Zpráva o činnosti ČBA za rok 2013
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Zprávu o činnosti za rok 2013, která vychází ze zhodnocení uplynulého roku členy Výkonného
výboru ČBA. Stejně jako v předešlých letech je rozdělena do těchto částí:
1) Česká baseballová asociace
2) Ekonomika
3) Domácí soutěže
4) Mezinárodní soutěže
5) Rozvoj
6) Celkové hodnocení
Stejná struktura zprávy Vám dává možnost porovnat jednotlivé roky. Zprávu, tak jako vždy, doplňuje Ročenka „Český
baseball 2013“. Na jednání Parlamentu budou předneseny členy VV ČBA ústní komentáře.
1. ČBA
A) vnitřní struktura (VV, komise, sekretariát)
VV ČBA se sešel v roce 2013 celkem 9x. Pracoval ve složení: Petr Ditrich (předseda), Robert Dvořák (místopředseda
pro řízení soutěží), Pavel Chadim (místopředseda pro rozvoj), Lucie Čubíková (místopředseda pro mezinárodní styk)
a David Šťastný (hospodář). Základním vodítkem byl rozpočet ČBA, který byl upraven v květnu na mimořádném
Parlamentu.
Sekretariát pracoval ve složení Petr Ditrich (předseda), František Přibyl (výkonný ředitel) a Evženie Votinská
(sekretářka). Lucie Čubíková pracovala především na velkých mezinárodních akcích a přípravě publikace k výročí
pálkovacích her. Činnost sekretariátu hodnotíme jako stabilizovanou.
Odborné komise pracovaly v roce 2013 ve složení:
STK
Robert Dvořák (předseda), Vladimír Chlup a Arnošt Nesňal, Marcel Pardík
Vzhledem k charakteru činnosti řeší problémy operativně, zvláště během sezóny je to nejzaměstnanější komise.
Činnost této komise je velmi náročná. Během soutěžní sezóny je jako jediná v každodenní činnosti. Nelze vyhovět
všem, ale většina rozhodnutí je v souladu s požadavky jednotlivých aktérů. Administrací byl pověřen Vladimír Chlup.
Nové úkoly si vyžádaly doplnění komise o Františka Přibyla a změnu systému komunikace.
Komise rozvoje a mládeže
V roce 2013 pracovala komise v tomto složení – Pavel Chadim (předseda), Michal Hanuš (Čechy), Robert Vávra
(Morava), Ondřej Konvalinka, Milan Džurban, Petr Novotný, Jan Drábek, Martin Bohoněk, Jiří Šiman, Petr Skála, Filip
Procházka a Pavel Kociňák. Úkoly komise plnil celorepublikový rozvojový manažer Marián Krásny, jehož úkolem bylo
zastavit propad členské základny, který nastal v roce 2012. Marian Krásný doplní komisi od roku 2014.
Trenérsko-metodická komise
TMK pracovala druhým rokem pod vedením Pavla Chadima (předseda) ve složení - Jan Maštalíř, Arnošt Nesňal,
Zuzana Šrejberová, Martin Šmidt a Tomáš Ovesný. Komise byla garantem Programu kontinuálního vzdělávání
trenérů. V Programu je již přes 300 licencovaných trenérů. V roce 2013 bylo vyškoleno 17 trenérů licence Instructor či
Coach a 65 trenérů licence Rookie či Family. Vzdělávací vlajkovou lodí zůstává Horská trenérská klinika, letos
proběhl již její 14. ročník. Zúčastnilo se jí rekordních 142 trenérů a bylo vydáno v pořadí již šesté naučné DVD,
tentokrát se věnující výuce mechaniky pálení.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
Disciplinární komise
Ivo Muller (předseda), Zbyněk Kasal, David Fiala
Jako každoročně komise měla více práce než bychom si přáli, ale to rozhodně není problém komise. Ta naopak
pracovala velmi dobře. I letos jsme obdrželi zprávu komise, která mapuje aktivity celé komise. Navržené změny jsou
zaznamenány v nových legislativních normách.
Legislativní a přestupní komise:
Jiří Votinský (předseda), Zbyněk Kasal a Robert Scigiel
I v roce 2013 se většina práce soustřeďuje do problematiky přestupů a zapracování legislativních změn. Komise se
během roku vyjadřuje k velkému množství legislativních otázek ze všech oblastí života ČBA. Legislativní komise se
bude podílet na zapracování nové právní úpravy spolků do základních dokumentů ČBA.
Komise rozhodčích:
Pavel Brychta (předseda), Tomáš Adamec, David Kulhánek a František Přibyl
Komise rozhodčích prvně iniciovala vyhlášení cen Rozhodcovský objev roku a Rozhodčí roku. Obě ceny byly předány
v rámci Horské kliniky. Komise uspořádala nebo zaštítila školení rozhodčích v Praze, v Trutnově (2x) a šestý ročník
Kliniky rozhodčích v Nymburce. V Praze působil opět rozvojový koordinátor rozhodčích Matouš Procházka, na
Moravě pro JEXL pak Martin Rumler. V rámci programu rozvoje rozhodčích vyslala komise svého zástupce na kliniku
IBAF v Barceloně. Byla zajištěna podpora v jednotnosti oblečení rozhodčích v oblasti PBS, dále v Eagles a Tempu
Praha. Komise pracuje na základě schváleného programu VV ČBA pro období 2011-2014. Komise zaslala VV ČBA
Roční hodnotící zprávu o své činnosti v oblasti nominací rozhodčích (soutěže, turnaje), rozvoje a školení rozhodčích.
Práci komise hodnotíme jako výbornou.
Komise akademického baseballu
Petr Ditrich (předseda), Petr Kadlec, Jiří Votinský, Zdeněk Josefus
Akademické MČR se hrálo v Praze. Medaile si v dramatickém turnaji rozdělili ČVUT Praha, CZU a Západočeská
Universita. Ve výhledu činnosti jsou světové Univerziády v Gwngju 2015 a Taipei 2017, kde bude po mnoha letech
zařazen i baseball. Navíc mají USA zájem hostit Univerzitní MS 2016. Uvažujeme o účasti na těchto prestižních
akcích. Petr Ditrich je navíc předsedou komise FISU pro baseball.
Lékařská komise
Filip Hudeček (předseda), Ladislav Kindl a Martin Mohyla.
Lékařská komise má za sebou čtvrtý rok činnosti. Většinu dlouhodobých úkolů se podařilo splnit. Hlavním tématem se
stalo zlepšení povědomí baseballové veřejnosti o regionálních ambulancích, podpora regenerace a péče o přetížené
hráče. Pro rok 2014 dochází ke změně systému práce. Extraligové kluby se již nebudou podílet na nákladech na
lékařskou péči, a tak budou lékaři působit hlavně u reprezentačních týmů. Zároveň dochází ke změně ve složení
komise, kdy Ladislava Kindla nahradí od roku 2014 Jan Kužma.
Zapisovatelská komise
Vladimír Boháček (předseda), Alois Sečkár, Jiří Votinský
Rok 2013 byl prvním rokem nově vzniklé komise zapisovatelů. Jejím cílem je hledání nových a výchova stávajících
zapisovatelů, vybudování kvalitní zapisovatelské struktury a online přenosů ze zápasů napříč nejvyšší domácí soutěží
a výchova domácích zapisovatelů pro evropské soutěže. Po prvním roce lze těžko hodnotit výsledky, jež očekáváme
až v budoucnu.
Marketingová komise:
David Šťastný, Pavel Míka, Tomáš Mertlík, Robert Vávra
Marketingová komise byla v roce 2013 uvedena do činnosti a měla na starosti zejména přípravu propagace ME 2014.
Zkraje roku pracovala i na MEJ v Praze, asociačním facebooku a celkovém PR asociace. Od března do července byl
součástí komise i Tomáš Mertlík. Po ukončení jeho pracovního úvazku na ČBA, byla po dohodě komise doplněna
Robertem Vávrou.
Kontrolní komise
Kontrolní komise je volena Parlamentem ČBA a pracuje ve složení Bohuslav Roll (předseda), Miroslav Mikš a
Vladimír Kvača. Komise uskutečnila několik kontrol sekretariátu ČBA, jednu kontrolu na mezinárodní soutěži. Komise
se věnovala nakládání s materiálem ČBA. Nám ji nepřísluší hodnotit a její zpráva je samostatnou přílohou.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
Oblastní pracoviště
Jsou vedena oblastními výbory ČBA, které řeší problémy regionu. Některé oblasti obdržely zásadní příspěvky od
místních samospráv. Plně funguje oblast jihomoravská, pražská, jiho-západočeská a severomoravská. Po sloučení
středních Čech a Prahy tak zůstávají dvě menší oblasti, východočeská oblast a severočeská oblast. Především prvně
jmenovaná začíná pracovat velmi aktivně.
B) Legislativa, komunikace (Zpravodaj, Internet, Ročenka)
Legislativních normy ČBA jsou zpracovány v přehledném sešitu a jsou základní pomůckou ve vztahu člen - klub asociace. Všechny připomínky ke změnám byly posouzeny komisemi a prošly VV ČBA. Výsledek tohoto procesu pro
rok 2014 je k dispozici. Legislativní normy potřebují zásadní a komplexní úpravu, kterou připravujeme na příští rok
s platností od roku 2015.
Na stránce www.baseball.cz se objevují informace a zajímavosti takřka denně.
Ročenku 2013 dostáváte společně s touto zprávou.
C) Spolupracující organizace:
České (MŠMT, ČOV, ČSTV, samospráva)
Český olympijský výbor a Česká unie sportu (nástupce ČSTV) prochází zásadní změnou. ČOV se transformuje na
organizaci zastřešující celý sport, ve kterém budou mít místo i neolympijské sporty. Každopádně to bude postupný
proces, který teprve začal. ČUS se stává servisní organizací. V obou organizacích si udržujeme vliv odpovídající
potřebám a možnostem. Podařilo se nám získat hlasovací právo na plénu ČOV, což je při našem nezařazení do
programu Olympijských her velký úspěch.
ČOV navíc zařadil ME mužů do prioritních akcí pro rok 2014. Tato pozice je pro nás velmi zavazující a je naší
povinností udělat vše pro co nejlepší vyznění turnaje. Stálou pozornost je třeba věnovat jednáním s místními orgány,
vstupovat do grantů všech typů a ucházet se o pořadatelství významných akcí i na celostátní úrovni. Za dobré
příklady poslouží Brno, Hluboká a Třebíč, kde se daří pořádat pravidelně vrcholné akce. Mládežnické programy
musíme kromě baseballu orientovat na obecnou prospěšnost sportu jako náplně volného času a prevence
negativních jevů.
Mezinárodní (IBAF, CEB, MLB):
IBAF v čele s předsedou Riccardem Fraccarim věnuje veškeré své úsilí do boje za návrat na OH. Viditelným
výsledkem se stal vznik Mezinárodní federace WBSC zastřešující IBAF a ESF, která má být důkazem spojení
baseballu a softballu jakožto jednoho sportu dvou různých disciplín. Po výměně vedení Mezinárodního olympijského
výboru a změně jeho směřování se na program jednání dostávají zásadní otázky priorit MOV. Baseball byl prvním
nevybraným sportem do programu her a navíc se pořadatelem her v roce 2020 stalo Tokio. Popularita baseballu
v Asii a ekonomická síla se mohou stát rozhodujícím faktorem k návratu baseballu na OH.
Pro CEB byl rok 2013 prvním rokem pod novým vedením Jana Esselmanna. Generálním sekretářem se stal Xavier
Mateu a plánem bylo přesunout kancelář do Barcelony. Během Kongresu došlo k zásadnímu střetu mezi Itálii a
Holandskem, který se dosud nepodařilo nijak utlumit. V této situaci jsme zůstali neutrální a předseda ČBA byl zvolen
místopředsedou CEB. Situace se dále zkomplikovala po tragickém úmrtí generálního sekretáře.
Na stůl se tak dostávají otázky pravomocí jednotlivých organizací. IBAF předpokládá vytvoření kontinentálních divizí.
Změny může vyvolat i spojení baseballu a softballu na světové úrovni.
Spolupráce s MLB pokračuje ve standardním režimu. Výběry na MLB kempy organizované v Praze jsou již tradicí.
Čeští hráči se pravidelně účastní kempů MLB. Počet draftovaných hráčů významně vypovídá o dobrém
mládežnickém programu. Vztahy mezi MLB a ČBA byly výrazně posíleny díky pozvánce na kvalifikaci WBC, kterou
jsme jako jedna z mála evropských zemí dostali. Důvěryhodnost této organizace ale snižuje neschopnost komunikace
a realizace slibů, když do dnešního dne není finančně uzavřená akce z roku 2012.
2. EKONOMIKA
A) Příjmy (MŠMT, ČUV, příspěvky, partneři)
Díky mimořádnému Parlamentu v květnu jsme pracovali již s přesnějšími odhady příjmů. Rozpočet se nepodařilo
naplnit především kvůli půlmilionovému propadu v programu V.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
Navíc se nám zcela nečekaně nepodařilo získat očekávaný příspěvek od MLB. Je to velmi zarážející vzhledem
k tomu, že se jednalo o příspěvek za turnaj v roce 2012.
Zásadní komplikací bylo pozdní potvrzení programu V, až v prosinci 2013, a jeho konečné snížení o půl milionu.
Z tohoto pohledu se může jevit vyplácení podpory oddílům jako chaotické. Nicméně jsme zvládli velmi transparentně
saturovat všechny oddíly od ČML níže. Extraliga a její projekty zůstávají na letošní rok.
O rozpočtových změnách jsme informovali předsedy oddílů dopisem.
B) Výdaje
Celkově jsme utratili skoro 15 milionů, přesně 14.867.652,-Kč. Vzhledem k některým nákladům převedeným do roku
2014 tak došlo k faktickému, ale plánovanému snížení rezervy ČBA. Rozpočet byl při příjmech 13,6 schodkový
v částce 1,2 milionu. Čerpání financí se řídilo rozpočtem, který jsme schválili na Parlamentu v květnu. Díky
pozdějšímu termínu schválení jsou jednotlivé položky relativně přesné. Z roku 2013 do roku 2014 převádíme
rozvojové projekty Extraligy, které nebylo možné realizovat v programu V. Na oblasti převádíme 120 tisíc. Posunula
se realizace publikace a jeden televizní přenos. Tyto projekty navrhujeme vložit do rozpočtu 2014.
Naopak se do roku 2014 přesouvá i platba od MLB, která je rozdělena do dvou částí. Náklady ČBA na přípravu a
neproplacení odměn hráčům za WBC. V přesvědčení, že bude zpoždění pouze v rozsahu měsíců, jsme je vyplatili
hráčům formou půjčky.
Účetní evidence je vedena jak sekretariátem ČBA (jednoduché účetnictví), tak finančním oddělením ČUS (podvojné
účetnictví). Limitujícím faktorem při rozhodování o struktuře výdajů je přísná účelovost téměř všech získaných příjmů.
C) Společnost Baseball s.r.o.
Společnost je provozována v nejtěsnější součinnosti s asociací. Byla utlumena na minimální činnost bez dopadu do
hospodaření.
D) Sponzoři a partneři
Podařilo se udržet materiálovou a barterovou podporu v podobném rozsahu jako v minulém roce, především v oblasti
materiálu. Další možností se stává ME 2014.
E) Celková situace
V roce 2013 jsme původně počítali se schodkovým rozpočtem 1 274 000,- Kč. Tento schodek byl naplněn skoro
přesně. Do roku 2014 zůstalo několik závazků, ale i neproplacených příjmů. Rok 2014 je rokem ME mužů, kde
dochází neustále k potvrzování rozpočtových částek ve velkém rozsahu. I některé zásadní položky jsou nejisté.
Rezerva v navrhovaném rozpočtu je pod 2 miliony korun, což v roce ME může být problematické. Po mnoha letech se
můžeme dostat do problémů vzhledem k časovému harmonogramu poskytování příjmů, což může vést k nutnosti vzít
si půjčku.
3. DOMÁCÍ SOUTĚŽE (podrobnosti v ročence v kapitole Domácí soutěže str. 4-126)
A) Muži
Extraliga
Proběhl 21. ročník naší nejvyšší seniorské soutěže. Soutěž se odehrála opět jako dlouhodobá s navazujícím
vyřazujícím systémem. Každý tým sehrál v základní části 35 zápasů. Poté následovalo play-off, do něhož postoupily
čtyři nejlepší týmy po základní části – Draci Brno, Technika Brno, Kotlářka Praha a Arrows Ostrava. Všechny série
play-off se odehrály na 4 utkání. V brněnském semifinále zvítězili obhájci titulu Draci, druhé semifinále patřilo
Kotlářce. V souboji o titul sice dokázala Kotlářka jednou porazit Draky na jejich hřišti, doma však úspěšná nebyla.
Draci tak získali již svůj osmnáctý mistrovský titul. Těsně před branami play-off zůstali Eagles Praha, kteří o svou
účast v bojích o medaile přišli až v závěru základní části Extraligy. Baráž se vyhnula Hrochům Brno. Naopak svou
extraligovou příslušnost museli opět obhajovat Skokani Olomouc a také nováček Tempo Titans. V Baráži o Extraligu
vyzvali vítěze ČML Sokol Hluboká a Třebíč Nuclears. Hlubočtí bojovali statečně s Tempem 5 utkání, ale nakonec
podlehli. Výhra Hrochů nad Třebíčí byla jednoznačná.
Českomoravská liga
Národní ligu hrálo celkem 12 týmů, které odehrály 22 kol v základní části. Po ní se na prvních místech umístily oddíly
Sokol Hluboká, Draci Brno B a Kotlářka Praha B. Základní části soutěže se opět zúčastnilo pět „béček“ extraligových
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
týmů. Do bojů play-off ČML zasáhlo 8 družstev. Možná trochu překvapivě hned ve čtvrtfinále vypadl druhý a třetí tým
po základní části (Draci a Kotlářka), a tak se ve finále proti Sokolu Hluboká postavili Hroši Brno B, kteří byli po
základní části „až“ pátí. Finále se tentokrát hrálo na dvě výhry a obě si připsal suverén ČML Sokol Hluboká. Baráže o
Extraligu se zúčastnili Sokol Hluboká a Třebíč Nuclears. Hroši ani Eagles nemohli do Baráže zasáhnout vzhledem
k účasti jejich A týmů v Extralize. V Baráži o ČML se udržel Blesk Jablonec, naopak Orlice Choceň propadla a
v příštím ročníku ji neuvidíme. Volné místo si vybojovala Technika Brno B. Novým účastníkem budou Wolfs
Domažlice.
Juniorská Extraliga
Základní část Juniorské Extraligy byla rozdělena do dvou oblastí – české a moravské. V české části se bohužel kvůli
odstoupení Sokolu Hluboká ze soutěže nepodařilo celou základní část úspěšně dohrát. Moravské části po jejím
ukončení vévodila Technika Brno. Do play-off Juniorské Extraligy se tak zapojily první čtyři týmy moravské části, ze
kterých také vzešel pozdější vítěz. Semifinále se hrála na dvě výhry, finále poté na tři. Oba brněnští zástupci
Technika a Draci potvrdili své výkony a utkali se v dramatickém souboji o titul, který pro Draky rozhodl až poslední
možný pátý zápas.
Oblastní přebory
Dlouhodobé oblastní soutěže mužů se hrály ve čtyřech oblastech. Právo postupu do baráže o ČML si vybojovali
SaBaT Praha B, TJ Lokomotiva Louny, Wolfs Domažlice a Technika Brno B. Baráže se nakonec zúčastnili Wolfs
Domažlice a Technika Brno B a byli úspěšní.
Český pohár
ČBP „SABE CUP“ hrálo 20 družstev. Finále se odehrálo již tradičním systémem Final Four na dvě prohry na MBS v
Brně. Již ve čtvrtfinále vypadli pražští extraligoví zástupci z Kotlářky a Eagles. Final Four tak bylo jasně v „moravské
režii“. Kromě stálic Draků a Techniky si účast vybojovali Hroši Brno a Arrows Ostrava. Ve finále zvítězili Draci Brno
nad Arrows Ostrava těsně 6:5.
Náš dík patří všem klubům za přípravu kvalitních hráčů, všem trenérům a rozhodčím, kteří přispěli k dobré
úrovni soutěží.
B) Mládež
ČBP juniorů (pořadatelé Technika a Draci Brno) se zúčastnilo celkem 7 týmů. Své skupiny vyhráli Draci a Arrows.
Draci však v semifinále podlehli Technice a v souboji o 3. místo i Eagles Praha. Naopak Arrows dobrou formu potvrdili
a v celém turnaji zvítězili. Druhá byla Technika Brno, třetí Eagles Praha.
ČBP kadetů (pořadatel JMOP) odehrálo 11 družstev. I zde vítězové skupin Draci a Technika v semifinále zaváhali a
obsadili „až“ třetí a čtvrté místo. Prvenství si po vítězství nad Arrows Ostrava odvezla Kotlářka Praha.
MČR kadetů (pořadatel Eagles Praha) nakonec obsadilo pouze 6 týmů. Tentokrát Draci ani Technika nezaváhali a
dobré výkony ze skupiny potvrdili v semifinále. Ve vzájemném souboji o titul pak byli jasně lepší Draci. Pořadí: 1.
Draci Brno, 2. Technika Brno, 3. Kotlářka Praha.
ČBP mladších kadetů (pořadatelé Draci a Hroši Brno) přivítalo 11 účastníků včetně české žákovské reprezentace,
která ho pojala jako přípravu na MS. Turnaji vládly moravské týmy, které obsadily prvních 6 míst. Ve finále zdolali
Hroši Brno těsně Třebíč Nuclears. Umístění: 1. Hroši Brno, 2. Třebíč Nuclears, 3. Draci Brno.
MČR mladších kadetů (pořadatelé Kotlářka a Eagles Praha) se zúčastnilo klasických 8 týmů. Pozici z ČBP udrželi
Draci a Třebíč, naopak propadli Hroši, kteří po dvou jednobodových prohrách skončili ve skupině až na 3. místě. Na
předních příčkách je vystřídali Arrows Ostrava, kteří podlehli až ve finále Drakům. Pořadí: 1. Draci Brno, 2. Arrows
Ostrava, 3. Třebíč Nuclears.
ČBP žáků (pořadatel Eagles Praha) měl jako každoročně vysokou účast v podobě 14 družstev. Hrálo se ve 4
skupinách, ze kterých vždy první dva týmy postupily do play-off. Zde pak byly výsledky celkem jasné. Již téměř
klasické finále mezi Draky a Třebíčí skončilo výhrou Draků. Umístění: 1. Draci Brno, 2. Třebíč Nuclears, 3. Hroši
Brno.
MČR žáků (pořadatel Draci Brno) se tentokrát hrálo novým systémem. Nejdříve se odehrály dvě kvalifikace, ze
kterých poustoupili první dva nejlepší do závěrečné Final Four. První kvalifikační skupinu v Blansku vyhráli Draci Brno
před překvapením z Mladých Buků. Z druhé, hrané v Třebíči, postoupili domácí Nuclears a Hroši Brno. Final Four se
hrálo klasickým systémem na dvě prohry. Dominanci v této kategorii potvrdili Draci a Třebíč, kteří se utkali ve finále.
Další výhru si připsali Draci. Pořadí: 1. Draci Brno, 2. Třebíč Nuclears, 3. Sparks Mladé Buky.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
ČBP mladších žáků (Superpohár) (pořadatel Tempo Titans Praha) přivítal celkem 16 účastníků, z nichž dva byli
zahraniční – Balashika Moskva a Slovensko. Součástí turnaje byli i soutěže jednotlivců tzv. Masters. Ze čtyř skupin
postupovali první dva do čtvrtfinále, jehož asi nejpřekvapivějším účastníkem byli DDM Oblázek Blansko. Ve finále si
poradili Draci Brno s Pipasem a obhájili tak loňské vítězství. Pořadí: 1. Draci Brno, 2. Pipas Brno, 3. Balashika
Moskva.
Open MČR (Coach Ball) mladších žáků (pořadatel SaBaT Praha) se zúčastnilo 12 družstev a svou letošní
úspěšnost na MČR potvrdili Draci Brno, kteří nenašli během turnaje přemožitele. Ze dvou skupin dále postoupili
Technika, Pipas a Třebíč. Finále bylo jasnou záležitostí Draků, kteří přehráli Techniku 11:0. Umístění: 1. Draci Brno,
2. Technika Brno, 3. Pipas Brno.
OPEN ČBP mladších žáků do 8 let (pořadatel Třebíč Nuclears) tentokrát odehrálo rekordních 8 týmů a vítězové
skupin Draci a Třebíč potvrdili v semifinále svou nadvládu. Vzájemný souboj o prvenství skončil tentokrát lépe pro
Nuclears. Pořadí: 1. Třebíč Nuclears, 2. Draci Brno, 3. Eagles Praha
Kvalifikace Junior League (pořadatel PBS) potvrdila své místo v termínové listině této věkové kategorie. Turnaj se
hrál systémem na dvě porážky. Vítězem se stala opět Jihomoravská oblast, která ve finále porazila Prahu.
Kvalifikace Little League (pořadatel Rytíři Trutnov) má již svou tradici. A letos i stejné účastníky finále, stejného
vítěze jako její „starší“ kolegyně a dokonce stejný finálový výsledek 13:3 pro jižní Moravu.
Na závěr této kapitoly bychom rádi poděkovali všem klubovým trenérům za jejich náročnou celoroční práci.
Všem rozhodčím, technickým komisařům, zapisovatelům, hráčům a rodičům!
4. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
Reprezentace
(podrobné výsledky a statistiky jsou uvedeny v ročence v kapitole Mezinárodní soutěže str. 140-178)
Muži (PBT, Tchaj-wan, USA)
Michael Griffin, Corey Lee, Petr Baroch, Michal Müller, Lukáš Tomsa
Rok 2013 byl prvním rokem působení nového realizačního týmu. Andyho Berglunda nahradil na pozici headcoache
Kanaďan Mike Griffin, který si na pozici trenéra nadhazovačů vybral Coreyho Lee. V prvním roce dvouletého
reprezentačního cyklu absolvoval tým kromě zimních a jarních soustředění tradiční All Star Game v Brně a Pražský
baseballový týden. Na červenec se nám podařilo domluvit sérii utkání proti Tchaj-wanu, který přicestoval do Brna a do
Třebíče. Příprava byla korunována netradičním říjnovým soustředěním v USA, kde tým odehrál sérii kvalitních zápasů
proti univerzitním celkům.
Junioři (PBT, ME a MS)
David Winkler, Pavel Budský, Martin Šmidt, Jan Gregor, Jakub Kyrš (MS)
Příprava juniorského týmu směřovala především k ME pořádanému v červenci v Praze. Hráči se postupně účastnili
turnaje akademií v Tirrenii, zápasů proti extraligovým celkům, Pražského baseballového týdne a série kvalitních
zápasů proti USA College. Na domácím ME navázal tým na svůj historický úspěch z posledního ME v Gijonu 2011 a
obhájil stříbrné medaile. Tým si navíc připsal dvě historická prvenství v juniorské kategorii: poprvé vyhrál základní
skupinu bez porážky a poprvé porazil Itálii. Na následujícím MS jsme naopak neuhráli s žádnou světovou velmocí ani
jedno vítězství a porážku jsme si odnesli i z posledního zápasu o umístění s Itálií. I přesto hodnotíme účast na MS
pozitivně, neboť jde zejména o získávání cenných zkušenosti.
Kadeti (ME)
Tomáš Svoboda, Marian Krásny, Aleš Navrátil, Tomáš Furko
Vrcholem kadetské reprezentace bylo ME ve Švédsku. Tým s novým realizačním týmem vedeným Tomášem
Svobodou absolvoval sérii soustředění v Česku a na ME předvedl kvalitní a vyrovnané výkony. Jediná prohra ve
skupině s Nizozemskem 2:10 nás pak bohužel čekala také ve finále, ze kterého jsme si odnesli stejné skóre. I přesto
bereme ME kadetů jako úspěch, protože jsme se vrátili po dvou letech na medailové pozice.
Po smůle a nezdarech v předchozích letech se podařilo také výběru jižní Moravy zvítězit na kvalifikaci v polském
Kutně a probojovat se tak do Světové série Little League v kategorii Junior, kde odehrál vyrovnané zápasy a porazil
výběr Kanady.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
Žáci (ME, MS)
Jan Drábek, Ondřej Konvalinka, Filip Procházka, Robert Vávra
Třetí rok působení Jana Drábka na postu hlavního trenéra se nesl ve znamení obhajoby titulu a potvrzení dominance
v této věkové kategorii na domácím ME v Chocni. Cíl se ukázal velmi brzy jako poměrně snadno splnitelný, když tým
prošel turnajem bez zaváhání a rozdílem porazil i dlouholetého finálového rivala z Ruska. Poprvé v historii jsme se
zúčastnili také žákovského MS na Tchaj-wanu. Ze šesti zápasů jsme si odnesli jednu výhru s Filipínami.
V polském Kutně reprezentoval naši zemi opět výběr jižní Moravy, který postoupil do USA a dokázal i jednou vyhrát
v turnaji Světové série.
Rozhodčí, zapisovatelé a techničtí komisaři
Mezinárodní rozhodčí jsou každoročně nasazováni technickou komisí CEB a IBAF.
Mezinárodními rozhodčími byli: Tomáš Černý, Jiří Kroupa, David Kulhánek, František Přibyl a Vladimír Richter.
Matouš Procházka a Jakub Štrba zastupovali ČR na evropské kvalifikaci Little League.
Rovněž naši techničtí komisaři Tomáš Adamec, Bohumil Bílek a Jaroslav Míka se zapojili do mezinárodních soutěží.
Ze zapisovatelů byli do soutěží CEB oficiálně jmenováni: Daniel Krejčiřík, Romana Kucková a Alois Sečkár.
Všem hráčům, oddílovým trenérům, realizačním týmům, rozhodčím a oficiálům patří uznání za reprezentaci České
republiky i ČBA.
Klubové poháry
Oba kluby Draci Brno i Eagles Praha odehrály na Pohárech velmi kvalitní zápasy. Draci dosáhli na celkovou třetí
příčku a z turnaje v Barceloně si odvezli minimum obdržených bodů. Eagles překvapili jako nováček soutěže
v Regensburgu a skončili na čtvrtém místě.
5. ROZVOJ
V roce 2012 se zastavilo tempo růstu členské základny i počet týmů hrajících v soutěžích. Proto jsme v loňském roce
angažovali na částečný úvazek celorepublikového rozvojového manažera Mariána Krásného. Ten osobně navštívil
všechny oblasti a zvláště kluby, které mají zájem se rozvíjet. Každá jeho návštěva stála na 3 pilířích – školení
zájemců trenérské licence Family, seznámení klubů s rozvojovými projekty asociace a druhý den praktické ukázky
školního baseballu ve školách. Byl také zásadní osobou v nultém ročníku našeho klíčového popularizačního projektu
ve školách – školní Masters. Hlavně díky této práci se v loňském roce opět výrazněji zvýšil počet našich členů a
poprvé za 50 let svého účinkování český baseball překonal hranici 5 tisíc registrovaných členů. Největší radost ale
máme z šestnácti týmů, které se loni zúčastnily soutěží do 8 let a k tomu na závěrečném podzimním Poháru ČBA
osmiletých dosavadní nejvyšší počet, tedy osm zúčastněných týmů!
Podpořili jsme největší halový mládežnický turnaj ve střední Evropě, ZETKO, stejně jako největší venkovní T-ballový
turnaj celé Evropy SUPERPOHÁR se svými dovednostními soutěžemi Masters. Čtvrtý ročník Superpoháru byl opět
mezinárodní a opět byl pořízen téměř hodinový sestřih závěrečného Zlatého Superpoháru Českou televizí. ZETKO na
jižní Moravě, Zlatý SUPERPOHÁR uprostřed Čech a HORSKÁ klinika na severní Moravě jsou tři největší události,
které celorepublikově podporujeme. Zároveň jsou to nástroje, kterými se snažíme zvyšovat kvalitu trenérů, hráčů a
samotné hry. Příkladem je v letošním roce poprvé zavedený coachball na Zlatém Superpoháru, který zapadá do
koncepce změny věkových kategorií. Konkrétní čísla roku 2013 - k 31. prosinci roku 2013 registrujeme 5 432 členů
(z toho 2 871 do 19 let). Počet týmů v soutěžích byl v roce 2013 163, mládežnických týmů v soutěžích se představilo
112. V popularizačních projektech T-ball a Blastball do škol jsme podpořili 37 škol a mateřských škol. Road show na
náměstích a ve školách letos proběhla šestkrát - dvakrát na Kladně, na třech akcích v Trutnově a v Třebíči, tedy na
jiných místech než na loňských pěti.
V letošním roce máme tři hlavní priority 1. popularizační školních Masters, 2. stabilizační Stříbrné Superpoháry, kde
jsme si vytyčili jako cíl pořadatelství v nových místech (Pardubice, Jindřichův Hradec, Zlín, Rakovník), co největší
počet účastníků a co největší zážitky všech účastníků. Také bychom byli rádi, kdyby 3. rozvojové desatero
Superklubu bylo jakýmsi vodítkem pro všechny kluby, které to s rozvojem baseballu myslí vážně. Kromě práce
rozvojového manažera a výše uvedených tří rozvojových cílů si v roce 2014 slibujeme i výraznější výsledky podpory
rozvoje v oblastech, kde byla již druhým rokem navýšena finanční podpora, a věříme ve snahu vedení oblastí i klubů
v efektivní využití těchto prostředků.
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
6. CELKOVÉ HODNOCENÍ
Rok 2013 hodnotíme jako velmi úspěšný. Uskutečnili jsme všechny plánované akce a dokonce řadu neplánovaných.
Zvláště nás potěšilo:
Hra a obhajoba stříbra juniorů v Praze
Stříbrná medaile kadetů na ME
Titul mistra Evropy v žácích
Účast na dvou mládežnických MS na Tchaj-wanu
Série přátelských zápasů proti Tchaj-wanu v ČR a cesta týmu do USA
Úroveň Extraligy, potvrzená výsledky na pohárech CEB
Finanční stabilita organizace
Dobré zahájení příprav ME 2014
Úspěchy JMOP v soutěži Little League a postup výběrů do Světové série v obou kategoriích LL i JL
Ocenění našich rozhodčích v zahraničí a 10 let trvání rozhodcovské kliniky
Připomenutí historie formou oslav 50 let pálkovacích her v ČR
Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za práci, kterou jste v mnohdy složitých podmínkách za rok pro náš baseball
udělali.
Za celý VV ČBA
RNDr. Petr Ditrich, předseda
Česká baseballová asociace, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, Tel./fax.: +420 242 429 211,
e-mail: [email protected], web: www.baseball.cz
Download

Zde - Česká baseballová asociace