ČESKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PROTI CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI
Pozvánka na valnou hromadu/členskou schůzi
Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci
IČ 70105081, se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha
Vážení členové,
v souladu se stanovami Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční
plicní nemoci (ČOPN) svolávám řádnou valnou hromadu/členskou schůzi,
která se uskuteční dne 21. 11. 2014 ve 14.00 hod. po skončení odborného programu
vědecko-vzdělávací schůze Den boje proti CHOPN v přednáškovém sále Lékařského
domu ČLS JEP, Sokolská 52, Praha 2
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li nejpozději 30 min. po ohlášeném začátku
přítomno nejméně 50 % všech členů. V opačném případě musí být svolána náhradní
valná hromada/náhradní zasedání členské schůze nejpozději do tří týdnů, a to
pozvánkou, odeslanou alespoň 5 dní předem.
Program jednání:
1.
Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2013 zde
2.
Zpráva o hospodaření ČOPN v r. 2013 zde
3.
Informace o činnosti ČOPN v r. 2014, informace o legislativních změnách,
týkajících se činnosti občanských sdružení-spolků
4.
Další činnost ČOPN, navrhované změny
5.
Závěr
Zprávy o činnosti a hospodaření ČOPN jsou k dispozici na internetových stránkách
www.copn.cz.
Těším se na setkání s Vámi i na naši další spolupráci.
Za výbor ČOPN MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, předseda
V Praze dne 4. 11. 2014
ČOPN
Kartouzská 6
150 98 Praha 5
[email protected]
www.copn.cz
Číslo účtu: 13330359/0800
IČO: 70105081
DIČ: CZ70105081
Download

Vážená paní - www . copn . cz