Školní rok: 2014/2015
Minimální preventivní program
Vypracovala: PaedDr. Jana Jelínková, Mgr. Jana Gabašová
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Název a adresa školy, pro
kterou platí tento MPP
ZŠ Praha-Petrovice
Dopplerova 351, 109 00 Praha-Petrovice
Jméno a příjmení ředitele
Mgr. Petr Zeman
Telefon na ředitele
739 001 029
E-mail na ředitele
[email protected]
Jméno školního metodika
PaedDr.Jana Jelínková
prevence
Telefon
274 861 548
E-mail
[email protected]
Specializační studium
Ne
Realizátor vzdělávání
Jméno výchovného poradce
Mgr. Jana Gabašová (velká budova)
Telefon
274 861 548
E-mail
Specializační studium
Ano
Realizátor vzdělávání
Pedagogická fakulta UK Praha
Jméno výchovného poradce
Mgr. Bohumila Foltýnová (malá budova)
Telefon
724 314 845
E-mail
[email protected]
Specializační studium
Ne
Realizátor vzdělávání
1
Jméno školního psychologa
PhDr. Božena Kuklová
Telefon
272 657 712
E-mail
[email protected]
Počet tříd
Počet žáků/studentů
Počet ped. pracovníků
ZŠ – I. stupeň
14
17
ZŠ – II. stupeň
5
8
Celkem pedagogů na škole*
25
2
2. STRUČNÁ ANALÝZA SITUACE
Charakteristika školy
Charakteristika budovy
Škola je tvořena dvěma budovami – malá a velká škola. Malá škola je původní
petrovickou školou a je vzdálena od velké školy asi 300 m.
Velká škola sestává ze dvou křídel a střední části. Levé křídlo je obsazeno základní
školou. Střední část představují prostory pro vedení školy a školní jídelna. Pravé
křídlo je pronajato soukromému gymnáziu.
Několik žáků dojíždí z okolních vesnic.
Charakteristika materiálně – technického vybavení
Obě budovy školy jsou moderně zařízeny, vybaveny počítači, ve velké budově je
interaktivní tabule, dvě tělocvičny, přednášková místnost „Knihovna“.
Sociokulturní a národnostní charakteristika žáků
Žáci školy jsou většinou české národnosti, několik žáků je ukrajinské, vietnamské
národnosti. Počet žáků se lehce zvyšuje.
Prostředí
Naše škola je sídlištního typu, úplná základní.
Riziková prostředí ve škole
Jako rizikové se nám jeví především prostředí školního areálu s hřišti, travnatými
plochami a především U rampou pro skaty, kterou využívají i in-lineři a cyklisti.
Školní řád
Minimální preventivní program reaguje jak na školní řád, tak na školní vzdělávací
program.
Funkce ŠMP
Školní metodik prevence je společnou funkcí s funkcí třídního učitele, ale velmi úzce
spolupracuje s výchovným poradcem.
Školní preventivní tým
Školní preventivní tým se skládá ze školního metodika prevence a výchovných
poradkyň, kteří úzce spolupracují se všemi třídními učiteli, vedením školy i školní
psycholožkou z PPP.
Webové stránka školy – www.zsprahapetrovice.cz
e-mailová adresa
Školní metodik prevence – [email protected]
Výchovný poradce – [email protected]
Nástěnky ŠMP a VP
Nástěnka školního metodika prevence a výchovného poradce je umístěna
u vstupních dveří do budovy školy.
3
3. STANOVENÍ CÍLŮ MPP
Cíl:
Poskytování informací všem žákům, rodičům,
pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, široké
veřejnosti o problematice rizikového chování
Ukazatele dosažení cíle:
Znalosti výše zmíněných skupin o rizikovém chování
Zdůvodnění cíle:
Malá informovanost především rodičů a široké veřejnosti
o problematice rizikového chování
Návaznost na dlouhodobé
Poskytování informací všem zúčastněným skupinám
cíle:
vzdělávacího procesu
Cíl:
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Ukazatele dosažení cíle:
Zlepšení stravovacích návyků žáků
Zdůvodnění cíle:
Malá povědomost žáků o zdravém životním stylu
Návaznost na dlouhodobé
Zavedení zdravé výživy ve školním bufetu
cíle:
Cíl:
Zdravotní výchova
Ukazatele dosažení cíle:
Dovednost přivolat pomoc, ošetřit drobná poranění,
poskytnout první pomoc
Zdůvodnění cíle:
Schopnost pomoci druhým
Návaznost na dlouhodobé
Zdravotní výchova
cíle:
Cíl:
Vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot
s důrazem na život bez návykových látek a násilného
chování
Ukazatele dosažení cíle:
Méně záchytů užívání návykových látek žáky
Snížení počtu řešených konfliktních situací mezi žáky
Zdůvodnění cíle:
Někteří žáci užívají návykové látky, agresivní chování
některých žáků
Návaznost na dlouhodobé
Omezování zneužívání návykových látek žáky školy
cíle:
Omezování projevů agresivního chování
4
Cíl:
Posilování duševní odolnosti vůči stresu a negativním
zážitkům
Ukazatele dosažení cíle:
Pohodová a klidná atmosféra ve škole i ve třídních
kolektivech
Zdůvodnění cíle:
Atmosféra ve škole jako celku má příznivý vliv na
vzdělávání
Návaznost na dlouhodobé
Pohodová a klidná atmosféra ve škole
cíle:
Cíl:
Vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do
školních i mimoškolních aktivit
Ukazatele dosažení cíle:
Spokojenost žáků i rodičů
Zdůvodnění cíle:
Klidné a pozitivní prostředí je základní podmínkou pro
dobrý a úspěšný vzdělávací proces
Návaznost na dlouhodobé
Zapojení všech žáků do aktivit školy i mimo ni
cíle:
Cíl:
Minimalizace výskytu rizikového chování
Ukazatele dosažení cíle:
Nízká míra projevů rizikového chování
Zdůvodnění cíle:
Na škole se objevilo rizikové chování
Návaznost na dlouhodobé
Škola s minimálními projevy rizikového chování
cíle:
Cíl:
Vybudování návyku odpovědnosti při manipulaci
s elektrospotřebiči a ohněm
Ukazatele dosažení cíle:
Minimalizace situací
Zdůvodnění cíle:
Reakce na poměrně vysoký počet žhářství a neúmyslného
zakládání požárů
Návaznost na dlouhodobé
Požární prevence
cíle:
5
4. SKLADBA AKTIVIT MPP PRO JEDNOTLIVÉ CÍLOVÉ SKUPINY
a) Pedagogové
Název a odborné zaměření
Šikana
vzdělávání
Stručná charakteristika
Přednáška – co je šikana, její projevy, důsledky
Realizátor/lektor
Školní metodik prevence
Počet proškolených pedagogů
25
Počet hodin
2
Termín konání
Březen 2015
6
b) Žáci
Tematické bloky ve výuce, zaměřené na prevenci rizikového chování
Ročník/pololetí
1. ročník
Předmět
Prvouka
Vzdělávací oblast
Člověk a jeho zdraví
Téma
Péče o zdraví, zdravá výživa
Časová dotace
Vyučující
Mgr. Anna Procházková
Mgr. Drahomíra Bukvová
Mgr. Jana Židův
Prvouka
Člověk a jeho zdraví
Osobní bezpečí
Mgr. Anna Procházková
Mgr. Drahomíra Bukvová
Mgr. Jana Židův
2. ročník
Prvouka
Člověk a jeho zdraví
Návykové látky a zdraví
Mgr. Dna Kosová, Mgr.
Marta Ptáčníková
Mgr. Bohuslava Foltýnová
3. ročník
Prvouka
Člověk a jeho zdraví
Návykové látky a zdraví
Mgr. Charlota Martínková,
Mgr. Marcela Karásková
Bc. Radoslava Winterová
4. ročník
Přírodověda
Lidé kolem nás
Osobní bezpečí
Mgr. Anna Dvořáková
Mgr. Monika Humhalová
5. ročník
Přírodověda
Člověk a jeho zdraví
Péče o zdraví, zdravá výživa,
návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
Mgr. Martin Vachl
Mgr. Jan Martínek, Ph.D.
Mgr. Lenka Kasanová
7
6. ročník
Výchova ke zdraví Zdravý způsob života a péče o Výživa a zdraví
zdraví
Mgr. Kateřina Mašková
Tělesná a duševní hygiena
Režim dne
Rizika ohrožující zdraví a
Stres a jeho vztah ke zdraví
jejich prevence
Dodržování pravidel
bezpečnosti a ochrany zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace
a sebeorganizace činností
a chování
Morální rozvoj
8
7. ročník
Výchova
Člověk ve společnosti
Člověk a morálka
k občanství
Stát a právo
Člověk a lidská práva
Výchova ke zdraví Zdravý způsob života a péče o Výživa a zdraví
zdraví
Ochrana před úrazy
Rizika ohrožující zdraví a
Stres a jeho vztah ke zdraví
jejich prevence
Civilizační choroby
Mgr. Martin Damašek, M.A
Mgr. Kateřina Mašková
Skryté formy a stupně násilí a
zneužívání
Bezpečné chování
Hodnota a podpora zdraví
Podpora zdraví a její formy
Osobnostní a sociální rozvoj
Psychohygiena
Morální rozvoj
9
8. ročník
Výchova
Člověk ve společnosti
Člověk a rodinný život
k občanství
Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj,
Mgr. Jana Gabašová
psychohygiena
Osobnostní a sociální výchova Morální rozvoj, řešení
problémů a rozhodovací
dovednosti
Přírodopis
Biologie člověka
Výchova ke zdraví Změny v životě člověka a
Zdraví a nemoc
Mgr. Kateřina Mašková
Sexuální dospívání a
Mgr. Kateřina Mašková
jejich reflexe
reprodukční zdraví
Zdraví způsob života a péče o
Ochrana před přenosnými i
zdraví
nepřenosnými nemocemi
Rizika ohrožující zdraví a
Autodestruktivní závislosti
jejich prevence
Sexuální kriminalita
Manipulativní reklama a
informace
Osobnostní a sociální rozvoj
Mezilidské vztahy
Etnický původ
Morální rozvoj
1
0
9. ročník
Tělesná výchova
Činnosti ovlivňující zdraví
Význam pohybu pro zdraví
Mgr. Lenka Kasanová
Cvičení po náročné, duševní
Mgr. Kateřina Mašková
činnosti
Drogy a jiné škodliviny jako
neslučitelný projev sportovní
etiky a zdraví
1
1
Specifická prevence
Název programu
Šikana
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Vysvětlení pojmu, kazuistiky
programu
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 6. ročníku
Počet žáků v programu
23
Počet hodin programu
1
Návaznost programu na cíle MPP
Minimalizace výskytu rizikového chování
Ukazatele úspěšnosti
Povědomí žáků o šikaně a jejích projevech
Termín
Listopad 2014
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
Název programu
Základy právního vědomí
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Seznámení žáků s možnými následky protiprávního
programu
jednání, právní odpovědnost
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 9. ročníku
Počet žáků v programu
29
Počet hodin programu
2
Návaznost programu na cíle MPP
Poskytování informací o rizikovém chování
Ukazatele úspěšnosti
Uvědomění si možných důsledků vlastního jednání
Termín
Listopad 2014
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
1
2
Název programu
Kriminalita dětí a mládeže
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Základní informace o kriminalitě
programu
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 7. ročníku
Počet žáků v programu
39
Počet hodin programu
1
Návaznost programu na cíle MPP
Poskytování informací o rizikovém chování
Ukazatele úspěšnosti
Uvědomění si možných důsledků vlastního jednání
Termín
Listopad 2014
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
Název programu
Drogy I
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Seznámení žáků s pojmem drogy, základní přehled
programu
o návykových látkách a nebezpečí jejich užívání
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 5. ročníku
Počet žáků v programu
29
Počet hodin programu
1
Návaznost programu na cíle MPP
Vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku
hodnot s důrazem na život bez návykových látek
Ukazatele úspěšnosti
Získání znalostí o návykových látkách
Termín
Listopad 2013
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
Název programu
Drogy II
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Podrobnější informace o návykových látkách
programu
a nebezpečí jejich užívání
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 8. ročníku
Počet žáků v programu
31
1
3
Počet hodin programu
1
Návaznost programu na cíle MPP
Vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku
hodnot s důrazem na život bez návykových látek
Ukazatele úspěšnosti
Získání znalostí o návykových látkách
Termín
Listopad 2014
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
Název programu
Zdravotní výchova
Typ programu
přednáška, praktické dovednosti
Stručná charakteristika
Základy první pomoci, důležitá telefonní čísla,
programu
přivolání pomoci, obvazování
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 4. ročníku, žáci 5. ročníku
Počet žáků v programu
60, 29
Počet hodin programu
2
Návaznost programu na cíle MPP
Zdravotní výchova
Ukazatele úspěšnosti
Dovednost přivolat pomoc, ošetřit drobná poranění,
poskytnout první pomoc
Termín
Leden 2014
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
Název programu
Mimořádné události
Typ programu
přednáška
Stručná charakteristika
Seznámení s možnými mimořádnými událostmi,
programu
chování při nich, jejich řešení
Realizátor
Městská policie hl. m. Praha
Cílová skupina
Žáci 8.-9. ročníku
Počet žáků v programu
60
Počet hodin programu
1
Návaznost programu na cíle MPP
Vybudování návyku odpovědnosti při mimořádných
událostech
Ukazatele úspěšnosti
Minimalizace výše zmíněných situací
1
4
Termín
Leden 2015
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
1
5
c) Rodiče
Název programu
Šikana
Stručná charakteristika
Přednáška pro zájemce z řad rodičů – co je šikana,
programu
její projevy, důsledky
Realizátor
ŠMP a VP ZŠ Praha-Petrovice
Počet hodin programu
1
Termín konání
Duben 2015
Zodpovědná osoba
PaedDr. Jana Jelínková
1
6
5. EVALUACE
A) Kvalitativní hodnocení
Na základě vytyčených ukazatelů úspěšnosti v minulém školním roce pokračujeme
v preventivních programech pro žáky tak, jak se uskutečnily ve školním roce
2014/2015, a také využijeme nabídku Policie ČR.
Vzhledem k tomu, že se ze strany rodičů i pedagogů ozývaly hlasy, volající po
nových informacích v oblasti šikany, zařazujeme v tomto školním roce i přednášky
pro rodiče a pedagogy školy.
1
7
B) Kvantitativní hodnocení
I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU
Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence
RCh
Počet vzdělávacích aktivit
1
Počet celkově proškolených pedagogů
25
Počet hodin
2
II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI
Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH
Počet
Počet
Počet zúčastněných
aktivit
hodin
rodičů
4
11
Nelze přesně určit
III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY
Specifické preventivní aktivity, reagující na
Počet aktivit
Počet žáků
individuální situaci (problém) ve třídě
Blok primární prevence
Počet hodin
přímé práce
17
340
21
Interaktivní seminář
-
-
-
Beseda
-
-
-
Komponovaný pořad
-
-
-
Pobytová akce
-
-
-
Situační intervence
-
-
-
Jiné
-
-
-
Volnočasové aktivity při školách
Počet aktivit
Počet žáků
Školní kluby
-
-
Školní kroužky
1
15
Víkendové akce školy
2
50
Prázdninové akce školy
-
-
Jiné (Běh naděje)
1
75
1
8
Použité zkratky:
MPP – Minimální preventivní program
RCh – Rizikové chování
SPJ – Sociálně patologické jevy
NNO – Nestátní neziskové organizace
ŠMP – Školní metodik prevence
RVP – Rámcová vzdělávací program
ŠVP – Školní vzdělávací program
1
9
Seznam dostupné literatury, videa, CD
Literatura
Dítě v ohrožení, P.Pöthe (GG)
Bolest šikanování, M.Kolář (PORTÁL)
Výchova k toleranci a proti rasismu (PORTÁL)
Řekni drogám ne! (VZP)
Katalog služeb poskytovaných v protidrogové prevenci
DROGY Co bychom o nich měli vědět, M.Borník
Příručka primární protidrogové prevence
(ČESKÉ CENTRUM PRO VYJEDNÁVÁNÍ ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ 2000)
Zásady efektivní primární prevence (FIT IN)
Pedagogové proti drogám (MŠMT)
Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí
Časná a krátká intervence (FIT IN)
Prevence není nikdy dost!, Mgr.J.Bártová
AIDS fakta, naděje (NADACE PRO ŽVOT)
Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami, MUDr.K.Nešpor (FIT IN)
Bulletin Národní protidrogové centrály
Závislosti a my
Metodika drogové prevence pro MŠ a 1.stupeň ZŠ (Institut FILIA)
Děti a jejich problémy – kolektiv autorů (Sdružení Linka bezpečí)
Práva jsou pro všechny – pracovní listy (Nadace Naše dítě 2003)
Tvorba a realizace projektů prevence kriminality mládeže, E.Havrdová
Nejlepší praxe školních programů prevence kriminality, E.Havrdová
Adresář poskytovatelů sociálních služeb Rakovnicka (Město Rakovník 2007)
- další brožury a informační materiály pro žáky, rodiče, učitele a spolupracovníky na
vrstevnickém programu
Videotéka, CD, DVD
Řekni drogám ne! (VZP)
Drogová problematika, sexuální výchova (MEDEA KULTUR)
Oči hadů I, II, III
Peer program
Na zdraví! (AVC)
Ještě něco o drogách (SIGNUM-D)
Drogy a neurony (Institut FWU)
Když musíš, tak musíš? – série Tv dokumentů
CD ROM – protidrogová prevence na základních školách
DROGY smrtelné nebezpečí – CD ROM (GRADA)
Pravda o drogách (Foudation for a Drug – Free World)
2
0
Seznam základních právních předpisů a dokumentů v preventivní
oblasti
Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti
resortu MŠMT na období 2005 - 2008
Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2009
Strategie prevence kriminality na léta 2005 - 2008
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky
"Zdraví pro všechny v 21. století" (usnesení vlády č. 1066/2002 Sb.)
Zákony
· č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)
· č. 563/2004 Sb. (o pedagogických pracovnících)
· č. 383/2005 Sb. (změna 106/2002) o výkonu ústavní výchovy ve
školských zařízeních a o preventivní výchovné péči ve školských
zařízeních)
· č. 379/2005 Sb. (o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami)
Vyhlášky
· č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky
· č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských poradenských zařízeních (soubor pedagogicko-organizačních
informací č.j. 12295/2005-20)
Metodické pokyny
·
14423/99 Metodický pokyn k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a
intolerance
· 20 006/2007 - 51 Metodický pokyn k prevenci sociálně patologických jevů
· 24 246/2008 - 6 Metodický pokyn k prevenci a řešení šikanování mezi žáky
škol a školských zařízení
· 10194/2002 Metodický postup při uvolňování a omlouvání žáků z
vyučování, prevenci a postihu záškoláctví
· 25 884/2003 Metodický pokyn spolupráce předškolních zařízení, škol a
školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a
mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané
Podklady školy
· Školní řád (Klasifikační řád)
· Minimální preventivní program
· Zápisy z jednání při řešení přestupku - lékař, třídní učitel, výchovný
poradce, školní metodik prevence, pedagogická rada, Policie ČR atd.
2
1
Seznam a adresář zařízení a institucí zabývajících se primární
prevencí
Centrum primární prevence institutu Filia
Praha 2, Sokolovská 26, tel.: 224263026
Centrum primární prevence Prev – centrum
Praha 6, Meziškolská 1120/2, tel.: 776619505, 233355459
DROP IN
Praha 1, Karoliny Světlé 286/18 Praha 1, tel.: 222 221 124
Triangl – Terapeutické středisko pro dítě a rodinu
Praha 9, Šromova 861, tel.: 604252887
Městská policie hl. m. Praha
Policie ČR
2
2
Některá důležitá telefonní čísla a kontakty
Linka důvěry (Praha): 222 580 697
Dětské krizové centrum, Praha 4 – Michle
Linka důvěry: 241484149
Internetová linka důvěry: [email protected]
Sdružení Linka bezpečí
Linka bezpečí: 800155555
Linka vzkaz domů: 800111113
Internetová linka bezpečí: [email protected]
Rodičovská linka: 283852222
www.linkabezpeci.cz
- Linka důvěry: 241484149
Internetová linka důvěry: [email protected]
Linka důvěry RIAPS: 222 580 697
Poradenská linka pro pedagogy (Pražské centrum primární prevence):
841 220 220, 777 711 439
DROP IN (pomoc, prevence a péče o osoby závislé na drogách): 222 221 124
2
3
Download

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - ZŠ Praha