Přenosný DVD přehrávač
s DVBT přijímačem.
DVP MC7110 T
Návod k obsluze
www.mascom.cz
e-mail : [email protected]
MC7110T-201105
POPIS HLAVNÍ JEDNOTKY - Umístění ovládacích prvků
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tlačítko DVD/DVB
Tlačítko SOURCE
Tlačítka VOL-/VOL+ : ovládání hlasitosti
Tlačítko ENTER
Tlačítka
: Navigační tlačítka
pro pohyb v menu.
Tlačítko STOP
Tlačítko SETUP
Tlačítko Play/Pause
Tlačítko OPEN : otevírání čtecí
mechaniky DVD
SD/MMC/MS : konektor pro paměťové
karty.
USB konektor
Konektor AV OUT : výstup audio video
signálu
Konektor : pro připojení sluchátek
Konektor COAXIAL: digitální výstup
zvuku.
ON/OFF hlavní vypínač.
Konektor DC IN (9-12)V : konektor pro
připojení výstupu z DC adapteru.
Konektor ANT : konektor pro připojení
televizní DVB antény.
Výměna baterie v dálkovém ovladači
1) Zatlačte zámeček šuplíku baterie směrem vpravo a zároveň
vytáhněte šuplík baterie ven.
2) Vložte novou baterii (CR2025, 3V), pozor na správnou polaritu.
3) Zasuňte šuplík s baterií zpět.
Baterie je součástí dodávky a je již založena v ovladači. Před použitím
vytáhněte z dálkového ovladače ochrannou folii zabraňující vybíjení
baterie.
DÁLKOVÝ OVLADAČ – popis ovladače a ovládání přístroje
1- PLAY/PAUSE : Spouští a pozastavuje přehrávání.
Pokud během přehrávání stisknete tl. PLAY/PAUSE přehrávání se dočasně zastaví, po dalším
stisknutím přehrávání pokračuje dál.
2- STOP : Zastavuje a ukončuje přehrávání.
Pokud během přehrávání stisknete tl.STOP přehrávání se zastaví a přehrávač uloží do paměti
místo, kde se přehrávání zastavilo. V přehrávání lze od tohoto místa pokračovat stiskntuím
tl.PLAY. Stisknete-li tl.STOP podruhé přehrávání se ukončí.
3-
(Reverse Skip) :
DVD : Přesun na předchozí kapitolu DVD nebo skladbu či soubor (CD, MP3,..)
DVB : Červené tlačítko v ovládání teletextu
4-
(Forward Skip) :
DVD : Přesun na další kapitolu DVD nebo další skladbu či soubor (CD, MP3,..)
DVB : Zelené tlačítko v ovládání teletextu.
5- VOL- : Tlačítka pro hlasitosti zvuku. VOL(+) zesiluje, VOL(-) zeslabuje hlasitost zvuku.
6- REPEAT : Slouží pro nastavení opakovaného přehrávání.
DVD : Tisknutím vybíráte opakování kapitoly/titulu a ukončení funkce.
VCD, CD : Vybíráte opakování jednoho souboru / celého disku a ukončení funkce.
MP3, WMA : Vybíráte opakování jednoho souboru / celé složky a ukončení funkce.
7- A-B : Tlačítkem nastavíte část filmu, který chcete opakovaně přehrávat. Během přehrávání filmu
Prvním stisknutím tlačítka A-B označíte počáteční bod, druhým stisknutím označíte koncový
bod. Přehrávač nyní bude opakovaně přehrávat nastavený úsek. Opakování zrušíte dalším
stisknutím tl.A-B.
8- PROGRAM / TTX :
DVD : Funkce programování přehrávání disků DVD, CD, VCD, MP3. Při přehrávání JPEG
souborů slouží pro volbu jednoho z 16ti. možných režimů slide show.
DVB : Zapíná/vypíná teletext.
9- SOURCE : Přepíná mezi přehráváním DVD, USB vstupem nebo čtečkou SD/MS/MMC karet.
10- TITLE /TV / RADIO :
DVD : Pokud během přehrávání stisknete tl.TITLE přehrávání se zastaví a přehrávač se vrátí do
menu DVD titulu.
DVB : Přepíná mezi příjmem televizního a rozhlasového DVB vysílání.
11- DVD / DVB : Přepíná přístroj do režimu přehrávače DVD a nebo do režimu DVB přijímače
televizního a rozhlasového DVB vysílání.
12- Numerická tlačítka (0-9) : Používají se v nastavení v menu, případně pro přímý výběr souboru.
13- Tlačítko ENTER a navigační tlačítka
:
ENTER slouží pro potvrzení změn v nastavení přístroje (v OSD menu), případně k potvrzení
režimu či výběru souboru a složek.
: k pohybu v menu disku nebo OSD přehrávače/DVB přijímače.
Navigační tlačítka
14- VOL+ : Tlačítka pro hlasitosti zvuku. VOL(+) zesiluje, VOL(-) zeslabuje hlasitost zvuku.
15- DISPLAY : Stisknutím se zobrazí údaje o přehrávaném souboru (délka, již přehraný čas, atd.)
16- AUDIO :
DVD, DVB režim : opakovaným stisknutím tl.AUDIO přepínáte dostupné jazykové verze zvuku.
CD/MP3/VCD režim : přepíná výstup zvuku kanály (Stereo/Mix/Levý kanál/Pravý kanál).
17- SUBTITLE : Opakovaným stisknutím tlačítka přepínáte dostupné jazykové verze titulků.
18- ANGLE / EPG :
DVD : Přepíná různé úhly záběru kamery, jsou-li takové záběry na disku dostupné (pouze DVD).
DVB : Zobrazení informací EPG (Elektronický programový průvodce).
19- SETUP :
DVD : Stisknutím se otevře menu pro nastavení vlastností přehrávače (OSD menu).
DVB : Stisknutím se otevře menu pro nastavení vlastností DVB přijímače (OSD menu).
20- Tlačítko 10+ : Pro výběr (tracku) skladby a nebo televizní stanice s pořadovým číslem vyšším
než 10. Nejprve stisknete tlačítko 10+ a poté další číslici v pořadí (Příklad 12 = tlačítko 10+ a
tlačítko 2).
21- RETURN : Tlačítko slouží pro návrat o krok zpět v OSD menu a také pro ukončení práce v OSD
menu.
22-
: Rychlé přehrávání vzad / Žluté tlačítko.
DVD : Pokud během přehrávání stisknete tl.dojde ke zpětnému přehrávání .
Postupně při každém stisknutí se rychlost mění takto x2 – x4 – x8 –x16 –x 32 dalším
stisknutím se přehrávání vrátí zpět do směru vpřed normální rychlostí.
DVB : Modré tlačítko v ovládání teletextu
23-
: Rychlé přehrávání vpřed / Modré tlačítko.
dojde ke zvýšení rychlosti přehrávání.
DVD : Pokud během přehrávání stisknete tl.
Postupně při každém stisknutí se rychlost mění takto x2 – x4 – x8 –x16 –x 32 dalším
stisknutím se rychlost vrátí do normálu (x1).
DVB : Žluté tlačítko v ovládání teletextu
Upozornění : Zrychlené přehrávání vpřed/zpět není dostupné u všech typů nosičů.
24- SLOW : Opakovaným tisknutím se snižuje rychlost přehrávání.
25- MENU : Při přehrávání DVD disku se po stisknutí zobrazí MENU DISKU.
26- SEARCH : Zapíná vyhledávání na disku zadáním časového bodu, titulu či kapitoly (pouze DVD).
27- MUTE : Vypíná/zapíná zvuk. Prvním stisknutím se zvuk vypne, dalším stisknutím opět zapne.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Před zapojením a zapnutím přehrávače :
1- Otevřete kryt diskové mechaniky a vyjměte papírový aretační kryt optické čtecí jednotky.
2- Vytáhněte z dálkového ovladače ochrannou folii zabraňující vybíjení baterie.
1) Připojení k napájení
Použití v místnosti
Zasuňte konektor DC adapteru do konektoru DC IN na boku
hlavní jednotky a poté zasuňte vidlici DC adaptéru do
elektrické zásuvky.
Použití se zdrojem stejnosměrného napětí ( např. v automobilu )
Zasuňte malý (Jack) konektor napájecího kabelu
do konektoru DC IN na boku hlavní jednotky a
poté zasuňte velký ( autozapalovač) konektor do
zásuvky zdroje. V autě např. do zapalovače
cigaret apod..
2) Zapnutí
Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF na boku hlavní jednotky
3) Připojení sluchátek
Konektor sluchátek zasuňte do konektoru
na boku jednotky.
Nastavte hlasitost pomocí VOL na boku hlavní jednotky
Upozornění : Nebezpečí poškození sluchu ! Nepodceňujte
nebezpečí poškození sluchu při poslechu pomocí sluchátek a
nenastavujte hlasitost na vyšší úrovně.
4) Připojení k televizoru
Propojte pomocí Audio/Video kabelu konektor AV OUT na
boku hlavní jednotky s odpovídajícím AV vstupem na vašem
televizoru.
5) Připojení k anténě
Připojte konektor antény do konektoru ANT na boku hlavní jednotky
PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ
Je-li přístroj po zapnutí v DVB režimu přepněte jej tlačítkem DVD/DVB do režimu DVD
přehrávače. Je-li DVD přehrávač v jiném pracovním režimu než DVD (USB, SD..) stiskněte
tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači, přesuňte se na ikonu DVD disku a volbu potvrďte
stisknutím tlačítka ENTER.
- Tlačítkem OPEN otevřete kryt čtecí mechaniky
- Založte disk čtecí plochou dolů
- Zavřete kryt mechaniky
- Vyčkejte načtení obsahu disku
Start přehrávání
Podle obsahu disku přehrávání spustíte buď přímo stisknutím tl. PLAY nebo ENTER a nebo
pomocí NAVIGAČNÍCH TLAČÍTEK
nejprve vyberte správnou položku v menu disku a
poté spusťte přehrávání.
Přerušení přehrávání
Stisknutím tlačítka Play/Pause se přehrávač uvede do stavu pozastavení, přehrávání obnovíte
opětovným stisknutím tlačítka Play/pause.
Ukončení přehrávání
Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
Zrychlený posun vpřed / vzad
FWD (PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED) / : Během přehrávání stiskněte FWD, přehrávač bude přehrávat
disk v různých rychlostech.
REV (PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT): Během přehrávání DVD, CD nebo VCD stiskněte REV pro
přehrávání v opačném směru. Přehrávač bude přehrávat disk v různých rychlostech.
Pro pokračování v normálním přehrávání stiskněte PLAY.
NEXT (DALŠÍ)
Během přehrávání stiskněte NEXT pro následující kapitoly, titulu, stopy.
PREV (PŘEDCHOZÍ)
Během přehrávání stiskněte PREV pro přehrávání předchozí kapitoly, titulu, stopy.
Poznámka: Tyto funkce jsou odvislé od obsahu a typu disku. Zrychlené přehrávání a přechody
na další kapitolu mohou být v některých úsecích disku zablokovány.
Opakování (Repeat)
Pokaždé, když stisknete tlačítko REPEAT, se změní režim opakovaného přehrávání.
Pro DVD jsou na výběr tři režimy: Opakovat kapitolu, titul, vše.
Poznámka: Funkce je odvislá od toho zda ji vložený disk umožňuje
Zobrazení titulků (Subtitle)
Přehrávač může zobrazit titulky, které jsou součástí nahrávky na DVD disku. Pro zobrazení titulků
slouží tlačítko SUBTITLE. Opakovaným stisknutím tlačítka SUBTITLE (během přehrávání) se
postupně zobrazují všechny dostupné jazykové verze titulků, které disk obsahuje.
Pro vypnutí titulků tiskněte tl.SUBTITLE tolikrát až se zobrazí „Titulky vypnuty“
Přehrávání JPEG
Po založení JPEG CD disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte
požadovaný soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání.
Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor.
Tlačítkem PAUSE zastavíte aktuální obrázek. Postupné přehrávání obnovíte Play.
Přehrávání MP3
Po založení disku se zobrazí navigační menu s obsahem disku. Kurzorem vyberte požadovaný
soubor a tlačítkem ENTER/PLAY spustíte postupné automatické přehrávání.
Tlačítky PREV a NEXT se můžete manuálně přesunovat na předchozí či další soubor.
Tlačítkem REPEAT můžete nastavit opakované přehrávání jedné skladby (REPEAT ONE), všech
(REPEAT ALL) a nebo opakované přehrávání vypnout (OFF)
Přehrávání USB / SD (MS/MMC)
Pro přehrávání z USB vstupu či z SD čtečky :
- Zapněte přehrávač
- Ujistěte se, že není založen žádný disk
- Zasuňte paměť do konektoru
- Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači přesuňte se na ikonu USB nebo ikonu
čtečky karet SD a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ENTER.
Přehrávač načte a začne přehrávat soubory uložené na USB nebo SD nosiči. Načítání z nosiče
může v závislosti na jeho kapacitě a přenosové rychlosti trvat i několik minut.
Upozornění : Neodpojujte (neodebírejte) USB nosič nebo SD/MMC kartu v průběhu přehrávání,
načítání či jiné činnosti. Činnost ukončete, přístroj vypněte a až poté odeberte paměťový nosič.
Při nekorektním odebrání paměťového nosiče hrozí poškození nosiče i přehrávače.
Nastavení obrazu
Nastavení parametrů obrazu lze nastavit kdykoli během provozu po stisknutí tlačítka MODE.
K dispozici jsou nastavení : jasu, kontrastu, sytosti a tónu barev a zaostření obrazu.
.
Nastavení provedete pomocí navigačních tlačítek
DOBÍJECÍ BATERIE
Přístroj má vestavěné dobíjecí LI polymer baterie pro provoz bez použití DC napáječe.
Baterie mají vysokou kapacitu a při správném používání též dlouhou životnost. Baterie mají nízký
stupeň degradace bez tzv. Memory efektu, takže je možno je dobíjet v jakémkoli stavu nabití či
vybití aniž by docházelo k rychlému snížení jejich celkové kapacity.
Dobíjení baterií
- Baterie se lze dobíjet pouze je-li přístroj vypnutý.
- Vypněte přístroj hlavním vypínačem a připojte jej k napájení.
- Dobíjení je signalizováno rozsvícením červené LED diody na přední straně.
- Jsou-li baterie plně dobité červená LED dioda zhasne a rozsvítí se dioda zelená.
- Baterie by měly být plně nabity zhruba po 3-4 hodinách nabíjení.
- Po nabití baterií přístroj odpojte od zdroje napájení !
- Baterie nenabíjejte nikdy déle než max.6hodin !
Provozní podmínky pro používání a dobíjení baterií
- Rozsah provozních teplot okolního prostředí je 0°C – 45°C.
- Nechcete-li dobíjet baterie tak vždy po vypnutí přístroj odpojte od napájení.
-
Během používání přístroje vzniká teplo, je potřeba umožnit přístroji nerušený odvod tepla.
Je-li přístroj přehrátý vypněte jej a zapněte až když se ochladí
Chraňte přístroj před jakýmkoli mechanickým poškozením, vniknutím cizích předmětů, před
blízkostí zdrojů tepla, přímým slunečním svitem, vlhkým či prašným prostředím.
Upozornění na omezenou záruku výrobce vztahující se na akumulátory a baterie.
OSD MENU DVD PŘEHRÁVAČE – nastavení parametrů přehrávače
OSD menu slouží k nastavení parametrů přehrávače, vyvoláte jej stisknutím tl.SETUP.
Upozornění : Přístroj musí být přepnut do režimu DVD přehrávače
V OSD se pohybujete pomocí navigačních tlačítek
.
Pro výběr a potvrzení použijte tlačítko ENTER.
SYSTÉM SETUP – Nastavení systému :
Na této stránce OSD můžete provést individuální nastavení podmínek provozu přehrávače.
TV SYSTEM – nastavení TV normy připojeného televizoru PAL nebo NTSC
SCREEN SAVER (SPOŘIČ OBRAZOVKY) - zapíná//vypíná ochranu obrazovky
TV TYPE (TYP TV) - nastavení formátu obrazu (4:3 nebo 16:9)
PASSWORD (HESLO) – po vložení čtyřmístného hesla se odemkne zámek a je možno provést
změny v nastavení na dalším řádku RATING ( Přístupnost)
RATING (Přístupnost) – rodičovská kontrola, umožňuje omezit pro sledování pořadů dle věku.
DEFAULT – výchzí nastavení, umožńuje provést RESET všech nastavení přehrávače a navrát do
původních hodnot z výroby.
Upozornění : HESLO nastavené z výroby je 0 0 0 0.
LANGUAGE SETUP – Jazyková nastavení
Na této stránce OSD můžete provést individuální nastavení jazykových vlastností.
OSD LANGUAGE (JAZYK OSD) – nastavení jazykové verze OSD
AUDIO – nastavíte vámi preferovaný jazyk zvukového doprovodu (z výroby čeština).
SUBTITLE (TITULKY) - nastavíte vámi preferovaný jazyk titulků (z výroby čeština).
MENU - nastavíte vámi preferovaný jazyk menu DVD disků (z výroby čeština).
FONT SETUP – nastavíte znakovou sadu pro přehrávání srt titulků ( z výroby Stř.Evropa)
AUDIO SETUP – NASTAVENÍ ZVUKU
Na této stránce OSD můžete provést individuální nastavení digitálního výstupu zvuku.
AUDIO OUTPUT (ZVU.VÝSTUP) – zapíná/vypíná a nastavuje digitální výstup zvuku pro
připojení digitálního audiozesilovače (S/PDIF bitsream output).
VIDEO SETUP – NASTAVENÍ OBRAZU
Na této stránce OSD můžete provést individuální nastavení parametrů obrazu.
BRIGHTNESS – jas obrazu. Nastavíte na stupnici hodnotu v rozmezí 0 až 12.
CONTRAST – kontrast obrazu. Nastavíte na stupnici.
HUE – barevný tón obrazu. Nastavíte na stupnici.
SATURATION – sytost barev. Nastavíte na stupnici.
Nastavení provedete pomocí navigačních tlačítek . Volbu potvrdíte tl. ENTER.
SPEAKER SETUP – N ASTAVENÍ REPRODUKCE
Na této stránce OSD můžete provést individuální nastavení způsobu reprodukce zvuku.
DOWNMIX – nastavuje způsob reprodukce zvuku (Stereo, Levý a Pravý kanál)
DVB TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ
Přijímač umožńuje příjem digitálního vysílání televize a rozhlasu v systému DVB-T MPEG2.
Připojte k přístroji televizní anténu.
PRVNÍ INSTALACE
Při prvním zapnutí přístroje do DVB režimu se aktivuje nabídka „První instalace“.
- potvrďte ANO stisknutím tlačítka ENTER na dálkovém ovladači
Ve zobrazené tabulce PRVNÍ INSTALACE (1) zkontrolujte nastavení :
- Vybraná oblast : čeština
- Jazyk OSD : čeština
- LCN control : VYP.
Pokud nastavení souhlasí potvrďte políčko DALŠÍ.
V tabulce PRVNÍ INSTALACE (2) spusťte vyhledávání programů potvrzením pole ANO.
DVB přijímač nyní spustí vyhledávání programů televizního a rozhlasového vysílání.
Průběh vyhledávání v procentech se zobrazuje na spodní liště.
Jména nalezených stanic se zobrazují v tabulce uspořádané odděleně pro TV a Radio.
Po ukončení vyhledávání se nalezené stanice automaticky uloží a přijímač se přepne na televizní
stanici, která je první v pořadí.
V případě, že se vám zobrazí údaj : „Žádné TV kanály“ znamená to, že v aktuálním místě použití
přijímače není dostupné žádné DVB vysílání.
BĚŽNÝ PROVOZ PŘIJÍMAČE
Pro sledování programů DVB vysílání přepněte přístroj do režimu DVB stsiknutím tlačítka
DVD/DVB na dálkovém ovladači.
Pro postupné přepínání programů slouží tlačítka :
Pro přímou volbu programu můžete použít numerická tlačítka dálkového ovladače.
Pro návrat k poslednímu předchozímu programu stiskněte tl. RETURN
Pro zobrazení teletextu stiskněte tl. PROGRAM/TTX.
Pro zobrazení informací o programech EPG stiskněte tl. ANGLE/EPG.
Pro zobrazení informace o aktuálně nastaveném programu stiskněte tl.DISPLAY.
Pro přepnutí přijímače z televizního na rozhlasový příjem stiskněte tl.TITLE/RADIO.
Zpět do příjmu televize přepnete opět tl. TITLE/RADIO.
Pro přepnutí přístroje do režimu DVD/USB/SD přehrávače stiskněte tlačítko DVD/DVB.
OSD MENU DVB TELEVIZNÍHO A ROZHLASOVÉHO PŘIJÍMAČE
OSD menu slouží k nastavení parametrů přijímače, nastavení seznamu předvoleb a vyhledávání
programů televizního a rozhlsového DVB vysílání.
OSD menu vyvoláte stisknutím tl.SETUP.
Upozornění : Přístroj musí být přepnut do režimu DVB.
V OSD se pohybujete pomocí navigačních tlačítek
Pro výběr a potvrzení použijte tlačítko ENTER.
Pro návrat o krok zpět tlačítko RETURN.
.
PRŮVODCE KANÁLY
V této části OSD můžete provést změny v seznamech televizních a rozhlasových stanic, můžete
je například přejmenovat, změnit pořadí a roztřídit je do skupin podle žánru programů
TV kanály – zobrazí seznam uložených televizních stanic.
Najeďte na řádek TV kanály a volbu potvrďte tl.ENTER.
V seznamu se pohybujete pomocí tlačítek
.
Pro výběr stanice a přepnutí do normálního zobrazení použijte tlačítko ENTER.
Pro automatické seřazení stanic pdole abecedy, podle vysílací frekvence a nebo podle LCN
režimu stiskněte tl. DISPLAY a v tabulce vyberte požadovaný způsob třídění.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Pro výstup z menu opakovaně tiskněte RETURN nebo tl. SETUP.
Rozhlasové kanály – zobrazí seznam uložených televizních stanic.
Najeďte na řádek Rozhlasové kanály a volbu potvrďte tl.ENTER.
V seznamu se pohybujete pomocí tlačítek
.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Pro výběr stanice a přepnutí do normálního zobrazení použijte tlačítko ENTER.
Pro přepnutí z rozhlasu na televizi stsikněte tl. TITLE/RADIO.
Třída kanálů- roztřídění TV a rozhlasových stanic do tříd podle žánru programu.
Najeďte na řádek Třída kanálů a volbu potvrďte tl.ENTER.
V seznamu stanic se pohybujete pomocí navigačních tlačítek
.
Stanici můžete můžete zařadit do tříd – Oblíbené / Film / Zprávy / Show.
Zařazení stanice do třídy provedete navigačními tlačítky
a potvrdíte tl.ENTER.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Editace kanálů – přejmenování stanic a změna jejich pořadí.
Najeďte na řádek Editace kanálů a volbu potvrďte tl.ENTER.
V seznamu stanic se pohybujete pomocí tlačítek
.
Stanici na níž jste v seznamu aktuálně nastaveni můžete můžete :
- Přejmenovat : stiskněte tl.ENTER , nyní tlačítky
měníte první písmeno názvu. Na další
písmeno se přesunete tlačítkem . Změnu názvu potvrdíte tlačítkem ENTER.
-
Přesunout : tlačítkem
se přesunete do sloupce „Přesun“ a stisknete ENTER. Nyní pomocí
tlačítek
přesunete stanici na novou pozici a změnu potvrdíte tlačítkem ENTER.
-
Vymazat : tlačítkem
se přesunete do sloupce „Vymazat“ a stisknete ENTER. V poli
„vymazat“ se zobrazí X. K vymazání stanice dojde po opuštění menu. Chcete-li vymazání
stanice zrušit přesuňte se opět do sloupce „Vymazat“ a stsiknutím ENTER zrušte požadavek
na vymazání (v poli „vymazat“ zmizí značka X).
Po provedení změn z menu vystoupíte opakovaným stisknutím tlačítkem RETURN.
KONFIGURACE SYSTÉMU
V této části OSD můžete provést změny v nastavení výstupů obrazu a zvuku, nastavení jazyka
OSD, rodičovské kontroly, času ATD.
Nastavení TV výstupu – nasatvení normy PAL/NTSC a formátu obrazu (4:3/16:9).
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
se nastavte na parametr, který chcete změnit.
Tlačítky
Změnu hodnoty provedete tlačítkem .
Změna se automaticky uloží do paměti přijímače.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Nastavení obrazu – nastavení jasu, kontrastu, barevného tónu a sytosti barev.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Tlačítky
se nastavte na parametr, který chcete změnit.
Změnu hodnoty provedete tlačítkem .
Změna se automaticky uloží do paměti přijímače.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Nastavení zvuku – nastavení digitálního výstupu zvuku pro připojený zesilovač.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Změnu hodnoty – výběr z dostupných hodnot provedete tlačítkem .
Pokud nemáte přístroj připojen k zesilovači nasavte SPDIF/OFF, jinak nastavte dle parametrů
připojeného zesilovače.
Změna se automaticky uloží do paměti přijímače.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Jazyk – volba jazykové verze OSD.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Změnu hodnoty – výběr z dostupných hodnot provedete tlačítkem .
Dostupné jazykové verze OSD jsou čeština, slovenština, angličtina.
Změna se automaticky uloží do paměti přijímače.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Rodičovská kontrola – nastavení hesla a zámku zabraňujícímu sledování vybraných stanic.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Tlačítky
se nastavte na parametr, který chcete změnit a stiskněte ENTER.
-
Změna PINU ( čtyřmístné heslo ) : vyplňte údaje v tabulce.
Heslo nastavené z výroby = Starý PIN je 0 0 0 0.
-
Zámek kanálů : vstup je podmíněn vložením hesla ( z výroby = 0 0 0 0).
Po vložení hesla potvrdte vstup volbou ANO (tl.ENTER). Nyní můžete nastavit zámek.
Zámek nastavíte (na stanici na níž jste v seznamu aktuálně nastaveni) stisknutím tl. ENTER.
V poli se zobrazí V. Chcete-li zámek zrušit stiskněte znovu ENTER v poli zmizí značka V.
Požadavek na uzamknutí se uloží automaticky.
Pro návrat v OSD o krok zpět a nebo pro výstup z OSD stiskněte tlačítko RETURN.
Upozornění : Pro sledování uzamknuté stanice je vyžadováno vložení hesla.
Nastavení času – nastavení časového pásma.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Změnu hodnoty provedete tlačítkem .
Pro středoevropský čas platí zóna GMT+1. Pro letní středoevropský čas platí GMT+2.
Změna se automaticky uloží do paměti přijímače.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
Systém info – zobrazí aktuální verzi instalovaného software a výrobní verzi HW.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Pro návrat o krok zpět stiskněte tlačítko RETURN.
INSTALACE
V této části OSD můžete vyhledávat stanice televizního a rozhlasového vysílání.
Automatické vyhledávání – automaticky vyhledá dostupné TV a radio stanice
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
Ve zobrazené tabulce zkontrolujte nastavení :
- Vybraná oblast : čeština
- LCN control : VYP.
Hodnotu parametrů můžete změnit tlačítkem .
Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER v řádku Vyhledat.
DVB přijímač nyní spustí vyhledávání programů televizního a rozhlasového vysílání.
Průběh vyhledávání je zobrazen na spodní liště. Jména nalezených stanic se zobrazují v tabulce.
Po ukončení vyhledávání se nalezené stanice automaticky uloží a přijímač se přepne na televizní
stanici, která je první v pořadí.
V případě, že se zobrazí údaj : „Žádné TV kanály“ znamená to, že v aktuálním místě použití
přijímače není dostupné žádné DVB vysílání.
Manuální vyhledávání – vyhledávání stanic pomocí ručního zadání vysílacích parametrů.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tl.ENTER.
V řádku :
-TYP VYHLEDÁVÁNÍ nastavte zda chcete prohledat jeden kanál a nebo více kanálů najednou.
- POČÁT.KANÁL nastavte číslo kanálu, který chcete prohledat (od něhož vyhledávání začne).
- KON. KANÁL nastavte číslo posledního kanálu, který má být prohledán.
Vyhledávání spustíte stisknutím tlačítka ENTER v řádku Vyhledat.
DVB přijímač nyní spustí vyhledávání programů televizního a rozhlasového vysílání.
Průběh vyhledávání je zobrazen na spodní liště. Jména nalezených stanic se zobrazují v tabulce.
Po ukončení vyhledávání se nalezené stanice automaticky uloží a přijímač se přepne na televizní
stanici, která je první v pořadí.
V případě, že se zobrazí údaj : „Žádné TV kanály“ znamená to, že v aktuálním místě použití
přijímače není na zadaných kanálech DVB vysílání dostupné.
Upozornění : Při každém spuštění vyhledávání programů dojde k vymazání seznamu stanic.
Dříve naladěné stanice budou nahrazeny nově vyhledanými.
Výchozí nastavení – vymaže všechny stanice a aktivuje První instalaci.
Najeďte na řádek a volbu potvrďte tlačítkem ENTER.
Chcete-li všechna nastavení smazat a vrátit se k první instalaci potvrďte volbu ANO.
Následně se na obrazovce zobrazí „První instalace“.
TECHNICKÉ ÚDAJE
7“ LCD panel, vstupní tuner DVB-T MPEG2, TV standardy pro přehrávání: PAL, NTSC
Kmitočtový rozsah: 20 Hz až 20 kHz (při 1 kHz 0 dB)
Napájení: 12V stejnosměrné napětí. Adaptér 100 až 240 V střídavého napětí, 50 / 60 Hz
Provozní teploty : 5-40°C, Hmotnost : 0,77kg, Rozměry: 204 x 165 x 41 mm
Podporované formáty: DVD, CD, MP3, CD-DA, Xvid, JPEG, VCD2.0.
USB: 2.0. Čtečka karet : SD / MS/ MMC
Ekologická likvidace výrobku
Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými
elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu
direktivy EU č. 2002/96/EC, tj. recyklovat či rozebrat jej takovým způsobem, aby
byly minimalizovány dopady tohoto kroku na životní prostředí. Další informace
poskytnou příslušné orgány místní správy.
Vyřazené elektrické spotřebiče, které nejsou likvidovány jako tříděný odpad,
představují potenciální nebezpečí pro životní prostředí i lidské zdraví, protože
obsahují nebezpečné látky.
Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických charakteristik výrobku.
POZOR !
Přístroj neotvírejte! V případě nutnosti před otevřením vyjměte vidlici síťového přívodu ze zásuvky.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : OMEZENÁ ZÁRUKA NA VESTAVĚNOU BATERII.
Záruční doba na vestavěnou baterii (akumulátor) je 6 (šest) měsíců od data prodeje a nevztahuje se
na běžné opotřebení, závady způsobené nevhodným použitím, závady způsobené zkratovanou
baterií nebo porušením pouzdra baterie nebo poškození baterie neodbornou manipulací, ani na
případy, kdy baterie byla použita v jiném zařízení či s jiným napájecím adaptérem.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE !
PODMÍNKY UPLATNĚNÍ PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI MASCOM S.R.O. ZA VADU
VÝROBKU (REKLAMACE) V ZÁRUČNÍ DOBĚ (par. 620 odst.3,4 a par.625 Občanského zákoníku).
Práva z odpovědnosti Mascom s.r.o. za vady
výrobku, uplatňuje uživatel u prodejce, u něhož
byl
výrobek
zakoupen,
případně
v
autorizovaném servisu po dodání výrobku s
popisem reklamované vady.
S ohledem na povahu věci, vyžaduje Mascom
s.r.o. jako podmínku k uplatnění práva z
odpovědnosti za vady předložení dokladů
prokazujících skutečnost, že konkrétní výrobek
je v záruční době. Za doklady prokazující tuto
skutečnost se považuje : Originální Záruční list
vydaný k reklamovanému výrobku společností
Mascom s.r.o. s vyplněným datem prodeje,
opatřený podpisem a razítkem prodejce,
předložený spolu s originálem dokladu o
zakoupení výrobku. Datum potvrzeného
záručního listu a dokladu o koupi musí být
shodný.
BEZ
SPLNĚNÍ
VÝŠE
UVEDENÝCH
PODMÍNEK NELZE NA MASCOM S.R.O.
UPLATŇOVAT PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI
ZA VADU VÝROBKU !
Mascom s.r.o. může vystavit nový Záruční list,
pouze pokud uživatel prokáže datum nákupu
konkrétního výrobku originálem nákupního
dokladu,
který
obsahuje
jednoznačnou
identifikaci konkrétního kusu, to znamená, že
na dokladu je vytištěn typ a model výrobku a
výrobní číslo konkrétního kusu. Pokud uživatel
není schopen toto prokázat, nelze nový
Záruční list vystavit.
Kopie záručních listů a nákupních dokladů
výrobku, změněné, doplněné, bez původních
údajů nebo jinak poškozené záruční listy nebo
doklady o zakoupení výrobku nebudou
považovány za doklady prokazující zakoupení
reklamovaného výrobku u prodávajícího ani
jako doklady prokazující skutečnost, že
konkrétní výrobek je v záruční době.
Jiné podmínky související se zárukou:
Spotřebič před prvním použitím zapnout
nejdříve po dvou hodinách (vyrovnání teplot a
odpar vlhkosti).
Prodejna, je při prodeji povinná kupujícímu
spotřebič předvést a seznámit jej:
−se způsobem jeho používání a manipulace.
−se způsobem řešení případných záručních
oprav.
− řádně vyplnit záruční list.
− na záruku se vztahují příslušná ustanovení
Občanského zákoníku a Reklamačního řádu
UPOZORNĚNÍ:
Záruka se nevztahuje na vady způsobené
použitím na jiné než domácí nebo běžné účely.
Plné znění záručních podmínek naleznete v
ZÁRUČNÍM LISTU
Výrobce : MASCOM s.r.o.
Školská 188, 252 26 Kosoř, Praha-západ
[email protected] , web: www.mascom.cz
Servisní síť: MASCOM SERVIS s.r.o.
Školská 188, 252 26 Kosoř, Praha-západ
tel.: 257 912 054, mail : [email protected]
Download

Přenosný DVD přehrávač s DVBT přijímačem. DVP MC7110 T