Hlásná Třebaň
zpravodaj třebaňských občanů a chatařů
I STAVBA VODOVODU
Obsah
6 | 2013
Byla ukončena I. etapa výstavby v ulicích
Rovinská a U Kapličky. Od 27. 5. 2013 pokračujeme II. etapou v ulici Karlštejnské,
kde je provoz řízen světly. Od 24. 6. 2013
bude následovat III. etapa v ulici Mořinské.
Objížďka pro veškerou dopravu bude přes
Rovina.
STAVBA VODOVODU����������������������������������� 1
V Mořinské ulici bude úplná uzávěra a bude
umožněn přístup pouze vlastníkům nemovitostí v této ulici a ulicích navazujících
(ulice Trubská, Kytlinská, V Rokli a Pod
Vinicí). V době uzavírky bude upraveno
dopravní značení v ulici Ovesné a tato ulice
bude obousměrně průjezdná. Na obecním
úřadě jsou připraveny smlouvy na výstavby vodovodních přípojek. Potřebujeme,
aby zájemci o přípojky z ulic Zahradní,
Ulička, Karlštejnská, Mořinská, Hasičská,
Ječná, Žitná, Ovesná, Pod Vinicí, Kytlinská
a Trubská (k čp. 83), co nejdříve podepsali
smlouvu a uhradili příspěvek. Totéž se týká
všech zájemců o přípojky na Rovinách.
VYPNUTÍ EL. PROUDU��������������������������������� 2
1
MATEŘSKÁ ŠKOLKA����������������������������������� 2
PODĚKOVÁNÍ���������������������������������������������� 2
ELEKTRONICKÁ AUKCE������������������������������� 2
OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK - PO DVOU LETECH
(Ing. Pavel Kotík)���������������������������������������� 3
MÁJOVÉ VESELÍ NA ROVINÁCH������������������� 5
DOTACE NA VÝMĚNU STARÉHO KOTLE
ZA NOVÝ A ČISTŠÍ�������������������������������������� 6
SOS EXTRÉME 2013���������������������������������� 8
TECHNICKÁ POMOC����������������������������������� 9
PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA –
SAMETOVÁ REVOLUCE����������������������������� 10
INZERÁTY������������������������������������������������� 14
BLAHOPŘÁNÍ������������������������������������������� 16
Vodovodní přípojky v ostatních ulicích budou budovány postupně od srpna. O konkrétním termínu vybudování přípojky budou
občané předem informováni buď ze strany
realizační firmy RISL nebo obce Hlásná
Třebaň.
Če
20 rve
13 n
V sobotu 8. června a 15. června 2013
od 10.00 do 12.00 hodin na Obecním úřadě Hlásná Třebaň a od 13.00
do 15.00 hodin v Hospůdce na návsi
na Rovinách bude možné podepisovat
smlouvy na vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Je možné platit
příspěvek i v hotovosti.
KANALIZACE A ČOV������������������������������������ 2
I KANALIZACE A ČOV
Obec Hlásná Třebaň získala ze Státního
fondu životního prostředí dotaci na vybudování kanalizačních řadů a ČOV.
ČOV bude umístěna v prostoru louky pod
jezem a kanalizační řady budou vybudovány v ulicích Rovinská (od jezu do obce),
U Kapličky, Karlštejnská (ke hřbitovu),
Zahradní, Ulička, Trubská (k čp.83), Pod
Vinicí (k čp. 363), Mořinská (ke křižovatce s ulicí Trubská), Hasičská, Ječná, Žitná
a Ovesná. Stavba započne pravděpodobně
počátkem roku 2014 a skončí v druhé polovině roku 2015. Přesnější termíny budeme
znát po výběru zhotovitele.
I MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Ukončili jsme výběrové řízení na zhotovitele a čekáme na kontrolu ze strany poskytovatele dotace, což je ROP střední Čechy.
Po souhlasném stanovisku můžeme podepsat smlouvu se zhotovitelem a ihned začít.
Obec Hlásná Třebaň je ke stavbě kompletně připravena.
hh Ing. Vnislav Konvalinkah
starosta obce
I ELEKTRONICKÁ
AUKCE
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali
o elektronických aukcích pro domácnosti. Od 15. 5. 2013 do 26. 6. 2013 je možné
uzavřít smlouvu o zastupování s firmou
eCentre na Městském úřadě v Řevnicích
každou středu od 13.00 do 19.00 hodin.
Firma provede elektronickou aukci energií
(elektřina a plyn). Zatím při všech elektronických aukcích došlo k výraznému snížení
nákladů pro domácnosti. K uzavření smlouvy o zastupování s firmou eCentre potřebujete kopii ročního vyúčtování, kopii stávající smlouvy a informaci jakým způsobem
platíte zálohy. Bližší podrobnosti se dozvíte
od zástupců firmy eCentre ve výše uvedený
termín na Městském úřadě v Řevnicích.
hh (ko)
I VYPNUTÍ EL. PROUDU
V úterý 11. června 2013 v době od 8.30
do 14.30 hodin bude vypnut el. proud v části ulice K Bunkru po čp. 339. V době od 7.30
do 15.30 hodin ulice Kytlinská a část ulice
V Rokli.
hh (ga)
I PODĚKOVÁNÍ
Starosta děkuje členům svazu zahrádkářů
v Hlásné Třebani za velice krásnou úpravu
zahrady před obecním úřadem.
2
Zpravodaj Hlásná Třebaň
I OBECNÍ ZASTUPITELÉ V OHNISKU
(ing. Pavel Kotík)
ZVĚDAVÝCH OTÁZEK
» Pane inženýre, patříte mezi zastupitele, kteří mají s prací v zastupitelstvu obce
značné zkušenosti. Pracujete v něm již třetí
volební období. Je nějaký rozdíl v oblasti
spolupráce mezi jednotlivými členy zastupitelstva a mezi jednotlivými výbory oproti
minulým zastupitelstvům?
Ano, máte pravdu, v obci bydlíme 14 let
a z toho deset jsem členem obecního zastupitelstva. Z mého pohledu bylo každé
volební období jiné. A to nejen tím, že byla
jiná sestava zastupitelů, ale i tím, že člověk
byl vždy o 4 roky starší a snad i zkušenější.
Neumím zhodnotit, které zastupitelstvo
bylo z mého pohledu lepší, výkonnější
a úspěšnější.
» Když jste minule odpovídal na otázky
našich čtenářů, řekl jste, že v oblasti sociální
péče a hlavně kultury, kterou máte na starosti, je stále co zlepšovat. Můžete tedy říci,
co se v oblasti kultury za ty dva roky změnilo? Je něco, co se vydařilo velmi, a něco, co se
nevydařilo a možná stále nedaří?
Je to taková obvyklá věta: „…ale vždy je
co zlepšovat.“ Díky tomu, jak je často používána, tak se z ní stala fráze, i když je
podle mého soudu věcně pravdivá. Oblast
kultury je závislá na nadšencích, několika
lidech, kteří dokáží strhnout několik ostatních, ti zase další. Na lidech, kteří se nebojí
uskutečnit něco, co není dopředu jasné,
zda to bude úspěšné. V poslední době si
nevybavuji nějakou úplně novou akci, spíš
se snažíme uskutečňovat pravidelné, stávající akce.
» Máte nějakou odezvu od občanů, jaká
akce se jim líbila nebo nelíbila? Berete
na tyto názory ohled při přípravě dalších
kulturních událostí v obci: V poslední době
se totiž ukazuje trochu nezájem občanů
o některé kulturní akce a měřítkem je poměrně nízká účast i na dosti vydařených
akcích? Zabýval se váš výbor také tímto
problémem, a co je podle vás příčinou?
Ano, registruji to a myslím si, že v jistých
směrech je kulturních akcí v naší obci příliš. Mám na mysli třeba taneční zábavy.
V posledních letech se konaly 4 za rok,
což podle mého soudu se projevuje na návštěvnosti, která je jedním z měřítek úspěšnosti akce jakožto takové. Je pravděpodobné, že důvodů může být více a mohou být
i těžko rozpoznatelné.
» Jak se zastupitelstvu daří získávat pro spolupráci ve výborech nebo zapojovat do přípravy různých akcí ostatní spoluobčany?
Před dvěma lety jste připustil, že by bylo dobré
při pracovní vytíženosti zastupitelů do těchto
činností zapojovat i dobrovolníky např. z řad
iniciativních důchodců. Tehdy jste žádal také
občany, aby se do příprav akcí zapojili, žádal
jste je o toleranci a pokud kritizují, tak konstruktivně. Mělo to nějakou odezvu?
» pokračování »
Červen 2013
3
Bohužel odezva byla minimální, dá se říci
nulová. Může to být způsobeno nedostatečnou agitací a nebo nezájmem agitovaných. Naopak potřebné síly na spolupořádání, přípravu a úklid kulturní akce se
vždy podařilo sehnat v dostatečném počtu,
i když se často jedná o stejné tváře.
» Pane inženýre, před dvěma lety jste odpovídal také na otázku ohledně vylepování plakátů, zamezování jejich vylepování
na různých místech. V souvislosti s tím
bylo zmíněno dořešení kontroly plakátovací plochy u lávky. Dodnes se však situace
nezměnila. Staré plakáty tam vlají nebo
je vítr odnáší po okolí. Není to moc dobrá vizitka vlastně hned u „vstupní brány“
do vesnice. Myslíte, že by se opravdu nenašel někdo, kdo by tuto plochu občas zkontroloval?
Budu se snažit tento problém řešit. Již dříve jsem žádal o pravidelnou údržbu panem
Kalhousem. Proto děkuji za upozornění,
pokusím se tento stav zlepšit.
» Před dvěma lety padla také otázka týkající se Karlštejnských šachů, podařilo se
vyřešit problém s informacemi pro získávání razítek? Máte přehled o tom, kolik lidí
k dnešnímu dni o razítko projevilo zájem,
a jak s odstupem té doby hodnotíte tento
projekt?
Tento přehled nemám. Ano, do této akce
jsme se zapojili, nicméně mi nepřišlo důležité si vést evidenci o tom, kolik razítek
bylo uděleno v které restauraci. Projekt sa-
motný beru jako dobrý a zajímavý, pokud
přispěje i třeba minimální měrou k popularizaci naší obce a okolí, myslím, že splní
svůj účel.
» I další otázka bude směřovat k tomu,
o čem jsme již tenkrát hovořili a to je např.
i obecní Zpravodaj, který jistě ke kultuře obce patří. Tenkrát jste vyjádřil názor,
že byste byl rád, kdyby se do jeho přípravy zapojilo více lidí. Jak se daří získávat
další dopisovatele? A také redakční rada
se bohužel od té doby co do počtu lidí ještě
zmenšila. Počítáte s jejím doplněním?
Problém redakční rady se na zastupitelstvu
neřešil. Nejsem si ani vědom, že by přišel
požadavek z této rady o doplnění či rozšíření. Pokud by tomu tak bylo, samozřejmě
by se o to zastupitelstvo snažilo, i když si
netroufám předjímat s jakým úspěchem.
» Spousta akcí pořádaných v naší obci
se stala již tradicí a tudíž akcemi, které
k ní patří. Všem organizátorům, aktivním
aktérům a především starostovi obce patří za jejich pořádání velký dík. Všichni si
uvědomují, že takové akce něco stojí. Daří
se vám získávat na ně nějaké finanční prostředky a z jakých zdrojů? V úmyslu bylo,
že oslovíte také místní podnikatele.
Finance jsou, byly a budou alfou a omegou kulturních akcí této úrovně. Je předpoklad, že se dá akce pořádat s finančním
výsledkem okolo nuly, když na jednu stranu postavíme rozumné vstupné a výtěžek
z občerstvení a na druhou stranu náklady
spojené s pořádáním akce. Samozřejmě, že
» pokračování »
4
Zpravodaj Hlásná Třebaň
některé akce jsou pořádány venku s ohledem na přívětivost počasí. Jak všichni
víme, v posledních letech nám počasí příliš nepřálo. Před dvěma lety jsme oslovili
místní podnikatele i občany s žádostí o příspěvek na konání kulturních akcí. Získané
prostředky byly rozděleny po dohodě mezi
místní organizace, které kulturní akce pořádají – často jde o stejné lidi. Od té doby
jsme k možnému získání prostředků touto
cestou nepřistoupili. Váš podnět uvážíme.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří
se na uskutečňování kulturních akcí v naší
obci podílejí. Chtěl bych poprosit všechny,
kteří tak činí, aby vydrželi a byli nápomocni i nadále. A budeme do budoucna vděčni
za každou pomocnou ruku, za každou novou myšlenku i za každou korunu věnovanou na kulturu v Hlásné Třebani.
hh Rozhovor připravil s přispěním
čtenářů Jiří Matějka
V červenci budeme hovořit s ing. Miroslavem
Stříbrným o práci finanční komise a hospodaření naší obce. Uvítáme otázky čtenářů
k této oblasti do 15. června.
MÁJOVÉ VESELÍ
NA ROVINÁCH
V letošním roce se Májové slavnosti z hlásnotřebaňské návsi přesunuly
na Rovina. I když v ranních hodinách
intenzivně pršelo, okolo oběda již vše
sušilo sluníčko, které svítilo až do večerních hodin.
O program letošních Májí se postarali výhradně hlásnotřebaňští dobrovolníci a spolky. Slavnosti zahájila kapela Pozdni sběr
výběrem několika písní Karla Hašlera a dalších lidových melodií. Poté přivítal starosta
přítomné publikum a zástupci z řad májovníků jej žádali o právo k pořádání veselí.
» pokračování »
Červen 2013
5
Následoval program, který si připravili naši
nejmenší. Tety s předškoláčky z MŠ Hlásek
zazpívali i zatančili a své předvedly i maminky s dětmi z TJ Sokol. Po dětech nastoupily ostřílené tanečnice Holky v rozpuku
s lidovým tancem na píseň kapely Třehusk
„Na tý stráni nad Třebání.“ Taneční program
zakončili májovníci z řad SDH Hlásná Třebaň a místních dobrovolníků, kteří zatančili
Českou besedu. Po tanečním programu
byla vydražena máj stojící na návsi v Hlásné
Třebani, kterou každoročně staví TJ Sokol.
Program zakončila opět kapela Pozdni sběr.
Sluníčko v odpoledních hodinách vylákalo hodně obyvatel z Hlásné Třebaně, kteří
přišli na Rovinskou náves procházkou, aby
podpořili všechny ty, kteří se na máje připravovali a přišli ukázat své umění.
6
Jen škoda, že na návsi nebylo více obyvatel
z Rovin. Za sebe i za obec Hlásnou Třebaň
bych tímto chtěla poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě programu a také manželům Martinovým z Hospůdky Na Návsi,
kteří se postarali o občerstvení účinkujících
i diváků.
hh Jana Gartová
Zpravodaj Hlásná Třebaň
I DOTACE NA VÝMĚNU
STARÉHO KOTLE
ZA NOVÝ A ČISTŠÍ
Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Středočeským krajem vyhlásí
v průběhu června 2013 program na výměru
starých kotlů, tzv. „kotlíkové dotace“. Cílem
společného dotačního programu je snížit
znečištění ovzduší z malých spalovacích
zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady.
V současné době je na území Středočeského kraje podle údajů Českého statistického
úřadu, jenž vychází z výsledků sčítání lidí,
domů a bytů z roku 2011, provozováno cca
115 870 kotlů na tuhá paliva (uhlí, koks,
uhelné brikety nebo dřevo). Množstvím
emisí všech hlavních škodlivin z mobilních
zdrojů ve středních Čechách vykazují nejvyšší úroveň v Česku.
Pro mnoho obyvatel Středočeského kraje
není akceptovatelný přechod na ekologičtější druh paliva (např. plyn, elektřinu)
z důvodu neustále rostoucích životních nákladů. Tento dotační program se zaměřuje
právě na tuto část obyvatelstva a měl by být
impulsem k výměně ručně plněných kotlů
za nízkoemisní plně automatické kotle.
Dotační program bude financován z rozpočtu Středočeského kraje a Ministerstva
životního prostředí (Státní fond životního
prostředí). Maximální výše dotace na jeden
kotel bude ve výši 40 tis. Kč. Tato částka je
rozdílem mezi pořizovací cenou za moderČerven 2013
ní nízkoemisní automatický kotel a cenou
za běžný, techologicky zastaralý odhořívací
nebo prohořívací kotel. Nový kotel na uhlí,
biomasu nebo jejich kombinaci s plně automatickým plněním musí splňovat minimálně podmínky emisní třídy 3 evropské normy pro kotle pro ústřední vytápění (ČSN
EN 303-5), a max. výkonem 50 kWt, jehož
kupní cena bude minimálně ve výši 80 tis.
Kč. Kotel nesmí umožňovat ruční přikládání. Podobný dotační program již více jak rok
funguje v Moravskoslezském kraji.
Podrobné informace o programu budou
zveřejněny na webových stránkách Středočeského kraje (www.kr-stredocesky.cz)
a Ministerstva životního prostředí (www.
mzp.cz).
Středočeský kraj v současné době provádí rámcový průzkum zájmu o využití
této dotace mezi občany. Pokud byste
o ni měli zájem, prosím napište nejpozději do 4. června krátký email s uvedením svého jména a názvu obce pověřené pracovnici krajského úřadu paní
Hamzové – [email protected]
Účast v anketě není podmínkou
budoucí žádosti, ale je vítanou
pomocí při správném nastavení
programu.
Obec Hlásná Třebaň ohlášenou iniciativu MŽP a Středočeského kraje velmi vítá
a doporučuje občanům naší obce této příležitosti využít ke snížení znečištění ovzduší
a k modernizaci svého topného systému.
hh (jg)
7
I SOS EXTRÉME 2013
Druhý květnový víkend (10. -12. 5. 2013) se
v Dobřichovicích konalo cvičení s názvem
SOS Extréme 2013, jež pořádala Asociace
Dobrovolných záchranářů, která již několik
let provádí školení první pomoci pro naši
jednotku. Letos poprvé jsme se cvičení zúčastnili i my.
Program byl sestaven pro čtyřčlenná družstva a začínal již v pátek 10. 5. po jednadvacáté hodině.
V této noční etapě byly pro soutěžící připraveny tři náročné úkoly. Naše družstvo přišlo
na řadu kolem jedenácté hodiny večerní,
kdy nás čekal hned ten nejnáročnější zásah, a to řešení dopravní nehody autobusu
a osobního vozidla. Celkem bylo na místě
13 raněných.
Úkol plnila dvě družstva najednou a musela si poradit s tříděním raněných metodou
START (S – snadné, T – třídění, A – a, R
– rychlá, T – terapie) a za pomoci dalších
složek transportovat nemocné do bezpečí.
Zásah byl jak organizačně, tak psychicky velice náročný (nutno podotknout, že
figuranti byli bezvadně nalíčeni a svou
hereckou roli zvládali skvěle). Po návratu
do místní školy, kde měla družstva zázemí,
následoval cca 30 minutový spánek před
tím, než bylo družstvo vysláno na plnění
dalšího úkolu. Tématem byla tentokrát
noční potyčka v dobřichovickém parku.
Po příchodu na místo události ležel na lavičce pobodaný muž, po jehož následném
výslechu jsme dohledali i druhého účastníka roztržky, který ležel o několik metrů
dále.
» pokračování »
8
Zpravodaj Hlásná Třebaň
Poslední úkol jsme se vydali plnit kolem půl
druhé ráno. Tentokrát se jednalo o pátrání
po pohřešované osobě v náročném terénu
nedaleko dobřichovických tůní. Po nesnadném pátrání byly nakonec nalezeny osoby
dvě, z nichž jedna byla poraněna projíždějícím vlakem.
Po splnění úkolu následoval zasloužený
dvouhodinový spánek. Nástup družstev
do druhého soutěžního dne byl již v 7.00.
Ta družstva, která startovala až v pozdějších
hodinách (mezi nimi i to naše), byla přesunuta do cíle v Mníšku pod Brdy, kde si pro
ně místní hasiči připravili klání v netradičních hasičských disciplínách, tak aby nebyl
čas na „zbytečný“ odpočinek. Po absolvování hasičské soutěže, ve které jsme se umístili
na 1. Místě, jsme byli svezeni opět na místo startu do Dobřichovic, kde nás čekalo
seznámení se s druhým soutěžním dnem.
Na trase mezi Dobřichovicemi a Mníškem
pod Brdy, kterou musela družstva absolvovat pěšky, byly připraveny náročné úkoly.
Hned první disciplína sobotního dne byla
náročná na psychiku družstev. Zmatkující učitelka, která nešla moc dobře uklidnit
a děti ve školní jídelně otrávené jídlem.
Dalšími úkoly bylo například zjištění diagnózy a ošetření potápěčů (jednalo se
o potíže při rychlém vynoření a několikanásobném ponoru), záchrana sebevraha, který vylezl na dobřichovickou lávku (jeden
z členů musel vylézt na mostní konstrukci
za ním), určení diagnózy a ošetření u anglicky mluvící ženy na dobřichovickém nádraží, která si stěžuje na problémy s bolestí
žaludku (úkolem bylo překonat jazykovou
bariéru a zjistit, že se jedná o mimoděložní
Červen 2013
těhotenství), ošetření účastníků dopravní
nehody, kdy jeden z řidičů prodělal cévní
mozkovou příhodu aj.
Perličkou sobotního klání byl zásah v drogovém doupěti, kde bylo 8 pacientů, z toho
jeden mrtvý a několik intoxikovaných. Poslední úkol celé soutěže se odehrál uprostřed města Mníšek pod Brdy. Zraněného
bezdomovce, který se ocitl v popelářském
voze na svoz papíru při lisování odpadu,
musela družstva obtížně vyprostit z vozu,
ošetřit a následně předat letecké záchranné
službě. Tento zásah již probíhal kolem sobotní půlnoci.
Nedělní dopoledne proběhlo slavnostní vyhodnocení a vyhlášení pořadí. Naše družstvo, jakožto laické družstvo z hlediska první pomoci a předlékařské péče, se nakonec
umístilo v konkurenci soutěžících z řad např.
Armády ČR, Strážní služby Národního parku Šumava, zdravotnických škol a zkušených
záchranářů na krásném devátém místě z celkového počtu 15 soutěžících týmů.
hh Tomáš Snopek velitel jednotky
TECHNICKÁ POMOC
Dne 9. 5. 2013 vyjela jednotka k odstranění olejové skvrny na parkoviště v ulici
Trubská. Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu velikosti cca 1x2m z neznámého vozidla.
Na odstranění uniklého oleje bylo použito 10 kg sorbentu.
hh Tomáš Snopek velitel jednotky
9
PŘÍBĚHY ZE ŽIVOTA –
Sametová revoluce
Když jsem odcházel jako chlapec na vojnu,
věřil jsem, že se vrátím jako muž. Věřil jsem,
že teprve pak začne ten správný a úžasný
život dospěláka. Můj návrat domů provázený velkými plány do budoucna, byl nějakých šest týdnů před sametovou revolucí.
Nastoupil jsem do zaměstnání na předem
určené místo v pěkné a moderní restauraci,
která měla šest obrovských oken vedoucí
přímo do velkého bazénu městských lázní.
Tento podnik byl jedním z nejnavštěvovanějších ve městě, a tak se mi zde i práce číšníka velmi líbila. Po dvou vojenských letech
s měsíčním žoldem 70 Kčs se mi plat 1.500
Kčs zdál královský a nějaké to spropitné navíc mi dovolovalo doslova hýřit na diskotékách (na jedné jsem se seznámil s pěknou
a milou slečnou, a protože jsme se vrhali
10
do všeho střemhlav, vrhli jsme se po tříměsíční známosti i do manželství!).
Za krátký čas se objevily první záběry zákroku proti studentům na Národní třídě a přijížděli různí umělci z Prahy, aby šířili zprávy
o demonstracích a stávkách. V této revoluční euforii jsem spolu s mým sousedem
(mladým policistou, resp. příslušníkem VB)
i já vyrazil s transparentem KONEC LŽÍ
A NÁSILÍ a ŽÁDÁME SVOBODU A ČISTÝ VZDUCH (pocházím z průmyslového
severu zamořeném zplodinami z tepelných
elektráren) demonstrovat na náměstí. Kupodivu se k nám nikdo nechtěl přidat a naopak na nás někteří kolemjdoucí pokřikovali
sprosté nadávky. Nebylo se ostatně čemu divit, zdejší okres byl co do počtu komunistů
jedním z nejsilnějších v zemi.
Zpravodaj Hlásná Třebaň
Jindy nevídané dražby státních podniků, výroben či provozoven, kdy jsem si ani ve snu
nedovedl představit, jak mnohamilionové
částky dražitelé splatí a budou přitom ještě
prosperovat.
Prostě všechno bylo nové a odvážní začali
podnikat. Začal jsem podnikat tedy také.
Jeden příslušník VB, který nás oba znal,
dokonce vytáhl i pistoli a vyžadoval pod
pohrůžkou zatknutí, abychom to „prostěradlo s nesmysly“ okamžitě zničili! Vydrželi
jsme a statečně dorazili na první demonstraci ve městě. Je pravda, že na 60 titisícové
město se nás tu sešlo jen nějakých padesát,
ale byl jsem hrdý na to, že i já se účastním
velkých změn. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že by stávající režim vydržel.
Změna prostě musela přijít. A také přišla.
S kamarádem jsme na parkovišti před bankou začali na vystavený živnostenský list
prodávat praženou kukuřici a k tomu nabízeli směnárenské služby. Ke všemu nám
stačil starý Trabant, kempingový stolek se
dvěma židlemi, pražící koš a jedna plynová
lahev. Nesmím zapomenout ani na krásně vyvedené razítko – PRODEJ VALUT
A KUKUŘICE! Asi dvakrát nás zatkla policie pro nedovolenou činnost (na udání zoufalé ředitelky z banky odnaproti, kde se díky
našim službám směňování valut zastavilo),
ale pokaždé nás bez postihu propustila, živnost byla oficiální a doklady platné.
Protestů přibývalo a brzy bylo jasné, že
do nového roku vykročíme i do nového života. Jsem rád, že jsem tuto dobu mohl prožít v přímém kontaktu a mohu vzpomínat
na ty převratné proměny.
Změny přicházely každý den, ke svobodě
slova a volnému cestování do zahraničí se
přidalo jednou skokové zdražování potravin nebo pohonných hmot, podruhé zase
nevídané navýšení platu (to tedy konkrétně
vyskočilo asi jen jednou, dnes mi připadá již
mnoho let stagnující).
Červen 2013
11
Výhoda kurzů nákupu a prodeje valut trvala s lukrativním výdělkem jen asi tři měsíce,
pak přišly novely zákonů a tak jsme naši
provozovnu uzavřeli. Nostalgicky jsem ještě
nějaký čas s každou jízdou v pachem z pražené kukuřice nasáklým kombíku vzpomínal na svůj první podnikatelský záměr...
Blízkost hranic s původně Německou
demokratickou republikou (doma jsme
jí říkávali „Dojče-dramatiše-republik“)
a nadšení tamních obyvatel z nově nabyté svobody k nám do vyhlášeného lokálu
přiváděly stovky nových utrácení chtivých
hostů. Tržby stoupaly a všichni jsme toužili
stát se úspěšnými. V podnikání jsem chtěl
být nápomocný i příbuzným, prodával jsem
12
tedy německým zákazníkům v restauraci
sestrou uháčkované dečky, tchánem vypěstované sazenice kávovníku, švagrem opečovávaná rajčata nebo manželčiny výborné
vanilkové věnečky. To vše do první pokuty,
začala totiž fungovat i řádná živnostenská
kontrola!
Jezdilo k nám také daleko více jednodenních zájezdů, které si při cestě do našeho
hlavního města objednali u nás brzkou
snídani a nebo při zpáteční cestě pozdní večeři. Jeden šikovný Němec si založil malou
cestovní kancelář s jedním autobusem a výhradně pořádal levné zájezdy pro důchodce.
Díky naplněným příhraničním starobincům
měl zaručenou klientelu na dlouhou dobu
Zpravodaj Hlásná Třebaň
a oboustranná spokojenost byla i zásluhou
našich dobrých služeb. Někteří stařečkové
byli málo pohybliví nebo dokonce na invalidních vozíčkách, vozili jsme je proto
do restaurace ve druhém patře nákladním
výtahem a provedli je pak ke stolům přes
sklady a kuchyň. Vše fungovalo velmi dobře
až do jednoho letního večera.
Při návratu výletníků z prohlídky stověžaté
Prahy se majitel a průvodce v jedné osobě
dopotácel bledý jako stěna k našemu baru
a požádal o velkého panáka becherovky.
Vypil jej naráz a skoro s pláčem se na nás
obrátil s prosbou o pomoc. Během zpáteční cesty zjistil, že jeden z účastníků zájezdu
zemřel. Při vystupování všech cestujících
při zastávce na večeři nešťastníkovi nasadil
klobouk, přikryl jej pláštěm a ostatním řekl,
že spí a na jídlo nepůjde. Nebylo to nic sobeckého, ale při představě, že by osazenstvo
s věkovým průměrem osmdesáti let mělo
vydržet několikahodinové řešení této složité situace hrozilo, že by mohlo dojít k dalšímu úmrtí některého ze slabších důchodců.
Průtahy s vyšetřováním a převoz nebožtíka
Červen 2013
do ciziny je v případě nepojištění v ceně
i stovek tisíc korun a mohlo by tak malého
podnikatele položit. Průvodce jsme tedy
uklidnili další sklenkou becherovky, všem
ostatním podali vydatnou večeři a rozjeli
akci na pomoc dobrému klientovi. Zapracovaly dobré kamarádské vztahy, kamarád
policista zajistil asistovaný policejní doprovod až na hranice a další kamarád z pasové
kontroly volný průjezd autobusu přes hranici. Teprve po dojezdu do cílové destinace
byl všem výletníkům oznámen pravý důvod
rychlého návratu domů a k nebožtíkovi
přivolána už jen poslední pomoc. Všem se
ulevilo, majitel cestovky naši pomoc při své
příští návštěvě odměnil kartonem pravého
šampaňského a slíbil, že se svými zájezdy
začne vozit i mladší klientelu.
Proměny v našich životech nabraly v nové
době velkých rozměrů, někdy lepších, jindy
horších, ale vždycky nových. Zůstal jsem
v tomto podniku pracovat celkem spokojené čtyři roky, ale zatoužil jsem poznat něco
nepoznaného a vypravil se tak na zkušenou
do světa. Ale o tom zase až příště.
hh W. G.
13
INZERÁTY
CESTOVKA V HLÁSNÉ TŘEBANI
Hledáte zajímavou dovolenou a nechce se Vám jezdit vybírat do Prahy? Obraťte se
na cestovku přímo v Hlásné Třebani. Podívejte se na www.ostrovy365.cz najdete zde
širokou nabídku dovolené od všech renomovaných cestovních kanceláří.
Pobyty u moře, poznávací zájezdy, letecké víkendy ve světových metropolích nebo jen zajištění ubytování či letenky.
Mám dlouholeté zkušenosti se zajištěním pobytů pro skupiny (cvičení, dětské pobyty, tematické pobyty). Ráda zdarma poradím s výběrem vhodné dovolené, zvláště pak, cestujete-li
s malými dětmi.
Osobní návštěvu je nutné domluvit předem telefonicky na č. 728 800 332.
Najdete mne v Žitné ul. 123 (4. dům za hospodou U Máni) – vždy po domluvě.
PRODÁM
plastové zahradní jezírko - cena 200 Kč, horské kolo - cena 2000 Kč a kuchyň - levně, velice
solidní truhlářská práce. Kontakt: 603 934 428
Chcete ušetřit za topení?
Vytápějte dům
tepelným čerpadlem
ZDARMA NABÍZÍME:
•
•
•
•
•
technickou konzultaci u vás doma
kompletní cenovou nabídku
vyřízení dotací
ukázky realizace, reference
výpočet návratnosti
PROJEKT • MONTÁŽ • SERVIS
Roman Ludvík • Tel.: 603 523 084 • E-mail: [email protected]
Marek Ludvík • Tel.: 604 695 182 • E-mail: [email protected]
roiva_letak.indd 1
14
www.roivatherm.cz
7.5.2013, 18:30:15
Zpravodaj Hlásná Třebaň
Červen 2013
15
tel. +420 736 189 882
vakcinace, odčervení
stříhání drápků, ošetření análních žlázek a uší
čipování, vystavení europasu
vyšetření po poranění osoby
jednoduché chirurgické zákroky
kastrace koček a kocourů
diagnostika a léčba nekomplikovaných onemocnění s
možností zajištění dalších specializovaných vyšetření a
zákroků
• konzultace, poradenství
• individuální lekce „praktické“ výchovy Vašeho psa
•
•
•
•
•
•
•
nabízí veterinární péči pro Vaše psy, kočky a
jiné drobné savce v domácím prostředí.
MVDr.Zuzana Moravcová
Blahopřejeme
Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle „zlatých“ hodin
a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let.
Počítej svůj život na úsměvy, a ne na slzy a ať Tě jen radost provází celým životem.
V červnu slaví narozeniny:
Miloš BOBULA����������������������������60 let
Zbyněk ŠÍMA�������������������������������60 let
Antonín KOLÁŘ���������������������������75 let
Verona MATOLOVÁ��������������������86 let
Irena VONDROVICOVÁ������������90 let
Marcela JANATOVÁ��������������������65 let
Marta ČÁSTKOVÁ����������������������70 let
Emílie KRATOCHVÍLOVÁ��������94 let
Miloslav NOVÁK��������������������������84 let
Pavel MALÁT��������������������������������65 let
Růžena SNOPKOVÁ�����������������100 let.
Jindřich JINDRA��������������������������75 let
Mnoho štěstí, neboť je krásné, mnoho zdraví,
neboť je vzácné, mnoho lásky, neboť je jí málo
a mnoho všeho, co by za to stálo.
K významným jubileím Vám přeje
redakční rada Zpravodaje.
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, Zpravodaj třebaňských občanů a chatařů, měsíčník.
Vydává: Obec Hlásná Třebaň, IČ 00233234.
Adresa vydavatele: Obecní úřad Hlásná Třebaň, Karlštejnská č. 150, 267 18 Hlásná Třebaň
Ročník: 26, číslo 6
Měsíčník vychází v Hlásné Třebani 1. sobotu v měsíci
Povoleno pod registračním číslem MK ČR 10537
Redakční rada ve složení: doc. Dr. Jiří Matějka, CSc. (redaktor), Anna Blažejová (jazyková úprava), Ilona Gartová (příprava tisku a distribuce), Jana Gartová, Jarmila Matěnová,
Hana Kornalská, Tomáš Rieger – www.trieger.cz (sazba).
Uzávěrka: 20. v předchozím měsíci. Příspěvky, náměty a připomínky možno vyřídit na telefonním čísle: 311 681 101, faxu: 311 681 787, e-mailu: [email protected]
Prodej: Hlásná Třebaň – prodejna Jednoty, restaurace Česká hospoda, Rovina – p. Záborec,
čp. 49, „Hospůdka Na Návsi“. Předplatné vyřizuje pí. Gartová – OÚ. Celý výtisk Zpravodaje
je k nahlédnutí na internetových stránkách obce: www.hlasnatreban.cz (Zpravodaje 2013).
Cena jednoho výtisku je 5 Kč.
Download

Červen - Hlásná Třebaň