ˇ v halové lukostˇrelbˇe
Zpráva z 3. Akademického MCR
Dne 1. bˇrezna 2014 se na Západoˇceské univerzitˇe v Plzni konalo tˇretí Akademické
ˇ v halové lukostˇrelbˇe. Univerzitu Karlovu reprezentovali dva stˇrelci, a to
MCR
Vanˇecˇ ková Jindˇriška (MFF) a Nechutná Klára (PF), obˇe v kategorii ženy reflexní
luk. V kategorii muži reflexní luk se zúˇcastnilo celkem 20 stˇrelcu,
˚ kategorie žen reflexní luk mˇela 11úˇcastnic a kategorie muži kladkovýluk mˇela jediného úˇcastníka.
Dále probíhala i soutˇež družstev. Ta byla složena ze dvou stˇrelcu˚ stejné univerzity
bez ohledu na pohlaví. Univerzita Karlova mˇela 1 družstvo ve složení Nechutná
Klára a Vanˇecˇ ková Jindˇriška. Celkem bylo pˇrihlášeno 13 družstev.
Po kvalifikaˇcním kole obsadily obˇe reprezentatnky Univerzity Karlovy první dvˇe
místa, konkrétnˇe Vanˇecˇ ková Jindˇriška s nástˇrelem 541b (z 600b) na prvním místˇe
a Nechutná Klára s nástˇrelem 524b na druhém místˇe. Podle umístˇení z kvalifikace
se nastupovalo do eliminaˇcních souboju,
˚ kam z jedenácti žen postupovalo prvních osm.
Tím, že obˇe ženy byly na prvních dvou místech, byly v odlišných vˇetvích eliminaˇcního pavouka a teoreticky se mohly potkat až ve finále. Obˇe se bez problému˚
dostaly do semifinále, kde se daˇrilo lépe Vanˇecˇ kové Jindˇrišce, které postoupila až
do finále o zlato, zatímco Nechutná Klára se dostala do finále o bronz. V malém
ˇ
finále bohužel Klára Nechutná podlehla reprezentantce z CVUT
a skonˇcila tak na
celkovém cˇ tvrtém místˇe. Ve velkém finále si naopak suverénˇe poˇcínala obhájkynˇe
titulu Jindˇriška Vanˇecˇ ková a získala tak pro Univerzitu Karlovu další titul akademické mistrynˇe. Stˇríbrná medaile putovala na VŠE díky Vikukelové Janˇe.
Ze tˇrinácti pˇrihlášených družstev postupovala do eliminaˇcních souboju˚ všechna
družstva, s tím, že první tˇri družstva z kvalifikace mˇela v prvním kole tzv. volný
postup. Družstvo UK postupovalo právˇe ze 3. místa. V prvním kole (osmifinále)
eliminaˇcních souboju˚ tak mˇelo volno a mohlo trénovat. Ve cˇ tvrtfinále narazilo
ˇ
družstvo UK na družstvo CVUT
- A, které porazilo 144:132. V semifinále družˇ
stvo UK narazilo na družstvo ZCU, se kterým prohrálo 136:143, a dostalo se tak
do boje o bronz. V malém finále bylo soupeˇrem UK družstvo z VŠE. Finále o bronz
bylo od zaˇcátku tak vyrovnané, že v poslední sadˇe rozhodoval úplnˇe poslední šíp
obou družstev. Družstvo UK posledním šípem zasáhlo pˇresný stˇred terˇce (10b),
zatímco stˇrelec z VŠE stˇrelil „pouze“ 8b. Tím tedy družstvo UK ve složení Nechutná Klára (PF) a Vanˇecˇ ková Jindˇriška (MFF) získalo bronzové medaile.
Univerzita Karlova tak se ziskem jedné zlaté medaile z individuálního závodu
žen a jedné bronzové medaile ze závodu družstev obsadila 3. místo v celkovém
ˇ
poˇradí úspˇešnosti univerzit. První místo obsadilo CVUT
(1 zlatá, 1 stˇríbrná, 2
ˇ
bronzové) a druhé ZCU (1 zlatá, 1 stˇríbrná).
1
ˇ kategorie ženy reflexní luk. Zleva: Vikukelová Jana
Obrázek 1: Medailistky 3. AMCR,
ˇ
(VŠE), Vanˇecˇ ková Jindˇriška (UK), Nádeníková Tereza (CVUT),
Nechutná Klára (UK).
Foto: Jakub Klíma.
ˇ kategorie družstva reflexní luk: 1. místo ZCU,
ˇ
Obrázek 2: Medailisté 1. AMCR,
2. místo
ˇ
CVUT B, 3. místo UK, 4. místo VŠE A. Foto: Jakub Klíma.
2
ˇ
Obrázek 3: Vítˇezové kategorie reflexní luk: Hudec Miroslav (CVUT)
a Vanˇecˇ ková Jindˇriška
(MFF). Foto: Miroslav Hudec.
3
Download

Zpráva z 3. Akademického M ˇCR v halové lukostrelbe Dne 1