Bulletin projektu
šance s handicapem
Název projektu: Šance s handicapem
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049
Zadavatel: ÚP ČR – krajská pobočka v Liberci
Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o.
č.4
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Tatranská 860/7
460 01 Liberec 1
Tel.:(+420) 727 942 733
E-mail: [email protected]
Termín realizace projektu: duben 2014 – březen 2015
Místo realizace: Liberecký kraj
Webová stránka: www.sanceshandicapem.cz
Vážení zaměstnavatelé,
dovolte, abychom Vás prostřednictvím tohoto bulletinu, již
počtvrté, informovali o projektu „ŠANCE S HANDICAPEM“
v Libereckém kraji.
Projekt, jehož zadavatelem je Úřad práce ČR – krajská
pobočka v Liberci, je zaměřen zejména na znovu
začlenění na pracovní trh klientů se zdravotním omezením,
postižením či znevýhodněním.
Realizace projektu probíhá na území celého Libereckého
kraje a je zajištěna tak, aby aktivity projektu probíhaly
co nejblíže k účastníkům projektu. Kontaktní místa
projektu jsou otevřena v okresech Liberec, Jablonec
nad Nisou, Semily a Česká Lípa a úzce spolupracují
s příslušnými pracovišti úřadu práce. V každém okrese
probíhá i poradenská část projektových aktivit, případně
i akreditované kurzy.
Projekt „ŠANCE S HANDICAPEM“ je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky a je realizován v období od poloviny dubna 2014 do konce března 2015.
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
Máme za sebou rok 2014 a vstoupili jsme do posledních
tří měsíců projektu. Aktivity poběží téměř do konce března,
abychom stihli proškolit pokud možno co nejvíce uchazečů
o zaměstnání. Do konce roku 2014 prošlo rekvalifikacemi
celkem 176 osob, do splnění indikátoru nám chybí
ještě 74 osob, avšak počítáme, že toto číslo naplníme
v průběhu měsíce února a budeme tak moci proškolit ještě
cca 20 - 30 klientů navíc.
A protože nám projektem prošlo už celkem 426 klientů, stojí
za to se pozastavit nad jejich strukturou. Pro zajímavost
tedy uvádíme složení účastníků projektu, a to z hlediska
pohlaví a také dosaženého vzdělání.
Standardně je největší zájem o kurzy:
 Základy obsluhy osobního počítače
 Administrativní pracovník
 Tvorba www stránek
 Obsluha elektrovozíku a motovozíku („VZV“)
 Strážný, po kterém je největší poptávka zejména
na Českolipsku.
Pro přehlednost uvádíme počet absolventů jednotlivých
kurzů do konce roku 2014 v následujícím grafu.
Graf 2 - Struktura účastníků projektu dle pohlaví
Graf 1 - Struktura
absolventů
jednotlivých
rekvalifikací
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
Kromě těchto nabitých znalostí může klient projektu
nabídnout zaměstnavateli svůj pracovní potenciál
prostřednictvím dvou zvýhodněných variant:
1) Řízená praxe - navazuje přímo na rekvalifikační
kurz a probíhá na pracovišti zaměstnavatele, v délce
1 – 3 měsíců. Uchazeč je v této době placen úřadem
práce a tudíž má zaměstnavatel nejlepší příležitost si
bezplatně klienta vyzkoušet.
Graf 3 - Struktura účastníků projektu
k nejvyššímu dosaženému vzdělání
vzhledem
Z grafů je jasně patrné, že marginální část našich studentů
tvoří ženy a osoby nejčastěji se středoškolským stupněm
vzdělání, do kterého je započítáváno i získání výučního
listu.
Všichni tito klienti prošli komplexním systémem
motivačního kurzu a skupinového poradenství, které
je měly za úkol opět motivovat k hledání zaměstnání,
nabídnout jim různé možnosti práce na sobě samých
a prostřednictvím praktických cvičení, samostatné
i skupinové práce se jim pokusit co nejvíce přiblížit
celý proces od odeslání motivačního dopisu společně
s perfektně sestaveným životopisem, přes vypracovanou
sebeprezentaci spolu s přípravou na konkrétní pohovor
až po praktický nácvik přijímacího pohovoru s odbornou
zpětnou vazbou. To vše, aby dokázali efektivně prodat své
zkušenosti a znalosti nabyté nejen za období strávené
na projektových aktivitách.
2) Příspěvek na mzdu - Společensky účelné pracovní
místo vyhrazené (SÚPM), který lze kombinovat
s předchozí řízenou praxí. Společensky účelná
pracovní místa jsou místa, která zaměstnavatel
zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem
práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání.
Na společensky účelná pracovní místa poskytne úřad
práce v rámci našeho projektu příspěvek.
Maximální výše příspěvku, která vychází z kritérií ÚP ČR
– Krajské pobočky v Liberci je 13 000 (16 000) Kč/měsíc,
které je možné vyúčtovávat až do července 2015.
Zaměstnavatel se u příspěvků na SÚPM řídí písemnými
pokyny a informacemi pro poskytování příspěvků vydanými
úřadem práce. Zaměstnavatel nesmí být příjemcem
peněžních prostředků ze státního rozpočtu, strukturálních
fondů EU, popř. jiných programů a projektů EU na stejný
účel.
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
Také musí doložit kompletní bezdlužnost a přílohy
(doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu, charakteristiku
pracovního místa) dle §118 zákona o zaměstnanosti.
Příspěvky na zřízení společensky účelného pracovního
místa se řídí zásadami aktivní politiky zaměstnanosti tak,
jak si je stát vytyčuje v části páté zákona o zaměstnanosti.
Dle těchto zásad nelze poskytnout příspěvky organizačním
složkám státu a státním příspěvkovým organizacím
(viz § 107 zákona o zaměstnanosti).
Jako realizátoři projektu zprostředkujeme předání
formulářů žádostí zaměstnavateli a jejich písemné
podání včetně požadovaných příloh, zajistíme
podpis pracovních smluv mezi zaměstnavatelem
a účastníkem projektu, který bude zaměstnán
Ing. Ivana Valentová (projektová manažerka)
[email protected]
tel.: 727 942 733
Mgr. Julius Gulyas (krajský koordinátor, Liberec)
[email protected]
tel.: 736 518 857
Kateřina Halmichová (okresní koordinátorka, Česká Lípa)
[email protected]
tel.: 731 941 427
Martina Šídová (okresní koordinátorka, Semily)
[email protected]
tel.: 727 942 732
na podpořeném pracovním místě a jedno vyhotovení
stejnopisu pracovní smlouvy včetně mzdového či
platového výměru (není-li mzda či plat přímo uveden
v pracovní smlouvě) předáme příslušnému pracovišti
ÚP.
Pokud tedy hledáte posilu svého týmu, neváhejte
se na nás obrátit, můžeme Vám nabídnout obsáhlou
databázi uchazečů o zaměstnání, kteří na sobě pracují a
práci si aktivně vyhledávají. Díky úzké spolupráci lektorů
a klientů Vám můžeme vytipovat zaměstnance přímo
dle Vašich požadavků.
Obraťte se na nás pro další informace, pomůžeme Vám a
hlavně těm, kteří zaměstnání hledají.
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Tatranská 860/7, 460 01 Liberec 1
e-mail: [email protected]
Tel.: (+420) 727 942 733
www.sanceshandicapem.cz
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Download

Bulletin č. 4 - Šance s handicapem