda
předloží parlamentu později.
Německý ministr financí Wolfgang Schäuble
sdělil, že díky tomuto kroku je vláda na cestě
k uskutečnění svého plánu. Cílem je snížit rozpočtový deficit do roku 2013 pod tři procenta hrubého
domácího produktu.
¢ecko zatím plní
podmínky pomoci
Řecko zatím plní podmínky rozpočtových úspor
a strukturálních reforem, na nichž se dohodlo
s Evropskou unií a Mezinárodním měnovým
fondem výměnou za finanční pomoc a záchranu
před státním bankrotem. Výrazně klesá rozpočtový
deficit a Atény již byly schopny vrátit se na trh krátkodobých úvěrů. Razantní úspory však podkopávají
ekonomiku a spolu s nepopulárními reformami
vyvolávají nespokojenost obyvatelstva a časté stávky.
Země eurozóny a Mezinárodní měnový fond se
Německá ekonomika by letos mohla stoupnout
o 3,6 procenta, tedy nejprudším tempem od znovusjednocení země v roce 1990. Předpověděla to
německá státní banka KfW. Dodala, že v příštím
roce by měl hospodářský růst sice zpomalit
na 2,3 procenta, ale zůstat nad dlouhodobým
průměrem.
V Düsseldorfu zaËíná fungovat
oeský dĔm propagující zemi
V německém Düsseldorfu začíná fungovat
Český dům, v němž jsou pod jednou střechou
český konzulát, České centrum a pobočky agentur
CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. Podle
úřadů v Praze je společné působení v důležité průmyslové části Německa výhodné. Pobočky mohou
sdílet nejen kancelářské prostory, ale i informace
a kontakty. Zřizovatelé uvádějí, že společné sídlo
přináší státu také úspory v nákladech na provoz.
Kvůli škrtům česká diplomacie nyní ruší například
některá velvyslanectví po světě. Český dům, který
má za úkol podporovat obchod, kulturu a turistiku,
bude oficiálně otevřen na podzim. Německo patří
mezi nejdůležitější obchodní partnery Česka. Hlavní
náplní práce konzulátu a agentur by proto měla být
právě ekonomika a podpora exportu českých firem.
Za cestu do USA bez víza
se od záāí platí 14 dolarĔ
Spojené státy začaly v září vybírat 14 dolarů od turistů ze zemí, které jsou vyňaty z vízové povinnosti.
Poplatek se hradí při elektronické registraci do systému ESTA, v němž americké úřady cesty zájemcům povolují či zamítají. Nová povinnost se týká
36 zemí včetně České republiky. Cestovní režim,
který v roce 2008 pro vybrané země včetně Česka
nahradil víza, byl dosud zdarma a pro jeho využití
je nutné mít biometrický pas. O internetovou registraci ESTA v minulosti v průměru žádalo 50 000
cizinců denně a většina žádostí je vyřízena kladně.
Češi víza do USA nepotřebují od 17. listopadu 2008.
Bezvízový režim se vztahuje pouze na turistické
a služební cesty trvající nejvíce tři měsíce. Ve všech
dalších případech musejí mít cizinci vízum.
Telegraficky
» NezamÔstnanost v EU v Ëervenci zĔstala
na 9,6 % a v eurozónÔ na 10 %.
» Japonsko pāišlo ve druhém Ëtvrtletí
o pozici druhé nejvÔtší ekonomiky svÔta
za USA, pāedbÔhla ho oína.
» EU se dohodla na nové podobÔ
finanËního dohledu v unii.
» Ekonomika eurozóny i EU vzrostla
ve druhém Ëtvrtletí meziroËnÔ o 1 %.
» Slovenská ekonomika ve druhém
Ëtvrtletí podruhé za sebou rostla. HDP
se zvýšil o 4,6 %.
» Výkon nÔmecké ekonomiky ve druhém
kvartálu se zvedl o 2,2 %.
» PoËet zahraniËních turistĔ, kteāí pāijeli
do oeska, opÔt roste. NejvÔtší nárĔst
státní agentura CzechTourism v pololetí
zaznamenala u ruských turistĔ, kterých
do oR pāijelo meziroËnÔ o 14 % více.
» Americký āetÔzec restaurací rychlého
obËerstvení Burger King Holdings Inc.
souhlasí se svým pāevzetím investiËní
firmou 3G Capital za 3,26 miliardy
dolarĔ.
» PoËet domácností, které nakupují
rychloobrátkové zboží v zahraniËí, za dva
roky vzrostl jedenapĔlkrát. Zatímco
v roce 2007 nakupovalo v zahraniËí
v prĔmÔru 4,6 % domácností, v roce
2009 to bylo již 7,1 % domácností.
» SpoleËnost MasterCard Europe oznámila
evropské provozní výsledky za druhé
Ëtvrtletí letošního roku. V evropském
regionu vykázala spoleËnost meziroËní
zvýšení hrubého dolarového objemu
o 13,6 %, rĔst objemu nákupĔ o 13,2 %,
zvýšení poËtu nákupních transakcí
o 13,7 % a nárĔst poËtu hotovostních
transakcí o 12,0 %.
» Letecká spoleËnost Lufthansa oznámila,
že od 31. āíjna zvýší Ëetnost svých
letĔ mezi Prahou a Frankfurtem. Nový
spoj s denní frekvencí bude zajišĈovat
Airbus A320 se 150 místy v obchodní
a ekonomické tāídÔ. Cestující z oeska
tak budou mít k dispozici o 2000 míst
týdnÔ více.
[ŠTEFAN WEBER, OddÔlení komunikace
a PR HK oR a oTK]
| www.komora.cz [51]
50-51k_kratceZ.indd 51
16.9.2010 13:44:17
MĔj svÔt [jiná zemÔ, jiný mrav]
Základní fakta o Rusku
Rusko
trh, který pāeje pāipraveným
Velikostí, perspektivou, kvalifikovanou a levnou pracovní silou nebo
obrovským pāírodním bohatstvím láká ruský trh mnoho zahraniËních
podnikatelĔ. Aby se však podnikání na tomto mimoāádnÔ specifickém
a Ëasto i rizikovém trhu nepromÔnilo v noËní mĔru, je nezbytné se na každé
obchodní jednání dĔkladnÔ pāipravit.
N
eexistuje univerzální recept, jak úspěšně
překonat nástrahy ruského prostředí. Každý
potenciální jednatel by měl především
shromáždit maximum dostupných informací, vzít
v úvahu obrovské teritoriální rozdíly a pokusit se
využít poznatků společností, které mají s podnikáním v Rusku zkušenosti. Na území Ruské federace
žijí desítky různých národností a prolíná se zde
mnoho naprosto odlišných kultur. S tímto vědomím je nutno přistupovat i ke všem následujícím
tvrzením. Navíc už dávno neplatí, že Rusko je
nebezpečný „divoký východ“.
VÔdÔt víc než protistrana
Můžete si být téměř jisti, že ruská strana se
na jednání důkladně připraví, proto se nenechte
zahanbit a dopředu si obstarejte všechny dostupné
informace nejen o vašem obchodním partnerovi,
ale i konkurenci. Mějte po ruce všechny potřebné
materiály, projevte znalost technických detailů
výrobků apod. Velká část obchodníků se rekrutuje
z řad soukromých podnikatelů, představitelů finančních a průmyslových skupin, ropných, plynárenských a jiných velkých exportních společností.
U těchto lidí převládá logické a koncepční myšlení,
jsou zcestovalí, mají přehled o trhu a anglosaský
styl jednání jim není úplně cizí. To platí i o mladší
garnituře státních úředníků a podnikovém managementu. Rozhodně se nevyplácí ruského partnera
podceňovat, neboť drtivá většina tamních podnikatelů má vysokoškolské diplomy i zkušenosti
z řídicích funkcí a výborně se orientuje v místním
prostředí.
Styl obchodního jednání, zejména v odlehlejších
oblastech, je stále ještě jakousi směsicí evropsko-sovětského a někdy i muslimsko-orientálního
přístupu. Rusové si potrpí na ceremoniálnost
a byrokratické procedury, mají rádi dlouhé úvodní
projevy, se začátkem vlastního jednání nijak
nespěchají. Důležitou roli hrají i neformální zdvořilostní rozhovory, během nichž se snaží svého
protivníka lépe poznat.
Vhodnými tématy společenské konverzace jsou
světová politika, změny v Rusku, sport, kultura,
příp. rodina. Rusové jsou velice hrdí na svou
architekturu, divadlo, balet apod. Muzea nebo
divadla patří mezi jistotu při konverzaci, proto je
dobré něco o jejich kulturních skvostech vědět.
Pokud projevíme zájem a nešetříme chválou,
je úspěch při konverzaci zaručen. Rusové se
velice zajímají o styl života v jiných zemích, je
ale vhodné při poukazování na svou zemi být
velice opatrný, nevychloubat se a nepoukazovat
na stinné stránky života v Rusku. Populárními
sporty jsou především hokej, fotbal, ale také běh
na lyžích, ve kterém Rusové patří do světové špičky, a v neposlední řadě i tenis. Samozřejmě nelze
opomenout šachy, které patří mezi nejoblíbenější
náplň trávení volného času. Je nutné vyvarovat se
debat o sociálních podmínkách života v Rusku,
o alkoholismu, nekritizujte ani některé aspekty
ruské historie, jako je např. stalinismus. Je lepší
naslouchat stížnostem na současný život v Rusku
a utrpení než uvádět vlastní zkušenosti či doporučení. Sociální podmínky obyvatel Ruska nejsou
příliš veselé, mezi lidmi existují velké rozdíly.
ObËané oR potāebují pro vstup na území
Ruské federace vízum. Služební ani
turistické vízum nelze získat bez pozvání
z ruské strany. Po udÔlení víza a pāíjezdu
do Ruska je tāeba se ještÔ zaregistrovat
u odpovídajícího orgánu policejní správy.
Ubytovací služby jsou zvláštÔ ve velkých
mÔstech velmi drahé (noc v moskevském
hotelu stojí 100 až 300 USD). Pro Ëeské
obËany se doporuËuje použít služeb
oeského domu pāi Velvyslanectví oR
nebo ubytování v ObchodnÔ-technickém
stāedisku v oertanovÔ.
Moskva je dnes velkomÔsto s drahými
restauracemi, obchody, kiny apod. Má
více obyvatel než celé oesko. Problémem
jsou proto pāedevším stálé dopravní
zácpy. Nikdy není jasné, jak dlouho vám
bude cesta nÔkam trvat. Cestování mimo
hlavní mÔsto je nejvhodnÔjší realizovat
letecky. Rusko je veliké, všechno je
vzdáleno mnoho kilometrĔ a silnice jsou
špatné kvality.
Příjem občana Moskvy je asi osmnáctkrát vyšší
než plat občana Dagestánu.
Kompromis jako známka slabosti
Rusové téměř vždy jednají v týmu. Předsedající
z ruské strany, který jednání zahajuje a vede,
většinou disponuje vysokou formální autoritou.
Ostatní členové týmu se do diskuse zapojují
jen na jeho přímou výzvu či s jeho souhlasem.
V takovém případě je pro zdárný průběh jednání
nezbytné respektovat hierarchii ruských protějšků
a vedoucímu jejich týmu prokazovat náležitou
úctu. Ani to však neposkytuje automatickou
záruku, že podepsaný kontrakt bude neodkladně a přesně splněn. Někdy se naopak uchylují
k taktice „omezené pravomoci“, což znamená,
[52] www.komora.cz |
52_56k_rusko.indd 52
15.9.2010 18:30:20
Foto: mordolff/istockphoto.com
MĔj svÔt [jiná zemÔ, jiný mrav]
že jednající osoby nemají právo posledního rozhodnutí a ve skutečnosti se o všem musí radit se
svými ještě vyššími nadřízenými, kteří se jednání
neúčastní a vstupují do něj až na konci. Jedinou
obranou proti této taktice je pokusit se hned
v úvodu vyjasnit kompetence.
Při jednáních jsou Rusové velmi houževnatí a trpěliví, dávají přednost dlouhým rozvláčným jednáním ve snaze znervóznit protivníka a k dohodě
dojde málokdy už po první schůzce. Ovšem u nově
nastupující generace obchodníků lze obecně
pozorovat sklon k racionalizaci, což se projevuje
i ve způsobu vedení obchodního jednání.
Jednání ale bývají také srdečná a velmi zdvořilá,
na druhou stranu však Rusové nemívají zájem
vyhovět svému protivníkovi okamžitě, proto
většinou vystupují velmi chladně a nepřístupně.
Patří mezi velmi tvrdé vyjednavače. Kompromis
považují za známku slabosti, je pro ně morálně
těžko přijatelný. Umějí získat maximum z možného minima, hrají vždy velmi tvrdou hru a používají různé obchodní taktiky. Umějí být velmi
kritičtí a zpočátku se často stavějí k informacím
i možným obchodním návrhům velmi skepticky.
Jednání plná emocí
Mezi lidmi neznalými poměrů převládá představa, že Rusové jsou nechápaví a chladní. Vyplývá
to z jejich nevýrazných gest a chladné obličejové
mimiky. Velmi silně však projevují pocity nevole.
Snadno se rozzlobí, dokážou zrudnout v obličeji,
neváhají zvýšit hlas či bouchnout do stolu nebo
s prásknutím dveří opustit jednací místnost.
Jednají popuzeně, arogantně a snaží se vytvořit
dojem, jako by byli zneužíváni či okrádáni. Často
se dopouštějí až urážlivého či drzého jednání, a to
vše v zájmu vyprovokování, znervóznění nebo
zastrašení partnera. Jejich cílem je zastrašit a celé
jednání natolik znepříjemnit, že raději ustoupíte
všem požadavkům oponenta. Je to jejich „osvědčená“ taktika, snaží se vše náležitě nafouknout,
ale pokud mají o daný obchod zájem, k jednacímu stolu se vrátí. Jestliže se jejich protivník
nechová stejně, považují ho za příliš lehkého
soupeře a špatného obchodníka. Výrazně inklinují
k jednání typu „vítězství-prohra“, ačkoliv navenek
zdůrazňují výhodnost obchodu pro obě strany či
zájem o dlouhodobou spolupráci. Konflikty jim
| www.komora.cz [53]
52_56k_rusko.indd 53
15.9.2010 18:30:45
Foto: jgroup/istockphoto.com
MĔj svÔt [jiná zemÔ, jiný mrav]
[
Nerostné bohatství a levná pracovní síla lákají do Ruské federace spoustu zahraniËních investorĔ.
Pāipravte se ovšem na obrovské teritoriální rozdíly v jednotlivých ruských oblastech.
Pozor na vývoz valut
Nyní platný zákon āíká, že
cizinci nesmÔjí vyvézt z Ruska
žádné valuty, nemají-li doklad
o tom, že je do Ruska pāivezli.
Tímto dokladem bývá obvykle
celní prohlášení. Platí to pro
milion amerických dolarĔ
stejnÔ jako pro 10 korun
Ëeských. Za „kontraband“
velkého rozsahu (ze kterého
jsou k dnešnímu dni obvinÔni
i tāi oeši) je pak pokládána
Ëástka pāekraËující výši
pÔti set ruským zákonem
stanovených minimálních
platĔ, tedy 50 tisíc rublĔ
(asi 1600 USD). Na ruských
letištích ani mezinárodních
pāechodech nikdo však
cizince neupozorñuje, aby
dovezené peníze pāihlásil.
Je pāitom lhostejné, zda jde
o tvrdou mÔnu Ëi napāíklad
Ëeské koruny, polské zloté
nebo ukrajinskou hāivnu.
Pokud cizinec peníze v Rusku
utratí, nemá problémy.
Chce-li však vyvézt z Ruska
jediný nepāihlášený dolar
Ëi euro, porušuje zákon.
Peníze, jež nebyly pāi vstupu
na území Ruska pāihlášeny,
lze po zapsání ve výstupním
celním prohlášení po dobu
dvou mÔsícĔ deponovat
pāímo na ruské celnici. Jinak
podléhají konfiskaci.
nevadí, rádi až příliš často říkají „nět“. Vyjednávání
začínají s naprosto nepřijatelnými požadavky, čímž si
ponechávají velký prostor pro ústupky. Většinou si uvědomují, že hodnota ústupků roste s časem, a tak s nimi
nikterak nepospíchají. Naopak snaží se vyhnout i jakémukoliv oplácení. Pokud ustupují, pak velmi pomalu
a zdráhavě, jejich ústupky jsou velmi malé a každý
ústupek si nechají náležitě oplatit. Dalším trikem, jenž
ruští partneři používají, je tzv. jeden navíc, což je do-
[
administrativní obstrukce, soudy jsou podjaté, nepružné a zpravidla rozhodnou ve prospěch ruských firem.
Z tohoto důvodu se doporučuje formulovat kontrakty
velmi podrobně, jasně a přesně, aby neumožňovaly dvojí
výklad. Mnohé firmy rovněž vkládají do smluv klauzuli
o řešení příp. sporů u nestranného soudu v třetí zemi
a podle tamního práva. Ve většině případů se ruské firmy
pro vysoké náklady soudních řízení v zahraničí neúčastní.
V zájmu každého exportéra je samozřejmě stálý a spolehlivý odbyt jeho produkce, a proto je vždy potřeba
pečlivě zvážit výběr obchodního partnera. Ověření
jeho spolehlivosti, získání maxima informací o jeho
ekonomickém a právním postavení bývá náročný
a dlouhodobý úkol a v Rusku to platí dvojnásob. Základní informace právního charakteru (právní forma,
vlastnické vztahy, ručení, osoby oprávněné jednat
jménem firmy apod.) lze získat u státních registračních
orgánů (z obchodního rejstříku). S ekonomickými
informacemi o solidnosti a solventnosti ruských
partnerů to bývá složitější. Cenné informace mohou
poskytnout především partneři, kteří mají s obchodem v Rusku zkušenosti, konkurenční firmy, banky,
specializované poradenské firmy a agentury, zastupitelské úřady, kanceláře CzechTrade a Českých center,
nejrůznější zájmová sdružení (především obchodní
a průmyslové komory).
Rusové se zpravidla āídí jen doslovným
znÔním smluv. Pāi jejich formulaci proto dbejte
i na zdánlivé maliËkosti.
datečný, na poslední chvíli vznesený požadavek, s nímž
váš oponent přijde ve chvíli, kdy se mu podařilo ve vás
vyvolat přesvědčení, že jste se dohodli. Těsně před
podpisem smlouvy jen tak mimochodem prohlásí,
že potřebují například tříměsíční odklad platby, když
standardní je 15 dní (a o 15 dnech se také v průběhu
jednání hovořilo). Zvláštní formou rozhodování je
nechat věcem volný průběh.
DĔvÔāuj, ale provÔāuj!
Dojde-li jednou k podpisu smlouvy, její ustanovení Rusové většinou dodržují, řídí se však pouze jejím doslovným
zněním. Formulaci kontraktu je tudíž třeba věnovat
mimořádnou pozornost. Dohody musí mít písemnou
podobu, ústní ujednání nemají, na rozdíl od některých
evropských zemí, stejnou platnost. Většinou se vyplatí
zvolit si partnera s těsnými kontakty na místní administrativní orgány, což může být i garance bezpečnosti obchodu a ochrany před vyděračstvím (tzv. reketem). Spory
se zahraničními partnery řeší mj. Arbitrážní soud při
Všeruské obchodně-průmyslové komoře. Praxe nicméně
ukazuje, že nemá smysl řešit v Rusku spory soudní cestou.
Málo transparentní legislativa umožňuje různý výklad
práva, ruská strana často soudní jednání maří, vyvolává
NÔmecký syndrom
Pro české exportéry (a nejen pro ně) je samozřejmě
nejvýhodnějším a nejbezpečnějším způsobem placení
aspoň částečná platba předem, kterou však bývá obtížné
předem dojednat. Ruská vláda se navíc snaží placení
předem omezovat. Ruská centrální banka například
vydala pokyn, podle kterého by měli především začínající dovozci alespoň část platby deponovat předem
na neúročený účet v ruské bance až do okamžiku
proclení zboží v Rusku, což však může působit ruským
dovozcům velké problémy. Nejvhodnější platbou
v obchodě s ruskými partnery se proto jeví využití
dokumentárních plateb, a to především neodvolatelného
dokumentárního akreditivu. Pokud si však někdo myslí,
že v Rusku prodá cokoliv, je na omylu. Ruský trh je dnes
náročný a většinou jde vyvážet pouze takové zboží, jež
není možné v Rusku vyrábět. U většiny výrobků má
ruská strana zájem podílet se na jejich výrobě.
V Rusku není pro zahraniční manažery jednoduché
uspět. Je to jiná kultura, v níž se hodně dbá na osobní
vztahy. Na to nejsou Češi vždy dobře připraveni –
a vznikají častá nedorozumění. Osobní vztahy jsou
tady daleko důležitější než u nás. S lidmi je třeba jednat
tváří v tvář. Pokud se můžete se svými ruskými partne-
[54] www.komora.cz |
52_56k_rusko.indd 54
15.9.2010 18:30:53
[
VdÔËným konverzaËním tématem je ruský sport nebo
kultura. KromÔ literárních velikánĔ a architektury jsou
Rusové hrdí také na zdejší baletní tradici.
ry spřátelit, obchod vám půjde lépe. Nutno však také
počítat s tím, že Rusové rádi velmi intrikují, loajalita
k firmě jim nic neříká, a pokud jsou našimi zástupci
či zaměstnanci, usilují neustále o zvyšování platu.
Odvolávají se na platy manažerů velkých firem, které
v Rusku působí, jejichž platy jsou několikanásobně
vyšší než platy jejich kolegů v Česku.
V atraktivních „surovinových“ regionech Ruské federace se český obchodník může setkat s tzv. německým
syndromem. Ruská strana často disponuje referenční
nabídkou ze SRN, se kterou porovnává ceny, dodací
podmínky, technické parametry apod. V takovém
případě je třeba mít po ruce přesvědčivé argumenty
a údaje o tom, v čem může české zboží předčit západní
konkurenci. Prodejci musí nicméně počítat s tím, že
žádné argumenty neobstojí, existuje-li skrytý zájem
na dovozu srovnatelného např. německého zboží, byť
třeba podstatně dražšího.
Specifika komunikace
V Ruské federaci je oficiálním jazykem ruština. Většina
obyvatel i jiných národností mluví rusky, značná
část pokládá ruštinu za svou mateřštinu. Neruské
národnosti hovoří zpravidla oběma jazyky, pouze
s částí obyvatel Severního Kavkazu se lze dorozumět
pouze v jejich mateřštině. V autonomních republikách
Severního Kavkazu – Tatarstánu, Baškorstánu a dalších
– se vedle ruštiny používá vlastní úřední jazyk. Z cizích
jazyků jsou nejrozšířenější angličtina a němčina,
následuje francouzština a v malé míře i španělština.
Překladatelské služby v uvedených jazycích existují
ve všech velkých městech. Obchodní jednání s cizinci
se totiž vedou zpravidla v ruském jazyce. Ruští partneři
jen velmi neradi jednají v jiné řeči, i když cizí jazyk
ovládají. Zatímco u nás byla na základních a středních
školách povinná výuka ruského jazyka, v bývalém
SSSR se povinně vyučovalo angličtině. Je také velmi
nebezpečné předpokládat, že mi partner nerozumí,
a domlouvat se s kolegou z týmu např. v češtině.
V případě českých partnerů Rusové předpokládají
znalost ruštiny a v ruštině se zpravidla vede i veškerá
obchodní korespondence. Zejména způsob psaní ad-
Foto: jgroup/istockphoto.com
Foto: Andyross/istockphoto.com
MĔj svÔt [jiná zemÔ, jiný mrav]
[
Vypjaté emoce jsou pāi vyjednávání obchodu v Rusku souËástí strategie. Arogance, vyhrocená gesta
a snaha vzbudit dojem, že se je snažíte oklamat, jsou taktickou zbraní ruských byznysmenĔ.
resy se liší. První se píše země, na dalším řádku je PSČ
a město, pak následuje ulice, číslo popisné a nakonec
název firmy či adresáta. Posíláme-li do Ruské federace
obchodní nabídku, měla by být formulována velmi
konkrétně s uvedením ceny (nejlépe v USD), dodacích
i platebních podmínek. Běžná podniková korespondence se uskutečňuje pomocí faxu nebo elektronickou
poštou. Telefonní linky bývají přetížené a poruchové.
Rusové obecně velmi rádi a dlouho telefonují. Pokrytí
signálem GSM je pouze ve velkých městech. Bohatí
ruští podnikatelé mají v oblibě satelitní telefony. Ruští
obchodníci dnes ovládají i výpočetní techniku a stále
častěji komunikují prostřednictvím e-mailu.
Před jednáním je nutné si připravit dostatečnou
zásobu vizitek v ruském jazyce. Používání vizitek se
v Rusku rozšířilo až v 90. letech a v některých oblastech mimo větší města jejich používání dodnes není
zcela běžné. Přesto obchodník či novinář, který není
vybaven vizitkou, vyvolává oprávněnou pochybnost.
Vizitky bohatších Rusů jsou bohatě zdobené a tištěné
na drahém papíře. Výše postavení manažeři mívají
vizitky oboustranné (rusko-anglické). Akademické tituly je obvyklé uvádět od kandidátů věd výše,
v oslovení se používají až od doktora věd výše. Slovo
inženýr znamená pracovní zařazení a nikoli titul (např.
hlavní inženýr je obdoba technického náměstka nebo
výrobního ředitele).
Pāípitek – dĔkaz āeËnického umu
Na rozdíl od obyvatel jiných zemí si Rusové potrpí
na používání hodností a funkcí. Jejich vynechání je
obecně považováno za nezdvořilost. Při oslovování si
potrpí na přesnou a správnou výslovnost svého jména.
Člověka, kterému vykáme, oslovujeme křestním jménem a jménem po otci (tzv. otčestvo). Toto oslovení
se používá v obchodním i běžném životě. Oslovení
„gospodin“ (pan) nebo gospoža (paní) ve spojení
s příjmením se dříve používalo ve styku s cizinci ze
západních zemí. Dnes ho Rusové používají běžně mezi
sebou i při obchodních jednáních s cizinci z celého
světa. Povinnou součástí seznamování a uvítání je podání ruky. Dodnes se udržuje pověra, že podání ruky
UžiteËné internetové
odkazy
www.gov.ru – oficiální
stránky ruské vlády, kde je
pāehled jednotlivých regionĔ
s kontakty
www.russiacompany.com/
russia.htm
pāehled kontaktĔ na orgány
státní správy, vládu,
ministerstva, pāedstavitele
jednotlivých regionĔ
www.gostorgi.ru – veāejné
zakázky
www.uralexpo.mplik.ru –
výstavy Sverdlovské oblasti
– kalendáā akcí s jejich
popisem
www.uv2000.ru – výstavy
v Uralské oblasti
www.bc.ru – aktuality pro
podnikatele – kurzy mÔn,
trh cenných papírĔ, finance,
burzy on-line, finance,
analýzy, makroekonomika
www.cbr.ru – centrální banka
www.invest.ru – informaËní
server pro zahraniËní obchod
www.rbcnet.ru – server
Obchodní a prĔmyslové
komory Ruska
www.investproject.ru –
investiËní projekty v Rusku,
investiËní nabídky a poptávky
| www.komora.cz [55]
52_56k_rusko.indd 55
15.9.2010 18:31:10
přes práh dveří (domu, kanceláře) přinese neštěstí.
Proto se ruka podává až po překročení prahu.
Zvyk trojnásobného polibku a objetí při setkání
s cizincem se v současné době na rozdíl od nedávných „sovětských zvyklostí“ stává vzácností, ale při
setkání blízkých přátel nebo příbuzných po delší
době zůstává zachován dodnes. Trojka je odedávna
v Rusku považována za šťastné číslo. Dodnes můžete v Rusku slyšet známé „Bůh má rád trojici“.
Komunikace často probíhá během pracovních
obědů a večeří. Rusové jsou velmi pohostinní. Své
obchodní partnery často zvou do drahých restaurací (útrata kolem 50 USD na osobu). Na oběd či
večeři v restauraci je třeba si vyhradit více času,
než je u nás zvykem. V průběhu obědů i večeří
se nabízí alkohol, i když se rozebírají obchodní
záležitosti. Mimo velká města dodnes platí, že kdo
striktně odmítá alkohol, je považován za člověka
velmi škrobeného, neupřímného nebo člověka,
který něco tají. V obchodních kruzích především
ve velkých městech se však pije mnohem méně
[
Foto: mlenny/istockphoto.com
MĔj svÔt [jiná zemÔ, jiný mrav]
Alkohol je v Rusku samozāejmou souËástí obchodního jednání.
Pronášení pāípitku je obāadné a āeËník jím dokazuje svou rétorickou obratnost.
než dříve a jsou tu i obchodníci, kteří vodku vůbec
nepijí. V průběhu jednání se i u stolu běžně kouří.
Součástí obědů i večeří jsou přípitky (na spolupráci,
na partnera atd.). Přípitky slouží k navázání osobního vztahu a k nastolení vzájemné důvěry, proto je
nelze odmítat. Bývají dlouhé a často jsou ukázkou
řečnického umění. Pokud jsou přítomny ženy, pak
jsou přípitky provázeny komplimenty na jejich
adresu. Rusové jsou skutečně velmi pohostinní,
těsně spjatí se svými rodinami a je možné očekávat
i pozvání domů, což více odpovídá ruské tradici. Může se stát, že nám bude nabídnuta domácí
obuv na přezutí. Host v ruském pojetí je člověk se
zvláštním statusem, kterému se věnuje všestranná
pozornost a úcta. Množství připraveného jídla i pití
bude převyšovat možnosti pozvaných stolovníků,
odmítnout nabízené jídlo však nelze. Mezi známá
ruská jídla patří stroganoff, boršč, pirohy, kyjevský
kotlet a ryby. Nejznámější pochoutkou je kaviár
(červený i černý). Velmi oblíbeným nápojem je čaj
a tzv. chlebový kvas. Je vhodné vše jíst, nakládat si
spíše menší porce a neustále vychvalovat ruskou
kuchyni a umění hostitelky. Při pozvání domů se
sluší přinést květiny, dárek pro hostitele a hostitelku,
potěší i drobná pozornost pro děti. «
[SO”A GULLOVÁ, autorka pĔsobí na VŠE Praha]
Zkušenosti z praxe
Ptáme se Ëlena komory
na obchodování s Ruskem
[VLASTA HOLÉCIOVÁ]
S
poleËnost ALTA není
na zahraniËních trzích
nováËkem. Jaký podíl
má na vašem souËasném
exportu obchod s Ruskem?
Na trhy Ruska, Běloruska
a Ukrajiny se společnost ALTA
soustředí od dob svého vzniku,
tj. od roku 1991, a tyto trhy tvoří
drtivou většinu jejího zahraničního obchodu. Znalost prostředí, jazyka a síť spolupracovníků
tvoří naši přidanou hodnotu.
[
Martin Bajer, generální āeditel
ALTA, a. s.
Je tÔžké se na tamním trhu prosadit a získat
dlouhodobý kontrakt?
Dlouhodobý kontrakt je většinou výsledkem
dlouhodobé práce. V podmínkách současné
recese je trh RF jeden z nejblíže rozvíjejících
se trhů a o to silnější je zde i konkurence, a to
domácí i zahraniční. Praxe ukazuje, že důležité je nejen kontrakt získat, ale i dlouhodobě
udržet v plánovaných parametrech. Reference
se v Rusku i přes jeho velikost šíří neuvěřitelně rychle.
Které hlavní zásady je potāeba
pāi jednáních s ruskými
obchodníky ctít?
Profesionalita, korektní přístup
a mnoho dalších obecně známých
zásad platí samozřejmě i na ruském trhu. Jedno ze specifik popisuje přísloví „spěchá se, aby se
čekalo, a čeká se, aby se spěchalo“.
I když se někdy dlouho čeká, tak
ve fázi spěchu je třeba reagovat
rychle a nikoho nezajímá, jak
dlouho se předtím čekalo.
Co byste poradil firmÔ, která nemá s Ruskem
zkušenost a chystá se expandovat právÔ
na tamní trh?
Povšechná rada neexistuje. Každý byznys potřebuje své a jako všude v zahraničí je potřeba mít
respekt k danému trhu. Rovněž je vždy vhodné
spojit se s někým, kdo se na daném trhu vyzná
a má s ním zkušenosti.
Jaké povÔsti se v Rusku tÔší Ëeští podnikatelé?
Dobré, neboť společná historie a některé kulturní
[
Do Ruska ALTA vyváží obrábÔcí stroje
a zaāízení pro zpracování kovĔ.
ALTA, a. s., je jednou
z nejvýznamnÔjších Ëeských výrobnÔ-engineeringových spoleËností, které
pĔsobí v teritoriu stāední a východní
Evropy a pāedevším v oblasti SpoleËenství
nezávislých státĔ. Od roku 1991 se
spoleËnost specializuje na oblast
strojírenství, hutnictví a energetiky.
podobnosti nám zajišťují výhodu. Jsme schopni
se vžít do jejich problémů a tyto v jisté míře
pochopit. Z pohledu produktu záleží na oblasti
podnikání, nicméně ve strojírenství máme punc
dobré kvality za rozumnou cenu. Je to výsledek
dlouhodobé spolupráce, někdy i za několik
dekád. Rusko se však otevírá světu a je potřeba
pracovat na nových konkurenčních výhodách. «
[56] www.komora.cz |
52_56k_rusko.indd 56
16.9.2010 13:45:46
[evropská unie a podnikání]
Novinky
EU
nější dohled EU nad činnostmi nejdůležitějších
mezinárodních finančních skupin podporuje 72 %
Evropanů, tedy o čtyři procenta více oproti výsledkům posledního Eurobarometru z podzimu 2009.
Více práv OSVo
Komise vyzývá k mediaci
u pāeshraniËních sporĔ
Evropská komise zdůraznila, jaký potenciál mají
stávající pravidla EU o mediaci přeshraničních
právních sporů, a připomněla členským státům, že
taková opatření mohou být efektivní pouze tehdy,
pokud je všechny členské státy zavedou na vnitrostátní úrovni. Soudní urovnávání sporů a neshod
je nejen nákladné a časově náročné, ale může také
narušit dobré obchodní vztahy. Přeshraniční případy jsou složitější kvůli odlišným vnitrostátním
zákonům a jurisdikcím a také z praktických důvodů, jako jsou náklady a jazykové otázky. Alternativní řešení sporů pomocí nestranných mediátorů
se může na tyto problémy zaměřit a přinést jejich
konstruktivní řešení.
Osobám samostatně výdělečně činným a jejich
partnerkám či partnerům bude přiznána lepší
ochrana v oblasti sociálního zabezpečení – poprvé
včetně nároku na mateřskou dovolenou, a to podle
nové směrnice EU, která vstoupila v platnost
4. srpna 2010. Směrnice o osobách samostatně
výdělečně činných a manželkách či manželích,
kteří jim pomáhají (směrnice 2010/41/EU), nahrazuje a ruší předchozí právní úpravu stanovenou
ve směrnici 86/613/EHS a posiluje práva na sociální ochranu milionů žen na trhu práce.
O omezení Ëi zákazu GMO
mají rozhodovat státy
Evropská komise 13. 7. 2010 přijala balík návrhů,
který obsahuje jednak sdělení, podle něhož by
rozhodujícím aktérem v oblasti omezování či
zákazu pěstování GMO (geneticky modifikované
Evropský parlament
podnikĔ 2010
V rámci akce Evropský parlament podniků 2010
zasedne 22 českých podnikatelů do křesel Evropského parlamentu. Akce proběhne dne 14. října
v sídle Evropského parlamentu v Bruselu a jejím
cílem je dát příležitost podnikatelům, skutečným
hráčům evropského hospodářského růstu, vyjádřit
se k legislativním návrhům, které se jich dotýkají
a stát se na chvíli „rozhodujícím článkem“ v legislativním procesu EU tím, že své názory ohledně
budoucího směřování Evropy vyjádří prostřednictvím hlasování. Podnikatelé budou mít možnost
debatovat s vysokými představiteli evropských
institucí a dát jim zpětnou vazbu z reálného
prostředí.
Až 75 % Evropanů (a 74 % obyvatel ČR) se
domnívá, že důraznější koordinace hospodářské
a finanční politiky mezi členskými státy EU by byla
účinným způsobem, jak bojovat proti hospodářské
krizi. Vyplývá to z jarního Eurobarometru 2010,
průzkumu veřejného mínění, který EU provádí
dvakrát ročně. Zveřejněné výsledky pocházejí
z průzkumu, který se uskutečnil v květnu, kdy
evropská dluhová krize dosahovala vrcholu. Přís-
organismy) měly být členské státy, dále nové doporučení týkající se národních norem pro koexistenci
GMO a konvenčního zemědělství a návrh nařízení,
kterým se mění stávající směrnice č. 2001/18 o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí,
pokud jde o možnost členských států omezovat či
zakazovat pěstování GMO na svém území.
V rámci předloženého balíku Komise navrhuje,
aby rozhodnutí o povolení či zákazu pěstování
GMO spočívalo na úrovni členských států, návrh
se však vztahuje pouze na GM plodiny autorizované na úrovni EU. Členský stát tedy nemá možnost
povolit pěstování GM plodiny, která není autorizována v rámci EU. De facto jde tedy o právní úpravu
existující situace, v níž GM plodiny autorizuje
Komise a členské státy se rozhodují, zda ji pěstovat
nebo ne, jejich rozhodnutí v této otázce však
Foto: photopalace/istockphoto.com
Foto: Palto/istockphoto.com
Foto: Niderlander/istockphoto.com
Evropané preferují vÔtší
kooperaci politik
podléhá dalšímu schválení Komise. Situace se tedy
tímto ulehčuje především zemím, které odmítají
GMO, protože ty budou mít možnost pěstování
příslušné GM plodiny na svém území zakázat, aniž
by čelily problémům.
Návrh tak má být praktickou aplikací principu
subsidiarity, o zákazu pěstování GMO má být
rozhodnuto na úrovni státu. Na návrhy Komise
ovšem již kriticky reagovaly ekologické organizace
(Greenpeace) i některé členské státy.
Návrh na změnu směrnice č. 2001/18 musí být
přijat postupem spolurozhodování, bude proto
postupně projednáván a schvalován jak v Radě,
tak i v EP.
Pro českou delegaci je také připraveno dopolední
setkání s českými europoslanci a dále pak pracovní
oběd s poslancem Janem Březinou na téma průmysl, energetika a vnitřní trh. Delegace 22 českých podnikatelů a podnikatelek odpovídá počtu
českých zástupců v Evropském parlamentu. Akci
pořádá Evropské sdružení hospodářských komor
EUROCHAMBRES a v ČR ji koordinuje Hospodářská komora České republiky.
[PETR VALENTA, oddÔlení evropských záležitostí HK oR]
| www.komora.cz [57]
57k_novEU.indd 57
15.9.2010 18:32:36
MĔj svÔt [veletrhy]
[
Veletrh Russia Power pāedstavil 24. až 26. bāezna novinky v energetickém
prĔmyslu. Prezentovalo se více než 140 firem z 56 zemí, z toho sedm
vystavovatelĔ bylo z oR.
[
Veletrh ITM Poznañ se āadí mezi nejvÔtší akce zamÔāené na moderní
prĔmyslové technologie ve stāední a východní EvropÔ. Ve dnech 8. až 11. Ëervna
se ho zúËastnilo pāes 900 vystavovatelĔ, z toho 17 jich pāijelo z oeska.
Krajské komory poskytují poradenství
ke specializovaným zahraniËním veletrhĔm
Hospodáāská komora oeské republiky se od poËátku letošního roku
do konce záāí spolupodílela na organizování více než tāí desítek
specializovaných zahraniËních veletrhĔ. V āíjnu a listopadu se jejich poËet
zvýší o další dvacítku.
V
ýstavy se uskutečnily na čtyřech kontinentech: v Evropě, Africe, Asii a Americe. Nejfrekventovanější zemí se sedmi veletržními
akcemi bylo Německo. Mezi dalšími budoucími
destinacemi jsou například Čína, Irák, Katar, Spojené arabské emiráty, Indie a Indonésie.
Projektu, který realizuje HK ČR ve spolupráci
s agenturou CzechTrade a ministerstvem průmyslu
a obchodu, se do dnešní doby zúčastnilo 410 vystavovatelů. Každý z účastníků má nárok na finanční
podporu až do výše 120 tisíc korun bez DPH na
přímé náklady spojené s veletržní expozicí. Další
formou podpory subjektům je pomoc s komunikací
v teritoriu veletrhu a celková koordinace a administrace související s žádostmi o dotaci poskytovaná
bezplatně ze strany HKČR a CzechTrade. Celý
projekt je financován z prostředků Operačního
programu Podnikání a inovace.
Novinkou „veletržní“ kontaktní místa
Od května letošního roku jsou při krajských
hospodářských komorách zřízena regionální
kontaktní místa, která poskytují konzultaci a poradenství firmám a podnikatelům, jak nejefektivněji
využít dotací na jednotlivých veletržních akcích.
Seznam kontaktních osob s telefonem a e-mailem
je k dispozici v tabulce.
Pozitivní ohlasy
„Čeští vystavovatelé vystavovali v rámci společné expozice realizované varšavskou kanceláří CzechTrade
a HK ČR. Stánek byl umístěn na nepřehlédnutelném
místě, vizuálně dobře připraven a po odborné stránce
zajištěn nepřetržitou účastí vystavovatelů, zástupců
Hospodářské komory, CzechTrade a Svazu strojírenské technologie,“ uvedl po skončení červnového
poznaňského průmyslového veletrhu Karel Kysilka,
obchodní rada Velvyslanectví ČR v Polsku.
DoporuËení
pro žadatele o podporu
Zájemci o úËast v projektu SVV
jsou vítáni, jen je nutné se vÔnovat
podmínkám pro získání podpory, s nimiž
vám mohou pomoci zamÔstnanci
Hospodáāské komory oeské republiky.
NejdĔležitÔjší je zejména sídlo firmy Ëi její
provozovny, která musí být mimo území
hl. m. Prahy. Dále je to nutné zaËlenÔní
výroby Ëi služeb do podporovaných
Ëinností podle klasifikace CZ-NACE.
Další informace jsou k dispozici na mailu
[email protected], telefonním Ëísle
+420 266 721 300 Ëi na
www.komora.cz/veletrhy
„Výstava představovala pro české firmy z oblasti
obranného a bezpečnostního průmyslu významnou šanci pro uplatnění jejich výrobků nejen v Jordánsku, ale i v dalších zemích Blízkého východu.
Mohu zodpovědně prohlásit, že naše účast přispěla
nejen k dalšímu rozvoji již započaté spolupráce
[58] www.komora.cz |
58_59k_veletrh.indd 58
15.9.2010 18:37:30
Seznam kontaktních osob regionálních kontaktních míst
» Hospodáāská komora Hl. mÔsta Prahy
Jiāí Svoboda
tel.: 224 818 197-8
[email protected]
» JihoËeská hospodáāská komora
Bc. Jitka Burešová
tel.: 387 699 319
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora jižní Moravy
Mgr. Petr Kostík
tel: 543 106 090
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora
Královéhradeckého kraje
Ing. Jana GalbíËková
tel.: 495 521 603
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora Liberec
[
KaždoroËnÔ poāádané veletrhy Bio International
Convention jsou celosvÔtovÔ nejvýznamnÔjší
biotechnologickou konferencí a výstavou. Letošního
roËníku se 3. až 6. kvÔtna se v Chicagu zúËastnilo
více než 1700 vystavovatelĔ.
s jordánskými subjekty, ale i k získání dalších
zajímavých kontaktů, které jsou příslibem zvýšení
exportu českých výrobků do regionu,“ napsal
mimo jiné v děkovném dopise prezidentovi Hospodářské komory Petru Kuželovi viceprezident
Asociace obranného průmyslu ČR Miloslav Tieff.
Vyjádřil se tak o zbrojní výstavě SOFEX, která
se uskutečnila 11. – 13. května v jordánském
Ammánu. «
Oskar MužíËek
tel.: 483 346 006
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora
Moravskoslezského kraje
Markéta Mannová
tel.: 597 479 328
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora Olomouckého
kraje
Bc. Jana Procházková
tel.: 587 332 066
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora
Pardubického kraje
Blanka Bízová
tel.: 466 612 164
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora stāední oechy
Ing. TaĈána Veselá
tel.: 266 721 851
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora
Ústeckého kraje
Eva Dlasková
tel.: 477 011 122
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora VysoËina
Milan Novák
tel.: 561 114 333
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora Zlínského
kraje
Mgr. Marta Klimecká
tel.: 572 154 555
[email protected]
» Krajská hospodáāská komora Plzeñského
kraje
Markéta Janovská
tel.: 378 134 359
[email protected]
» Regionální hospodáāská komora Poohāí
Marek Vajdík
tel.: 352 638 485
[email protected]
[ŠTEFAN WEBER, TOMÁŠ BREUER, HK oR]
| www.komora.cz [59]
58_59k_veletrh.indd 59
16.9.2010 13:47:50
MĔj styl [gurmet]
Thajsko
kaleidoskop chuti
Už dost bylo letních salátĔ. Podzim
si žádá neobvyklé chutÔ a špetku
pálivého koāení. Vydejte se s námi
za poznáním thajské kuchynÔ.
Odpovíme vám na otázky,
v Ëem je jedineËná a kam na
ni zajít v Praze.
Foto: Mandarin Oriental
T
hajská kuchyně má tisíc chutí, stejně jako
Thajsko tváří. Ve velké míře o ní platí, že pokud ji poznáte, budete blíž i tamní mentalitě.
Rovnováha chutí totiž vychází z buddhismu, kde
je harmonie podstatou života i vesmíru. Proto na
talíři v thajské restauraci najdete takřka všechny
chutě, které znáte, a pár nových. Základem jsou
rozmanité ingredience: falanga, citronela, bazalka,
chilli, česnek, koriandr, kokosové mléko, rybí
omáčka a limetka. A taky feferonky. Říká se, že
tamní kuchyně je pálivá. Opravdu je trochu ostřejší než ta naše, ale pro necvičené jazyky existují
v thajských restauracích pokrmy, které vás tolik
nespálí. Kde se vzalo v Thajsku tolik chutí? Své
kořeny má tato kuchyně v Číně i Indii, ale po staletí byla pod vlivem dalších kuchyní, v neposlední
řadě i té evropské.
NĔž pro blázny
V Thajsku je jídlo obřadem. Jí se tam dlouho
a lidé zásadně nejedí sami. Mezi Thajci totiž platí
krásné přísloví: „Ty chceš jíst sám? Jsi blázen. Ty
chceš spát sám? Jsi nemocný...“ Zvykem je objednat v restauraci o jedno jídlo navíc, ze kterého si
postupně všichni odebírají na talíř. Thajci jsou
totiž velice přátelští a mírumilovní. Důkazem
je i to, že nepoužívají nůž, který u nich symbolizuje agresi. Malé kousky jídla proto nabírají
lžící v pravé ruce a vidličkou v levé. Jíst můžete
samozřejmě i hůlkami.
Rychlá, zdravá a barevná
Klíčem k této kuchyni jsou čerstvé suroviny;
prim hrají plody moře a nesčetné druhy ovoce
a zeleniny. Proto je thajská kuchyně velmi zdravá.
Nepoužívá příliš oleje a zachovává si původní chuť
surovin, protože se většinou jen krátce restují na
pánvi. A to je další výhoda – příprava netrvá dlouho. Hlavní přílohou je v thajské kuchyni samozřejmě rýže. Ta se však nevaří, ale pouze propařuje.
Oblíbené jsou také kuličky z lepkavé rýže, které se
namáčejí do různých omáček. Dokonalou tečkou
[60] www.komora.cz |
60_61k_gurmet.indd 60
16.9.2010 13:49:12
Foto: elena moiseeva/istockphoto.com
MĔj styl [gurmet]
Foto: Elke Dennis/istockphoto.com
Foto: ShyMan/istockphoto.com
Kde ochutnáte
Thajskou kuchyni
Foto: Mandarin Oriental
1. Noodle bary
Modrý zub
Jindāišská 5, Praha 1
www.modryzub.com
The Noodle Bar
Plavecká 4, Praha 2
www.noodle.cz
2. Middle Class
Orange Moon
Rámová 1072/5, Praha 1
+ Vinohradská 2828/151,
Praha 3 (v paláci Flóra –
www.orangemoon.cz
Foto: ShyMan/istockphoto.com
za thajskými pokrmy je jejich úprava na talíři – hýří
nejen všemi chutěmi, ale i barvami. Ty musejí být
vyvážené, jako thajská duše.
Noodle bary a stāední tāída v Praze
V Praze si milovníci thajské kuchyně vyberou restaurace
všech úrovní. Pokud nechcete příliš investovat, doporučuji noodle bary. Už podle názvu jsou jejich hlavním
pokrmem nudle na mnoho způsobů. Najíte se tu levně
a rychle, ale žádnou velkou parádu nečekejte. Takzvanou
middle class čekejte v podnicích Orange Moon, Lemon
Leaf a Tiger Tiger. Zejména poslední z nich je proslulý
thajskými polévkami a pikantními saláty. Orange Moon
nabízí kromě thajské kuchyně i kuchyni malajskou,
barmskou, indonéskou či indickou. V Lemon Leaf můžete ochutnat typické thajské pokrmy: polévku s kokosovým mlékem, zázvorem a limetkou, salát ze skleněných
nudlí, krevety i rýžové nudle.
Kam chodí na thajské chutÔ high society?
Za gastronomickou špičkou thajské kuchyně v Praze se
budete muset vypravit s pěkně naditou peněženkou, ale
výsledek bude stát za to. Luxusní je restaurace Essensia
hotelu Mandarin Oriental, která je díky světovému
hotelovému řetězci napojena na nejlepší thajské kuchaře
Foto: Mandarin Oriental
na světě. Každoročně tady proto pořádají sezonní degustační menu zvané thajský festival, při němž si můžete
sestavit vlastní menu z nabízených 18 jídel na lístku,
které připraví právě pozvaná světová kuchařská špička.
Honosné je i prostředí restaurantu a food design, tedy
to, jak jídlo vypadá na talíři. Essensia propaguje spojení
Evropy a Asie i v kuchyni, ovšem nikoli v podobě guláše
chutí, ale sofistikované kombinace jídel z obou kuchyní,
která ladí dohromady. Pochutnáte si zde na kuřecí Tikka
Masale či chilské mořské rybě s parmazánem. Pokud
budete toužit po soukromí, skryté schodiště vede do
vinného sklípku, kde budete mít zaručené, a přitom
luxusní soukromí. V exotickém restaurantu Rickshaw
dalšího pětihvězdičkového hotelu v Praze, Corinthia
Towers, nabízejí thajskou kuchyni spolu s malajskou,
vietnamskou či japonskou. Asijské chutě jsou připravovány domorodými kuchaři a z thajských specialit doporučuji lahodný garnátový dortík s kokosovou omáčkou.
Další gurmetovou lahůdku okusíte v restaurantu Siam
Orchid, který působí velice autenticky, a ochutnáte tu
Thajsko, které není upravované pro evropské chuťové
pohárky. Poznáte to podle pálivosti pokrmů. Ale znáte
české přísloví, že poctivého nepálí, takže vás určitě taky
po pár návštěvách nebude. «
Tiger Tiger – Anny Letenské
1235/5, Praha 2
www.tigertiger.cz
Lemon Leaf
Myslíkova 14, Praha 2
www.lemon.cz
3. gurmetová špiËka
Siam Orchid
Na PoāíËí 21, Praha 1
(vedle Bílé labutÔ)
www.siamorchid.cz
Essensia Restaurant
Nebovidská 459/1, Praha 1
www.mandarinoriental.com/
prague/dining/essensia
Rickshaw – Corinthia
Towers Hotel,
Kongresová 1, Praha 4,
www.towers.corinthia.cz
[KAMILA BOHÁoKOVÁ]
| www.komora.cz [61]
60_61k_gurmet.indd 61
16.9.2010 9:20:04
6
MĔj styl [tipy]
radostí
do sychravého poËasí
Stylový interiér s tapetami de Gournay’s
Židle, která roste s vaším dítÔtem
Jako v exotické galerii nebo rajské zahradě si budete připadat, vybavíte-li
svou kancelář či byt ručně malovanými tapetami z produkce londýnské dílny de Gournay’s. Zdejší designéři disponují širokým portfoliem
látkových tapet různých barev i stylů, specialitou jsou historizující vzory
svěžího a moderního vzhledu. Styl vašeho interiéru doladí porcelán
a další doplňky stejné provenience.
Lehátko a stolička pro miminko, nebo židle pro předškoláka? Všechny tyto
varianty zahrnuje dětská sedačka značky Bloom. Lehátková poloha dopřeje
pohodlný výhled vašemu miminku, později může v židličce Fresco Loft vaše
dítě svačit, v předškolním věku se stane jeho prvním sedátkem u pracovního
stolu. Přičteme-li půvabný design, důraz na funkčnost a zaručenou nezávadnost užitých materiálů, tomuto kousku dětského nábytku jen stěží odoláte.
Vystopujte svého mazlíËka
Nebaví vás pořád dokola hledat svého čtyřnohého přítele, když si usmyslí, že
se vydá na zálety či na „lov“? S obojkem Astro, ve kterém je zabudován GPS
systém, už se nemusíte namáhat. Tento unikátní obojek totiž přesně detekuje
vašeho psa a jeho určí jeho aktuální polohu. Vystopovat jej můžete snadno –
stačí následovat trasu, která se zobrazí na vašem příručním počítači.
[62] www.komora.cz |
62-63k_novinky.indd 62
17.9.2010 11:34:16
Wellness kúra pro vaše prádlo
MĔj styl [tipy]
Výrobce domácích spotřebičů Hotpoint-Ariston představil praktickou
novinku – pračku Aqualtis, která má zásobník na prací prášek a aviváž.
Stačí vložit prádlo, zapnout a pračka se postará o zbytek. Obsah zásobníku
vydrží až čtyři měsíce. Pro každý typ tkaniny byla navíc vyvinuta „wellness
kúra“, která prádlu navrací vitalitu a krásu. Ladné křivky řady Aqualtis
jsou dílem průmyslového
designéra Makia Hasuika,
který již více než 40 let
spolupracuje s italskými
i mezinárodními společnostmi.
Zásuvka, nebo obraz?
Společnost Siemens opět dokazuje, že umění
a technologie se skvěle doplňují. Důkazem je
nová barevná kolekce zásuvek a vypínačů Delta
miro Artist, která vznikla ve spolupráci s Tomem Hoffmannem, mezinárodně uznávaným
umělcem v oblasti špičkových bytových doplňků.
Všechny rámečky byly vytvořeny exkluzivně pro
společnost Siemens a každý z nich je malován
ručně. Stačí si vybrat z různých barev a materiálů.
A když vás jedna barevná kombinace omrzí, dá se
snadno nahradit jinou.
Spacák pro aktivní kempování
Je vám klasický spacák příliš těsný a omezuje vás v pohybu? Potom je
načase vyzkoušet spací pytel Musuc Bags, ve kterém se můžete pohybovat
podle libosti. Spacáky Musuc Bags nejsou vhodně jen ke klasickému kempování, uvítáte je i při návštěvě kulturního festivalu, lenošit v něm ale
můžete i doma na pohovce. Pokud vám bude ve vaší nové
peřince příliš teplo, stačí rozepnout některý ze zipů, který
umožní cirkulaci čerstvého vzduchu.
| www.komora.cz [63]
62-63k_novinky.indd 63
16.9.2010 9:24:14
MĔj styl [cestování]
Cesta do zemí Stāední Ameriky na vlastní
pÔst je spíš pro dobrodužnÔjší povahy.
NejpohodlnÔji sem mĔžete vyrazit
s cestovní kanceláāí. Do Stāední Ameriky
u nás poāádá pestré poznávací zájezdy
liberecká cestovní kanceláā America
Tours. Více o zájezdech na
Foto: tzooka/istockphoto.com
www.americatours.cz
Stāední Amerika
Tam, kde pāíroda dýchá a život roste
Foto: milchightraveler/istockphoto.com
[Text a foto: VLASTA HOLÉCIOVÁ]
V
ulkán Arenal je vyhledávaným turistickým
místem. Ve dne bývá sopka zahalena
mraky, a tak v noci po rozbité cestÔ míāí
autobusy s cizinci pod sopku, aby mohli
pozorovat její magický tep. Scéna, kdy
sopka vypouští rudou lávu, se opakuje
v nÔkolikaminutových intervalech. Pro
Stāedoevropana se tento výjev stává
nezapomenutelným zážitkem.
D
íky osvícenému pāístupu k životnímu prostāedí jsou
zdejší tropické pralesy stále domovem hravých
opic, pomalých lenochodĔ, pásovcĔ, krokodýlĔ, tapírĔ,
rĔzných druhĔ ještÔrĔ a spousty exotického ptactva
a hmyzu a motýlĔ. A tak pāi noËním návratu z živelného
vystoupení kostarických mariachi mĔže být vaším
neoËekávaným doprovodem roztomile rozespalý nosál.
R
ozmanitost krajiny pāitahuje do Kostariky
milovníky pāírody z celého svÔta. Ve zdejších
tropických lesích roste až 1500 druhĔ stromĔ.
Národní parky zaujímají 12 procent celkové rozlohy,
dalších 15 procent patāí pāírodním rezervacím,
které ještÔ stále s otevāenou náruËí pāijímají nové
a nové cestovatele. Místní krokodýli vám rádi
ukážou, kdo je v této zemi králem.
[64] www.komora.cz |
64_65k_kostarika.indd 64
16.9.2010 13:16:00
MĔj styl [cestování]
J
Foto: tzooka/istockphoto.com
estliže je Kostarika už léta oblíbeným
vyhledávaným turistickým místem, Nikaragua
je zatím v této oblasti nedotËena. Zatím. Je
otázkou Ëasu, kdy krásu této zemÔ odhalí ameriËtí
investoāi a zaËnou skupovat zdejší pĔdu, aby zde
stavÔli hotelové resorty. Dnes je Nikaragua zemí,
která si zatím nenechala v touze po pāíjmech
z turismu vzít nic ze své autentiËnosti. Dvojnásob
to platí pro nÔkdejší útoËištÔ pirátĔ, ostrov
Ometepe, který leží na jezeāe Nikaragua. Asi 35
tisíc lidí zde žije z pÔstování tabáku, kávovníku
a banánovníku. Pāítomnost aktivního vulkánu
Concepcion (poslední erupce sopeËného popela
doprovázená zemÔtāesením probÔhla v roce 2005)
je neodradí od zdejšího panenského zpĔsobu
života. Vedle mírnÔ dobrodružného objevování
aktivní sopky lze na ostrovÔ obdivovat indiánské
petroglyfy, které mají pĔvod až v 3. století pā. n. l.
Evropským moāím pro letošek turistická sezona odzvonila. Je Ëas vyrazit za oceán. Za tajemnými vulkány,
rozlehlými plážemi a zelenými kopci, jejichž jasnou barvu by jim závidÔl i ten nejudržovanÔjší green. Drzé opice
capucino monkey vás vtáhnou do stāedoamerické vášnivé hry už na letišti. SvÔží, zelené putování po Kostarice,
Nikaragui a PanamÔ zaËíná.
P
āesunete-li se z ostrova Ometepe opÔt na
pevninu, vydejte se smÔrem na sever zemÔ.
O pár desítek kilometrĔ dál dorazíte do podle
mnohých nejstaršího koloniálního mÔsta ve
stāedoamerickém regionu, Granady. Odtud už to
bude kousek k vulkánu Masaya a jeho kráteru
Santiago. Jeho majestátnost vás ochromí. Budete-li
mít odvahu, mĔžete spolu s prĔvodcem sestoupit
do útrob tohoto pāírodního skvostu. Pāi pozorování
vulkanických jeskyní se pāipravte na milou pāízeñ
tropických netopýrĔ.
P
anama City, pāezdívané Miami Stāední Ameriky.
Mezinárodní a finanËní obchodní centrum, kde
operuje 104 zahraniËních bank a asi tucet tuzemských.
Moderní ulice, nekoneËnÔ vysoké mrakodrapy a lesklé
výlohy maskují chudobu, která je mimo metropoli. Díky
Panamskému prĔplavu má sice Panama nejvyšší HDP
ze zemí Stāední Ameriky, stále ale skoro 20 procent
obyvatel žije na hranici bídy. I v hlavním mÔstÔ ale
zažijete skuteËné mÔstské radovánky. Po setmÔní je
jasné a veselé, pulzující bouāícím rytmem. Ochutnáte-li
zdejší specialitu, Ëtvercové tamales v banánové slupce,
horké kāupavé empanadas nebo panamskou populární
pochoutku z ryby ceviche, budete nepāemožitelnými králi
panamského taneËního parketu.
K
do byl v PanamÔ a nevidÔl Panamský
prĔplav, jako by nebyl. Fronty turistĔ pāed
Miraflores, jedním ze šesti zdymadel, dávají
tušit, že pro nÔkoho tak nevýznamná událost,
jako je proplutí lodi, je skvÔlou podívanou.
Z amplionĔ se ozývá hluboký hlas a zdejší
„moderátor“ oznamuje pāiplutí nové lodi. Show
zaËíná. DennÔ takto prĔplavem projede zhruba
48 lodí.
| www.komora.cz [65]
64_65k_kostarika.indd 65
16.9.2010 13:16:25
Vladimír
Kováā
P
řed pár dny jsem byl na skok v Paříži.
Potřeboval jsem se poradit s kolegy podnikateli z Evropy, jestli je ještě krize anebo
ne. Je tedy pravda, že nijak rezolutně v této věci
rozhodnuto nebylo, nicméně pozitivní zpráva je,
že náladu měli všichni dobrou.
V Paříži jsem nebyl poprvé, ale pohled z Eiffelovky
jsem samozřejmě nevynechal. Paříž je krásná. Jako
Praha. Naprosto mě uchvátila nová pařížská služba
– kola Velib. Celý systém funguje tak, že jezdíte
Paříží na kole, které si berete ve stojanech skoro
kdekoli. Přejedete, kamkoliv potřebujete, a opět
skoro kdekoli kolo do stojanů vrátíte. Samozřejmě
že to není nic nového. Třeba v pražském Karlíně
něco takového funguje řadu let také, ovšem pařížský způsob mě uchvátil.
Má ty parametry produktů a služeb, o které se
snažím já ve svém podnikání. Kvalita, image
a efektivita. Pro pořádek – kvalita znamená v mém
pojetí schopnost být použit. Stanovišť pro kola je
v Paříži víc než 100, v centru každých 300 m. Kola
jsou robustní, se třemi rychlostmi, integrovaným
osvětlením, blatníky a kryty – můžete tedy jezdit
klidně v kvádru a dámy v sukních – a mají košík
na nezbytnosti. Kola mají svůj zámek s klíčkem
a lanko na uvázání. Jsou docela sexy. Takové baculky. A když s kolem vyrazíte a do půl hodiny ho
někam zase odevzdáte, je to zdarma (tedy ne tak
docela – poplatky později vysvětlím).
Navíc je pro mě tato služba atraktivní také tím,
že k ní nepotřebuji nic jiného než kreditku. Samoobslužnost přináší svobodu. A také podporuje
význam mého oboru (informační a komunikační
technologie). Funguje to následovně:
1. Lístek
Přijdete k místu se stojany kol, kde je ovládací
automat. Koupíte si lístek na 1 až 7 dní (zhruba
1 EUR/den). Systém vás upozorní, že si z vaší karty
stahuje depozit 150 EUR na to, že vrátíte kolo.
Vydá vám lístek s osmimístným identifikačním
číslem a požaduje po vás čtyřmístný číselný PIN.
Ten si zvolíte a pak ho pro jistotu zopakujete.
2. Půjčení kola
Do výše uvedeného automatu, a to kdekoli v Paříži, zadáte svůj osmimístný identifikační kód,
který opíšete z lístku a potvrdíte svým PIN, který si
pamatujete. Systém vám nabídne čísla stojanů, kde
jsou kola, a vy si nějaké vyberete. Například 26.
Jdete ke stojanu 26, stisknete tlačítko na stojanu,
stojan pípne, vezmete si kolo a frčíte pryč.
3. Vrácení kola
Přijedete ke stojanům kdekoli v Paříži. Vrátíte
kolo do libovolného volného stojanu. Stojan
udělá cvak. A je to. Funguje to tak, že každé
kolo má v sobě čip a systém si tak při půjčování
poznamená, že právě vy jste si tam a tam půjčili
to jedno určité kolo a že to jedno stejné kolo bylo
právě teď vráceno zde.
4. Prohlížení atrakcí, jednání, business atp.
Věnujete se, čemu potřebujete, a když skončíte, projdete se k nejbližším stojanům, což bývá
za rohem, a pokračujete bodem 2. Takto to můžete
praktikovat během celého pobytu v Paříži. Je to
skvělé!
Služba není drahá, za tři dny jsem projezdil asi
7 EUR, včetně poplatku za lístek. Většinou se totiž
pohodlně přesunete tam, kam potřebujete, v půlhodinovém limitu.
» Tomáš Bāezina » Vladimír Kováā » Dana Bérová » Martin Kováā
MĔj obor
Energie do firem
Co pāinese rok 2011
v oblasti energetiky?
otÔte v hlavním tématu
Ëísla.
Foto: archiv
Foto: archiv
Pāíští Komora
pāedseda
pāedstavenstva
Unicorn, a. s.,
Podnikatel roku
2008
Je pravda, že Praha je víc kopcovitá než Paříž, ale
myslím, že to není hlavní důvod, proč si na služby
tohoto typu ještě počkáme. Problém je v mnoha
skutečnostech, které všechno poněkud komplikují.
Jen namátkou. Je třeba, aby společnost byla vzdělaná a dokázala automaty obsluhovat, což si myslím,
že bychom zvládli. Pak nepodvádět a nekrást.
Představte si situaci, jak napíšete do automatu, že
si půjčujete kolo ze stojanu 26 a nějaký „výtržník“
si v tom okamžiku odebírá ze stojanu 26 „vaše“
kolo a ujíždí dolů ze strahovského kopce a mizí
v uličkách Břevnova. Nebo jak si někdo postupně
půjčí padesát kol, rozřeže je na kousky, odevzdá
do sběrny a do stojanů vrátí pouze torza s čipy.
Kdy při efektivitě koruna pro mě za 500 korun těch
ostatních vydělá 2500 Kč. Anebo z jiného soudku.
Představte si ten maglajz, jak se motá po Praze 3000
„expertů“ na baculatých kolech v poklidné městské
dopravě našeho velkoměsta. Jak mu ohleduplně
dávají přednost (resp. možnost přežít) naši automobilisti a řidiči MHD. Samozřejmě že služba Velib
není v Paříži pouze pro turisty, ale je především
pro Pařížany. Lze si totiž pořídit takovou pařížskou
Open Card a jezdíte ještě mnohem snadněji. V kartě je čip, nepotřebujete tedy lístek s kódem a PIN.
Prostě přijdete rovnou ke stojanu, přiložíte kartu,
stojan pípne, vezmete si kolo a jedete.
A tak mi z toho plyne poučení, že Open Card
je skvělá myšlenka. Bohužel, a to je asi největší
problém naší společnosti, je u nás všechno, co se
platí ze společného, drahé. A často i přesto, že je
to tak drahé, na samotné řešení vlastně nezbude.
Je to bezpochyby dědictví minulosti. Naší velkou
smůlou je, že se tak nějak „geneticky“ přenáší
z úředníka na úředníka, z politika na politika –
a platí to doteď?! «
[VLADIMÍR KOVÁ¢]
Foto: Blažek
Kvalita, image, efektivita
Miroslav Šole
Foto: archiv Vladimíra Kováāe
MĔj styl [bez pāetváāky]
MĔj styl
MĔj svÔt
Jiná zemÔ, jiný mrav – Vietnam
Významnou roli v národním hospodáāství
Vietnamu hraje zemÔdÔlství, které zamÔstnává
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Královnou v surovinách je rýže. Vietnamu
patāí 5. místo na svÔtÔ v produkci této plodiny.
Jakou šanci na úspÔch má v této zemi
tuzemská firma?
S podzimem pāichází
nový šatník
BuÎte stylový
a zamÔāte svoji
pozornost na
podzimní pánskou
kolekci firmy Blažek.
Pozor ale, žádný
módní diktát vás
neËeká.
[66] www.komora.cz
66k_kovar.indd 66
16.9.2010 9:25:54
67k_posta.indd 67
16.9.2010 9:26:57
Víte o tom, že
pomáháme rozvoji firem?
hájíme zájmy svých členů?
umožňujeme ovlivňovat podnikatelskou
legislativu?
řešíme rychleji a efektivněji
podnikatelské spory?
poskytujeme v předstihu důležité
informace?
disponujeme sítí kontaktních míst
po celé České republice?
dáváme svým členům prestiž?
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
68k_vse.indd 68
16.9.2010 9:27:31
Download

Jiāí Fajkus, Real Spektrum - Hospodářská komora České republiky