Zlatý roh
Zpravodaj Starého Města pod Sněžníkem
ROČNÍK XX.
PROSINEC 2014
ČÍSLO 12
8,-
Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemné a klidné
prožití svátků vánočních. Do nového roku hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti a pohody.
Starosta města a zaměstnanci Městského úřadu.
Základní škola a Mateřská
ská škola Staré Město
M
pořádá
MIKULÁŠSKOU BESÍDKU,
která se uskuteční
v pátek 5. 12. 2014 od 15.00 hod. v kulturním
domě.
VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI!
Město Staré Město – organizační
ční složka Kulturní
zařízení města
pořádá
ádá zájezd do Moravského divadla v Olomouci
na baletní pohádkový příběh
ě P. I. Čajkovského
LOUSKÁČEK
22. prosince 2014
Cena: 450,- Kč
Informace a rezervace na tel. číslech:
+420 725 502 753
+420 583 239 267
… více uvnitř
uvnit čísla…
Město Staré Město – organizační
organiza
složka Kulturní
zařízení
řízení města
m
Vás srdeč
rdečně zve
V pátek 12. prosince
na náměstí
ěstí ve Starém M
Městě
„společné vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi“
Akce se uskuteční
uskuteč v 15.15 hod.
Jedná se o celorepublikovou akci!!!
Těšíme
ěšíme se na Vás!!!
1
2
Společenská kronika
V měsíci listopadu oslaví svá významná životní jubilea:
Stojková Brigitta
Urbášek Jaroslav
Patermanová Marie
Valkó Mikuláš
Svobodová Růžena
Našim spoluobčanům přejeme stálé zdraví,
mnoho štěstí a radosti ze života!
Narozené děti:
Hejný Jakub
Připravujeme vítání občánků
V pátek 12. prosince 2014 se v obřadní síni radnice bude
konat slavnostní vítání občánků narozených v průběhu roku
2014. Rodiče dětí obdrží písemné pozvánky.
MěÚ Staré Město
Osmisměrka
Prosincová pranostika: „Mnoho sněhu v prosinci přinese…“
O
H
V
N
A
R
V
A
H
O
K
O
J
Í
A
N
K
O
P
O
T
U
B
R
K
S
K
A
R
Ú
Ý
K
E
O
Á
E
D
R
E
M
U
B
J
N
N
C
Z
U
Vzpomínky
Neplač, že jsem odešel,
ten klid a mír mi přej.
Jen v srdci věčnou vzpomínku na mě měj.
Dne 9. prosince 2014 vzpomeneme 27.
výročí úmrtí mého manžela
pana Lubomíra ŠAFÁŘE
ze Starého Města.
P
P
O
O
O
O
U
E
I
D
I
K
S láskou vzpomíná manželka Zdeňka
a sestry s rodinami.
K
L
Č
T
B
N
K
O
D
I
K
A
O
A
O
R
V
K
O
B
Děkujeme za cestu, kterou jste s námi šli,
za ruce, které nám tak pomáhaly.
Děkujeme za to, že jste byli,
za každý den, který jste s námi žili.
R
K
Á
S
A
O
D
U
E
N
O
L
C
N
T
E
K
T
E
Í
BRÁNICE, ETNIKUM, HAVRAN, HOKEJ, KLOBÁSKA,
KLOBOUK, KOBKA, KOPÝTKO, OBOJEK, OPERA,
POČASÍ, POLAR, PREZIDENT, ROTUNDA, VÍKEND
Dne 13. prosince 2014 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
paní Anežky JUHAŇÁKOVÉ z Kunčic
a současně
dne 24. listopadu 2014 jsme vzpomněli 28. výročí úmrtí
pana Jana JUHAŇÁKA z Kunčic.
S láskou vzpomínají dcery a synové s rodinami.
Když na Tebe vzpomínáme, slzy stále v očích máme.
Vzpomínka je jako živá, snad se na nás z nebe díváš.
Co za lásku Tvou a radost můžeme dát?
Jen kytičku a hořící svíci, tiše se pomodlit a stále vzpomínat.
Dne 21. prosince 2014 vzpomeneme 10.
smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička
paní Blanka STOJKOVÁ.
S láskou a úctou vzpomínají a nikdy
nezapomenou dcera, vnoučata a synové
s rodinami.
PROSINCOVÝ RECEPT
ANEB PRAVÉ VÁNOČNÍ
MLSÁNÍ ☺
Pravý vánoční likér
1 zkaramelizované salko, 0,5 l mléka, 1 vanilkový pudink,
250 ml rumu
Připravíme si dle návodu klasický vanilkový pudink. Do
vychladlého pudinku vmixujeme zkaramelizované salko
a nakonec rum.
Cukrové sušenky
400 g hladké mouky, 200 ml zakysané smetany, 300 g másla,
1 větší vejce, 200 g cukru krystal, hrst ořechů
Do mísy nasypeme mouku, přidáme zakysanou smetanu
a kousky másla, které by měly mít pokojovou teplotu. Pokud
by se těsto příliš lepilo, přidáme mouku. Těsto necháme
odpočinout. Na pomoučeném vále vyválíme plát vysoký asi
5 mm, vykrajujeme různé tvary.
Hotové kousky potřeme z vrchní strany
rozšlehaným vajíčkem a ještě jej
obalíme v cukru s namletými ořechy.
Pečeme ve vyhřáté troubě cca 10 min.
Přejeme dobrou chuť a krásné Vánoce!
3
… prohlášení pana starosty…
Vážení občané,
velice si vážím důvěry, kterou jste mi svou volbou projevili, a děkuji za ni. Budu dělat vše proto, abych splnil vaše
očekávání a důstojně se zhostil svěřené funkce starosty. S pokorou přijímám tuto funkci.
Chtěl bych poděkovat paní Ing. Vlastě Pichové za odvedenou práci i celé radě včetně místostarosty pana Klemsy
Jaroslava a celému předešlému zastupitelstvu.
Vám kolegové, kteří jste byli zvoleni pro následující volební období, všem samozřejmě blahopřeji ke zvolení a pevně
věřím, že až se obrousí určité hrany – a vím, že několik posledních dnů, či poslední týdny byly pro mnohé z nás těžkými,
nepříjemnými, tak jsem přesvědčen, že budeme schopni společně fungovat ve prospěch našeho města, a myslím si, že
když ne my, tak toto město a jeho občané za to rozhodně stojí. Děkuji!
Jiří Kamp, starosta města
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Staré Město se sídlem Městského úřadu Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město, telefon: +420/583 239
222, fax: +420/583 285 037, www.mu-staremesto.cz, zastoupené starostou města Jiřím Kampem
VYHLAŠUJE
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci tajemníka městského úřadu Staré Město
Územně samosprávný celek: Město Staré Město
Druh práce: tajemník městského úřadu
Místo výkonu práce: Městský úřad Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město
Předpokládaná doba trvání pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 11. Platová třída
Předpokládaný termín nástupu: 1.1.2015
Lhůta pro podání přihlášky: 5.12.2014 do 13.00 hodin
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru (§ 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb.):
• státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, ovládá jednací jazyk
• praxe minimálně 3 roky:
- jako vedoucí zaměstnanec,
- při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní
správy v pracovním poměru ke státu
- ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce
(délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce)
Další požadavky pro vznik pracovního poměru:
• znalost zákona o obcích, znalost správního řádku, znalost právní a ekonomické problematiky při plnění úkolů
samosprávy a výkonu státní správy
• aktivní počítačová dovednost práce s aplikacemi Microsoft (Word, Excel, Outlook) a s Internetem, dobré organizační
a komunikační schopnosti
• výhodou je absolvování zkoušky zvláštní odborné způsobilosti ve správních činnostech a přestupcích
• výhodou je ukončení vysokoškolského vzdělání
Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
• jméno, příjmení a titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
• datum a podpis zájemce
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce (originál nebo ověřená kopie)
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační osvědčení je možno při podání přihlášky
nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení) – nevztahuje se na
uchazeče narozené po 1.12.1971
• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 téhož zákona
Způsob podání přihlášky:
• písemně v označené obálce na adresu MěÚ Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město, k rukám starosty,
• osobně v podatelně Městského úřadu Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město
• obálku označte textem: „Výběrové řízení – tajemník – neotvírat“.
4
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. – STŘEDA – ŠTĚDRÝ VEČER
Ostružná – 19.00 hod.
Branná – 20.30 hod.
Staré Město – 22.00 hod.
25.12. – ČTVRTEK – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Branná – 8.00 hod.
Staré Město – 9.30 hod.
Kunčice – 16.00 hod.
26. 12. – PÁTEK – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
Branná – 8.00 hod.
Staré Město – 9.30 hod.
27. 12. – SOBOTA
Staré Město – 7.30 hod.
Ostružná – 18.00 hod.
28. 12. – NEDĚLE – SVÁTEK SVATÉ RODINY
Branná – 8.00 hod.
Staré Město – 9.30 hod.
31. 12. – STŘEDA – SV. SILVESTRA, PAPEŽE
Děkovná mše na závěr roku s prosbou o Boží požehnání
do roku 2015:
Staré Město – 16.00 hod.
Ostružná – 18.00 hod.
1.1. 2015 – ČTVRTEK – SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE, NOVÝ ROK
Staré Město – 9.30 hod.
Branná – 11.00 hod.
Šťastné a radostné prožití Svátků Narození Páně, hodně
radostí, štěstí a Božího požehnání v novém roce 2015
všem obyvatelům Starého Města a okolních obcí přeje P.
Mgr., ThLic. Piotr Grzybek, farář
Vánoční trhy v okolí
Vánoční trhy na „Točáku“
Vánoční zabíjačkové hody – nám. Míru
1.12.-23.12.2014, Šumperk
Již tradiční vánoční trhy se uskuteční na známých místech
v centru města, trhy u radnice navíc budou spojeny
s vystoupením pěveckého sboru Motýli a také dechového
orchestru ZUŠ Šumperk.
Vánoční trhy v Olomouci
1.12.-23.12.2014
Vánoční trhy se tradičně nachází na Horním náměstí.
Venkovní kluziště naleznete na Dolním náměstí.
Bohatý kulturní program po celý den!
Půjčovna bruslí, bohaté občerstvení, výjimečná atmosféra
Vánoc…
Více na www.vanocnitrhy.eu
Restaurace Pod Javorem informuje:
Restaurace Pod Javorem Vás od 1. prosince zve do první
nekuřácké restaurace ve Starém Městě na sváteční
víkendová menu.
Při této příležitosti v době adventu přijměte pozvání na
ochutnávky vánočního punče a svařáku na vyhřívané
terase za zvuku koled a nabídky
gurmánských specialit.
Těšíme se na Vás
Restaurace Pod Javorem
601 323 131
724 773 196
Ve Starém Městě to žije…
Jóga v tělocvičně základní školy
Každé pondělí od 18-19 hod.
30,- Kč/ lekce
Kondiční cvičení v tělocvičně základní školy
Každé pondělí od 19 – 20 hod.
30,- Kč/lekce
Karate v kulturním domě
Každá středa od 16.30 – 18 hod.
Aerobik v tělocvičně základní školy
Každá středa od 19 – 20 hod.
Vstupné 20,- Kč/lekce
Zumba, latina, dance v kulturním domě
Každý čtvrtek od 18 – 19 hod.
Vstupné 50,- Kč
Pilates v kulturním domě
Každý čtvrtek od 19 – 20 hod.
Vstupné 50,- Kč
Volejbal v tělocvičně základní školy
Každý čtvrtek od 18.30 – 20.30 hod
Každá neděle od 18 – 20 hod.
inzerce
inzerce
inzerce
inzerce
NABÍZÍME
zprostředkování nákupu satelitního zboží.
Montáže, rozvody, servis DVB-S satelitních
sestav a pozemního Terrestrialního DVB-T
vysílání. Doladění stávajících parabol. Naladění
nových programů a poradenství.
Specializované fórum
zabývající se satelitní
problematikou naleznete na
webu www.satdigitalne.cz.
Kontakt: 737537353
Prodám starší dům ve Starém Městě.
Cena 450 000,- Kč.
Dotazy v Turistickém informačním centru.
5
… tak jde čas…
Pořízení hasičské stříkačky v Nové Senince…
…budova nyní
Žáci před školou ve Starém Městě…
… budova nyní
Zotavovna Morava v údolí Telčavy…
…budova nyní
Fotografie poskytl Boža
6
ODJEZDY A PŘÍJEZDY VLAKŮ
STARÉ MĚSTO – HANUŠOVICE A ZPĚT od 15.12.2014
ODJEZD
z
Hanušovic
PŘÍJEZD
do Starého
Města
ODJEZD
ze Starého
Města
PŘÍJEZD
do
Hanušovic
4:05
4:24
4:30
4:50
4:55
5:55
6:55
5:14
6:14
7:14
5:30
6:18
7:30
5:50
6:38
7:50
8:05
8:24
8:28
8:48
9:15
9:34
9:38
9:58
10:05
12:05
10:24
12:24
11:35
13:10
11:55
13:30
14:11
14:30
14:34
14:54
15:05
15:24
Jede v prac. dny, nejede
22.12. – 2.1.
15:30
15:50
16:05
16:24
Nejede 24.12.
16:30
16:50
Jede v prac. dny, nejede
23.12.-31.12., 1.7.-31.8.
17:05
17:24
Jede v prac.dny,
22.12.-2.1.
17:30
17:50
Nejede 24.12.
18:05
18:24
Nejede 24.12. a 31.12.
18:30
18:50
19:18
19:37
Jede v prac. dny, nejede
22.12.-2.1., 1.7.-31.8.
19:29
19:49
20:05
20:24
Nejede 24.12. a 31.12.
19:41
20:01
-
-
21:10
21:30
Poznámky
Jede v prac.dny,
nejede
22.12.-2.1.
Nejede 25.12.,1.1.
Jede v prac. dny
Nejede 25.12., 1.1.
Jede v prac.dny, sobotu a
24.12., 1. a 8.5., 28.10.,
17.11., nejede 27.12., 2 a 9.5.
-
nejede
Poznámky
Jede v prac. dny, nejede
22.12.-2.1.
Nejede 25.12., 1.1.
Jede v prac. dny
Nejede 25.12., 1.1.
Jede v prac.dny, sobotu a
24.12., 1. a 8.5., 28.10.,
17.11., nejede 27.12., 2. a 9.5.
Jede v prac. dny, nejede
22.12.-2.1.
Jede v prac. dny, nejede
22.12.-2.1., 1.7..-31.8.
Jede v sobotu a neděli,
nejede 24.12.
Jede v prac. dny, nejede
31.12.
Nejede 24.12., 31.12.
Zdroj: www.cd.cz
VOLBY 2014 – ZVÍTĚZILA SLUŠNOST!
Volby do zastupitelstva 2014 skončily, ustavující zastupitelstvo proběhlo s výsledkem, který potěšil nejenom mě.
Nemohu ovšem nereagovat na zcela nevhodné a arogantní chování odstupující starostky Ing. Pichové
a p. Matouše na tomto důležitém zastupitelstvu.
Jejich grimasy, posměšky a nemístné poznámky opět potvrdily, že nedokázali přijmout zaslouženou prohru.
Cožpak naivně předpokládali, že za poslední 4 roky, kdy byli ve vedení města, stačilo jenom posledního půl roku
na to, aby svou prací přesvědčili voliče?
Cožpak věřili tomu, že postačí rozmístit několik laviček, košů na odpadky a dodělat pár metrů chodníků?
Ano, stihli i dokončit budovu mateřské školky (je otázkou času, kdy postupně budou vznikat technické problémy
s tímto maratónským termínem předání stavby pod taktovkou „stavbyvedoucího“ p. Matouše).
Ano, stihli i vyměnit okna na panelácích a základní škole, včetně čelní fasády. Všechno bylo uděláno za pět minut
dvanáct, hlavně aby volič viděl a nezapomněl (bohužel opět na úkor kvality).
Veliká škoda, že s tímto pracovním úsilím nezačali již dříve. Po svém zvolení v minulém volebním období většinu
času totiž věnovali napadání předchozích starostů a zastupitelstev nesmyslnými žalobami a urážkami, prosazování
vlastních zájmů.
Snad si ti, kteří tentokrát „prohráli“, uvědomí, že jednat slušně je jedna ze základních podmínek k práci, kterou
chtěli vykonávat. Nevadí, čas ukáže, zda pochopili, vždyť ke spolupráci pro dobro našeho města jsou i nyní
zvolenými zastupiteli.
Nově zvolenému starostovi p. Jiřímu Kampovi, celé radě i spolupracujícím zastupitelům přeji hlavně klid pro
jejich práci.
Eva Machálková
7
Co bude dál?
Vážení občané,
dovolte nám ještě jednou poděkovat za projevenou přízeň, získaný počet hlasů a množství mandátů potřebných pro výkon
naší činnosti v zastupitelstvu města. Děkujeme za hojnou účast na ustanovujícím zastupitelstvu a především za slušnost,
která toto zastupitelstvo provázela, i když výsledek byl pro mnohé z Vás jistě překvapením.
Protože jsme mezi patnácti zvolenými zastupiteli nezískali nadpoloviční většinu, potřebnou k pokračování v rozdělané
práci, nemělo smysl navrhovat své kandidáty do užšího vedení obce. Rozhodli jsme se předejít zbytečnému překřikování
při navrhování jmen kandidátů do rady města a raději jsme se rozhodli hrdě a se vztyčenou hlavou přejít do opozice. Zde
jsme zjistili, že již první dohody při informační schůzce neplatí, bylo přečteno usnesení, které nebylo odsouhlaseno,
způsob navrhování kandidátů byl dle původní domluvy změněn. Přesto doufáme, že tento náš krok nebude brán jako
projev arogance a nafoukanosti, ale bude považován za důstojný a slušný přechod do opozice. Jsme přesvědčeni, že
spousta důležité práce pro naše město se dá odvádět i z opozičních lavic, proto jsme pevně rozhodnuti se nestát pouze
pasivními loutkami určenými jen ke zvedání rukou bez znalosti problematiky, jak zde mnohdy bývalo v minulosti
zvykem.
Protože jsme nebyli přizváni ke spolupráci (i přesto jsme oslovili členy některých hnutí i stran) a neznáme program
většinové koalice, i když tato již sestavuje výbory, tak jsme ihned požádali o svolání zastupitelstva, které by se mělo
okamžitě a bez zbytečných odkladů zabývat rozpočtem, obsazením finančního a kontrolního výboru, včetně stanovení
úkolů pro ně vyplývajících, protože chceme informace pro nás zatím nedostupné. Nevadí i taková je politika, nerespektuje
přání voličů, to je republikový problém. Před námi je spousta rozdělané práce, je potřeba po kompletní výměně Rady
města určit, kdo a za co bude zodpovědný, v čem se bude pokračovat a kde dojde ke změnám.
Přes všechnu zlobu, nenávist, pomlouvačnou kampaň, která povolební období provázela, tak jsme i přesto připraveni se
spolupodílet na důležitých projektech a akcích v zájmu nás všech (rybníky, cyklostezka, opravy komunikací, bytového
fondu atd.). Zároveň ale prohlašujeme, že se budeme snažit zamezit pronikání soukromé sféry do vedení města a budeme
se snažit o to, aby naše město bylo i nadále samostatné, soběstačné a nezávislé.
Ing. Vlasta Pichová, Jiří Matouš, Lukáš Koreš, Mgr. Hana Bilošová, Ing. Vlastimil Peštál, Radek Nožička a Václav Langr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Několik poznámek k článku „Co bude dál“
Není to poprvé, kdy paní starostka podává informace poněkud zkresleně. V článku píše, cituji: “…. Zjistili jsme, že již první
dohody při informační schůzce neplatí, bylo přečteno usnesení, které nebylo odsouhlaseno, způsob navrhování kandidátů
byl dle původní domluvy změněn“. Pominu skutečnost, že schůzka nebyla připravena (toho si snad všimli i její kolegové), po
delší diskuzi byl dohodnut poměrně komplikovaný a zbytečně zdlouhavý způsob navrhování kandidátů. Ještě před zahájením
ustavujícího zasedání jsem paní starostce navrhl jednoduchý způsob navrhování kandidátů a dostal jsem odpověď, že na tom již
nezáleží, protože oni se do navrhování kandidátů nezapojí. Jakou dohodu jsme v tomto případě porušili? O znění usnesení jsme
rovněž hovořili a dohodli se. Informativní jednání řídila paní starostka, ta má rovněž podle zákona o obcích zajistit řádný chod
jednání ustavujícího zasedání (a také mimo jiné připravit potřebné materiály včetně návrhu na usnesení, který se pak v průběhu
jednání může doplňovat). Proč tak neučinila a nezajistila změnu v návrhu na usnesení? Proč píše, že dohoda nebyla z naší
strany dodržena?
A krátká poznámka na závěr.
V červencovém čísle zpravodaje Zlatý roh napsala o práci vedení radnice jedna naše občanka. Cituji: „Neříkám, že se mi vše
líbí, co dělají, ale kus práce je za nimi vidět. Největší problém vidím v jednání a komunikaci. Měli by docházet na nějaké
kurzy chování a zvládání situace, to je jejich největší minus“. Co k tomu dodat? Stručné a výstižné. A pro mnohé i podnět
k zamýšlení.
V. Černín
Manipulace – účelové polopravdy – arogance
Tak to vidím já. Nejsem zastáncem konfrontačních článků prostřednictvím Zlatého rohu, našeho místního časopisu, který je
určen především pro naše obyvatele. Časopisu, na který se lidé vždy těšili a ve kterém se dozvěděli, co se v našem městě událo,
děje a bude dít nového a konstruktivního, nebo co se i nepodařilo a podařilo se vyřešit. Časopisu, jehož název vzniknul
přeložením původního názvu Starého Města „Zlatý kout“. Neberme si náš časopis jako rukojmí pro jednorázové pohnutky
mysli a naše nesplněné touhy vzbuzující destrukci. Nezapomínejme, že tyto abstrakce jsou pomíjivé, ale náš časopis je trvalý.
Je uchováván v místní knihovně, na webových stránkách a povinné výtisky v celonárodním měřítku. Čtou ho nejen obyvatelé
Starého Města, a i ti mnohdy neznají samotnou podstatu věci, ale čtou ho i skuteční, či potencionální návštěvníci našeho města.
Je to naše reklama i naše vizitka.
Protože pokud na toto zapomeneme, nebudou nám k ničemu nová okna, opravená škola, kanalizace či nové chodníky, protože
v takovém městě se nebude dát dýchat, a tedy ani žít.
Pokud Vám vytanula na mysl naivita, věřte, že je to jen pokus odlehčit současnou situaci, pokud to je pro Vás nepřijatelné,
mějte na paměti „tiskový zákon“, a pokud si teď myslíte něco o cenzuře, pak je to jen snaha navrátit slušnost do našeho města
(i za cenu toho, že se nebudou dělat akce „hurá“ stylem jako je např. rekonstrukce sociálního zařízení ve škole během školního
Alena Windová
roku, ale že se budou dělat během hlavních prázdnin. Kdo ze čtenářů je zvyklý stavět, ví, o čem mluvím).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
Kam z deváté třídy?
Ještě nevíte, kam z deváté třídy? Pojďte k nám, do Středního odborného učiliště opravárenského v Králíkách. Nabízíme
lukrativní učební obory pro chlapce i dívky, které zaručí jistotu budoucího zaměstnání - opraváře zemědělských strojů
a strojního mechanika. Během studia získáte zdarma řidičské průkazy nejen na osobní automobil, ale rovněž na nákladní
automobil a traktor. A to ještě není vše, máte možnost získat zdarma svářečský průkaz, čímž se velmi zvýší vaše kvalifikace
a možnost dalšího uplatnění v budoucím zaměstnání. Ale to stále ještě není vše, všechny řidičské průkazy mohou u nás nově
získat zdarma rovněž i děvčata a chlapci v nově otevřeném čtyřletém maturitním studijním oboru mechanizace a služby.
Absolventi tohoto nového studijního oboru se uplatní jako zemědělští technici, vedoucí nebo technici v opravnách a zařízeních
poskytujících další servisní služby, prodejci zemědělské techniky a pracovníci v poradenských službách jako samostatní
podnikatelé v obchodu se zemědělskou technikou. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo
vysokých školách. Během studia mohou žáci získat stipendium.
Ing. Jan Reichl, zástupce ředitelky SOUo Králíky
Den otevřených dveří v SOUo Králíky
Každý rok se pro nás deváťáky rozjíždí kolotoč exkurzí, návštěv a burz škol spojený s naším budoucím studiem a následným
uplatněním v životě. Že v blízkosti Dolní Lipky stojí učiliště, samozřejmě téměř všichni z nás, co navštěvujeme základní školu
v Králíkách, víme. Každoročně se několik absolventů králické základní školy na další studia vydává právě sem. Ale cože se tam
žáci – a poslední dobou i dívky – učí? A co z nich potom bude? I proto jsem byla příjemně překvapena, když jsem se
dozvěděla, že nás sem, do Středního odborného učiliště opravárenského, čeká exkurze. A to nejen nás deváťáky, ale celý druhý
stupeň. Dolní Lipka leží asi 3 kilometry za Králíkami a k SOUo se dá dojít nejen po hlavní silnici, ale i zadem kolem čističky
odpadních vod. Protože zatím panovalo poměrně příznivé počasí, v pátek 7. listopadu 2014 jsme do učiliště měli jít po svých,
což jsme s nadšením uvítali. Ovšem i když ve čtvrtek bylo hezky, v pátek ráno bylo lezavo, zima, foukal vítr a mlha pořád ještě
neopadla. Dokonce začalo i poprchávat. Proto jsme cestu absolvovali autobusem. Do SOUo jsme všichni dorazili okolo
9. hodiny, protože nás bylo kolem dvou set, a tak chvíli trvalo nás sem dovézt. Ve škole se nám dostalo milého přivítání od paní
ředitelky Mgr. Petry Doubravové. Od ní jsme se dozvěděli, že žáci zde získávají odborné a teoretické vzdělání v tříletém
učebním oboru „Opravář zemědělských strojů“. Absolventi navíc zdarma získávají řidičský průkaz skupin B (osobní
automobil), T (traktor), C (nákladní automobil). Žáci mohou studovat i nástavbové studium v oboru „Podnikání“. Tento obor
lze studovat jak denní formou po dobu dvou let, tak i dálkovou formou po dobu tří let a získat tak úplné střední vzdělání
s maturitou. Každé třídy se ujali vždy dva zdejší studenti, kteří se stali našimi průvodci. Ve škole panuje příjemné, přátelské
ovzduší. Areál školy je rozsáhlý, zahrnuje tři budovy, mezi nimiž jsou asfaltové chodníky a malé parčíky, což se mi moc líbilo.
Viděli jsme různé „běžné“ učebny, jak bych to laicky nazvala já, ale i dílny s auty určené k odborné výuce, dílny určené
k výuce sváření a kování. Také jsme viděli hasičská auta a byli jsme poučeni o první pomoci. Sami jsme si mohli zkusit svářet,
kovat, odšroubovat kolo z auta i svézt se traktorem, čímž byli nadšeni nejen chlapci.
Součástí areálu školy je plně vybavený Domov mládeže, který nabízí ubytování žákům ze vzdálenějších obcí. Škola je
příjemcem dotací z evropských fondů. Díky projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut“ mají zdejší žáci možnost
naučit se věci důležité pro jejich budoucí praxi pomocí moderních interaktivních materiálů a pomůcek.
Po poledni, kdy se počasí umoudřilo, jsme se vydali již pěšky zpět do Králík. Ale ve třetině cesty nás zastihla přeháňka, takže
do naší školy jsme dorazili sice zmoklí, ale s pocitem příjemně a užitečně stráveného dopoledne. Klára Bajtová, ZŠ Králíky
USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZM A RM
součástí souhlasu je i podpis smlouvy o smlouvě budoucí
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města
o zřízení VB, když úhrada za věcné břemeno bude určena ZP.
konaného dne 6.11.2014 v KD ve Starém Městě
Č. 1/14: zastupitelstvo Města Staré Město schvaluje:
Smlouva se bude týkat uložení kabelového vedení do pozemků
a) ověřovatele zápisu z ust. zasedání V. Langra a K. Raczka
p.č.1608/5,1608/7,1608/8, k.ú. Chrastice, které jsou v majetku
b) zprávu o výsledku voleb a ověření platnosti mandátů členů města. RM ukládá podepsat smlouvu a zaslat vyjádření.
zastupitelstva města
1392) RM jednomyslně neschvaluje finanční příspěvek
č. 2/14: zastupitelstvo Města Staré Město volí:
Království Králického Sněžníku o.s. vzhledem k finančním
a) volební a návrhovou komisi ve složení:
možnostem města. RM ukládá žadatele informovat.
předseda: Mgr. Petr Kokeš, člen: Zdeněk Řezníček.
1393) RM jednomyslně schvaluje pronájem bytu z majetku
b) v souladu s § 84 odst. 1, písm. I) zákona o obcích starostu města v MČ Nová Seninka v domě č.p. 3 (po T. Č.)
města J. Kampa – dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce
společnosti BIOVIVA Staré Město. RM ukládá vyhotovit a
c) místostarostu Karla Raczka pro funkci neuvolněnou
podepsat nájemní smlouvu.
d) další tři členy rady města:
1394) RM jednomyslně schvaluje žádost o změnu nájemce na
Františka Rygara, Alenu Windovou a Mgr. Barboru Zelenou.
byt č. 5 v domě č.p. 49 sídl. Budovatelů. Na základě žádosti
Č. 3/14: zastupitelstvo Města Staré Město bere na vědomí:
žadatele a připojeného souhlasu původního nájemce bude
Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69, odst. novým nájemcem pouze J. M. RM ukládá sepsat dodatek
2) zákona o obcích.
nájemní smlouvy na nového nájemce.
Č. 4/14: zastupitelstvo Města Staré Město ukládá:
1395) RM doporučuje ZM ke schválení prodej části pozemku
a) radě města připravit do příštího zasedání zastupitelstva dle GP p.č. 358/2, k.ú. Stříbrnice, která bude sloužit po
města návrh Jednacího řádu
revitalizaci Stříbrnického potoka jako vodní tok. RM ukládá
b) radě města připravit do příštího zasedání zastupitelstva záměr vyvěsit na ÚD a následně předložit ZM ke schválení.
města návrh předsedů finančního a kontrolního výboru
1396) RM bere na vědomí žádost o prodej pozemků s tím, že
RM
přehodnotila svůj původní záměr a nedoporučuje ZM
Usnesení z 93. Zasedání RM Staré Město ze dne 30.10.2014
1391) RM jednomyslně schvaluje vyjádření ke stavbě – prodej předmětných pozemků (částí) vzhledem k tomu, že by
Rekonstrukce osvětlení na zastávce ČD Chrastice s tím, že došlo k omezení přístupu k nemovitostem dalších vlastníků,
9
čímž by došlo k narušení vztahů mezi majiteli nemovitostí
v dané lokalitě. RM ukládá žádosti s negativním doporučením
RM předložit ZM k projednání.
1397) RM jednomyslně schvaluje na základě dopor. výběrové
kom. uzavření smlouvy o dílo na VZMR následovně:
- VZMR – výměna oken zdravotní středisko – společnost RI
okna a.s. za cenu 385 170,- Kč.
- VZMR – výstavba komunikace pro pěší ul. Nádražní –
společnost Stavební mechanizace Lhotský s.r.o. za cenu
906 805,55,- Kč. RM ukládá podepsat smlouvy o dílo, zajistit
realizaci staveb a uchazeče vyrozumět.
1398) RM jednomyslně schvaluje na základě cenové nabídky
provedení stavby „Vrtaná studna“ za cenu 164 000,- Kč jako
zdroj pitné vody pro obyvatele č. p. 1 v MČ Nová Seninka.
Dodavatelem stavby bude společnost AZ Studny s.r.o. RM
ukládá podepsat smlouvu o dílo a zajistit realizaci stavby.
1399) RM jednomyslně schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem prostor v budově č.p. 358 pro zařízení společnosti
O2 k zajišťování sítí a poskytování služeb elektronických
komunikací za cenu 35 000,- Kč/rok s tím, že nájem je na
dobu určitou – 10 let. RM ukládá smlouvu podepsat.
1400) RM jednomyslně schvaluje přidělení volných bytů
z majetku města následovně: Byt v DPS – po p. K. – p. P.,
další žadatelé o městské byty (p. K., p. R., p. H., p. J.) budou
zařazeni do seznamu žadatelů o městské byty vzhledem
k tomu, že město v současné době nemá žádné volné byty
vhodné k pronájmu. RM ukládá byt v DPS přidělit a ostatní
žadatele zařadit do seznamu.
1401) RM jednomyslně schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku pro DS ŠOK Staré Město ve výši 20 000,- Kč s tím,
že částka bude zařazena do rozpočtu města na rok 2015. RM
ukládá příspěvek zařadit do rozpočtu města na rok 2015
a následně vyplatit.
1402) RM jednomyslně schvaluje pronájmy pozemků:
- p.č. 128, k.ú. Staré Město pod Králickým Sněžníkem.
Pronájem bude s účinností od 1.1.2015 za ceny dle směrnice
pro pronájmy pozemků (T.K.)
- část p.č. 13/4 o výměře 25 m2, k.ú. Staré Město pod KS za
cenu dle směrnice pro pronájmy pozemků (E.J.)
- část p.č. 160/1 o výměře 20 m2, k.ú. Staré Město pod KS za
cenu dle směrnice pro pronájmy pozemků (Z.Š.)
Pronájmy jsou za účelem zřízení zahrádky a zřízení skládky
dřeva. RM ukládá vyhotovit a podepsat nájemní smlouvy.
1403) RM jednomyslně schvaluje navýšení ceny na pořízení
měřičů tepla z důvodu, že při vlastní instalaci bylo zjištěno, že
je třeba měřiče instalovat na více měřicích míst (zvýšení o 67
měřičů tepla), než bylo původně plánováno a než bylo
uvedeno v zadávacích podmínkách pro cenovou nabídku.
Skutečná cena se tedy z částky 292 097,- Kč navyšuje na
1)
309 881,75,- Kč. Ceny jsou vč. DPH. RM ukládá vyhotovit
dodatek smlouvy a zajistit instalaci.
1404) RM jednomyslně schvaluje zakoupení chybějícího
dopravního značení na křižovatku u společnosti PRO-BIO.
Dle pasportu DZ zde dopravní značení bylo instalováno, ale
2)
v současnosti z neznámého důvodu chybí. RM ukládá DZ
objednat a zajistit instalaci.
1405) RM jednomyslně schvaluje na základě doložených
cenových nabídek zajištění zednických prací při rekonstrukci
WC v budově ZŠ s tím, že zednické práce provede společnost
3)
Hanák, Majdiak za cenu 307 000,- Kč. RM ukládá podepsat
smlouvu o dílo a zajistit realizaci stavby.
1406) RM jednomyslně schvaluje pronájmy lokalit pozemků
pro zemědělské účely následovně:
- vzhledem k tomu, že na každou z lokalit je více zájemců,
budou tito vždy dle jednotlivých lokalit osloveni k předložení
nové cenové nabídky (obálková metoda) s tím, že
rozhodujícím kritériem pro pronájem bude nabízená cena.
Výběr konkrétních nájemců na základě vyhodnocení cenových
nabídek provede RM. RM ukládá oslovit jednotlivé žadatele
k předložení nabídek a tyto následně předložit.
1407) RM jednomyslně schvaluje rezignaci na funkce
jednatelů společnosti SMPS s.r.o. jednatelé Ing. V. Pichová
a J. Matouš rezignují k 6.11.2014. RM ukládá schválit nové
jednatele.
1408) RM jednomyslně schvaluje rozpočtové změny 2014.
Jedná se o dorovnání příjmů a výdajů rozpočtu dle skutečného
čerpání a potřeb jednotlivých kapitol rozpočtu města. RM
ukládá rozpočtové změny zapracovat do účetní evidence
města.
1409) RM bere na vědomí:
- informace o plnění usnesení
- oznámení ÚHOS o zahájení správního řízení týkajícího se
veřejné zakázky na rekonstrukci Hynčické cesty
- informaci ředitele ZŠ a MŠ o zvolení nové školské rady
- informaci o zveřejnění poptávky na zajištění zimní údržby
- provedení nápravných opatření v ZŠ a MŠ plynoucích
z provedeného auditu zadaného zřizovatelem
- informaci o poskytnutí seznamu a adresáře poskytovatelů
sociálních služeb
- informaci o podání žádosti o poskytnutí dle zákona č. 106/99
Sb. s tím, že požadovaná informace týkající se neuhrazených
závazků města ke dni 15.10.2014 byla předána žadatelce
- informaci tajemníka MěÚ, že v souladu s ust. § 110 odst.
4 písm. e) zákona o obcích vydal nový spisový a skartační řád
- oznámení o odstranění venkovní zás. 380 V z domu č.p. 201
Usnesení z 1. zasedání RM Staré Město ze dne 11.11.2014
1)RM ukládá starostovi města vyhlásit výběrové řízení na
funkci tajemníka městského úřadu v souladu s ustanovením §7
zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných
celků v souladu s ustanovením §7 zákona č. 312/2002 Sb.
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.T: 13.11.2014
2)RM ukládá starostovi města neprodleně písemně vyzvat Ing.
Vlastu Pichovou k fyzickému předání agend starostky města
a tajemníka městského úřadu.
3)RM ukládá starostovi města vyzvat navržené kandidáty na
předsedy výborů, aby do příštího jednání RM předložili vlastní
návrhy na jmenování členů výborů a navrhli počet členů.
4)RM ukládá Mgr. Barboře Zelené doplnit počet členů komise
zdravotní a sociální péče a členům RM připravit návrh na
zřízení dalších komisí. Termín: 31.12.2014
5)RM doporučuje ZM schválit Jiřího Kampa, starostu města
zastupováním města ve věřitelském výboru LIGRY a.s. a ve
společnosti VHZ, a.s.
Šumperk a Alenu Windovou
zastupováním města ve sdružení Jeseníky, sdružení cestovního
ruchu.T: příští jednání ZM
6)RM ukládá starostovi města prověřit, zda byly odeslány
potřebné dokumenty na Rejstříkový soud, vyžádat si od
odstupujících jednatelů Staroměstské společnosti s r. o. se
sídlem nám. Osvobození 166, Staré Město dokumentaci
k činnosti společnosti.T: 15.12.2014
7)RM bere na vědomí: informaci o zahájení správního řízení
ze dne 7.10.2014 ve smyslu porušení zákona o veřejných
zakázkách a navrhuje jednání zúčastněných stran
-informaci VHZ, a.s. Šumperk o ztrátě směnky ve výši
6 mil. Kč
10
Česko-polský den kultury, sobota 15.11.2014 Kulturní dům
Fotogalerii naleznete na www.staremesto.info/kultura
11
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: ČTVRTEK 18.12.2014
ZLATÝ ROH, měsíčník Města Staré Město, vychází k prvnímu dni v měsíci ve Starém Městě, vydává Město Staré
Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. IČ 00303364, ev. č. MK ČR E 13110.
Případné příspěvky doručte do TIC nebo na e-mail: [email protected], [email protected]
UVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY NEMUSÍ NUTNĚ VYJADŘOVAT STANOVISKO VYDAVATELE.
12
Download

Prosinec 2014