mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
mojeID – pravidla motivačního programu pro poskytovatele služeb
Vyhlašovatel............................................................................................................................................................. 1
Vymezení pojmů ...................................................................................................................................................... 1
Předmět a účel motivačního programu .................................................................................................................... 2
Podmínky účasti v programu.................................................................................................................................... 2
Práva a povinnosti ................................................................................................................................................... 2
5.1.
Poskytovatel ..................................................................................................................................................... 2
5.2.
Vyhlašovatel ..................................................................................................................................................... 2
6.
Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení ........................................................................................... 3
6.1.
Výše finančních odměn .................................................................................................................................... 3
6.2.
Výplata odměn .................................................................................................................................................. 3
7.
Trvání programu ...................................................................................................................................................... 3
8.
Způsob komunikace ................................................................................................................................................. 3
9.
Závěrečná ustanovení.............................................................................................................................................. 4
9.1.
Vyhlášení programu.......................................................................................................................................... 4
9.2.
Ukončení programu .......................................................................................................................................... 4
9.3.
Právní rámec programu .................................................................................................................................... 4
10.
Přílohy .............................................................................................................................................................. 4
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Vyhlašovatel
CZ.NIC, z. s. p. o.
Americká 23, 120 00 Praha 2
IČ:
67985726
DIČ:
CZ67985726
Zapsáno v registru zájmových sdružení právnických osob u Magistrátu hl. m. Prahy, č. reg.
ZS 30/3/98.
2.
Vymezení pojmů




Služba: je otevřený decentralizovaný a svobodný systém pro správu elektronické
identity Uživatelů umožňující používání jednotných identifikačních údajů pro přístup
k různým informačním systémům provozovaným různými Poskytovateli.
Poskytovatel: fyzická nebo právnická osoba provozující systémy, do nichž umožňuje
vstup třetím osobám s využitím Služby.
Uživatel: fyzická nebo právnická osoba, která užívá Službu.
Registr identit: informační systém provozovaný Vyhlašovatelem, který obsahuje údaje
o Kontaktech. Registr identit může být spojen s centrálním registrem, který Vyhlašovatel
provozuje jako databázi o doménových jménech, jejich držitelích a dalších osobách,
případně může být s centrálním registrem identický.
1
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Předmět a účel motivačního programu
3.
Za účelem rozšiřování počtu Uživatelů Služby se Vyhlašovatel zavazuje za podmínek
určených těmito pravidly odměnit ty Poskytovatele, kteří zavedou ve svých systémech
používání Služby a umožní svým uživatelům založení účtu mojeID (uživatelského účtu
Služby), a to pomocí údajů, které příslušný uživatel má již uloženy v systému Poskytovatele a
které budou převedeny do Registru identit. Pro účely plnění Vyhlašovatele dle těchto pravidel
se založeným účtem mojeID rozumí účet mojeID identifikovaný nebo podmíněně
1
identifikovaný dle čl. 3.3. Pravidel poskytování služby mojeID pro koncové uživatele .
Podmínky účasti v programu
4.
Programu se může zúčastnit takový Poskytovatel, který
 má s Vyhlašovatelem uzavřenou „Smlouvu o užití služby mojeID pro přihlášení
k systémům poskytovatele“,
 zavede Službu do svých systémů tak, že taková aplikace bude splňovat požadavky dle
přílohy č. 1 těchto Pravidel,
 bude předávat data svých uživatelů speciálním rozhraním dle přílohy č. 2 těchto
Pravidel.
Náklady spojené s účastí v programu nese Poskytovatel, který nemá nárok na jejich
úhradu ani v případě předčasného ukončení programu.
Práva a povinnosti
5.
5.1.
Poskytovatel



5.2.
Poskytovatel je oprávněn uspořádat na vlastní náklady komunikační kampaň
směrem ke svým uživatelům tak, aby je motivoval k zakládání uživatelských účtů
Služby; rozsah i forma této kampaně je libovolná a závisí na uvážení a možnostech
každého Poskytovatele; na žádost poskytne Vyhlašovatel Poskytovateli sadu
komunikačních materiálů (text, grafika a podobně), které bude moci Vyhlašovatel za
tímto účelem použít;
Poskytovatel nesmí provádět zakládání uživatelských účtů Služby bez vědomí a
souhlasu svých uživatelů. Porušením této povinnosti zaniká nárok na vyplacení
dosažených odměn. Pokud tato skutečnost vyšla najevo až po jejich vyplacení, je
takový Poskytovatel povinen vyplacené odměny na výzvu Vyhlašovatele a v jím
stanovené přiměřené lhůtě v plné výši vrátit;
Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele na předání údajů účtu Uživatele u
Poskytovatele do uživatelského účtu služby mojeID.
Vyhlašovatel

Vyhlašovatel je oprávněn v průběhu programu provádět vlastní komunikační aktivity
spojené se Službou
1
Vhodným prostředkem pro ověření dokončení procesu identifikace nebo podmíněné identifikace může být ověření prostřednictvím
přihlášení nově vytvořeným účtem Služby do systému Poskytovatele.
2
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Finanční odměny, podmínky a způsob jejich vyplácení
6.
6.1.
Výše finančních odměn
Za každý založený uživatelský účet Služby, který bude založen prostřednictvím údajů
uložených v systému Poskytovatele a jehož data budou předána v souladu s ustanoveními
těchto Pravidel, vzniká Poskytovateli nárok na odměnu ve výši 50,-- Kč za každý uživatelský
účet Služby.
6.2.
Výplata odměn
Počty založených uživatelských účtů a dosažená výše odměn se evidují za
kalendářní měsíc. Každý Poskytovatel obdrží do 10. pracovního dne následujícího
kalendářního měsíce přehled s uvedením počtu založených účtů a celkovou výši
dosažené odměny.
6.2.1.
6.2.2. Odměna
je vyplacena Poskytovateli, jehož výše odměny za kalendářní měsíc
dosáhne alespoň 1 000,-- Kč (dále jen „minimální výše odměny“), a to na základě jím
řádně vystaveného daňového dokladu (faktury). Tento daňový doklad musí být
Vyhlašovateli doručen nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně
následujícího po měsíci, za který má být odměna vyplacena. Není-li daňový doklad
Vyhlašovateli doručen v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká.
Poskytovatel, který za kalendářní měsíc nedosáhne minimální výše odměny, může
uplatnit nárok na vyplacení v okamžiku, kdy této výše dosáhne součet všech doposud
dosažených a nevyplacených odměn, a to daňovým dokladem doručeným Vyhlašovateli
nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, bezprostředně následujícího po měsíci, kdy
bylo minimální výše odměny dosaženo. Není-li daňový doklad Vyhlašovateli doručen
v této lhůtě, nárok na výplatu odměny zaniká.
6.2.3.
6.2.4. Odměny
nedosahující minimální výše se nevyplácejí, a to ani po skončení
programu.
7.
Trvání programu
Program trvá od 15. 6. 2011 do okamžiku založení 100 000. uživatelského účtu Služby bez
ohledu na to, který z poskytovatelů programu se účastnících jej dosáhl nebo do 31. 12. 2012,
podle toho, jaká z těchto událostí nastane dříve.
8.
Způsob komunikace
Komunikace mezi Poskytovatelem a Vyhlašovatelem probíhá zásadně elektronicky.
Vyhlašovatel pro komunikaci s Poskytovatelem používá e-mailovou adresu uvedenou
v uzavřené „Smlouvě o užití služby mojeID pro přihlášení k systémům poskytovatele“.
3
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Závěrečná ustanovení
9.
9.1.
Vyhlášení programu
Program se vyhlašuje
www.mojeid.cz.
9.2.
prostřednictvím
webové
stránky vyhlašovatele
www.nic.cz a
Ukončení programu
Vyhlašovatel si ponechává právo program ze závažných důvodů kdykoli zrušit. Zrušení bude
provedeno prostřednictvím webových stránek vyhlašovatele použitých pro vyhlášení programu.
9.3.
Právní rámec programu
Program se řídí platnými právními předpisy České republiky.
10.
Přílohy
Příloha č. 1 – Všeobecné principy podpory Služby
Příloha č. 2 – Technická specifikace rozhraní pro zakládání uživatelských účtů Služby
4
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Příloha č. 1 - Všeobecné principy podpory služby mojeID
Zavedení služby mojeID do webové aplikace Poskytovatele se musí řídit následujícími pravidly:
1. Přihlášení přes mojeID se výrazně liší od všech ostatních způsobů přihlašování, proto je nutné zajistit
zřetelné vizuální oddělení od jiných přihlašovacích metod. Okno pro přihlášení přes mojeID musí
dodržovat následující pravidla (viz obrázek níže):
1.1. Formulář bude obsahovat pole pro vložení „username“ (uživatelské jméno). Toto pole bude
doplněno fragmentem „.mojeid.cz“ v needitovatelné části formuláře.
1.2. Pole pro vložení uživatelského jména bude doplněno o grafickou ikonou „iD“
1.3. Formulář či okno bude vhodně doplněno o odkazy „Proč mojeID?“ příp. „Založit účet mojeID“
směřující na odpovídající text umístěný na webové stránce www.mojeid.cz.
2. Při každém přihlášení přes mojeID se předávají údaje o uživateli. Pokud má Poskytovatel tyto údaje
3.
4.
5.
uloženy v lokálním účtu, musí je při každém přihlášení přes mojeID aktualizovat těmi novými tak, aby
uživatel viděl v aplikaci Poskytovatele své aktuální údaje z mojeID.
Všechny údaje, které jsou v systému Poskytovatele považovány za povinné a bez jejichž zadání nelze
začít službu Poskytovatele používat, musí být vyžadovány jako povinné také při přihlašování
prostřednictvím služby mojeID.
Přihlášení prostřednictvím služby mojeID nesmí být použito pouze jako prostředek pro vyplnění
registračního formuláře pro běžné založení účtu v systému Poskytovatele.
Implementace služby mojeID musí zajistit propojení již existujících a používaných zákaznických účtů s
mojeID identitou, a to konkrétně těmito způsoby:
5.1. Uživatel se nejdříve přihlásí přes mojeID – v případě, že se jedná o vůbec první přihlášení
dotyčného uživatele s použitím identity mojeID (tzn. uživatelského účtu ve službě mojeID), musí
5
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
být po provedení přihlášení a návratu do aplikace Poskytovatele nabídnuta možnost spárovat s již
existujícím lokálním účtem v aplikaci Poskytovatele.
5.2. Uživatel se nejdříve přihlásí lokálním účtem - V případě, že se uživatel přihlásí nejprve lokálním
účtem, musí mít možnost v administraci účtu připojit k tomuto účtu mojeID identitu.
6
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Příloha č. 2 - Technická specifikace rozhraní pro zakládání
uživatelských účtů Služby
Tato kapitola popisuje mechanismus registrace mojeID účtů ze systémů Poskytovatelů. Poskytovatelé
mohou tento mechanismus nabídnout svým uživatelům za účelem převedení u nich evidovaných údajů do
mojeID. Základní proces je následující:
1. Uživatel si v systému Poskytovatele zvolí možnost založit mojeID se zvoleným uživatelským
jménem. Výběr této možnosti vygeneruje v prohlížeči uživatele HTTPS POST požadavek na
registrační server na adrese https://mojeid.fred.nic.cz/registration/endpoint/. V parametrech požadavku
jsou spolu s požadovaným uživatelským jménem všechny evidované údaje o daném uživateli (jejich
seznam a formát je v příloze) a navíc:

identifikátor poskytovatele služeb (realm) – volitelné URI splňující podmínky v příloze, přičemž mělo
by se jednat o stejnou hodnotu, která se používá pro OpenID přihlašování k službě MojeID

jednoznačný identifikátorem transakce (registration_nonce) – slouží ke spárování odpovědi na tento
požadavek
Poskytovatel má možnost volbou adresy https://mojeid.fred.nic.cz/transfer/endpoint/ nabídnout
uživateli převod existujícího kontaktu v centrálním registru. V takovém případě se ignorují zaslané
údaje o uživateli a musí být vyplněno uživatelské jméno.
Uvedené adresy jsou validní pro testovací provoz a je tedy možné je používat libovolně. Účty
vzniklé v rámci testování se nezapočítávají do motivačního programu. Při spuštění motivačního
programu budou k dispozici následující adresy:

nový účet: https://mojeid.cz/registration/endpoint/

převod existujícího účtu: https://mojeid.cz/transfer/endpoint/
2. Registrační server zobrazí uživateli formulář zobrazující seznam údajů, které se po registraci vloží
do mojeID. U základních údajů se zobrazí i hodnota a je možné je změnit. V případě volby transferu
je možné změnit jenom uživatelské jméno. Dále na tomto formuláři uživatel:

vybere metodu, jakou chce být ověřen (SMS, dopis)

odsouhlasí podmínky služby

zvolí, zda chce dostávat novinky o mojeID

bude ověřen pomocí CAPTCHA
4. Registrační server po odeslání formuláře zkontroluje validitu dat a nechá uživatele opravit chyby.
V případě validity dat je zahájen proces registrace nového účtu. Do tohoto účtu registrační server
7
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
uloží požadovaná data a připojí identifikaci poskytovatele služeb. Následně je zahájena identifikace
odesláním PIN1 a PIN2.
5. Registrační server se pokusí informovat poskytovatele služeb o úspěšné registraci. S pomocí URI,
jež označuje poskytovatele služeb, se pokusí nalézt XRDS dokument s alespoň jedním
<xrd:Service> elementem obsahujícím elementy <xrd:Type> s hodnotou
„http://specs.nic.cz/registration/assert_url“ a <xrd:URI> s URL, na které se zašle informace o registraci.
Během tohoto procesu nesmí dojít k přesměrování a výsledná URL musí ležet v URI poskytovatele
služeb, viz http://openid.net/specs/openid-authentication-2_0.html#realms
6. Poskytovateli je poslán přímo HTTPS POST zpráva na rozhraní, jehož adresy byly zjištěny v bodě
4. Obsahem zprávy jsou tři parametry:

„registration_nonce“ - jednoznačný identifikátor transakce zkopírovaný z bodu 1 pro spárováni s
původním požadavkem

„claimed_id“ - zvolený mojeID identifikátor uživatele

„status“ - hodnota „REGISTERED“
Poskytovatel musí tuto zprávu nejprve ověřit:
- musí zkontrolovat, že zpráva byla doručena na některou z adres zjištěných v bodě 2
- musí ověřit, že response_nonce byla opravdu vytvořena v bodě 1
- musí ověřit, že klientský certifikát, který byl použit pro vytvoření SSL tuneluje platný a
podepsaný cetifikační autoritou CZ.NIC. Její certifikát je dostupný na adrese
http://www.mojeid.cz/page/877/motivacni-program-pro-poskytovatele-sluzeb/
Pokud jsou splněny všechny požadavky, může Poskytovatel při zpracování této zprávy spárovat
mojeID identifikátor se svým záznamem o uživateli pro účely autentizace přes mojeID. Pokud není
možné zaslat tuto zprávu bezpečným způsobem protokolem HTTPS, pokračuje registrace bez
zaslání této zprávy.
6. Poskytovatel odešle odpověď na zprávu z bodu 5 v těle http odpovědi ve formátu klíč-hodnota dle
bodu 4.4.1 OpenID protokolu:
- výsledek (mode) – hodnota „accept“ nebo „reject“ značící zda uživatelův účet byl úspěšně
spárován
- důvod zamítnutí (reason) - nepovinný parametr obsahující důvod, proč k párování nedošlo
Pokud nebude odpověď poslána ve správném formátu, bude zpráva s výsledkem registrace
poslána na další adresu z bodu 2 dokud nebude získána odpověď nebo nebudou adresy
vyčerpány.
8
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
6. Registrace pak pokračuje buď přímou výzvou k vyplnění PIN1 a PIN2 a vstoupením do profilu nebo
je uživateli zobrazena informace a dokončení registrace.
Pokud má poskytovatel služeb rozšířený přístup, budou mu zasílány informace i o změně stavu uživatelova
účtu. Tyto zprávy jsou posílány podobně jako v bodě 5, se dvěma parametry v každé zprávě:

„claimed_id“ - zvolený mojeID identifikátor uživatele

„status“ - jedna z hodnot „CONDITIONALLY_IDENTIFIED“, „IDENTIFIED“, „VALIDATED“
Odpověď je očekávána ve stejném tvaru jako v bodě 6.
Pokud selže odesílání této zprávy nebo na ni nebude správně odpovězeno, bude informace o změně stavu
zaslána opakovaně.
9
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Doporučený postup implementace
Poskytovatel služeb musí implementovat tři komponenty ve svém systému:
1. V autentizovaném režimu uživatele přidat možnost odeslání HTTP(S) POST zprávy z uživatelova
prohlížeče obsahující data uživatele na registrační server.
2. Zveřejnit XRDS dokument obsahující adresu pro zaslání výsledku registračního procesu.
3. Implementovat HTTPS rozhraní pro příjem zpráv s výsledkem registračního procesu.
Formát registračního požadavku
Povinné:

realm
url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0.

registration_nonce
řetězec o maximální délce 255 znaků
Volitelné:

username
řetězec o maximální délce 30 znaků odpovídající regulárnímu výrazu ^[a-z0-9](?[a-z0-9])*$

first_name, last_name
řetězec o maximální délce 50 znaků

birth_date
datum ve formátu RFC3339 (YYYY-MM-DD)

address__default__street1, address__default__street2, address__default__street3,
address__default__city, address__default__state, address__billing__street1,
address__billing__street2, address__billing__street3, address__billing__city,
address__billing__state, address__shipping__street1, address__shipping__street2,
10
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
address__shipping__street3, address__shipping__city, address__shipping__state,
address__mailing__street1, address__mailing__street2, address__mailing__street3,
address__mailing__city, address__mailing__state
řetězec o maximální délce 200 znaků

address__default__postal_code, address__billing__postal_code,
address__shipping__postal_code, address__mailing__postal_code
řetězec o maximální délce 50 znaků

address__default__country, address__billing__country, address__shipping__country,
address__mailing__country
kód země podle ISO3166

email__default__email, email__notify__email, email__next__email
emailová adresa ve formátu podle RFC2822 o maximální délce 200 znaků

phone__default__number, phone__office__number, phone__mobile__number,
phone__home__number, phone__fax__number
řetězec odpovídající regulárnímu výrazu: ^\+[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,14}$

id_card_num, passport_num, ssn_id_num
řetězec o maximální délce 50 znaků

organization
řetězec o maximální délce 200 znaků

vat_reg_num, vat_id_num
11
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
řetězec o maximální délce 50 znaků

imaccount__icq__username, imaccount__skype__username,
imaccount__windows_live__username, imaccount__jabber__username,
imaccount__google_talk__username
řetězec o maximální délce 255 znaků

urladdress__main__url, urladdress__blog__url, urladdress__personal__url,
urladdress__office__url, urladdress__rss__url, urladdress__facebook__url,
urladdress__twitter__url, urladdress__linkedin__url
řetězec o maximální délce 255 znaků
12
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Formát XRDS dokumentu
Tento dokument musí být dostupný na poskytnuté adresy (realm) stejným způsobem jako je to ve
specifikaci OpenID Authentication 2.0 a musí obsahovat url adresu rozhraní, na které lze zaslat potvrzení o
registraci. Vzorový dokument:
<xrds:XRDS xmlns:xrds="xri://$xrds" xmlns="xri://$xrd*($v*2.0)">
<XRD>
<Service>
<Type>http://specs.nic.cz/registration/assert_url</Type>
<URI>URL rozhraní</URI>
</Service>
</XRD>
</xrds:XRDS>
Formát odpovědi na registraci

claimed_id
url odpovídající definici ze specifikace OpenID Authentication 2.0.

registration_nonce
řetězec o maximální délce 255 znaků okopírovaný z požadavku.
13
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
Možnosti přizpůsobení vzhledu aplikace
Poskytovatelé služeb mají možnost přizpůsobit některé vizuální vlastnosti aplikace podle svých
potřeb. Přizpůsobení je realizováno zasláním hodnot následujících parametrů v textovém souboru
e-mailem na adresu [email protected] Parametry musí být ve formátu „název: hodnota“, a to pro
každý parametr na samostatném řádku. Spolu s parametry je třeba zaslat také identifikátor
poskytovatele služeb (realm). Těmito parametry bude modifikován CSS styl registračního
formuláře, aktivačního formuláře, případně přihlašovacího formuláře pro všechny účty, které
vzniknou ze systémů těchto poskytovatelů služeb. Následující přehled podporovaných parametrů
je rozdělen do několika skupin podle významu parametru. Popis každého parametru začíná jeho
názvem a k tomuto parametru dále zobrazuje jeho popis, vzorovou hodnotu a výsledný kód, který
se promítne do CSS nebo HTML. Návod, jak si otestovat toto přizpůsobení a postup jak připravit
seznam parametrů, je v přiloženém balíčku.
Logo:
- logo_src
- URL obrázku
- vzor: https://www.nic.cz/media/nic/gfx/logo_cs2.gif
- výsledné HTML:
<img src="<logo_src>" />
- href
- URL na vlastní homepage
- vzor: http://www.nic.cz/
- výsledné HTML:
<a href="<href>"><img src="<logo_src>" /></a>
Hlavní styly:
- body_background_color
14
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- barva pozadí stránky
- vzor: #eeeeee
- výsledné CSS:
body { background: <body_background_color>; }
- text_color
- barva textu
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
body, input, select, textarea, button { color: <text_color>; }
- font_size
- velikost textu (mimo hlavičku, atd.)
- vzor 1: 14px
- vzor 2: 75%
- vzor 3: 1em
- výsledné CSS:
body { font-size: <font-size>; }
- font_family
- typ fontu
- vzor: Georgia, "Times New Roman", serif
- výsledné CSS:
*, body input, body textarea, body select, body button { font-family: <font-family>; }
15
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- link_color
- barva odkazů
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
a, a:visited { color: <link_color>; }
- link_hover_color
- barva linku při přejetí myší
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
a:hover { color: <link_hover_color>; }
Styly hlavičky:
- header_background_color
- pozadí hlavičky (blok s logem)
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
#header { background: <header_background_color>; }
- header_color
- barva textu v hlavičce
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
16
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
#header { color: <header_color>; }
#editor #header #account li { border-color: <header_color>; }
- header_link_color
- barva odkazů v hlavičce (t.j.. "Support", "Log out")
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
#header a, #header a:visited { color: <header_link_color>; }
- header_link_hover_color
- barva linku v hlavičce při přejetí myší
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
#header a:hover { color: <header_link_hover_color>; }
- header_margin
- okraje v hlavičce
- vzor 1: 0px 0px -15px
- vzor 2: 15px 0px
- výsledné CSS:
#header { margin: <header_margin>; }
Styly navigačního bloku:
- nav_margin
- okraje navigačního bloku
17
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- vzor: 0px -15px
- výsledné CSS:
#nav { margin: <nav_margin>; }
- nav_background_color
- barva pozadí v navigačním bloku
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
#nav { background-color: <nav_background_color>; }
- nav_color
- barva odkazů v navigačním bloku
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
#nav a, #nav a:visited { color: <nav_color>; }
- nav_active_background_color
- barva pozadí zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka)
- vzor: #11778E
- výsledné CSS:
#nav .active { background-color: <nav_active_background_color>; }
- nav_active_color
- barva textu zvýrazněné položky v navigačním bloku (např. aktuální stránka)
- vzor: #ffffff
18
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- výsledné CSS:
#nav .active a, #nav .active a:visited { color: <nav_active_color>; }
Styly obsahu:
- content_background_color
- barva pozadí obsahu (tj. hlavní blok textu mimo hlavičku a patičku)
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
#content { background-color: <content_background_color>; }
.js .popup { background-color: <content_background_color>; }
- wrapper_width
- šířka hlavního centrálního bloku na registračním formuláři a v profilu (doporučuje se víc než 900px)
- vzor 1: 940px
- exmaple 2: 85%
- výsledné CSS:
#wrapper { width: <wrapper_width>; }
- auth_wrapper_width
- šířka hlavního centrálního bloku na přihlašovacím formuláři
- vzor: 450px
- výsledné CSS:
#auth #wrapper { width: <auth_wrapper_width>; }
19
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
#auth #wrapper .form-table { width: <auth_wrapper_width>; }
Styly patičky:
- footer_background_color
- barva pozadí v patičce
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
#footer { background-color: <footer_background_color>; }
- footer_color
- barva textu v patičce
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
#footer { color: <footer_color>; }
- footer_outer_border_top
- horní vnější okraj patičky
- vzor 1: none
- vzor 2: 1px dotted #000
- výsledné CSS:
#footer { border-top: <footer_outer_border_top>; }
- footer_inner_border_top
- horní vnitřní okraj patičky
20
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- vzor 1: none
- vzor 2: 15px solid #afbd21
- výsledné CSS:
#footer-wrapper { border-top: <footer_inner_border_top>; }
Styly tlačítek:
- button_background_color
- barva pozadí hlavních tlačítek ("Save", "OK", "Create an account", etc.)
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
.button { background-color: <button_background_color>; }
- button_color
- barva textu hlavních tlačítek
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
.button, .button:visited { color: <button_color>; }
- button_border_color
- barva okraje hlavních tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid)
- vzor: #00556C
- výsledné CSS:
.button { border-color: <button_border_color>; }
- button2_background_color
21
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
- barva pozadní dalších tlačítek ("Cancel", etc.)
- vzor: #ffffff
- výsledné CSS:
.button-2 { background-color: <button2_background_color>; }
- button2_color
- barva textu dalších tlačítek
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
.button-2, .button-2:visited { color: <button2_color>; }
- button2_border_color
- barva okraje dalších tlačítek (šířka okraje je nastavena na parametry 1px solid)
- vzor: #666666
- výsledné CSS:
.button-2 { border-color: <button2_border_color>; }
Další styly:
- main_heading_color
- barva hlavní hlavičky stránky
- vzor: #00667D
- výsledné CSS:
h2 { color: <main_heading_color>; }
22
mojeID – pravidla
motivačního programu pro
poskytovatele služeb
V platnosti od 1. 1. 2012
#editor h5 { border-color: <main_heading_color>; color: <main_heading_color>; }
.js .popup h5 { background-color: <main_heading_color>; }
- fields_border_color
- barva okraje vstupních, výběrových a textových polí
- vzor: #dddddd
- výsledné CSS:
input[type="text"], input[type="password"], select, textarea { border-color: <fields_border_color>; }
23
Download

mojeID - motivační program podmínky