Bulletin projektu
č.2
ŠANCE S HANDICAPEM
Název projektu: Šance s handicapem
Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049
Zadavatel: ÚP ČR – krajská pobočka v Liberci
Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o.
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Tatranská 860/7
460 01 Liberec 1
Tel.:(+420) 727 942 733
E-mail: [email protected]
Termín realizace projektu: duben 2014 – březen 2015
Místo realizace: Liberecký kraj
Webová stránka: www.sanceshandicapem.cz
Vážení zaměstnavatelé,
dovolte, abychom Vás prostřednictvím tohoto bulletinu, již
podruhé, informovali o projektu „ŠANCE S HANDICAPEM“
v Libereckém kraji.
Projekt, jehož zadavatelem je Úřad práce ČR – krajská
pobočka v Liberci, je zaměřen zejména na znovu
začlenění na pracovní trh klientů se zdravotním omezením,
postižením či znevýhodněním.
Realizace projektu probíhá na území celého Libereckého
kraje a je zajištěna tak, aby aktivity projektu probíhaly
co nejblíže k účastníkům projektu. Kontaktní místa
projektu jsou otevřena v okresech Liberec, Jablonec
nad Nisou, Semily a Česká Lípa a úzce spolupracují
s příslušnými pracovišti úřadu práce. V každém okrese
probíhá i poradenská část projektových aktivit, případně
i akreditované kurzy.
Projekt „ŠANCE S HANDICAPEM“ je financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky a je realizován v období od poloviny
dubna 2014 do konce března 2013.
Máme za sebou čtyři měsíce realizace projektu a
poradenstvím prošlo už 18 skupin klientů, zrealizovali
jsme 4 rekvalifikační kurzy a celkem 44 klientů prošlo
bilanční diagnostikou.
Konkrétní počet klientů z jednotlivých okresů ukazuje
následující tabulka (údaje k 31.8.2014):
Poradenství
Profesní
rekvalifikace
Bilanční
diagnostika
Liberec
82
16
27
Jablonec n/N
27
8
4
Česká Lípa
39
12
9
Semily
17
2
4
CELKEM
165
38
44
Okres
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
Z rekvalifikací absolvovali naši klienti kurz Administrativní
pracovník, Základy obsluhy osobního počítače,
Obsluha elektrovozíku a motovozíku, Strážný.
V měsíci září skončil další kurz Obsluhy elektrovozíku
a motovozíku, který úspěšně absolvovalo 8 klientů, Byl
zahájen kurz Strážného, Pracovníka grafického studia,
Administrativního pracovníka a opět Základů obsluhy
osobního počítače.
Naši lektoři a psychologové mají zkušenosti s motivací
nezaměstnaných a pomocí aktivit projektu dokážou
diferencovat opravdové zájemce o práci.
Pro potenciální zaměstnavatele proto nabízíme možnost
využít dva nástroje, které projekt „Šance s handicapem“
v rámci aktivity č. 06 – Zprostředkování zaměstnání
nabízí, a to mzdový příspěvek na Společensky účelné
pracovní místo vyhrazené (SÚPM) a nástroj navazující
na rekvalifikace, tzv. řízenou praxi.
Proto hledáte-li nové zaměstnance, kolegy, nové
pomocníky a členy pracovního týmu, obraťte se na nás,
jsme tu s projektem „Šance s handicapem“ právě pro Vás!
Naši účastníci jsou připraveni pracovat a posílit právě Vaši
společnost!
Nabízíme možnost získání mzdového příspěvku
ke mzdovým nákladům osob, které nastoupí
do zaměstnání v rámci našeho projektu dle níže
popsaných podmínek.
V rámci projektu se zřizuje umístění pro 30 osob
na společensky účelná pracovní místa (SÚPM - vyhrazená)
a nabízíme také možnost využít nástroje „Řízená praxe“
přímo u zaměstnavatele (lze využít před uzavřením
pracovního poměru, nevylučuje se s následnou dotací
na SÚPM).
V rámci řízené praxe, která bezprostředně navazuje
na rekvalifikační kurz, může zaměstnavatel přijmout
projektového klienta na dobu 1 až 3 měsíců na praxi
na pozici související s předchozím rekvalifikačním kurzem.
Cílem řízené praxe je prohloubení a upevnění znalostí a
dovedností získaných v rámci kurzu. Mimo jiné je řízená
praxe možností jak si vzájemně „vyzkoušet“ možnost
spolupráce jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany
potenciálního zaměstnance. V případě spokojenosti může
projektový klient nastoupit po praxi do pracovního
poměru k zaměstnavateli, u kterého praxi absolvoval
a to i s možností získání příspěvku na mzdu pro svého
nového zaměstnavatele v rámci SÚPM.
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
SÚPM = Společensky účelná pracovní místa.
Jsou to místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje
na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči
o zaměstnání. Na společensky účelná pracovní místa
poskytne úřad práce v rámci našeho projektu příspěvek.
Maximální výše příspěvku, která vychází z kritérií ÚP ČR
– Krajské pobočky v Liberci je 13 000 Kč/měsíc po dobu
6 měsíců (až 9 měsíců a 16 000 Kč/měsíc v případě
zaměstnání osob nad 55 let věku nebo do 30 let věku s
praxí kratší než 2 roky).
Zaměstnavatel se u příspěvků na SÚPM řídí písemnými
pokyny a informacemi pro poskytování příspěvků vydanými
úřadem práce. Zaměstnavatel nesmí být příjemcem
peněžních prostředků ze státního rozpočtu, strukturálních
fondů EU, popř. jiných programů a projektů EU na stejný
účel.
Zaměstnavatel musí doložit kompletní bezdlužnost
a přílohy (doklad o zřízení účtu u peněžního ústavu,
charakteristiku pracovního místa) dle §118 zákona
o zaměstnanosti.
Příspěvky na zřízení společensky účelného pracovního
místa se řídí zásadami aktivní politiky zaměstnanosti tak,
jak si je stát vytyčuje v části páté zákona o zaměstnanosti.
Dle těchto zásad nelze poskytnout příspěvky organizačním
složkám státu a státním příspěvkovým organizacím (viz §
107 zákona o zaměstnanosti).
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Bulletin projektu
Jako realizátoři projektu zprostředkujeme předání
formulářů žádostí zaměstnavateli a jejich písemné
podání včetně požadovaných příloh, zajistíme
podpis pracovních smluv mezi zaměstnavatelem
a účastníkem projektu, který bude zaměstnán
na podpořeném pracovním místě a jedno vyhotovení
stejnopisu pracovní smlouvy včetně mzdového či
platového výměru (není-li mzda či plat přímo uveden
v pracovní smlouvě) předáme příslušnému pracovišti
ÚP.
Obraťte se na nás pro další informace, pomůžeme Vám a
hlavně těm, kteří zaměstnání hledají.
Ing. Ivana Valentová (projektová manažerka)
[email protected]
tel.: 727 942 733
Mgr. Julius Gulyas (krajský koordinátor)
[email protected]
tel.: 736 518 857
Kateřina Halmichová (okresní koordinátorka)
[email protected]
tel.: 731 941 427
Lucie Bakulová (okresní koordinátorka)
[email protected]
tel.: 727 942 732
S-COMP Centre CZ s.r.o.
Tatranská 860/7, 460 01 Liberec 1
e-mail: [email protected]
Tel.: (+420) 727 942 733
www.sanceshandicapem.cz
PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU
LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR
www.sanceshandicapem.cz
Download

Bulletin č. 2 - Šance s handicapem